ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ Πειραιάς, 21/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), θα υλοποιήσει κατά το διάστημα από 01/10/ /12/2023 την Πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και κωδικό MIS , που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται υπό την αίρεση έκδοσης της αναμενόμενης Απόφασης Ένταξης της ανωτέρω Πράξης, βάσει των από 13/07/2022 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ , & /(ΑΔΑ: 94Ρ4469Β7Τ-Ψ2Ψ, 6ΞΚΜ469Β7Τ-ΨΟ0 & 6Κ96469Β7Τ-ΗΡΩ αντίστοιχα), των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/ ), του Οδηγού Χρηματοδότησης του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της απόφασης της 440 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της 20/07/2022. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος , υποβάλλοντας αίτηση υποψηφιότητας προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την 18 η συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς της 29/06/2022 και τις σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων κι αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV & Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος/η οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Σελίδα 1 από 39

2 Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις προσφερόμενες θέσεις, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο 1: Λήψη διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και ερευνητικού έργου με το σύνολο των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου β) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (2 μονάδες ανά δημοσίευση έως 10 δημοσιεύσεις) γ) ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές (2 μονάδες ανά ανακοίνωση έως 10 ανακοινώσεις) δ) συναφής μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα, αποδεικνυόμενη με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών του φορέα απασχόλησης (σχετική σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στη μεταδιδακτορική έρευνα. Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά. (2 μονάδες ανά έτος έως 5 έτη) Κριτήριο 5: Αξιολόγηση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: Μονάδες Βαθμολόγησης ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Σύνολο από 0 έως 70, επιμεριζόμενο ως ακολούθως Σύνολο από 0 έως 30, επιμεριζόμενο ως ακολούθως α) περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 0 10 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0 10 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 10 Σύνολο Κριτηρίων 4 & Ειδικότερα για το ακαδ. έτος , η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου/ης θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (20% επί της άθροισης των κριτηρίων 4 & 5) 0 20 Σύνολο Μονάδων Βαθμολόγησης Σελίδα 2 από 39

3 Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. Για τα αγγλόφωνα μαθήματα των θέσεων 9, 30, 32 και 33, απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως πιστοποιείται από ΑΣΕΠ - αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών ή πραγματοποίηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου σπουδών σε αγγλόφωνη χώρα). Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Οι επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ανά θέση, έχουν οριστεί από την 440 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών της 20/07/2022, μετά από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων. Οι επιτροπές αξιολόγησης θα συντάξουν προσωρινούς πίνακες αποκλεισθέντων και προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 1 έως 3). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει τις περισσότερες μονάδες αθροιστικά στο Κριτήριο 4 και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο Κριτήριο 5. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση όπου παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά θέση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. Οι πίνακες αποκλεισθέντων και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλων των αιτήσεων τους, θα εισαχθούν για έγκριση την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ μέσω των αποσπασμάτων Συνελεύσεων των Τμημάτων. Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς Οι υποψήφιοι/ες έχουν προσωπική ευθύνη ενημέρωσης για τους αριθμούς πρωτοκόλλου και για τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων τους, μέσα από την επικοινωνία τους με το ΚΕΠΠ και μέσα από τις ανωτέρω αναρτήσεις των σχετικών αποφάσεων. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης προς το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η πρόσβαση Σελίδα 3 από 39

4 στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στον χώρο του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσία προσωπικού του φορέα. Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, θα αναρτηθούν επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα οριστικός. Ειδικοί όροι 1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το Επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτηση του και το οποίο έχει ληφθεί μετά την Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή. Δεν κατέχει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ ή Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής 2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Ίδρυμα και μόνο ένα (1) Τμήμα. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου θα αποσταλούν στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προκειμένου να ελεγχθεί ότι πληρείται ο ανωτέρω όρος. 4. Παραδοτέο του έργου είναι η υλοποίηση της αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων που εμπεριέχονται σε κάθε θέση, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές-τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/τη διδάκτορα. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία/συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος. Σελίδα 4 από 39

5 5. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση θέσης τριών (3) μαθημάτων ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (12.510,00 ) ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση θέσης με λιγότερα των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV. 6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/ης βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του/της ωφελούμενου/ης, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00 στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00 στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, προκειμένου να γίνει επικοινωνία με τους ωφελούμενους για την αξιολόγηση του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας), όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι) (υπογεγραμμένη εντύπως) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα ΙΙ) (υπογεγραμμένη εντύπως), επί ποινή αποκλεισμού 2. Βιογραφικό σημείωμα (εντύπως ή/και ηλεκτρονικά) συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό. 3. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου (εντύπως ή/και ηλεκτρονικά) 4. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εντύπως) και βεβαίωση από τη Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, σε περίπτωση που δεν είναι εμφανής η ημερομηνία λήψης του, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής (εντύπως) Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Σελίδα 5 από 39

6 Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή, θα πρέπει να υποβάλει επιπρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα ΙΙΙ) (υπογεγραμμένη εντύπως), με συμπλήρωση του ΑΦΜ του, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ , σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται: Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου*) μέχρι και την Πέμπτη 04/08/2022 και ώρα μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΕΩΦ. ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 91, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ισόγειο, πρωτόκολλο * Στις περιπτώσεις μη αυτοπρόσωπου κατάθεσης, συνίσταται η αποστολή μέσω courier, για την έγκαιρη παραλαβή των φακέλων. Για τις αποστολές είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω courier, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση/κοινοποίηση στο καθώς οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα προωθηθούν άμεσα στις αντίστοιχες επιτροπές αξιολόγησης. Στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη (με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και αναφορά στον Α/Α ΘΕΣΗΣ): Για τη ΘΕΣΗ. της με αρ. πρωτ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» (κωδ. έργου C.343). Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Δημήτριο Σιτόπουλο, στο τηλ και στο κατά τις ώρες 09:00-17:00. Σελίδα 6 από 39

7 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν συμπληρωματικά έγγραφα ενίσχυσης της υποψηφιότητας τους (πχ Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια, Μεταδιδακτορική έρευνα/ εμπειρία), να το κάνουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (μέσα στο φάκελο υποψηφιότητας τους), το οποίο θα αναφέρεται ως συνημμένο στην αίτηση τους, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν. Επισημαίνεται ότι η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών εγγράφων καθίσταται δυνατή μέχρι την εκπνοή της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση μη προγενέστερης συμμετοχής του Παραρτήματος ΙΙΙ, να αποστείλουν ενημερωτικά τον ΑΦΜ τους κατά την υποβολή της αίτησης τους στο τους, για να προωθηθεί στην ΕΥ ΟΠΣ. Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου. Η συμμετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΚΕΠΠ να συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΚΕΠΠ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών συμβάσεων. Πρόταση δύνανται να υποβάλλουν για την παρούσα πρόσκληση: Φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα τους ανατεθεί. Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όσους: Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος. Σελίδα 7 από 39

8 Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: Τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: / , κωδικός έργου: C.343) του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία επισυνάπτουν σε σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχουν στην κατοχή τους. Θα προσκομίσουν, το συντομότερο δυνατόν, τα γνήσια αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων. Γνωρίζουν ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο - της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - επί των γνησίων αντιγράφων των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκομίσουν, τότε αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: / , κωδικός έργου: C.343) του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και θα έχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. Για την επαλήθευση των ως άνω υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση από κάθε υποψήφιο (Παράρτημα IΙ). Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι αυτήν, καθώς δεν δεσμεύεται για την ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή του να αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς εκ του λόγου αυτού να γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στους/τις υποψήφιους/ες. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι), θα αμείβονται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του προγράμματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και κατόπιν σχετικής δηλώσεως, ο/η ωφελούμενος/η δύναται να ασφαλιστεί αναλογικά ως μισθωτός/ή δυνάμει του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 ( Α 85). Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου/ης ο/η οποίος/α είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας, η Επιτροπή Ερευνών θα προβαίνει στην κλήση του/της επόμενου/ης, στην σειρά κατάταξης υποψηφίου/ας. Συνίσταται η έγκαιρη κατάθεση αίτησης χορήγησης της σχετικής άδειας από τους/τις υποψηφίους/ες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πειραιώς Σελίδα 8 από 39

9 Παράρτημα Ι Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ): ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ): ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για σύναψη συμβάσεως ανάθεσης διδακτικού έργου Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης με κωδικό MIS και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς», που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ / πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση για την παραπάνω Πράξη. Συνημμένα υποβάλλονται: 1. Αίτηση Υποψηφιότητας 2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό. 3. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/ ,././.. (Yπογραφή) Σελίδα 9 από 39

10 Παράρτημα ΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή γ) δεν κατέχω στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ ή Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 δ) δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ε) δεν κατέχω θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής ζ) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιαδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής η) δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί θ) δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα λόγω καταδίκης, και για όσο αυτή ισχύει ι) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και από τις δύο αυτές καταστάσεις ια) δεν έχω απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ιβ) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: / , κωδικός έργου: C.343) του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία επισυνάπτω σε σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. ιγ) θα προσκομίσω, το συντομότερο δυνατόν, τα γνήσια αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων. ιδ) γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο - της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - επί των γνησίων αντιγράφων των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκόμισα, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: / , κωδικός έργου: C.343) του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. (4) Ημερομηνία: / / Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Σελίδα 10 από 39

11 Παράρτημα ΙΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση μη προγενέστερης συμμετοχής ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α) Δεν έχω επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ β) Αποδέχομαι τη διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής μου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ , σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. Το ΑΦΜ μου, που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εν λόγω διασταύρωση, είναι το Ημερομηνία: / / Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Σελίδα 11 από 39

12 Παράρτημα ΙV Κατάλογος Θέσεων ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΟΣ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠΑΝΗ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (13 η συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 20/06/2022) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ 2. Οικονομική Πολιτική 3. Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής 1. Υποχρεωτικό Εαρινό (2 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ 3. Επιχειρηματικότητα 1. Υποχρεωτικό Εαρινό (2 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) 3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1. Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας 2. Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις 3. Οικονομικά του Τουρισμού 1. Επιλογής Χειμερινό (3 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 3. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1. Ελεγκτική 2. Χωροταξική Ανάλυση 3. Αξιολόγηση Επενδύσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (10 η συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 22/06/2022) 1. Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις Παίγνια 2. Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής 3. Διαχείριση Γνώσης 1. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) 3. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 6 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις 2. Διοίκηση Πωλήσεων-Προσωπική Πώληση 3. Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Marketing Plans) 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στην Ασφάλιση 2. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας 3. Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 10/06/2022) 1 Επίλυση διενέξεων 2. Στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μ.Ανατολή 3. Διπλωματική ιστορία 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Υποχρεωτικό Εαρινό (2 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 9 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 1. Conflict Management: Institutional and Political Aspects (αγγλόφωνο) 2. Dispute Resolution Mechanisms (αγγλόφωνο) 3. Negotiation of the Accession Process (αγγλόφωνο) 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Θεσμική, Πολιτική και Οικονομική Συγκρότηση της Ε.Ε. 2. Ανάδυση και διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3. Η Πολιτική και Οικονομική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα Τουριστικών Σπουδών (7 η συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 15/06/2022) 1. Υποχρεωτικό Χειμερινό (1 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 11 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1. Έρευνα και Ανάλυση της Τουριστικής Αγοράς 2. Ειδικές Μορφές Τουρισμού 2 Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Γαστρονομικός, Οινολογικός 3. Ειδικές Μορφές Τουρισμού 6 Συνεδριακός, Εκπαιδευτικός, Σχολικός 1. Υποχρεωτικό Εαρινό (4 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 3. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) Σελίδα 12 από 39

13 ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΟΣ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠΑΝΗ 12 MANAGEMENT 1. Σύγχρονα Θέματα Τουρισμού 2. Ηγεσία για Τουριστικές Επιχειρήσεις 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού 2. Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τον Τουρισμό 3. Οικονομικός Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Υποχρεωτικό Εαρινό (6 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 14 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική 2. Διαχείριση Προμηθειών στην Τουριστική Βιομηχανία 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 14/06/2022) 15 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. Ελεγκτική 2. Φορολογική Λογιστική 3. Διοικητική Λογιστική 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 16 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 2. Εργαστήριο Τραπεζικής 3. Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) 17 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 1. Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών 2. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 3. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο,8 ο ) Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (19 η συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 16/06/2022) 18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. Βιοστατιστική 2. Πολυμεταβλητή Ανάλυση 3. Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ 1. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 19 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1. Ανάλυση Χρονοσειρών 2. Στοχαστική Ανάλυση 3. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 20 ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου 2. Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας 3. Θεωρία και Πρακτική της Αντασφάλισης 1. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) Τμήμα Πληροφορικής (10 η / συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 17/06/2022) 21 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Ανάλυση Ι 2. Εφαρμογές Θεωρίας Γραφημάτων 3. Εφαρμοσμένη Συνδυαστική 1. Υποχρεωτικό Χειμερινό (1 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (3 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (4 ο ) 22 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1. Μαθηματικός Προγραμματισμός 2. Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 3. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 1. Υποχρεωτικό Χειμερινό (3 ο )) 2. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 23 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1. Ουρές Αναμονής 2. Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο 3. Τεχνολογίες Blockchain και Εφαρμογές 1. Επιλογής Χειμερινό (5 ο ) 2. Υποχρεωτικό Εαρινό (8 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (6 ο ) Σελίδα 13 από 39

14 ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΟΣ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠΑΝΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (11 η / συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 10/06/2022) 24 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2. Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3. Διαδικτυακός Προγραμματισμός 1. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 3. Υποχρεωτικό Εαρινό (8 ο ) 25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 1. Λειτουργικά Συστήματα UNIX 2. Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 3. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής 1. Υποχρεωτικό Εαρινό (4 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 3. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 26 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ 1. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας 1. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 2. Υποχρεωτικό Εαρινό (8 ο ) Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (18 η συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 16/06/2022) 27 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 1. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 2. Ανακύκλωση: Οικονομικά & Τεχνολογικά Θέματα 1. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1. Συστήματα Παραγωγής Industry Τεχνικές Ανάλυσης Σύγχρονων Συστημάτων Παραγωγής 1. Επιλογής Χειμερινό (7 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (8 ο ) Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος της 14/06/2022) 30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. International Business (αγγλόφωνο) 2. Strategic Management (αγγλόφωνο) 3. Entrepreneurship (αγγλόφωνο) 1. Επιλογής Χειμερινό (3 ο,5 ο,7 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (3 ο,5 ο,7 ο ) 3. Επιλογής Εαρινό (4 ο,6 ο,8 ο ) 31 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 1. Οικονομικά Μαθηματικά 2. Ειδικά Θέματα Στατιστικής 1. Υποχρεωτικό Χειμερινό (1 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (3 ο,5 ο,7 ο ) ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων 2. Ocean Governance and maritime industries (αγγλόφωνο) 1. Υποχρεωτικό Χειμερινό (3 ο ) 2. Επιλογής Εαρινό (4 ο,6 ο,8 ο ) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. Risk Management in Shipping and transport (αγγλόφωνο) 2. System Dynamics (αγγλόφωνο) 1. Επιλογής Εαρινό (4 ο,6 ο,8 ο ) 2. Επιλογής Χειμερινό (3ο,5ο,7ο) Σελίδα 14 από 39

15 Παράρτημα V - Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων 1 2 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικής Επιστήμης Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ΙΙ Οικονομική Πολιτική Ειδικά Θέματα Νομισματικής Πολιτικής Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στην Μακροοικονομκή Ι. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε θέματα Μακροοικονομικής, τα οποία θα είναι χρήσιμα για την μετέπειτα παρακολούθηση βασικών μαθημάτων αλλά και μαθημάτων επιλογής μεταγενέστερων εξαμήνων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οικονομίας, να εξετάσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής στην οικονομία, να δουν πώς η οικονομία εξελίσσεται βραχυχρόνια και μακροχρόνια και να εξετάσουν την οικονομία μιας χώρας στο παγκόσμιο περιβάλλον με βάση οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά, εκμάθηση των ακόλουθων εννοιών: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά, Ανεργία και Πληθωρισμός, Σταθεροποιητική Πολιτική, Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος, Ανοικτή Οικονομία, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Ισοζύγιο Πληρωμών, Διεθνές Εμπόριο, Οικονομική Μεγέθυνση Οι επιλογές των φορέων άσκησης πολιτικής και ο σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου καθορίζουν την κατάσταση στην οικονομία. Συγκεκριμένα, οι φορείς δύναται να δημιουργούν, αντί να διορθώνουν, προβλήματα σε περιόδους οικονομικής άνθισης ή ύφεσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, εστιάζοντας στο μακροοικονομικό περιβάλλον, παρουσιάζονται υποδείγματα μακροοικονομικής πολιτικής, τα οποία αντανακλούν τις βέλτιστες επιλογές φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο δρουν. Ταυτόχρονα, αναλύονται καταστάσεις στις οποίες οι αγορές αδυνατούν να προσαρμοστούν άμεσα, στις οποίες είτε η δημοσιονομική είτε η νομισματική πολιτική αποτυγχάνουν. Το ερώτημα αν ένα κοινό νόμισμα αυξάνει την ευημερία μιας χώρας όταν εγκαταλείπει το εθνικό της νόμισμα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, καθώς έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, κυρίως μετά την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση και τη μετέπειτα «Κρίση Χρέους» στην Ευρώπη, μετά το Το μάθημα εισάγει στους φοιτητές το οικονομικό κόστος και όφελος από την παρουσία ενός κοινού νομίσματος για τις χώρες, μέσω μελέτης περιπτώσεων για ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέων και παλαιών. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος διευκολύνει την άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Τέλος, εξετάζονται οι επιπτώσεις μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, του πληθωρισμού ή της άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Το καινούριο επιχειρηματικό περιβάλλον, ως απόρροια του δύσκολων συνθηκών που επικρατούν διεθνώς αλλά και σε εθνικό επίπεδο διακυβεύει την ανάπτυξη αλλά και τη βιωσιμότητα των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός γνώσεων, διοικητικών ικανοτήτων, συμπεριφορών, ηγεσίας, συναισθηματικής νοημοσύνης, παρακίνησης, θέλησης και επιμονής είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να επιστρατεύσει ο επιτυχημένος manager για να παρακινήσει τους πάντες να ακολουθήσουν το πεφωτισμένο και κερδοφόρο όραμά του. Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρητικής μάθησης του Management με το πραγματικό ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη των αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών ικανοτήτων των φοιτητών. Το μάθημα στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή των φοιτητών και αναλύονται Case Studies πραγματικών περιπτώσεων Ελληνικών & Διεθνών εταιριών. Σελίδα 15 από 39

16 3 Οικονομικής Επιστήμης Μάρκετινγκ Επιχειρηματικότητα Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Οικονομικά του Τουρισμού Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του καταναλωτικού Μάρκετινγκ. Πρόσθετες επιδιώξεις αποτελούν: η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου των αποφάσεων Μάρκετινγκ για την κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις, η κατανόηση της «γλώσσας του Μάρκετινγκ» που χρησιμοποιείται από τους marketers, οι σχέσεις του Μάρκετινγκ με τις άλλες λειτουργίες μιας επιχείρησης, η ανάπτυξη Marketing Plans, οι πολιτικές τιμολόγησης, τα συστήματα διανομής, η ανάπτυξη διαφημιστικών προτάσεων και η ανάλυση βιομηχανικών αγορών. Επίσης, αναλύονται Case Studies Ελληνικών και Διεθνών εταιριών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο βασικό θεωρητικό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Εξετάζονται οι βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την επίδρασή της στην οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, εξετάζονται οι πρακτικές εφαρμογές της επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια του «κύκλου ζωής» των επιχειρήσεων. Αναλύονται θέματα όπως: η ατομική και εταιρική επιχειρηματική νοοτροπία, η επίδραση της καινοτομίας στην αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών, η αξιολόγηση των νεοφυών εγχειρημάτων, η δημιουργία μιας επιχείρησης έναντι της εξαγοράς ή της δικαιόχρησης, οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης σε όλα τα στάδια της επιχείρησης, η κατάρτιση ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζονται οι δημόσιες πολιτικές για ενθάρρυνση και τόνωση της επιχειρηματικότητας και η εφαρμογή τους με μελέτες περιπτώσεων από την ελληνική και διεθνή εμπειρία. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποτελέσει μια βάση για την ανάλυση των οικονομικών ζητημάτων της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Ειδικότερα το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό, μέσω της εξοικείωσής τους με βασικές έννοιες και όλα τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία. Μέσα από την ανάλυση των βασικών του εννοιών, ο φοιτητής θα λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλάδου της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Η ύλη θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των Μεταφορών και της Ναυτιλίας όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεταφορικών υπηρεσιών, οι ελαστικότητες, το κόστος παραγωγής, οι τρόποι τιμολόγησης, οι ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής αγοράς, η προσφορά και ζήτηση στην αγορά των θαλασσίων μεταφορών, η ελεύθερη και η ναυτιλία γραμμών, οι ναυλώσεις και οι ναυτιλιακοί κύκλοι. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων μέσω Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε). Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των Α.Ξ.Ε. συγκριτικά με τις υπόλοιπες στρατηγικέ διεθνοποίησης των επιχειρήσεων εστιάζοντας στα κίνητρα και στους προσδιοριστικούς της παράγοντες. Γίνεται επίσης ανάλυση του φαινομένου της διεθνοποίησης της παραγωγής με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και μελετών περίπτωσης ξεκινώντας από μία ιστορική αναδρομή και καταλήγοντας στην υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης, γίνεται αναφορά στις θεωρίες ΑΞΕ, τις επιπτώσεις τους στις χώρες προέλευσης αλλά και προορισμού. Τέλος ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάλυση του φαινομένου για την Ελλάδα, τόσο ως χώρα δέκτης όσο και ως χώρα προέλευσης Α.Ξ.Ε. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και το περιεχόμενο της τουριστικής οικονομίας και να τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν το φαινόμενο του τουρισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι να θέση να: Κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού ως αυτόνομου κλάδου παραγωγής Σελίδα 16 από 39

17 4 5 Οικονομικής Επιστήμης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ελεγκτική Χωροταξική Ανάλυση Αξιολόγηση Επενδύσεων Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις Παίγνια Γνωρίζουν, στο πλαίσιο της οικονομικής θεώρησης του τουρισμού, τη διάρθρωση του τουριστικού κλάδου Αναλύουν τις διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις και τη χρησιμότητα της τουριστικής οικονομίας Αναλύουν τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών καθώς και τη θεωρητική προσέγγιση του «ελεύθερου χρόνου» Αξιολογούν τα βασικά τουριστικά μεγέθη και τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζου, όπως η εποχικότητα, η ετερογένεια του τουριστικού προϊόντος, οι τουριστικοί πόροι και οι τουριστικές εξελίξεις Αντιλαμβάνονται και να αναλύουν τους κινδύνους στον τουρισμό, τις επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές), τις τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού και τις νέες μορφές τουρισμού. Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό να εκπαιδεύσει τον φοιτητή ώστε να μπορεί να διαβάζει, να ερμηνεύει και να κατανοεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και ακολούθως να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει, ως εξωτερικός αναλυτής, τα στοιχεία αυτών και συγκεκριμένα να εκπαιδευθεί στους παρακάτω ελέγχους: Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων, Έλεγχος αποθεμάτων - Καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων και παγίων - Πρωτόκολλα καταστροφής, Έλεγχος απαιτήσεων, τραπεζικών καταθέσεων - Καταμέτρηση μετρητών, Έλεγχος εισπρακτέων επιταγών, Έλεγχος συμμετοχών και χρεογράφων, Έλεγχος μεταβολών κεφαλαίων. Ακόμη, το μάθημα της Ελεγκτικής, παρουσιάζει τις μεγάλες απάτες οι οποίες έγιναν γνωστές τα τελευταία χρόνια και συγχρόνως προβάλει και συζητά με τους φοιτητές τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Τέλος οι οικονομικές καταστάσεις, για να είναι έγκυρες, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες. Το νομικό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και των ελεγκτικών εταιρειών, παρουσιάζεται στο μάθημα της Ελεγκτικής. Το μάθημα διδάσκει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της Χωροταξικής Ανάλυσης. Ο κεντρικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι o/η φοιτητής/ρια να αποκτήσεις γνώση στη χωρική ανάλυση έτσι ώστε να κατανοήσει πως νέες μοντέρνες θεωρίες αποτυπώθηκαν και επίσης να μπορεί να έχει κριτική άποψη πως μέλλουσες θεωρίες και ευρήματα συνδέονται με υφιστάμενες θεωρίες και σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν ή διαφωνούν με αυτές. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται θέματα χωρικής ανάλυσης σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος θα μπορούν να αναλύουν τυχόν σύγχρονα χωρικά οικονομικά προβλήματα υπό το πρίσμα διαφόρων ποσοτικών μεθόδων και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες χωρικές αναλύσεις στα υπό εξέταση προβλήματα. Στόχος του μαθήματος είναι να αποτελέσει μια βάση για την μεθοδολογία και την πρακτική της αξιολόγησης των επενδυτικών προγραμμάτων. Παράλληλα γίνεται επισκόπηση της θεωρίας των ιδιωτικών και των δημοσίων επενδύσεων και αναλύονται οι σκοποί, τα κριτήρια και η τεχνική των Πολυκριτηριακών και μονοκριτηριακών μεθόδων της αξιολόγησης των επενδύσεων. Αναλύεται η Ιδιωτική και η Δημόσια επένδυση, ο ποσοτικός προσδιορισμός του κριτηρίου Κόστους-Οφέλους, η ανάλυση Νεκρού Σημείου, η Ανάλυση ευαισθησίας, η αξιολόγηση των επενδύσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και πληθωρισμού, η Μεθοδολογία της Οικονομικής και Κοινωνικής Αξιολόγησης, Εθνικές παράμετροι και λογιστικές τιμές, το Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο. Στόχος του μαθήματος είναι η μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής της προσομοίωσης σε διαφορετικά πεδία και σε συνδυασμό με αναλυτικές εφαρμογές της με πραγματικά δεδομένα, οι επικέντρωση στις επιχειρηματικές προσομοιώσεις. Δίνονται μελέτες περιπτώσεων με αντικείμενο τις επιχειρηματικές προσομοιώσεις. Στη συνέχεια αναλύονται μέσω εφαρμογών τα επιχειρηματικά παίγνια όπως και τα προγράμματα εικονικών επιχειρήσεων. Σελίδα 17 από 39

18 6 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Συστήματα Εφοδιαστικής και Φυσικής Διανομής Διαχείριση Γνώσης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Διοίκηση Πωλήσεων- Προσωπική Πώληση Η εφοδιαστική (logistics) είναι σπουδαίο, πολύπλοκο και μεταβαλλόμενο στοιχείο σε μια επιχείρηση αλλά και στην εθνική στρατηγική. Η αποτελεσματική διοίκηση της εφοδιαστικής έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα τώρα στις παγκοσμιοποιημένες πλέον αγορές και στις αλλαγές που ακολούθησαν. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι διπλός. Πρώτον, σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα κατανοήσεως διαχειριστικών θεμάτων που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική στο σημερινό παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο δεύτερος στόχος είναι να αναπτύξει την ικανότητα του φοιτητή να παίρνει αποφάσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των συστημάτων εφοδιαστικής. Από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, πωλούν και διανέμουν προϊόντα, όλες οι εταιρίες έχουν λειτουργίες εφοδιαστικής (logistics) που πρέπει να διοικούνται αποτελεσματικά αν θέλουν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές. Ο υπεύθυνος της εφοδιαστικής εμπλέκεται στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικών με τέτοια θέματα, όπως οι τρόποι μεταφορών που χρησιμοποιούνται για να μετακινηθούν οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα της επιχείρησης, η πολιτική των αποθεμάτων, οι ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους, και η τοποθεσία των εγκαταστάσεων. Το αντικείμενο είναι από τις πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δίδονται εισαγωγικές γνώσεις μεταφορών, προμηθειών, αποθεμάτων, κανονισμών, νομικών διατάξεων κ.λ.π. Η ύλη του μαθήματος πέρα από τις εφαρμογές στις επιχειρήσεις γενικά, είναι χρήσιμη γι αυτούς που θα εργασθούν σε μεταφορικές επιχειρήσεις (σιδηρόδρομοι, αεροπορικές συγκοινωνίες, οδικές μεταφορές, αστικές μετακινήσεις) αλλά και κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ερευνηθούν τεχνολογικοί και μη παράγοντες υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κοινές προσεγγίσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και οι πρωτοβουλίες τυποποίησης, ώστε να τις περιγράψουν και να τις τοποθετήσουν στο ευρύτερο επιχειρησιακό πλαίσιο. Γενική πρόθεση είναι να παρασχεθούν σημαντικές και χρήσιμες οδηγίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να ευθυγραμμιστούν τεχνολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της αξιοποίησης της γνώσης μέσα και πέρα από τα επιχειρησιακά τους όρια. Επίσης να προσδιορισθούν οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα βοηθούν ουσιαστικά καθώς προσπαθούν να ενώσουν τα απαραίτητα κομμάτια και να εκμεταλλευτούν πλήρως τη συνολική γνώση τους. Το παρόν μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση των σημαντικότερων εννοιών, της διαφήμισης και τω ν δημοσίων σχέσεων ως επιμέρους στοιχείων των επιμέρους επικοινωνιών, Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communication). Αρχικά, αναπτύσσονται τα κυρίαρχα υποδείγματα και οι στρατηγικές επικοινωνίας υπό το πρίσμα της θεμελίωσης προγράμματος ολοκληρωμένων επικοινωνιών. Εν συνεχεία, παρατίθενται οι επιμέρους αποφάσεις διαφημιστικής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό μηνυμάτων και την επιλογή μέσων. Η ενότητα της διαφήμισης ολοκληρώνεται με την εξέταση των διαφημιστικών επιδράσεων στο ακροατήριο και των μεθόδων ελέγχου της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας. Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος αφορά στην παράθεση εισαγωγικών εννοιών στις δημόσιες σχέσεις και ειδικότερα στα διαφορετικά ακροατήρια, στις τακτικές «πρόληψης» και «αντίδρασης, καθώς καις σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων. Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πώλησης, με έμφαση στην ικανότητα διερεύνησης των αναγκών των πελατών. Περιγράφονται οι διαστάσεις της διοίκησης πωλητών και, ειδικότερα, τα κριτήρια πρόσληψη και εξέλιξης των πωλητών, το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι αποφάσεις αμοιβής και παροχής κινήτρων. Σελίδα 18 από 39

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 21/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 8580 Ημερομηνία: 21/09/2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2 Θέσεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2 Θέσεις) Πειραιάς, 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 201911050 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 20190054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 04/07/2016 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 09933

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 8 55 Αθήνα, 22/2/207 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 2946 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ: ΛΦ.31/433

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ: ΛΦ.31/433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 4-10-2019 Αρ. Πρωτ: ΛΦ.31/433 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΘ 141 Τ.Κ. 57 400 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: κ. Σάγου Χρύσα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 8 55 Αθήνα, 3/0/208 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 302 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλέφωνα: & 37057* Fax: Εmail:

Γενικές Πληροφορίες: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Τηλέφωνα: & 37057* Fax: Εmail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, ΤΚ 73100 Κουνουπιδιανά Χανιά Κρήτης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά, 14/07/2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Πειραιάς, 11/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 201908879 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ( ) Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2018 Αρ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ( ) Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2018 Αρ. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι ΑΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν Βόλος, 6 Σεπτεμβρίου 2018 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημ/νία : 13/02/2019 Αρ.Πρωτ. : 5403 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι ΑΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν Βόλος, 27 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 1-2-2017 Τμήμα : Διοικητικών και Οικονομικών Αρ.Πρωτ. : 1350/2017 Συναλλαγών Πληρ. : Χ. Σκολαρίκη Τηλ. : 26510-07940 Fax : 26510-07040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 866 Μονάδα : Διενέργειας Διαγωνισμών και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 25/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 9470 Ημερομηνία: 18/10/2017 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ Τρίκαλα 17-07-2018 Αριθ. Πρωτ.:1677 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Ημερ.. Ταχ. Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 108-110 Τ.Κ.: 48100 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 25/01/2019 Πληροφορίες: Γραμματείες Τμημάτων Αρ. Πρωτ: 695/ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ )

Κοζάνη, 25/01/2019 Πληροφορίες: Γραμματείες Τμημάτων Αρ. Πρωτ: 695/ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) Κοζάνη, 25/01/2019 Πληροφορίες: Γραμματείες Τμημάτων Αρ. Πρωτ: 695/25-01-2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΟΔ/

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΡΟΔ/ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης Ταχ. Διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4 Τ.Κ.: 691 32 Κομοτηνή Αρ. Πρωτ. Ημερ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα, 4-10-2019 Αρ. Πρωτ: 385 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Θ. 1194 Τ.Κ..65404 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τηλ.: 2510462147 Fax: 2510462348 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Aθλητισμού Γενική Διεύθυνση Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση : Αρ. Πρωτ.

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Aθλητισμού Γενική Διεύθυνση Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση : Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού & Aθλητισμού Γενική Διεύθυνση Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση :.. ΤΚ:.201. Αρ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κοζάνη, /01/018 Πληροφορίες: Γραμματείες Τμημάτων Αρ. Πρωτ: 531/-01-018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τρίκαλα 09-01-2017 Αριθ. Πρωτ.: 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Tηλέφωνο: Fax: email: YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Επαμεινώνδα 10, 105 55 Αθήνα 210 3250148,

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση. Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 27/07/2017 Πληροφορίες: κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Αθήνα, 04/08/2017. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Αθήνα, 04/08/2017. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ταχ. Δ/νση : Δημ. Σούτσου 6, 115 21, Αθήνα Τηλέφωνο : 2109250280 & 2109211120 E-Mail : eidikos@teiion.gr,elke@teiion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1994 όπως ισχύει....

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.... ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Υπηρεσία: Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Κ.: Αρ. Πρωτ. Ημερ.. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. πρωτ.:... Χίος,. 2018 Ταχ. Δ/νση: Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 27/04/2016 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 06394

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 10/12/2018 Αρ. Πρωτ /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 10/12/2018 Αρ. Πρωτ / Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA: Ελλάδα Αλβανία 2014 2020 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μακεδονομάχων και Ιωαννίδη 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπηρεσία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη Τ.Κ.: 23100 Αρ. Πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα: Αριθ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πάτρα: Αριθ. Πρωτ.: Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Μπόμπα Τηλέφωνο: +30 2610 36. 9447 FAX: +30 2610 369176 Πάτρα: 15-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: 28721 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την σίτιση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την σίτιση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 8 6-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 7391 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Σερρών Δράμας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα, Αρ. Πρωτ: 718

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα, Αρ. Πρωτ: 718 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα, 03.10.2019 Αρ. Πρωτ: 718 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες: κα. Ε. Ιωαννίδου Τηλ.: 2510462143 Fax: 2510462348 E-mail: info@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα »

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα » ΠΡΟΣ: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ. Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ημερ.. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος Αγ. Αθανασίου 4 Μεσολόγγι Τ.Κ.: 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ: 2710

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση)

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Το Δ.Σ του ΕΚΕΨΥΕ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 221 31 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123

Διαβάστε περισσότερα

Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αριθμός Υπαλλήλων Ηρακλείου 3 Κοζάνης 2 Λάρισας 2

Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αριθμός Υπαλλήλων Ηρακλείου 3 Κοζάνης 2 Λάρισας 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ν. Χασιώτη Τηλ.: 210 74 90 497, 476,489 Fax : 210 74 88

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 8 55 Αθήνα, 3/07/208 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr Πληροφορίες: κα Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 221 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αριθμός 1/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αριθμός 1/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αριθμός 1/2018 Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκη, 5/4/2016 Θεσσαλονίκης Αρ.Πρωτ. 242-5/4/2016 Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2310 241007 F. (+30) 2310 264502

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.:1394 Αθήνα, 12 εκεµβρίου 2016

Αριθµ. Πρωτ.:1394 Αθήνα, 12 εκεµβρίου 2016 Αριθµ. Πρωτ.:1394 Αθήνα, 12 εκεµβρίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκη, 5/4/2016 Θεσσαλονίκης Αρ.Πρωτ. 244-5/4/2016 Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2310 241007 F. (+30) 2310 264502

Διαβάστε περισσότερα

4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.

4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 312130 Fax: 2710 372123 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 9/2/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη Τηλέφωνο: 2810 379315 Φαξ: 2810 379340 e-mail: giaga@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης. Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης

Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης. Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης 1 Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.01.2018 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 /

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκη, 23/8/2016 Θεσσαλονίκης Αρ.Πρωτ. 589, 23/8/2016 Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2316 001 000 F. (+30) 2310 264

Διαβάστε περισσότερα

- : MIS: : (210) ANA ANA 18/12/

- : MIS: : (210) ANA ANA 18/12/ ANA : 05 6 www.elke.uoa.gr MIS: 500369 5 ANA 8/2/208 06826.: (20) 7277723 grammateia.roma@gmail.com 3994, 3995, 3996,3997 & 3998 MIS. : 2. 0 2042020 3. 4. 5. 6. 39 7. 8. 9. 0.. 944 3996,3997 & 3998 ) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου

Χρονική Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 8 και Καρυωτάκη, 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 710 37130 Fax: 710 3713 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη από εσωτερικούς συνεργάτες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, προκειμένου να επιτελέσει τις θεσμοθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ: -653-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ: -653- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 0-0-09 Αρ. Πρωτ: -65- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘ 4 Τ.Κ. 57 400 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: κ. Σπ. Κανέλλης Τηλ.: 00900 Fax: 07976

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. 1/2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση πρόληψη της σχολικής βίας του εκφοβισμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (κωδ. ΟΠΣ 376834) «Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 27/09/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 50/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 7ΜΑΦ469Β7Κ-2Τ4 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 11061 Ημερομηνία: 23/10/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χριστιανική Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκη, 5/4/2016 Θεσσαλονίκης Αρ.Πρωτ. 243-5/4/2016 Ν. Γερμανού 1 - Πλατεία ΧΑΝΘ Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη T. (+30) 2310 241007 F. (+30) 2310 264502

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ξάνθη 31/07/ 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 18001 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σε διόρθωση της με α.π.16420/10-07-2018 1 ης πρόσκλησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 372130 Fax: 2710 372123 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 Τηλέφωνο: 2710 372130, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90832 Θεσσαλονίκη, 07/11/2014

Διαβάστε περισσότερα