ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Πολιτογράφηση αλλοδαπών. 1 Έγκριση και προκήρυξη της βασικής και ετήσιας έρευνας επί των οπωροφόρων δένδρων, έτους Ορισμός μ!ελών στην ΚΕΤΕΣ. 3 Καθορισμός κονδυλίων επιχορηγήσεων έτους 1992 σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 1892/ Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, υπαλλήλων άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ. κατά το 1992 πέραν του κα νονικού ωραρίου για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών και γεωργίας - κτηνοτρο φίας. 5 Τροποποίηση της 22755/6659/ απόφασης με θέμα «Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΎΈ πέραν του κανονικού ωραρίου για τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δελτίων Φυσικής Κίνησης του Πληθυσμού έτους 1991». 6 Καθορισμός αποδοχών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου της Μονάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 7 Προσδιορισμός των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά του ΙΚΑ. 8 Ανάκληση της / απόφασης του Υπουργού των Οι κονομικών. 9 Ανάθεση της διαχείρισης του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Περάματος στην Τράπεζα της Ελλάδας.10 Αύξηση ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την ΒΑΚΟΕΑΥ5 ΒΑΝΚ ΡΙΈ..11 Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους.12 Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 3 του Καταστατικού του Τα μείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων.13-- Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κανονισμού του Κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.14 Κήρυξη ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των ναών της περιο χής Κάμπου Ν. Χίου...15 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. Φ /23480/1991 (1) Πολιτογράφηση αλλοδαπών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με την Φ /23480/1991/ απόφαση του Υπουρ γού Εσωτερικών, έγινε δεκτή η από αίτηση πολιτογράφη σης του ομογενούς αλλοδαπού Νικολάου Παναγή του Χρήστου, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την Φ. 8351/23014/1991, όμοια με την παραπάνω χρονολο γία, έγινε δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογε νούς (αλλοδαπού Γεωργίου Παπαδόπουλου, για την απόκτηση της Ελ ληνικής Ιθαγένειας. Με την Φ /24352/1991 όμοια με την παραπάνω χρονολο γία, έγινε δεκτή, η από αίτηση πολιτογράφησης της ομο γενούς (αλλοδαπής Μάρως Χατζημιχαήλ του Ανδρέα, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Με την Φ.5839/23387/1991 όμοια με την παραπάνω χρονολο γία, έγινε δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της ομογε νούς αλλοδαπής Φλώρας Φιλοθέου του Λεοντίου, για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση (αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γ Αθήνα, 14 Ιανουάριου 1992 Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ Αριθ. 846/Β 1148 (2) Έγκριση και προκήρυξη της βασικής και ετήσιας έρευνας επί των οπω ροφόρων δένδρων, έτους ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ α. Του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» και των Π.Δ. 1143/80 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» 224/86 «περί συστάσεως Γενινικής Γραμματείας ΕΣΥΕ» και 545/88 «περί οργανισμού του Υπουρ γείου Εθνικής Οικονομίας». β. Του άρθρου 35 του Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των διοικητι κών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θε σμικών και οργανωτικών θεμάτων». γ. Του Ν. 1558/85 «περί Κυβερνήσεως και κυβερνητικών οργά νων». 2. Τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 76/625/ΕΟΚ/ , 81/1015/ΕΟΚ/ και 86/625/ΕΟΚ/ Την απόφαση του Συμβουλίου των Ε.Κ. 85/360/ΕΟΚ/ σχετικά με την αναδιάρθρωση του συστήματος γεωργικών στατιστικών ερευνών στην Ελλάδα. 4. Τη σχετική εισήγηση Δ.Υ. 852/ του Τμήματος Στατι στικών Πρωτογενή Τομέα της Δ/νσης Οικονομικών Στατιστικών Α της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Την υπ αρθιθ. Υ/1489/91 κοινή απόφαση του Πρωθ. και Υπ. Οικονομικών αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια από το Τμήμα Στα τιστικών Πρωτογενή Τομέα της Δ/νσης Οικονομικών Στατιστικών Α' της Γ.Γ. ΕΣΥΕ κατά το έτος 1992 της βασικής και ετήσιας έρευνας επί των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων και ειδικότερα

2 310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επί των δενδρώνων με μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, πορτοκαλιές, βερυκοκιές, λεμονιές, μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και κερασιές. 2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο παράλληλων ερευνών των Χωρών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σκοπός της εί ναι η συγκέντρωση στοιχείων από τις εκμεταλλεύσεις για τη συνολική γεωργική έκταση της χώρας, η οποία καλλιεργείται με τα ανωτέρω είδη οπωροφόρων δένδρων, την πυκνότητα φύτευσής τους, το δυναμικό της παραγωγής τους, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, και τα λοιπά χα ρακτηριστικά των δενδρώνων αυτών. 3. Η έρευνα θα είναι δειγμαληπτική σε δύο στάδια, με πρωτογενή δειγματοληπτική μονάδα το Δήμο ή την Κοινότητα -θα διεξαχθεί σε ορισμένο αριθμό Δήμων και Κοινοτήτων όπου καλλιεργούνται οπωρο φόρα δένδρα- και τελική την εκμετάλλευση μετά από προηγούμενη στρωμάτωση των μονάδων και κατά τα δύο στάδια. 4. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα αναφέρονται στην καλλιεργητική περίοδο από 1 Νοεμβρίου 1991 μέχρι 31 Οκτωβρίου 1992 και τα απο τελέσματα θα διαβιβασθούν στην Κοινότητα μέχρι τα τέλη Μαρτίου Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια της έρευνας θα είναι μόνιμοι ή επί συμβάσει υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, υπάλληλοι άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΤΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ γανισμών, καθώς και ιδιώτες. 6. ΟΙ δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της ανωτέρω εργα σίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ έτους 1992, (φορέας , με Κωδικό Αριθμό Εξόδου, (ΚΑΕ) 5323), και θα υπάρχει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΣΥΕ θα καθορισθούν οι λε πτομέρειες της οργάνωσης, εκτέλεσης, επεξεργασίας, ελέγχου, πινακοποίησης και εμφάνισης των στοιχείων, τα πρότυπα που θα χρησιμοποι ηθούν, καθώς και κάθε άλλη οργανωτική ή εκτελεστική λεπτομέ ρεια. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο νομικών θα καθορισθούν οι αμοιβές των διαφόρων οργάνων της έρευ νας. Η οιπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Κ. ΠΑΤΡΑΚΟΣ Αριθ. 1886/ΑΙΟΑΔ79 οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ορισμός μελών στην ΚΕΤΕΣ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 5 του Ν. 1673/86 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανά πτυξης των Ηνωμένων Εθνών» (ΠΑΗΕ) και ρύθμιση θεμάτων τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας. 2. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137). 3. Του άρθρου 20 του Ν.Δ. 2473/53 «Περί ιδρύσεως Ελληνικού Κέ ντρου Παραγωγικότητας και ρύθμιση θεμάτων τεχνικής βοήθειας». 4. Του Π.Δ. 394/91 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικο νομίας». 5. Του Π.Δ. 405/91 «Μεταφορά και συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Εξωτερικού Εμπορίου και του Τμήματος Εσωτερικής Αγοράς της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ), αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Τεχνικής και Επιστημο νικής Συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τους εξής: α. θεοφάνους Γεώργιο, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα τείας (ΔΟΣ) ως Πρόεδρο. β. Μπανακάκη Χρήστο υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Τεχνι κών ως Αναπληρωτή Προέδρου. γ. Παντελίδη Γεώργιο Καθηγητή ΕΜΠ μέλος. δ. Μουντοκαλάκη Θεόδωρο Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. (3) ε. Παπαδόπουλο Δημήτριο υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ οι κονομικού μέλους. 2. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Καμήλου Αγγελική υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίστανται ως εισηγητές χωρίς ψήφο οι Προϊστάμενοι των Δ/σεων: α. Παπαντζανής Βασίλειος της Δ/σεως Σχέσεων με Διεθνείς Οργανι σμούς με αναπληρώτρια την Ερση Τσιώμη υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Οικονομικού. β. Αγραφιώτης Γεώργιος της Δ/νσεως Διακρατικής Οικονομικής Συνεργασίας με (αναπληρωτή τον Δέδε Ιωάννη υπάλληλο με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Επίσης στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι που χειρίζονται τα προς συζήτηση θέματα για παροχή αναγκαίων πλη ροφοριών. 4. Έργο της Επιτροπής είναι: α. Η γνωμοδότηση επί των καταρτιζομένων προγραμμάτων Τεχνι κής Βοήθειας. β. Ο προσδιορισμός των δαπανών για τις παρεχόμενες υποτροφίες, τη μετάκληση εμπειρογνωμόνων και τις λοιπές αποστολές Τεχνικής Βοήθειας. γ. Ο καθορισμός των κανόνων και γενικών όρων παροχής υποτρο φιών. δ. Επιλογή υποτρόφων. ε. Η γνωμοδότηση για τη μετάκληση από την αλλοδαπή εμπειρο γνωμόνων και ειδικών επιστημόνων που θα χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε πολιτική υπηρεσία, οργανισμό Δ.Δ. ή κοινής ωφέλειας και στ. Όσα διαλαμβάνονται στον Ν. 1673/ Κάθε προηγούμενη απόφαση για συγκρότηση.της πιο πάνω Επι τροπής καταργείται. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αριθ (4) Καθορισμός κονδυλίων επιχορηγήσεων έτους 1992 σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν. 1892/90. ' Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6 παράγρα φος 8 αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/ τεύχος Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που θα εγκριθούν για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1892/90 μέσα στο έτος 1992, καθορίζεται στο ύψος των σαράντα (40) δισεκατομμυρίων δραχ μών. 2. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων της προηγούμενης παρα γράφου κατανέμεται: α) ποσό 25 δισ. δρχ. για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων των οποίων οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 1992 και β) ποσό 15 δις δρχ. για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων, των οποίων οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του δευτέρου εξαμήνου του Άρθρο 2 Η κατανομή των πόρων της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου ματαξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Οργάνων, στα οποία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 311 έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1892/90 είναι η ακό λουθη: α. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας (Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή) β. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών (Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές) 1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ηπείρου Νήσων Βορείου Αιγαίου Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Νομού Καβάλου; Νομού Δωδεκάνησου Δυτικής Ελλάδος Στερεάς Ελλάδος Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Ιανίων Νήσων Θεσσαλίας Αττικής 700 γ. Πρόεδρος ΕΟΜΜΕΧ (Γνωμοδοτική Επιτροπή ΕΟΜΜΕΧ) δ. Διοικητής ΑΤΕ (Γνωμοδοτική Επιτροπή ΑΤΕ) 'Αρθρο 3 1. Τα ποσά των επιχοτηγήσεων που αναλογούν στην Κεντρική Γνω μοδοτική Επιτροπή για τις υπαγωγές επενδύσεων κατανέμονται μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας ως εξής: -πρωτογενής τομέας 5% -δευτερογενής τομέας 60% -Τομέας τουρισμού 25% -τριτογενής, πλην τουρισμού 10% 2. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που αναλογούν σε κάθε Περιφε ρειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για τις υπαγωγές επενδύσεων κατανέμονται μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας με την ίδια οινολογία που προκύπτει από την ποσοστιαία σύνθεση αιτήσεων υπαγω γής στους παραπάνω τομείς. Για τον υπολογισμό της ποσοστιαίοις σύν θεσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος των αιτήσεων παραγωγικών επενδύσεων του παρελθόντος έτους που κρίθηκαν βιώσιμες από την οι κεία επιτροπή. Άρθρο 4 Ποσά επιχοοηγήσεων που δεν καλύπτονται από εγκρίσεις επιχορη γήσεων λόγω ελλείψεως επαρκούς αριθμού βιώσιμων επενδυτικών σχε δίων σύμφωνα με τα κριτήρια 1 έως και 3 της παραγράφου 2 του άρ θρου 7 του Ν. 1892/90, κατανέμονται στον τομέα δραστηριότητας ο οποίος υπερτερεί έναντι των άλλων από πλευράς ύψους υποβληθεισών αιτήσεων βιωσίμων παραγωγικών επενδύσεων εντός της εξεταζόμενης εξαμηνιαίας περιόδου και εμφανίζει επάρκεια βιωσίμων επενδύσεων. Άρθρο 5 1. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία έγκρισης των επενδύ σεων από τις γνωμοδοτικές επιτροπές, το κατανεμηθέν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ποσό επιχορηγήσεων για συγκεκριμένο τομέα δεν επαρκεί να καλύψει τμήμα της επιχορήγησης επένδυσης, είναι δυνατή η έγκριση του συνόλου της επιχορήγησης της επένδυσης αυτής, μόνο εφ όσον δεν προκύπτει υπέρβαση άνω του 10% του κατανεμηθέντος συνο λικού ποσού επιχορηγήσεων στον τομέα αυτό. 2. Για τα αδιάθετα ποσά επιχορηγήσεων λόγω μη έγκρισης επένδυ σης, της οποίας η επιχορήγηση ξεπερνά το όριο του 10% σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου 4 της παρούσας. ' 3. Ποσά επιχορηγήσεων που μένουν αδιάθετα μετά την εφαρμογή του άρθρου 4 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται στο συνολικό ποσό επιχορηγήσεων της οικείας Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αναλογεί στην επόμενη εξαμηνιαία περίοδο. σης. Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνη Αθήνα, 9 Ιανουάριου 1992 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ --~+ - Αριθ. 794/17 (5) Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, υπαλλήλων άλ λων Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ. κατά το 1992 πέραν του κανονικού ωραρίου για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων της απογραφής πληθυσμού κατοικιών και γεωργίας - κτηνοτροφίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α) Του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ», του Π.Δ. 224/86 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ» και του Π.Δ. 532/ «Οργανισμός ΕΣΥΕ». β) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του άρθρου 35 του Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των διοικητι κών υπηρεσιών της Ελλάδος εις τα Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». δ) Του Π.Δ. 488/ (ΦΕΚ 209/ τ.α') διενέργεια Γε νικών Απογραφών: α) Οικοδομών και Κατοικιών, β) Πληθυσμού - Οι κοτεχνίας και γ) Γεωργίας - Κτηνοτροφίας. ε) Του άρθρου 23 του Ν. 1735/ Την 18894/Γ 3582/ απόφαση με θέμα «Προκήρυξη διενέργειας των απογραφών οικοδομών - κτιρίων, πληθυσμού, κατοι κιών - οικοτεχνίας και γεωργίας - κτηνοτροφίας, τα έτη ». 3. Την 17660/6179/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οι κονομίας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και τους Ανωτέρους υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ να υπο γράφουν. 4. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νοης Απογρα φών, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη χρησιμοποίηση μέχρι οκτακόσιων (800) οργάνων απογραφής, υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και άλλων δημοσίων υπηρε σιών για την Α' φάση και μέχρι τριακοσίων (300) για τη Β φάση επε ξεργασίας των ερωτηματολογίων της απογραφής πληθυσμού και κα τοικιών. 2. Εγκρίνουμε τη χρησιμοποίηση μέχρι τετρακοσίων (400) υπαλλή λων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και άλλων δημοσίων Υπηρεσιών για την Α' φάση και μέχρι διακοσίων (200) για την Β' φάση επεξεργασίας των ερωτημα τολογίων της απογραφής γεωργίας - κτηνοτροφίας. 3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, θα εργασθούν για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων πέραν του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες αργίες και εξαιρέσιμες ημέ ρες (Σαββατοκύριακα κ.λπ.). 3. Η αμοιβή των υπαλλήλων αυτών καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 4. Οι υπάλληλοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων, θα ορισθούν με άλλη σχετική απόφασή μας. Η οστόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΜΜ. ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ

4 312.ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 800/190. (6) Τροποποίηση της 22755/6659/ απόφασης με θέμα «Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ πέραν του κανονικού ωραρίου για τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δελτίων Φυσικής Κίνησης του Πληθυσμού έτους 1991». _ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α) Του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΤΕ», του Π.Δ. 224/86 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΤΕ» και του Π.Δ. 532/ «Οργανισμός ΕΣΤΕ». β) Του άρθρου 40 του Π.Δ. 545/88 «Οργανισμός ΤΠΕΘΟ». γ. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», δ) Του άρθρου 35 (παρ. 5 και 6) του Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προαχωρήσεως της Ελλάδος εις τα Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συ ναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 2. Την 17660/6179/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οι κονομίας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και στους Ανωτέρους Υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ να υπο γράφουν. 3. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Απογραφών. 4. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Απογραφών. 5. Την 22755/6659/ απόφασή μας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την 22755/6659/ απόφασή μας και ορί ζουμε τα εξής: Εγκρίνουμε τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και ιδιω τών συνεργατών για το χρονικό διάστημα από έως αντί του χρονικού διαστήματος έως που οριζόταν στην τροποποιούμενη απόφαση. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η 22755/6659/ από φασή μας. Ο Γενικός Γραμματέας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ Αριθ /7424/0022 (7) Καθορισμός αποδοχών του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου της Μονάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, Πρό νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ α) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α) «Ελεύθε ρες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α-/90) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». \ γ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 368/90 (ΦΕΚ 145/Α'/90) «Σύσταση Μονάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», δ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232/Α'/78). 2. Την ΔΙΠΠ/ΦΕΠ 30/ΟΙΚ /90 (ΦΕΚ 758/Β /90) κοινή απόφαση Υπουργών, η οποία ορίζει ότι η πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αο ρίστου χρόνου, στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και ανάλυσης πο λιτικής στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα γίνει με επιλογή. 3. Την Υ. 1489/ /1224/0006Α/91 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομι κών. 4. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπογραφής ειδι κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας γι αυτούς τους εργαζόμενους, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, που θα απασχο λείται στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ) δρχ. 2. Το ανωτέρω ποσό θα αναπροσαρμόζεται με τις εκάστοτε αυξήσεις των μισθών των μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων από την και εφεξής. 3. Οι αποδοχές των παραπάνω θα καταβάλλονται από την ημερομη νία ανάληψης των καθηκόντων της. Υ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Αθήνα, 13 Ιανουάριου 1992 ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Αριθ /18669 (8) Προσδιορισμός των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά του ΙΚΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των Α.Ν. 747/1945 και 9/1967 και του Ν. 1266/ Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/ Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 1954/ Τα υπ αριθμ. 663/ και 885/ τριπλότυπα βεβαί ωσης, με τα οποία έχουν βεβαιωθεί στην ΚΒ ΔΟΥ Αθηνών σε βάρος του ΙΚΑ οφειλές του προς το Ελληνικό Δημόσιο δρχ και δρχ οιντίστοιχα, προερχόμενες από καταπτώσεις εγγυήσεων σε βάρος του Δημοσίου δανείων του ως άνω Ταμείου από διάφορα Πιστωτικά Ιδρύματα από τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο επλήρωσε μέχρι της δημοσίευσης του Ν. 1954/1991, ως εγγυητής, στα δικαιούχα Πιστωτικά Ιδρύματα το συνολικό ποσό των δρχ. εκατόν ογδόντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων εξακοσίων δεκαέξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιας ( ) ήτοι ). 5. Το υπ αριθμό Α 5471/24/9/91 έγγραφο της ΚΒ ΔΟΥ Αθηνών και από το οποίο προκύπτουν τα παραπάνω ποσά. 6. Το υπ αριθμό Γ23/151/ έγγραφο του ΙΚΑ, από το οποίο προκύπτει ότι το Δημόσιο οφείλει στο εν λόγω Ταμείο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ( ) δρχ. από κατάπτωση σε βάρος του Ομολόγων έκδο σης του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων εγ γυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε: 1. Προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που γεννήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1954/1991, διότι κατέβαλε τούτο ως εγγυητής, οφειλές του ανωτέρω Ταμείου σε διάφορα Πιστωτικά Ιδρύματα από δάνεια με την εγγύησή του, στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων δισεκατομμυ ρίων εξακοσίων δεκαέξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσά ρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιας ( ) δρχ. 2. Προσδιορίζουμε τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο Ομολόγων εκδόσεως του Οργα νισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων λήξεως μέχρι 30/ 9/90 και δικαιούχο το ΙΚΑ στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τε τρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ( ) δρχ. 3. Διαγράφουμε τις απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που γεννήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1954/1991 διότι κατέβαλε τούτο, ως εγγυητής, οφειλές του ανωτέρω Ταμείου από δάνεια με την εγγύησή του ανερχόμενες σε εκατόν ογδόντα ένα δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύ ρια εξοικόσιες μία χιλιάδες διοικόσιες δεκαπέντε ( ) δρχ. ( = ). 4. Το σχετικό ΑΦΕΚ για τη,διαγραφή θα γίνει οίκοθεν από την ΚΒ ΔΟΥ Αθηνών. '

5 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 313 Αθήνα, 2 Ιανουάριου 1992 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Αριθ /10373/Α024 (9) Ανάκληση της / απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του από Π. Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδας». 2. Το από Β. Δ/γμα (ΦΕΚ Α' 175/ ) «Τρο ποποίηση του από Π. Δ/τος».. 3. Το Π. Δ/γμα 496/74 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ». 4. Την απόφασή μας αριθ / «Ανάθεση της διαχεί ρισης Μανωλοπουλείου Δημοτικού Νοσοκομείου Πύργου στην Τράπεζα της Ελλάδας». 5. Την αριθ. Α3β/οικ/14172/ (ΦΕΚ 690/Β/ ) με την οποία μετονομάσθηκε σε Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Πύρ γου «ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». 6. Το έγγραφο τηςτρ. Ελλάδας αρθ / με το οποίο ζητείται η μεταφορά της Ταμειακής διαχείρισης του ανωτέρω ΝΠΔΔ από την Τράπεζα Ελλάδας στην Ιονική Τράπεζα Ελλάδας (Υποκ/μα Πύργου). 7. Την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αριθ / 378/0006/ (ΦΕΚ 846/Β/ ) «Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γεν. Γραμματέα Γεν. Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων κ.λ.π.», αποφα σίζουμε: Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφασή μας αριθ / σχετικά με την ανάθεση της Ταμειακής διαχείρησης του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» και ορίζουμε όπως το ταμιακό υπόλοιπο του λογ/σμού μεταφερθεί σε λογαριασμό που θα τηρείται στην Ιονική Τράπεζα της Ελλάδας (Υποκ/μα Πύργου) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Είφημερίδα της Κυβερνήσεοος. Αθήνα, 13 Ιανουάριου 1992 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ -- Αριθ /10372/Α024 (10) Ανάθεση της διαχείρισης του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Περά ματος στην Τράπεζα της Ελλάδας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του από Π. Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων, από την Τράπεζα της Ελλάδας». 2. Το από Β. Δ/γμα (ΦΕΚ Α 175/ ) «Τρο ποποίηση του από Π. Δ/τος». 3. Το Π. Δ/γμα 496/1974 «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Το Π. Δ/γμα αριθ. 221/89 (ΦΕΚ 103/Α' τεύχος/ ) «Ίδρυση μεταφορά μετονομασία μετατροπή Κρατικών Παιδικών Σταθ μών - Κατάργηση και ίδρυση Βρεφικών τμημάτων - Δυναμικότητα και σύνθεση, προσωπικού Κρατικών Παιδικών Σταθμών». 5. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας αριθμ / με το οποίο ζητείται η ανάθεσις της Ταμιακής διαχείρισης του ανωτέρω ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκ/μα Πειραιά). 6. Την απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών αριθμ / 1378/0006/ (ΦΕΚ 846/Β/ ) «Μεταβί βαση της Εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα, Γεν. Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων, κ.λ.π.», αποφασίζουμε: Η ταμειακή διαχείριση του Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πε ράματος ν ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας σύμφωνα με τις δια τάξεις του από Π. Δ/τος «Διαχείριση νομικών προσώπων από την Τράπεζα της Ελλάδας» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από Β. Δ/γμα. Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο θα εξυπηρετείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκ/μα Πειραιά). Αθήνα, 13 Ιανουάριου 1992 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ Αριθ /18411 (11) Αύξηση ανώτατου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την ΒΑΚΟΕΑΥ5 ΒΑΝΚ ΡΕΟ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 2. Τις αποφάσεις μας α) /2570/ με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ., β) / 10833/0025/ με την οποία καθορίστηκε το «ανώτατο όριο έκ δοσης εγγυητικών επιστολών της Β&ΓοΙαγδ ΒαηΙί ΡΕΟ στο ποσό των Την από επιστολή της «ανωτέρω Τράπεζιας για την αύ ξηση του ιανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών της. 4. Την δραστηριότητα της Τράπεζιας όπως εμφιανίζεται σήμερα. 5. Την αριθμ /800/0006/Α/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασί ζουμε: Ορίζουμε το ανώτατο όριο έκδοσης των εγγυητικών επιστολών της Τράπεζιας Βατείαγδ Β&ηΕ ΡΕΟ για τις παραπιάνω περιπτώσεις στο ποσό των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων ( ) με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγ γυήσεις στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.τλ. (απόφασή μιας /2570/ ) Αθήνα, 8 Ιανουάριου 1992 Ο Γενικός Διευθυντής Β. ΡΙΖΑΣ Αριθ. Γ4/οικ.172 (12) Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας ϋπόψη: α) Του Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191/79 τ. Α') «περί αντικαταστάσεως των άρθρων 1, 2 και 5 του Ν. 1904/1951 περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών. β) Του Ν. 1284/82 (ΦΕΚ 114/82 τ. Α') περί ρυθμίσεως ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων. γ) Του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α') περί διαθέσεως εσόδων τινων υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας. δ) Του Ν. Δ/τος 321/69 (ΦΕΚ 205/89 τ. Α') περί Κώδικος Δημο σίου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1337/73. ε) Του Ν. Δ/τος 162/73 (ΦΕΚ 227/73 τ. Α') περί μέτρων προστα σίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων. στ) Του άρθρου 17 του Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/ τ. Α') με το οποίο κυρώθηκε η αριθμ. Γ3/οικ. 43/ (ΦΕΚ 345/ τ. Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορούσε αύξηση των επι δομάτων που καταβάλλονται σε τυφλούς, κωφαλάλους βαριά νοητικά

6 314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καθυστερημένους, ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές «αναπηρίες, άτομα με εγκεφιαλική παριάλυση (σπαστικά) ηλικίας 0-18 ετών, «ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και βαριά «ακρωτηριασμένους, άτομα με μεσογειακή «αναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση ως και του επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη πα ριάλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών. 2) Την αριθμ. Φ.373/Γ3/3533/ (ΦΕΚ 683/ τ. Β ) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιιχς και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούσε «αναπροσαρμογή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε οινασφιάλιστα και οικονομικά «αδύνατα μοναιχικά άτομα και ζεύγη. 3) Την «ανάγκη αύξησης των επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με ειδικές «ανάγκες και ηλικιωμένους για την οιντιμετώπιση των προσθέτων δαπανών, που δημιουργεί η «αναπηρία τους και η ηλικία τους, αποφασίζουμε: 1. Αυξάνουμε από 1 Ιιανουαρίου 1992 κατά 10% τα ποσά των επι δομάτων που καταβιάλλονται σε άτομα με ειδικές «ανάγκες, όπως καθο ρίζονται στις παριακάτω κοινές αποφάσεις, πλην του επιδόματος καυσί μων: α. Αριθμ. Γ3/ΟΙΚ. 43/ (ΦΕΚ 345/ τ. Β') των Υπουργών Οικονομικών και Υγείιας, Πρόνοκας και Κοινωνικών Ασφα λίσεων, που κυρώθηκε με τον Ν. 1965/91 άρθρο 17 (ΦΕΚ 146Α) και αφορούσε αύξηση των επιδομάτων που καταβάλλονται σε τυφλούς, κωφ<αλ«άλους,, βαριά νοητικά καθυστερημένους «ανασφιάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές «αναπηρίες, άτομα με εγκεφιαλική παρά λυση (σπαστικά) ηλικίιας 0-18 ετών, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και βαριά ακρωτηριασμένους, άτομα με μεσογειακή «χναιμία ή συγγενή αιμορραγική διάθεση. β. Αριθμ. Φ. 373/Γ3/3533/ (ΦΕΚ 683/ τ. Β ) των Υφυπουργών Οικονομικών και Υγείιας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφιαλίσεων που αφορούσε «αναπροσαρμογή του επιδόματος στεγαστι κής συνδρομής σε «ανασφιάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα και ζεύγη. 2. Οι παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις κατά τα λοιπά ισχύουν ψς έχουν. Η «χπόφαση «αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ I Αριθ. Φ.202/1604 (13) Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 3 του Καταστατικού του Ταμείου Ασφιάλισης Ξενοδοχοΰπαλλήλων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντιας υπό< ιη: 1. Τις διατιάξεις του άρθρου 14 του Α.Ν. 394/ Τις διατιάξεις του άρθρου 59 του Α.Ν. της 11/ , όπως ερμηνεύτηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 694/1937 και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 2520/ Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/85) «Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργιανα». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 21 του Ν. 1902/ Την υπ αρ. 1540/ (754/Β'/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείοις, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφιχλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείιχς, Πρό νοιας και Κοιν. Ασφιχλίσεων Δ. Σιούφα». 6. Τη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΞΥ, που διατυπώθηκε κατά τη υπ αριθμ. 38/ συνεδρίασή του. 7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφιάλεκχς (ΣΚΑ), που διατυπώθηκε κατά την 43η/ συνεδρίασή του της ΚΣΤ' περιό δου, αποφασίζουμε: 1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του Καταστατικού του Ταμείου Ασφιάλισης Ξενοδοχοΰπαλλήλων, (αντικαθίσταται ως εξής: «6. Κατά την πληρωμή των μισθών, ο εργοδότης υποχρεούται να παριχκρατεί τις ασφχχλιστικές εισφορές και μηνιαίες συνδρομές, που βα ρύνουν τους απασχολούμενους στην επιχείρησή του και να τις αποδίδει στο Ταμείο,,μαζί με τις συνεισφορές που βαρύνουν τον ίδιο, το αργότερο μέσα στον αμέσως επόμενο μήνα. Σε όσες περιπτώσεις, εργοδότης είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, ως προθεσμία καταβολής, ορίζεται το τέλος του μεθεπόμενου μήνα. Ε«άν ο εργοδότης, δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή, μέσα στις παραπάνω, κατά περίπτωσή, προθεσμίες, η καταβολή των εισφο ρών και του εργαζόμενου και του εργοδότη, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εργοδοτών που εκμετιχλλεύονται την ίδια επιχείρηση, καθένας απ αυτούς ευθύνεται ένιχντι του Τα μείου, «χλληλέγγυα, αδιαίρετα και εξ ολοκλήρου». Η απόφαση «χυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιανουάριου 1992 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. Φ. 57/1586 (14) Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κιχνονισμού του Κλάδου Ασθένεκχς του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών Έχοντας υπό«(η: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1. Τις διατιάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 166/1973 (ΦΕΚ 223/Α'/ Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α /1985). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α / ). 4. Την υπ αρ. Υ. 1540/ (ΦΕΚ 754/Β'/ ) Από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι νωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημ. Σιούφα». 5. Την πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφιάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών που διατυπώθηκε κατά την υπ αρ. 5403/ συνεδρίασή του. 6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειιχς (ΣΚΑ), που διατυπώθηκε κατά την υπ αρ. 42/ συνεδρίασή του, της ΚΣΤ' περιόδου, αποφασίζουμε: 1. Το άρθρο 20 του Κανονισμού του Κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, αντικαθίσταται ως εξής: «'Αρθρο 20 Συμμετοχή στις δαπιάνες Περίθοιλψης 1. Η παρεχόμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού Ια τρική, Μαιευτική, Νοσοκομεκχκή και Σανατοριακή περίθιχλψη χορηγεί ται χωρίς καμμιά συμμετοχή του δικαιούχου, στη δαπάνη, η οποία βα ρύνει εξ ολοκλήρου το Ταμείο. Στην Ιατρική περίθιχλψη περιλαμβάνο νται και οι πάαης φύσεως παριχκλινικές εξετάσεις, που εκτελούνται κατ εντολή του αρμόδιου Υγειονομικού Οργάνου. 2. Οι δικαιούχοι εξωνοσοκομεκχκής φαρμακευτικής περίθαλ«>ης, ασφαλισμένοι του Ταμείου, συμμετέχουν στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων κατά ποσοστό 25% της διατιμημένης «χξίιχς των. Από τη συμμετοχή αυτή, εξαιρούνται τα φάρμιχκα για τη μητρότητα, τα εργατικά ατυχήματα και τις επιπλοκές της μεσογειακής «χναιμίιχς, καθώς επίσης και τα φάρμακα ή οι παθήσεις που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείοις, Πρόνοιιχς και Κοινωνικών Ασφιχλίσεων, που εκδίδονται κατ εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 1902/1990. Με ειδική απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιιχς και Κοινωνικών Ασφιχλίσεων, που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση του αρ. 19 του Ν. 1902/1990, καθορίζονται τα φάρμοικα, για τα οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν κατά μειωμένο ποσοστό. 3. Στους ασφαλισμένους του Ταμείου χορηγείται το παραφαρμακευτικό Υγειονομικό υλικό, με συμμετοχή 25% της αξίας του. Δεν συμμετέχουν στη δαπάνη του υλικού αυτού, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, προμηθεύο νται τα ενδεικνυόμενα για την πάθησή τους φάρμακα χωρίς συμμετοχή. 4. Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής του δικαιούχου στις δαπάνες «χγορ«χς φαρμάκων, το ποσό συμμετοχής «αναγράφεται από το φαρμοικοποιό επί της συνταγής.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του άρθρου αυτού, καθορίζονται με γενική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου». Αθήνα, 7 Ιανουάριου 1992 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. ΤΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1 /Φ28/53730/1011 (15) Κήρυξη ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των ναών της περιοχής Κάμπου Ν. Χίου Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Την Τ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/54280/ (ΦΕΚ 824/ Β'/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων υπογραφής». 2. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων». 3. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νήσων όπως διατυπώθηκε κατά την αρ. 8/ Συνεδρία του, αποφασίζουμε: Να κηρυχθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία οι ναοί της περιοχής Κάμπου του Ν. Χίου. Πρόκειται για ναούς του 18ου και 19ου αιώνα συντεχνιακούς ή ιδιό κτητους που διατηρούν σε μεγάλο, βαθμό τα αρχικά αρχιτεκτονικά και μορφολογικά τους στοιχεία. Αρίθμηση των ναών του Κάμπου κατά αλφαβητική σειρά Ταύτιση με τις θέσεις των ναών του Κάμπου με το σχεδιάγραμμα ολοκλήρου της περιφέρειας του Κάμπου από του Χειμάρου Παρθένη (Αθήνα 1921) του Ζολώτα. α /αναοί αριθμός και 1. Άγιος Αθανάσιος ιδιοκτησίας Αγία Αναστασία Αγία Βάσσα Άγιος Βλάσσης Άγιος Γιάννης τ Αμέρη Άγιος Γιάννης Βουδομάτης Άγιος Γιάννης Δούκας Άγιος Γιάννης Δρομοκαΐτης Άγιος Γιάννης Σοβατζήδων Άγιος Γιάννης Φακάς Άγιος Γιάννης Χαρτουλάρης Άγιος Γιώργης Γκιάζου Άγιος Γιώργης του Καστή Άγιος Γιώργης Καταδότης Άγιος Γιώργης Κρης Άγιος Γιώργης Μελαχροινός Άγιος Γιώργης Μοσχοβάκη Άγιος Γιώργης Πεζόστρατος Άγιος Γιώργης Σεκιάρης Άγιος Γιώργης Σταφυλάς Άγιος Γιώργης Τραχύς Άγιος Γιώργης Χατζηλουκής Άγιος Διομήδης Άγια Ειρήνη Άγιος Ζαχαρίας Άγιος θεοδόσης Άγιος Ισίδωρος Καθολικός Άγιος Ισίδωρος των Πετροκόκκινων 29. Άγιος Αουκάς Άγια Μαρίνα του Ασάνη Άγια Μαρίνα των κτιστών Παναγία Αγιοδεχτεινή Παναγία Αγκιναριώτισα Παναγία Γλυκιά Παναγία Ευρετή Παναγία η Καθολικιά Παναγία η Κοκοροβιλιά Παναγία η Παχθιά Παναγία η Σπηλιώτισσα Παναγία η Στρατήδαινα Παναγία η Συριώτισα Παναγία η Φάρκαινα Παναγία του Χαβιάρα Άγιος Παντελεήμονος (Μονοδένδρι) Άγιος Παντελεήμονος (Σπηλάδια) Άγιος Πολύκαρπος Ταξιάρχης Μπαζακλής Άγιος Τρύφωνας Αγέλαστου Άγιος Υπάτιος Αγία Ειρήνη Γκιάζου - (Υποσημείωση: Στους ναούς όπου δεν υπάρχει αριθμός κατ ιδιοκτησία δηλώνει δυσκολία ταύτισης με το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα). Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1991 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ν. ΖΙΑΣ

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΔΚΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αθήνα, 30/5/2018 Αρ. Πρωτ: 1876 4 η

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. 4075/182059/ Πρόσκλησης, για την

αριθ. 4075/182059/ Πρόσκλησης, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/

16/οικ.914/ΕΥΣΕΚΤ/102565/2016,ΦΕΚ-3280/Β/ 1 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/ 66166/22-06-2016 (ΦΕΚ 1850/τ. Β'/24-06-2016) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2019 Αριθ. Πρωτ.: 715 ΦΕΚ: ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/02/2019 Αριθ. Πρωτ.: 715 ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/06/2019 Αριθ. Πρωτ.: 1960 ΦΕΚ: 367/τ.ΥΟΔΔ/ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/06/2019 Αριθ. Πρωτ.: 1960 ΦΕΚ: 367/τ.ΥΟΔΔ/ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 21 26 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: 26-02-2019 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Α.Π.: 1169/260/Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 8011136300 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 19 22 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 2 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κά τοχοι των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 15624/563 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1357 14 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 0,505 στρεμμά των στη θέση «Βαρκό Σχινάτο»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016.

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β ΕΞ 2014/ Τροποποίηση της αριθμ

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β ΕΞ 2014/ Τροποποίηση της αριθμ Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ 2014/11.12.2014 Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7 4 1999 (Β 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση συγκρότηση των Α, Β, Γ, Ε και υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 211 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πράξης «Αρ χική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2983 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης 23 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αθήνα, 24/05/2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π. : οικ. 23610/438 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΛ-Μ6Ψ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΛ-Μ6Ψ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 15648/273 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40, Αθήνα Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7655 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 9 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία του Γεωργίου Λάππα με δημόσια δαπάνη... 1 Τροποποίηση της αριθμ. 35814/13.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3599 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 185706/1923 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : :

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 9.06.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1.8011/οικ. 3.1414 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 106 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 28,552 στρ. στη θέση «Αλμύρες» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 18 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 3.254,87 τ.μ. στη θέση «Χαϊκαλάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 εκεμβρίου ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αριθμ. ΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32

ΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 εκεμβρίου ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αριθμ. ΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32 ΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 εκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4329 Αριθμ. ΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 απόφασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130),

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α 130), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7/10/2019 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 19-7-2018 Μονάδα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3979 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3134/τ.Β /

ΦΕΚ 3134/τ.Β / ΦΕΚ 3134/τ.Β /31-07-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23167 4 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 298/118383 Έγκριση υλοποίησης της δράσης: 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/3/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. πρωτ. Γ.Π./Δ12/οικ. 13737/304 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 36932 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Θέμα: «Κοινή υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 2789/ Ταχ. Διεύθυνση

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 2789/ Ταχ. Διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙADAΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, Αρ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Πρωτ.: Φ.80424/36374/Δ9/11084 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα