ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη διακατεχόμενου δάσους δρυός 25 στρεμ. ως αναδασωτέο στη θέση «Κισσός Δουνέϊκα» περι φέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Άνω Μακρυνούς Δήμου Μακρυνείας Νομού Αιτωλοακαρνανίας... 1 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Σάρτη, νότια του οικισμού» του Δημοτικού Διαμερίσματος Σάρτης του Δήμου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κήρυξη διακατεχόμενου δάσους δρυός 25 στρεμ. ως αναδασωτέο στη θέση «Κισσός Δουνέϊκα» περιφέ ρειας Τοπικού Διαμερίσματος Άνω Μακρυνούς Δή μου Μακρυνείας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις «περί διοικητικής αποκέντρωσης του ν. 3200/1955 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγ ματος. 3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας δα σών κ.λπ.» και ειδικότερα: α) του άρθρου 38 παρ. 1 και β) του άρθρου 41 παρ Τις υπ αριθμ. α) /1180/ , β) / 3049/ γ) / και δ) / διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας. 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1δ, 5 παρ. 3β, 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας». 6. Τις υπ αριθμ. 2176/ και 2455/ προ τάσεις του Δασαρχείου Μεσολογγίου περί κηρύξεως αναδασωτέου διακατεχόμενου δάσους δρυός. 7. Την υπ αριθμ. 186Γ.Γ./ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «περί ανάθε σης αρμοδιοτήτων». 8. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1434/τ.Β / τεύχος Δεύτερο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι φέρειας Δυτικής Ελλάδος «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγρά φων, ενταλμάτων κ.λπ «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Κηρύσσουμε ως αναδασωτέο με φυσική ή τεχνητή ανα γέννηση το διακατεχόμενο δάσος δρυός των 25 στρεμ., που ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 3 παρ 1 και του άρθρου 4 παρ 1ε και 2β του ν. 998/1979, όπως αυτός τρο ποποιήθηκε με το ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α / ), με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαγιά και την διατήρηση του χαρακτήρα του δάσους δρυός, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτού για άλλο σκοπό. Το ανωτέρω διακατεχόμενο δάσος δρυός βρίσκεται στη θέση «Κισ σός Δουνέϊκα» περιφέρειας Τοπικού Διαμερίσματος Άνω Μακρυνούς Δήμου Μακρυνείας, προσδιορίζεται από τα στοιχεία: Α, Β, Γ, Δ, Α και οριοθετείται ως ακολούθως: Βόρεια: Με Διακατεχόμενο δάσος δρυός. Ανατολικά: Με Διακατεχόμενο δάσος δρυός. Δυτικά: Με Διακατεχόμενο δάσος δρυός. Νότια: Με Διακατεχόμενο δάσος δρυός, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, που αποτε λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 30 Ιουνίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

2 3350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3351 Αριθμ (2) Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και πα λαιού αιγιαλού, στη θέση «Σάρτη, νότια του οικισμού» του Δημοτικού Διαμερίσματος Σάρτης του Δήμου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α / ) «Περί αιγιαλού και παραλίας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 439/1970 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθη καν και ισχύουν σήμερα. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5 ν. 2344/1995 του άρθρου 52 παρ. 6 ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών, οι αρμοδιότη τες πλέον του οποίου περιήλθαν στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας που ασκούνται από τον Αναπληρωμα τικό Περιφερειακό Διευθυντή. 5. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α ), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Δι οίκηση του Νομού ή Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στη εννιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας ούτε όπως καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από , Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Διοί κησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται από στον Υπουργό Οικονομικών. 6. To ν (ΦΕΚ 15/τ.Α / ) άρθρο 46 παρά γραφο 21 με το οποίο οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λει τουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφο ρούν θέματα και Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργη ση με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων Υ.Δ.Ε. 7. Την υπ αριθμ. 8063/ (ΦΕΚ 2317 Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων ττράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους Δ/σεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 8. Την από έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/ (ΦΕΚ 285/τ. Α / ) «Περί αιγιαλού και παραλίας» αρμόδιας Επιτροπής ττου αφορά στον καθορισμό των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Σάρτη, νότια του οικισμού» Δ/Δ Σάρτης, του Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής. 9. Το από Μάρτιο 2008 τοπογραφικό, υψομετρικό και κτηματογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 σε μία (1) πινακίδα, το οποίο συντάχθηκε από τον Γεώργιο Κυ ριακού, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό και συνοδεύει την παραπάνω έκθεση. 10. Την υπ αριθμ /44/09/ γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν. 11. Το υπ αριθμ. (αρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΚ.Μ) έγγραφο της Κτη ματικής Υπηρεσίας του Ν.Χαλκιδικής, με το οποίο δια βιβάστηκε στη υπηρεσία μας ο σχετικός φάκελλος του θέματος, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την από έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 τ.α / ) «Περί αιγιαλού και παραλίας» αρμόδιας Επιτροπής γία τον καθορισμό των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Σάρτη, νότια του οικισμού» στο Δ/Δ Σάρτης του Δήμου Τορώνης, καθώς επίσης και το από Μάρτιο 2008 τοπογραφικό, υψομετρικό και κτηματο γραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, σε μία (1) πινακίδα το οποίο συντάχθηκε από τον Κυριακού Γεώργιο, Το πογράφο μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης από την Κτηματική Υπηρεσία, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν. 2971/2001, το οποίο συνοδεύει την παραπάνω έκθεση. Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, καθορίσθηκε: α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή, με κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16, οι οποίες εξασφαλίζονται με συντε ταγμένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πο λυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, οι οποίες εξασφαλίζο νται με συντεταγμένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. Το εύρος της παραλίας ορίζεται σε 15,00 μ. για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001. Εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών επί ακινήτων της πα ραλίας, απαλλοτριώνονται λόγω δημόσιας ωφέλειας. Υπάρχοντα κτίσματα εντός της ζώνης της παραλίας και του αιγιαλού δεν εξαιρούνται. γ) Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με κυανή συ νεχή πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1, 2 και 6 και 7, 3, 4, 5 και 6, οι οποίες εξασφαλίζονται με συντε ταγμένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. Η παραπάνω χάραξη αποτελεί καθορισμό των οριο γραμμών για πρώτη φορά. Η απόφαση αυτή μαζί με την Έκθεση της Επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

4 3352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΚΘΕΣΗ της επιτροπής καθορισμού αιγιαλού παραλίας (Άρθρο 3 παρ. 1 και άρθρο 4 παρ. 3 ν. 2971/2001). Καθορισμός για πρώτη φορά των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Σάρτη, νότια του οικισμού», του Δη μοτικού Διαμερίσματος Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας. Πολύγυρος, 14 Μαΐου 2009 Η επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ ), περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού και πα ραλίας, η οποία ορίσθηκε με την υπ αριθμ. 1274/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπογράφοντες: 1. Ιωάννη Κομπούρη, προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής, Πρόεδρο. 2. Ευστάθιο Χατζόπουλο, τοπογράφο μηχανικό, Υπάλ ληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής, Μέλος. 3. Βρύζα Αθανάσιο, Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., Λιμενάρχη Ιερισσού, Μέλος. 4. Κωνσταντίνο Βογιατζή, τοπογράφο μηχανικό, ανα πληρωτή του Διευθυντή Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α. Χαλκιδικής, Μέλος. (Ο αναπληρωτής του Διευθυντή χωροταξίας και πε ριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος της επιτροπής, απουσί ασε), διενήργησε αυτοψία στην παραπάνω περιοχή στις ύστερα από την υπ αριθ. 1264/ πρόσκληση του προέδρου της, και αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την από αίτηση του Χρήστου Τουτσάρη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται ο κα θορισμός των ορίων του αιγιαλού παραλίας στην πα ραπάνω περιοχή. 2. Το τοπογραφικό υψομετρικό και κτηματογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε τον μήνα Μάρτιο του έτους 2008 από τον Γεώργιο Κυριακού, τοπογράφο μηχανι κό, σε μία πινακίδα, με κλίμακα 1:500, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Ευστάθιο Χατζόπουλο, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπη ρεσίας Χαλκιδικής, στις ,. 3. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 και την σχετική δικα στική και διοικητική νομολογία. 4. Τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις για το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας που αφορούν στα πα ρακάτω α) Γεωμορφολογία του εδάφους: i. H μορφολογία της ακτής συνίσταται από: Χαλαρά ιζήματα (άμμος) που έχουν προκόψει κυρίως από την εναπόθεση φερτών υλών χειμάρρων, αλλά και από την αποσάθρωση διάβρωση των μητρικών πετρω μάτων της ευρύτερης ακτής και τα οποία έχουν εύρος που κυμαίνεται από 50 έως 80 μέτρα (μ.) και υψόμετρα αυχένα που κυμαίνονται περί τα 2,50 μ. (προκύπτουν από το τοπογραφικό διάγραμμα) Εκβολή χειμάρρου. ii. Της ακτής συνέχονται εκτάσεις: Πεδινές, Με έδαφος γαιώδες, Εντός σχεδίου, Δομημένες (μέτριας πυκνότητας δόμηση), Με χρήση κατοικίας. iii. To φυσικό όριο βλάστησης συνίσταται από: Χαμηλή ποώδη φυσική βλάστηση (αγριόχορτα), Θαμνώδη φυσική βλάστηση (καλαμιές στην εκβολή του χειμάρρου), Δενδρώδη φυσική βλάστηση (αλμυρίκια, σε δυο τρία σημεία). β) Παράκτιοι φυσικοί πόροι: Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν παράκτιοι φυσικοί πόροι. γ) Μετεωρολογικά στοιχεία: Η περιοχή προσβάλλεται από ανέμους, Α, ΒΑ και ΝΑ διευθύνσεων που έχουν τον χειμώνα μέγιστη συνηθι σμένη ένταση 6 μποφόρ. δ) Μορφολογία του πυθμένα: Από στοιχεία που προκύπτουν από την αυτοψία μα κροσκοπικά και από το απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50000 που συνοδεύει το διάγραμμα προκύπτει ότι ο πυθμένας έχει αμμώδη σύσταση και μέτριες κλίσεις με μέτρια βάθη κοντά στην ακτή. Λόγω των μετρίων βαθών και κλίσεων, η θραύση του κύματος και η εκτόνωση της ενέργειας του γίνεται σε μέτρια απόσταση από την ακτογραμμή (εντός της θάλασσας) και η επίδραση του κύματος στην ακτή είναι μέτρια. ε) Ανάπτυξη κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής: Πρόκειται για ακτή με μεγάλο ανάπτυγμα θάλασσας. Το μεγάλο ανάπτυγμα θαλάσσιας έκτασης συμβάλλει στη δημιουργία μεγάλης έκτασης κυματικού πεδίου. στ) Τεχνικά έργα: Στην περιοχή δεν υφίστανται τε χνικά έργα. ζ) Εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρή σεις γης: Για την περιοχή έχει εκδοθεί απόφαση, του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Τορώνης Νομού Χαλκιδικής, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 83/ τ.ααπ/ Σύμφωνα με τον χάρτη και τους πίνακες χρήσεων γης, η χρήση που επιτρέπεται στην περιοχή που γειτνιάζει με την περιοχή του καθορισμού είναι οικιστική ανάπτυξη Α κατοικίας υφιστάμενος οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων. (ΠΟΑ ΑΚ2). η) Δημόσια κτήματα: Στη συνέχεια, προς βορρά, του παρόντος καθορισμού, έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού μπροστά από τον οικισμό Ν. Αφη σιά (Σάρτη) με την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 246/τ.Δ /1972). Με τον καθορισμό αυτό προέκυψε παλαιός αιγιαλός ο οποίος καταγράφηκε ως δημόσιο κτήμα με αριθμό Βιβλίου Καταγραφής 256 (ΑΒΚ256). Το κτήμα ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (Υπουργείο Οι κονομίας και οικονομικών). θ) Εθνικό κτηματολόγιο: Έχει ενταχθεί η περιοχή στο Εθνικό κτηματολόγιο με ημερομηνία έναρξης ισχύος του θεσμού την βάσει της υπ αριθμ. 365/2/ απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. ι) Ευπαθή οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιο χές: Δεν υπάρχουν. (Η περιοχή του καθορισμού συνορεύ ει άμεσα με περιοχή οικιστικής ανάπτυξης ΠΟΑ ΑΚ2). 5. Την Συμπληρωματική Διανομή Σάρτης 1982 που έκανε η Διεύθυνση Γεωργίας της Ν.Α. Χαλκιδικής και την από έκθεση του Ευστάθιου Χατζόπουλου περί της εφαρμογής του προς την θάλασσα ορίου της διανομής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Το υπ αριθμ. Φ.544.5/44/09/ έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού / Διεύθυνση Α2 / Τμήμα Ιε, με το οποίο εκφράζεται, υπό προϋποθέσεις, η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. για τα όρια αιγιαλού παραλίας και πα λιού αιγιαλού, όπως τα καθόρισε η επιτροπή αιγιαλού. Οι προϋποθέσεις (α) και (β) γίνονται δεκτές και επιφέ ρονται οι ανάλογες διορθώσεις και συμπληρώσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα και στην παρούσα έκθεση. Η αναφερόμενη στην προϋπόθεση (γ) απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής υπ αριθμ. 1776/ , επικυρωτική της από έκθεσης της επιτροπής αιγιαλού και του συνοδεύοντος αυτήν τοπογραφικού διαγράμματος, δεν ισχύει επειδή δεν έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., αποφα σίζει: 1. Καθορίζει στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμ μα: α) Την οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16, οι οποίες εξασφαλίζονται με συ ντεταγμένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. β) Την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17, οι οποίες εξασφα λίζονται με συντεταγμένες από το κρατικό τριγωνομε τρικό δίκτυο. Το εύρος της παραλίας ορίζεται 15,00 μέτρα, τηρουμέ νων των περιορισμών της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2971/ Αποφαίνεται ότι υπάρχει παλαιός αιγιαλός, του οποίου καθορίζει την οριογραμμή με κυανή συνεχή πο λυγωνική γραμμή, με κορυφές 1, 2 και 6, και 7, 3, 4, 5, και 6, οι οποίες εξασφαλίζονται με συντεταγμένες από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο. Υπάρχει τμήμα της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού που δεν καθορίζεται, (από την κορυφή 2 του παρόντος καθορισμού, μέχρι την ακραία κορυφή του προς Βορρά καθορισμένου, με την υπ αριθμ / απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, παλαιού αιγιαλού). Σε περίπτωση που αρθούν οι λόγοι της παραχώρησης του κληροτεμα χίου 449 προς τον Δήμο Τορώνης, η οποία έγινε με βάση την υπ αριθμ /2000/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, θα γίνει επανακαθορισμός, ώστε να καθορισθεί στην παραπάνω θέση ο παλαιός αιγιαλός, που δεν καθορίζεται με την παρούσα. Η Επιτροπή ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

6 3354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3355

8 3356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 194 15 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καρκάνι Μαλιμπάρδι», του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 573 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132350/11127 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή Παραλίας Πλατάνου Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 66 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11416/974 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και πα ραλίας στην περιοχή ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 310 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30881/25635 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΜΠΟΥΖΙ», του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2857 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 220 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ» Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2661 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 9,826 στρ., στη θέση «Κατεβασιά» Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 468 30 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων στην περιοχή «Προσήλιο» του Δ/Δ Κυρακαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 0,218 στρεμ. ως αναδασωτέας στη θέση «Παλιάβρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 244 18 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 0,575 στρεμ. στη θέση «Λουτρόπυργος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 85 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποτα μού «Γλαύκου» του Δήμου Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2309 15 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 162 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1575 22 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 132 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ»του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 169 23 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 51,694 στρεμμάτων ως αναδασωτέας στη θέση «Σφηκέϊκα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 211 26 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 19858/1961 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 637 26 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «ΘΟΛΟΡΕΜΑ» στο Προάστειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4941 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 441 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μεσάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 604 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118079/10193 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Νε κροταφείο έως Καρνάγιο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1443 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 160 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102880 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στην Θέση «ΚΑΛΑΔΑ Δ.Κ. Καστού Δ. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 93 18 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21164/1264/21.6.2008 Από φασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 384 18 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29772 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην θέση Κα λαμίτσας της πόλεως Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 525 13 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Καμάρες»του Δ.Δ. Ερινεού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 206 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,395 στρεμ. στη θέση Άγιος Νικόλαος, περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 346 8 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6833/67133 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μακρύγιαλος» τέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4781 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 432 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 17138/215218 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 138 10 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρ ρου «ΜΕΙΛΙΧΟΥ» στη θέση του Αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4805 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 435 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 728 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 1.182τ.μ., σε τμήμα της ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 734 28 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημοτικής έκτασης δά σους εμβαδού δέκα επτά χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 203 15 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,500 στρεμμάτων στη θέση «Νταρδεζα» περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 134 28 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου δάσους πεύκης, εμβαδού 1,674 στρ. στη δασική θέση «Μπαμπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1219 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 134 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5232/61838 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Λουτράκι», του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 450 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Γλυφό Δάφνης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 385 31 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35538/8481 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Μώλος», Δ.Δ. Αρχιλόχου νήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 631 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Μαγγανάρι», (βραχώδες τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Άγιοι Ανάργυροι Μοναστήρι» νήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 33 3 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 607,50 τετρ. μέτρων, στη θέση «Κουτσούμπες» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 619 16 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη Δημόσιου Δάσους ως αναδασωτέου, εμβαδού 132,945 στρεμμάτων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 139 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28661 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αρδάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 403 23 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75636/3601/Φ.αιγ. παρ./β.5 Καθορισμός το πρώτον των ορίων αιγιαλού παραλί ας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 577 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου Διακατεχόμενου δάσους, συνολικού εμβαδού 5,762 στρ. στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 371 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος παρά την ιδιοκτησία Σπυριδούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 334 11 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος των χει μάρρων «ΣΕΛΕΜΝΟΥ» και «ΣΟΦΑΙΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 110 24 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης για τμήμα κηρυχθείσης εκτάσεως ως αναδασω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 108 13 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 144,5 τ.μ., στη θέση «Αλωνάκι», του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 156 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης από επιφάνεια συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 490 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 0,322 στρ. στη θέση «54 χιλ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2889 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 223 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53729 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Βοκαριά - Χελιδόνια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 141 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 11,687 στρ. στη θέση «Πράρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 580 2 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλί ας στη θέση «ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ», περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 670 19 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Σταυρολάγκαδου» των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 211 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 24 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28590/16 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση στην θέση -ΒΑΘΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή «Βρωμόλιθος», Δήμου Λέ ρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 611 17 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44739/5198 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καραβόσταμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 18 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 3.254,87 τ.μ. στη θέση «Χαϊκαλάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 670 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 17,130817 στρ. στην θέση Γιάλα Ψάθας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 21 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης και δάσους πεύ κης 501,924 στρ. ως αναδασωτέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3331 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 337 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος ΡΕΜΑ Ι πλησίον του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 674 20 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εκατόν σαράντα στρεμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5465 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 580 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας εποικιστικής δα σικής έκτασης 745,40 στρ. στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 408 28 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 87,1175 στρ., στη θέση «Μαρουλάς» Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 203 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 23 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108722/7526 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΚΑΜΑΡΕΣ" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 358 6 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΟΜΗΝΑ» Τοπικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 21 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης και δάσους πεύ κης 501,924 στρ. ως αναδασωτέας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 8,7 στρ. στη θέση «Τρίκερι Λούτσα Σωτηρόζα» Δήμου Μάνδρας Ν. Αττικής.... 1 Καθορισμός των ορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 548 14 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 6,3 στρεμμάτων στη θέση «Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 307 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου δημόσιου δάσους, εμβα δού 0,95645 στρ. στη θέση «Βασιλικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 117 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8572/1687 Κ αθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Ασπρούδια» του Δήμου Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3957 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 366 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δημοσίου δάσους εμβαδού 847,72 τ.μ. ως αναδασωτέου, στη θέση «Αμπέλια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 447 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,39281 στρ. στη θέση «Μυρτέζα» του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 125 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,99249 στρ., στη θέση «Αλυκές» Τ.Δ. Ελούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», Δ.Δ. Κάσπακα, Δήμου Μύρινας, νήσου Λήμνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4817 8 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 408 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,1051 στρ. στη θέση «Ποικίλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 658 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 143606/11929 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΑΚΟΠΕΤΡΙ» Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 582 19 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού τετρα κοσίων εφτά τετραγωνικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12871 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1375 15 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην θέση «Γκάνζα» Δ.Δ. Μαρτίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 239 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην πε ριοχή ΚΑΡΝΙΑ, Τοπικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 14 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Κλειδός», Δήμου Δρυμαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 4 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερικός επανακαθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Κιόνι» Δήμου Ιθάκης του Ν. Κεφαλληνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 489 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 60 10 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβαδού 173.838,00 τ.μ., που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 86 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «ΜΑΛΑΜΑΜΟΥΤΗ» Δήμου Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 24 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4631 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Γλυκό νερό» της Τοπικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 93 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 11 28 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 3.245,45 τετρ. μέτρων, στη θέση «Λαρίσι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 228 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΑΒΟΣ ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ» Τοπικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 576 10 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16788/190465 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώ νης παραλίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5987 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 579 15 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 2,00156 στρ. στη θέση «Βαμβακιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2181 1 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 206 26 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέ ματος «ΣΠΑΝΟΥ» στο Δ.Δ. Άνω Καστριτσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα