ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ"

Transcript

1 ΕΞΕ /10/2021 EΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ABEΕ ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΗμΠρωτ: Αρ Πρωτ: 2757 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Συντήρησης Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Η αναθέτουσα αρχή Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 αυτής Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι: ΤΌΠΟς ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV Η Κεντρική Διοίκηση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός ΤΚ Το Συγκρότημα Εργοστασίου Υμηττού : Ανδρέα Λεντάκη 2, Υμηττός, Το Συγκρότημα Εργοστασίου Μάνδρας : 26 χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών, Γούβα Μάνδρα Αττικής, Το Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου : Αχαΐας Γέφυρα Μεγανίτη Αίγιο, Το Συγκρότημα Εργοστασίου Λαυρίου: Θέση Άνω Όρια Λαύριο Αττικής, Οι Αποθήκες Δερβενοχωρίων: Πύλη Δερβενοχωρίων Νομού Βοιωτίας «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης» ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Απευθείας Ανάθεση ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δύο (2) έτη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11650,10 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%(προϋπολογισμός με ΦΠΑ 14446,12, αξία ΦΠΑ24% 2796,02 ) 11/10/2021 και ώρα 14:00 Έγχαρτη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο Αριθμ Πρωτ της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη Η κατάθεση γίνεται στην έδρα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην οδό Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός Αθήνα με ΤΚ , (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας 1 ος όροφος) Ηλιουπόλεως Υμηττός Αθήνα Τηλ: Fax: Ε-mail: URL: wwweasgr ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 22

2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ προτίθεται να αναθέσει με τη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης την «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Συντήρησης Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω 1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) Ταχυδρομική διεύθυνση Ηλιουπόλεως 111 Πόλη Υμηττός - Αθήνα Ταχυδρομικός Κωδικός Χώρα Κωδικός ΝUTS Αρμόδιος για πληροφορίες Ελλάδα EL303 Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο επικοινωνίας Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρμόδιος τεχνικών πληροφοριών Μιχάλης Βαΐου Τηλέφωνο επικοινωνίας Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) wwweasgr 11 Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 12 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αμυντική Βιομηχανία 13 Εφαρμοστέο δίκαιο Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό 14 Πρόσβαση Εγγράφων - Στοιχεία Επικοινωνίας Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη wwwpromitheusgovgr του ΚΗΜΔΗΣ Αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ Δημήτριος Σπυρόπουλος με τηλέφωνο και για την παροχή τεχνικών διευκρινίσεων αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κ Μιχάλης Βαΐου με τηλέφωνο Σελίδα 2 από 22

3 2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση της σύμβασης Είδος Διαδικασίας Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» Χρηματοδότηση Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η αναθέτουσα αρχή Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 αυτής 3 Περιγραφή του Αντικειμένου Αντικείμενο της παρούσας είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου - Συντήρησης Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης» Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11650,10 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(προϋπολογισμός με ΦΠΑ 14446,12, αξία ΦΠΑ24% (2796,02 ) Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4 Θεσμικό Πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: του ν 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τον ν4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», του ν 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», του ν 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», Σελίδα 3 από 22

4 της με αρ (Β 1781/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» του ν 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ Ζ του Ν 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του ν 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» του ν2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 Τον Ν 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, (ΦΕΚ 25/Α/ ) Τον Ν4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες του πδ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ( Α 145 ) του πδ 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία ΚΥΑ 618/43/2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόµωσης» (ΦΕΚ 52/Β` ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/192005) «Τροποποίηση της υπ αριθ 618/43/2005 (52/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» Αρ Πρωτ 9554 Φ 7029/ «Συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων» των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω των υπ αριθμ , , , , , Εγκεκριμένων Αιτημάτων Δαπάνης Σελίδα 4 από 22

5 5 Δικαίωμα Συμμετοχής Στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν προσκληθεί και δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 6 Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίου Αναδόχου Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών Ειδικότερα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας απαιτείται να: είναι αναγνωρισμένος για περιοδικό έλεγχο, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαθέτει αρμόδια άτομα για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων από τον Αναγνωρισμένο Φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία είναι πιστοποιημένος για αναγόμωση και εργαστηριακό έλεγχο δοχείων υψηλής και χαμηλής πίεσης με και άνευ ραφής, από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συμμορφώνεται ως προς ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού φέρει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία 7 Λόγοι αποκλεισμού Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού ο ανάδοχος, του οποίου η προσφορά θα προκριθεί, υποχρεούται πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης της ανάθεσης, να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα ακόλουθα: Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του), Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του), Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι «δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης» Σελίδα 5 από 22

6 Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου (γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του Αναδόχου λόγοι αποκλεισμού κατά το άρθρο 73 του ν 4412/2016και ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου αμελλητί μόλις εκδοθεί Στην περίπτωση προσκόμισης Ποινικών Μητρώων από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ), προσκομίζονται ποινικά μητρώα των διαχειριστών, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι το σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης εξακολουθεί να ισχύει κατά την υποβολή του Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους Πιστοποιητικό από το κατά τόπον Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου Ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών άλλως μέχρι την έκδοση του Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις Όλες οι ΥΔ εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: wwwgovgr Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα παραπάνω αναφερόμενα ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δύναται να αντικατασταθεί από Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει εντός της προθεσμίας αυτής αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των ανωτέρω δικαιολογητικών Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην περίπτωση αυτή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές Σελίδα 6 από 22

7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ 2 του ν 4412/2016 Η μη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, ή η κατόπιν προσκόμισής τους απόδειξη ότι εμπίπτουν σε έναν από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν4412/2016, αποτελούν λόγους αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου 8 Κριτήριο ανάθεσης Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει συνολικής τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) 9 Κατάρτιση Περιεχόμενο Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Παρούσα και στα Παραρτήματα αυτής, για το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς: Η προσφορά θα περιλαμβάνει: Την Τεχνική Προσφορά η οποία, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει την πλήρη τεχνική περιγραφή και μεθοδολογία εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στο Παράρτημα Α Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους (νομικά πρόσωπα) ή για το επάγγελμά τους (φυσικά πρόσωπα) Επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος Εν ισχύ πιστοποιητικό αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Εν ισχύ πιστοποιητικό αρμοδίων ατόμων για τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων από τον Αναγνωρισμένο Φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία Εν ισχύ πιστοποιητικό δικαιώματος αναγόμωσης και εργαστηριακού ελέγχου για δοχεία υψηλής και χαμηλής πίεσης με και άνευ ραφής, από τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Εν ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς ΕΝ ISO 9001:2015 Άδεια λειτουργείας από την αρμόδια υπηρεσία Σελίδα 7 από 22

8 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: α) η αποδοχή του συνόλου των όρων της Πρόσκλησης ρητά και ανεπιφύλακτα και η τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών β) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ότι βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς γ) ότι ο Ανάδοχος διαθέτει τον απαιτούμενο πιστοποιημένο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς ότι έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχει εμπειρία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών δ) ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) Από τα ανωτέρω απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται από το καταστατικό του (για νομικό πρόσωπο) ή από την έναρξη επιτηδεύματος (για φυσικό πρόσωπο) ή από τους ΚΑΔ του, η ικανότητα του αναδόχου να χορηγήσει στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ τη συγκεκριμένη προμήθεια Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση Όλες οι ΥΔ εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: wwwgovgr Την Οικονομική Προσφορά,η οποία θα είναι με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας Σελίδα 8 από 22

9 10 Χρόνος Ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληπτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 11 Συμβατικό Τίμημα Τρόπος πληρωμής Η αμοιβή του αναδόχου για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου δεν θα υπερβαίνει το ποσό 11650,10 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 14446,12, αξία ΦΠΑ 24% (2796,02 ) Προσφορές με τιμή υψηλότερη από τον ανώτερο προϋπολογισμό απορρίπτονται Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ανάδοχο θα πραγματοποιείται τμηματικά και απολογιστικά, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του εκάστοτε τμηματικού τιμολογίου κάθε τμηματικής παράδοσης των ελεγχόμενων πυροσβεστήρων στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, εφόσον προηγηθεί η βεβαίωση ορθής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, και υπό τον όρο προσκόμισης των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή Η χρηματική αξία του εκάστοτε τιμολογίου θα προκύπτει από το γινόμενο της ποσότητας και το είδος των πυροσβεστήρων που έχουν συντηρηθεί και πιστοποιηθεί, καθώς και από την τιμή ανά μονάδα που θα καταθέσει ο υποψήφιος Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ7 του Ν4412/2016 και άρθρο 44 του Ν4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ3 του Ν4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% Οποιοδήποτε άλλη κράτηση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία Το συνολικό τίμημα θα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να αναπροσαρμοστεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθ όσο ο ανάδοχος έλαβε υπόψη της όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων δαπανών που αυτή συνεπάγεται Σε κάθε δε περίπτωση ο ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση της σύμβασης καθ όσον αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης του κόστους του Σελίδα 9 από 22

10 12 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης 121 Η παραλαβή του αντικειμένου θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους Διευθύνσεις Εργοστασίων και Κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης μετά από αξιολόγηση του παραδοτέου αντικειμένου της σύμβασης 122 Η παραλαβή των πυροσβεστήρων, έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β 2005), όπως έχει τροποποιηθεί από την ΥΑ 17230/671/2005, (ΦΕΚ 1218/Β/192005) και θα διενεργείται επανατοποθέτηση αυτών στα σημεία από όπου έχουν παραληφθεί 123 Κατά τα λοιπά η παραλαβή των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν 4412/ Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται : Να απασχολεί επαρκές και πιστοποιημένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, εφοδιασμένο με τις άδειες που προβλέπει ο Νόμος και ικανό για τις υπηρεσίες που πρόκειται να εκτελέσει Να προβαίνει έγκαιρα και νόμιμα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας Ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλους τους κατάλληλους πόρους (προσωπικό και άλλα) για την εκτέλεση των υπηρεσιών Να καταβάλλει τις εισφορές όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό του, καθώς επίσης όλες τις εργατικές επιβαρύνσεις και γενικά κάθε δαπάνη που αφορά στο προσωπικό του και απορρέει από τη σχέση του προσωπικού του έναντι αυτού με την ιδιότητά του ως εργοδότη Μεταξύ αφενός της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και αφετέρου του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος ουδεμία σχέση θα υφίσταται και μάλιστα σχέση εργασίας Επομένως εργοδότης του προσωπικού θεωρείται ο ανάδοχος, ο οποίος θα είναι και ο μόνος εκ του νόμου υπεύθυνος απέναντι του για οποιασδήποτε φύσεως και αιτίας απαίτηση του απορρέουσα από τη σχέση εργασίας του Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν4412/2016 Ο ανάδοχος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή αποκάλυψή οποιασδήποτε φύσης πληροφοριών οι οποίες αφορούν ιδίως στις εγκαταστάσεις, την οικονομική δραστηριότητα και οργάνωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ Σελίδα 10 από 22

11 14 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 141 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 142 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής Οι Ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 15 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν4412/2016, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων Σελίδα 11 από 22

12 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους στον πίνακα αποδεκτών της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 16 Διάρκεια Σύμβασης Η Διάρκεια και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο 17 Τρόπος και Τόπος κατάθεσης προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε έγχαρτη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην οδό Ηλιουπόλεως 111 Υμηττός Αθήνα με ΤΚ (Γραφείο Διακίνησης Αλληλογραφίας 1 ος όροφος), μέχρι την 11/10/2021 και ώρα 14:00 Ο Φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, ως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση Τον αριθμό της πρόσκλησης και το αντικείμενο Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα - προσφέροντος (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, αρ τηλεφώνου, αρ τηλεομοιοτυπίας [φαξ], ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 12 από 22

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου - Συντήρησης Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μια φορά κατά έτος με διετή διάρκεια σύμβασης ήτοι δύο (2) φορές στα δύο έτη Το είδος των πυροσβεστήρων και η ποσότητα ανά εγκατάσταση αποτυπώνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΤΕΜΑΧΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Συγκρότημα Εργοστασίου Υμηττού Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Συγκρότημα Εργοστασίου Μάνδρας Συγκρότημα Εργοστασίου Λαυρίου Αποθήκες Δερβενοχωρίων Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου οροφής ξηράς κόνεως(ρα ΟΡΟΦΗΣ ) 6kg οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ) 12kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 2kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ)3kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 6kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 25kg τροχήλατος ξηράς κόνεως(ρα) 50kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO 2 ) 5kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO 2 ) 6kg τροχήλατος διοξειδίου άνθρακα(co 2 ) 15kg τροχήλατος διοξειδίου άνθρακα(co 2 ) 30kg φορητός μηχανικού αφρού(wf) 10kg φορητός μηχανικού αφρού(wf) 50kg Σελίδα 13 από 22

14 Διάρκεια σύμβασης: Η Διάρκεια και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών είναι: Η Κεντρική Διοίκηση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ηλιουπόλεως 111, Υμηττός ΤΚ Το Συγκρότημα Εργοστασίου Υμηττού: Ανδρέα Λεντάκη 2, Υμηττός, Το Συγκρότημα Εργοστασίου Μάνδρας : 26 χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών, Γούβα Μάνδρα Αττικής, ΤΚ: Το Συγκρότημα Εργοστασίου Αιγίου: Γέφυρα Μεγανίτη Αίγιο, Αχαΐας ΤΚ: Το Συγκρότημα Εργοστασίου Λαυρίου: Θέση Άνω Όρια Λαύριο Αττικής, ΤΚ: Οι Αποθήκες Δερβενοχωρίων: Πύλη Δερβενοχωρίων Νομού Βοιωτίας ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11650,10 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 14446,12, αξία ΦΠΑ 24% (2796,02 ) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 11650,10 (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 14446,12, αξία ΦΠΑ 24% (2796,02 ) ΜΕΡΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Ο Έλεγχος - Συντήρηση Αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά ώστε να υπάρχει κάλυψη των εγκαταστάσεων της ΕΑΣ ΑΒΕΕ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προβεί σε απομάκρυνση του συνόλου των πυροσβεστήρων της οποιασδήποτε εγκατάστασης της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, θα πρέπει να μεριμνά για την προσωρινή αντικατάστασή τους, με άλλους ιδιοκτησίας του 2 Η απεγκατάσταση, μεταφορά από τους χώρους της ΕΑΣ ΑΒΕΕ η επανατοποθέτησή τους στους χώρους από τους οποίους απομακρύνθηκαν γίνεται με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου 3 Ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από την απομάκρυνσή των πυροσβεστήρων μέχρι την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εφτά (7) ημερολογιακών ημερών Σελίδα 14 από 22

15 4 Έλεγχος κατά τη συντήρηση του υλικού γόμωσης ως προς την κατάστασή του και το βάρος του 5 Ο πυροσβεστήρας να περνά από έλεγχο στεγανότητας πριν παραδοθεί 6 Εξωτερικός έλεγχος για διαπίστωση απουσίας διάβρωσης, κοιλωμάτων, χτυπημάτων, ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης όπως πώματα, και βαλβίδες, δείκτες, κλπ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του 7 Εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα για να εντοπιστούν τυχόν ορατά σημάδια ρηγάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων, ή οποιονδήποτε παράγοντα που εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης 8 Ζύγισμα του πυροσβεστήρα CO2 έτσι ώστε να μην διαφέρει το βάρος του περισσότερο από 10% από τη στιγμή που τέθηκε για πρώτη φορά στην κυκλοφορία 9 Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 10 Έλεγχος ορθότητας και ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και τη συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας Στην Ελληνική γλώσσα 11 Να γίνεται έλεγχος του δείκτη ασφάλειας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να διαπιστωθεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε χρήση 12 Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης ώστε να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί ελεύθερα και ότι η πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια 13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται έπειτα από κάθε εργασία συντήρησης ή αναγόμωσης να παραλαμβάνει και να τοποθετεί ένα δαχτυλίδι στον κοχλία της λαβής του πυροσβεστήρα με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι όντως έγινε εργασία και ότι δεν αλλάζεται απλά η ετικέτα αναγόμωσης 14 Η ημερομηνία συντήρησης και λήξης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε αυτοκόλλητο καρτελάκι επάνω στον πυροσβεστήρα 15 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να περιλαμβάνει στο μητρώο συντήρησης και το νούμερο πυροσβεστήρα που έχει τοποθετηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 16 Σε περίπτωση αναγόμωσης, άνοιγμα του πυροσβεστήρα, αλλαγή του περιεχομένου του και αντικατάσταση με νέο 17 Ο Ανάδοχος θα εκδίδει βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για το σύνολο των πυροσβεστήρων που παραδίδονται κάθε φορά Σελίδα 15 από 22

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι προσφερόμενες τιμές, όπως αυτές θα δοθούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς θα αφορούν το ετήσιο προσφερόμενο τίμημα ανά είδος πυροσβεστήρα, ανά τεμάχιο και στο σύνολο Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμπληρώνουν τους κάτωθι πίνακες ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αξιότιμοι Κύριοι / ες, Με την παρούσα οικονομική προσφορά περιγράφονται οι οικονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ Πρωτ και με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΣΕΥ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑΟΡΟΦΗΣ) 6kg οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑΟΡΟΦΗΣ) 12kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 6kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 25kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 5kg ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 16 από 22

17 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΚΔ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ) 6kg οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ) 12kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 6kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 5kg ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΠΑ 24% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 17 από 22

18 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ (ΣΕΜ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 6kg φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 25kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 5kg τροχήλατος διοξειδίου άνθρακα (CO2) 15kg φορητός μηχανικού αφρού (WF) 10kg φορητός μηχανικού αφρού (WF) 50kg ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ Υ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 18 από 22

19 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΣΕΛ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ Υ ΦΠΑ 24% οροφής ξηράς 1 1κόνεως (ΡΑΟΡΟΦΗΣ) 29 12kg φορητός ξηράς 2 2 κόνεως 1 (ΡΑ) 2kg φορητός ξηράς 3 2 κόνεως 10 (ΡΑ) 3kg φορητός ξηράς 4 3 κόνεως 147 (ΡΑ) 6kg φορητός ξηράς 5 4 κόνεως 101 (ΡΑ) 12kg 6 5τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 25kg 1 7 6τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg 6 φορητός 8 7διοξειδίου άνθρακα (CO2) 127 5kg ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 19 από 22

20 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 5kg ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΠΑ 24% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 20 από 22

21 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΣΕΑ) Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Πυροσβεστήρα ς οροφής ξηράς κόνεως (ΡΑΟΡΟΦΗΣ) 12kg Πυροσβεστήρα ς φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 3kg Πυροσβεστήρα ς φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 6kg Πυροσβεστήρα ς φορητός ξηράς κόνεως (ΡΑ) 12kg Πυροσβεστήρα ς τροχήλατος ξηράς κόνεως (ΡΑ) 50kg Πυροσβεστήρα ς φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 5kg Πυροσβεστήρα ς φορητός διοξειδίου άνθρακα (CO2) 6kg Πυροσβεστήρα ς τροχήλατος διοξειδίου άνθρακα (CO2) 30kg Πυροσβεστήρα ς φορητός μηχανικού αφρού (WF) 50kg ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩ Ν ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ Υ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% Σελίδα 21 από 22

22 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΕΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΚΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΕΛ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η παρούσα προσφορά ισχύει για από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της [Τόπος], [Ημερομηνία] Ο προσφέρων Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Σελίδα 22 από 22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα Τηλ.: 21 5121 Fax: 21 51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr Μ Ε Λ Ε Τ Η «Ταχυμεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06 / 03 / 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Aρ. πρωτ. οικ. : 5231 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 9-04-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.: 608 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 15235 Βριλήσσια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/ 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :49421 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα 27/11 / 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.οικ.: 48373 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail :

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : E. Aλευρά Τηλέφ. : Fax : Ε-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ. πρωτ.οικ. :51575 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 21/05/2018 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Παράρτημα Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 21/05/2018 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΚΟΙΝ: Επιμελητήριο Δωδεκανήσου Παράρτημα Κω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 24.05.2018 14:47:26 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Τσέλιου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/31417/321 Ηµ/νία: 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/11/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/11/2018 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ.:36464 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού Ταχ.δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419

Αθήνα, Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Αθήνα, 16.04.2019 Α/Α: EA4/2019 Α.Π.: ΚΥ/2019/419 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CENTER) ΤΗΣ ΕΔΕΥ Α.Ε. 1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/ 07 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 32487 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019»

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής λογισμικού πακέτου AUTOCAD 3D 2019» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/12 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 50080 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 04.09.2017 Αρ. Πρωτ: 39 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Τεχνική Υπηρεσία Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ. 210 6878803, Fax: 210 6878940 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ.: 8353/ΣΚ/ππ Χαλάνδρι, 31/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι Αρ. Πρωτ.: ΚΠ ΑΔΑΜ 17PROC

Μαρούσι Αρ. Πρωτ.: ΚΠ ΑΔΑΜ 17PROC Μαρούσι 25-10-2017 Αρ. Πρωτ.: ΚΠ 14751 ΑΔΑΜ 17PROC002146823 Γραφείο : Προέδρου Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Ε. Χατζηπασχάλη. Ν. Νικολάου Διεύθυνση : Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας : 15123 Μαρούσι Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972 Fax 2310 969430 E mail spypetr@eyath.gr Θεσσαλονίκη 26/9/2019

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/03/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αθήνα, 14/03/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αθήνα, 14/03/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμ.πρωτ.: 2964 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες : Αθ. Δεληγιάννης Τηλέφωνο : 210/72.86.413 FAX : 210/72.11.007 E-mail : adeligianis@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εξοπλισμού εκτυπώσεων» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364 Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 11-05-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 23143 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2. ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (1.2.2) ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 62/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 115 28 AΘHNA Πληροφορίες: A. Mέξιας Τηλέφωνο: 213

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53.87.257, 210 53.87.278

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός 4.960,00 με ΦΠΑ 24 %. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός 4.960,00 με ΦΠΑ 24 %. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ» K.A. 35.6279.007 Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.23 11:10:09 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 1711

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΕΥ ΑΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.03.20 18:11:29 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 06/07/2018 Αρ. Πρωτ: 1463 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018». Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Υποδιεύθυνση Προμηθειών ΕΑΣ ΑΒΕΕ Ταχ. Δ/νση : Ηλιουπόλεως 111, 172 37 Υμηττός Πληροφορίες : Σπυρόπουλος Δημήτριος Τηλέφωνο : 210 9799369 Φαξ : 210 9718932 e-mail : dspiropoulos@eas.gr ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4121 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMΑ: OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 31/01/2018 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1384/783224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Προς: Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 02.08.2019 12:12:53 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ελένη Μίσσα Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΠΥ Υ/70666/2299 Ηµ/νία: 02/08/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ Ημερομηνία: 15/10/19 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_19_14550 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ O Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17/04/2018. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 4465 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 17/04/2018. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 4465 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 17/04/2018 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 4465 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες : Αθ. Δεληγιάννης Τηλέφωνο : 210/72.86.413 FAX : 210/72.11.007 E-MAIL : adeligianis@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο»

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.499,90 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)-(ΠΑΚΙΔΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω προκήρυξη για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Λέρος Αρ. πρωτ CPV : ΑΔΑ: 729Κ46904Ρ-8ΣΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Λέρος Αρ. πρωτ CPV : ΑΔΑ: 729Κ46904Ρ-8ΣΡ Λέρος 16-2- 2018 Αρ. πρωτ. 1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Ανδρόνικου 6 : : : Κυριακόπουλος Φ. : , : :

: Μ. Ανδρόνικου 6 : : : Κυριακόπουλος Φ. : , : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Θυρίδα Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτλήνη 15 /11/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 9557 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών: ετήσιας συντήρησης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Τηλέφωνο: 2313 304464-1 Φαξ: 2313 304452 Κατσάνα Κατερίνα, Παμπουκίδης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης Τηλέφωνο :28433 41223 Fax :28430 29243 e-mail :psilinakis@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149. Λέρος 11/12/2017 Αρ. πρωτ / CPV : ΑΔΑ: Ω7ΦΔ46904Ρ-ΙΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149. Λέρος 11/12/2017 Αρ. πρωτ / CPV : ΑΔΑ: Ω7ΦΔ46904Ρ-ΙΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 21/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 44670 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 14 / 12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 66373 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 26613 62767 781 FAX: 26610 25555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 729 Ημερομηνία: 24/5/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μαρία Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο, 12-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4209 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. πρωτ.: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, Αριθμ. πρωτ.: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες:Ιουλίττα Αγγέλη Τηλέφωνο: 210/72.86.437 Φαξ: 210/72.11.007 E-mail: iaggeli@aretaieio.uoa.gr Αθήνα, 04-10-2018 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων και αντλιοστασίων ύδρευσης (CPV: ) Προσκαλεί Θεσσαλονίκη 19/7/2017 Αρ. πρωτ. 19358 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡ.: Α. Μίσκος ΤΗΛ: 2310-966967 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Αθήνα, 6/9/2017 Αρ. πρωτ.: οικ.135458 Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05-02-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:1481 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm.

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12 / 03 / 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π. οικ.: 5696 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) μόνιμης άδειας χρήσης του λογισμικού πακέτου CADware»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) μόνιμης άδειας χρήσης του λογισμικού πακέτου CADware» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 18 / 06/ 2019 Α.Π./Γ.Π./οικ. 46120 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 27-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 1529 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια ανανέωσης των λογισμικών επεξεργασίας εικόνας της ΕΒΕ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για προμήθεια ανανέωσης των λογισμικών επεξεργασίας εικόνας της ΕΒΕ» ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 364 Τ.Κ. - Πόλη: 176 74, Καλλιθέα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα