ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ!!!"

Transcript

1 57 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ!!! ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΤΗ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ* ΦΥΛΛΟΥ 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΙερΐ άν%γ*αζ7τΐ7.ή; άπαλλοτριώσεως Αγροτικών ακινήτων έκτάσεως 0.51)0 μ.2 τρις δελτίωσιν τμήματος τής ύπ' άρι-5. 1 έπμρχ. οδού Αργοστολιού Πόρου Νομού Κε φαλληνίας.1 Περί άναγκ αστικής άπαλλοτριώσεως ττρος δελτίωσιν τής οδού Ασπροχώματος Μεσσήνης Πύλου, τμήμα παρα καμπτήριος τταρά τώ χωρίω Χαυραυγής, Νομού Μεσ σηνίας.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Περί ειδοποιησεως τής γενομένης παρακατ.α-λέσεως αποζη μιώσεων δγ άπαλλοτριω-5είσαν εκτασ.ν ττρος άν'εγέρστν Είρηνοδικειακού Καταστήματος Π αμίσου Νομού Μεσ σηνία;;. 3 Περί ειδοποιησεως τής γενομένης σταρακαταί/έσεως άποζημιώσεως έξ άναγκα:στικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων ττρος στέγασιν τών Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής εις Αμυγδαλέζαν Πάρνη-3ος.4 Περί ειδοποιησεως τής γενομένης τταρχ/λτα-ϋέσεως άττοζη - μιώσεως έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων ττρος -κατασκευήν άρδευτικοΰ δικτύου ζώνης Β ττεριάοος Αλφειού.3 τ.ος κατασκευήν της οδού Χαλκιδος Λεττουρων (τμήμα Σφαγεία 'Αγ. Ιωάννης) Ο δος Αλφειού...;., /.7 δος Αλφειού.. Αλφειού. Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης παρακαταίέσεως άποζημιώσεως έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων ττρος έγκατάστασιν εργαστηρίων καί άποΰηκων τού Υ πουργείου Δημ. Έργων εις 5έσιν Κορυτσά Άσπρυπύργου Αττικής.II Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης τταρακαταίΐέσεως άττοζημιώσεως έξ αναγκαστικής άτταλλοτριώσεως ακινήτων ττρος διάνοιξιν τής οδού Ήγουμενίτσης Πρεδέζης..12 Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης κατα&έσεω; άττοζημιώσεως άτταλλοτριω-3έντων ακινήτων διά την άνέγερσιν Αποθηκών Πυρομαχικών Πεδίου Βολή; Κρήτης Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης τταρακαταί*έσεω; έξ αναγ καστικής άτταλλοτριώσεως δι άεροδρόμιον Σαντορίνης Ν. Κυκλάδων.14 ΙΙερί είδοττοιήσεως τής γενομένης τταρακατα-ίέσεως άττοζημιώσεως έξ άναγκαστικής άτταλλοτριώσεως άκινήτων ττρος σύστασιν δουλείας έττί ακινήτου* κειμένου ττρος Βορ ρά / τού διαδρόμου ττροσγειώσεως τού Κρατικού Αερολι μένας Χίου Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης τταρακαταύέσεως άττοζημιώσεως άτταλλοτριώσεως ακινήτου, προσαυξημένης μετά τού φόρου μεταδιδάσεως καί δικαστικής δα.τάνης.ιο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Περί είδοττοιήσεως τής γενομένης παρακαταύέσεως άττοζη- [Χίω-εως β/,ιντ,των ρυμοτομουμενων ε/. έ^ζρμογτίς τού εγκεκριμένου ττολεοδομικού σχεδίου τού Δήμου Περι στεριού έττί τής Λεωφ. Ά 3ηνών κατά το τμήμα αυτής άττο ΒΙΛΜΛΞ μέχρι Ι οργοποτάμου.17 Γίερί είδοττοιήσεως τής γενομένης παρακαταίέσεως άττοζημιωτεο)^ ρ^μοτομο^μενον ε*λ ε^λρμογη^ τού εγκεκριμένου ττολεοδομικού σχεδίου ττρωτευούσης έττί τής Λεωφόρου Λ-ληνών κατά τό τμήμα αύτής άττο Ιερού Ναού [Αγίου Κων/νου μέχρι τού ποταμού Κηφισού.18 ΓΙερι ειδοποιησεως τής γενομενης παρακαταίέσεως συμ πληρωματικής απο,ημιωσεως ακίνητων άπαλλοτριωΐέντων προς προσκτησιν οικοπέδου Διοικητηρίου Εδέσσης Νομούς ΙΙέλλης....,. ΐΟ Περί ειδοποιησεως τής γενομένης πα?ακατα 5έσεως άποζημιώσεω,ς συστάσεως παρακαταθήκης εις εφαρμογήν τού έγκριμένου σχεδίου τής πόλεως Αμαρουσίου Περί, είοοποιησεω,ς τής γενομενης παρακατα-ίέσεως άποζημιωσεως εξ οναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτου ρυμοτομουμενου έκ τής εφαρμογής τού εγκεκριμένου πολεοδομικοΰ σχεδίου τού Δήμου Γαλατσίου Αττικής, Διαμ. Ά-ίηνών

2 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΆριΔ. Τ Π-σι -I- Ίϊ αναγκαστικης απαλλοτριωσϊΐ,,ς άγσοτικών ^. ί.ω 1 άκ.ινήτ:ον ε κτίσε ως Ο.υϋΟ μ.- πρός βελτίωσιν τμήματος τής ύπ άριδ. I έ-αρχ-α/.ής όδοϋ Αργοστολιού Πόρου Ν. Κεφαλ- /.ν'.ας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ντες ΰπ όδει : 1) 1 ας οιασασεις του Νου,ου 320ί)/ϊ»ο «περί Διοικ.ητ- 7.ής άποκιεντρώσεως», ώς αυτα*. έτροποποιήδησαν καί συνεπλη- /γ * ίφ,ί/7! Η. Λ/τος «περ: άρμοδιότητο; των Νομαρχών -ρός κήρυσιν αναγκαστικών τ:νών απαλλοτριώσεων», ~ Τάς διατάσεις τοϋ άρθρου 23 τού άπό 25 Νοεμβρίου! ίί~ίΐ Λ/τος «περ: κωδικοποιήσει»; των ττερΐ ν.ατασκευήε και συντηρήσει»; οδών κειμένων -διατάσεων». 3. Ίο υπ άριδ. Τ.Υ. 0: /5/ έγγίαφον τήτ Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας, άποφασίζομεν, Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άπαλλοτριωτέαν. λόγω δήμο υς ωφελεί ας, έκτασιν μ2, τερός βελτίωσιν τής όδοϋ Ασπροχώματος Μεσσήνης Πύλου, τμήμα παρακαμ- -τήριος παρά τω χωρίω Χαραυγής ώς αϋτη έμφαίνεται εις τά άαό στοιχεία, ήτοι κτηματολογικό διάγραμμα καί ρω &τ}~αν μεταγενεστερως. ν.ττ,ματο/,ογι/.ον πινακ.α τοϋ συτνάσαντος πολιτικού μηχανικού 2) Τάς διατάξεις τοΰ ΰ-' άριδ. 797/71 Ν. Λ/τος «αέρι "*ρά τή Λ/νσε: Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μεσσηνίας ΛΔαναάναγκαστικών άπαλλοτριώσεων» εν συνδυα σμώ πρός τάς αίου :ου Κατσαφάρα. Κατσαφάρα, δεόντως τεδεωρημένων υπό ΰπ-ό τοϋ Δ/ντοϋ τής τ?ς τοιαυτας του ϋπ αριδ. 139/1971 Ιί.Λ. «ττερ: αρμοδιότητας των Νομαρχών πρός κήρυσιν άπαλλοτριώσεως». 3) Τήν άνάγκην- έ τι βολής άναγ/.αστικής άπαλοτριώσεως. έτΐ τμημάτων ιδιοκτησιών παρακειμένων τής επαρχιακής όδοϋ Αργοστολιού ΓΙ όρου πρός βελτίωσιν 'έπικινδύ.ων Δέσεων τ αυτής. 4) Ίο γεγονός ότι οι κύριοι τών ττρος άταλλοτρίωσιν τμη μάτων στερούνται έν γένει τίτλων ιδιοκτησίας ή δεν άποδέχονται τήν πώλησιν τούτων ττρός τό Δημόσιον. 5) Τήν σύμφωνον γνωμοδότησιν τοϋ Ιΐερ/κοϋ- Συμβουλίου Δημ. Έργων, τμήμα Νομού Κεφαλληνίας, τήν ίιατυπωδοίσαν διά τού ΰπ' άριδ. 174/ πρακτικού σύτοϋ, καί 0) Τάς διατάσεις τοϋ-άρδρου 23 τοϋ II. Δ/τος τής 25/ 28 Νοεμβρίου 1929 «περί κωδικοποιήσει»; τών περί κατα σκευής ;καί συντηρήσεως οδών κειμένων διατάσεων».- απο φασίζομε ;; ' Κηρύσσομε ; άναγκαστικώς άπα/.λοτριωτέάν. λόγω δημοσίας ώφελείας. ήτοι.προς βελτίωσιν επικινδύνων Δέσεων, τμημά- ώς άνω Υπηρεσίας. Έπί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως προβάλλουν δικαιώ ματα κυριότητος ο! 1) Άσημακόπουλος Βασίλειος τού Ανα στασίου. 27 Μιχαλοπούλου Χρυσούλα χήρα Γεωργίου κλπ. Ή άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται υπέρ τοϋ Δημοσίου καί Δά βαρύνη τάς πιστώσεις τοϋ ΰπ' άριδ έργου «διαπλάτυνσις καί βελτίωσις τής όδοϋ Ασπροχώματος Μεσσήνης Πύλου Μείώνης» άρμοδιότητος Υπουργείου Δημο σίων Έργων. 'ΙΙ παρούσα δημοσιευΰήτω διά τής Έφημερίδο: τής Κ.- βερνήσεως. Έν Καλαμάτα τή 10 Ίανουαρίου 1977, Ό Νομάρχης ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΊΈΦΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Κοχύλι α, Καρούσου, Άλουπινιά, Μαρόκου, Χάρου, περιοχών οικισμού Τραυλιάτων καί εις Δέσιν Σπηλιές, περιοχής οικι σμού Μ:υσάτ(.:ν ώς αϋτη έμοαίνεται ΰπό- στοιχεία (Α13ΓΔ). (ΕΘΙΙΖΕ), (1ΚΛΜΝΙ). (ΟΠΡΣΞΟ). (ΤΥΦΧΊΏΤ). (131, 132,. 133, , 131) καί (ΛΙ. Α2. Α3, Αί. Λο,-ΛΙ) εις τά άπό καί κτηματολογικά διαγράμ ματα μετά τών σχετικών κτηματολογικών πινάκων τοϋ συντάσαντος μηχανικού Γ. Τζωρτζακάκη και τοϋ Δεωρήσαντος ταϋτα άπό καί Δ/ντοϋ Τεχν. Υπηρεσιών Δημ. Κάκουρη. Επί τής άπαλλοτριουμένης έκ.τάσεως προβάλλουν δικαιώ ματα κυριότητος οί κληρονόμοι Γερασίμου * Κοκκόλη. ή Έλισ- ::ί:τ - Ιωάννα Δυγ. Παύλου Βαλατσάκη κλπ., ώς έμφαινεται εις τους οικείους κτηματολογικοϋς πίνακας. ΊΙ άπαλλοτρίωσις κηρύσσεται υπέρ καί δαπάναις τοϋ Νο μαρχιακού Ταμείου Κεφαλληνίας, ήδέ άπαιτουμένη κατά προ σέγγισή άξια.τών άπαλλοτριοϋμένων. άκινήτων εις τό ποσό, τών δρχ, περίπου. ΊΙ παρούσα. δημοσιευδήτω διά τής. Έφημερίδο; τής Κυ όερνήσεως. ' ' ' Έν Άργοστολίω τή 28 Δεκεμβρίου 1970' Ό Νομάρχης Κ. ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΑριΔ. 379 (2) Π ερί 'άναγκαστική; άπαλλοτριώσεως' προς βελτίωσιν τής όδοϋ Ασπροχώματος Μεσσήνης Πύλου, τμήμα πα ρακαμπτήριος παρά τώ χωρίω Χαραυγής. Ν; Μεσσηνίας: Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ;. 1ν/οντ$; οψε::... *., ϊ. Τάς διατάσεις τοϋ Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», έν σύνδυασμώ πρός τας διατάσεις τοϋ ΰπ ΆριΔ. 592 (3) Περί ςΐδοποιήσεως της γενομένης σταρακαταοέσειος άποζημιιόσεως δι.άπαλλοτριωοεΐσκν εκτασιν προς άνέγερσιν Ειρηνοδικειακοϋ Καταστήματος II αμίσου Ν. Μεσσηνίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ *#Γ7 **»»/»» λ > ίυχοντες υπ ο φει τας οιαταςεις :. α) Ί οϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών άπαλλοτριοόσεων» καί Β) Τοϋ Ν.Δ. 1017/71 «περί συστάσεως Ταμείου Χρημα τοδοτήσει»; Δικαστικών Κτιρίων», άνεκοινυϋμεν εις τούς κεκτημέ υους ή άξιοϋντας δικαιώματα κυριότητος επί τοϋ ακινήτου τοϋ άπαλλοτριωοέντος δυνάμει της ΰπ άριομ. Δ. 2078/2991/ κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικο νομικών καί Δικαιοσύνης (ΨΚΚΊ63/Δ ) διά τήν. άνέγερσιν Είρηνοδ.ικειακ.οϋ.Καταστήματος Παμίσου έν Μεσσήνη ώς καί εις τούς τυχόν επί" τοϋ ακινήτου τούτου εγγε γραμμένους ενυπόθηκους ή κατάσχοντας δανειστάς ή τρίτους έν γένει -διέκδικητάς ότι ή διά τής ΰπ άριομ. 222/75 άποφάσεως τοϋ Έφετείου Ναυπλίου, καοορισοεΐσα.όριστιςώς άποζημίωσις τοϋ ώς άνω άκινήτου, έμφαινομένου ύπό στοιχεία Λ 73 Γ Δ Ε Ζ II Θ I Κ Α Μ Ν Δ είς τό άπό καί-υπό κλίμαλα-ι : 100 κτηματολογικόν διάγραμμα, καί τον έπ αύτοϋ κτηματολογικόν πίνακα τοϋ μηχανικού ΛΟ;1 Κουρούκλη, δεόντως τεοεωρημένον-ύπό-τοϋ ΑιευΟυντοϋ Τε χνικών Υπηρεσιών; Νομοϋ Μεσσηνίας,έπιΟεωρητοϋ Δημο σίων, έργων Γεωργ. Γεωργίου, έν συνδυασμι» προς τά στοι χειακής γενομένης.παρά τοϋ Π ολιτικοϋ -Μηχανικού ΓεωργίουνΠάπαντωνίου.κτηματογραφήσεως είναι- κατατεθειμένη είς τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών-καί Δανείων Γραφεΐον, Παρακαταθηκών Μεσσήνης περί ής ή ΰπ άριομ /75 είδο οίησις-.,περί,,παρακαταοέσεως αυτής (ΦΕΚ - 255/Δ/ )...,,,.....,

3 ΕΦΗΓνΙΞΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΞΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) Ίί παρούσα δημοσιευοήτω διά τή: Έφημερίδος τη; Ινυβερνήσεως. Έν ΛΟήνχις τη 8 Ίχνουχρίου 1877 Εντολή ' 1πουρνού '() Γενικό; Διευθυντή; X. ΣΙΙΛΧΟΓΔΛΚΠΣ --* * Λριίι. Λ3250/24Ι8 ( ',) Π ε:ί ίϊεογ.ειήίίω; τής γενίμένης πχρχ /.ατχ ί»έτΐως άαοζημιώτεως ίξ αναγκαστιν-ή; άπχλλοτριώ-εως ακινήτων πρός ττίγατιν των Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής εις Άμυγδαλέζχν II άρνη^ος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ίύ/νντες ύτ" οψει τά άρ 5ρα 7 καί 20 τού Α.Ν. 1731/39 «~ί ;ί άναγκαιιτικών απαλλοτριώσεων» ώς οότες συνεπληρώόη ή έτρογ.οποιήίη μεταγενεατέρως. φέρομεν εις γ;ώσ.ν των κά τωθι άναφερί μενών, ήτοι: α'. Τών,κεκτημένων ή άςιούντών δικαιώματα κνριότητος έτί τών δυνάμει τής άτ άρε*. Δ 7551/1221/Κ/ εγγεγρχμμεν ενυπόθηκων ή κστασχόντων δανειστών.ή τρίτων διεκδικητών, 5τ: ή δυνάμει τής όπ ίΐρι /70 άποφάσεως τοΰ Έφε- γραμματίου συστάτους παρακαταθήκης, συνολικού ποσοϋ δραχμ.ών πεντήκοντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (53.590). ' 11 άποζημίωσις αύτη είναι «ποδοτέα εΐ; τούς κατά νόμον άναγνωρισϋησομένου; δικαιούχους αυτής. 'ΙΙ παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυρερνησεως. Ίον ΛΟήνχις τή 8 Ιανουάριου 1977 '() ΔιευΟυντν; Λ Λ. ΠΛΊΈΙΛ 'ΠΣ Αριό*. Α.940Ι/Φ114 (Ο' Περί είδοποιήσεως τής γινόμενης πχρακ7ταν»έσεως άποζηυιώσεως ε; αναγκαστικής άπχλλοτριώσεως ακινήτων ττρός κατασκευήν τής οδού Χαλκίίος Λεκτόρων (τμήμα Σφαγεία Άγ. Ιωάννης). Ο ΥΠΰΥΓΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ίοχοντες ύπ όψει τά άρθρα 7 καί 8 τού Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», φέρομεν εις γνώσιν των κάτωθι άναφερομένων.. α) Ιών κεκτημένων ή άςιούντών δικαιώματα κυριότητος έπί τών δυνάμει τής ύπ άριο. Λ. 2185/2471/ άπο φάσεως (ΦΕΚ. 182/70 τ.δ'),άναγκαστικώς άπαλλοτριωι-ϋέντων άκινήτων προς κατασκευήν τής οδού Χαλκίδος Λε πούρων (τμήμα. Σφαγεία Άγ. Ιωάννη;).. β) 1 ών τυχόν έπί τών ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ενυπόθηκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδικητών, και κτηματ. πίνακας τοΰ συντάςαντος μηχανικού ίων επτακοσίων ΐνενήκοντα δύο ( ). II σπεζηιίωσις αύτη είναι άτοδοτέα εις τους κατά Νόμον δικαιούχους. 'ίΐ παρούσα δημοσιευ-ίητω εις την Εφημερίδα τής Κυίερνήτεως. Έν Άύή',αις τή 5 Ιανουάριου 1977 'Ο Διευθυντής Ν. Π Α Π ΑΊΏΑΝΝΟV ως ταΰτα είκονίζοντχι εις τό οίκεΐον κτηματολογικόν διά γραμμα καί τόν σχετικόν κτηματολογικόν πίνακα, κατετέοη εις τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων έκδοοέντος πρός τούτο τοΰ ύπ άριο. 8427/ γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης παρά τού γραφείου Χαλκίδος διά συνο λικόν ποσόν _ 2. ΊΙ άποζημίωσις αύτη είναι άποδοτέα εις τούς κατά νόμον δικαιούχους ΊΙ παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Ίον ΆΟήναις τή 11 Ιανουάριου 1977 Εντολή/! Υπουργού Ό Διευθυντή: ΛΑ. ΒΑΨΕΙΛΔΗΣ Άοι /Γ»\ Άρι (7) Περί είδοποιήσεως τής γενομένη; πχρακαταοέσεως άποζημιώσεως ές αναγκαστική; άπαλοτριώσεως ακινήτων κρός κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης II πεδιάδας Αλφειού.. Εχοντε; ύπ οψει τό άρορ. 24 τοΰ ύττ άριο. 1731/39 Λ.Ν.. «κερί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», φέρομεν εις γνώσιν τών κεκτημενών η άςιούντών δικαιώματα κυριότητος έ 1 ακινήτων άπαλλοτριωοέντων άναγκαστικώς δυνάμει τής ΰτε άριο. Δ. 2737/69 κοινής άποφάσεως τών * Υπουργών ' Οικονομικών καί Δημοσίοιν' Έργων (ΦΕΚ. 86/69 τ.δ') δια την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης II πεδιάδας Αλφειού ώς.καί τών τυχόν επί τών ακινήτων τούτων εγγε γραμμένων ενυπόθηκων η κατασ/όντων δα'/ειστών ή τρίτων έν,γενει διεκδικητών οτι η,άποζημίωσις αυτών ώς'καί τών κατά τόν κτηματολογικόν πίνακα επικειμένων αύτοίς, καοορισοεισα διά 'τής ύπ άριο. 161/71 άποφάσεως τοΰ Μονομελοϋς Πρωτοδικείου Ηλείας παρακατετέοη εις τό Γραφεϊον ΓΙαρ/καν Πύργου έκοοοεντος τοΰ όπ 37037/1 ΛΓΆΥ ΙΙερί είδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταοέσεως άποζημιώσεως ές άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων προς κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης. Γ2 πεδιάδος Αλφειού. Η.κινη.ων. α,.α/,/.ο.ριωυεντων αναγκαστικως ουναμει της υπ αριο. Δ. 9691/65 κοινής άποφάσεως τών ' *Υπουργών

4 00 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης, συνολικού ποσού δραχμών είκοσι εννέα χιλιάδων έεακοσίων έβδομήκοντα (29.070).. Ή άποζημίωσις αΰτη είναι άποδοτέα εις τούς κατά νόμον άναγνωρισοησομένους δικαιούχους αυτής. ΊΙ παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Ιόν ΆΟήναις τή 8 Ιανουάριου 1977 Εντολή * Υπουργού '() Διευθυντή: ΕΛ. ΤΖΛΒΛΙΆΣ Άρι (8) ΙΙερΐ εΐδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταοέσεως άποζημιώσεως έξ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων πρός κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης I) πεδιάδος Αλφειού. Έχοντες ΰπ 6ψει τό άρορ. 24 τού ύπ άριο. 1731/39 Λ.Ν. «περί (αναγκαστικών άπαλοτριώσεων», φέρομεν εις γνώσιν των κεκτημένων ή. άξιούντων δικαιώματα κυριότητος επί. άκινήτων άπαλλοτριωοέντων άναγκαστικώς δυνάμει τής ύπ άριο. Δ. 2737/69 κοινής άποφάσεως των Υπουργών Οικο νομικών καί Δημοσίων "Εργων (ΦΕΚ. 86/69 τ.δ') διά τ.ν κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης 11 πεδιάδος Αλφειού ώς καί τών τυχόν επί τών ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ένυποοήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων έν γένει διεκδικητών δτι ή άποζημίωσις αύτών ώς καί τών κατά τον κτηματολογικόν πίνακα επικειμένων αύτοΐς, καοορισοεϊσα ' διά τής ύπ άριο. 398/71 άποφάσεως τού Μονομελούς Πρω τοδικείου Ηλείας παρακατετέοη εις τό Γραφεΐον Παρακατα-. θηκών Πύργου έκδοοέντος τού ύπ άριο / γραμματίου - συστάσεως παρακαταθήκης, συνολικού ποσοϋ δραχμών, δέκα, εξ χιλιάδων τριακοσίων εξήκοντα (16.360). II άποζημίωσις αΰτη ετνάί' άποδοτεα εις τούς κατά νόμον άναγνωρισοησομένους δικαιούχους αύτής. ΊΙ παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως..,, Εν ΆΟήναις τή 8 Ιανουάριου ' *' " Ό Δι.υΟυντής. ' ΕΛ. ΤΖΛΒΛΙΆΣ Άρι 3. Α (91 εκατόν έβδοαήκοντα χιλιάδων επτακοσίων εξήκοντα ( ). Ή άποζημίωσις αΰτη είναι άποδοτέα είςτοϋς κατά νόμον άναγνωρισοησομένους δικαιούχους αύτής. Ή παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Ινυβερνήσεως. Έν ΆΟήναις τή 8 Ιανουάριου 1977 Ό Διευθυντή: ΕΛ. ΤΖΛΒΛΡΛΣ 'Λριό. Λ (10) Περί εΐδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταοέσεως άποζημιώσειος έξ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άκινήτων πρός προστασίαν τών έν χαμηλαΐς περιοχαΐς καί όπισθεν τού προστατευτικού άναχώματος Λ -.Β Μακρυσίων περιο χής Αλφειού. "Εχοντες ύπ οψει τά άρθρα 24 τού ύπ άριο. 1731/39 Λ.Ν. «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», φέρομεν εις γνώσιν τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαιώματα κυριότητος έπί άκινήτων άπαλλοτριωοέντων άναγκαστικώς δυνάμει τής ύπ άριο. Δ. 5914/7030/72 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικο νομικών καί Δημοσίων "Εργων (ΦΕΚ. 278/72 τ. Δ') διά την προστασίαν τών έν χαμηλαΐς περιοχαΐς καί όπισθεν τού προ στατευτικού άναχώματος Λ - Β Μακρυσίων περιοχής Αλ φειού ώς καί τών τυχόν έπί τών άκινήτων τούτων έγγεγραμμένων ένυποοήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων έν γένει διεκδικητών ότι ή άποζημίωσις αύτών ώ: καί τών κατά τόν κτηματολογικόν πίνακα έπικειμένων αύτοΐς καοορισοεϊσα διά τής ύπ άριο. 524/74 άποφάσεως τού Έφετείου ΓΙατρών παρακατετέοη εις τό Γραφεΐον Παρ/κών Ιίρεστένων έκδο Οέντος τού ύπ άριο. 1703/ γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης, συνολικού ποσού δραχμών τετρακοσίωνέβδομήκόντα επτά χιλιάδων εξήκοντα επτά δρχ ) ΊΙ άποζημίωσις αΰτη είναι άποδοτέα εις τούς κατά νόμον άναγνωρισοησομένους δικαιούχους αύτής. ΊΙ παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Έν ΆΟήναις τή 8 Ίανουαρίου 1977 Ό Διευθυντής ΕΛ, ΤΖΛΒΛΡΛΣ Ά?ι*. Α5/6 10 (11) Περί εΐδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταοέσεως άποζημιώσεως έξ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως άκινήτων πρός κατασκευήν άρδευτικού δικτύου ζώνης Β Πεδιάδος. Αλφειού....., Έχοντες ύπ οψει ύ αρθρ. 24 τού ύπ άριο. 1731/39 Λ.Ν. «περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», φέρομεν εϊς γνώσιν τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαίωμα κυριότητος επί άκινήτων άπαλλοτριωοέντων άναγκαστικώς δυνάμει τής ύπ' άριο. Δ. 2732/69 κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικο νομικών καί Δημοσίων "Εργων (ΦΕΚ 86/69 τ.δ') διά την, κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ζώνης Β πεδιάδος Αλφειού _ ώς καί τών τουχόν επί τών άκινήτων τούτων εγγεγραμμένων 'ενυπόθηκων ή κατασχόντων δανειστών"ή τρίτων έν γένει διεκδικητών ότι ή άποζημίωσις αύτών ώς καί τών κατά τον κτηματολογικόν πίν::κα έπικειμένων αύτοΐς, καοορισοεϊσα διά τής ύπ άριο. 652/75 άποφάσεως τού Μονομελούς Πρω τοδικείου Ηλείας παρακατετέοη εις τό-γραφεΐον Παρ/κών Πύργου έκδοοέντος τού ύπ άριθ / γραμμα τίου συστάσεως παρακαταθήκης, συνολικού ποσοϋ δραχμών Περί είεοτοιήτεως τής γενομένης ταρχ/.αταίέεεως άτοζημιώεεως έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων προς έγκατάστασιν εργαστηρίων καί αποθηκών τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων εις 5έσιν Κορυτσά Άσπροπόργου Ατ τικής. Έχοντες ύπ οψει τά άρθρα 7 καί 8 τού Ν.Δ. 797/71 «περί άναγκαστικών άπαλλοτριώσεων» φέρομεν εις γνώσιν τών κάτωθι άναφερομένων. α) Τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαιώματα κυριότητος έπί τών δυνάμει τής ύπ άριο. Δ. 4096/4929 άποφάσεως (ΦΕΚ 215/73 τ.δ') άναγκαστικώς άπαλλοτριωοέντων άκι-. νήτων πρός έγκατάστασιν εργαστηρίων καί άποοηκών τού Υπουργείου Δημ. Έργων εις Οέσιν Κορυτσά Άσπροπόργου Αττικής. ' ;. β) Τών τυχόν.έπί τών άκινήτων τούτων εγγεγραμμένων ένυποοήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδικη τών, ότι ή δυνάμει τής.ύπ άριο. 2911/ γνωμοδ. τού Νομ., Συμβουλίου τού Κράτους"καΟορισΟεϊσα άποζημίωσις,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 01 (η* άπαντα τα ακίνητα, μετά των επικειμένων, εί; ταϋτα είκονίζονται εί; τό οίκεΐον κτηματολογικον διάγραμμα και τον σχετικόν κτηματολογικον πίνακα, κατετέοη εί; τδ Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων έκδοοέντο; προ; τοΰτο των ύπ άριϋ. 2730/2731/ γραμματίων συστάσεω; παρακαταθήκη; παρά τοϋ Γραφείου Ελευσίνα; διά συνολικόν ποσον τριάκοντα εκατομμυρίων, έξακοσίων δέκα εξ χιλιάδων εξήκοντα εννέα δρχ. ( ). ' Η άποζημίωσι; αΰτη είναι άποδοτέα εί; τού; κατά νόμον δικαιούχου;. Ή παρούσα δημοσιευϋήτω διά τη; Εφημερίδα; της Κυ βερνήσει»;. Έν ΛΟήναις τη 11 Ιανουάριου 1077 Ό Διευθυντή; ΕΛ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ.Αριδ. Α. 9378/Φ 99 (12) Περί ειδοποιήσει»; τής γενομένης παρακαταδέσεως αποζη μιώσει»; έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων προς διάνο ιξιν τής όδοϋ ΊΙγουμενίτση; Πρεβέζης. Έχοντε; ύπ οψει τά άρθρα 7 καί 8 τοϋ Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» φέρομεν εις γνώσιν τών κάτωθι άναφερομέ'/ων α) Τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαιώματα κϋριότητο; επί τών δυνάμει τής ύπ άριο. Δ. 1253/1442/73 άποφάσεως (ΦΕΚ 101/73 τ.δ') άναγκαστικώς άπαλλοτριωοέντων ακι νήτων πρός διάνοιξιν της όδοϋ ΊΙγουμενίτση; Πρεβέζης β) Τών τυχόν έπί τών άκ.ινήτών τούτων εγγεγραμμένων ενυπόθηκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδικη τών, οτι ή δυνάμει τής ύπ άριο. 87/74 άποφάσεως τοϋ Μονο μελούς Πρωτοδικείου Πρεβέζης καοορισοεΐσα προσωρινή άποζημίωσι;, δγ άπαντα τά άκίνητα, μετά τών επικειμένων, ώ; ταϋτα είκονίζονται είς τό οίκεΐον κτηματολογικδν διά-, γραμμα καί τον σχετικόν κτηματοογικόν πίνακα, κατετέοη είς τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών καί Δανείων έκδοοέντο; προς τοϋτο τοϋ ύπ άριο. 7504/ γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης παρά τοϋ Γραφείου Πρεβέζης διά συνολικόν ποσόν Ή άποζημίωσι; αΰτη είναι άποδοτέα εί; τού; κατά νόμον δικαιούχους Ή παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τη; Κυ βερνήσεων Έν ΆΟήναις τή 11 Ιανουάριου 1977 Ο Διευθυντή: ΕΑ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ Αριδ (13) ΓΙερί ειδοποιήσει»; τής γενομένης καταδέσεως άποζημιώεεως άπαλλοτριωδεντων'ακινήτων διά τήν άνέγερσιν Απο θηκών Πυρεμαχικών Πεδίου Βολής Τυμπακίου Κρήτης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εχοντες ύπ οψει τά άρδρα 7.καί 8 τοΰ Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», φέρομεν εί; γνώσιν τών κάτωδ: άναφερομένων: / α) Γών κεκτημενων ή άξιούντων δικαιώματα κϋριότητο; έπί τών δυνάμει τή; ύπ άριδ. Α: 26294/8337/ κοινής υπουργικής άποφάσεως τών Υπουργών Έδνική; Ά- μυνη; καί Οικονομικών, ίημοσιευδείσης είς το ύπ άριδ. 121/ ΦΕΚ (τ.-δ'). άναγκαστικώς άπαλλοτριωδντων άκινητων διά τήνάνέγερσιν ΆποδηκώνΠυρομαχικών Πεδίου Βολής Τυμπακίου Κρήτης. - Λ β) Τών τυχόν επί τών ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ενυποδήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων έν γένει διεκ δικητών, ότι δυνάμει τής ύπ άριδ. 665/1970 άποφάσεως τοΰ Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου καδορισδείσα τιμή μονάδος δι άπαντα τά άκίνητα ώς ταϋτα είκονίζονται είς τό οίκειον κτηματολογικον διάγραμμα καί σχετικόν κτηματσλογικόν πίνακα κατετέδη είς τό Ταμεΐον Π αρακαταδηκών καί Δανείων έκδοδέντος πρός τούτο τοΰ ύπ άριδ. 2989/ γραμματίου συστάσεω; παρακαταδήκης παρά τοΰ Γρα φείου Π αρακαταδηκών Μοιρών διά συνολικόν ποσόν δύο εκα τομμυρίων πεντακοσίων έίδομήκοντα εξ χιλιάδων εκατόν εί κοσι πέντε ( ). II άποζημίωσι; αΰτη είναι άποδοτέα είς τούς κατά νόμον δικαιούχους. Η παρούσα δημοσιευδήτω διά τής Έφημερίδος τή; Κυ βερνήσει»;. ΤΧ ΊΙρακλείω τή 8 Ιανουάριου 1977 Ό Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Άριδ. 102 (14) Περί ειδοποιήσει»; τής γενομένης παρακαταδέσεως έξ άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως δι άεροδρόμιον Σαντορίνης Ν. Κυκλάδων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εχοντες ύπ οψει τά άρδρα'7 καί 8 τοΰ Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων», φέρομεν είς γνώσιν τών κάτωδ: άναφερομένων: α) Τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαιώματα κϋριότητο; έπί τών δυνάμει τής^ ύπ άριδ. Λ /8457/ κοινής άποφάσεως Υπουργών Οικονομικών καί Έδνικής Ά- μύνης (ΦΕΚ 133/75, τ; Δ') άναγκαστικώς άπαλλοτριωδέντων ακινήτων δυ έπέκτασιν αεροδρομίου Σαντορίνης. β) Τών τυχόν έπί τών ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ενυποδήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων/ διεκδικητών ότι ή δυνάμει τή; ύπ άριδ. 74/1976 άποφάσεως Έφετείου Αιγαίου καδορισδείσα οριστική άποζημίωσι; δι άπαντα τά άκίνητα μετά τών ύπερκειμένων ώς ταϋτα είκονίζονται είς τό οίκεΐον κτηματολογικόν'διάγραμμα καί τον σχετικόν άπό συμπληρωματικόν κτηματολογικον πίνακα τοπογρ. Μηχανικού Ίωάν. Τσουκαλά, κατετέδη είς τό Ταμεΐον Π αρα καταδηκών καί Δανείων έκδοδέντος πρός τοΰτο τοΰ ύπ άριδ. 1091/ γραμματίου συστάσεω; παρα/.αταδήκης τοΰ Δη μοσίου Ταμείου Θήρας διά συμπληρωματικόν ποσόν έννεακόσίας τριάκοντα τέσσαρες χιλιάδες δέκα οκτώ δρανμάς ( ). Ή άποζημίωσι; αΰτη είναι- άποδοτέα είς τούς κατά νόμον δικαιούχους. Π παρούσα δημοσιευδήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ βερνήσει ); ,.. Έν Έρμουπόλει τή 10 Ιανουάριου 1977 Ό Νομαρχών Δ/ντής :ν - * ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ Άριδ. ΤΙ* 11 (15) Περί εΐδοποιήσεως τή; γενομένης παρακαταδέσεως αποζη μιώσει»; ές αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτων πρός συστασιν δουλείας έπί ακινήτου κειμένου πρός βορράντο: οριαδρομου προσγειώσεως τοΰ Κρατικού Αερολιμένες Χίου Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ Ι.^Εχοντες ύπ όψει τά' άρδρα 7 καί 8 τοΰ ΝΑ. 797/71 «περί αναγκαστικών άπαλλοτριώσεων» φέρομεν ' εις γνώσιν 'τών κάτωδι!άναφερομένων

6 ΕΟΗΜΕΡΙΣ.ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) / κεκτημένων ή άξιοΰντων οικαιώματα κυριότητες τώνουνάμει τής ύπ άριύ. Ί'Γ 3655/ άποφάτεως / Χ5μ2?7.ΐ > Χί» (ΦΕΚ 247/ τ. Δ') άναγκαστι-. κώς,άπαλλοτριω-5εντων ακινήτων πρός τΰττατιν δουλείας έπί ακινήτου κειμένου προ; Βορραν τού ίιαδρόμον προσγειώσει»; ^ϋ Κρατικού Αερολιμένες Χίου. Άριθ. Α.Οίκ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 44/9341/08 ίή Γών τυχόν έπί των ακινήτων τούτων εγγεγραμμένων ένυ- -Γ.ούήκων ή κατασχόντων ο ανεκτών ή τρίτων διεκδικητών ότι ή -υ/αμει ής υπ εριν. 1 *ί/1 3././Ο του Μονομελούς Πρω τοδικείου Χίου καΐ/οριτλεΐτα προσωρινή-άποζημίωτις δι άπαντ* * άκινητα. μετά των επικειμένων, ώς ταΰτα εΐκονίζονται τον οικείο / κτηματολογικόν πίνακα. κατετέύη είς τό Ταμείον' Παρακαταθηκών καί Δανείων έκδο-ίέντο; πρός τούτο τοϋ ύτ άρι ύ. 5836/ (5 γραμματίου τυττάτεως παρα καταθήκης παρά τού Γραφείου Παρακαταθηκών /.α: Δα νείων Χίου διά συνολικόν -οτον ίρχ. ουο εκατομμυρίων τετρακ οσίων έδίομήκοντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ( ). ' 2. 'ΙΙ άποζημίωσις χύτη είναι άποδοσέα είς τους κατά Νό μον δικαιούχους. ΊΙ παρούσα δημοσιευύήτω διά τής Εφημερίδες τής Κυόερνήσεως.. Ίύ/ Χίφ τή 3 Ίανουαρίου Εντολή Νομάρχου - Ό Διευθυντής Κ. ΠΑΠιΑΠνΥΝΔΠΩΤΟν ΙΙερί είδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταθέσεως άποζημιωσεως ά,ταλλοτριώσεως ακίνητου, προσηυςημένης. με τά τού φορου μεταίιβάσεως καί δικαστικής δαπάνης..αναστάσιος Γεωργίου,^υπολιάς, κάτοικος Λυγουρίου Ναυπλίας, οπ/μφώνώς'πρός τάς διατάξεις τής ύπ'. άρι-θ! 355/ άποφάσεως τού. Μονομελούς^ Πρωτοδικείου Ναυπλίου. <εκοό^/εισης έττι.τής -αττο Δεκεμβρίου 19/0 αίτήτεως. αυτού. κα.α τής Θεοςανοΰς ύυγ. Κων/νου Καλαματιανού, έκπροσώ-. τουμένης-ύτο τοϋ επ αυτή ς.'ασκούντο ς'την πατρική/εξουσίαν Κων/νου Καλαματιανού, προς καθορισμόν προσωρινής, άποζημιωτεως.2ιάτ το " άπαλλοτριώθέν - δυνάμει τής ύπ άριθ. Β. 2411/6373/21:9:1976 κοινής.άποφάσεως ύπερ αυτού καί :απανα:ς του, τών Ί πουργών Οικονομικών καί Βιομηχανίας : άκίνητον^αΰτής, κατέ-ύετεν συμφώνως-πρός το. άρθρον 7 τού Ν.Δ. 797/71, είς τό Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δανείων - * #ν. / - * Γ»«-- κης 3: αςιαντοϋ-άπα).λοτριω 5έντος- ακινήτου.-ποοτηυπηνέ- ΜΛει μέχρι Γοργοποτάμου. Ίοχοντες ύπ οψει τάς διατάξεις : α).ιοϋ άπό X. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κωμών καί συνοικισμών τοϋ Κράτους καί οικοδομή: αύτών» (ΦΕΚ 228/ τεύχος Λ'.) β) I οϋ Ν. Δ/το: 797/19/1 <(ττερί αναγκαστικών απαλλο τριώσεων» (ΦΕΚ 1/ , τεύχος Λ'.), φέρομε ; είς γνωσιν των κεκτ/)μένων ή άξιούντων δικαιώματα κυριότητος ε~ί ακινήτων ρυμοτομουμένων έκ τής εφαρμογής τοϋ εγκε κριμένου -ολεοδομικοϋ σχεδίου τοϋ Δήμου Περιστεριού έπί τής Λ. Αθηνών κατά τό τμήμα αυτής άπρ ΒΙΛΜΛΞ μέχρι εν γένει διεκδικητών ότι, ή αποζημίωσες αύτών καί τών επικειμένων αύτοϊς, καοορισοεϊσα διά τής ύπ άριομ. 3501/ αποηάσεω: 'ΤΓ.η Κίητυ ι^ιντίγ.ιι * Λ{) / *ιτ.ι μ.»...-., " -,. V. συστασεως.παρακαταθήκης συνολικού ποσού δραχμών πεντήκοντα τριών χιλιάδων, διακοσίων πεντήκοντα έκτοι.(53.258) καί υπέρ τών φερομένων ώ; ιδιοκτητών τών άπαλλοτρ ιωοέντων 1. Αφροδίτης Άν. Άποστολοποϋλου δραχ. (7008). 2. Παν. συζ. Λναστ. Χριστοδούλου δραχ. (5741) 3. Βαρβ. Ουγ. Θεοδ. Γιάνναινα δραχ. 5985): 4. Ίωάν. Άντ. Κωνσταντόπουλος δραχ.' 3996). Τ 5. α) ΑΙκατερ. συζ. Ίωάν. Σκεμπέ καί β) Χρίστος Αντ. Σκεμπές δραχ. (7.677). 6. Γεωργ. Στ. Ψωτόπουλος δρχ. (6.669) 7. α) Γρηγ. Άλ. Πεκκάκης καί β) 'Ιν.ένη Άλες. Βεκκάκη δραχ. (6.600) 8. Παν. Ίωαν. Τζαβάρας δραχμ. (5.391). 9. α) Νικ. Γρ. Μπακαρέζος καί β) Αναστασία Ρικανιάδου δραχ. (4191). Η αποζημίωσις αυτή είναι άποδοτέα εις τούς κατά νόμον άναγνωρισοησομένους δικαιούχους αύτής. Ή παρούσα δημοσιευοήτω διά τής Έφημερίδος τή: Κυβερνήσεως^ ^ Ίον ΆΟήναις τή 11 Ίανουαρίου 1977 'Ο Διευθυντής. ΑΑΕΞ. ΒΑΦΕΙ ΑΔΗΣ οραχμων εικοτι τετταρων χιλιάτων.έςακοτίων μιας (24.001), ώς το ύπ', άρι ύ. 5}00/11.Ί.197.7, γραμμάτιο ; συοτάτεως πα ρακαταθήκης, ύπερ τής ύπό την πατρικήν έπουτίαν τού πα τρός της Κωντταντίνου Φιλ. Καλαματιανού,.τελοντης Θεοςα- ταςεις. Έν Ά ύήναις τή-11 Ίανουαρίου 1977 " 'Ο Καταέιέτας '.,. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΕΓΠΟΑ.ΙΑΣ ί Λρι-ύ. τριπλ. Λ Ταμ. Είτ. ΓΑίηνών 1979/12.1:1977) -Αρι-51 Λ. 14 πκ\ ΙΙερι ειοοποιήτεως τής γενομένης πχρχκ.χταύίτεως άποζη 11 μιώαεως-ακινήτων- ρυμοτομουμένων έκ«τής εφαρμογής τού ' :ν;έ Γ/.εκ?ιμένου: πολ_εο;ομικοϋ τχεοίου Πρωτευοόσής έπί. τής "Λεωφόρου Αίηνών κατά τό τμήμα-αΰτής άπο Ιερού Ναού Άγιου Κων/νου μέχρι τού ποταμού Κηφιττοϋ.. - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ.ΕΡΓΩΝ - / Εχοντες ύπ όψει τάς διατάξεις: ", ; '-α) Τοΰ^ οτπο : Ν. Δ/τος. (ΐτερί σχεϊίων πόλεων, κωμών καί συνοικισμών τού-κράτους καί -'οΐκοδοιχής αύτών» (ΦΕΚ 228/ , τ.ά').:..

7 ΕΦΗΜΞΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) ι;:; β) Τού X. Δ/το; 707/1971 «περί άναγκαττικών άπαλλοτριώτεων» (ΦΗΙΫ 1/ τ. Α ). φέρομε ; εις γνώτιν τών κεκτημένων ή άξιούντων δικαιώματα κυριότητες έπί ακι νήτων ρυμοτομουμένων έκ τής έφαρμογής τοΰ έγκεκριμένον πολεοδομγ/.οΰ σχεδίου πρωτευοΰτης έπ! τής Λεωφ. Λ-ϋηνώ - */.ατά τό τμήμα αυτής άτι Ίεροΰ Ναού Αγίου Κων/νου μέχρι τοϋ ποταμού Κηφιτοϋ, κατά τάς ένδείξεις τής ΰπ άρ: $. 151 ' 1908 πράξεως άναλογ:τμοΰ ώς καί των τυχόν έπί τών άκινήτων τούτων εγγεγραμμένων ενυπόθηκων δανειττών ή τρί των έν γίνε: διεκδικητών ότι. ή' άποζημίωτις αυτών και τών επικειμένων αύτοις. κα 5οριτ &είτα διά τής ΰπ άρ!;. 1080/ 1971 καί 2348/89/ άποφάτεως τοϋ Μον. Πρωτοδι κείου Ά-ύηνών καί γνωμοδ. τοϋ Ν.Σ.Κ. παρακατετέ-3η εις το Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δανείων Ά-5ηνών έκ:ο-ϋεν τός τοϋ ϋπ' βριί / γραμματίου τυττάτεως παρακαταθήκης συνολικού ποτοϋ δραχμών όκτακοτίων εξή κοντα έπτά χιλιάδων έννεακοσίων ( ) καί υπέρ τών οερομένων ώς ιδιοκτητών τοϋ άπαλλοτριω-3έντος* 1) Νικολάου -Τσαούλα δρχ. ( ). 2) Λποττόλου. Γεωε*'ίου, Νικολάου καί Στανιού Τσαούλα δρχ. ( ). Ή άποζημίώσις αϋτη είναι άποδοτέα εις τούς κατά νόμον άναγνωριτί»ητομένους δικαιούχους αυτής. II παροϋτα δημοτιευίήτω διά τής Εφημερίδες τής Ινυόερνήτεως. Έν Άΐήναις τή 8 Ιανουάριου 1977 Ό Διευθυντής ΕΛ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ Άρ ' 120) Περί εϊδοποιήτεως τής γενομένης παρακαταϋτεως άποζημιωσεως ^ τυττάτεως παρακαταθήκης εις εφαρμογήν τού εγκεκριμένου σχεδίου τής πόλεως Άμαρουτίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Λνακοινοϊ ττρος πάντα ενδιαφερόμενον ότι. κατετέ-ύη εις το Ταμείον Παρακαταθηκών καί Δανείων το ποσόν τών τριών : * «- #,, ~ γ, εκατομμύριων τετρακοτίων εςτ.κοντα τετταρων ε;:ακοτιων /Γ\ ΙΛΙΛΑΛι. _ - * ροτκυρωτεως. τακτοποιήτεως κάί- άναλογισμοϋ άποζημιώτεως τοϋ οικείου γραφείου Πολεοδομίας, δι' ήν αιτίαν. έ=ε- - ο-5η τό ΰπ άριί. 1520/ ΐτόποτον γραμμάτιον συ- 1. Εις τον Ματοίραν Σπυρ δρχ. με υπόχρεων άποζημιώτεως τον Άγνωστον Λ (Αφοί Πολύχρονη). 2. Εις τον Τωάν. Άϋανασίου καί Έλ. Χατζοπούλου δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώτεως τον Ίωάννην Φ:- λ^ρίπην. 3. Εις τον Σπυρ. Ματούραν δρχ. μέ υπόχρεων άπο ζημιώτεως τον Ίωάννην Φιλαρίδην. 4. Εις την ΓΙετρίδη Αγγελικήν α) δρχ. μέ ύπέ- Άριί*. 18 (19) Ιερί εΐδο.νοιήτεως τής γενομένης παροκατα-ύέτεως συμπλτ ρωμαοικής άποζημιώτεως ακινήτων άπαλλοτριω-ύέντων πρός ποέτκτητιν οικοπέδου Διοικητηρίου Εδέσσης Νομού Πέλλης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΗΣ Εχοντες ΰπ ό )ει τά άρ-ύρα 7 καί 8 τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαττικών άπαλλοτριώτεων». φέρομεν εις γνώτιν τών κάτωΰ: ο,ναφερομενών, ήτοι: α) Τώ; κεκτηυένων ή άξιούντων δικαιώματα κυριότητες έπί τών δυνάμει τής ΰπ άρι ύ. Ε. 8158/0313/ κοινής ά.-.οςάτεως τών Υπουργών Εσωτερικών καί Οικονομικών (ΦΕΙν 202 Δ/ ) άναγκαττικώς άπα/./.οτριωό*έ /των ακινήτων διά <τήν πρότκτητιν οίκοπέδου προς άνέγερτιν Διοικη τηρίου Έδέττης. β) Τών τυχόν έπί τών ακινήτων τούτων έγγεγραμμένων ένυπονήκων ή κατγτχό.των δανειττών ή τρίτων διεκδικητών, ότι ή δυνάμει τής ΰπ' άριΐ. 1200/70 άποφάτεως Έφετείου Θεσ σαλονίκης. περί καύοριτμοϋ συμπληρωματικών τιμών άποζημιώτεων ώριτμένων ί,κτάτεων έκ τών έμφαινομένων εις τό άπό κτηματολογικον διάγραμμα τοϋ συντάξαντες κτηματογράφου Μηχανικού Άνθιμου Καντζίδη ΰπό στοιχεία Γ Δ Ε II Θ I Κ Γ προκύπτουτα ΰποχρέωτις άηοζημιώτεοαν τοϋ Δημοτίου έκ δραχμών παρακατετέίη εις το Ταμείο; Παρακαταθηκών καί Δανείων Έ δέττης. έκοο-ΰέντος πρός τούτο τοϋ ΰπ.άρι#. 5000/ Γρεμματείου τυττάτεως Παρτ,κ,αταίήκης συνολικού ποτοϋ τριακοτίων εξήκοντα οκτώ χιλιάδων τετοακοτίων ένενήκοντα τριών ( ).. Ή παροϋτα δημοτιευ-ίήτω διά τής Εφημερίδας τής Κυίερνήτεως. Έν Έδέττη τή 24 Δεκεμβρίου 1970 Ό Νομάοχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΙΙΣ στον Β (Έλευ-5. Ρώταν). 5. Εις τον Βατιλ. Χατζόπουλον α) δρχ. μέ υπό χρεων άποζημιώτεως τον "Αγνωττον Β (Έλ ευ-5. Ρώταν), β) δρχ. μέ ΰποχρέους άποζημιώτεως τόν Εύάγγ. Ρώταν καί Μαρίαν Μάρκου, γ) μέ υπόχρεων άποζημιώτεως τόν Εύάγγ. Ρώταν καί Μαρίαν Μάρκου. 0. Εις τόν Παναγ. Μαργέτην α) ίρχ. μέ. ΰπο χρέους άποζημιώτεως τόν Εύάγγ. Ρώταν καί Μαρίαν Μάρκου, β) δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άτ. μαρουτίου, γ) δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν. Δήμον Άμαρουτίου, δ) δρχ, μέ υπόχρεων άποζημιώ τεως τήν Χρυτάνύην "Ιταρη, ε) δρχ. μέ ΰπόχρεω;., άποζημιώτεως τόν Βατιλ. Παπακώτταν. 7. Εις τον Γεώργιον Κοτζιάν α) δρχ. μέ ΰπο χρέους άποζημιώτεως τοΰς κληρονόμους Παν. "Ιταρη, β) δρχ. μέ. ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Βατ. Παπσκώτταν, γ) δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Αμαρουτίου. 8. Εις τόν Παναγ. Μαργέτην δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τον Δήμον Άμαρουτίου. 9. Εις τόν Δημ. καί "Λγγ. Καλογερόπουλο; α) δρχ. με υπόχρεους άποζημιώτεως τους Λ-ύαν. καί Δημ. Φλώ ρον, β) δρχ. μέ-ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου, γ) δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Νικ. Καλόν, δ) δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου, ε) δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώ τεως τόν Δήμον Άμαρουτίου, στ) δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου, ζ) δρχ. μέ ΰπό χρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου.. : 10. Εις τήν Αγγελικήν Πετρίδη δρχ. μέ ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου. 11. Εις τήν Ειρήνην καί 'Ελένην Σκορδίλη 000 δρχ. με ΰπόχρεων άποζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου. 12. Εις τόν Βατιλ. Λαμίανάκον 800 δρχ. μέ ΰπόχρεων άπο ζημιώτεως τόν Δήμον Άμαρουτίου.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 18. Κι; τήν Εύδ. Άγραδάνη δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώσεως τον Δήμον Αμαρουσίου Εις Ινληρ. Νικολ. Καλέμη δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώσεως τον Δήμον Αμαρουσίου. 15. Εις την Μαρίαν Ψουντουλά/.η δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώσεως τον Δήμον Αμαρουσίου. 10. Εις τούς κληρονόμους Παναγ. Ίσαρη δρχ. μέ υπόχρεων άποζημιώσεως τον Δήμον Αμαρουσίου. 17. Εις τους Δημ. καί Άγγ. Ιναλογερόπουλον δρ-/λ μέ υπόχρεων άποζημιώσεως τον Δήμον ^Αμαρουσίου. 18. Εις τους Άδαν. κ,αί Δημ. Φλώρον ορ /. μέ ΰπό- /ρεων άποζημιώσεως τον Δήμον Αμαρουσίου. Έν Άμαρουσίω τή 8 Ιανουάριου 1977 Ό Δήμαρχος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ Άριδ. 405 (21) Περί είδοποιήσεως τής γενομένης παρακαταδέσεως άποζημιώ σεως έξ αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ακινήτου ρυμοτομουμένου έκ τής έςαρμογής τού εγκεκριμένου πολεοδομικοϋ σχεδίου τού Δήμου Γαλατσίου Αττικής, Διαμ. Αδηνών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντες ϋπ' όψει τά άρδρα 7 καί 24 τοϋ Α.Ν. 1781/1939 *< ερϊ άναγκαττικών άπαλλοτριώσεων», ώς ούτος έτροποποιή- ->η μεταγενεστερως. τερομεν εις γνώτιν τών κατωδι αναοερομένων: α) Τών κεκτημένων ή άςιούντων δικαιώματα κυριότητες ε~: ακινήτων ρυμοτομουμένων έκ τής έσ αρμογής τοϋ έγκεκριμενου πολεοδομικοϋ σχεδίου τού Δήμου Γαλατσίου κατά τάς ενδείξεις τής ύ- άριδ. 428/1909 πράξεως άναλογισμοϋ άποζημιώτεως λόγω ρυμοτομίας τοϋ Γραςείου Πολεοδομίας Άδηνών, κυρωδείσης διά τής ΰπ άριδ. Ε / άποςάσεως τοϋ Υπουργείου Δημ. "Εργων, κειμένου έν τή περιοχή τοϋ ήμετέρου Δήμου καί επί τής πλατείας, τών οδών Τράλλεων καί Λεως. Βεΐκου. ϊ>) Τών τυχόν έπί τών ακινήτων τούτων, εγγεγραμμένων ενυποδήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδικητών, ότι ή δυνάμει τής ύπ άριδ / άποςάσεως τοϋ Πολυμελοϋς Πρωτοδικείου Αδηνών, ώς τοϋτο εΐκονίζεται εις το οίκειον ν.τηματολογικον διάγραμμα καί τον σχετικόν κ,τηματολογικόν πίνακα, κατετέδη ϋπό τοϋ Δήμου Γαλατσίου εις τό Ταμεΐον Π αρακαταδηκών καί Δανείων, έκδοδέντος προς τοϋτο τοϋ ΰπ' άριδ / γραμματίου συστάσεως παρακαταδήκης. διά συ.ολικόν ποσόν δραχμών (μ X 2.000= δρχ.). Ή άποζημίωσις αϋτη, είναι άποδοτέα εις τους κατά νόμον άναγνωρισδησομένους δικαιούχους. Ή παρούσα δημοσιευδήτω διά τής Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως. Έν Γαλατσίω τή 14 Ίανευαρίου 1977 Ό Δήμαρχος ΒΑΣ. ΓΙΑΙΠ ΑΔΙ0ΝΥΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 156 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βεβαίωση άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 4 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 616 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόρριψη της σημειακής τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 104 18 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Βικέλα 4, Τ.Κ , Βέροια. Γραμματεία: , Fax:

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Βικέλα 4, Τ.Κ , Βέροια. Γραμματεία: , Fax: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : Δ3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Βικέλα 4, 591 32 Βέροια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.Τόλιου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313 50560 Fax : 23310 21333 ΠΡΟΣ: Βέροια..03.2018 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Επιτροπή Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 439 21 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 268 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 249 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδοποίηση για παρακατάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 5 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 105 27 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 9 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΝΩΣΕΣ 1 Ειδοποίηση για παρακατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 339 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 31 30 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 299 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 408 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια 18 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1041 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 122 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 Ειδοποίηση παρακατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 335 1 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή κατάληψη χώρου για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 4 14 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 19 22 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 387 5 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο Ο.Τ. 1498 του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας)... 1 Έγκριση τροποποίησης στα Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 180 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκ. σχ. πόλης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 77 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική άρση της υπ αριθμ. 7639/7 12 2007 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 239 20 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση ρυμοτ. Σχεδίου Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 132 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της οδού που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 399 13 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.853 τ.μ. στη θέση «Μονή Σωτήρος» Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 301 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου Πόλεως Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 475 31 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση Διαδικασίας Εκπόνησης Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 429 15 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ΓΠΣ Δήμου Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173 ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΚΙ-ΑΝΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 512 17 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 21 26 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 429 7 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 5 14 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /8/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 835 25 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 81 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 945 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 112 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 277 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση συμπλήρωση της 25389/7.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2015 Προς 1. την δημοτική επιχείρηση ΔΕΥΑΚ. 2. τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ 3.

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2015 Προς 1. την δημοτική επιχείρηση ΔΕΥΑΚ. 2. τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ 3. Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2015 Προς 1. την δημοτική επιχείρηση ΔΕΥΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ gramthle@deyakoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 381 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45835/2004 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 223 31 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1167 23 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3467/80/12-12-2017 Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικισμού Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 135 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 551 23 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Ω -ΠΑ.0) Χρονοδιαγράµµατα Ωρίµανσης Έργων Οδοποιίας, Λιµενικών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων Χρονοδιάγραµµα Συντέλεσης Απαλλοτριώσεων ραστηριότητες Ωρίµανσης Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 280 16 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 612 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης δάσους ως αναδασωτέου στη θέση «ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΑΡΑΘΩΝΑ» Δ.Κ. Ναυπλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 506 26 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 305 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 345 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 33 4 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοίνωση παρακατάθεσης αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 93 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 11 28 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 3.245,45 τετρ. μέτρων, στη θέση «Λαρίσι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: Το ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια.....2017 ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ -ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Βικέλα 4 Πληροφ. : Ε.Τόλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 147 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χο ρήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 332 13 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διευκρίνιση συμπλήρωση, της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 40 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 214 29 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση ως κύριας Δημοτικής οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 661 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 29,718 στρ. στη θέση «Δαμασκηνιές», αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 146 7 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 59 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 294 14 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 279 15 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Εγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 17 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως κυριωτέρας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 404 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 53/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 53/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Απόφ. 53/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 450 2 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκασπκή απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 123 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 255 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναοριοθέτησης του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 302 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 207 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βεβαίωση της μερικής αυτοδίκαιης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 348 28 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης στην προέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 249 27 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 289 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,465 στρεμ μάτων, που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 171 20 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28355 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 597 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ./ΚΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 595 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση στα κτημ/κα τετράγωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 541 27 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 400 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση

Διαβάστε περισσότερα