ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3979

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3979"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΣTAΔΙΟΥ 60 Τ.Κ : ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2021 Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ) Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΣΤΟ ΤΗΛ.: ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ CONID-19 Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3979 Στις ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της Δ.Δ.Δ.Υ. στη Μαγουλέζα (τηλ , ) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία: 1) Α ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ ΝΙΚΗΣ (τηλ ), 2) ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι -ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ (τηλ , ) 3) ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ , ), και με το 4) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ : ( )- πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση Πλωτών Tελωνείου Κω, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους Πώλησης Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων. Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών: 1) επιτρέπεται από έως και κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και με τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή σχετικού εφόσον το επιθυμείτε. Όλα τα πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων. Β 3420/2016) Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο (ΜΕΝΟΥ> Δημοπρασίες ΔΔΔΥ). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νέα Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οι συναφείς προς το έργο της ΔΔΔΥ εργασίες, οι οποίες αφορούν σε Υλικά ή σε Τροχοφόρα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν συσταθεί Τελωνειακές Περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση των εργασιών αυτών, ανατίθενται σε άλλες

2 Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., (Τελωνεία & Δ.Ο.Υ.) και η ανωτέρω Διεύθυνση παρέχει συνδρομή σε αυτές». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες πλωτών είναι 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης. Στις τιμές εκποίησης των πλωτών δεν συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%. Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε πλωτού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας. ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες μόνο αυτοπροσώπως προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους. Η συμμετοχή στη δημοπρασία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο εξουσιοδοτημένος θα καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική εντολή (υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο). Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή µε πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης - καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή: α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη, β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και τα έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας τους, γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων, δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν, ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους, στ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωση τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει : α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 10. β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300 και μέχρι 3.000, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 20.

3 γ) Για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 50. Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς. Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας. ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού. Η παραλαβή των Πωληθέντων Πλωτών γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών. Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. ΟΔΗΓΙΕΣ 1) «ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 765/2008 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/53/ΕΕ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ /Δ.Τ.Β.Ν 216 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ/273/ ), ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». 2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ. 3) ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 (γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 177 ΤΟΥ Ν. 2960/01 «ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. 4) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΔΤΔ Γ ΕΞ 2019/ , ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ., ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CE ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ. 5) ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΚΑΘΟΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΑΠΟΨΗ. 6) ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΔΤΔ Α ΕΞ 2018/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Ο ΦΠΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΑΣΜΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

4 1.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /5679/2015/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΟΖ- ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "SIMIRNA" ΜΗΚΟΥΣ 08,80M,ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΑΡΚΑΣ "TOYOTA" ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.200,00 2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ,96 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /297/2016/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΝΟΣ (1) Θ/Γ ΣΚΑΦΟYΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΗΠΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΜΗΚΟΥΣ 18,50Μ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4,80Μ ΦΕΡΕΙ ΔΥΟ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΑΡΚΑΣ '' GENERAL MOTOR'' ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΑΦΟΣ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 3.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 6.000,00 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2855/2017/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "ECENAZ 1", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤOY "L. ERDEK ", ΜΗΚΟΥΣ 7,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ"EVINRUDE", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 4.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /648/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,00 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 ΜΕΤΡΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MH KOINOTIKO 5.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1404/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΓΑΣΤΡΑ ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MH KOINOTIKO ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 6.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1429/2018/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : TEM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΝΤΑ, ΜΗΚΟΥΣ 4,75 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,85 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MH KOINOTIKO ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 7.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1439/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "CIRPINTI" ΚΑΙ "L. BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 5,30 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΝΤΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΠΕΖ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", 90 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00

6 8.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1441/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. BODRUM", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "DND", ΜΗΚΟΥΣ 4,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ- ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΣΩ-ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 175 ΗΡ, ΜΕ S/N OE278239, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 9.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1445/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ERDEM", ΜΗΚΟΥΣ 5,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΟΡΝΤΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 10.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1465/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "420 HAPPY TWO", ΣΤΗ ΔΕ ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ "JOKER", ΜΗΚΟΥΣ 3,70 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "TOHATSU", 50 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00

7 11.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1510/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "MARINER", 60 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.200,00 12.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1520/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 6,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "V6 fast strike", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.200,00 13.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1560/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "L.DATCA", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ, ΜΑΡΚΑΣ "HONDA", 75 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00

8 14.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1564/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "LARSON", ΜΗΚΟΥΣ 6,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,50 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "YAMAHA V6", 175 ΗΡ, ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "175DETO 6G5 L T", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.500,00 15.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1748/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "COBRA 5000", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L.BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 6,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΣΗΜΙ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1753/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "L.CESME", ΜΗΚΟΥΣ 5,30 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΕΖ-ΜΠΟΡΝΤΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00

9 17.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1772/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", 175 ΗΡ, ΜΕ S/N G , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 18.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1830/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΤΕΝΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟ L , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 19.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1841/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 50 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00

10 20.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1854/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "WHITE ANGEL-34", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "HUNTER" ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. ISTANBUL ", ΜΗΚΟΥΣ 7,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΤΕΝΤΑ ΠΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", 150 ΗΡ, V6, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.000,00 21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1860/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΤΕΝΤΑ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", 90 ΗΡ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.200,00 22.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1886/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "NORTHSTAR", ΜΗΚΟΥΣ 4,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΕΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΕ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 50DE6H5L322599, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 500,00

11 23.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1933/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,40 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY" Prokicker, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00 24.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2092/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "OZADENC" ΚΑΙ "ALI BERK", ΜΗΚΟΥΣ 4,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 25.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1960/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L.ISTANBUL", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "MEL", ΜΗΚΟΥΣ 7,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY"90 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00

12 26.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2018/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "Bobie", ΜΗΚΟΥΣ 5,40 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 115 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "399818" ΚΑΙ "12V80A5615" ΚΑΙ S/N 115CETO5L399818, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00 27.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2020/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ""GOZ", ΜΗΚΟΥΣ 7,30 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,50 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΣΩ-ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ, ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 28.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2023/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "TSUNAMI-1", ΜΗΚΟΥΣ 6,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 250 ΗΡ V-x, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "TORQUEM60.8KGMM828KGM", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00

13 29.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2097/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΜΗΚΟΥΣ 5,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 70 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.300,00 30.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2238/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "PALA 1", ΜΗΚΟΥΣ 5,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISI", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 31.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2140/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "BARAN 47", ΜΗΚΟΥΣ 5,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE 60", ΜΕ S/N BU-OA, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00

14 32.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2266/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ " DEFNE CAN", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ " DEFNE CAN L. IZMIR", ΜΗΚΟΥΣ 7,90 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΥΡΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", 150 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 4.000,00 33.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2235/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,30 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,50 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "JOHNSON", 90 ΗΡ, OCEAN RUNNER, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 800,00 34.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2265/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. MERSIN", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "PALA", ΜΗΚΟΥΣ 5,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ.,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ,ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ,ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE". ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00

15 35.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2350/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", 30 ΒΗΡ, ΜΕ S/N G , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 36.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2352/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "ΜARMARIS-1", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L-GULLUK", ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY 2.5 Litre"175 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MH KOINOTIKO ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 37.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2429/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ΝΑ", ΜΗΚΟΥΣ 5,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ΥΑΜΑΗA", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 38.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

16 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2480/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΔΕΞΙΑ ΠΑΡΕΙΑ ΤΟΥ "YUNUS 21", ΣΤΗ ΔΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΙΑ ΤΟΥ "S 21", ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 39.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2481/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "L. BODRUM" ΚΑΙ "BOT & MARIN TEL: ORTAKEN", ΜΗΚΟΥΣ 7,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 40.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2489/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "Syangela", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. Bodrum Syangela", ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 41.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00

17 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2499/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ROLL BAR ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "ikon", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "JOKER BOAT" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ 'L. BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE 135, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 42.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2356/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ "RH 400", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "NOVAMARINE", ΜΗΚΟΥΣ 3,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΣΩ-ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MERCU JET 175 V6", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 43.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2737/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 7,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", 150 ΗΡ. 44.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 900,00

18 MAIL ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2736/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 40 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.200,00 45.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /964/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΑΥΡΟ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 60 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 46.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ E- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /985/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "L.BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "EVINRUDE", 70 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 47.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

19 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1114/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "NESLJHAΝ 1", ΜΗΚΟΥΣ 8,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", 225 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "OCEAN PRO" ΚΑΙ S/N G , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 4.000,00 48.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1116/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 90 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 49.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1148/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ "MARGARITA 1", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L.BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 7,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ",150 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "YAMAHA Z150PETO 6G4 L K", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.000,00 50.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

20 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1308/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MARINER", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.700,00 51.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1328/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "EVINRUDE 75 HΡ" ΚΑΙ ΜΕ S/N , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.700,00 52.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1383/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΝΕΥΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "YAMABISI", ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "TJ " KAI "ΥΡ ", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 53.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

21 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1920/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "PALA X1", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "B.L.ORDU ", ΜΗΚΟΥΣ 5,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,75 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ"JOHNSON", 90 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ OCEAN PRO KAI S/N G , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.000,00 54.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ. Τ.Κ , ΤΗΛ , E- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1919/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 9,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΖ ΤΕΝΤΑ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 55.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2014/2018/13-8/2018 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ "L. BODRUM", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ "WORLD CHAMPION CIGARETTE RACING TEAM 1", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ "SEABRA" ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ "VIRS", ΜΗΚΟΥΣ 11,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,60 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΗ ΡΙΓΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY PRO XS", 250 HΡ ΕΚΑΣΤΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ S/N: 1) PCM , 2) PCM KAI 3) PCM , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 56.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00

22 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /3004/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "KARIA", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. GULLUK", ΜΗΚΟΥΣ 4,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ-ΓΑΛΑΖΙΑ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", 60 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 57.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /3003/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "L. BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 4,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ, 75 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 58.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /3013/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,1Ο Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 75 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 59.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

23 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ , E- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /3014/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "COTELI", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. BODRUM", ΜΗ ΚΟΥΣ 7,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,60 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ",250 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "SHO VMAX", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.500,00 60.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /162/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΠΛΟΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "YIGIT", ΜΗΚΟΥΣ 5,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "JOHNSON", ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ "fast strike", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 61.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /265/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 90 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ. 62.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00

24 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1170/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,40 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 61C L , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 63.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1832/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 2,40 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 50 ΒΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 64.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1883/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "CINAR", ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΑΡΚΑΣ "MARINER", 50 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00

25 65.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2105/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "B.L. AMBARLI", ΜΗΚΟΥΣ 7,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΥΑΜΑΗΑ", 200 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.000,00 66.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /3136/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "BERTA" KAI "BURAK", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "B.L. AMBARLI", ΜΗΚΟΥΣ 7,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,05 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MΙKUNI CORP", 200 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.500,00 67.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2275/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "MARINE ASSITANCE", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ "486", ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 68.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00

26 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /919/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ALIBABA 05", ΜΗΚΟΥΣ 6,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,10 Μ., ΧΡΩΜΑTOΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΡΙΓΕΣ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "SUZUKI", 140 HP fourstroke ΚΑΙ ΜΕ S/N DF140/14001F/ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 2.000,00 69.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1006/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ALPEREN 16", ΜΗΚΟΥΣ 4,50 M.ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 M., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "EVINRUDE 50 HΡ" ΚΑΙ S/N G , ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 70.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ, ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25, ΚΩΣ. Τ.Κ , ΤΗΛ , E- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1127/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ "JOKER BOAT", ΣΤΗ ΔΕ ΠΛΩΡΗ ΤΗΣ "JOKER", ΜΗΚΟΥΣ 2,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "POWER TEC OUTBOARDS 40 HORSE POWER ". ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 71.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00

27 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1202/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,40 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,40 Μ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΖΩΣΤΗΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "YAMAHA V4 130", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.300,00 72.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1262/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 3,70 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,90 Μ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "EVINDURE 30". ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.300,00 73.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /570/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 5,10 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,40 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MARINER 125", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.700,00 74.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

28 ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2524/2017/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠOΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΚΑΡΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ''ΕKBER L. ISTANBUL '' ΜΗΚΟΥΣ 7Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ KOKKINA ΑΣΤΕΡΙΑ KAI KOΚΚΙΝΑ ΜΑΥΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΦΕΡΕΙ ΔΙΧΡΟΝΟΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ MARKAΣ MERCURY 200HP OT ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 75.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2482/2017/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ JET SKI ΜΑΡΚΑΣ KAWASAKI 1100 STX ΜΗΚΟΥΣ 3,20Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,20Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ''SAE J1928-MARINE, KAWASAKI 01 FLAME CONTROL ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 700,00 76.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2329/2017/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ''LIDO 1'' ΜΗΚΟΥΣ 8,20Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERC 300HP ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 77.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ

29 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2493/2016/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'ΥΑΖBULUT'' ΜΗΚΟΥΣ 7,20Μ PLATOS 2M ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ME ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 78.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1917/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΜΕΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΟΥ "Dream of freedom", ΤΟ ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "L. BODRUM E 616", ΜΗΚΟΥΣ 5,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ"MERCURY FOURSTROKE", 80 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : MH KOINOTIKO ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.800,00 79.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1915/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "ALYONE", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "ALYONE L. IZMIR", ΜΗΚΟΥΣ 6,80 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ-ΜΠΛΕ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "VOLVO PENTA", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 5.000,00 80.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

30 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2225/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "RH 350", ΜΗΚΟΥΣ 3,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΓΚΡΙ ΡΙΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY", 175 ΗΡ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"OE ", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 750,00 81.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1004/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥ ΑΧΝΑ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "AVON", ΜΗΚΟΥΣ 4,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ΥΑΜΑΗΑ", 70 ΗΡ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00 82.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1155/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΨΑΡΑΔΙΚΟΥ), ΜΗΚΟΥΣ 11,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 4,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ-ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "VOLVO PENTA", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.500,00

31 83.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1364/2019/ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΤΥΠΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ "YILMAZ 2", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "ISKINDERIN BLD", ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ , ΜΗΚΟΥΣ 8,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ- ΒΥΣΣΙΝΙ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 4.500,00 84ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2315/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "DELFIN", ΜΗΚΟΥΣ 9,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,10 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΚΑΦΕ, ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.200,00 85.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2357/2018/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 9,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΤΕΝΤΑ ΠΛΕΥΣΗΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 4.000,00 86.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

32 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1619/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "CARETTA", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "NORTHSTAR" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "B.L. AMBARLI", ΜΗΚΟΥΣ 6,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,70 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MERCURY PRO XS 150" ΚΑΙ S/N 1150P73EY, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00 87.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1481/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "LOCALE - 1 DELAWARE", ΜΗΚΟΥΣ 6,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΒΥΣΣΙΝΙ, ΜΕ ΕΣΩ- ΕΞΩ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "MERCURY 4,3 MPI" ΚΑΙ S/N 1A623824, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 88.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1564/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "YANASIP 1", ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "L. GULLUK", ΜΗΚΟΥΣ 10,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 3,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 7.500,00 89.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

33 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1646/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "ALSANKOTO", ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ "SANCAK" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ "ALSANKOTO L. IZMIR", ΜΗΚΟΥΣ 5,00 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,60 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΟΡΝΤΟ, Μ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "SUZUKI 140", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1000,00 90.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΚΩΣ ΤΚ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /7451/2015/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ΠΑΝΤΕΛΟΣ" ΜΗΚΟΥΣ 5,50 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,60 ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ SUZUKI 115 ΗΡ ΜΕ S/N ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 91.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.500,00 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2296/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ, ΜΗΚΟΥΣ 4,20 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "MERCURY FOURSTROKE", ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.000,00 92.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. :

34 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2364/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΝ ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ "GRAJUVA 01", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "L. GULLUK", ΜΗΚΟΥΣ 6,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,20 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΑΣΤΡΑ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΡΙΓΑ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "ΥΑΜΑΗΑ AUTOLUBE" ΚΑΙ "150", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.800,00 93.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /2423/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ "ΑΗΜΕΤ ΒΑΒΑ 55", ΣΤΗ ΔΕ ΠΡΥΜΝΗ ΤΟΥ "ΑΗΜΕΤ ΒΑΒΑ 55 BODRUM", ΜΗΚΟΥΣ 5,50 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,30 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΡΙΓΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "TOHATSU FOUR STROKE 50" ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "3ΚΥ0Α 413", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.700,00 94.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 ΚΩΣ ΤΚ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1412/2016/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΝΕΥΣΤΗ ΛΕΜΒΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3,00 ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ "ΗΑΙΒΟ" ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 110,00 95.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /6469/2015/

35 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ DAPHNE L165028G TUZLA/IST ΜΗΚΟΥΣ 6,80Μ ΠΛΑΤΟΣ 2Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΩΒ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΦΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCURY 200HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 3.000,00 96.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /1522/2019/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "AYAZ ALI", ΜΗΚΟΥΣ 5,60 Μ. ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 Μ., ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, "ΥΑΜΑΗΑ 55", ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.200,00 97.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /6588/2015/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 5Μ ΠΛΑΤΟΥΣ 1,80Μ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ EVINRUDE 70HP ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 1.500,00 98.ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩ ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 25 Τ.Κ ΚΩΣ ΤΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ - Α.Φ. : 0005-ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ /6588/2015/

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 25-9 2019 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1131647 ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( , 43608), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ ( ), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( ).

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( , 43608), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ ( ), ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 13-07-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ. 11078 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3944(1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3944(1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 5-6-2019 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1081666 ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 10012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 10012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 22-08-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ 1123912 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Δ2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-03-2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΔΥ 1047588 ΕΞ 2019 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 11-09-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ 1132227 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 14-10 2019 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105 64 Αθήνα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 27-09-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1141987 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3849A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3849A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 6-12-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΔΔΔΥ 1181949 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 14-06-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1090108 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3905Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3905Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 27-9-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1141987 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 11-09 2019 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1124195 ΕΞ 2019 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3940

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 28-03-2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ.1046189ΕΞ2019 Ταχ. Δ/νση : ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 11-06-2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1086519 ΕΞ2019 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3916

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 01-02-2018 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1015904 ΕΞ2018 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο κτήριο του Τελωνείου Μεσολογγίου, Λιμάνι

Στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο κτήριο του Τελωνείου Μεσολογγίου, Λιμάνι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808 Μεσολόγγι 20-11-2018 Αρ.πρωτ. : 3389 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 13-12-2018 ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3934Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3934Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 6-12-2018 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ..: Δ.Δ.Δ.Υ. 1180966 ΕΞ 2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ Μεσολόγγι Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ Μεσολόγγι Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808 Μεσολόγγι 30-05-2018 Αρ.πρωτ. : 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 21-06-2018 ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας : 853 00 Κως Πληροφορίες : Διακαναστάσης Ιπ. Τηλέφωνο : 22423-61226 Fax : 22423-61224 E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 4-07-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ 1100962 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23%.

Στις τιμές εκποίησης των αυτοκινήτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Φ.Π.Α. 23%. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 09-02-2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808 Αρ.πρωτ. : 439 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 09/04/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. πρωτ.: 2926 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Τηλ. 2721 365800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 18-04-2019

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού. Ρόδος 27 Φεβρουαρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 1298 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Τμήμα Τ.Δ.Υ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση Τουριστικό λιμάνι Ρόδου Τ.Κ. 85 100 Ρόδος Πληροφορίες Πρίντεζη Αικατερίνη-Ζάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή:διαγωνισμοί/διαβουλεύσεις/δημοπρασίες)

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.  (διαδρομή:διαγωνισμοί/διαβουλεύσεις/δημοπρασίες) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αίγιο, 2-6- 2017 Αριθ. Πρωτ.: 1580 Ταχ. Δ/νση : Ψαρών 2 Αίγιο Ταχ. Κώδικας : 25100 Πληροφορίες : Ι. Χριστόπουλος Τηλέφωνο : 26913-62512,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3924

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3924 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 17-9-2018 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ. 1135404ΕΞ2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΣΤ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-3-2018 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ Δ.Δ.Δ.Υ. 1044463 ΕΞ 2018 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ & 3889Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜ & 3889Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-02-2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1021717 ΕΞ 2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σάμου. Διακηρύσσει ότι

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σάμου. Διακηρύσσει ότι Σάμος, 07/07/2014 Αρ.Πρωτ. 1327 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 205 Τ.Κ. 83100 Σάμος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 18-10-2018 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1154132ΕΞ2018 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 17-01 - 2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 109 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3895A

Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3895A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 16-5-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.Δ.Δ.Υ. 1073727 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9996 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9996 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας : 853 00 Κως Πληροφορίες : Διακαναστάσης Ιπ. Τηλέφωνο : 22423-61226 Fax : 22423-61224 E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.: 210-32 42 148 ΤΑΧ. ΠΡΩΤ.Γ.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.: 210-32 42 148 ΤΑΧ. ΠΡΩΤ.Γ.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 α. Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 50 ευρω για τις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 α. Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 50 ευρω για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 1-6-2018 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ 1083260 ΕΞ 2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105 64

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Ε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 5-4-2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΔΥ 1050913 ΕΞ 2019 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αίγιο 22-4-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Αρ.πρωτ.1061 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τηλ. 26913 62512

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μεσολόγγι 12-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ. : 2196 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ. 2631 3 63808

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3866

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3866 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3946

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3946 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 16-07-2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.Δ.Δ.Υ.1101527 ΕΞ 2019 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σάμου. Διακηρύσσει ότι

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σάμου. Διακηρύσσει ότι Σάμος, 13/10/2014 Αρ.Πρωτ. 1887 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ Ταχ. : Θεμιστοκλή Σοφούλη 205 Τ.Κ. 83100 Σάμος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Αριθ. Διακήρυξης: 8/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) 18 ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής 15351 Πληροφορίες: 213 2002479, -425 E mail: info@ifet.gr Παλλήνη, 22/12/2016 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. (διαδρομή:διαγωνισμοί/διαβουλεύσεις/δημοπρασίες)

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.  (διαδρομή:διαγωνισμοί/διαβουλεύσεις/δημοπρασίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 0-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΤΕΛΩNEIO KOMOTHNΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μεραρχίας Σερρών 46 Τηλέφωνο : 2531353507 ΦΑΞ : 2531353530 Η διακήρυξη αναρτάται στους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 10/10/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. πρωτ.: 8691 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Τηλ. 2721 365800 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 25-10-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3864

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3864 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3879

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3879 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4403 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4403 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα 16-08-2017 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4403 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τελωνείου Κέρκυρας, διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες : Αμαλία Γραββάνη Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου 22 Ταχ. Κώδικας : 721.00 Τηλέφωνο : 28410-22291 FAX : 28410-25610

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3853

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 0-0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος, 03/05/018 Αριθ. Πρωτ.: 796 ΓΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στις 11 Μαΐου 018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στο Γραφείο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα, 15/02/2019 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 710 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα, 15/02/2019 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 710 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Κέρκυρα, 15/02/2019 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 710 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης του Τελωνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας : 853 00 Κως Πληροφορίες : Σέμκογλου Βασιλική. Τηλέφωνο : 22423-61222 Fax : 22423-61224

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3881

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3881 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.: ΤΑΧ. ΠΡΩΤ.Γ.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.: ΤΑΧ. ΠΡΩΤ.Γ.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 10-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.: 2-32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αθήνα, 31-10-2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΔΔΥ 1162638 ΕΞ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3893A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3893A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-05-2017 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1068984 ΕΞ 2017 ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΔΟΕ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ) ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΔΟΕ (ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηράκλειο, 14/09/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ 7210 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Έβανς 44 Ταχ. Κωδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηράκλειο 08-02-2016 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 1228 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Δ.Υ. Ταχ. Δ/νση : Προβλήτα IV Ταχ. Κώδ. : 711 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 647 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 647 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3340 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3340 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ:6ΓΚΓΗ-5ΡΟ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: /3420/Β

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυμνο 20/03/2018. Αριθμ. Πρωτ.: 579 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ρέθυμνο 20/03/2018. Αριθμ. Πρωτ.: 579 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυμνο 20/03/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 579 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Νεάρχου 49 Ταχ. Κώδικας 74100 Ρέθυμνο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυμνος, Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κάλυμνος, Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κάλυμνος, 10-01 - 2017 Αριθμ. Πρωτ.: - 66 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λιμάνι Καλύμνου Ταχ. Κώδικας : 852 00 FAX

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούντας Φ.Π.Α 23%.

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούντας Φ.Π.Α 23%. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3847

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3847 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3892

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3892 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΘΗΝΑ 03 / 05 / 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΔΥ 1064785ΕΞ2017 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3884

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3884 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Μεραρχίας Σερρών 46 Τηλέφωνο : ΦΑΞ : επικοινωνία στο τηλ

Ταχ. Δ/νση : Μεραρχίας Σερρών 46 Τηλέφωνο : ΦΑΞ : επικοινωνία στο τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΤΕΛΩNEIO KOMOTHNΗΣ Κομοτηνή, 15/10/2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4973 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:. τηλ. : 2531-3-53507, 2531-3-53500 στις ώρες 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3832 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δ η μ ο σ ίω ν Ε σ ό δ ω ν ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κάλυμνος, 03-12 -2018 Αριθμ. Πρωτ.: - 3064 - Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα