ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΑ ΑΕΙ. Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ προς το ΥΠΑΙΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΑ ΑΕΙ. Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ προς το ΥΠΑΙΘ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΑ ΑΕΙ Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ προς το ΥΠΑΙΘ Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4653/20 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης /Ζ1/2/12/2021. Η εισήγηση περιλαμβάνει (Α) τον τρόπο κατανομής του 80% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ με αντικειμενικά κριτήρια, (Β) τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ προς τα ΑΕΙ με ποιοτικά κριτήρια και (Γ) την συνολική πρόταση κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, για το έτος Α. Πρόταση κατανομής του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης του έτους 2022 Το Ανώτατο Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αρ. 29/ εφάρμοσε τα προβλεπόμενα στην αρ /Ζ1 Υ.Α., κατ άρθρο 1, αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό των συντελεστών κατανομής ανά ΑΕΙ του 80% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2022, καθώς και τα κατ άρθρα 2 και 3, στάθμιση κριτηρίων και τελικό υπολογισμό των συνολικών δεικτών κατανομής για κάθε ΑΕΙ, ως ακολούθως (Πίνακας 1): Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των δύο αυτών Ιδρυμάτων. Τα Ανώτατο Συμβούλιο προτείνει την χρηματοδότηση της Α.Σ.Κ.Τ. με το ποσό του έτους 2021, ενώ δεν προτείνει χρηματοδότηση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ειδικότερα στοιχεία και υπολογισμοί ενός εκάστου κριτηρίου για κάθε ΑΕΙ παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας εισήγησης. 1

2 Πίνακας 1. Συντελεστές κατανομής με αντικειμενικά κριτήρια Ίδρυμα Συντελεστής A i Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ 12,49% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΠΑ 2,45% ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΘ 4,55% ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΙΠΑΕ 6,82% Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 10,99% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ 3,64% Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ 2,68% Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΠ 2,03% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ 2,06% Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑ 3,73% Πανεπιστήμιο υτικής Αττικής ΠΑΑ 6,74% Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας ΠΜ 4,31% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΘΕΣ 7,22% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΙ 5,32% Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΚΡΗ 3,82% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑΜΑΚ 1,70% Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΠΑΤ 8,39% Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑΠΕΙ 2,17% Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΠΕΛ 3,92% Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΠΚΠΕ 1,98% Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΚΡΗ 1,36% Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΠ 0,79% ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 0,82% Β. Πρόταση κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ στα ΑΕΙ - Εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης του έτους 2022 Το Ανώτατο Συμβούλιο στη συνεδρίασή του αρ. 30/ εφάρμοσε τα προβλεπόμενα στην αρ /Ζ1 Υ.Α., κεφάλαιο Β, ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων ανά ΑΕΙ καθώς και τον προσδιορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης ανά ΑΕΙ για το 20% της συνολικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, η διαδικασία εφαρμόστηκε με την ολοκλήρωση των ακόλουθων προβλεπόμενων σταδίων: α) Υποβολή εκθέσεων δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων. Τα ΑΕΙ υπέβαλαν, σύμφωνα με την αρ / Ζ1 Υ.Α., εκθέσεις, στις οποίες παρουσίασαν τα επιτεύγματα του έτους 2020 με τιμές δεικτών για κάθε εφαρμοζόμενο κριτήριο, μετά από επιλογή δύο ενοτήτων από τέσσερις κατ επιλογήν και μιας υποχρεωτικής, για κάθε Ίδρυμα. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα είναι τρεις. 2

3 Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων τα οποία συμπληρώθηκαν από τα ΑΕΙ, εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής: Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, ) τη διεθνοποίηση και Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η επιλογή των ενοτήτων για κάθε ΑΕΙ παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 2, ως ακολούθως: Πίνακας 2. Επιλογή ενοτήτων κριτηρίων από τα ΑΕΙ ΑΕΙ Α Β Γ Ε ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Σύνολο β) Υπολογισμός και τεκμηρίωση της τιμής του κάθε δείκτη. Οι τιμές των δεικτών υπολογίστηκαν και υποβλήθηκαν από κάθε ΑΕΙ σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Υ.Α. για κάθε κριτήριο και δείκτη, με βάση είτε τα δεδομένα του ΟΠΕΣΠ και άλλα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε διεθνείς και εθνικές βάσεις, είτε από άλλα τηρούμενα δεδομένα και πληροφορίες κάθε Ιδρύματος. Τεκμηριώθηκαν δε, με τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ και υπέβαλαν συμπληρωματικά τα Ιδρύματα. 3

4 Τα ειδικότερα στοιχεία των εκθέσεων των ΑΕΙ και οι τιμές των δεικτών παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας εισήγησης. γ) Μοριοδότηση της τιμής του κάθε δείκτη. Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘΑΑΕ, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μέθοδο απόδοσης των μορίων, που προβλέπεται στην Υ.Α., κεφάλαιο Β- πίνακας ΙΙΙ, για την αντίστοιχη κατηγορία δεικτών. Τα ειδικότερα στοιχεία και υπολογισμοί ενός εκάστου κριτηρίου για κάθε ΑΕΙ παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας εισήγησης. Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει το κάθε ΑΕΙ ανά κατηγορία φαίνεται στον Πίνακα 3. δ) Αξιολόγηση των εκθέσεων επιδόσεων των ΑΕΙ. Η αξιολόγηση των εκθέσεων των ΑΕΙ και η απόδοση της μοριοδότησης πραγματοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ, με ευθύνη της ΜΟΙΠ του οικείου ΑΕΙ ως προς την αξιοπιστία των υποβαλλόμενων στοιχείων. Πίνακας 3. Μοριοδότηση των ΑΕΙ σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια α/α ΑΕΙ Ενότητα Α Ενότητα B Ενότητα Γ Ενότητα Ενότητα Ε Σύνολο Μορίων M i 1 ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Σύνολα Μέσος Όρος

5 ε) Υπολογισμός ποσοστού χρηματοδότησης ανά ΑΕΙ. Η κατανομή της χρηματοδότησης του 20% προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των μορίων, Mi, που συγκεντρώνει το κάθε Α.Ε.Ι και με το ποσοστό Ai που του αναλογεί από τα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την εξίσωση: BB ii = MM ii AA ii ii(mm ii AA ii ) Η στάθμιση με τον ποσοστιαίο συντελεστή αντικειμενικών κριτηρίων γίνεται γιατί τα περισσότερα κριτήρια ποιότητας έχουν υπολογιστεί αφαιρώντας τη διάσταση του μεγέθους του ΑΕΙ. Οι συντελεστές που προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Συντελεστές κατανομής χρηματοδότησης για το 20% Ίδρυμα Συντελεστής B i Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ 16,85% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΠΑ 1,87% ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΘ 3,83% ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΙΠΑΕ 6,31% Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 17,39% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ 4,94% Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ 1,73% Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΠ 1,00% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ 2,14% Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑ 3,77% Πανεπιστήμιο υτικής Αττικής ΠΑΑ 3,82% Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας ΠΜ 2,38% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΘΕΣ 5,65% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΙ 3,96% Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΚΡΗ 5,16% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑΜΑΚ 1,89% Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΠΑΤ 9,28% Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑΠΕΙ 1,79% Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΠΕΛ 2,05% Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΠΚΠΕ 1,94% Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΚΡΗ 1,22% Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΠ 0,76% ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 0,26% 5

6 Γ) Τελική πρόταση κατανομής της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του 2022 στα ΑΕΙ Ο συνολικός προτεινόμενος συντελεστής, CC ii, της κατανομής της χρηματοδότησης του κάθε ΑΕΙ προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση: CC ii = 0,8 AA ii + 0,2 BB ii όπου 0,8 και 0,2 δηλώνουν αντίστοιχα τα ποσοστά που δίνονται με αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια. Η τελική προτεινόμενη κατανομή φαίνεται στον Πίνακα 5. Πίνακας 5. Προτεινόμενη κατανομή χρηματοδότησης στα ΑΕΙ για το 2022 Ίδρυμα Συντελεστής C i Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ 13,36% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΠΑ 2,33% ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΘ 4,41% ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΙΠΑΕ 6,71% Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ 12,27% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ 3,90% Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ 2,49% Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΠ 1,83% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ 2,08% Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑ 3,74% Πανεπιστήμιο υτικής Αττικής ΠΑΑ 6,16% Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας ΠΜ 3,93% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΘΕΣ 6,91% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΙ 5,05% Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΚΡΗ 4,08% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑΜΑΚ 1,74% Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΠΑΤ 8,57% Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑΠΕΙ 2,09% Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΠΕΛ 3,55% Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΠΚΠΕ 1,97% Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΚΡΗ 1,33% Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΠ 0,79% ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 0,71% Επισημάνσεις Ενδέχεται να υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες για κάποιο ΑΕΙ, τις οποίες μπορεί να γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και οι οποίες δεν περιήλθαν σε γνώση του ΑΣΥ. Αν, με βάση την προτεινόμενη κατανομή και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των ΑΕΙ για το 2022, προκύψει μείωση σε απόλυτες τιμές του τακτικού προϋπολογισμού πάνω από 10% για κάποια Πανεπιστήμια, και επειδή τα ποιοτικά κριτήρια εφαρμόζονται για πρώτη φορά, το ΑΣΥ προτείνει να υπάρξει ειδική μέριμνα από το Υπουργείο, ώστε τα εν λόγω Ιδρύματα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς σοβαρά προβλήματα στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I εδομένα για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων 7

8 Ίδρυμα Τμήματα (K1) Σύνολο Φοιτητές (K2) Πλήθος ενεργών προπτυχ.φοιτητών (έως v+2) ιάρκεια σπουδών (K3) Σύνολο εξαμήνων Επιστήμες Θετικές Επιστήμες Υγείας Επιστήμες Μηχανικών Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων (Κ4) Επιστήμες Μαθηματικά- Επιστήμες Ζωής Εφαρμοσμένες Πληροφορικής, Στατιστική, και Επιστήμες Αρχαιολογία, ιοίκηση Περιβάλλοντος Υγείας Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικές- Κοινωνικές Επιστήμες Σταθμ. Σύνολο 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50 1,00 Γενικό Σύνολο ΑΕΙ ,5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ ,5 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΠΑ ,5 ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΘ ,0 ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΙΠΑΕ ,0 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ ,5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ ,5 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ ,0 Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΠ ,5 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ ,5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑ ,5 Πανεπιστήμιο υτικής Αττικής ΠΑΑ ,0 Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας ΠΜ ,0 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΘΕΣ ,0 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΙ ,5 Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΚΡΗ ,5 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑΜΑΚ ,5 Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΠΑΤ ,5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑΠΕΙ ,5 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΠΕΛ ,5 Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΠΚΠΕ ,0 Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΚΡΗ ,0 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΠ ,0 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ ,0 Έτος αναφοράς δεδομένων Πηγή άντλησης δεδομένων ΟΠΕΣΠ Μ1.191 &Επεξεργασία ΕΘΑΑΕ ΟΠΕΣΠ Μ ΟΠΕΣΠ Μ4.002 &Επεξεργασία ΕΘΑΑΕ Επεξεργασία ΕΘΑΑΕ Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 14/1/ /1/ /1/2022 Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ προς το ΥΠΑΙΘ Σεπτέμβριος 2020 Παράρτημα Ι - σελ. 1

9 Ίδρυμα Γεωγραφική διασπορά (Κ5) Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Σύνολο διαφορετικ ών πόλεων Μόνιμο προσωπικό (Κ6) ΕΠ ΕΙΠ & ΕΕΠ ΕΤΕΠ ιοικητικό Προσωπικό Έκτακτο προσωπικό - Ανελαστικές δαπάνες (Κ7) Κατανομή Τακτικού προϋπολ. προηγ. έτους (Κ8) 1,00 0,50 0,25 0,25 Γενικό Σύνολο ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΠΑ ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΘ ιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΙΠΑΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛΜΕΠΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΙΠ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΠΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑ Πανεπιστήμιο υτικής Αττικής ΠΑΑ Πανεπιστήμιο υτικής Μακεδονίας ΠΜ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΘΕΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΠΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΚΡΗ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑΜΑΚ Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΠΑΤ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΑΠΕΙ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΠΑΠΕΛ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΠΠΚΠΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΟΚΡΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΣΠΑΙΤΕ Σταθμ. Σύνολο απάνες Τακτικού και έκτακτου Προϋπολογισμού Έτος αναφοράς δεδομένων Κατανομή 2021 Πηγή άντλησης δεδομένων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΑΑΕ ΟΠΕΣΠ Μ Μ3.015 ΟΠΕΣΠ Μ3.016, Μ3.017, Μ3.150, Μ3.151 ΟΠΕΣΠ Μ3.018, Μ3.019 ΟΠΕΣΠ Μ1.015 ΥΠΑΙΘ ΥΠΑΙΘ Ημερομηνία άντλησης δεδομένων 14/1/ /1/2022 7/1/2021 7/1/2022 Παράρτημα Ι - σελ. 2

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ εδομένα για τον υπολογισμό των ποιοτικών κριτηρίων 10

11 Α. Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου (δεδομένα) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Μέση τιμή Α1.1 Ποσοστό αποφοίτων έτους ως προς τις νέες εγγραφές έτους Α 50 Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. - Α.1 Ρυθμός αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών Α1.2 Ποσοστό αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών (ν) Α 50 25,05% 2,56% 22,30% 10,54% 18,70% 18,20% 4,93% 5,74% 23,23% 25,60% 5,80% 19,39% 17,84% 20,58% 25,32% 28,84% 12,76% 21,80% 13,92% 21,93% 4,34% 17,17% 0,00% 15,94% Α1.3 Μέσος χρόνος λήψης πτυχίου Α 100 1,29 1,42 1,24 1,71 1,42 1,37 1,90 1,47 1,42 1,30 1,57 1,47 1,39 1,38 1,36 1,36 1,43 1,47 1,61 1,47 1,52 1,29 1,51 1,45 Α.2 Παροχή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Α2.1 Α2.2 Αριθμός ενεργών Π.Μ.Σ. / Αριθμό Τμημάτων Αναλογία μεταπτυχιακών / προπτυχιακών φοιτητών Α 40 3,93 1,60 3,30 1,97 5,17 2,22 1,36 1,60 3,50 2,33 1,88 1,05 1,54 1,52 3,44 4,38 1,40 3,10 1,68 1,67 2,20 1,75 0,25 2,30 Α 40 0,13 0,07 0,20 0,09 0,29 0,17 0,07 0,06 0,20 0,13 0,10 0,08 0,12 0,08 0,14 0,23 0,06 0,28 0,10 0,05 0,09 0,32 0,0029 0,13 Α.3 Παροχή σπουδών διδακτορικού επιπέδου Α3.1 Αναλογία διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΕΠ Α 80 Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. - Α.4 Ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου με βάση τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική απήχηση. Σημείωση: Τα ΑΕΙ επιλέγουν να αξιολογηθούν με ένα από τα δύο ζεύγη δεικτών (Α4.1.1, Α4.2.1 η Α4.1.2, Α4.2.2) ανάλογα με τη φύση του Ιδρύματος Α4.1.1 Α4.1.2 Α4.2.1 Α4.2.2 Μέσο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές ανά μέλος ΕΠ Μέσο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά μέλος ΕΠ ( για ΑΕΙ με έμφαση στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες) Μέσο πλήθος αναφορών (citations) ανά μέλος ΕΠ Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης ανά μέλος.ε.π. (για Α.Ε.Ι. με έμφαση στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες) Α 100 2,37 3,04 1,81 1,06 3,17 4,35 1,54 1,69 1,67 0,99 1,24 2,24 2,57 2,83 1,44 2,74 2,31 0,82 3,35 4,26 1,41 2,23 Α 100 2,40 1,94 2,17 Α ,75 161,78 58,98 38,03 209,36 290,16 86,27 73,60 94,24 24,13 49,16 104,34 166,36 238,86 49,35 122,83 82,10 31,14 185,86 421,45 64,73 128,21 Α 100 1,35 1,31 1,33 Α.5 Παρακολούθηση και βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος σε διεθνείς αξιολογήσεις Α5.1 Θέση του Α.Ε.Ι. στις διεθνείς αξιολογήσεις Α5.2 Θέση Τμημάτων/Σχολών του Α.Ε.Ι. σε διεθνείς θεματικές αξιολογήσεις Α.6 Εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών με παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων Α6.1 Ποσοστό Π.Π.Σ. στα οποία οι φοιτητές αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό Α 30 54,76% 100% 60% 58,01% 46,34% 100% 90,91% 60,00% 100% 94,44% 88,46% 40,91% 69,00% 56,52% 82,35% 88,88% 57,14% 70,00% 31,82% 44,44% 100% 50,00% 75,00% 70,39% Α.7 Πιστοποίηση Π.Π.Σ. Α7.1 Α7.2 Βαθμολογία πιστοποίησης Ε.Σ..Π. Ιδρύματος Μέσος όρος βαθμολογίας πιστοποίησης Π.Π.Σ Πλήρης Ικαν/κή Πλήρης Πλήρης Πλήρης Ικαν/κή Ικαν/κή Πλήρης Πλήρης Πλήρης Πλήρης Ικαν/κή Πλήρης Ικαν/κή Πλήρης Πλήρης Πλήρης Πλήρης Ικαν/κή Ικαν/κή 0 Πλήρης Ικαν/κή - Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. - Α.8 Πληρότητα και εγκυρότητα των δεδομένων του Ιδρύματος στο ΟΠΕΣΠ Α8.1 Ποσοστό πλήρωσης πεδίων δεδομένων στο ΟΠΕΣΠ Α ,91% 46,65% 55,48% 46,47% 57,55% 61,31% 47,78% 45,38% 64,73% 57,55% 40,28% 43,03% 36,61% 48,55% 57,64% 60,66% 50,33% 59,84% 46,04% 55,17% 61,20% 63,44% 43,99% 52,59% Παράρτημα ΙΙ - σελ. 1

12 Α. Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου (μοριοδότηση) δράσης Κριτήριο δείκτη Α1.1 Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Ποσοστό αποφοίτων έτους ως προς τις νέες εγγραφές έτους Α 50 Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. Α.1 Ρυθμός αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών Α1.2 Ποσοστό αποφοίτων στην κανονική διάρκεια σπουδών (ν) Α Α1.3 Μέσος χρόνος λήψης πτυχίου Α Α.2 Παροχή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Α2.1 Α2.2 Αριθμός ενεργών Π.Μ.Σ. / Αριθμό Τμημάτων Αναλογία μεταπτυχιακών / προπτυχιακών φοιτητών Α Α Α.3 Παροχή σπουδών διδακτορικού επιπέδου Α3.1 Αναλογία διδακτορικών διατριβών ανά μέλος ΕΠ Α 80 Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. Α4.1.1 Μέσο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές ανά μέλος ΕΠ Α Ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου με βάση τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική απήχηση. Α4.1.2 Μέσο πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά μέλος ΕΠ ( για ΑΕΙ με έμφαση στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες) Α Α.4 Σημείωση: Τα ΑΕΙ επιλέγουν να αξιολογηθούν με ένα από τα δύο ζεύγη δεικτών (Α4.1.1, Α4.2.1 η Α4.1.2, Α4.2.2) ανάλογα με τη φύση του Ιδρύματος Α4.2.1 Α4.2.2 Μέσο πλήθος αναφορών (citations) ανά μέλος ΕΠ Μέσο πλήθος δημοσιεύσεων υψηλής απήχησης ανά μέλος.ε.π. (για Α.Ε.Ι. με έμφαση στις ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες) Α Α Α.5 Παρακολούθηση και βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος σε διεθνείς αξιολογήσεις Α5.1 Α5.2 Θέση του Α.Ε.Ι. στις διεθνείς αξιολογήσεις Θέση Τμημάτων/Σχολών του Α.Ε.Ι. σε διεθνείς θεματικές αξιολογήσεις Α.6 Εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών με παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων Α6.1 Ποσοστό Π.Π.Σ. στα οποία οι φοιτητές αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό Α Α.7 Πιστοποίηση Π.Π.Σ. Α7.1 Βαθμολογία πιστοποίησης Ε.Σ..Π. Ιδρύματος Α7.2 Μέσος όρος βαθμολογίας πιστοποίησης Π.Π.Σ Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. Α.8 Πληρότητα και εγκυρότητα των δεδομένων του Ιδρύματος στο ΟΠΕΣΠ Α8.1 Ποσοστό πλήρωσης πεδίων δεδομένων στο ΟΠΕΣΠ Α Σύνολο Μορίων ανά ίδρυμα Παράρτημα ΙΙ - σελ. 2

13 Β. Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού (δεδομένα) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδό τησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Μέση τιμή Β.1 Λειτουργία οργανωμένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών Β1.1 Β1.2 Μέσο πλήθος διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν ανά μέλος.ε.π. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / διδάκτορα Α 70 0,20 0,10 0,15 0,00 0,27 0,30 0,00 0,17 0,09 0,19 0,22 0,17 0,08 0,35 0,13 0,32 0,17 Α 30 4,72 11,17 5,73 0,00 3,38 7,88 0,00 4,07 2,24 6,96 1,05 4,48 8,13 1,92 8,00 7,55 4,83 Β2.1 Συνολική χρηματοδότηση έργων ανά μέλος.ε.π. Α Β2.2 Χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά R&D έργα (Horizon και ΓΓΕΚ) ανά μέλος.ε.π. Α Β.2 Συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι. σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή συμμετοχή σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες Β2.3 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών έργων ανά μέλος.ε.π. Α 30 2,05 2,54 1,48 0,92 1,06 2,65 1,66 1,08 1,68 1,32 2,02 1,94 2,21 0,46 4,79 2,09 1,87 Β2.4 Μέσο ετήσιο πλήθος ευρωπαϊκών ενεργών έργων με συντονισμό από το ίδρυμα ανά μέλος.ε.π. Α 40 0,13 0,05 0,02 0,02 0,01 0,19 0,07 0,03 0,03 0,15 0,02 0,04 0,03 0,17 0,13 0,00 0,07 Β2.5 Έργα ERC (έκαστο) Β Β.3 ιεθνείς διακρίσεις μελών.ε.π. Β3.1 Μέλη.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. με σημαντική διεθνή απήχηση (έκαστο) Β Β3.2 Μέλη.Ε.Π. με σημαντική αναγνώριση (έκαστο) Β 20 Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται φέτος λόγω ασαφούς ορισμού και έλλειψης ομοιογένειας στα δεδομένα. - Β.4 Πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης νέων ερευνητών και δημιουργία θέσεων εργασίας στο Ίδρυμα Β4.1 B4.2 Ποσοστό δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε. για την κάλυψη εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα επί του τακτικού προϋπολογισμού Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (FTE) ερευνητών εξωτερικών συνεργατών Α ,91% 324,43% 27,20% 0,00% 109,07% 308,09% 49,58% 109,95% 97,92% 58,94% 97,14% 193,95% 10,35% 79,58% 248,02% 135,17% 126,08% Α ,39 287,09 89,84 0,00 674,42 601,58 64,05 217,93 171,16 166,92 191,00 952,96 11,96 87,24 175,00 58,77 308,71 Παράρτημα ΙΙ - σελ. 3

14 Β. Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού (μοριοδότηση) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ ησης Β.1 Λειτουργία οργανωμένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών Β1.1 Β1.2 Μέσο πλήθος διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν ανά μέλος.ε.π. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / διδάκτορα Α Α Β2.1 Συνολική χρηματοδότηση έργων ανά μέλος.ε.π. Α Β2.2 Χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά R&D έργα (Horizon και ΓΓΕΚ) ανά μέλος.ε.π. Α Β.2 Συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι. σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή συμμετοχή σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες Β2.3 Μέσο ετήσιο πλήθος ενεργών έργων ανά μέλος.ε.π. Α Β2.4 Μέσο ετήσιο πλήθος ευρωπαϊκών ενεργών έργων με συντονισμό από το ίδρυμα ανά μέλος.ε.π. Α Β2.5 Έργα ERC (έκαστο) Β Β3.1 Μέλη.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. με σημαντική διεθνή απήχηση (έκαστο) Β Β.3 ιεθνείς διακρίσεις μελών.ε.π. Β3.2 Μέλη.Ε.Π. με σημαντική αναγνώριση (έκαστο) Β 20 Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται φέτος λόγω ασαφούς ορισμού και έλλειψης ομοιογένειας στα δεδομένα. Β.4 Πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης νέων ερευνητών και δημιουργία θέσεων εργασίας στο Ίδρυμα Β4.1 B4.2 Ποσοστό δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε. για την κάλυψη εξωτερικών συνεργατών με ερευνητικά καθήκοντα επί του τακτικού προϋπολογισμού Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (FTE) ερευνητών εξωτερικών συνεργατών Α Α Σύνολο Μορίων ανά ίδρυμα Παράρτημα ΙΙ - σελ. 4

15 Γ. ιασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης (δεδομένα) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Μέση τιμή Γ.1 Συμμετοχή τμημάτων και φοιτητών στην πρακτική άσκηση Γ1.1 Γ1.2 Ποσοστό Τμημάτων που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση Ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης Α 50 85,00% 88,89% 90,00% 100% 96,00% 87,50% 94,29% 86,36% 100% 100% 92,8% Α 50 8,08% 5,23% 4,26% 6,05% 5,36% 6,62% 7,30% 7,46% 8,69% 4,68% 6,37% Γ.2 Παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς και επιχειρήσεις και υπηρεσίες από πιστοποιημένα εργαστήρια Γ2.1 Γ2.2 Αναλογία πιστοποιημένων εργαστηρίων ISO προς το σύνολο των εργαστηρίων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις επί του τακτικού προϋπολογισμού Α 40 7,34% 14,47% 0,00% 1,19% 4,23% 4,17% 6,94% 4,55% 0,00% 3,23% 4,61% Α 40 2,34% 93,02% 0,96% 14,73% 0,13% 26,11% 16,92% 1,02% 0,00% 0,00% 15,52% Γ.3 Οργάνωση από το Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γ3.1 Γ3.2 Πλήθος προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ / Πλήθος μελών.ε.π. Ποσοστό σπουδαστών σε προγράμματα Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ στο συνολικό αριθμό ενεργών φοιτητών Α 50 0,01 0,00 0,03 0,39 0,06 0,03 0,03 0,04 0,01 0,00 0,06 Α 50 0,54% 0,00% 0,33% 58,74% 16,20% 3,84% 0,95% 10,13% 2,53% 0,00% 9,33% Γ4.1 Λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή/και θερμοκοιτίδας Γ 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ - Γ.4 ράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης Γ4.2 Γ4.3 Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (έκαστo) Αριθμός τεχνοβλαστών ή start-ups που ιδρύθηκαν (έκαστο) Β Β Γ4.4 Έσοδα από πατέντες / συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς / license agreements επί του τακτικού προϋπολογισμού Α 30 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% Γ.5 Εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας Γ5.1 ράσεις διασύνδεσης σε επίπεδο ιδρύματος Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. - Παράρτημα ΙΙ - σελ. 5

16 Γ. ιασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης (μοριοδότηση) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Γ.1 Συμμετοχή τμημάτων και φοιτητών στην πρακτική άσκηση Γ1.1 Γ1.2 Ποσοστό Τμημάτων που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση Ποσοστό ενεργών φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης Α Α Γ.2 Παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς και επιχειρήσεις και υπηρεσίες από πιστοποιημένα εργαστήρια Γ2.1 Γ2.2 Αναλογία πιστοποιημένων εργαστηρίων ISO προς το σύνολο των εργαστηρίων Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις επί του τακτικού προϋπολογισμού Α Α Γ.3 Οργάνωση από το Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γ3.1 Γ3.2 Πλήθος προγραμμάτων στο Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ / Πλήθος μελών.ε.π. Ποσοστό σπουδαστών σε προγράμματα Κ.Ε.Ι.ΒΙ.Μ στο συνολικό αριθμό ενεργών φοιτητών Α Α Γ4.1 Λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή/και θερμοκοιτίδας Γ Γ.4 ράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης Γ4.2 Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (έκαστo) Β Γ4.3 Αριθμός τεχνοβλαστών ή start-ups που ιδρύθηκαν (έκαστο) Β Γ4.4 Έσοδα από πατέντες / συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς / license agreements επί του τακτικού προϋπολογισμού Α Γ.5 Εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας Γ5.1 ράσεις διασύνδεσης σε επίπεδο ιδρύματος Ο δείκτης θα ενεργοποιηθεί κατ εξαίρεση από το 2ο έτος εφαρμογής της κατανομής. Σύνολο Μορίων ανά ίδρυμα Παράρτημα ΙΙ - σελ. 6

17 . ιεθνοποίηση (δεδομένα) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδ ότησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Μέση τιμή.1 Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στο Ίδρυμα 1.1 Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Α 50 4,66% 1,85% 2,35% 4,61% 5,23% 3,24% 1,78% 4,07% 2,47% 5,55% 5,44% 0,22% 3,46% 2.1 Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Α 30 1,73% 0,87% 0,37% 1,38% 0,82% 3,04% 1,00% 0,90% 0,95% 2,36% 0,72% 0,46% 1,22%.2 Ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και μελών ΕΠ μέσω διεθνών (π.χ. Erasmus) αλλά και διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Ετήσιο Ποσοστό εξερχόμενων μελών.ε.π. με Erasmus στο σύνολο των μελών.ε.π. Α 30 1,16% 0,36% 0,49% 0,77% 0,91% 3,68% 0,37% 0,70% 0,52% 1,37% 0,52% 0,13% 0,92% Α 30 2,42% 2,17% 10,02% 1,38% 6,88% 1,68% 0,90% 1,96% 2,07% 18,32% 0,84% 5,36% 4,50% 2.4 Πλήθος ξενόγλωσσων μαθημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων Α 30 6,69% 7,66% 5,35% 7,36% 8,43% 6,51% 4,20% 9,59% 0,53% 2,10% 1,80% 0,00% 5,02%.3 Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με ΑΕΙ του εξωτερικού για κοινά προγράμματα (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, θερινά σχολεία), ανταλλαγή καθηγητών/φοιτητών, κλπ Πλήθος joint/dual degrees (έκαστο) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πλήθος ενεργών διεθνών συνεργασιών ανά Τμήμα Β Γ 50 ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ - Α 50 5,46 2,89 0,10 1,90 0,00 1,25 0,20 3,75 1,10 3,89 1,20 0,00 1,81.4 Ίδρυση και λειτουργία Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΣ) 4.1 Πλήθος ξενόγλωσσων Π.Π.Σ. (έκαστο) Β Προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα και προσέλκυση ξένων φοιτητών Πλήθος ξενόγλωσσων Π.Μ.Σ. (έκαστο) Ποσοστό αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών Β Α 50 2,20% 0,36% 2,92% 2,38% 0,40% 1,61% 0,87% 2,89% 0,36% 0,20% 2,62% 0,00% 1,40%.6 Προσέλκυση καθηγητών από ιδρύματα του εξωτερικού (Έλληνες ή μη) για συμμετοχή στη διδασκαλία ή έρευνα μέσω βραχυχρόνιων joint appointments ή ως επισκέπτες καθηγητές σε Π.Μ.Σ. και Π.Π.Σ Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων μελών.ε.π. με Erasmus προς τα μέλη.ε.π. του Ιδρύματος Πλήθος επισκεπτών καθηγητών ανά Τμήμα Α 50 1,06% 0,54% 6,11% 0,48% 6,88% 0,56% 0,45% 1,47% 13,99% 12,38% 2,52% 0,00% 3,87% Α 50 0,68 0,00 0,19 0,76 0,00 0,50 0,29 2,13 0,30 1,33 0,00 0,00 0,51 Παράρτημα ΙΙ - σελ. 7

18 . ιεθνοποίηση (μοριοδότηση) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδό τησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ.1 Προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στο Ίδρυμα 1.1 Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Α Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Α Ανάπτυξη της διεθνούς κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και μελών ΕΠ μέσω διεθνών (π.χ. Erasmus) αλλά και διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών Ετήσιο Ποσοστό εξερχόμενων μελών.ε.π. με Erasmus στο σύνολο των μελών.ε.π. Α Α Πλήθος ξενόγλωσσων μαθημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων Α Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με ΑΕΙ του εξωτερικού για κοινά προγράμματα (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, θερινά σχολεία), ανταλλαγή καθηγητών/φοιτητών, κλπ Πλήθος joint/dual degrees (έκαστο) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πλήθος ενεργών διεθνών συνεργασιών ανά Τμήμα Β Γ Α Ίδρυση και λειτουργία Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΞΠΣ) 4.1 Πλήθος ξενόγλωσσων Π.Π.Σ. (έκαστο) Β Προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα και προσέλκυση ξένων φοιτητών Πλήθος ξενόγλωσσων Π.Μ.Σ. (έκαστο) Ποσοστό αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών Β Α Προσέλκυση καθηγητών από ιδρύματα του εξωτερικού (Έλληνες ή μη) για συμμετοχή στη διδασκαλία ή έρευνα μέσω βραχυχρόνιων joint appointments ή ως επισκέπτες καθηγητές σε Π.Μ.Σ. και Π.Π.Σ Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων μελών.ε.π. με Erasmus προς τα μέλη.ε.π. του Ιδρύματος Πλήθος επισκεπτών καθηγητών ανά Τμήμα Α Α Σύνολο Μορίων ανά ίδρυμα Παράρτημα ΙΙ - σελ. 8

19 Ε. Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος (δεδομένα) Κωδικός δράσης Κριτήριο Κωδικός δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Μέση τιμή Ε.1 Βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας, όσον αφορά στην ενημέρωση και συμμετοχή τους στα πανεπιστημιακά δρώμενα, στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό, και στην εν γένει διαδρομή τους στο πανεπιστήμιο Ε1.1 Ε1.2 Ποσοστό διοικητικού προσωπικού στις δομές ΑΣΤΑ Πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές Α 30 0,00% 1,91% 0,78% 0,00% 1,85% 0,28% 2,21% 0,00% 0,88% Α ,50 Ε.2 Προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων Ε2.1 Αναλογία γυναικών/ανδρών στα μέλη.ε.π ,36 0,23 0,70 0,42 0,33 0,39 0,30 0,42 - Ε.3 Υπηρεσίες για υγειονομική και ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού Ε3.1 Ε3.2 Ύπαρξη Υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υποστήριξης ανά φοιτητές Γ 40 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - Α 40 0,41 0,60 0,28 0,30 0,38 0,27 0,44 0,45 0,39 Ε.4 Βελτίωση Προσβασιμότητας Ε4.1 απάνες για δράσεις στήριξης/έργα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό Α 30 0,00% 0,05% 0,00% 0,57% 1,21% 0,00% 16,77% 0,00% 2,33% Ε4.2 Ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑΜΕΑ Α % 100% 40,17% 100% 100% 82,93% 100% 81,93% 88,13% Ε.5 Λειτουργία μόνιμης δομής εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς Ε5.1 Ποσοστό νέων πόρων μέσω δωρεών ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΑΕΙ Α 20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,85% 6,48% 7,63% 0,00% 2,12% Ε.6 ράσεις ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού, όπως η επιμόρφωση και η βράβευση της αριστείας Ε6.1 Ε6.2 Ύπαρξη Γραφείου Υποστήριξης ιδασκαλίας Επιβράβευση αριστείας σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού και σε φοιτητές Γ 40 ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Ε.7 Επαρκής στελέχωση της ΜΟ.Ι.Π. Ε7.1 Ποσοστό διοικητικού προσωπικού στην ΜΟ.Ι.Π. Α 40 0,00% 1,53% 1,04% 2,44% 1,23% 0,85% 1,33% 0,47% 1,11% Παράρτημα ΙΙ - σελ. 9

20 Ε. Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος (μοριοδότηση) δράσης Κριτήριο δείκτη Περιγραφή δείκτη Τρόπος μοριοδότ ησης Μόρια ΑΠΘ ΓΠΑ ΠΘ ΙΠΑΕ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΛΜΕΠΑ ΙΠ ΟΠΑ ΠΑ ΠΑΑ ΠΜ ΠΑΘΕΣ ΠΙ ΠΑΚΡΗ ΠΑΜΑΚ ΠΑΠΑΤ ΠΑΠΕΙ ΠΑΠΕΛ ΠΠΚΠΕ ΠΟΚΡΗ ΧΠ ΑΣΠΑΙΤΕ Ε.1 Βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας, όσον αφορά στην ενημέρωση και συμμετοχή τους στα πανεπιστημιακά δρώμενα, στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό, και στην εν γένει διαδρομή τους στο πανεπιστήμιο Ε1.1 Ποσοστό διοικητικού προσωπικού στις δομές ΑΣΤΑ Α 30 Ε1.2 Πλήθος επιστημονικών συνεδρίων που οργανώνονται από τους φοιτητές Α Ε.2 Προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων Ε2.1 Αναλογία γυναικών/ανδρών στα μέλη.ε.π Ε.3 Υπηρεσίες για υγειονομική και ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και του προσωπικού Ε3.1 Ύπαρξη Υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης Ε3.2 Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υποστήριξης ανά φοιτητές Γ Α Ε.4 Βελτίωση Προσβασιμότητας Ε4.1 απάνες για δράσεις στήριξης/έργα προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό Α Ε4.2 Ποσοστό αιθουσών προσβάσιμων από ΑΜΕΑ Α Ε.5 Λειτουργία μόνιμης δομής εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς Ε5.1 Ποσοστό νέων πόρων μέσω δωρεών ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΑΕΙ Α Ε.6 ράσεις ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού, όπως η επιμόρφωση και η βράβευση της αριστείας Ε6.1 Ε6.2 Ύπαρξη Γραφείου Υποστήριξης ιδασκαλίας Επιβράβευση αριστείας σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού και σε φοιτητές Γ Ε.7 Επαρκής στελέχωση της ΜΟ.Ι.Π. Ε7.1 Ποσοστό διοικητικού προσωπικού στην ΜΟ.Ι.Π. Α Σύνολο Μορίων ανά ίδρυμα Παράρτημα ΙΙ - σελ. 10

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Ιατρικής ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018 ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ - Βιολογίας ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής. Ημερομηνία υποβολής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής. Ημερομηνία υποβολής: Β9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμήμα Φυσικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ B9. Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Τμ. Φυσικής Παν. Κρήτης Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Ημερομηνία υποβολής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής 31 Μαρτίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά δεδομένων ποιότητας

Αναφορά δεδομένων ποιότητας Αναφορά δεδομένων ποιότητας ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΙΔΡΥΜΑ - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Αύγουστος 2019 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αντίστοιχα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών Στρατηγικοί Στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών, συνιστούν τους πυλώνες προς τους οποίους προσανατολίζεται κατά συνεκτικό τρόπο η δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ ( Π ρ ο σ χ έ δ ι ο 2 4.11.2015) Κύρια αποστολή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 21 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2-26) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (27-213) ΤΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Εφαρμογή ΕΣΔΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Αθήνα, 25 Μαΐου 2018 Δρ Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΑΔΙΠ Ενότητες Παρουσίασης Έναρξη λειτουργίας του ΕΣΔΠ: Τι θα πρέπει να έχει προηγηθεί Τι είναι εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/27) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ Τρόπος μέτρησης υ υ Δ3.36 Δ3.39 Μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Φυσικής Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το ΠΠΣ Τμήμα Φυσικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ B6. Στοχοθεσία Ποιότητας για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Ίδρυμα: Τίτλος ΠΠΣ: Ημερομηνία υποβολής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ

Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ (2016-17) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓ ΡΑΜΜΑ Σ1.1. Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ Ποσοστό ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας Σ1.: Βελτίωση δομής και οργάνωσης Προγράμματος Σπουδών Σ1.1: Αναβάθμιση ΠΠΣ Ποσοστό αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στα προσφερόμενα Δ4.02 (71,23%) Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής Δ4.04. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

2 Επίπεδα (αρχάριοι- μέσοι)

2 Επίπεδα (αρχάριοι- μέσοι) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS «Απολογισμός των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων ERASMUS (EILC) 2012-2013και

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μαθηματικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Παράρτημα 4β: Στοχοθεσία Ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ Η ΑΣΠΑΙΤΕ εφαρμόζει απαρέγκλιτα πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών της, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πρότυπα Ποιότητας: Απαιτήσεις και Τεκμηρίωση qdata@adip.gr Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ Δρ Νικόλαος Γεωργιάδης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στοχοθεσία Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιούλιος 2018 (ν2.18) Περιεχόμενα Στρατηγικός Στόχος: Ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης... 1 Στρατηγικός Στόχος: Επίτευξη ερευνητικής αριστείας και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η αποστολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου, διαμορφούμενη μέσα στο πλαίσιο του Ν. 4485/17, o οποίος είναι ο πιο πρόσφατος νόμος όπου καθορίζεται η αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 5... 6... 8... 9... 11... 12... 13... 17 2 3 4 Βάσεις εισαγωγής σε Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης -4,1% -5,1% -4,9% -3,5% -4,3% -3,3% -4,6% -4,8% -4,0% -3,0% -2,7% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0%

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 07/05/2008 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 8837 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/ έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/ έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθ. πρωτ.: 421 Προς: 1. Δ.Ι.Τ.Σ. Κοιν.: 2. Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος ΘΕΜΑ: Σχετ.: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/16.1.2018 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικά Στοιχεία Τμήματος Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προέκυψε το 2013 από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα ΥΠΟΜΝΗΜΑ... 2 Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 3 Μ2. ΣΧΟΛΗ... 24 Μ3. ΤΜΗΜΑ... 44

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) 5 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ 2012-13 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Όραμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: να είναι ένα Ίδρυμα διεθνούς κύρους στο σύγχρονο Ακαδημαϊκό Χάρτη και να αναγνωρίζεται για: την αριστεία στην εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013 14 82% (114) ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π

Αθήνα, Α.Π EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ιστοσελίδα: www.elidek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δημοσιογραφία στην Ψηφιακή Εποχή Παγκόσμια Δημοσιογραφία Δημοσιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.04.001 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 Περιεχόμενα ΥΠΟΜΝΗΜΑ... 2 Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 4 Μ2. ΣΧΟΛΗ... 25 Μ3. ΤΜΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+

Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Κανονισµός συµµετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραµµα κινητικότητας Erasmus+ Α. Προϋποθέσεις συµµετοχής Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση:

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θεµατική 1 Θεµατική 2 Θεµατική 3 Θεµατική 4 Θεµατική 5 Θεµατική 6 ΤΙΤΛΟΣ Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ LOGO ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Dr Maria Katharaki National and Kapodistrian University of Athens, Greece George Katharakis, Msc, PhD Candidate

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Κανονισμός συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών/τριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Ενημερωτική Συνάντηση με Προέδρους και Μέλη ΟΜΕΑ Τμημάτων με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Κομοτηνή, 9-1-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πολυτεχνειούπολη, Χανιά Χανιά,

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πολυτεχνειούπολη, Χανιά Χανιά, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά Χανιά, 06-07-2016 Αξιολόγηση προκαταρκτικών αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ για πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ

5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στοχοθεσία και Προγραµµατισµός Δράσεων για το ΠΠΣ του ΤΦ 5. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΦ Στόχοι του ΠΠΣ Κεντρικός εκπαιδευτικός προσανατολισµός του ΠΠΣ του ΤΦ είναι η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πολιτική Επικοινωνία Πολιτιστική Διαχείριση και Επικοινωνία Εκστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Η σημασία και η διαδικασία της Πιστοποίησης Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Συνάντηση 1 Η ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.1 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα Μ1. ΙΔΡΥΜΑ... 1 Μ3. ΤΜΗΜΑ... 45 Μ4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα ακαδημαϊκά έτη Έκδοση Μαρτίου 2019

Στοχοθεσία του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα ακαδημαϊκά έτη Έκδοση Μαρτίου 2019 Στοχοθεσία του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2022 Έκδοση Μαρτίου 2019 1 Εισαγωγή Η Στοχοθεσία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα