ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων της Τ.Α. έτους 2006 που κα λύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ 029).... Καθορισμός αριθμού θέσεων του Δήμου Νέας Ιω νίας του ν. Αττικής, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κα τανομή των θέσεων αυτών... 2 Καθορισμός αριθμού θέσεων του Δήμου Πολίχνης του ν. Θεσσαλονίκης, που πληρούνται από άτο μα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών... 3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Λαρισαί ων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύ ονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέ σεων αυτών... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου Χανίων... 5 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το έτος Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του «Συνηγόρου του Πολίτη»... 7 Διορισμός του Κόλια Ταξιάρχη: α) στη θέση του Δι ευθυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), β) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού... 8 Τροποποίηση της υπ αριθμ / από φασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί συγκρό τησης Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης, Πα ρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποι νικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονί κη, Ηράκλειο, Βόλος)», όπως ισχύει... 9 Καθορισμός αποζημίωσης της Επιτροπής διενέρ γειας ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Εγκατάστα ση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημά των σε Διοικητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσ σαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Καβάλας)... 0 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτι σμού.... Έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχό λησης εντός των νομίμων ορίων στον με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φύ λακα νυχτοφύλακα του NAT κατά το Α εξάμη νο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμ βούλιο στη Διοικητική Επιτροπή... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ () Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυ τοτελών πόρων της Τ.Α. έτους 2006 που καλύπτουν επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ (ΣΑΤΑ 029). ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 828/ Τις διατάξεις της παραγράφου 0 του άρθρου 3 του ν. 2539/ Τις διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 8 του ν. 3274/ Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2240/ Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2880/ (ΦΕΚ 9/Α ). 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 8 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 38/Α ). 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. /2/639 (ΦΕΚ 527/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 8. Την υπ αριθμ. 4650/ΔΙΟΕ85/ (ΦΕΚ 59/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός

2 3372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών». 9. Την υπ αριθμ. 524/ΔΕ 72/ Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. 0. Την υπ αριθμ. 9/538/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους ,00 της ΣΑΤΑ έτους 2006 που αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α., ως ακολού θως:. Ποσό ύψους ,00 διατίθεται για τη χρη ματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 2. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους ΟΤΑ για πολιτική προστασία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. 3. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους ΟΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτι ρίων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους ΟΤΑ για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων στις Σχο λές Δημοτικής Αστυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπο ρικών εξόδων του τεχνικού προσωπικού των Τμημάτων ΤΥΔΚ των Δ/νσεων: α) Αυτ/σης & Αποκ/σης, και β) Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης για την εκτέλεση (μελέτη κατασκευή) των έργων του ετήσιου προγράμματος των Ο.Τ.Α. του χρη ματοδοτούμενου από τη ΣΑΤΑ σύμφωνα με το ν. 832/989 άρθρο Ποσό ύψους ,00 αποδίδεται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3345/ Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ σε όλους τους ΟΤΑ της Χώρας και τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους για την κάλυψη έρ γων και επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς και των αντισταθμιστικών οφελών των ΟΤΑ με τα ακόλουθα κριτήρια: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ) Δημοτικά Διαμερίσματα: Κάθε ΟΤΑ επιχορηγείται με ποσό ανάλογο με τον αριθμό των δημοτικών του διαμερισμάτων, αφού αφαι ρεθεί το δ.δ. της έδρας του. 2) Δείκτης προβληματικότητας: Ενισχύονται οι ορεινοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα με βάση τον πληθυσμό των ορεινών δημοτικών τους διαμερισμά των καθώς και οι ΟΤΑ ή δημοτικά διαμερίσματα των νησιωτικών περιοχών. Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ) Πληθυσμός 2) Μεταβολή πληθυσμού 3) Έκταση 4) ΑΕΠ 5) Ανεργία Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΟΤΑ: ) Πληθυσμός 2) Έκταση 3) ΑΕΠ Νομού (πλην ΟΤΑ ν. Αττικής και ν. Θεσ/κης) 4) Πυκνότητα Πληθυσμού (ειδικά στους ΟΤΑ Ν. Αττικής & Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 5) Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων (ειδικά στους ΟΤΑ Ν. Αττικής και Ν. Θεσ/κης). 6) Μεταβολή πληθυσμού (ειδικά στους ΟΤΑ Ν. Θεσ/ κης). Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΑΤΑ (ΠΛΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ): Θεσμοθέτηση ελάχιστου ορίου ΣΑΤΑ ανά δήμο ή κοι νότητα ανάλογα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος. Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟ: Από την παραπάνω κατανομή θα αφαιρεθούν ποσά προκειμένου να αποδοθούν: ) Σε Αναπτυξιακούς Συνδέσμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δρα στηριοτήτων. 2) Σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιβαρύνο νται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών. Από τις διατάξεις αυτής της κοινής υπουργικής από φασης προκαλείται δαπάνη ύψους ,00. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΝΑΚΟΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ Αριθ (2) Καθορισμός αριθμού θέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας του ν. Αττικής, που πληρούνται από άτομα που προ στατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών.. Τις διατάξεις της παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 305/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Το υπ αριθμ. 2633/ έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας του ν. Αττικής για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλήρωσης είκοσι έξι (26) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Νέας Ιωνίας του ν. Αττικής. 4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Α. Σε συνέχεια των υπ αριθμ. 3239/ (205/ ) και 20027/ (89/ ) προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Δήμο Νέας Ιωνίας του ν. Αττι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3373 κής, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προ στατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/998 σε μία (). Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β παρ., άρθρου ν. 2643/998) και θα καλυφθεί από άτομο του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Ν. Ιωνίας ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ6 Εργατών Καθαριότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑ ν. 2643/998 ΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθ (3) Καθορισμός αριθμού θέσεων του Δήμου Πολίχνης του ν. Θεσσαλονίκης, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών.. Τις διατάξεις των παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προ σώ πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 305/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Το υπ αριθμ. 375/ έγγραφο του Δήμου Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης για την επικείμενη έκ δοση προκήρυξης, πλήρωσης σαράντα έξι (46) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατη γοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης. 4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ γασίας για το Δήμο Πολίχνης του Ν. Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύο νται από τις διατάξεις του ν. 2643/998 σε δύο (2). Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β παραγ., άρθρου ν. 2643/998) β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α παραγ., άρθρου ν. 2643/998) ν. 2643/998 Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως: ΝΟΜΑΡΧΙΑ Θεσσαλο νίκης Θεσσαλο νίκης ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Πολίχνης Δήμος Πολίχνης ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Εργατών Κήπων ΥΕ Εργατών Κα θαριότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ν. 2643/ 998 Α.Μ.Ε.Α. Πολυτέκνων Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθ (4) Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Λαρισαίων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/998 και κατανομή των θέσεων αυτών.. Τις διατάξεις των παρ. και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προ σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου του ν. 305/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,... ρυ θμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 305/ Το υπ αριθμ. 3708/ έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης, πλή ρωσης ογδόντα δύο (82) συνολικώς θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Λαρισαίων. 4. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε Α. Σε συνέχεια της υπ αριθμ / (606/ Β /2005, 78/ ) προηγούμενης απόφασής μας, καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το Δήμο Λαρισαίων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/998 σε τέσσερις (4). Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ α) Έμμεση Α.Μ.Ε.Α. (δεύτερο εδάφιο, περίπτω σης β παραγ. άρθρου ν. 2643/998) β) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (πε ρίπτωση δ παραγ. άρθρου ν. 2643/998) γ) Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώ το εδάφιο περίπτωσης β παραγ., άρθρου ν. 2643/998) ν. 2643/998 2

4 3374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ 6 Εργατών Καθαριότητας»»» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έμμεση Α.Μ.Ε.Α. Αναπήρων Πολέμου ν. 2643/998»»» Α.Μ.Ε.Α.»» ΥΕ 6 Εργατών Πρασίνου Α.Μ.Ε.Α. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθ. 396 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Λιμενικού Ταμείου Χανίων.. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 368/989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δια τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το π.δ. 372/995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγεί ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουρ γείο Εργασίας». 5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 55/970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 6 του ν.δ. 037/97 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π. δ/τος της «περί κωδικο ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β. δ/τος της «περί κα νονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 40/988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 0. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. του ν. 943/99».. Το άρθρο 6 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. 4848/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α ημερολογιακού εξαμήνου 2006». 4. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προ σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/997 (ΦΕΚ 09/Α / ). 5. Το υπ αριθμ /04/2006/ έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και την υπ αριθμ. 223/2005 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμε νικού Ταμείου Χανίων. 6. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων ποσού 772,00 στον ΚΑΕ 026, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για 4 υπαλ λήλους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων με σχέση ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου, μέχρι 40 ώρες συνολικά ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής ερ γασίας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Ο Γενικός Γραμματέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθ. 320 (6) Έγκριση υπερωριακής εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το έτος Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 368/989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δια τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το π.δ. 372/995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 5. Τις διατάξεις του ν. δ/τος 55/970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 6 του ν.δ. 037/97

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3375 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της «περί κωδικο ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της «περί κανο νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 40/988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 0. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. του ν. 943/99».. Το άρθρο 6 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. 4848/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α ημερολογιακού εξαμήνου 2006». 4. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/997 (ΦΕΚ 09/Α/ ). 5. Το υπ αριθμ. Φ.80425/336/703/ αίτημα της Γεν. Γραμ. Κοινων. Ασφαλίσεων και τα υπ αριθμ. Μ77/76 και Μ77/77/ έγγραφα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 6. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας έχει προβλε φθεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανι σμού, ΚΑΕ 026, ποσόν 56.52,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ ως εξής: για ) 35 διοικητικούς υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ Δ/Ο, ΤΕ Δ/Λ, ΔΕ Δ/Λ, ΔΕ Προσ/κου Η/Υ, ΔΕ τεχνικός, ΔΕ προσ/κό ασφαλείας, ΥΕ επιμελητών, ΥΕ καθαριστριών, ΥΕ εργατών, ΥΕ βοηθ. προσ/κό), μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά ο καθένας, 2) 2 υπαλλήλους Ειδικό Επι στημονικό προσωπικό (ΠΕ κατηγορίας) μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά ο καθένας, 3) υπάλληλο (στο γραφείο Διοικητή) αμειβόμενο με ΣΣΕ με ειδικότητα (Δ/Ο) Αναλυτή Προγραμματιστή μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά, 4) 4 υπαλλήλους αμειβόμενους με ΣΣΕ (ΔΕ κατηγορία) μέχρι διακόσιες είκοσι (220) ώρες συ νολικά ο καθένας, 5) υπάλληλο αμειβόμενο με ΣΣΕ (ΥΕ κατηγορίας) μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά και 6) 4 διοικητικούς υπαλλήλους (κλάδων ΔΕ Διοικ/ κός Λογ/κός, ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Εργατών) μέχρι εξακόσιες (600) ώρες συνολικά ο καθένας,πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Ο Γενικός Γραμματέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθ. 345 (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του «Συνηγόρου του Πολίτη».. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 368/989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δια τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το π.δ. 372/995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 55/970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ/τος της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 6 του ν.δ. 037/97 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της «περί κωδικο ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της «περί κανο νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 40/988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 0. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. του ν. 943/99».. Το άρθρο 6 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. 4848/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α ημερολογιακού εξαμήνου 2006». 4. Την υπ αριθμ. 33/ ΠΥΣ «Τροποποίηση και ανα μόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/997 (ΦΕΚ 09/Α/ ). 5.Το υπ αριθμ. 34/ έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. 6. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 7. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω ση στους ΚΑΕ 05 και 052 του φορέα 07 60, ποσόν 3.200,00 περίπου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αποσπασμένο από τον ΗΛ ΠΑΠ μέχρι 50 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας.

6 3376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Ο Γενικός Γραμματέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθ. 373 (ΦΟΡ)3 (8) Διορισμός του Κόλια Ταξιάρχη: α) στη θέση του Διευθυ ντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνι κού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), β) ως μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου αυτού. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 0, των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου και του άρθρου 3 του ν. 54/985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας». β. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3054/2002 «Οργά νωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». γ. Τις διατάξεις του π.δ. 226/989 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» (ΦΕΚ Α 07), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 347/996 (ΦΕΚ Α 229). δ. Την υπ αριθμ. 4790(ΦΟΡ)679/ απόφα σή μας με την οποία προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Διευ θυντών των Ινστιτούτων α) Βυζαντινών Ερευνών, β) Νεοελληνικών Ερευνών, γ) Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνούν (Ε.Ι.Ε.). ε. Την υπ αριθμ (ΦΟΡ) 824/ απόφασή μας με θέμα τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Κριτών για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση των Διευθυντών των Ινστιτούτων α) Βυζαντινών Ερευνών, β) Νεοελληνικών Ερευνών, γ) Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). στ. Το από έγγραφο του Συντονιστή της Επι τροπής Κρίσεως, Εύδοξου Τσολάκη, αποφασίζουμε: Διορίζουμε τον Κόλια Ταξιάρχη: α) στη θέση του Διευ θυντή του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με πενταετή θητεία και β) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφα σης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης, Παρακολούθη σης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγε λιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πά τρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)», όπως ισχύει. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 8/Β / ) περί συγκρότη σης Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης, Παρακολούθη σης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)». 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 53/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Δι καιοσύνης περί συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Πι στοποίησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποινικού Μητρώ ου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)». 3. Την υπ αριθμ. 444/ (ΦΕΚ 4/Β/ ) από φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Δικαιο σύνης περί συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποί ησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πει ραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)». 4. Τις από αιτήσεις των υπαλλήλων της Κ.Υ.Υ.Δ., Έλλης Ανδρουτσοπούλου και Ουρανίας Ρο μποτή, με τις οποίες ζητούν την αντικατάστασή τους από τις θέσεις της γραμματέως και της αναπληρώτριας γραμματέως αντίστοιχα, της εν λόγω Επιτροπής. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφα σή μας περί συγκρότησης Κεντρικής Επιτροπής Πιστο ποίησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «για την Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και τον Εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βό λος)», όπως ισχύει ως εξής: Αντικαθιστούμε τις υπαλλήλους της Κ.Υ.Υ.Δ., Έλλη Ανδρουτσοπούλου και Ουρανία Ρομποτή, γραμματέα και αναπληρώτρια γραμματέα αντίστοιχα της εν λόγω Επιτροπής και ορίζουμε αντί αυτών, τις υπαλλήλους της Κ.Υ.Υ.Δ., Σταυρούλα Εξαρχάκου και Αθηνά Φωκά, γραμματέα και αναπληρώτρια γραμματέα αντίστοιχα στην εν λόγω Επιτροπή. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθ (0) Καθορισμός αποζημίωσης της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανά δειξη αναδόχου για την Εγκατάσταση Ολοκληρωμέ νων Πληροφοριακών Συστημάτων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρα κλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομοτηνής, Αλε ξανδρούπολης, Σερρών, Καβάλας). ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ) Τις διατάξεις:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3377 α) του ν. 2362/995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογι στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) του άρθρου 7 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λπ.», γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), δ) του ν. 2286/995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ε) του π.δ. 394/996 (ΦΕΚ 266 Α ) «Κανονισμός Προμη θειών Δημοσίου», στ) του π.δ. 36/2000 (29 Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». 2) Την υπ αριθμ. 733/ Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πλη ροφοριακών Συστημάτων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερ ρών, Καβάλας). 3) Την υπ αριθμ. 452/ απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 76/Β / ) περί συγκρότη σης Επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Εγκα τάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε Διοικητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομο τηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Καβάλας). 4) Το υπ αριθμ. 4524/ έγγραφό μας προς το Εθνικό Τυπογραφείο. 5) Το υπ αριθμ. 2240/ έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις. 6) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 055 του Φ. 7 0 του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2006, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε την κατά Συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, των Μελών, και του Γραμματέα της Επιτρο πής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Εγκατάσταση Ολο κληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε Διοι κητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Καβάλας), ως εξής: Α) Του Προέδρου σε 42,77 ευρώ. Β) Για έκαστο εκ των τεσσάρων (4) Μελών σε 42,77 ευρώ. Γ) Του Γραμματέα σε 42,77 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Η συμμετοχή ανά συνεδρίαση πιστοποιείται από το οικείο πρακτικό συνεδριάσεως το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο,τα Μέλη, και τον Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθ. 509 () Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. και 83 παρ. 2 του Συντάγματος, 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ, και 5, 47 παρ. 2 περ. δ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατά ξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Το π.δ. 20/2004 «Διορισμός του Κωνσταντίνου Κα ραμανλή του Αλεξάνδρου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α 84). 4. Το π.δ. 33/2005 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 35). 5. Το π.δ. 77/985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α 28), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το π.δ. 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπια κούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)» (ΦΕΚ Α 90). 7. Το π.δ. 88/2005 «Τροποποίηση του Προεδρικού Δια τάγματος 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ)» (ΦΕΚ Α 23), αποφα σίζουμε:. Στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Γεώργιο Ορφανό, ανα θέτουμε τις αρμοδιότητες επί θεμάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εκτός της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η διάρκεια λειτουργίας της οποίας έχει παραταθεί. 2. Στις ανωτέρω αρμοδιότητες του Υφυπουργού πε ριλαμβάνονται και οι κοινοβουλευτικές, η νομοθετική πρωτοβουλία, η πρόταση για την έκδοση και η υπογρα φή ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, η έκδο ση αποφάσεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς και η συνυπογραφή ατομικών ή κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς. 3. Η νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται παραλλήλως και από τον Υπουργό. Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 5 Φεβρουαρίου Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

8 3378 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ /04 (2) Έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης εντός των νομίμων ορίων στον με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φύλακα νυχτο φύλακα του NAT κατά το Α εξάμηνο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 25/Β / ). 3. Την υπ αριθμ. 377/ έγκριση υπερωριακής εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Πειραιά. 4. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της σχετικής δαπά νης ύψους 275,00 ευρώ περίπου υπάρχει πίστωση στον Προϋπολογισμό NAT έτους 2006 (ΚΑ 026): ,00 ευρώ, αποφασίζουμε:. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα σχόλησης εξήντα (60) ωρών, πέραν του κανονικού ωρα ρίου εργασίας, εντός των νομίμων ορίων, για έναν (0) φύλακα νυχτοφύλακα του NAT με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το Α εξάμηνο 2006, για την επί εικοσιτετραώρου βάσης φύλαξη του κεντρικού κτιρίου NAT από τρεις 8ωρες βάρδιες φυλά κων νυχτοφυλάκων. 2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα πριν τη δη μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2006 ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ (3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού λιο στη Διοικητική Επιτροπή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ α) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 208/992 (ΦΕΚ 54/Α /992), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3β, που προστέθηκε με το άρθρο 22 ν. 349/2005 (ΦΕΚ 297/Α /2005). β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ν. 208/992 όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα αντίστοιχα άρθρα 20 και 23 του ν. 349/2005. γ. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, που λήφθηκαν στις συνεδριάσεις του 49/ , 3/ και / , αποφασίζουμε: Τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοι κητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας των κατωτέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφια α, β, γ, ε, στ, ζ και η του ν. 208/992 όπως ισχύει και που αφορούν: Υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδο τικού χαρακτήρα. Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής. Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπο ρίου. Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής προϊόντων. Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών. Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθί μων. Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικον. εξελίξεις και συναφή θέματα. Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαιώ σεων ή ταυτοτήτων. Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματολη ψιών. Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές. Διεκπεραίωση κάθε άλλου έργου μετά από εξουσιο δότηση της Πολιτείας. Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση και εμπειρία. Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας. Ανάθεση εκπόνησης μελετών σχετικά με σκοπούς. Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και επιχορηγήσεις τέτοιων εκδόσεων. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων, εργοδοτικών ορ γανώσεων κ.λπ., σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπο λογισμό. Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημά των και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών και λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοποιητικών και εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή μη υπηρεσίες έναντι ανταποδοτικού τέλους. 2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 6 και 8 του ν. 208/992 όπως ισχύει και που αφορούν: Είσπραξη συνδρομών μέσω πιστωτικών καρτών. Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων. Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης έργου, μέχρι ΕΥΡΩ. Αγρίνιο, 27 Φεβρουαρίου 2006 Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1585/Β /01-07-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 30 Ιουνίου 2011 Αριθ.Πρωτ.: 12457/418 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 272 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι στολών της SOCIETE GENERALE BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13190/02 (ΦΕΚ 896/Β /16.7.2002 και ΔΙΑΔΠ/Α/16959/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7655 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 9 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία του Γεωργίου Λάππα με δημόσια δαπάνη... 1 Τροποποίηση της αριθμ. 35814/13.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 299 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ηράκλειας Ν. Σερ ρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 31 Αυγούστου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 78031/Δ4 Σύσταση θέσεων καθαριστριών/καθαριστών κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 30 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Βρεφονηπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 203 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 510 27 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση ασυμφωνίας μεταξύ της διαμορφωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1268 26 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2/23501/ 0022/2006 (ΦΕΚ 727 τ.β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 25 0 Μαΐου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ:70/B

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (288 σελ., 18.9 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 15 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 289 22 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Ζαχάρως, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/

70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/ 1 70977/Φ.536.5/2018 ΦΕΚ 76 Β/22-01-2018 Καθορισμός αποζημίωσης του προσωπικού που διδάσκει στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 180 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκ. σχ. πόλης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 68 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 443 25 Φεβρουαρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 309 14 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμημάτων των χει μάρρων «Ξυλοκέρας» και «Σέλεμνου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 17 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως κυριωτέρας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 26 Μαρτίου Αρ. Πρωτ.: οικ /Α32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /78020/8637/8411. Ηµ/νία Έκδοσης 15/02/2019 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /78020/8637/8411. Ηµ/νία Έκδοσης 15/02/2019 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 09.0.8 08:4:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω05Σ465Π4-8Β5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / Α /7800/867/84 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 127 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικής θέ σης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36637 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3076 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υπηρεσίας του Δήμου Κύθνου. 2 Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου. 3 Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 211 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πράξης «Αρ χική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ορθή επανάληψη 10-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 279213/2607 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 36932 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Θέμα: «Κοινή υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1867 29 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719 Υπαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρω τοβάθμιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 11 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επαναφορά του υπαλλήλου ΓΛΗΓΟΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στη θέση που κατείχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 890 9 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενου παραθε ρισμού των συνταξιούχων του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1159202 ΕΞ 2014/1.12.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 512 17 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα