ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αυγούστου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7807/ Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της περ α της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α 8), β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α 133). 2. Τους Κανονισμούς: α) (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 309), β) (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (L 93), γ) (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (L 93). 3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 2). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 53654 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Ορισμοί 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4036/2012(Α 8), σε ειδικές περιπτώσεις ή λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν στη χώρα (εθνικές απαιτήσεις), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309), της παρ. 2 της εισαγωγής του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93) και της παρ. 2 της εισαγωγής του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93). 2. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Άρθρο 2 Εθνικές απαιτήσεις σε συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία και μελέτες 1. Οι αιτήσεις για την άδεια διάθεσης ΦΠΠ στην αγορά της χώρας, πέραν των απαιτήσεων σε τεχνικά στοιχεία και μελέτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που καθορίζονται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013, συνοδεύονται επιπλέον από πειράματα αποτελεσματικότητας και φυτοτοξικότητας στη χώρα μας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εθνικών ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν τη βιολογία των οργανισμών - στόχων και κατ επέκταση την αποτελεσματικότητα του υπό αξιολόγηση ΦΠΠ. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τις εθνικά σημαντικές καλλιέργειες που αναφέρονται στο σημείο Α του παραρτήματος Ι. Για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται 2-4 πειράματα αποτελεσματικότητας/φυτοτοξικότητας. Ειδικότερα, όσον αφορά στα πειράματα αποτελεσματικότητας ενός ΦΠΠ για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με τη μέθοδο του δολωματικού ψεκασμού ή της μαζικής παγίδευσης, η μεθοδολογία που ακολουθείται στα ελληνικά πειράματα ορίζεται για μεν το δολωματικό ψεκασμό από την Κατευθυντήρια Οδηγία του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Οργανισμού Φυτοπροστασίας (ΕΡΡΟ) PP1/280 και τις εφαρμοστικές οδηγίες του σημείου B του παραρτήματος Ι, για δε τη μαζική παγίδευση από τα Εθνικά Πρωτόκολλα Πειραματισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Επιπλέον όταν προτείνεται χρήση ενός ΦΠΠ σε καλλιέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν εθνικά σημαντικές ποικιλίες, όπως αυτές αναφέρονται στο σημείο Γ του παραρτήματος Ι, υποβάλλονται τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας από τη χώρα μας τα οποία υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του υπό αξιολόγηση ΦΠΠ σε μία τουλάχιστον από τις αναφερόμενες ποικιλίες ανά καλλιέργεια. β) Για σύσταση στην προτεινόμενη ετικέτα της χρήσης ενός ΦΠΠ είτε για την αντιμετώπιση εχθρών σε καλλιέργειες στις οποίες υπάρχουν ιθαγενείς φυσικοί εχθροί είτε έχει γίνει εγκατάσταση ωφελίμων αρθροπόδων μετά από εξαπόλυση, υποβάλλονται πειραματικά ή/και βιβλιογραφικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την απουσία δυσμενών επιπτώσεων σε αυτά καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης του πιθανού κινδύνου. γ) Τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων του υπό αξιολόγηση ΦΠΠ στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των φυτών και φυτικών προϊόντων, νωπών και μεταποιημένων στην καλλιέργεια των επιτραπέζιων σταφυλιών (ποικιλίες: Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα) και στην καλλιέργεια της ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη για τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στο λάδι και στις ποικιλίες Καλαμών ή Κονσερβολιά για τεκμηρίωση απουσίας δυσμενών επιδράσεων στις βρώσιμες ελιές). Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλονται πειραματικά δεδομένα σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες ΡΡ1/135, PP1/242, PP1/243 και PP1/268 του EPPO και τις ειδικές οδηγίες του, όπως αυτές ορίζονται ανά περίπτωση. Εάν τέτοιας φύσεως δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, υποβάλλεται επιστημονικά τεκμηριωμένη έκθεση βασιζόμενη σε στοιχεία, όπως οι φυσικοχημικές ιδιότητες του σκευάσματος και μελέτες υπολειμμάτων. 2. Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης για άδεια διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά στην ταξινόμηση των δραστικών ουσιών (δ.ο.) σχετικά με τις επιδράσεις στην υγεία, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση/πρόταση ταξινόμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση για μια δραστική ουσία,) ή υπάρχει αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συζήτησης σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για όλες τις τάξεις κινδύνου, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση/πρόταση ταξινόμησης που αποτυπώνεται στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Επιπλέον, όσον αφορά στην εκτίμηση της επικινδυνότητας για την μη διατροφική έκθεση του ανθρώπου, σε περιπτώσεις υποβολής πειραματικών δεδομένων ή/και υπολογισμών των επιπέδων έκθεσης όπου ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση από αυτή που περιλαμβάνεται στο σχετικό κατευθυντήριο έγγραφο της EFSA 1, απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση, η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση. 3. Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης για άδεια διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας, ειδικά για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε ζωνικό επίπεδο, για την εκτίμηση της μη διατροφικής έκθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 284/2013 λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία ανάλογα με τον τύπο της αίτησης: 1 Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products, EFSA Journal 2014;12(10):3874, 55 pp., doi: / j.efsa

3 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α) Επαγγελματική χρήση Έκθεση χρήστη - εφαρμογή στο θερμοκήπιο Επένδυση σπόρων - Έκθεση χρήστη και εργάτη Έκθεση εργάτη - Απαιτείται η υποβολή υπολογισμών για την έκθεση του χρήστη/ψεκαστή με τα ακόλουθα μοντέλα: - DUTCH Greenhouse model: Van Golstein Brouwers Y.G.C., Marquart J., Van Hemmen J.J. (1996) Assessment of occupational exposure to pesticides in agriculture. Part IV. Protocol for the use of generic exposure data. TNO Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO Report V ECPA Southern European Greenhouse Model SEEDTROPEX model. Όσον αφορά στην εκτίμηση της έκθεσης του εργάτη κατά την είσοδό του στο πεδίο εφαρμογής για εργασίες που αφορούν στην καλλιέργεια του αμπελιού και για το σενάριο όπου ο εργάτης φοράει προστατευτικά γάντια, χρησιμοποιείται η τιμή 4861 cm 2 /h για τον συντελεστή μεταφοράς (transfer coefficient) με βάση τα αποτελέσματα που περιγράφονται στο BROWSE Worker Deliverable 2.4 (2014) ( documentation/model_d ocumentation_wp2_final.pdf). Η χρήση οποιασδήποτε άλλης τιμής πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και αξιολογείται κατά περίπτωση. β) Ερασιτεχνική χρήση Έκθεση χρήστη Έκθεση εργάτη - UK predictive exposure model (UK POEM) Amateur/home garden user exposure models (for space sprays, surface sprays and dustable powder applications) - UK predictive operator exposure model (UK POEM) - [Home garden sprayer (5 liter tank). Outdoor low level target] - German Model (Home and allotment garden area) Υπολογισμοί της έκθεσης υποβάλλονται και στην περίπτωση της ερασιτεχνικής χρήσης δεδομένου ότι είναι πιθανή η επανείσοδος του ερασιτέχνη χρήστη στο πεδίο εφαρμογής για διάφορες εργασίες, όπως συντήρηση, πότισμα κ.λπ. 4. Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης για άδεια διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας για τον έλεγχο υπολειμμάτων ΦΠΠ ισχύουν, επιπλέον όσων αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και στα σχετικά κατευθυντήρια κείμενα, οι παρακάτω εθνικές απαιτήσεις: α) Αμπέλι: στις περιπτώσεις της παρ. 6.5 του τμήματος 6 του μέρους Α του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 όπου απαιτείται, είναι απαραίτητη η υποβολή μελέτης της τύχης των υπολειμμάτων στις παραγόμενες από σταφύλια σταφίδες (ξηρές) για τον καθορισμό των απαραίτητων συντελεστών μεταφοράς. β) Βαμβάκι: στις περιπτώσεις της παρ. 6.5 του τμήματος 6 του μέρους Α του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 283/2013 όπου απαιτείται είναι απαραίτητη η υποβολή μελέτης της τύχης των υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα μεταποίησης του βαμβακόσπορου [βαμβακέλαιο, βαμβακόπιτα (cotton cake)] για τον καθορισμό των απαραίτητων συντελεστών μεταφοράς. γ) Αμπελόφυλλα: δοκιμές υπολειμμάτων στα αμπελόφυλλα, σύμφωνα με τις μικρής σημασίας καλλιέργειες και σύμφωνα με την σχετική κρίσιμη Ορθή Γεωργική Πρακτική.

4 53656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 3 Εθνικές απαιτήσεις για την χορήγηση άδειας διάθεσης ΦΠΠ στην αγορά λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών Για τη χορήγηση άδειας διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω εθνικές απαιτήσεις: 1. Τύχη και συμπεριφορά στο περιβάλλον: α) Oι τιμές των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων στα υπόγεια νερά (PECgw), που υπολογίζονται για τα σενάρια των υπολογιστικών μοντέλων FOCUS (PEARL & PELMO), να βρίσκονται κατά αριθμητική πλειοψηφία κάτω από το όριο συγκέντρωσης των 0,1 μg/l. Στα «επιτυχή» σενάρια (PECgw<0,1 μg/l) πρέπει να περιλαμβάνονται αυτά της νότιας ζώνης, δηλ.: Piacenza, Porto, Sevilla και Thiva, στις καλλιέργειες που απαιτείται. β) Από τα σενάρια FOCUS SW αντιπροσωπευτικά των Ελληνικών συνθηκών είναι τα R2, R3, R4, D4 και D6. γ) Για τα προϊόντα ερασιτεχνικής χρήσης, για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων στα επιφανειακά νερά και στο ίζημα (PECsw/sed), διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: PEC Περιπτώσεις Έδαφος Υπόγεια νερά Επιφανειακά νερά/ίζημα Ήδη εγκεκριμένο σκεύασμα για Δεν απαιτούνται υπολογισμοί. επαγγελματική χρήση με την προϋπόθεση ότι η Ορθή Γεωργική Πρακτική (ΟΓΠ) του ΦΠΠ για ερασιτεχνική χρήση, είναι η ίδια ή λιγότερο «κρίσιμη» από την αντίστοιχη του σκευάσματος για επαγγελματική χρήση. Ετοιμόχρηστο προϊόν για χρήση Δεν απαιτούνται υπολογισμοί. - εντός σπιτιού ή σε μπαλκόνια. Ετοιμόχρηστο προϊόν για χρήση σε Δεν απαιτούνται υπολογισμοί. - καλλωπιστικά φυτά σε κήπους. Εξαιρούνται σκευάσματα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το χώμα (π.χ. κοκκώδη δολώματα (GB), σκόνες επίπασης (DP)). Ειδικές περιπτώσεις κοκκώδες: δόλωμα (GB), σκόνη επίπασης (DP), υδατική γέλη (GEL). Θα εξετάζονται κατά περίπτωση. - Υπόλοιπες περιπτώσεις. Υπολογισμός PEC SOIL στην πλήρη δόση (g or kg a.s./ha or m 2 )*, σύμφωνα με την ΟΓΠ. Υπολογισμός PEC GW στην πλήρη δόση (g or kg a.s./ha or m 2 )*, σύμφωνα με την ΟΓΠ. Υπολογισμός PEC SW στην πλήρη δόση (g or kg a.s./ha or m 2 )*, σύμφωνα με την ΟΓΠ, θεωρώντας μόνο τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους (drift) ως διαδικασία μεταφοράς του ΦΠΠ στα επιφανειακά νερά/ίζημα. Σημειώσεις Όταν χρειάζεται να αρθούν μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου τα αντίστοιχα PEC για το προϊόν ερασιτεχνικής χρήσης. * Ως πλήρης νοείται η δόση με την οποία πραγματοποιήθηκαν τα αξιολογημένα πειράματα αποτελεσματικότητας, συνεπώς οι υπολογισμοί PEC πρέπει να είναι σε απόλυτη ακολουθία με αυτή χωρίς αναπροσαρμογή. -

5 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δ) Για ΦΠΠ τα οποία εφαρμόζονται σε μη διαπερατές επιφάνειες και σιδηροδρομικές γραμμές, ο υπολογισμός των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων γίνεται με το υπολογιστικό μοντέλο HardSPEC. ε) Η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4036/2012 μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΑΑΑ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, προτείνει την ένταξη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα έκπλυσης στα υπόγεια ύδατα (αυξημένης κινητικότητας στο έδαφος, υψηλός χρόνος ημιζωής στο έδαφος) και εφαρμόζονται σε ευπαθή εδάφη, στα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης (monitoring programs) ποιότητας υπογείων/επιφανειακών υδάτων και εδάφους. 2. Οικοτοξικολογία: Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης άδειας διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2009., όσον αφορά στην ταξινόμηση των δ.ο. σχετικά με τις επιδράσεις στο περιβάλλον λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση/πρόταση ταξινόμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση για μια δ.ο., ή υπάρχει αλλά δεν είναι αποτέλεσμα συζήτησης σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (Committee for Risk Assessment, RAC) στον ECHA για όλες τις τάξεις κινδύνου, για την ταξινόμηση του ΦΠΠ λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση/πρόταση ταξινόμησης της δ.ο. που αποτυπώνεται στα συμπεράσματα της EFSA. α) Πτηνά και θηλαστικά: αα) Όταν γίνονται περισσότερες από μία (1) εφαρμογές, ο παράγοντας πολλαπλών εφαρμογών (multiple application factor, MAF) μπορεί να πάρει την τιμή «1» (ενδιαίτημα: σπόροι, αρθρόποδα, φυτά) όταν το μεσοδιάστημα των εφαρμογών είναι σχετικά μεγάλο. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τιμής εξετάζεται ανά περίπτωση και εφόσον υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. αβ) To σενάριο των αρουραίων (μικρόωτοι αρουραίοι) ( Vole scenario ): Προτεραιότητα είναι η απόδειξη της χαμηλής επικινδυνότητας για τα μικρά θηλαστικά (π.χ. ποντίκια) και τα λαγόμορφα θηλαστικά για τις σχετικές κλίμακες των βλαστικών σταδίων των φυτών (κλίμακες BBCH). Όσον αφορά στους αρουραίους, η εκτίμηση επικινδυνότητας καλύπτεται από άλλα μικρά θηλαστικά λόγω: i) της υψηλής ικανότητας αναπαραγωγής και ανάκτησης του πληθυσμού, ii) του πρωτεύοντος ενδιαιτήματος εκτός των καλλιεργειών, iii) της ενεργοποίησης μέτρων ελέγχου σε περίοδο υψηλού πληθυσμού επειδή καθίσταται εχθρός των καλλιεργειών, iv) των διάφορων καλλιεργητικών τεχνικών (όπως άρδευση, όργωμα) που συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των πληθυσμών τους. αγ) Σε περίπτωση αναθεώρησης της εκτίμησης επικινδυνότητας για την οξεία τοξικότητα [μελέτες υπολειμμάτων, μελέτες προσδιορισμού του ποσοστού χρόνου που περνά το κάθε είδος στην καλλιέργεια που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος (proportion of time, ΡΤ)] και μόνο όταν ο τρόπος πειραματισμού και τα αποτελέσματα θεωρούνται αξιόπιστα, επιλέγεται η τιμή που αντιστοιχεί στο 90 ο εκατοστημόριο. Όταν η μεθοδολογία πειραματισμού παρεκκλίνει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, η τιμή που επιλέγεται αξιολογείται ανά περίπτωση. αδ) Σε περίπτωση αναθεώρησης της εκτίμησης επικινδυνότητας για τη χρόνια τοξικότητα (όπως μελέτες υπολειμμάτων, προσδιορισμού του ΡΤ) και μόνο όταν ο τρόπος πειραματισμού και τα αποτελέσματα θεωρούνται αξιόπιστα, επιλέγεται η τιμή που αντιστοιχεί στο 50ο εκατοστημόριο (μέση τιμή). Όταν η μεθοδολογία πειραματισμού παρεκκλίνει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, η τιμή που επιλέγεται αντιστοιχεί στο 90ο εκατοστημόριο ή αξιολογείται ανά περίπτωση. αε) Για την χρόνια τοξικότητα, τιμές PT <1 αλλά >0,5 είναι γενικά αποδεκτές για όλες τις καλλιέργειες. αστ) Σε περίπτωση αναθεώρησης της εκτίμησης επικινδυνότητας με «εστιακά είδη»(focal species), πρέπει να δικαιολογείται η αντιπροσωπευτικότητά τους για τις συνθήκες της χώρας σύμφωνα με τις προτάσεις/απαιτήσεις της σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας της EFSA (EFSA, ) (για την περίοδο χρήσης και τις καλλιέργειες για τις οποίες αιτείται την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος). Στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ παρατίθενται τα «εστιακά είδη» πτηνών και θηλαστικών που δεν είναι αποδεκτά σε διάφορες καλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο (για την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού). Ωστόσο, αν ο αιτών διαθέτει επιπλέον στοιχεία, μπορεί να τα προσκομίσει για να αξιολογηθούν. Στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ παρατίθενται τα «εστιακά είδη» πτηνών και θηλαστικών που είναι αποδεκτά σε διάφορες καλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο. β) Υδρόβιοι οργανισμοί: Προστατεύονται όλα τα νερά εκτός αυτών που στερεύουν για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας πρέπει να γίνεται σε όλα τα σενάρια FOCUS SW STEP 3 και 4 μέχρι την ταυτοποίηση ασφαλούς χρήσης. Ωστόσο, για την τελική απόφαση για τις συνθήκες της χώρας μας ορίζονται ως αντιπροσωπευτικά τα σενάρια R2, R3, R4, D4, D6. γ) Μέλισσες: Σε ΦΠΠ που χρησιμοποιούνται ως επικαλυπτικά σπόρων πρέπει να γίνεται και εκτίμηση επικινδυνότητας από τη σκόνη που παράγεται από την εφαρμογή του επικαλυμμένου σπόρου. δ) Αρθρόποδα μη-στόχοι και φυτά μη-στόχοι: Για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε ερασιτεχνικά προϊόντα γίνονται αποδεκτές οι τιμές διασποράς του ψεκαστικού νέφους για χρήσεις σε οικίες και κήπους (home and garden), όπως προτάθηκαν από το Federal Research Centre for Agriculture and Forestry (ΒBA), με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορητό εξοπλισμό. Άρθρο 4 Εθνικά μέτρα άμβλυνσης του κίνδυνου κατά την χρήση ΦΠΠ Για την χορήγηση άδειας διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου:

6 53658 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α) Για τα επιφανειακά ύδατα: αα) Χρήση ζωνών ασφαλείας από τα επιφανειακά νερά. Ως ζώνη ασφαλείας ορίζεται η απόσταση από το όριο του καλλιεργούμενου αγρού/οπωρώνα μέχρι τις υδάτινες επιφάνειες. Μέγιστη αποδεκτή ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα ορίζονται τα είκοσι (20) μέτρα για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, ψυχανθή και βιομηχανικά φυτά), τις χορτολιβαδικές και τις ακαλλιέργητες εκτάσεις και τα πενήντα (50) μέτρα για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες στον αγρό. αβ) Χρήση φυτικών ζωνών ανάσχεσης με μέγιστο αποδεκτό όριο πλάτους τα είκοσι (20) μέτρα. Οι φυτικές ζώνες ανάσχεσης περιλαμβάνουν είτε αυτοφυή βλάστηση είτε τεχνητή βλάστηση ή συνδυασμό αυτών, η οποία συντηρείται καθ όλη τη διάρκεια της προστατευόμενης καλλιέργειας. αγ) Χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους Τα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου των περ. αα, αβ και αγ μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. β) Για τα αρθρόποδα μη στόχους, χρήση αψέκαστων ζωνών ασφαλείας. Ως ζώνη ασφαλείας ορίζεται η απόσταση από το όριο του καλλιεργούμενου αγρού και προς το εσωτερικό μέρος του καλλιεργούμενου αγρού/ οπωρώνα. Mέγιστη αποδεκτή ζώνη ασφαλείας προς το εσωτερικό του αγρού ορίζονται τα δέκα (10) μέτρα για όλες τις καλλιέργειες. Για την επίτευξη της αποδεκτής ζώνης ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον ψεκασμό και ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους. γ) Για τα φυτά μη στόχους, χρήση αψέκαστων ζωνών ασφαλείας. Ως ζώνη ασφαλείας ορίζεται η απόσταση από το όριο του καλλιεργούμενου αγρού και προς το εσωτερικό μέρος του καλλιεργούμενου αγρού/οπωρώνα. Mέγιστη αποδεκτή ζώνη ασφαλείας προς το εσωτερικό του αγρού ορίζονται τα δέκα (10) μέτρα για όλες τις καλλιέργειες. Για την επίτευξη της αποδεκτής ζώνης ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον ψεκασμό και ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους: Άρθρο 5 Δευτερεύουσες χρήσεις 1. Σε κάθε απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσης ενός ΦΠΠ στην αγορά της χώρας καταγράφονται, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, οι χρήσεις για τις οποίες αδειοδοτείται το ΦΠΠ (αδειοδοτημένες χρήσεις). Κάθε αδειοδοτημένη χρήση που αναφέρεται στα κύρια προϊόντα του μέρους Β του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 (L 70), όπως το παράρτημα Ι αντικαταστάθηκε από το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/62 της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2018 (L 18) αναφέρεται επιπλέον και στα προϊόντα τα οποία ανήκουν στην ίδια ομάδα ή υποομάδα με τα κύρια προϊόντα, σύμφωνα με το ίδιο μέρος του ανωτέρω παραρτήματος (δευτερεύουσες χρήσεις). Κάθε δευτερεύουσα χρήση έχει τον ίδιο επταψήφιο κωδικό αριθμό με την αδειοδοτημένη χρήση του ΦΠΠ ακολουθούμενο από τρία επιπλέον ψηφία, όπως οι κωδικοί αυτοί αναφέρονται στο ανωτέρω μέρος Β του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/ Το ΦΠΠ μπορεί να εφαρμοστεί στις δευτερεύουσες χρήσεις χωρίς αυτές να αναγράφονται στην απόφαση χορήγησης άδειας διάθεσής του στην αγορά ή την ετικέτα του. 3. Οι κάτοχοι των αδειών διάθεσης στην αγορά μπορεί να αναγράφουν τις δευτερεύουσες χρήσεις στην ετικέτα των ΦΠΠ μόνο ως παρατήρηση στο φάσμα δράσης, εφόσον οι χρήσεις αυτές αναφέρονται στην αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης του ΦΠΠ στην αγορά και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική απόφαση άδειας διάθεσης, αρχική ή εκδοθείσα μετά από αίτηση για τροποποίησή της χωρίς αξιολόγηση. Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις Από την δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ αρ /162816/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 3621). Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53659

8 53660 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53661

10 53662 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021 Ο Υπουργός ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

11

12 53664 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α 131 και π.δ. 29/2018/Α 58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο ( Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ ) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Ιστότοπος: Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 26 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 767 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20465 24 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 175031 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50801 19 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4092 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/65280/δπγκ Τροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15283 12 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51779/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59173 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4929 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1153/414/29-09-2017, 1250/418/19-09-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67247 19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5716 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 553 21 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 57 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ Μερική ανάκληση της με αριθμό ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13907 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1121 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43462/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13879 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1120 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43479/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14633 10 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1201 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43496/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4135 22 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 6500/19/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22491 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2087 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92091/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3293 22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 298 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 2 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14141 5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1151 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24569 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59713 8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4980 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3321/145849 Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35027 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3575 7 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16943 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 452/79088 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β 1239) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40573 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3236 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ1/120367/Δ1 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11419 22 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40204/Δ3 Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36215 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2833 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8673 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1199 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 9766 Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6189 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 543 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6685 17 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 907 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42632/4786/843 Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6505 26 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1284 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819031916/20-5-2019 «Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50953 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4111 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40793 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3003/106998 Τροποποίηση της αριθμ. 374/20210/06-02-2018 (Β 507) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49663 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3960 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της 170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39303 27 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 815 23 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 984/2019 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 874 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10921 20 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 948 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26341 18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2357 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1223 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22519 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2088 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 92096/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16639 22 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1390 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61/16/10.04.2019 Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3291 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 659 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14398 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9787 19 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1366 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 25812 γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία-Παιδοοφθαλμολογία-Στραβισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7625 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1052 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 259/13.9.2018 Προκήρυξη μίας κενής (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10175 3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1429 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 28748 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9687 15 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1352 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 26462 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23181 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6177 24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718028275/18-5-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1275 20 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 131 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8303 10 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1146 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ.: 39099 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 4947 8 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 338 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 καθαριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας Ν. Κιλκίς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22535 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2089 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92094/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7585 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 21929 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8153 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4543 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2605 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 6780 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7769 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3971 23 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718024646/18.4.2018 «Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6691 6 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1322 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819030570/7-5-2019 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2771 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 480/4078 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40115 5 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3401 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38195/1046 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1333 28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 204 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13339/17/ΓΠ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18971 10 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1626 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ανακαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6621 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 898 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.18951 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6627 1 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1310 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1819030319/3-5-2019 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1407 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 213 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13338/17/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1907 22 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718016811/25-1-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58175 31 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4855 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3819 17 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 561 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1718020516/7-3-2018 βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41313 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Tροποποίηση της A.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ 4.11.2010 (ΦΕΚ Β 1826/22.11.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9211 25 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4556 Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2277 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816 Έγκριση της δι'ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68685 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5859 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1675 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 159 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77/61105 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19093 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35311 12 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2913 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 771/565/06-06-2019 A Τροποποίηση παραρτματος του άρθρου 50 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36553 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3074 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34943 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2864 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/ 48773 Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ ή οι εποπτευόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24663 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2222.1-1.2/62573/2016 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6437 1 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 867 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ.:19463 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10013 26 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1401 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 27188 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30039 28 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2629 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100526/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 91 18 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1919 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6533 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 883 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15122 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5773 14 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1051 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα