Αποφάσεις Συγκλήτου 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 3 ης Δεκεμβρίου 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποφάσεις Συγκλήτου 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 3 ης Δεκεμβρίου 2019"

Transcript

1 Αποφάσεις Συγκλήτου 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 3 ης Δεκεμβρίου 2019 Θέμα 1 ο Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Σύγκλητος αποφάσισε την ανάθεση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ της άσκησης από έως των κατωτέρω αρμοδιοτήτων: 1. Την αρμοδιότητα έγκρισης των Πρακτικών που εκδίδουν τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα (Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, κατά το στάδιο ανάθεσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Α 147] πλην της έγκρισης του Πρακτικού, με το οποίο, το κατά περίπτωση αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την κατακύρωση (ή μη) της εν λόγω σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο. 2. Την αρμοδιότητα για την έγκριση πραγματοποίησης οποιασδήποτε δαπάνης μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 β του Π.Δ. 80/2016 («Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Α 145). 3. Την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων, κατά τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών. Η Σύγκλητος με αιτιολογημένη απόφαση της και πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών της δύναται να ανακαλέσει την άσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη. Θέμα 2 ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σε συνέχεια της υπ αριθ. 1/ πρυτανικής πράξης. Η Σύγκλητος ενέκρινε τη μεταβίβαση στον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων κ. Αθανάσιο Τσακρή, συμπληρωματικά των κάτωθι αρμοδιοτήτων: Ι. Διενέργειας πειθαρχικού ελέγχου και άσκησης πειθαρχικής δίωξης στα μέλη Δ.Ε.Π του Ιδρύματος. ΙΙ. Υπογραφής συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και περιλήψεων αυτών, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και φυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται στον τομέα της καθαριότητας με τις διατάξεις του άρθ. 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και του άρθ. 8 του ν. 4506/2017 και εγγράφων σχετικών με την υλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης. Θέμα 3 ο Εκχώρηση, σε μονοπρόσωπο όργανο, αρμοδιότητας έγκρισης επειγουσών δαπανών έως την πρώτη συνεδρίαση Συγκλήτου εντός του ΑΔΑ: 7ΧΘΛ46ΨΖ2Ν-ΞΙΠ Θέμα 4 ο Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ΑΔΑ: 6ΛΣΑ46ΨΖ2Ν-Ν3Ν Θέμα 5 ο Συγκρότηση Παρατηρητηρίου του ΕΚΠΑ για πρόσφυγες και μετανάστες. Αναβλήθηκε. Σελίδα 1 από 14

2 Θέμα 6 ο Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. ΑΔΑ: 6ΑΕΘ46ΨΖ2Ν-ΤΓ3 Θέμα 7 ο Αίτημα της καθηγήτριας κ. Ε. Δακορώνια για αντικατάστασή της στο Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΕ». ΑΔΑ: ΩΒΡ446ΨΖ2Ν-9Μ5 Θέμα 8 ο Ορισμός εκπροσώπου του ΕΚΠΑ στο Δ.Σ. του ΓΝΠΑ «Π & Α. Κυριακού». Ορίστηκε. Θέμα 9 ο Αντικατάσταση του εκπρόσωπου του Ε.ΔΙ.Π. στη ΜΟ.ΔΙ.Π. ΑΔΑ: ΩΔΦΨ46ΨΖ2Ν-8ΜΥ Θέμα 10 ο Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές ΑΔΑ: 6ΥΟ346ΨΖ2Ν-0ΥΓ Θέμα 11 ο Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων. ΑΔΑ: Ψ4ΕΝ46ΨΖ2Ν-1Μ8 Θέμα 12 ο Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. ΑΔΑ: ΩΟΠ146ΨΖ2Ν-98Λ Θέμα 13 ο Συμπλήρωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κέντρου Αριστείας Κλιματική Αλλαγή-Προσαρμογή και Μετριασμός. ΑΔΑ: 6ΩΜΚ46ΨΖ2Ν-Κ1Ψ Θέμα 14 ο Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΑΔΑ: 6ΓΗΜ46ΨΖ2Ν-ΧΑΘ Θέμα 15 ο Χορήγηση ξενόγλωσσων συγγραμμάτων σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. Η Σύγκλητος αποφάσισε πρότεινε στο Υπουργείο Παιδείας να προβλέψει -για το διάστημα μέχρι την κάλυψη του κενού από τον «Κάλλιπο»- τη δωρεάν διανομή από την υπηρεσία «Εύδοξος» και των ξενόγλωσσων συγγραμμάτων που εκδίδονται στο εξωτερικό» και αποφάσισε να διατεθεί εκτάκτως το χρηματικό ποσό των ευρώ για απόκτηση ξενόγλωσσων βιβλίων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών των ξενόγλωσσων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Θέμα 16 ο Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με το ζήτημα της εξαιρετικά περιορισμένης αποδοχής των πτυχίων των Τμημάτων της Σχολής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων Η Σύγκλητος υιοθέτησε ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής με το εξής περιεχόμενο: «Ως μέλη της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, εκφράζουμε τη βαθειά ανησυχία μας σχετικά με το ζήτημα της εξαιρετικά περιορισμένης αποδοχής των πτυχίων των Τμημάτων μας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Σελίδα 2 από 14

3 Το 2001, οι πτυχιούχοι μας είχαν αποκλειστεί από παρόμοιους διαγωνισμούς, βάσει του ΠΔ 50/2001 που καθόριζε τα προσόντα για την εισαγωγή στον κλάδο ΠΕ Διοικητικό. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση άλλαξε με τη ρύθμιση του ΠΔ 347/2003, που όρισε ότι όλα τα πτυχία θα μπορούν να γίνουν αποδεκτά, με την αυτονόητη εξαίρεση ορισμένων πιο ειδικών προκηρύξεων. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι έχει γίνει κατάχρηση αυτής της κατ' αρχήν λογικής εξαίρεσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τελευταία τετραετία, από τις 15 προκηρύξεις γενικών διοικητικών θέσεων, οι μισές αποκλείουν τους πτυχιούχους μας. Επιπλέον, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, στις οποίες τα πτυχία των Τμημάτων μας γίνονται μεν δεκτά, αλλά κρίνονται ως «μη συναφείς» οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι που απονέμουμε. Αυτή η πραγματικά παράλογη διευθέτηση ανέκυψε στην πρόσφατη προκήρυξη περί ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων των κλάδων Γραμματέων, στην οποία πτυχιούχοι μας επιλέχθηκαν προς διορισμό, αλλά αφαιρέθηκαν από τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων με το επιχείρημα της «μη συνάφειας» των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών τους ενώ άλλοι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, όμοιοι ως προς τη θεματολογία τους, άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων κρίθηκαν, με τρόπο εμφανώς αυθαίρετο, ως συναφείς. Εκφράζουμε τον βαθύτατο προβληματισμό μας για τις εξελίξεις αυτές και ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΠΔ 347/2003 σε όλες τις γενικές διοικητικές θέσεις που προκηρύσσονται. Τέλος, τονίζουμε ότι, ειδικά καθώς έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία προκήρυξη για διορισμό εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είμαστε υποχρεωμένοι να μεριμνήσουμε για τα εργασιακά δικαιώματα των άριστα εκπαιδευμένων πτυχιούχων μας, καθώς και για τη δίκαιη αντιμετώπισή τους από τη Διοίκηση». Θέμα 17 ο Εισήγηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου για πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου. Βλέπε ΑΔΑ: ΨΛΔΣ46ΨΖ2Ν-ΔΙ2 Θέμα 18 ο Καθορισμός ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος αποφάσισε τα εξής: 1. Τη διεύρυνση των οριζομένων με την από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου επιλογών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη και των λοιπών ωραρίων που προβλέπονται στην υπ αριθμ. ΙΑ Π/Φ.Β.1/14757/ (ΦΕΚ 1659 Β / ) Υπουργική Απόφαση και τον καθορισμό του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του διοικητικού προσωπικού ως εξής: α) ώρα προσέλευσης: 07:00 - ώρα αποχώρησης: 15:00 β) ώρα προσέλευσης: 07:30 - ώρα αποχώρησης: 15:30 γ) ώρα προσέλευσης: 08:00 - ώρα αποχώρησης: 16:00 δ) ώρα προσέλευσης: 08:30 - ώρα αποχώρησης: 16:30 ε) ώρα προσέλευσης: 09:00 - ώρα αποχώρησης: 17:00 Η αύξηση των επιλογών ωραρίου έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του ΕΚΠΑ ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις τους με την προϋπόθεση όμως ότι με την επιλογή τους δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του κοινού. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λειτουργία μίας υπηρεσίας, πέραν του ωραρίου που έχουν επιλέξει οι υπάλληλοι για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, οι Σελίδα 3 από 14

4 αρμόδιοι προϊστάμενοι με ευθύνη τους μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας τους κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 2. Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων που ασκούν τα καθήκοντά τους σε υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, στις οποίες λόγω ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους και της μορφής εργασίας τους, εφαρμόζεται ωράριο εργασίας με ώρα έναρξης και λήξης πέραν των ως άνω καθοριζόμενων, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του ΕΚΠΑ, αυτό θα καθορίζεται με ευθύνη της προϊσταμένης της υπηρεσίας αρχής λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη διευκόλυνση των υπαλλήλων και αφετέρου την κάλυψη των υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών τηρώντας τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις περί ωραρίου εργασίας όρια. Ειδικά ωράρια εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν. Θέμα 19 ο Εισήγηση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων περί σύναψης διμερών συμφωνιών. Η Σύγκλητος αποδέχθηκε εισήγηση της εν θέματι Επιτροπής και αποφάσισε τα εξής: Προτεραιότητα στην ανάληψη του ρόλου συντονιστή για την υλοποίηση διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων έχουν τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ. Ομότιμοι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάζουν σχετικές συμφωνίες, τις οποίες κρίνουν σημαντικές για το Ίδρυμα, και να τις προτείνουν στα αντίστοιχα Τμήματα, καθώς και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο του συντονιστή, αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τις εν λόγω συμφωνίες από εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ. Θέμα 20 ο Συμφωνίες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια: α) Universidad de Buenos Aires β) Altai State University,γ) National Research Tomsk State University, δ) University of Oran 1 Ahmed Ben Bella (Αλγερία) και ε) Jiman University. Εγκρίθηκαν. Θέμα 21 ο Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής στους Γ. Βέλμαχο και L. Glimcher. Απονεμήθηκε. Θέμα 22 ο Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στη Λ. Κατσέλη, καθηγήτρια ΤΟΕ. Απονεμήθηκε. Θέμα 23 ο Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στις Κυρ. Πετράκου και Αν. Ταμπάκη, καθηγήτριες Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Απονεμήθηκε. Θέμα 24 ο Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στην Χρ. Κουρκουμέλη, καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής. Απονεμήθηκε. Θέμα 25 ο Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής: Γ. Δημητριάδη, Μελ. Μαλλιώρη, Δ. Αναγνωστόπουλο, Χρ. Νικολάου, Α. Παπαδημητρίου, Ε. Δεληγεώρογλου, Γρ. Κουράκλη, Δ. Μπούρο, Π. Σκανδαλάκη, Αικ. Παυλάκη, Εμμ. Αγαπητό, Αθ. Κωστακόπουλο, και Ελ. Φρυσίρα. Απονεμήθηκε. Σελίδα 4 από 14

5 Θέμα 26 ο Απονομή τίτλου ομότιμου καθηγητή στον Τρ. Παπαδόπουλο, καθηγητή Τμήματος Οδοντιατρικής Απονεμήθηκε. Θέμα 27 ο Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης λέκτορα Εφαρμογών (Β. Σγαρδώνη) του Γενικού Τμήματος σε προσωποπαγή θέση της ίδιας βαθμίδας. Θέμα 28 ο Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΜ0Υ46ΨΖ2Ν-ΖΞΣ) περί συγκρότησης επταμελών επιτροπών κρίσης, σε εφαρμογή της παρ. 3ββ άρθρ. 9 ν. 4589/19 για μετατροπή προσωποπαγών θέσεων μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος σε οργανικές. ΑΔΑ: 6ΙΟΩ46ΨΖ2Ν-9ΕΧ Θέμα 29 o Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΔΙΠ, από τις υφιστάμενες κενές, στο Τμήμα Νοσηλευτικής για ολοκλήρωση διαδικασίας ένταξης του κ. Σπ. Ζώγα. Θέμα 30 o Μεταφορά κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ, από τις υφιστάμενες κενές, στη Σχολή ΟΠΕ για ολοκλήρωση της μετάταξης της Αρ. Σίβερα. Θέμα 31 o Άδεια απουσίας 5 ημερών με αποδοχές στην Ά. Καλύβα, μέλος ΕΕΠ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Θέμα 32 o Άδεια απουσίας 2 ημερών με αποδοχές στην Αλ. Παπακώστα, μέλος ΕΔΙΠ Ιατρικής Σχολής. Θέμα 33 ο Πόρισμα Ε.Δ.Ε. για έλεγχο ενδείξεων των ενδιάμεσων μετρητών καταγραφής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στα κυλικεία της Σχολής Θετικών Επιστημών. Μη δημοσιοποιούμενη απόφαση. Θέμα 34 ο Έγκριση μητρώων μελών του Τμήματος Φιλοσοφίας. ΑΔΑ: ΩΖΜΕ46ΨΖ2Ν-Β1Ζ Θέμα 35 ο Επικαιροποίηση μητρώων μελών του Τμήματος Ψυχολογίας. ΑΔΑ: 6ΧΖΖ46ΨΖ2Ν-22Π Θέμα 36 ο Επικαιροποίηση μητρώων μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. ΑΔΑ: 69ΛΖ46ΨΖ2Ν-ΝΨΟ Θέμα 37 ο Επικαιροποίηση μητρώων μελών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. ΑΔΑ: Ψ6ΧΝ46ΨΖ2Ν-ΦΤ5 Θέμα 38 ο Επικαιροποίηση μητρώων μελών του Τμήματος Φυσικής. ΑΔΑ: Ω15Ι46ΨΖ2Ν-Ο5Ψ Σελίδα 5 από 14

6 Θέμα 39 ο Ζητήματα συνάφειας γνωστικού αντικειμένου και αξιολόγησης τίτλου σπουδών του καταργηθέντος Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) του ΕΚΠΑ με τίτλο Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκηση. ΑΔΑ: 6Υ3Ι46ΨΖ2Ν-ΔΞΓ Θέμα 40 o Ίδρυση Εργαστηρίου Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής σε Τομέα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Θέμα 41 o Ίδρυση Εργαστηρίων: Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θέμα 42 o Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής. Θέμα 43 o Μετεγκατάσταση της Ε Χειρουργικής Κλινικής από το ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Θέμα 44 ο Έγκριση Κανονισμού του Κέντρου Ιατρικής Ακριβείας του ΕΚΠΑ. Αναβλήθηκε. Θέμα 45 ο Απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του διιδρυματικού ΠΜΣ Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη για πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του προγράμματος. ΑΔΑ: Ψ9Ψ446ΨΖ2Ν-ΕΜΥ Θέμα 46 ο Τροποποίηση 22 η προϋπολογισμού έτους 2019 ΑΔΑ: ΩΜΨΔ46ΨΖ2Ν-Ν69 Θέμα 47 ο Τροποποίηση 23 η προϋπολογισμού έτους 2019 ΑΔΑ: ΩΧΣ046ΨΖ2Ν-Β8Ε Θέμα 48 ο Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου έτους ΑΔΑ: 7ΝΔΘ46ΨΖ2Ν-Χ4Ρ Θέμα 49 ο Προϋπολογισμός Πανεπιστημιακής Λέσχης έτους ΑΔΑ: ΨΖ2Ν-ΓΕ5 Θέμα 50 o Έγκριση δαπάνης ,41 σε υλοποίηση της 20878/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της 945/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (καταβολή εκκρεμουσών οφειλών στην Π. Παπαρρηγοπούλου). ΑΔΑ: ΩΔΖΝ46ΨΖ2Ν-5Ξ6 Σελίδα 6 από 14

7 Θέμα 51 o Έγκριση δαπάνης ,77 σε υλοποίηση της 4092/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. ΑΔΑ: 6Β2Ζ46ΨΖ2Ν-ΚΓ5 Θέμα 52 ο Πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης σε εκτέλεση της 5294/2019 απόφασης Εφετείου Αθηνών και της 9854/2019 Διαταγής πληρωμής Η Σύγκλητος ενέκρινε την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη και αποφάσισε την υποβολή της συγκεκριμένης αντιπρότασης συμβιβαστικής επίλυσης στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ» και με τους όρους που αναγράφονται σ αυτήν. Θέμα 53 ο Έγκριση δαπάνης 383,16 για δικαστική αμοιβή εξωτερικού δικηγόρου. ΑΔΑ: ΨΡΒ046ΨΖ2Ν-ΗΚΑ Θέμα 54 o Έγκριση δαπάνης ,20 για καταβολή αναδρομικών στην Μ. Παπαδάτου-Παστού λόγω αναδρομικού διορισμού. ΑΔΑ: 7ΝΕ446ΨΖ2Ν-Φ93 Θέμα 55 o Έγκριση δαπάνης ,00 για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους ΑΔΑ: ΨΦΒΗ46ΨΖ2Ν-Ψ49 Θέμα 56 ο Έγκριση δαπάνης ,15 για καταβολή μισθώματος Οκτωβρίου και ,15 για καταβολή μισθώματος Νοεμβρίου 2019 στο «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης ΑΕ». ΑΔΑ: 9ΕΥΒ46ΨΖ2Ν-ΙΝ2 Θέμα 57 ο Απευθείας ανάθεση στη UNISYSTEMS M AE αντί παροχής υπηρεσιών συντήρησης και πλήρους τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΑΔΑ: ΨΖ2Ν-Υ1Υ Θέμα 58 ο Απευθείας ανάθεση στη Δ. ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αντί 1.798,00 προμήθειας γυάλινων παλαιών αντιγράφων διαμαντιών Gullinan για τις ανάγκες του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του ΕΚΠΑ ΑΔΑ: 6ΜΣΚ46ΨΖ2Ν-Ω62 Θέμα 59 o Έγκριση δαπάνης 4.857,76 για καταβολή στην κ. Ευθ. Φώτη ισόβιας προσόδου για το χρονικό διάστημα από 1/9-31/10/2019. ΑΔΑ: 63ΣΠ46ΨΖ2Ν-93Κ Θέμα 60 ο Έγκριση συνολικής δαπάνης 3.216,15 για πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 οκτώ αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ. ΑΔΑ: 6ΓΛΜ46ΨΖ2Ν-3ΤΚ Θέμα 61 ο Έγκριση δαπάνης 700,00 για προμήθεια ωρομετρητή για τις ανάγκες της Εποπτείας Πανεπιστημιούπολης. ΑΔΑ: 69ΥΚ46ΨΖ2Ν-ΨΗΘ Σελίδα 7 από 14

8 Θέμα 62 ο Έγκριση δαπάνης ,00 για πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Τμημάτων Βιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος./Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΔΑ: ΩΡΛ146ΨΖ2Ν-01Ι Θέμα 63 ο Έγκριση δαπάνης 41,00 για επιστροφή στην εκμισθώτρια του Α ορόφου του ακινήτου επί της οδού Δραγατσανίου 4. ΑΔΑ: 6ΝΡΓ46ΨΖ2Ν-Τ3Ζ Θέμα 64 ο Έγκριση δαπάνης για πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2018 του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΑΔΑ: 6ΧΨ246ΨΖ2Ν-ΓΚΖ Θέμα 65 ο Γνωστοποίηση εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. ορθών στοιχείων ως προς την επωνυμία και το ΑΦΜ της εταιρείας στην οποία ανατέθηκε με απόφαση Συγκλήτου της , προμήθεια 30 αδειών χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο στο κτήριο επί της οδού Χρ. Λαδά και κατά συνέπεια τροποποίηση της σχετικής απόφασης Συγκλήτου. ΑΔΑ: 66ΗΛ46ΨΖ2Ν-ΖΑΛ Θέμα 66 ο Εισήγηση της Δ.Ο.Υ. για (α) ανάκληση απόφασης Συγκλήτου της 7 ης με ΑΔΑ: ΨΦΠΣ46ΨΖ2Ν-Π7Ξ περί έγκρισης δαπάνης ,80 για προμήθεια λογισμικού πακέτου IBM SPSS Statistics Premium και λογισμικού SPSS Amos για τα έτη και (β) λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης δαπάνης ,64 για την ανωτέρω προμήθεια. ΑΔΑ: ΩΜΝ546ΨΖ2Ν-ΠΡΧ Θέμα 67 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για το Τμήμα 1 του διαγωνισμού με αρ. διακ. 6/2019 για προμήθεια αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ. ΑΔΑ: ΩΧ3Ν46ΨΖ2Ν-ΜΕ2 Θέμα 68 ο Χορήγηση προπτυχιακής υποτροφίας κατά το πανεπιστημιακό έτος από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θ. Σουρλή. ΑΔΑ: 6ΒΘΥ46ΨΖ2Ν-ΝΒΑ Θέμα 69 ο Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών για τα πανεπιστημιακά έτη και από τα έσοδα του κληροδοτήματος Θ. Μανούση. ΑΔΑ: 6ΟΔ146ΨΖ2Ν-3ΜΒ Θέμα 70 ο Αίτημα της Φ. Πατρώνα μεταπτυχιακής υποτρόφου από τα έσοδα της κληρονομία Θ. Μανούση για παράταση κατά ένα μήνα της υποτροφίας της. ΑΔΑ: 6Ω6Χ46ΨΖ2Ν-4ΕΟ Θέμα 71 ο Ανάκληση της από (ΑΔΑ:686Ω46ΨΖ2Ν-Ω31) απόφασης Συγκλήτου που αφορά σε εκμίσθωση διαμερίσματος επί Ακαδημίας 33 στην DOWN TOWN APARTMENTS EE για χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων (Air Bnb) ΑΔΑ: ΨΖ2Ν-3Η5 Σελίδα 8 από 14

9 Θέμα 72 ο Έγκριση δαπάνης 749,62 για καταβολή κοινοχρήστων δαπανών δύο διαμερισμάτων επί των οδών: α) Ρόδου 1 Α και β) Αγ. Νικολάου 33 Ζωγράφου ιδιοκτησίας κληρονομίας Αικ. Εξάρχου, η οποία στερείται εσόδων. ΑΔΑ: Ψ13046ΨΖ2Ν-Ω4Κ Θέμα 73 ο Έγκριση δαπάνης 383,53 και απευθείας ανάθεση στη «Χρήστου Ανδρέας ΙΚΕ» προμήθειας δραπανοκατσάβιδου, λουκέτων και λιπαντικών spray, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων. ΑΔΑ: 6ΥΜ946ΨΖ2Ν-Τ78 Θέμα 74 ο Έγκριση δαπανών ιδιοκτήτη (2.043,62 ) για το ακίνητο επί της οδού Ευριπίδου 14, Αθήνα, ιδιοκτησίας κληρονομίας Παπαδάκη. ΑΔΑ: 6Η3246ΨΖ2Ν-3Ρ4 Θέμα 75 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών υποστήριξη του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την εγκατάσταση «Πανεπιστημιούπολη» (για την 3η περίοδο έτη αναφοράς και εκθέσεις μετάβασης στην 4η περίοδο ). Απευθείας ανάθεση στην Περιβαλλοντική Μελετητική ΕΠΕ-IPPC ΕΠΕ, αντί 4.836,00 (ΑΜ 4058). ΑΔΑ: 651Χ46ΨΖ2Ν-69Ρ Θέμα 76 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών διενέργεια επαληθεύσεων από ανεξάρτητο διαπιστευμένο επαληθευτή στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για την εγκατάσταση «Πανεπιστημιούπολη» (επαληθεύσεις εκθέσεων μετάβασης στην 4η περίοδο και επαληθεύσεις εκθέσεων εκπομπών για τα έτη Απευθείας ανάθεση στην EMICERT ΕΠΕ, αντί 2.976,00 (ΑΜ 4058). ΑΔΑ: 6ΣΩΛ46ΨΖ2Ν-ΝΘΑ Θέμα 77 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εγκατάσταση νέου δικτύου κλιματισμού στη ΜΕΘ και ΜΑΦ του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Απευθείας ανάθεση στην PdL A.E. αντί ,00 (ΑΜ 11163). ΑΔΑ: 78Ω046ΨΖ2Ν-ΚΜΑ Θέμα 78 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών κατασκευή νέου WC για τις ανάγκες της Κοσμητείας Νομικής Σχολής. Απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ αντί 7.688,00 (ΑΜ 11171). ΑΔΑ: 6ΡΥΡ46ΨΖ2Ν-ΩΧ6 Θέμα 79 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ετήσια συντήρηση και επισκευές αναβατορίων για ΑμεΑ. Απευθείας ανάθεση στη ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΤΕΑ αντί 6.356,24 (ΑΜ 11181) ΑΔΑ: 6Υ5Ι46ΨΖ2Ν-ΣΒΨ Θέμα 80 ο Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρα στο κτήριο επί της οδού Σταδίου 25 λόγω αλλαγής χρήσης. Απευθείας ανάθεση στην PdL A.E. αντί 7.006,00 (ΑΜ 11184). ΑΔΑ: 9Π5Υ46ΨΖ2Ν-0ΡΤ Σελίδα 9 από 14

10 Θέμα 81 ο Έγκριση μελέτης προμήθειας διαμόρφωση και ανακαίνιση WC ΑμεΑ Τμήματος Οδοντιατρικής. Απευθείας ανάθεση στην JOEL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ αντί ,88 (ΑΜ 11187). ΑΔΑ: Ω0ΖΤ46ΨΖ2Ν-ΧΩΙ Θέμα 82 ο Έγκριση μελέτης προμήθεια για αναβάθμιση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Τεχνικής Υπηρεσίας. Απευθείας ανάθεση στην OTS AE αντί 3.596,00 (ΑΜ 11188). ΑΔΑ: ΨΛΠΥ46ΨΖ2Ν-ΡΘΗ Θέμα 83 ο Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού για αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος CYBERKNIFE M6 NEURO και εξοπλισμού ιατρικής φυσικής για το Α Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής. (ΑΜ.11192) ΑΔΑ: Ψ8ΣΘ46ΨΖ2Ν-Υ5Τ Θέμα 84 ο Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου επεμβάσεις, επισκευές και αποκαταστάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων στην περιοχή Γουδή, δαπάνης ,44 εργολαβίας LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA (Α.Μ 10838). ΑΔΑ: ΩΓ6Ω46ΨΖ2Ν-ΤΥΕ Θέμα 85 ο Έγκριση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο κατασκευή δυο νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής στο Γουδή (Α.Μ ). ΑΔΑ: 6ΣΡ446ΨΖ2Ν-8Υ4 Θέμα 86 ο Παράταση έως με αναθεώρηση της προθεσμίας περάτωσης έργου εγκατάσταση δικτύου καυσίμου αερίου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (ΑΜ 10954). ΑΔΑ: ΩΦΓΔ46ΨΖ2Ν-ΓΒΡ Θέμα 87 ο Τροποποίηση χρήσης 3 ου Χημείου (ΑΜ 10749). Αναβλήθηκε. ορόφου του διατηρητέου κτηρίου του Παλαιού Θέμα 88 ο Ανάθεση τακτικού ελέγχου οικονομικής διαχείρισης χρήσεων 2017 και 2018 του ΕΛΚΕ στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΑΔΑ: ΨΟΔΣ46ΨΖ2Ν-5ΕΩ Θέμα 89 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για τροποποίηση συνοπτικού προϋπολογισμού έτους 2020 του ΕΛΚΕ. ΑΔΑ: 65ΣΑ46ΨΖ2Ν-Θ5Ε Θέμα 90 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για πρόσθετη χρηματοδότηση με του έργου κάλυψη αναγκών επανεγκατάστασης/επαναλειτουργίας Μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας για μεταφορά εξοπλισμού παραχωρηθέντος στο Μουσείο. Επιστημονικός Υπεύθυνος Μεθενίτης. ΑΔΑ: 64ΗΖ46ΨΖ2Ν-ΩΞΩ Σελίδα 10 από 14

11 Θέμα 91 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για τροποποίηση της από απόφασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΩΞΟ546ΨΖ2Ν-Ο3Μ. ΑΔΑ: Ψ1ΞΓ46ΨΖ2Ν-Μ00 Θέμα 92 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για τροποποίηση της από απόφασης Συγκλήτου με ΑΔΑ: ΨΟ7Κ46ΨΖ2Ν-ΨΙΓ. ΑΔΑ: Ω3Β846ΨΖ2Ν-ΞΜΙ Θέμα 93 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου Συμπλήρωση ιστορίας του ΕΚΠΑ. ΑΔΑ: 63Ν646ΨΖ2Ν-ΣΗΙ Θέμα 94 ο Εισήγηση Επιτροπής Ερευνών για αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «Ενίσχυση της λειτουργίας νέων Τμημάτων του ΕΚΠΑ» Επιστημονικός Υπεύθυνος Νικ. Θωμαΐδης. ΑΔΑ: ΨΓΧΣ46ΨΖ2Ν-ΧΘΨ Θέμα 95 ο Δωρεά βιβλίων από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών προς τη Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής. ΑΔΑ: Ω8ΓΛ46ΨΖ2Ν-ΛΕΥ Θέμα 96 ο Δωρεά επίπλων από τον αφυπηρετήσαντα αναπληρωτή καθηγητή Κ. Πολυζωγόπουλο προς την Κοσμητεία Νομικής Σχολής. ΑΔΑ: ΩΖΩΞ46ΨΖ2Ν-86Η Θέμα 97 ο Δωρεά επιστημονικού εξοπλισμού από την εταιρεία VECTOR TECHNOLOGIES προς το Τμήμα Φυσικής. ΑΔΑ: Ψ37Ζ46ΨΖ2Ν-9ΚΠ Θέμα 98 ο Εισήγηση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για ακύρωση δωρεάς εξοπλισμού από την Roche προς την Α Παθολογική Κλινική. ΑΔΑ: Ψ9Η346ΨΖ2Ν-ΝΘΝ Θέμα 99 ο Δωρεά ποσού 7.800,00 από τη ΣΤΑΜΟΥ ΑΕ προς την Β Ω.Ρ.Λ. Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: ΨΛΕΜ46ΨΖ2Ν-ΘΧΚ Θέμα 100 ο Δωρεά από την BRAIN THERAPEUTICS στην Α Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: Ω1ΦΦ46ΨΖ2Ν-Α3Χ Θέμα 101 ο Δωρεά από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ στην Α Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: Ω45Γ46ΨΖ2Ν-ΟΞΔ Θέμα 102 ο Δωρεά από τη MINERVA PHARMACEUTICAL στην Α Παιδιατρική Κλινική. ΑΔΑ: ΨΣΤΘ46ΨΖ2Ν-67Α Σελίδα 11 από 14

12 Θέμα 103 ο Δωρεά από τη VIPharma INTERNATIONAL AE στη Γ Παιδιατρική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: 60ΘΠ46ΨΖ2Ν-ΧΔ5 Θέμα 104 ο Δωρεά από την BOEHRINGER INGELHEIM στην Α Πνευμονολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: ΨΥΘΥ46ΨΖ2Ν-ΨΛΞ Θέμα 105 ο Δωρεά από SOFMEDICA στην Α Ουρολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου ΑΔΑ: ΩΝ8Χ46ΨΖ2Ν-ΤΩ7 Θέμα 106 ο Δωρεά από DEMO στην Α Ουρολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου ΑΔΑ: 6ΡΣΒ46ΨΖ2Ν-ΝΛ4 Θέμα 107 ο Δωρεά από την ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ PS TEAM ΕΠΕ στην Α Νευροχειρουργική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου ΑΔΑ: ΨΒΟ546ΨΖ2Ν-ΔΗΖ Θέμα 108 ο Δωρεά από τις εταιρείες: ΚΑΛΤΕΚ , ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ 3.000, MED HEAD 3.000, EMERGY & MEDIPOWER στην Α Νευροχειρουργική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου ΑΔΑ: ΩΟΞ446ΨΖ2Ν-2ΗΠ Θέμα 109 ο Δωρεά από την BRACEMEDICAL στη B Χειρουργική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκών υποτρόφων. ΑΔΑ: Ω28Κ46ΨΖ2Ν-Α4Τ Θέμα 110 ο Δωρεά ,16 από τη PFIZER στη Γ Παθολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου ΑΔΑ: 6Ζ8146ΨΖ2Ν-ΚΩΘ Θέμα 111 ο Δωρεά από τη ROCHE στη Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική για αμοιβή ακαδημαϊκού υποτρόφου. ΑΔΑ: ΩΥ3Γ46ΨΖ2Ν-ΟΝ1 Θέμα 112 ο Δωρεά από το ST. GEORGE S UNIVERSITY HOSPITALS FOUNDATION TRUST και από AG LEVENTIS FOUNDATION LONDON στη Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική. ΑΔΑ: ΨΚΟΨ46ΨΖ2Ν-9Μ9 Θέμα 113 ο Δωρεά από την ΕΛΠΕΝ στη Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική. ΑΔΑ: 7ΧΝΓ46ΨΖ2Ν-6Β1 Θέμα 114 o Δωρεά εξοπλισμού από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ στην Α Πνευμονολογική Κλινική ΑΔΑ: ΩΜΔΚ46ΨΖ2Ν-ΦΞΩ Σελίδα 12 από 14

13 Θέμα 115 ο Δωρεά εξοπλισμού από την ACCESS TO GENOME στην Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική. ΑΔΑ: ΨΓΥΓ46ΨΖ2Ν-Υ3Ψ Θέμα 116 ο Δωρεά εξοπλισμού από την CORMED INTERNATIONAL EΠE στη Β Νευροχειρουργική Κλινική. ΑΔΑ: 69ΦΘ46ΨΖ2Ν-ΠΝΩ Θέμα 117 ο Δωρεά εξοπλισμού από το ξενοδοχείο NJV Athens Plaza προς το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. ΑΔΑ: ΨΔΖΣ46ΨΖ2Ν-4ΧΛ Θέμα 118 ο Εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου για αξιοποίηση του ακινήτου επί των οδών Β. Γεωργίου & Υψηλάντου 129 Πειραιάς ιδιοκτησίας Ιδίας Περιουσίας και κληρονομίας Αντ. Παπαδάκη. ΑΔΑ: ΨΚ6Λ46ΨΖ2Ν-ΠΙΧ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 3 ης αποφάσισε την έκδοση της κάτωθι Ανακοίνωσης: «Συγκρουσιακό κλίμα και άσκηση βίας δεν έχουν θέση στα Πανεπιστήμια. Η εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζει τη δράση και τη λειτουργία της στον διάλογο και τον αλληλοσεβασμό και καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας και αυθαιρεσίας. Στο πνεύμα αυτό η Σύγκλητος καλεί όλους να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό τους στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και έχει ανάγκη από ηρεμία, τήρηση των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας του, όραμα, σοβαρή δουλειά και συναινέσεις. Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται μέσα από την ψύχραιμη προσέγγιση των πραγμάτων και την καλή προαίρεση. Η άσκηση οιασδήποτε μορφής βίας, η επίδειξη αυθαιρεσίας και η αντιδημοκρατική συμπεριφορά υπονομεύουν την ίδια την ιδέα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η επαγγελματική ισοδυναμία δεν μπορεί να αποδίδεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων μη ομοταγών προς τα ελληνικά. Η αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κατόχους πτυχίων μη αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και κολεγίων ελλοχεύει κινδύνους υποβάθμισης των Πανεπιστημίων και αποσταθεροποίησης της αγοράς εργασίας, ενώ βάλλει ευθέως κατά της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των σπουδών στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η ενίσχυση των Πανεπιστημίων με πρόσθετο προσωπικό όλων των κατηγοριών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Η απόδοση νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση, ενώ η προκήρυξη νέων θέσεων για τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚΠΑ είναι επιτακτική. Υπογραμμίζουμε ότι, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ, σημαντικό μέρος των εσόδων που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ Σελίδα 13 από 14

14 χρησιμοποιείται μέσω του ΕΛΚΕ για να καλυφθούν πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Για να καλυφθούν στοιχειωδώς οι βασικές ανάγκες του ΕΚΠΑ, η τακτική χρηματοδότηση για το 2020 πρέπει να είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το Όπως έχει επανειλημμένως διατυπώσει η Σύγκλητος, χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών/τριών, με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ». Θέμα 2 ο Απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση για πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του προγράμματος. ΑΔΑ: ΩΡΘ346ΨΖ2Ν-2ΡΓ Θέμα 3 ο Ίδρυση Κοινού ΠΜΣ με τίτλο Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα (Secure Telecommunications and Network Systems) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και της Ανώτατης Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού Θέμα 4 ο Ίδρυση Διατμηματικού ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο Studies in Orthodox Theology (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία). Θέμα 5 ο Ίδρυση διιδρυματικού ΠΜΣ με τίτλο Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία του Τμήματος Φιλοσοφίας. Θέμα 6 ο Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ περί αντικατάστασης επιστημονικού υπευθύνου της Α' Μονάδας Ακτινοδιαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας. ΑΔΑ: Ω8Υ946ΨΖ2Ν-56Π Θέμα 7 ο Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για αλλαγή πηγής χρηματοδότησης πέντε έργων του ΕΛΚΕ, ιδρυθέντων με απόφαση Συγκλήτου. ΑΔΑ: ΩΟΔ746ΨΖ2Ν-ΖΨΑ Σελίδα 14 από 14

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 14 η ακαδημαϊκού έτους της 25ης Ιουλίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 25-7-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Συγκλήτου της 3ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 2ας Οκτωβρίου 2018

Αποφάσεις Συγκλήτου της 3ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 2ας Οκτωβρίου 2018 Αποφάσεις Συγκλήτου της 3ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 της 2ας Οκτωβρίου 2018 Θέμα 1ο Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής σε θέματα Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων. ΑΔΑ: 7ΥΡΖ46ΨΖ2Ν-ΡΩΝ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αποφάσεις της 17ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 16-1-2014 Θ έ μ α 1 o Εκκρεμότητα αναφορικά προς το θέμα κυριότητας του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Eεξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 31-8-2015 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους της 19ης Ιανουαρίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 19-1-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 9 η ακαδημαϊκού έτους της 22ας Μαρτίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 22-3-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2927 Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2973

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2973 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2973 Την Tρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2981

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2981 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2981 Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2979

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2979 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2979 Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Συγκλήτου της 2ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 20ης Σεπτεμβρίου 2018

Αποφάσεις Συγκλήτου της 2ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 Αποφάσεις Συγκλήτου της 2ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 Θέμα 1ο Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας στον Καρδινάλιο Gianfranco Ravasi.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 6-7-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2941 Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, στις 9.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 15 η ακαδημαϊκού έτους της 27ης Αυγούστου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27-8-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2991

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2991 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 28-5-2019 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2991 Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Πρυτανικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 24-11-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεδρίαση 6 η ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 της 5 ης Μαρτίου 2015 Θ Ε Μ Α Τ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 5-3-2014 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 oς όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2997

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2997 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 3-7-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2997 Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στις 19.30, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εδνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 18-3-2016 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2965

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2965 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2965 Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου),

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστημιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 17-1-2017 ώρα 9.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 26-9-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυμνο 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 15/02.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Έγκριση Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

οφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της (ακαδημαϊκό έτος ) II) III)

οφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της (ακαδημαϊκό έτος ) II) III) Αποφάσεις της 14ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 25-7-2013 (ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) Θ έ μ α 1 o Ορισμός μελών Διοίκησης των Πανεπιστημιακών Μονάδων α) Ευγενίδειο Θεραπευτήριο β) Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. όροφος Κεντρικού Κτηρίου). αναπληρωματικό μέλος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 4-6-2015 ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904

Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2904 Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν. Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν. Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ιδ37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 13-6-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Σε περίτυτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό. της 19^^ Ιουλίου 2018 ΘΕΜΑΤΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Σε περίτυτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό. της 19^^ Ιουλίου 2018 ΘΕΜΑΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε9νικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ΓραμματείαΣυγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου,για τη συνεδρίασηπου θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ19-7-2018 ώρα 9.00 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2963

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2963 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2963 Την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, στις 12:00 μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2956

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2956 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2956 Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2996

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2996 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 3-7-2019 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2996 Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 9-2-2017 ώρα 9 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.:12828 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.Δ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(1 '' όροφος Κεντρικού

(1 '' όροφος Κεντρικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 7-11-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3ο Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θέμα 3ο Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αποφάσεις Συγκλήτου της 4ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 της 7ης Νοεμβρίου 2017 Θέμα 1ο Αιτιολόγηση αναγκαιότητας ύπαρξης της Νομικής ως Μονοτμηματικής Σχολής. Θέμα 2ο Τροποποίηση σύμβασης καθαριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

(1*"^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

(1*^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Α9ηνών ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ΓραμματείαΣυγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου,για τη συνεδρίασηπου θα γίνει την Πέμπτη 2-8-2018 ώρα 9.00 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EdviKOv και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Α9ηνών ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ΓραμματείαΣυγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου,για τη συνεδρίασηπου θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ28-2-2018 ώρα 9.00 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. (πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος) 6. Αρωγή στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς.

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. (πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος) 6. Αρωγή στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 20-2-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Θέμα 1o Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή και στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. ΑΔΑ: 6ΤΧΤ46ΨΖ2Ν-ΗΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου).

(1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καττοδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 31-8-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2913 Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, στις 8.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΣΩ046ΨΖ2Ν-5ΕΩ. Σελίδα 1 από 7

ΑΔΑ: ΩΣΩ046ΨΖ2Ν-5ΕΩ. Σελίδα 1 από 7 Αποφάσεις Συγκλήτου της 11ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 της 28ης Φεβρουαρίου 2018 Θέμα 1ο Ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. Αποφασίσθηκε η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας, Τμήματος Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2987

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2987 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2987 Την Τρίτη 23 Απριλίου 2019, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 8-7-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους της 26 ης Απριλίου 2012

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ Συνεδρίαση 10 η ακαδημαϊκού έτους της 26 ης Απριλίου 2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 26-4-2012 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Κεντρικό Κτήριο). - Σε περίπτωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 01/09/2017 e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 1067 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Συγκλήτου της 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 16ης Οκτωβρίου 2018

Αποφάσεις Συγκλήτου της 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους της 16ης Οκτωβρίου 2018 Αποφάσεις Συγκλήτου της 5ης συνεδρίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 της 16ης Οκτωβρίου 2018 Θέμα 1ο Απονομή τίτλου επίτιμου διδάκτορα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας στον Wolf-Dietrich Niemeier. Θέμα 2ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Το ΑΠΘ ζητά την προστασία της Πολιτείας από τα φαινόμενα βίας και ανομίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2978 Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία )

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Συνεδρία 20 9 2010) Αίθουσα εκλογών του Γ.Π.Α. Ώρα: 12:00 μ.μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Μπεόπουλος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Πανεπιστημίου 30 Πληροφορίες : Α. Κυπριάδου Ν. Κορέντζελου Τηλ. : :

Δ/νση : Πανεπιστημίου 30 Πληροφορίες : Α. Κυπριάδου Ν. Κορέντζελου Τηλ. : : Δ/νση : Πανεπιστημίου 30 Πληροφορίες : Α. Κυπριάδου Ν. Κορέντζελου Τηλ. : 210 368 8207-210 727 7711 Email : dir-education@uoa.gr, nkorentzelou@uoa.gr Αθήνα, 1.11.2018 Προς: 1. Τους Προέδρους των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916

Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2916 Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, στις 11.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 2610 367.375 Fax : 2610 367.126 Πάτρα 23/06/ e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 750 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ , 9763, 9710 και 9756. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 22-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της 24 ης -10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 21-7-2015 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1"^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτττωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Δοικητικά Όργανα [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» Θέμα: Επανίδρυση του Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκού Έτους

Ακαδημαϊκού Έτους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Τίτλος: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871

2 3. Την καταστροφή των γραπτών των υποψηφίων για κατατακτήριες εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ( ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ2/121871 Αποφάσεις της 8ης συνεδρίας της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 24-5-2013 Θ έ μ α 1ο Συμμετοχή ή μη του Πανεπιστημίου, δια της ιδίας περιουσίας, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : Fax :

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Όλγα Μπουσίου Τηλ. : 260 367.375 Fax : 260 367.26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πάτρα 8/09/ e-mail : tao@eap.gr Αριθμ. Πρωτ. TAO - 54 Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 124488/20-07-2017 / ΓΔ2 ΤΗΛ. 2103442811, 2838 EMAIL: e.dimitriou@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 8-11-2016 ώρα 9 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28169 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2554 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Γραμματεία Συγκλήτου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27-10-2015 ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57385 25 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4768 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας επτά (7) υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483 E Signature valid Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.08.22 12:21:22 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 44017 21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού Οι διατάξεις του Νόμου 4009/2011 [1] όπως έχουν τροποποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2994

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2994 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2994 Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στις 9:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2959

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2959 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2959 Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, στις 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά της. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ερευνητική δραστηριότητα και επιδόσεις όπως καταγράφεται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ Η θέση της Σχολής Θετικών Επιστημών Ειδικός Λογαριασμός Ιδρύθηκε το 1981 Είναι η υπηρεσία του πανεπιστημίου που είναι υπεύθυνη για:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 16-3-2017 ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36603 19 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2870 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 23945/10-01-2018 (ΦΕΚ 163/Β /26.01.2018) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014

Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Αποφάσεις της 23ης συνεδρίας (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της 20-3-2014 Θ έ μ α 1o Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού: α) της Α Παιδιατρικής Κλινικής, β) της Β Κλινικής Αναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ΓραμματείαΣυγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου,για τη συνεδρίασηπου θα γίνει την Τρίτη 5-3-2019 ώρα 9.00 π.μ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 19-12-2017 ώρα 9.00 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων)

Πανεπιστήμια: Charles De Gaulle - Lille 3 Γαλλία και Brighton Αγγλία (πρόταση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 15-5-2014 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013

Θ Ε Μ Α Τ Α. Συνεδρίαση 11 η ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 της 27ης Ιουνίου 2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Μελών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-6-2013 ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (ισόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Θ Ε Μ Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2993

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α. Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2993 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2993 Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου στην αίθουσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο ) Λάρισα, 12-2-2018 Αρ. Πρωτ. 807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗΣ 1. Αποφάσεις Συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΠΘ, αριθμ 2862/26-6-13 http://www.auth.gr/news/anouncements/16109 2. Μήνυμα Συμβουλίου Ιδρύματος ΑΠΘ, Παρ 28/6/2013 4:51 μμ http://www.auth.gr/council/docs/news_organismos_29_6_2013.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: Αθήνα, 24 Ιουλίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

Αριθ. Πρωτ: Αθήνα, 24 Ιουλίου Προς Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 Αριθ. Πρωτ: 17182 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα