Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 16/9/2022 Βαθμός Προτερ.: Αρ. Πρωτ.: /Ε1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 16/9/2022 Βαθμός Προτερ.: Αρ. Πρωτ.: /Ε1 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: Emai: Πληροφ.: Παναγόπουλος Ανδρέας Παπαπαναγιώτου Δημήτριος Τηλ.: , Μαρούσι, 16/9/2022 Βαθμός Προτερ.: Αρ. Πρωτ.: /Ε1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Τροποποίηση των με αριθμ. πρωτ. (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεων ως προς την πρόσληψη 563 εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος ». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του κεφαλαίου Ε (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63 και β. του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 2. Το π.δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 3. Τo π.δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 4. Το π.δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 5. Την αριθμ /Γ2/ (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 6. Την αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΨΡ0946ΜΤΛΡ-ΦΛ4) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Σελίδα 1 από 17

2 Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος » (Κωδικός ΟΠΣ ) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ». 7. Τις αριθμ. (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε, από την ημερομηνία έκδοσής τους, τις με αριθμ. πρωτ. (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεις ως προς την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών, τους οποίους και προσλαμβάνουμε για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες αποκλειστικά και μόνο Γυμνασίων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος », ως εξής: Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΠΙΝ ΑΚ ΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ ΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΑ ΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 13 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,33 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2 42 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,38 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ 3 44 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,98 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 4 47 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΣΚΗ ΣΤΕΛΛΑ Σ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,75 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 72 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α 368 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 65,25 (Δ.Ε.) 6 75 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,8 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ 7 77 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑΣ ΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,6 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 8 83 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,08 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 86 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΥΚΑ ΘΩΜΑΪ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,88 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,1 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,6 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΥΗΛ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,4 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΑΚΑΣ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,98 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,45 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,93 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,55 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΜΙΚΕΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,95 (Δ.Ε.) ΧΑΡΑΛΑΜ Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,33 (Δ.Ε.) Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,13 (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α (Δ.Ε.) Σελίδα 2 από 17

3 Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,48 (Δ.Ε.) ΜΑΡΙΑ- Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΑΜΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,4 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 Α ,73 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ 26 4 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,75 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 27 5 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΤΟΥΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝ Α ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,98 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΥΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,65 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΜΗΝΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,78 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ02 ΠΕ02 Α Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,88 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,85 (Δ.Ε.) Α Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΙΝΟΣ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΙΝΤΣΕΒΑ ΑΝΝΑ ΜΕΤΟΝΤΙ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,18 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,38 ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΜΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,93 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,93 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ- Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,68 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2684 Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 73,63 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,58 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2690 Β ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 73,43 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 (Δ.Ε.) Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,15 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΟΡΗΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΒΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,65 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΝΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2753 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 72,33 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,25 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΑΝΑΣΤΑΣΙ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,15 (Δ.Ε.) Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΠΝΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,15 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,63 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ Σελίδα 3 από 17

4 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,58 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,43 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,23 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΜΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,05 ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2827 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 71,05 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΗΚΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,85 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΡΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2895 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 70,13 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,68 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α 2952 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 69,43 ΑΣ (Δ.Ε.) ΟΣ- Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,4 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,88 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,65 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,6 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,6 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,1 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,83 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,8 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΨΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΥΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,4 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΩΛΗ ΒΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,38 (Δ.Ε.) Β Σελίδα 4 από 17

5 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΥΔΕΡΗ ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΙΝΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,28 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,8 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,8 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΣΙΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,63 (Δ.Ε.) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,58 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,15 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,03 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,83 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΟΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,83 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,78 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΝΤΟΥ ΑΟΥΡΕΛΑ ΧΑΡΙΛΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΗΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,28 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,25 ΑΣ (Δ.Ε.) Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,4 ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΟΔΟΠΗΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,28 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,18 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΑΙΔΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,15 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,65 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΚΑΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,63 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,55 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΟΥΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,55 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΝΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,9 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,75 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΥΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,43 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σελίδα 5 από 17

6 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΟΔΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΘΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,18 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,83 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΙΟΥΤΟΥΤΣΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,78 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 (Δ.Ε.) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,25 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΥΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 Β ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,03 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,6 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΣΚΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,55 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΜΦΙΛΗ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,08 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,98 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,88 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,78 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,5 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΤΣΑ ΒΑΪΑ ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,4 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΙΑ- ΘΕΜΙΣΤΟΚ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,13 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΟΥΞΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,95 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,2 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,05 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,63 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,58 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΜΑ ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞΥΦΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Σ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,45 ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,35 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,8 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΛΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,73 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ Σελίδα 6 από 17

7 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΜΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,55 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΙΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,73 ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,7 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,68 ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,4 Α ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,33 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02 Α ,23 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,6 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΡΟΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,33 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΡΗΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΑΝΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,25 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΜΠΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,18 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,48 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΑ ΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,48 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,43 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,38 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,6 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,95 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,83 ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,23 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,15 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΝΑΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΡΑΓΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,9 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,53 Α ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,33 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,35 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΑΠΕΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,3 Α ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,08 (Δ.Ε.) ΔΗΜΗΤΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ Σ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,28 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΣ ΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,25 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,85 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,4 ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,25 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΛΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03 Α ,78 ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ,05 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ,65 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ Σελίδα 7 από 17

8 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΝΟΣ Α ,78 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ,68 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ Α ,63 (Δ.Ε.) ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΡΙΒΑΛΑ Α Σ Α ,75 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ,85 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ,43 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΠΥΡΟΣ Α ,98 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΔΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ,55 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΩΜΥΛΟΣ Α ,43 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α ,45 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ,03 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ Α ,33 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗ ΣΜΑΡΩ Σ Α ,1 (Δ.Ε.) Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ,6 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ Α ,48 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΙΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ,08 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΛΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ Α ,53 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Σ Α ,03 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΟΚΟΥΣΛΗ Α ΙΝΟΣ Α (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ Α ,93 (Δ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Σ Α ,65 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α ,18 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΓΚΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΝΟΣ Α ,38 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΣ Α ,15 Α ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α ,13 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ,98 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ Α ,6 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΡΑΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05 Α ,23 (Δ.Ε.) ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΪΟΣ ΠΟΣ ΠΕ06 ΠΕ06 Α ,15 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ ΠΕ06 ΠΕ06 Α ,4 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ06 ΠΕ06 Α (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕ06 Α ,8 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ07 ΠΕ07 Α ,08 Α ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,18 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΙΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,18 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΔΡΑΜΑΣ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,83 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,58 ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΒΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,5 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σελίδα 8 από 17

9 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΤΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,25 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,18 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,08 (Δ.Ε.) Α ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΟΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,88 Α ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,98 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΙΝΑ ΗΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,75 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΝΟΣ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,13 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,35 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΥΗΛ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,18 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,03 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΚΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,33 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,83 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,75 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,15 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΜΩΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1058 Δ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 73,5 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΝΤΟ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,9 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,73 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,75 (Δ.Ε.) Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΙΝΖΕΡ ΛΕΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,63 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΑΣΩΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,1 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΗΣ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1274 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 62,3 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,33 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,23 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1344 Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 59,33 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,7 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΦΗΚΑΣ Σ ΙΝΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,68 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,38 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,8 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΟΣ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,95 ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΙΛΚΙΣ Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,9 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,5 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΣ ΙΝΟΣ ΩΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,25 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟ Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΟΣ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,7 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΠΑΧΟ ΑΡΙΑΝΙΤ ΡΙΤΒΑΝ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1612 Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 49,15 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,05 (Δ.Ε.) ΑΠΩ Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α (Δ.Ε.) Σελίδα 9 από 17

10 Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,85 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΖΩΗ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,93 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,73 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ ΖΩΗ ΔΑΦΝΗ ΥΗΛ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,45 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,5 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΕΜΠΕΛΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,15 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΟΣ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,55 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1934 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 31,03 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΧΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,55 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ ΠΕ08 ΠΕ08 Α 1964 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 27,95 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΣΚΙΔΗΣ ΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,9 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΟΣΙΩΛΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08 Α ,68 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,88 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,38 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΧΑΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,9 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,6 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,68 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,45 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,93 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΛΗ Α ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,48 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,13 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ ΗΣ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,4 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α 503 Β ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 92,75 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΠΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,55 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,6 (Δ.Ε.) ΛΙΒΙΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,8 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,38 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΡΩΝ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,48 Α ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,43 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,5 ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,33 Α ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΝΟΣ ΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,25 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ Σελίδα 10 από 17

11 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΠΡΑΣ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,95 Δ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,58 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,3 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,65 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΟΦΟΚ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,1 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟ ΥΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,03 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΗΛ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,58 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,05 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΡΑΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,18 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,75 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΙΝΟΣ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,2 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,6 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,15 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ Β ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,5 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΚΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,3 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,75 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,38 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,75 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,65 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΙΝΑ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,55 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΝΕΓΙΑΝ ΓΕΒΟΝΤ ΜΙΡΑΝ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,95 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΛΑΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,73 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΙΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,15 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΒΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,03 Β ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ11 ΠΕ11 Α Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,6 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,38 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥ ΦΑΝΗ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,88 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΣΙΚΑ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,65 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΙΑΣ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,38 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΖΥΛΙΕΝ ΠΑΤΡΙΚ ΖΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΜΑΣΕΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΥΣΙΕΝ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΣΦΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,78 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕ ΛΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,68 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,68 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Σελίδα 11 από 17

12 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΟΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,18 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,1 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,98 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,35 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟ ΠΕ11 ΠΕ11 Α 1492 Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 52,05 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α 1500 Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 51,98 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΙΜΟΛΕΩ Ν ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,9 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,88 (Δ.Ε.) ΔΗΜΗΤΡΗ Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΘΗΝΑ Σ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,15 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΣ ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,7 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,63 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ- ΜΑΡΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,65 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΛΤΑΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,55 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΟΝΤΟΥ ΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟ ΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11 Α ,53 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΧΑΜΝΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ33 ΠΕ33 Α 82 41,75 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΔΡΑΜΑΣ Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,7 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,38 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ ΑΗΔΟΝΑ ΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,95 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,55 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,78 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ Σ ΠΕ78 ΠΕ78 Α 361 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 86 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,2 Α ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α 421 Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 77,78 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,78 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,43 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,25 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,55 (Δ.Ε.) Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,8 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α 591 Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 63,88 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α 604 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 63,38 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,9 ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕ78 Α ,75 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΠΕ79.01/ ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Σ ΤΕ16 01 Α ,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΕ79.01/ ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΙΝΟΣ ΤΕ16 01 Α ,8 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,53 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΧΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΗΛ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,25 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,9 Β ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ Σελίδα 12 από 17

13 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,98 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΗΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,58 ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,03 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΕ79.01/ ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΙΝΟΣ Σ ΤΕ16 01 Α ,45 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ79.01/ ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΟΣ ΤΕ16 01 Α ,6 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ79.01/ ΠΕ79. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ16 01 Α ,48 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΕ79.01/ ΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΝΟΣ ΤΕ16 01 Α ,93 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΠΕ Α ,7 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΕΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΝΟΣ ΤΕ16 0 Α ,04 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΕΛΟΥ Α ΙΝΟΣ ΤΕ16 0 Α ,12 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΥΚΑΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,63 Α ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΠΕ80 Α 285 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 91,5 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,3 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,58 Α ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,25 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,05 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,88 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,28 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,55 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ Σ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,4 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,63 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,28 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΚΛΑ Σ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,7 Β ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Σ ΠΕ80 ΠΕ80 Α 769 Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 58,73 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΚΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ80 ΠΕ80 Α ,18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α 72 75,85 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ Σ ΠΕ81 ΠΕ81 Α 83 72,73 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α 99 69,98 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,4 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΡΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΝΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,45 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,38 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,5 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΝΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,2 (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΜΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,5 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,3 (Δ.Ε.) ΑΠΩ Σελίδα 13 από 17

14 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α 230 Δ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 58,85 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,33 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΦΤΗ ΙΝΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,3 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ ΠΕ81 ΠΕ81 Α 273 Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 56,75 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,28 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥΛΟΣ ΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΙΩΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ81 ΠΕ81 Α ,5 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,88 (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,5 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,5 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,5 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Σ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,23 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟ Σ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,1 (Δ.Ε.) Β Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,75 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΚΚΑ ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,93 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ ΠΕ82 ΠΕ82 Α 498 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ 38,75 ΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ Σ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,05 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,75 (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΣ ΠΕ82 ΠΕ82 Α ,78 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,18 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,25 (Δ.Ε.) ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Σ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΝΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,75 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Σ ΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,35 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΝΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α (Δ.Ε.) Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,75 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕ83 Α ,4 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΕΚΑΣ ΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ84 ΠΕ84 Α 69 54,25 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Σ ΠΕ84 ΠΕ84 Α ,68 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗ ΡΟΣ ΠΕ84 ΠΕ84 Α ,08 (Δ.Ε.) Β Β ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ ΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ84 ΠΕ84 Α ,25 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ84 ΠΕ84 Α ,4 Β ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΠΕ84 Α 213 Γ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 26,4 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 14 από 17

15 475 1 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 66 60,03 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 68 59,95 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΟΔΟΥ - ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 79 56,35 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΛΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 83 55,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΕΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 88 55,15 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΟΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α 97 Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 52,43 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α ,58 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑΚΗ Α Σ ΠΕ85 ΠΕ85 Α ,75 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ85 ΠΕ85 Α ,15 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,55 (Δ.Ε.) Α ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,53 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,43 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛ-ΧΟΜΣΙ ΕΛΕΝΗ ΖΩΡΖ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,38 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,05 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,35 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,53 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,48 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,73 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,43 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,25 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΒΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,5 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,25 ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΡΤΖΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,55 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,28 ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΜΑΡΙΛΙΑΝΑ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,13 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΑΠΛΕ ΠΑΓΩΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,18 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,15 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΥΗΛ ΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΔΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,58 Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,58 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,38 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΙΡΟΣ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,33 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α 1477 Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 44 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΙΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,5 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,3 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,2 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,15 ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σελίδα 15 από 17

16 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,93 Α ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΕΡΠΙΣΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,83 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,73 Β ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,13 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,7 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,48 Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α 1692 Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36,38 (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΙΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,63 Α ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,03 ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,53 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,38 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΟΧΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,33 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,9 ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,98 Α ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΒΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,38 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,1 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,45 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,45 ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΠΕΛΛΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,58 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,2 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑ ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,85 ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,2 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,93 ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,88 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,85 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,35 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,63 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,65 Α ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,55 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,55 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΗΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,98 Γ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,98 Β ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,15 (Δ.Ε.) ΜΙΛΤΙΑΔΗ Α ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,6 (Δ.Ε.) ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,53 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΣ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,83 ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΗΛ ΠΕ86 ΠΕ86 Α ,33 ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΑΠΩ ΧΑΝΙΩΝ Σελίδα 16 από 17

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1

Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1 Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 Β' έτους - Τμήματα ΒΑ1 Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 10757 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10859 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10780 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10879 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πέρκας Στέλιος Τηλ

Πέρκας Στέλιος Τηλ Οι βάσεις των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων Έτη 2010,2009, 2008, 2007 και 2006. Πέρκας Στέλιος Τηλ. 6976865548 2341022276 email: sperkas@sch.gr Οι βάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ. ΠΕ70_ΤΥ_ΖΕΠ_ΙΝΤ.xlsx

ΡΟΗ. ΠΕ70_ΤΥ_ΖΕΠ_ΙΝΤ.xlsx ΡΟΗ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕ ΚΝΟΣ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ΒΕΚΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΤΗ ΠΕ70 ΟΧΙ Γ 9 0 Α Θεσσαλονίκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη μοναδιαία αξία

Ελάχιστη μοναδιαία αξία ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εύρος διακύμανσης Κωδικός Περιφέρεια Ελάχιστη μοναδιαία αξία Μέγιστη μοναδιαία αξία 1 Βοσκότοπος 29,59 13.302,06 2 Αρόσιμη έκταση 36,02 25.039,94 3 Δενδρώνες- Αμπελώνες 44,21 14.591,53 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β /

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & - ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Οι πίνακες με τους 116 νέους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2014 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17.

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17. ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Περιοχή Μετάθεσης (26101) Α Αθήνας (Δ.Ε.) Ομάδα Ειδικότητας (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ- Μόρια Τελευταίου Μετατεθέντα Όλοι Ειδικής Κατηγορίας 119.88 Όχι 139.11 Όχι 67.77 Όχι 99.50 Όχι 105.04 Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23931 6 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2116 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά υπαλλήλων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ 1 Δέτση Μαρία Αθηνών 2 Ζήρδας Άγγελος Αθηνών 3 Κορτέσης Παναγιώτης Αθηνών 4 Λυμπερόπουλος Δημήτριος Αθηνών 5 Νιδριώτης Μιχαήλ Αθηνών 6 Καλαμπόκης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΟ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. (αριθμ. ανήλικων ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ

ΣΩΣΤΟ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. (αριθμ. ανήλικων ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΠΟΛΥΣ (αριθμ. (αριθμ. Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπ αριθμ. Σ.Ο.Χ : 1/2015 1 ΑΛΗΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ035678 Οχι Οχι 1 12 0 6 1 0 0 60 800 0 300 30 0 0 420,00 Οχι 1 Οχι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΔΑΣΚΑΛΟΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ 1 Αλεξιάδου Ιωάννα 620687 2/Θ Δ.Σ. Ραπτόπουλου 60,09 4 4 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 αα Συνδυασμός Υποψήφιος Σύνολο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 29/01/2016 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 29/01/2016 Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος

ΘΕΜΑ: Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ )

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΟ 1 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΚΟΡΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΓΕΝΙΚΟ 2 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΓΕΝΙΚΟ 3 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΟ 4 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου

Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Αγγελόπουλος Χαράλαμπος Αθηνών 2 Γεωργιάδης Παναγιώτης Αθηνών 3 Γιαννουγλίδης Εμμανουήλ Αθηνών 4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Αγγελόπουλος Χαράλαμπος Αθηνών 2 Γεωργιάδης Παναγιώτης Αθηνών 3 Γιαννουγλίδης Εμμανουήλ Αθηνών 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ 1 Αγγελόπουλος Χαράλαμπος Αθηνών 2 Γεωργιάδης Παναγιώτης Αθηνών 3 Γιαννουγλίδης Εμμανουήλ Αθηνών 4 Δημοβασίλης Νικόλαος Αθηνών 5 Ζερβός Σαράντος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος ». ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-2Ι8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΑ ΕΣΠΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ 32 730 BAKAKH ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Χανιά ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 77 1462 ΑΝΔΡΕΑ ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κορινθία ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 88 1599 ΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1 Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΙ και ΤΙ) ως προς την εξέταση των αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ (Πίνακας 1), το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ, 27-08-2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα, 30-9-2013 Αρ. Πρωτοκόλλου : 10866

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & - ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Προτερ. http://didefth.gr Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 27-10-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 174080/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 12.00-14.00

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα