ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ"

Transcript

1 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1» Εθνικής Άμυνας. 2» Εθνικής Οικονομίας. 3» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4» Δημόσιας Τάξης. 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - (1) Με την Η/2504/ κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται ο υπάλληλος Πλιάταικας Αχιλλέας με βαθμό Δ* και Μ.Κ. 26 του κλάδου ΥΕ Προσωπ. Εστίασης Περ/κού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών στο ΥΠΕΠΘ Ν. Ανατ. Αττικής με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργα νική θέση στον κλάδο ΥΕ Κλητ. Επιστ. Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μετα τάσσεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). Με την Η/2506/ κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρεται ο υπάλληλος Αραπίδης Στυλιανός με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Τραυματιοφορέων από το Γ.Ν.Ν. Φλώρι νας στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Ν. Φλώρινας με την ίδια εργασιακή σχέση σε θέση ειδικότητας (ΔΕ) Διοικητικού της ανωτέρω υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μεταφέρεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). Με την Η/2505/ κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρεται ο υπάλληλος Δαικόπουλος Γεώργιος με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρό νου ειδικότητας Οδηγών Τραυματιοφορέων από το Γ.Ν.Ν. Φλώρι νας στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Φλώρινας με την ίδια εργασιακή σχέση σε θέση ειδικότητας (ΔΕ) Διοικητικού της ανωτέρω υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μεταφέρεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). Με την Η/2504/13.4,92 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταφέρεται ο υπάλληλος Μπαρτζελης Νικόλαος με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρό νου ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων από τον Οργανισμό Δημ. Αντιλήψεως Ν. Ζακύνθου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ν. Ζακύνθου με την ίδια εργασιακή σχέση σε θέση ειδικότητας (ΔΕ) Διοικητικού της ανω τέρω υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μεταφέρεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). Με την Η/1880/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται ο υπάλληλος Κεχαγιάς Δημήτριος με βαθμό Δ* και Μ.Κ. 27 του κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ν. Καβάλας με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΥΕ1 Κλητ. Επιστ. Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Αριθ. βεβ. Υ,Ε.Ε./ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3024/ ). Με την Η/1881/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται η υπάλληλος Μοσχοπούλου Πανα γιώτα με βαθμό Γ και Μ.Κ. 26 του κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ν. Καβάλας με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΥΕ1 Κλητ. Επιστ. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων του Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3024/ ). Με την Η/1879/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησης - Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται ο υπάλληλος Χριστοφας Γρηγόριος του Κων/νου με βαθμό Ρ και Μ.Κ. 27 του κλάδου ΥΕ Κλητή ρων του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ν. Καβάλας με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΥΕ1 Κλητ. Επιστ. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων του

2 550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3024/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Με την Η/2502/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησην - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται ο υπάλληλος Γουρζης Βασί λειος με βαθμό Γ και Μ.Κ. 19 του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυ λάκων των Αλυκών Αευκάδος στο Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευ μάτων Ν. Αευκάδος με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΥΕ1 Κλητ. Επιστ. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Με την Η/1883/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται η υπάλληλος Τσαπραλη Παρασκευή με βαθμό Γ' και Μ.Κ. 20 του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Ν.Ε.Λ.Ε. Πιερίας στο Υπ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Βοιωτίας με το βαθμό που κα τέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο ΔΕΙ Διοικητικού - Λογιστι κού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων Ν. Βοιω τίας. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μετα τάσσεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3024/ ). * Με την Η/1882/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προε δρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετατάσσεται η υπάλληλος Χυσοχοΐδου - Φωτιάδου Άννα με βαθμό Γ και Μ.Κ. 20 του κλάδου (ΔΕ) Διοικητικού - Λογιστικού του ΥΠΕΠΘ - Γ.Γ.Λ.Ε. Ν. Φλώρινας ΥΠΕΠΘ Ν. Φλώρινας με το βαθμό που κατέχει σε κενή οργανική θέση στον κλάδο (ΔΕΙ) Διοικητικού - Λογιστικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Φλώρινας. Με την απόφαση αυτή καταργείται η θέση από την οποία μετα τάσσεται ο υπάλληλος αυτός. (Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 3844/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ - - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - (2) λίου 1992 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κεί μενες διατάξεις προάγεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργα νικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 48 παρ, 5β και 6 του Ν.Δ, 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρχου, ο Σμήναρ χος Τεχνικού Α Μηχανικός Χατζητόλιος Γεώργιος (7052) επειδή κρίθηκε ως «προακτέος κατ αρχαιότητα» και δεν επιθυμεί να τεθεί εκτός οργανικών θέσεων. Τίθενται σ αυτεπάγγελτη αποστρατεία: α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 48 παρ. 5α του Ν.Δ. 178/1969 ο Υποπτέραρχος Ιπτάμενος Παπαναγιωτάκης Χρήστος του Δημητρίου (6758), που γεννήθηκε το έτος 1944 στην Κόρινθο. α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 48 παρ. 5α του Ν.Δ. 178/1969 οι παρακάτω Υποπτέραρχοι Ιπτάμενοι: Πολυζώης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (6761), που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Αμφίκλεια Λοκρίδας Φθιώτιδας. Ζέλιος Βασίλειος του Παντελή (6763), που γεννήθηκε το έτος 1945 στα Καλάβρουζα Αιτωλοακαρνανίας. Γούπιος Λεωνίδας του Ιωάννη (7017), που γεννήθηκε το έτος 1946 στο Ρηγάνιο Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3α, και 47 παρ. 1 και 48 παρ. 5στ του Ν.Δ. 178/1969 ο Υποπτέραρχος Διοικητικός Γενικών Υπηρεσιών Γιαννακάριος Παπαναγιώτης του Λεωνίδα (6792), που γεννήθηκε το έτος 1934 στο Σκεπαστό Αχαΐας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 3β, και 48 παρ. 5ε του Ν.Δ. 178/1969 ο Υποπτέραρχος Υγειονομικού Ιατρός Μπιτσακτσής - Αγγελίδης Αθανάσιος του Κων/νου (5878), που γεννή θηκε το έτος 1938 στην Καλαμαριά Θεσ/νίκης. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 48 παρ. 5β του Ν.Δ. 178/1969 οι παρακάτω Ταξίαρχοι Ιπτάμενοι: Γεωργούδας Ιωάννης του Ιωακείμ (7338), που γενήθηκε το έτος 1946 στα Βραστά Χαλκιδικής. Τάσσης Γεώργιος του Δονάτιου (8296), που γενήθηκε το έτος 1947 στη Βρουσίνα Δωδώνης Ιωαννίνων. Ζερβός Δημήτριος του Παναγιώτη (8309), που γενήθηκε το έτος 1948 στα Τσιμάνδρια Λήμνου. Βόρρης Γεώργιος του Σταματίου (8318), που γενήθηκε το έτος 1948 στη Γιάλτα Εύβοιας. Οικονομικού Βουρλόκας Δημήτριος του Αλεξάνδρου (6906), που γενήθηκε το έτος 1941 στην Άρτα. Ζήσης Ανδρέας του Σεραφείμ (7099), που γενήθηκε το έτος 1939 στον Ορχομενό Βοιωτίας. Μετάλλινος Πέτρος του Αριστείδη (7791), που γενήθηκε το έτος 1943 στη Θεσσαλονίκη. Ελεγκτής Αεράμυνας Βερυκάκης Γεώργιος του Κων/νου (7027), που γεννήθηκε το έτος 1945 στην Κέρκυρα. Υγειονομικού Ιατρός Κυριαζής Δημήτριος του Αθανασίου (6313), που γενήθηκε το έτος 1941 στη Θήβα Βοιωτίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 48 παρ. 5β οι πα ρακάτω Ταξίαρχοι: Ιπτάμενος Ζέρβας Αναστάσιος του Ευαγόρα (7312), που γεννή θηκε το έτος 1947 στη Χαλκίδα Εύβοιας. Τεχνικού Α Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Κάργας Γεώργιος του Θεοδώρου (6337), που γεννήθηκε το έτος 1944 στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα άρθρα 33 παρ. 3γ, και 48 παρ. 5ε του Ν.Δ. 178/ 1969 ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρός Παπαδημητρίου Γεώργιος του Μάριου (6316), που γεννήθηκε το έτος 1937 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα άρθρα 33 παρ. 3γ, και 48 παρ. 4 ο παρακάτω Σμήναρχος Τεχνικής Υποστήριξης, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Μηχανικοί: Σπυρογιάννουλας Χρήστος του Αντωνίου (10379), που γεννή θηκε το έτος 1939 στην Ανδρίτσαινα Ηλείας. Τσάκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (10393), που γεννήθηκε το έτος 1939 στη Νέα Γαννιτσού Φθιώτιδας. Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Γιαννόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνα (11027), που γεννήθηκε το έτος 1935 στον Άγιο Ιω άννη Ηλείας. Εφοδιασμού Μήτρος Χρήστος του Δημητρίου (10131), που γεν νήθηκε το έτος 1938 στον Κλοκωτό Τρικάλων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 5γ του Ν.Δ. 178/ 1969 και Ν.Δ. 370/1974 ο Ταξίαρχος Εφοδιασμού Σκίκος Νικό λαος του Γεωργίου (6812), που γεννήθηκε το έτος 1942 στο Πασσά Ναυπλίου Άργους. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 5η του Ν.Δ, 178/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) , άρθρου 1 του Ν. 482/1976 και 8 παρ. 2 του Ν. 1375/ 1983 ο Αντισμήναρχος Τεχνικής Υποστήριξης Εεγκτής Αεράμυνας Διαμαντάκος Πολύχρονης του Ευαγγέλου (13998), που γεννήθηκε το έτος 1936 στον Πειραιά. Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.Δ. 1400/1973. (Αριθ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/47/ ). λίου 1992 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κεί μενες διατάξεις, τίθενται σε αποστρατεία οι παρακάτω Αξιωματικοί από την έναντι καθενός αναγραφομένη ημερομηνία επίδοσης της πα ραίτησής τους στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, λόγω θέσεως υπο ψηφιότητάς τους στις Βουλευτικές Εκλογές της 5ης Απριλίου Αντισμήναρχοι: Ιπτάμενος Λιόγρης Αριστοτέλης του Σπυρίδωνα (10435), που γεννήθηκε το έτος 1953 στα Μέγαρα Αττικής από Εφοδιασμού Σαλάππας Γεώργιος του Κων/νου (10044), που γεννήθηκε το έτος 1943 στη Ματαράγκα Μεσολογγίου από Υγειονομικού Ιατρός Φαναρτζής Παναγιώτης του Ελευθερίου (8942), που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου από Επισμηναγοί: Ιπτάμενος Δημητρός Προκόπιος του Ιωάννη (10797), που γεν νήθηκε το έτος 1955 στη Δράμα από Τεχνικής Υποστήριξης: Τηλεπικοινωνιών - Ηλκτρονικών Βερεντζιώτης Απόστολος του Ευαγγέλου (13240), που γεννήθηκε το έτος 1942 στη Ράξη Τρικά λων από Οπλουργός Σαββάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (13230), που γεννήθηκε το έτος 1943 στο Σπήλι Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης από Ελεγκτής Αεράμυνας Γκαμπούρας Αθανάσιος του Νικολάλου (14205), που γεννήθηκε το έτος 1944 στη Θεσσαλονίκη από Εφοδιασμού Ανδρικόπουλος Στέφανος του Νικολάου (13262), που γεννήθηκε το έτος 1944 στο Πελόπιον Ηλείας από , Εφοδιασμού Μπαρέκας Δημήτριος του Βασιλείου (13270), που γεννήθηκε το έτος 1943 στο Κριτσίνι Τρικάλων από Οι παραπάνω αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37..** Ν Δ 1400/1973. λίου 1992 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κεί μενες διατάξεις: Ανακαλούνται τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα λόγω επαναλήψεως της κρίσεως των Αξιωματικών που αναφέρονται παρα κάτω κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων και εγγραφής τους σε νέους και ευμενέστερους πίνακες κρίσεων: Το από , ΦΕΚ 144/ (τ. Α') μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως ευδοκίμως τερματίσαντος την σταδιοδρομία του Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους , την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου και την θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Μπέκα Ιωάννη του Γεωργίου (4330). Το από , ΦΕΚ 246/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως πρακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους , την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου και την θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Κολοβού Ιωάννη του Αθανασίου (4621). Το από , ΦΕΚ 101/ (τ. Γ*) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως πρακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Ιπταμένου Φλωρίνη Αθηναίου (5131) έτους Το από , ΦΕΚ 107/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου, του Σμηνάρ χου Ιπταμένου Φλωρίνη Αθηναίου (5131). Το από , ΦΕΚ 124/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου ιπταμένου Φλωρίνη Αθηναίου του Δημητρίου (5131). Το από , ΦΕΚ 101/ (τ. Γ ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως αποστρατευτέου Αντισμη νάρχου Μετεωρολόγου Λιούλια Ανδρέα (4513) έτους Το από , ΦΕΚ 107/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Αντισμηνάρχου Μετεωρολό γου Λιούλια Ανδρέα του Ιωάννη (4513). Το από , ΦΕΚ 77/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου του Σμηνάρχου Ιπταμένου Τζανάκου Νικό λαου (4982). Το από , ΦΕΚ 124/ (τ. Γ) μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Τζα νάκου Νικόλαου του Γεωργίου (4982). Κυρώνονται οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες κρίσεων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια. Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Μπέκα Ιωάννη (4330) έτους μένου Μπέκα Ιωάννη (4330) έτους Διατηρητέου Σμηνάρχου Ιπταμένου Κολοβού Ιωάννη (4621) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Κολοβού Ιωάννη (4621) έτους μένου Κολοβού Ιωάννη (4621) έτους Διατηρητέου Σμηνάρχου Ιπταμένου Τζανάκου Νικόλαου (4982) ετών και Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Τζανάκου Νικό λαου (4982) έτους μένου Τζανάκου Νικόλαου (4982). Διατηρητέου Σμηνάρχου Ιπταμένου Φλωρίνη Αθηναίου (5131) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Φλωρίνη Αθη ναίου (5131) έτους Διατηρητέου Ταξιάρχου Ιπταμένου Φλωρίνη Αθηναίου (5131) έτους μένου Φλωρίνη Αθηναίου (5131) έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα Αντισμηνάρχου Μετεωρολόγου Λιούλια Ανδρέα 4513) ετών και Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Μετεωρολόγου Λιούλια Ανδρέα 4513) έτους Προακτέου Αντισμηνάρχου Ιπταμένου Ζαφειράκη Παναγιώτη (10431) έτους Προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέ σεων: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30, 45 παρ. 10,11,12, 13 και 46 παρ.3γ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρχου κατ εκλογή οι παρακάτω Σμήναρχοι Ιπτάμενοι, από την έναντι ενός εκάστου αναγραφομένη ημερομηνία που δικαιούνται να προαχθούν: Μπέκας Ιωάννης (4330) από Κολοβός Ιωάννης (4621) από Φλωρίνης Αθηναίος (5131) από Τζανάκος Νικόλαος (4982) από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 46 παρ. 3ε και 48 παρ. 5α και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Υποπτεράρχου, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Ιπτάμενοι, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους από την έναντι ενός εκτάστου αναγραφομένη ημερομηνία που δικαιούνται να προαχθούν:

4 552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Μπέκας Ιωάννης (4330) από Κολοβός Ιωάννης (4621) από Φλωρίνης Αθηναίος (5131) από Τζανάκος Νικόλαος (4982) από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 45 παρ. 10, 11, 12, 13 και 46 παρ. 3γ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Σμηνάρχου, κατ αρχαιότητα ο Αντισμήναρχος Μετεωρολόγος Λιούλιας Αν δρέας (4513) από , που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 46 παρ. 3ε και 48 παρ. 5β και 6 του Ν.Δ. 178/1969, στο βαθμό του Ταξιάρχου, ο Σμήναρχος Μετεωρολόγος Λιούλιας Ανδρέας (4513), επειδή κρίθηκε ως προακτέος κατ αρχαιότητα, από , που δικαιού ται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1911/1990, στο βαθμό του Σμηνάρχου, ο Αντισμήναρχος Ιπτάμενος Ζαφειράκης Παναγιώτης (10431) επειδή κρίθηκε προακτέος, από ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του. Τίθενται σ αυτεπάγγελτη αποστρατεία: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 48 παρ. 5α του Ν.Δ. 178/1969 οι παρακάτω Υποπτέραρχοι, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, από την έναντι ενός εκάστου αναγραφομένη ημερομηνία που πρέπει να τεθούν: Μπέκας Ιωάννης του Γεωργίου (4330) που γεννήθηκε το έτος 1935 στο Μαραθώνα Αττικής, από Κολοβός Ιωάννης του Αθανασίου (4621) που γεννήθηκε το έτος 1937 στον Αλμυρό Μαγνησίας, από Φλωρίνης Αθηναίος του Δημητρίου (5131) που γεννήθηκε το έτος 1938 στη Φούρκα Χαλκιδικής, από Τζανάκος Νικόλαος του Γεωργίου (4982) που γεννήθηκε το έτος 1938 στο Γύθειο Λακωνίας, από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 48 παρ. 5β του Ν.Δ. 178/1969 ο Ταξίαρχος Μετεωρολόγος Λιούλιας Ανδρέας του Ιωάννη (4513) που γεννήθηκε το έτος 1935 στο Βραχάτι Κοριν θίας. Οι παραπάνω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.Δ. 1400/1973. (Αριθ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/48/ ). λίου 1992 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κεί μενες διατάξεις: Ανακαλούνται τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα: Λόγω επαναλήψεως της κρίσεως των Αξιωματικών που αναφέρονται παρακάτω κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων και εγ γραφής τους σε νέους και ευμενέστερους πίνακες κρίσεων: Το από , ΦΕΚ 118/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως προακτέου κατ αρχαιό τητα Σμηνάρχου Ελεγκτή Αεράμυνας Χαραλαμπόπουλου Αδάμ (4377) έτους Το από , ΦΕΚ 147/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου του Σμηνάρ χου Ελεγκτή Αεράμυνας Χαραλαμπόπουλου Αδάμ (4377). Το από , ΦΕΚ 185/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ελεγκτή Αερά μυνας Χαραλαμπόπουλου Αδάμ του Νικολάου (4377). Το από , ΦΕΚ 84/8.3,1984 (τ. Γ ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου τόυ Σμηνάρχου Ιπταμένου Παπανικολάου Αθανασίου (4642). Το από , ΦΕΚ 142/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Παπανικολάου Αθανασίου του Γεωργίου (4642). Το από , ΦΕΚ 430/ (τ, Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως ευδοκίμως τερματίσα ντος τη σταδιοδρομία του Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου, του Σμηνάρχου Ιπτα μένου Τσοροβά Θεοδοσίου (4968), Το από , ΦΕΚ 46/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Τσο ροβά Θεοδοσίου του Αγγέλου (4968). Λόγω επαναλήψεως της κρίσεως των αξιωματικών που αναφέρονται παρακάτω σ εφαρμογή των 3892/1990, 1081/1991, 2882/1991 και 1216/1991 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επι κράτειας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αντίστοιχα και εγ γραφής τους σε νέους και ευμενέστερους πίνακες κρίσεων. Το από , ΦΕΚ 103/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση εκτός οργανικών θέσεων του Σμηνάρχου Υγειο νομικού Οδοντιάτρου Λουκόπουλου Νικολάου (4845), προς συ μπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας, επειδή κρίθηκε ως ευδο κίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του για το έτος Το από , ΦΕΚ 101/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως μη Διατηρητέου Σμηνάρ χου Υγειονομικού Οδοντιάτρου Λουκόπουλου Νικολάου του Γεωρ γίου (4845) έτους Το από , ΦΕΚ 208/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως ευδομίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Σμηνάρχου Υγειονομικού Οδοντιάτρου έτους , την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου και τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Υγειονομικού Οδοντιάτρου Λουκό πουλου Νικολάου του Γεωργίου (4845). Το από , ΦΕΚ 208/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως αποστρατευτέου Σμηνάρ χου Ιπταμένου έτους και τη θέση σ αποστρατεία του Σμηνάρχου Ιπταμένου Λουμάκου Ιωάννη του Αναστασίου (3907). Το από , ΦΕΚ 58/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Επισμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπι κοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Νικολάου (11101) έτους ). Το από , ΦΕΚ 61/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την προαγωγή στο βαθμό του Αντισμηνάρχου του Επισμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Νικολάου (11101). Το από , ΦΕΚ 89/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεία του Αντισμηνάρχου Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Νικολάου (11101). Το από , ΦΕΚ 102/ (τ. Γ), μόνο σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως προακτέου κατ αρχαιό τητα Σμηνάρχου Ιπταμένου έτους την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου και τη θέση σ αποστρατεία του Ταξιάρχου Ιπταμένου Φυτιλή Ευάγγελου του Σπυρίδωνα (5630). Λόγω επαναλήψεως της κρίσεως του αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω κατόπιν διαγραφής δυσμενούς στοχείου σ εφαρμογή της αρχής της νομιμότητος και χρηστής διοικήσεως και εγγραφής του σε νέο πίνακα κρίσεως. Το από , ΦΕΚ 49/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσεως προακτέου κατ αρχαιό τητα Σμηνάρχου Εφοδιασμού έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξιάρχου του Σμηνάρχου Εφοδιασμού Σαλιώρα Κωνσταντίνου (6809). Το από , ΦΕΚ 79/ (τ. Γ), μόνον σ ό,τι αυτό αφορά τη θέση σ αποστρατεί του Ταξιάρχου Εφοδιασμού Σαλιώρα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα (6809). Κυρώνονται οι παρακάτω συμπληρωματικοί πίνακες κρίσεων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια. Διατηρητέου Σμηνάρχου Ελεγκτή Αεράμυνας Χαραλαμπόπου λου Αδάμ (4377) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ελεγκτή Αεράμυνας Χαρα λαμπόπουλου Αδάμ (4377) έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Ελε γκτή Αεράμυνας Χαραλαμπόπουλου Αδάμ (4377) έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Ιπταμένου Λουμάκου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 553 Ιωάννη (3907) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Παπανικολάου Αθανασίου (4642) έτους μένου Παπανικολάου Αθανασίου (4642) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Τσοροβά Θεοδο σίου (4968) έτους μένου Τσοροβά Θεοδοσίου (4968) έτους Διατηρητέου Σμηνάρχου Υγειονομικού Οδοντιάτρου Λουκόπουλου Νικολάου (4845) ετών και Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Σμηνάρχου Υγειονομικού Οδοντιάτρου Λουκόπουλου Νικολάου (4845) έτους Διατηρητέου Σμηνάρχου Ιπταμένου Φυτιλή Ευάγγελου (5630) έτους Προακτέου κατ εκλογή Σμηνάρχου Ιπταμένου Φυτιλή Ευάγγε λου (5630) έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρου Ιπτα μένου Φυτιλή Ευάγγελου (5630) έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηνάρχου Εφοδιασμού Σαλιώρα Κωνσταντίνου (6809) έτους Διατηρητέου Επισμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινω νιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Νικολάου (11101) ετών , , και Προακτέου κατ αρχαιότητα Επισμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνη Νικολάου (11101) ετών και Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αντισμηνάρχου ΤΤεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Αν δρώνη Νικολάου (11101) έτους Προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέ σεων: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30, 45 παρ. 10, 11, 12, 13 και 46 παρ. 3γ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρχου κατ εκλογή οι παρακάτω Σμήναρχοι από την έναντι καθενός αναγραφομένη ημερομηνία που δικαιούνται να προαχθούν: Ιπτάμενοι: Παπανικολάου Αθανάσιος (4642) από Τσοροβάς Θεοδόσιος (4968) από Ελεγκτής Αεράμυνας Χαραλαμπόπουλος Αδάμ (4377) από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31,45 παρ. 8 και 46 παρ. 3γ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρχου κατ εκλογή ο Σμήναρχος Ιπτάμενος Φυτιλής Ευάγγελος (5630) από που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 46 παρ. 3ε και 48 παρ. 5α και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Υποπτεράρχου οι παρακάτω Ταξίαρχοι επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως ταρματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, από την έναντι ενόξ εκάστου αναγραφομένη ημερομηνία που δικαιούνται να προαχθούν: * Παπανικολάου Αθανάσιος (4642) από Τσοροβάς Θεοδόσιος (4968) από Φυτιλής Ευάγγελος (5630) από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 46 παρ. 3ε, 47 παρ. 1γ και 48 παρ. 5στ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Υποπτεράρ χου ο Ταξίαρχος Ελεγκτής Αεράμυνας Χαραλαμπόπουλος Αδάμ (4377) από , που δικαιούται να προαχθεί, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 45 παρ παρ. 3ε και 48 παρ. 5β και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρ χου, ο Σμήναρχος Ιπτάμενος Λουμάκος Ιωάννης (3907) από , που δικαιούται να προαχθεί, επειδή κρίθηκε ως προα κτέος κατ αρχαιότητα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 45 παρ παρ. 3ε και 48 παρ. 5β και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Τα ξιάρχου, ο Σμήναρχος Εφοδιασμού Σαλιώρας Κωνσταντίνος (6809) από , που αρχικά είχε προαχθεί, επειδή κρίθηκε ως προα κτέος κατ αρχαιότητα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 45 παρ. 8, 46 παρ. 3ε, 47 παρ. ιδ και 48 παρ. 5στ και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Ταξιάρχου ο Σμήναρχος Υγειονομικού Οδοντίατρος Λουκόπουλος Νικόλαος (4845) από που δικαιούται να προαχθεί, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερατίσας τη σταδιοδρομία του. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 45 παρ. 8, 46 παρ. 3γ του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Αντισμηνάρχου κατ αρχαιό τητα ο Επισμηναγός Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνης Νικόλαος (11101) από , που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36α και 48 παρ. 5ια και 6 του Ν.Δ. 178/1969 στο βαθμό του Σμηνάρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Αντισμήναρχος Τε χνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Ανδρώνης Νικόλαος (11101) από , που δικαιούται να προαχθεί. Τίθενται σ αυτεπάγγελτη αποστρατεία: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 48 παρ. 5α του Ν.Δ. 178/1969 οι παρακάτω Υποπτέραρχοι, από την έναντι καθε νός αναγραφόμενη ημερομηνία που πρέπει να τεθούν: Παπανικολάου Αθανάσιος του Γεωργίου (4642), που γεννήθηκε το έτος 1936 στο Δίστομο Λεβαδείας Βοιωτίας, από Τσοροβάς Θεοδόσιος του Αγγέλου (4968), που γεννήθηκε το έτος 1937 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, από Φυτιλής Ευάγγελος του Σπυρίδωνα (5630), που γεννήθηκε το έτος 1940 στις Μικροθήβες Μαγνησίας, από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 48 παρ. 5β του Ν.Δ. 178/1969 οι παρακάτω Ταξίαρχοι, από την έναντι ενός εκά στου αναγραφομένη ημερομηνία: Ιπτάμενος Λουμάκος Ιωάννης του Αναστασίου (3907), που γεν νήθηκε το έτος 1935 στη Γενησέα Ξάνθης από , που πρέπει να τεθεί. Εφοδιασμού Σαλιώρας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (6809), που γεννήθηκε το έτος 1936 στη Λαμία από , που αρ χικά είχε τεθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 47 παρ. 1γ και 48 παρ. 5στ του Ν.Δ. 178/1969 ο Υποπτέραρχος Ελεγκτής Αεράμυ νας Χαραλαμπόπουλος Αδάμ του Νικολάου (4377), που γεννήθηκε το έτος 1936 στον Άγιο Βασίλειο Αχαιός, από , που πρέπει να τεθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 47 παρ. 1δ και 48 παρ. 5στ του Ν.Δ. 178/1969 ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Οδοντία τρος Λουκόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου (4845), που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Αθήνα από που πρέπει να τεθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36α και 48 παρ. 5ια ο Σμήναρχος Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονι κών Ανδρώνης Νικόλαος του θεοδώρου (11101), που γεννήθηκε το έτος 1937 στη Φαρακλάδα Τριφυλλίας, από που πρέπει να τεθεί, επειδή κρίθηκε ως ευδόκιμους τερματίσας τη σταδιοδρομία του. Οι παρακάτω Αξιωματικοί που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.Δ. 1400/1973. (Αριθ. βεβ. ΓΕΑ/Δ3/3/49/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒ1ΤΣ10ΤΗΣ λίου 1992 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κατά τις κείμενες διατάξεις, τίθενται σε αποστρατεία οι παρακάτω Αξιωματι κοί από την έναντι καθενός αναγραφομένη ημερομηνία επίδοσης της παραίτησής τους στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, λόγω θέσεως υποψηφιότητάς τους στις Βουλευτικές Εκλογές της 5ης Απριλίου Σμηναγοί: Ραδιοναυτίλος Μουχτιδιώτης Χρήστος του Νικολάου (12650), που γεννήθηκε το έτος 1949 στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής από

6 554 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Τεχνικής Υποστήριξης: Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Αναστασόπουλος Σωτήριος του Βασιλείου (14431), που γεννήθηκε το έτος 1948 στο Καμάρι Κορινθίας από Μηχανικός Ανδρέου Αθανάσιος του Πολύχρονη (13729), που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Αγιά Λαρίσης από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Γαλέτσας Δημήτριος του Ιω άννη (14765), που γεννήθηκε το έτος 1948 στο Πλωμάριον Λέσβου από Οπλουργός Δεληκώστας Νικόλαος του Γεωργίου (14295), που γεννήθηκε το έτος 1947 στη Ιωνία Αττικής από Μηχανικός Διπλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (13760), που γεννήθηκε το έτος 1946 στο Βραχάση Λασηθίου από 11.3,1992. Οπλουργός Θέος Γεώργιος του Ευαγγέλου (13800), που γεννή θηκε το έτος 1946 στην κοινότητα Φιλύρας Τρικάλων από Μηχανικός Καίσαρης Θεόδωρος του Νικολάου (13717), που γεννήθηκε το έτος 1945 στην Αθήνα από , Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Καραμάνης Ηλίας του Χρή στου (14624), που γεννήθηκε το έτος 1947 στη Λεβαδειά Βοιωτίας από Οπλουργός Καρατσιώλης Λάμπρος του Θεοφάνη (14397), που γεννήθηκε το έτος 1947 στις Σελλάδες Άρτας από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Κόκκαλης Αθανάσιος του Νι κολάου (13545), που γεννήθηκε το έτος 1945 στη Κουκουράχη Μεσσηνίας από Ηλεκτρολόγος Λέκκας Ιωάννης του Αλεξάνδρου (14462), που γεννήθηκε το έτος 1946 στη Μαλακάσα Αττικής από Μηχανικός Λιανός Βύρωνας του Αργυρίου (14635), που γεννή θηκε το έτος 1947 στη Ν. Ιωνία Αττικής από Ηλεκτρολόγος Λούκος Κων/νος του Γεωργίου (13478), που γεννήθηκε το έτος 1944 στο Αλιβέρι Εύβοιας από Μηχανικός Μαγαλιός Ευάγγελος του Γεωργίου (14632), που γεννήθηκε το έτος 1948 στον Παλαμά Καρδίτσης από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Μανδαλαρίδης Σάββας του Ιωάννη (14406), που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Μπαϊρακτάρης Αθανάσιος του Βασιλείου (15110), που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Βόλο από Μηχανικός Μπέρης Σταμάτιος του Ιωάννη (13758), που γεννή θηκε το έτος 1947 στη Σαλαμίνα Αττικής από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Οικονομόπουλος Θεόδωρος του Σπυρίδωνα (15326), που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Αθήνα από Οπλουργός Παπανικολάου Ευάγγελος του Αρτέμιου (13422), που γεννήθηκε το έτος 1944 στον Κολινδρό Πιερίας από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Παπαχρίστου Γεώργιος του Κων/νου (15253), που γεννήθηκε το έτος 1949 στην Παναγιά Πρεβέζης από Μηχανικός Πλάκας Στέφανος του Αποστόλου (14428), που γεν νήθηκε το έτος 1949 στο Ελληνόκαστρο Καρδίτσας από Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πορτοκαλίδης Ηλίας του Στεφάνου (15248), που γεννήθηκε το έτος 1950 στο Οχυρό Δράμας από Μηχανικός Ρελλάκης Παναγιώτης του Νικολάου (13827), που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Αθήνα από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Σκρέκος Θωμάς του Ευαγγέ λου (14400), που γεννήθηκε το έτος 1946 στα Τρίκαλα από Οπλουργός Σταματεράκης Ανδρέας του Σπυρίδωνα (14294), που γεννήθηκε το έτος 1948 στα Ακουμιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Στεργιόπουλος Άγγελος του Πέτρου (13517), που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Κερασέα Καρ δίτσας από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Στριλιγκάς Εμμανουήλ του Μιχαήλ (14475), που γεννήθηκε το έτος 1949 στην Θεσσαλονίκη από Μηχανικός Σωτηριάδης Γεώργιος του Διογένους (15214), που γεννήθηκε το έτος 1950 στη Νέα Φιλαδέλφεια από Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών Τσιρόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου (15015), που γεννήθηκε το έτος 1948 στη Ν. Σμύρνη *Αττικής από , Ελεγκτής Αεράμυνας Αθανασίου Δημήτριος του Πέτρου (13498), που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Υδραία Έδεσσας από Ελεγκτής Αεράμυνας Γρηγορόπουλος - Γρηγορόγλου Νικόλαος του Ηρακλή (13761), που γεννήθηκε το έτος 1946 στη Θεσσαλο νίκη από Ελεγκτής Αεράμυνας Κουτάλας Εμμανουήλ του Γεωργίου (14790), που γεννήθηκε το έτος 1947 στα Παλαιόλουτρα Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης από Ελεγκτής Αεράμυνας Μπενάκης Κωνσταντίνος του Αποστόλου (15063), που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Αθήνα από Ελεγκτής Αεράμυνας Σάσσαλος Παναγιώτης του Ανδρέα (13748), που γεννήθηκε το έτος 1947 στη Ζαχάρω Ολυμπίας Νο μού Ηλείας από Ελεγκτής Αεράμυνας Σοφής θωμάς του Χρήστου (14389), που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Αθήνα από Ελεγκτής Αεράμυνας Τριανταφύλλου Ευάγγελος του Γρηγορίου (14429), που γεννήθηκε το έτος 1947 στις Σέρρες από Εφοδιασμού Παντελόπουλος Ιωάννης του Βάγια (13651), που γεννήθηκε το έτος 1947 στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας Εύβοιας από Εφοδιασμού Τσαγκαράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (14224), που γεννήθηκε το έτος 1945 στον Αρχάγγελο Ηρακλείου Κρήτης από Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Γενικών Υπηρεσιών Σαββάλας Βασίλειος του Κωνσταντίνου (13855), που γεννήθηκε στο Φανάρι Καρδίτσας από Υποσμηναγοί: Τεχνικής Υποστήριξης: Ηλεκτρολόγος Καρυώτης Ιωάννης του Δημητρίου (15176), που γεννήθηκε το έτος 1951 στη Ν. Ιωνία Αττικής από Μηχανικός Μανιάτης Ευστάθιος του Γεωργίου (16170), που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Τουρκολέκα Μεγαλοπόλεως Αρκα δίας από Μηχανικός Πρασσάς Σταύρος του Εμμανουήλ (15862) που γεν νήθηκε το έτος 1950 στη Ν. Σμύρνη Αττικής από Μηχανικός Σύκας Περικλής του Ελευθερίου (16049), που γεννή θηκε το έτος 1951 στο Πολίχνητο Λέσβου Μιτυλήνης από Ανθυποσμηναγοί: Ραδιοναυτίλοι: Κόντος Δημήτριος του Μελετίου (16328), που γεννήθηκε το έτος 1954 στο Σικάμινον Ορωπού Αττικής από Μπάφας Αντώνιος του Βασιλείου (16635), που γεννήθηκε το έτος 1955 στο Μικρό Σούλι Φυλίδος Σερρών από Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανικός Καπαράκης Φίλιππος του Εμ μανουήλ (16592), που γεννήθηκε το έτος 1953 στο Χριστό Ιεράπετρας Λασηθίου από Ανθυπασπιστής Τεχνικός Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Αθανα σίου Ιωάννης του Κοσμά (26357), που γεννήθηκε το έτος 1957 στα Ιωάννινα από Οι παραπάνω Αξιωματικοί, που αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.Δ. 1400/1973 και ο Ανθυπασπιστής σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν, 2342/1953. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΑΝΙΜΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 555 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1- (3) Με την 7957/2433/ απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γ.Γ. ΕΣΥΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της Τόμπιν Ευθυμίας του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλή λου με βαθμό Α' και Μ.Κ.14 του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Ειδ. Χειρ. Διατ. Μηχ.) της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα. Ο Προϊστάμενος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ - - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - (4) Με την υπουργική απόφαση Δ2/3785/ , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται η Δ2/22182/ (ΦΕΚ 205/ τ. Γ ) υπουργική απόφαση διορισμού εκπ/κών, μόνο ως προς την Αδαμοπούλου Ευανθία του Γεωργίου. κλάδου ΠΕΙ2-04 Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό Γ και Μ.Κ. 15, η οποία διορίστηκε στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης του Νο μού Δυτ. Αττικής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ - - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - (5) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στη 296/1/10-α/ απόφαση του Υπουργού Δημό σιας Τάξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 63/τ.Γ / , γίνε ται η παρακάτω διόρθωση: Αντί του εσφαλμένου: «ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩ ΑΝΝΗ, Πολ. Υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ. με βαθμό Α και Μ.Κ. 12ο», Τίθεται το σωστό: «ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩ ΑΝΝΗ, Πολ. Υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ. με βαθμό Β και Μ.Κ. 12ο». (Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης)

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καηοδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: ΤΕΕΕΧ : ΥΡΕΤ ΟΗ λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30' ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καηοδιστρίου 25 τηλ.: Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: ^ Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: ΗΣΕΩΣ Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60.-Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120 Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (θσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αηοστέλλεται με το Ταχυδρομείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 α) Για το Τεύχος Α' Η ετήσια συνδρομή είναι: Αναπτυξιακών Πράξεων Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. Αν. Ειδικού Δικαστηρίου Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ια) Για όλα τα Τεύχη Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) Δρχ. 650» 1.150» 350» 1.100» 750» 350» 200» 350» 100» 2.500» ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 31 Αυγούστου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 78031/Δ4 Σύσταση θέσεων καθαριστριών/καθαριστών κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/99/313924

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17.

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17. ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Περιοχή Μετάθεσης (26101) Α Αθήνας (Δ.Ε.) Ομάδα Ειδικότητας (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ- Μόρια Τελευταίου Μετατεθέντα Όλοι Ειδικής Κατηγορίας 119.88 Όχι 139.11 Όχι 67.77 Όχι 99.50 Όχι 105.04 Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος Δημήτριος Αθηνών 5 Νιδριώτης Μιχαήλ Αθηνών 6 Καλαμπόκης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πέρκας Στέλιος Τηλ

Πέρκας Στέλιος Τηλ Οι βάσεις των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων Έτη 2010,2009, 2008, 2007 και 2006. Πέρκας Στέλιος Τηλ. 6976865548 2341022276 email: sperkas@sch.gr Οι βάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ Κοζάνης Περιφέρεια αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4211 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 601 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 2 Υπουργείο Οικονομικών 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Με Προεδρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη μοναδιαία αξία

Ελάχιστη μοναδιαία αξία ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εύρος διακύμανσης Κωδικός Περιφέρεια Ελάχιστη μοναδιαία αξία Μέγιστη μοναδιαία αξία 1 Βοσκότοπος 29,59 13.302,06 2 Αρόσιμη έκταση 36,02 25.039,94 3 Δενδρώνες- Αμπελώνες 44,21 14.591,53 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β /

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23931 6 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2116 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά υπαλλήλων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΠΑΛ, KAI ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6261 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, αριθμ. πρωτ /Ε2

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Μαρούσι, αριθμ. πρωτ /Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.:

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.: Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K. 111 43, Αθήνα Tηλ.: 210 2527816 Fax.: 210 2516111 E-mail: pressoffice@gsae.edu.gr Αθήνα, 3 Μαρτίου/2009 Δελτίο Τύπου Εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1258 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 51/75137/Δ2 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΩ9-61Ο Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου Τηλέφωνο : FAX :

ΑΔΑ: Β4ΣΩ9-61Ο Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ:Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7435 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/302686/ 21387/6040/19-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ-ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ. 1. Κλάδος ΠΕ1 Γεωπόνων. 2. Κλάδος ΠΕ2 Δασολόγων. 3. Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιάτρων. 4. Κλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ. 1. Κλάδος ΠΕ1 Γεωπόνων. 2. Κλάδος ΠΕ2 Δασολόγων. 3. Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιάτρων. 4. Κλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων Κατανομή των Οργανικών Θέσεων στην Κεντρική Υπη ρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 1. Οι οργανικές θέσεις των κλάδων τακτικού προσωπι κού του ΟΠΕΚΕΠΕ κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /Τ ΠΣΕΙ /513962/35828/30572/7645 Ηµ/νία: 17/10/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 17/10/2018

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /Τ ΠΣΕΙ /513962/35828/30572/7645 Ηµ/νία: 17/10/2018 Ηµ/νία Έκδοσης 17/10/2018 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 08.0.7 :0:07 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΗΨΨ4653Π4-ΙΥΜ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /Τ ΠΣΕΙ /5396/3588/3057/7645

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ. Ειδική κατηγορία. Σύνολο μορίων Δ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ. Ειδική κατηγορία. Σύνολο μορίων Δ. 1 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 163009 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 41.167 Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9 ΒΥΡΩΝΑ 4 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 45.167 2 ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 77 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών «Γ» «Ε», «ΣΤ», «Ζ» ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ Αθήνα, 18 Ιαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1 Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΙ και ΤΙ) ως προς την εξέταση των αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ (Πίνακας 1), το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσεις μελών μας στις ΕΔ. Σάββατο, 09 Μάρτιος :08

Κρίσεις μελών μας στις ΕΔ. Σάββατο, 09 Μάρτιος :08 Ο ΣΑ /ΣΣΑΣ εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια για την επάξια προαγωγη όλων των αποφοίτων της Σχολης μας και εύχεται σε ολους καλή επιτυχία στα νέα υψηλής ευθύνης τους καθηκοντα και να ασκήσουν αυτά με σωφροσυνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΘΚ-Σ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΔΑ : 4ΙΗΘΚ-Σ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ Πρωτ:62429 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23378 ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Είδος Νομός Πόλη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Είδος Νομός Πόλη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το δίκτυο διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων/Οδοντιατρείων στις πρωτεύουσες των περισσοτέρων νομών της Ελλάδας, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο Οδοντιατρικών Κέντρων / Οδοντιατρείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. 1. Αθηνών. Aλεξανδρής Βασίλειος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. 1. Αθηνών. Aλεξανδρής Βασίλειος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α 1. Αθηνών Aλεξανδρής Βασίλειος 210-3398270 210-3647125 1 / 32 proedros@dsa.gr 2. Αγρινίου Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα