ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ"

Transcript

1 ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ 12/07/2022 Α. Π.: 4073 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ KAI ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς - Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων - ΕΦΕΠΑΕ Θέμα: Τέταρτη (4 η ) Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (045ΚΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ ) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως ισχύει. 3. Το Ν. 4914/2022( Α 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο , σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.». 4. Το Π.Δ. 5/2022 (ΦΕΚ 15/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», όπως ισχύει. 5. Το Π.Δ. 81/ (ΦΕΚ 119/Α/ ) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 6. Το Π.Δ. 83/ (ΦΕΚ 121/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 1 από 7

2 7. Το Π.Δ. 63/ (ΦΕΚ 156/Α/ ) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο Τη με αριθμό 86593/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 9. Τη με Α.Π /ΕΥΘΥ/615/ (ΦΕΚ Β 1248/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β' 1248)" (ΦΕΚ Β' 2064)» 10. Τη με Α.Π /ΕΥΘΥ455/ (ΦΕΚ Β 2064/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/ Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 1248)». 11. Τη με Α.Π / (ΦΕΚ Β 4799/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ 615/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 1248)». 12. Τη με Α.Π / Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 2 από 7

3 (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως ισχύει. 16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της ) όπως ισχύει. 18. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124της ]. 19. Τη με αριθμό C(2014) final/ Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Τη με Α.Π /EΥΘΥ1016/ (Β 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ αριθμ /EΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθμ /ΕΥΘΥ712/ (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 21. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 22. Τη με Α.Π ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014». 23. Την από ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥ ΟΠΣ περί του τρόπου χειρισμού, στο πλαίσιο του ΣΔΕ των ακολουθούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 3 από 7

4 24. Την από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/ ) ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου της Πράξης. 25. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6413/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 69ης Γραπτής Διαδικασίας του δελτίου εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii και τίτλο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ. 26. Το Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α' 237/ ) «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» και ειδικότερα το άρθρο 73 «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών». 27. Την υπ. αριθμ. 476/ (ΑΔΑ: ΩΔ0Π46ΜΤΛΡ-Ι2Υ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ». 28. Το με Α.Π /ΕΥΚΕ 2594/ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6779/ ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Διατύπωση Γνώμης επί σχεδίου πρόσκλησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. 29. Την υπ. αριθμ ΕΞ 2022/ (ΑΠ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1599/ ) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΑΔΑ:ΨΒΝΜ46ΜΤΛΠ-ΩΛ3) (ΦΕΚ 1293/Β/ ) με θέμα: Θέμα: «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης». 30. Την υπ. αριθμ ΕΞ 2022/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΑΔΑ:ΨΝΥΗ46ΜΤΛΠ-Φ4Ι) με θέμα: Θέμα: Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 31. Τη με Α.Π. 1198/ (ΑΔΑ: Ψ9Δ946ΜΤΛΡ-ΜΣΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (045ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 32. Την υπ. αριθμ. Φ/1/1832/ Επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με θέμα: Διαβίβαση μητρώων λογιστών φοροτεχνικών υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 4 από 7

5 εξέταση της ιδιότητας των ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». 33. Το με Α.Π 1791/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προς ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Αποστολή στοιχείων και πληροφοριών Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών (045ΚΕ). 34. Το με Α.Π. 2333/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προς ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Δεύτερη (2η) Διαβίβαση Στοιχείων και Πληροφοριών Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών (045ΚΕ). 35. Το με Α.Π. 2904/ έγγραφο της της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προς ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Τρίτη (3η) Διαβίβαση Στοιχείων και Πληροφοριών Ωφελούμενων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών (045ΚΕ). 36. Τη με Α.Π. 2543/ (ΑΔΑ:ΩΧΩ246ΜΤΛΡ-Β2Χ) Απόφαση με θέμα: 1η Απόφαση Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (045ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. 3106/ (9ΗΒ946ΜΤΛΡ-Ε5Χ), 3541/ (ΑΔΑ:ΨΗΛ446ΜΤΛΡ-ΑΜΣ) και 3732/ (ΑΔΑ:ΨΝ8Ω46ΜΤΛΡ- ΕΧΔ) όμοιες Αποφάσεις και ισχύει. 37. Τα από ηλεκτρονικά μηνύματα του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τον έλεγχο σώρευσης που διενεργήθηκε από την Κεντρική Μονάδα του καθώς και τον από έλεγχο σώρευσης που διενεργήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για τα προς χρηματοδότηση έργα. 38. Την με Α.Π. 1569/ Απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3681/ ) με θέμα: Έγκριση των Πρακτικών Νο9/ και Νο10/ της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης της Δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ και τα συνημμένα αυτής. 39. Τη με Α.Π. 3988/ Εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση επιπλέον αιτήσεων για χρηματοδότηση στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ,55. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Τη Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ,55. Με την παρούσα, τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε (8.475). Η συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε ,64 και έχει ως εξής: Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 5 από 7

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 -Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 02Σ - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Περιφέρειες σε Μετάβαση Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες Περιφέρειες σε Μετάβαση Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες ( ) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,64 Τα στοιχεία των συμπληρωματικών αιτήσεων χρηματοδότησης που εγκρίνονται με την παρούσα τροποποίηση, περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι συμπληρωματικές προς συγχρηματοδότηση αιτήσεις καθώς και τα σύνολα (ΔΔ και αριθμός έργων) των με α/α 36 Αποφάσεων έγκρισης συμπεριλαμβανομένης της παρούσας. Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2021 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως ισχύει. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η χρηματοδότησή τους θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 2022ΣΕ Β. Η παρούσα απόφαση έγκρισης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ και του ΕΦΕΠΑΕ Γ. Οι ωφελούμενοι της επιχορήγησης υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς όρους που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 6 από 7

7 Δ. Οι ωφελούμενοι της επιχορήγησης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής κοινοποίησης, μέσω προς τη δηλωμένη, στην αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11.4 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης όπως ισχύει. Ε. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησής του. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Συνημμένα: Πίνακας 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Αρχή Πιστοποίησης ΕΥΚΕ ΕΥΣΕ ΕΥΣΕΚΤ Εσωτερική διανομή: Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ Γραφείο της Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Μονάδες Α1, Α3, Β2 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 7 από 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 1 Ν21ΛΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 2 Ν21ΛΦ ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 Ν21ΛΦ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 4 Ν21ΛΦ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 5 Ν21ΛΦ ΥΙΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΤΣΑΓΡΗ Ο.Ε. 6 Ν21ΛΦ ΤΖΙΑΒΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 7 Ν21ΛΦ ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8 Ν21ΛΦ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 Ν21ΛΦ ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 Ν21ΛΦ ΡΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 11 Ν21ΛΦ ΑΠΟΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 12 Ν21ΛΦ ΑΙΚΚΟ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13 Ν21ΛΦ ΜΑΝΤΑ ΔΙΟ. ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 14 Ν21ΛΦ ΦΛΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 Ν21ΛΦ ΚΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 16 Ν21ΛΦ ΤΟΠΑΛΗ ΠΑΤΡΑ 17 Ν21ΛΦ ΚΟΛΙΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 18 Ν21ΛΦ ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΘΕΝΑ 19 Ν21ΛΦ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 20 Ν21ΛΦ ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 21 Ν21ΛΦ ΦΙΓΚΙΩΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 22 Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ 23 Ν21ΛΦ ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 24 Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 25 Ν21ΛΦ ΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 26 Ν21ΛΦ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩ. ΠΑΥΛΟΣ Σελίδα 1 από 65

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 27 Ν21ΛΦ ΤΣΙΧΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 28 Ν21ΛΦ ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 29 Ν21ΛΦ ΤΣΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 30 Ν21ΛΦ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2.000,00 0,00 0, ,00 31 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 32 Ν21ΛΦ Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 2.000,00 0,00 0, ,00 33 Ν21ΛΦ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 34 Ν21ΛΦ ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 35 Ν21ΛΦ ΜΟΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 36 Ν21ΛΦ ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 37 Ν21ΛΦ KG ACCOUNTING Ο.Ε. 38 Ν21ΛΦ ΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39 Ν21ΛΦ ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 40 Ν21ΛΦ MEDITERANEAN GIZGIS & ASSOCIATES ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41 Ν21ΛΦ ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42 Ν21ΛΦ ΜΠΕΟΓΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 43 Ν21ΛΦ ΦΑΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 44 Ν21ΛΦ ΤΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 45 Ν21ΛΦ ΛΥΣΑΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 46 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 47 Ν21ΛΦ ΣΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 48 Ν21ΛΦ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 49 Ν21ΛΦ ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 50 Ν21ΛΦ ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 51 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 52 Ν21ΛΦ Μ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 53 Ν21ΛΦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΧΙΣ ΟΕ 54 Ν21ΛΦ ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 2 από 65

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 55 Ν21ΛΦ ΜΑΛΖΑΡΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 56 Ν21ΛΦ ΛΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 57 Ν21ΛΦ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 58 Ν21ΛΦ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 59 Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΝΤΟΛΑ ΡΑΛΙΩ 2.000,00 0,00 0, ,00 60 Ν21ΛΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 61 Ν21ΛΦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 62 Ν21ΛΦ ΠΟΥΣΛΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 63 Ν21ΛΦ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 64 Ν21ΛΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 65 Ν21ΛΦ ΛΙΑΚΟΚΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 Ν21ΛΦ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67 Ν21ΛΦ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, ,00 68 Ν21ΛΦ ΕΛΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 69 Ν21ΛΦ ΤΑΣΙΩΛΑ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 70 Ν21ΛΦ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2.000,00 0,00 0, ,00 71 Ν21ΛΦ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 73 Ν21ΛΦ ΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 74 Ν21ΛΦ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 75 Ν21ΛΦ ΚΑΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 76 Ν21ΛΦ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77 Ν21ΛΦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ 78 Ν21ΛΦ ΛΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 79 Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.500,00 0,00 5, ,32 80 Ν21ΛΦ ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 81 Ν21ΛΦ ΘΕΟΔ Α ΣΤΑΜΟΣ Ι Κ Ε 82 Ν21ΛΦ ΓΟΥΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 83 Ν21ΛΦ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 3 από 65

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 84 Ν21ΛΦ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 85 Ν21ΛΦ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 86 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 87 Ν21ΛΦ ΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 88 Ν21ΛΦ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 89 Ν21ΛΦ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 90 Ν21ΛΦ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 91 Ν21ΛΦ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 92 Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΚΑ 93 Ν21ΛΦ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΤΡΙΟΣ 94 Ν21ΛΦ ΚΑΠΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΗΣ ΕΕ 2.000,00 0,00 0, ,00 95 Ν21ΛΦ AMBASIS G&F ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 96 Ν21ΛΦ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 97 Ν21ΛΦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΙΚΕ 98 Ν21ΛΦ ΣΙΜΟΣ ΕΛΕΥΘ 2.000,00 0,00 0, ,00 99 Ν21ΛΦ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΟΥΛΟΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 101 Ν21ΛΦ ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 102 Ν21ΛΦ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 109 Ν21ΛΦ ΓΚΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 4 από 65

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 113 Ν21ΛΦ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΟΥΧΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΑΣ ΙΚΕ 117 Ν21ΛΦ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 120 Ν21ΛΦ ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 121 Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 123 Ν21ΛΦ ΜΟΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126 Ν21ΛΦ ΣΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 128 Ν21ΛΦ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 130 Ν21ΛΦ LLOYD HARRISON COOPER ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 131 Ν21ΛΦ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΚΟΡΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 134 Ν21ΛΦ ΝΤΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 137 Ν21ΛΦ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 138 Ν21ΛΦ Μ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 5 από 65

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 140 Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 141 Ν21ΛΦ ΠΑΝΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 142 Ν21ΛΦ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 143 Ν21ΛΦ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΙΚΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΙΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 145 Ν21ΛΦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΛΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147 Ν21ΛΦ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΛΑΟΥΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΑΛΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 149 Ν21ΛΦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 150 Ν21ΛΦ ΠΟΥΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 151 Ν21ΛΦ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 152 Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 154 Ν21ΛΦ Κ ΤΣΑΡΟΥΧΗ Β ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΟΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 156 Ν21ΛΦ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΟΡΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 158 Ν21ΛΦ ΝΤΑΜΠΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΕΛΕΓΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 160 Ν21ΛΦ ΠΕΡΔΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΑΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Νεκταρία Δόστογλου 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 167 Ν21ΛΦ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 6 από 65

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 168 Ν21ΛΦ ΤΖΙΑΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 171 Ν21ΛΦ ΒΙΚΑΤΟΣ ΙΚΕ 172 Ν21ΛΦ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 173 Ν21ΛΦ Χ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Χ ΣΟΦΟΣ ΟΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΜΙΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΡΑΠΗΣ ΙΣΑΑΚ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΡΝΕΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΡΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΦΟΥΣΙΑ 180 Ν21ΛΦ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 181 Ν21ΛΦ ΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 184 Ν21ΛΦ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ 186 Ν21ΛΦ ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 187 Ν21ΛΦ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 188 Ν21ΛΦ ΚΑΜΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 189 Ν21ΛΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 194 Ν21ΛΦ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 195 Ν21ΛΦ ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196 Ν21ΛΦ ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Σελίδα 7 από 65

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 197 Ν21ΛΦ ΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 199 Ν21ΛΦ ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΟΛΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 203 Ν21ΛΦ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 205 Ν21ΛΦ ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 207 Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 208 Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 210 Ν21ΛΦ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 213 Ν21ΛΦ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΛΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 215 Ν21ΛΦ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 217 Ν21ΛΦ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΩΣΤΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε ,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΟΥΛΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΛΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 223 Ν21ΛΦ ΤΖΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΥΖΟΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 8 από 65

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 226 Ν21ΛΦ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 227 Ν21ΛΦ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΟΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 229 Ν21ΛΦ ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΟΔΟΘΕΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 234 Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 236 Ν21ΛΦ ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 237 Ν21ΛΦ ΤΣΙΟΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 238 Ν21ΛΦ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι Κ Ε 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΣΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΟΣ Π. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 242 Ν21ΛΦ ΖΩΣΗΜΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 243 Ν21ΛΦ ΖΩΣΗΜΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 244 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι Κ Ε 247 Ν21ΛΦ ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 249 Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΡΕΛΗΣ 250 Ν21ΛΦ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 251 Ν21ΛΦ ΘΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο Ε 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΡΑΚΑΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 254 Ν21ΛΦ ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 9 από 65

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 255 Ν21ΛΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΒΑΡΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ KEY BUSINESS SOLUTIONS IKE 260 Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 261 Ν21ΛΦ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 262 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΟΥΡΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 264 Ν21ΛΦ ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΟΥΡΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 268 Ν21ΛΦ ΡΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΕΓΑ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 273 Ν21ΛΦ ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 274 Ν21ΛΦ ISOTEC-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε. 275 Ν21ΛΦ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 276 Ν21ΛΦ ΧΑΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 278 Ν21ΛΦ ΑΜΒΡΑΖΗ ΙΟΥΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 280 Ν21ΛΦ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 281 Ν21ΛΦ ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΑΘΑ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 282 Ν21ΛΦ ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 283 Ν21ΛΦ ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ Σελίδα 10 από 65

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 284 Ν21ΛΦ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 285 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 286 Ν21ΛΦ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 287 Ν21ΛΦ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 288 Ν21ΛΦ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΑΔΑ ΘΕΟΦΑΝΗ 290 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 Ν21ΛΦ ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 292 Ν21ΛΦ ΔΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΚΛΟΝΑ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 297 Ν21ΛΦ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 298 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΤΡΙΟΣ 299 Ν21ΛΦ ΝΤΙΠΤΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 300 Ν21ΛΦ ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 301 Ν21ΛΦ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 303 Ν21ΛΦ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 304 Ν21ΛΦ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 305 Ν21ΛΦ ΒΟΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΙΚΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 307 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 310 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 311 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 312 Ν21ΛΦ ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 11 από 65

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 313 Ν21ΛΦ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 314 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 315 Ν21ΛΦ ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 316 Ν21ΛΦ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ TAXIS ΙΚΕ 317 Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 318 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 319 Ν21ΛΦ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥ Ν Ο Ε 320 Ν21ΛΦ ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 321 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΕ 323 Ν21ΛΦ ΔΟΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΟΕ 325 Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΤΡΙΟΣ 327 Ν21ΛΦ ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 328 Ν21ΛΦ ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Μουστακλής Ιωά. Σπυρίδων 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 331 Ν21ΛΦ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ BOLD BUSINESS DEVELOPMENT COSNULTANTS IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 333 Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΣΗ ΝΙΚΗ 334 Ν21ΛΦ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΕ 335 Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 336 Ν21ΛΦ ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 12 από 65

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 337 Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 338 Ν21ΛΦ ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 339 Ν21ΛΦ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 341 Ν21ΛΦ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 342 Ν21ΛΦ ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 345 Ν21ΛΦ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΤΣΙΑ ΟΛΓΑ 347 Ν21ΛΦ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 348 Ν21ΛΦ ΜΕΚΑΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 349 Ν21ΛΦ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΟΥΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 353 Ν21ΛΦ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 359 Ν21ΛΦ ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 362 Ν21ΛΦ TAX & ACCOUNTING SERVICES I.K.E 363 Ν21ΛΦ ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 13 από 65

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 366 Ν21ΛΦ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΡΔΩΝΗ ΜΑΝΘΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 369 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΛΕΓΑΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΦΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 374 Ν21ΛΦ ΣΤΟΥΠΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 375 Ν21ΛΦ ΟΛΓΑ ΜΥΡΓΙΩΤΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΙΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 377 Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 Ν21ΛΦ ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ Π. ΘΕΟΧΑΡΙΤΣΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 381 Ν21ΛΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΙΚΟΣ 382 Ν21ΛΦ ΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 385 Ν21ΛΦ ΜΠΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 386 Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 388 Ν21ΛΦ ΜΑΝΙΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΟΔΑΡΑ ΑΝΝΕΤΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΟΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ 391 Ν21ΛΦ ΒΛΗΣΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΕΡΙΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΑΝΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 14 από 65

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 395 Ν21ΛΦ ΓΛΑΒΙΝΟΥ ΔΗΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ BERITZAS BUSINESS CONSULTING ΟΜΟΡΡΥΘ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 397 Ν21ΛΦ ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 399 Ν21ΛΦ ΜΠΕΡΙΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 400 Ν21ΛΦ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 403 Ν21ΛΦ ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 404 Ν21ΛΦ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 405 Ν21ΛΦ ΤΖΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ 407 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΜΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 409 Ν21ΛΦ ΜΑΛΙΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 410 Ν21ΛΦ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 413 Ν21ΛΦ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 416 Ν21ΛΦ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 418 Ν21ΛΦ ΓΕΡΑΣΑΚΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 419 Ν21ΛΦ ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 15 από 65

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 422 Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΧΡΥΣΗ 423 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 424 Ν21ΛΦ ΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 425 Ν21ΛΦ ΤΣΙΑΚΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 426 Ν21ΛΦ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 429 Ν21ΛΦ ΣΕΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 431 Ν21ΛΦ ΠΚΠ ΙΚΕ 432 Ν21ΛΦ ΤΣΟΜΑΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 433 Ν21ΛΦ ΜΟΥΡΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 434 Ν21ΛΦ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΟΥΝΗΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ Κ. Ο.Ε. 436 Ν21ΛΦ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ Π. & ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε 437 Ν21ΛΦ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 438 Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Β. ΜΑΥΡΑΚΗ - Σ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΟΥΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 446 Ν21ΛΦ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 447 Ν21ΛΦ ΜΟΛΛΑ ΑΛΗ ΜΕΜΕΤ ΕΡΧΑΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΤΡΑΓΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Ε Ι Σ ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ Ο Ε 450 Ν21ΛΦ ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ Σελίδα 16 από 65

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 451 Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 453 Ν21ΛΦ ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 455 Ν21ΛΦ ΤΙΤΑΡΕΛΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΕΡΓΑΝΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 458 Ν21ΛΦ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 460 Ν21ΛΦ ΓΚΡΟΥΠ ΟΡΓΚΑΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 461 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 462 Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 464 Ν21ΛΦ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΙΚΕ 465 Ν21ΛΦ ΚΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΙΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΡΑΣΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΟΥΓΓΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 470 Ν21ΛΦ ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 472 Ν21ΛΦ ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 473 Ν21ΛΦ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 474 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΕΛΑΙΔΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σελίδα 17 από 65

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 478 Ν21ΛΦ ΣΑΜΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 480 Ν21ΛΦ ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 481 Ν21ΛΦ ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 482 Ν21ΛΦ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 483 Ν21ΛΦ ΚΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΜΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΑΡΑΦΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 487 Ν21ΛΦ ΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 488 Ν21ΛΦ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 489 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 490 Ν21ΛΦ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 491 Ν21ΛΦ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 492 Ν21ΛΦ ΚΑΤΡΑΜΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 493 Ν21ΛΦ ΣΙΣΙΟΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 495 Ν21ΛΦ ΣΙΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 497 Ν21ΛΦ ΜΟΡΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 499 Ν21ΛΦ ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 500 Ν21ΛΦ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ 502 Ν21ΛΦ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΙΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 505 Ν21ΛΦ ΑΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 506 Ν21ΛΦ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σελίδα 18 από 65

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 507 Ν21ΛΦ ΤΟΣΙΑΚΛΑΡ ΧΡ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 509 Ν21ΛΦ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ 510 Ν21ΛΦ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΩΙΤΣΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΚΑΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΦΑΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 515 Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 519 Ν21ΛΦ ΜΠΑΔΡΑ ΒΑΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 521 Ν21ΛΦ ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 522 Ν21ΛΦ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 523 Ν21ΛΦ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΤΣΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 525 Ν21ΛΦ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 526 Ν21ΛΦ ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 528 Ν21ΛΦ TAX INFO SOLUTION Ι Κ Ε 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 530 Ν21ΛΦ ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 531 Ν21ΛΦ ΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 532 Ν21ΛΦ ΔΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 533 Ν21ΛΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 534 Ν21ΛΦ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 19 από 65

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 535 Ν21ΛΦ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕΡΚΑΝ ΚΑΙ ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ Ο.Ε. 536 Ν21ΛΦ ΜΑΡΙΑ ΝΟΧΟΥ 537 Ν21ΛΦ ΣΠΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΗΦΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 540 Ν21ΛΦ Σ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΟΕ 541 Ν21ΛΦ ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 542 Ν21ΛΦ Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Σ.ΜΟΥΧΤΗ ΟΕ 543 Ν21ΛΦ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΕΥΡΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 545 Ν21ΛΦ ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΚΑΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΜΑΝΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 552 Ν21ΛΦ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Ι ΜΥΛΩΝΑΣ Ν ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΟΕ 554 Ν21ΛΦ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 556 Ν21ΛΦ ΜΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΤΡΙΟΥ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ Κ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 558 Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ MAESTRO ACCOUNTING O E 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σελίδα 20 από 65

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 1-02 Λιγότερo Αναπτύγμενες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 563 Ν21ΛΦ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 564 Ν21ΛΦ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 566 Ν21ΛΦ ΓΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 567 Ν21ΛΦ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 568 Ν21ΛΦ ΛΕΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΨΟΥΡΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΒΑΙΟΣ 571 Ν21ΛΦ ΚΙΝΤΟΥ ΣΑΝΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 573 Ν21ΛΦ ΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 574 Ν21ΛΦ ΓΙΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 576 Ν21ΛΦ ΣΤΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΛΙΓΔΑ ΕΛΕΝΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 582 Ν21ΛΦ ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΖΟΥΜΠΑΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 584 Ν21ΛΦ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 585 Ν21ΛΦ ΒΑΡΔΙΜΙΑΔΗΣ Μ. ΙΚΕ 586 Ν21ΛΦ ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 587 Ν21ΛΦ ΞΗΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 588 Ν21ΛΦ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 2.000,00 0,00 0, , Ν21ΛΦ ΧΑΤΖΗΠΕΝΤΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 590 Ν21ΛΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 591 Ν21ΛΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 21 από 65

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-02-2018 Α.Π.: 1053/366/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Δεύτερη (2 η ) περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 02-02-2018 Α.Π.: 800/287/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Κατάλογος και βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-02-2018 Α.Π.: 1054/367/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τρίτη (3 η ) περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 05-09-2019 Αρ. Πρωτ: 5224/1663/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 15-03-2019 Αρ. Πρωτ: 1630/439/Α3 Θέμα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 27-02-2019 Αρ. Πρωτ: 1199/264/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2131503629 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Ημερομηνία: 26-02-2019 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Α.Π.: 1169/260/Α3 Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 8011136300 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 20-05-2019 Αρ. Πρωτ: 3321/1097/Α3 Θέμα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 06-06-2019 Αρ. Πρωτ 3657/1188 /Α3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 23/20.05.2019 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία: 23-03 2018 Αρ. Πρωτ: 1841/609/Α3 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 03-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2202/680/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικών Νο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 12-04-2019 Α.Π.: 2437/743/Α3 ΘΕΜΑ: Νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 82/6/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ. κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29-07-2019 Α.Π.: 4812/893/Α2 Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών 10/26.06.2019, 11/27.06.2019 και 12/28.06.2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 2512/410/Α2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 2512/410/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 06-06-2019 Αρ. Πρωτ: 3682/1198/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 28/20-03-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 02-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2187/666/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 21/01.04.2019

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150 Ημερομηνία: 22-03-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 16-11 2017 Αρ. Πρωτ: 6068/843/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 563/04.10.2018 Ημερομηνία: 27-09-2018 Α.Π.: 5916/1920/Α3 A Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 04/09/2019 Α.Π.: 5197/947/Α2

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑXΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 11-06-2019 Αρ. Πρωτ: 3786/1220/Α3 Θέμα: Έγκριση του 3ου Πρακτικού (03.06.2019)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 08 09 2017 Αρ. Πρωτ: 4345/465/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ημερομηνία: 08-07-2019 Αρ. Πρωτ: 4392/1501/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ημερομηνία: 21-06-2019 Αρ. Πρωτ: 4027/1312/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: Αρ.

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: Αρ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 16-04-2019 Αρ. Πρωτ: 2562/806/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 5-12-2018 Αρ. Πρωτ: 8293/2786/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 4/10-10-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο OOOO Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (06-05-2019) Ελένη Ζώγγου του Ευάγγελου, ΑΔΤ ΑΕ 046113, στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α2 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Ημερομηνία: 02-08-2019 Α.Π.: 4929/905/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 270 Ημερομηνία:24.04.2018 Α.Π.:2322/752/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29.08.2017 Α.Π.: 4119/416

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Μονάδα Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 31-07-2018 Α.Π.: 4799/1555/Α3

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 79/4/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 09-05-2019 Αρ. Πρωτ: 3031/1039/Α3 Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρακτικού (03.05.2019)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α2 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 191-04.04.2018 Ημερομηνία:23/03/2018 Α.Π.:1842/611/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 733-12.12.2018 Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:20-11-2018 Α.Π.:7533/2543/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 27-04-2017 Α.Π.: 1999/721/Α2

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 397 Ημερομηνία: 04-07-2018 Α.Π.: 4034/1314/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Β3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΦΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ.) 125 Ημερομηνία: 04 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π.: 625/Β3/116 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αριθ. 4519/Β3/700/18-09-2017 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:17-09-2018 Α.Π.:5583/1837/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 26-02-2019 Α.Π.: 1172/261/Α3 Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία:10-06-2019 Α.Π.:3740/1211/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ:2107473666 Ημερομηνία: 27-09-2018 Αρ. Πρωτ: 5920/1922/Α3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 27-03-2019 Αρ. Πρωτ: 2006/605/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Δεύτερη Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 19-11-2018 Αρ. Πρωτ: 7513/2537/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-03-2019(ως προς το Σημείο Α και την αλλαγή σε Επιτροπή Αξιολόγησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία: 29-11-2018 Αρ. Πρωτ: 8032/2704/Α3 ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 23 03-2018 Αρ. Πρωτ: 1839/608/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 14.09.2018 Αρ. Πρωτ: 5555/1831/Α3 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ε. Μητσού Μεσογείων 56, 115 27, Αθήνα Τηλ: 2131503724 Fax: 210-7473666 E-mail: emitsou@mou.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π.: 629/Β3/117

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 25-04-2019 Α.Π.: 2891/468/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» Αναρτητέα στο διαδίκτυο Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 23 03 2018 Αρ. Πρωτ: 1836/606/Α3 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24.07.2018 Α.Π.: 4560/1445/Α3 ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πρώτη (1 η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6,

Διαβάστε περισσότερα

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 7. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ). 8. Την με Α.Π. 73016/30.06/2017

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ).

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 30.07.2018 Αρ. Πρωτ: 4744/1528/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17.07.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 11-07-2017 Α.Π.: 3440/171/Α3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΜΧ9465ΧΙ8-Μ2Λ. Σελίδα 2/8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΩΜΧ9465ΧΙ8-Μ2Λ. Σελίδα 2/8. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 18.06.2018 Αρ. Πρωτ: 3554/1278/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 3/07-05-2018

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Β3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΦΕΚ (Υ.Ο.Δ.Δ.) 520 Ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Π.: 5327/Β3/1144 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 Ημερομηνία:13.06.2018 Αρ. Πρωτ:3443/1115/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 01/27-04-2018

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 08/08/2019 Α.Π.: 4975/Β2/690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα