ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 179/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: ,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% K.A.: /2018 CPV: [ ]-Κάμερες ασφαλείας ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας με κάμερες, για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Λέσβου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση, καταγραφικών συσκευών και των απαραίτητων καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια, τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο και του εξοπλισμού και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Ειδικότερα, πρόκειται να τοποθετηθούν συστήματα, στα ακόλουθα κτήρια χώρους της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου: 1. Δημοτικό Κατάστημα 2. Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο 3. Είσοδος Χωματερής 4. Γραφεία Δημοτολογίου Ληξιαρχείου 5. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 6. Γραφεία Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 7. Γραφεία Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Πρόνοιας) 8. Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας 9. Γραφεία Διεύθυνσης Δόμησης 10. Δημοτική Πινακοθήκη 11. Δημοτική Βιβλιοθήκη Επίσης, θα τοποθετηθούν ανάλογα συστήματα, στα κεντρικά καταστήματα των υπολοίπων 12 Δημοτικών Ενοτήτων, δηλαδή στα κεντρικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Γέρας, Ερεσού Αντίσσης, Ευεργέτουλα, Καλλονής, Λουτρόπολης Θερμής, Μανταμάδου, Μηθύμνης, Πέτρας, Πλωμαρίου και Πολιχνίτου. Συγκεκριμένα απαιτούνται: Προμήθεια και εγκατάσταση, είκοσι τριών (23) συστημάτων καταγραφής (καταγραφικά) τεσσάρων (4) ή οκτώ (8) καμερών, μίας (1) εσωτερικής κάμερας που θα προβάλει εσωτερικά την κύρια είσοδο του χώρου και από μία (1) το ελάχιστο έως επτά (7) το μέγιστο κάμερες εξωτερικού χώρου, προκειμένου να καλυφθούν οι εκάστοτε απαιτήσεις του χώρου, ανάλογα με την δυσκολία κάλυψης και τις απαιτήσεις του καθενός. Ειδικά για την περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, θα απαιτηθούν τρεις (3) κάμερες εσωτερικού χώρου και επομένως και καταγραφικό με μέγιστο αριθμό καμερών 8. Η αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων σε καταγραφικά και κάμερες, φαίνονται στον πίνακα, που ακολουθεί:

3 Α/Α Κτήριο Χώρος Δ. Ε. Μυτιλήνης Καταγραφικό (max αριθμ. καμερών) Αρ. Καμερών Εσωτ. Χώρου Αρ. Καμερών Εξωτ. Χώρου 1 Δημοτικό Κατάστημα Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Είσοδος Χωματερής Γραφεία Δημοτολογίου Ληξιαρχείου Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Γραφεία Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Γραφεία Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Πρόνοιας) Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας Γραφεία Διεύθυνσης Δόμησης Δημοτική Πινακοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη ΣΥΝΟΛΟ Δημοτικό Κατάστημα Δ. Ε. Καταγραφικό (max αριθμ. καμερών) Αρ. Καμερών Εσωτ. Χώρου Αρ. Καμερών Εξωτ. Χώρου 12 Αγίας Παρασκευής Αγιάσου Γέρας Ερεσού Αντίσσης Ευεργέτουλα Καλλονής Λουτρόπολης Θερμής Μανταμάδου Μήθυμνας Πέτρας Πλωμαρίου Πολιχνίτου ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τα προσφερόμενα συστήματα, θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν πλήρως λειτουργικά. Θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, εκτός κι αν σε κάποιο από αυτά υπάρχει επιπλέον απαίτηση, η οποία θα αναγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης. Επίσης θα προσφέρεται εγγύηση για την πλήρη κάλυψη σε αποθέματα ανταλλακτικών και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η ανάθεση της προμήθειας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

4 1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως των άρθρων 116 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ ) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 5. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω. Το τελικό ύψος της δαπάνης δεν θα ξεπεράσει το όριο των ,50, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%. Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ (τεμ.) ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ Καταγραφικό 8 Καμερών 4 155,00 620,00 Καταγραφικό 4 Καμερών , ,00 Σκληρός Δίσκος Καταγραφικού 23 90, ,00 Κάμερα Εσωτερικού Χώρου 25 50, ,00 Κάμερα Εξωτερικού Χώρου 56 60, ,00 Τροφοδοτικό Καταγραφικού & Καμερών 23 55, ,00 Εγκατάσταση καμερών εσωτερικού και 81 90, ,00 εξωτερικού χώρου σε όλους τους χώρους Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Καταγραφικών, Σύνδεση στο Ίντερνετ, Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος 23 35,00 805,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α (17%) 3.187,50 Γενικό Σύνολο ,50 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με ,50. Μυτιλήνη Οκτώβριος 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Μελέτης Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας με κάμερες, για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Λέσβου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση, καταγραφικών συσκευών και των απαραίτητων καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια, τόσο των ίδιων των κτηρίων, όσο και του εξοπλισμού και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Ειδικότερα, πρόκειται να τοποθετηθούν συστήματα, σε έντεκα (11) κτήρια χώρους της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου (Δημοτικό Κατάστημα, Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο, Είσοδος Χωματερής, Γραφεία Δημοτολογίου Ληξιαρχείου, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Γραφεία Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Γραφεία Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Πρόνοιας), Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας, Γραφεία Διεύθυνσης Δόμησης, Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη), καθώς και στα κεντρικά καταστήματα των υπολοίπων 12 Δημοτικών Ενοτήτων (Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Γέρας, Ερεσού Αντίσσης, Ευεργέτουλα, Καλλονής, Λουτρόπολης Θερμής, Μανταμάδου, Μηθύμνης, Πέτρας, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου). Άρθρο 2 ο Προϋπολογισμός Μελέτης Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (21.937,50 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και θα καλυφθεί από τους πόρους του Δήμου Λέσβου. Άρθρο 3 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η σύμβαση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α / ): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/ Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τεύχος Α ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει. Άρθρο 4 ο Συμβατικά Στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνική περιγραφή μελέτη β Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων

7 Άρθρο 5 ο Τεχνικά Στοιχεία Αναλυτικά οι προβλεπόμενες προμήθειες εργασίες, αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνουν δαπάνες για την προμήθεια του εξοπλισμού, τις υπηρεσίες παραμετροποίησης αυτού, αλλά και τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στα κτήρια και τους χώρους του Δήμου Λέσβου, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής ή προέλευσης των υλικών που προσφέρονται. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές που δεν θα αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 6 ο Διαδικασία Εκτέλεσης Μελέτης Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν υποβολής προσφορών και μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, στον προμηθευτή εκείνον ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της αν οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Άρθρο 7 ο Αξιολόγηση Προσφορών-Κατακύρωση Αποτελέσματος Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), λαμβανομένων υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 8 ο Περιεχόμενο της Σύμβασης Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη Τα προς προμήθεια είδη και η ποσότητά τους Η τιμή Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών Οι εργασίες που θα εκτελεστούν Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προμήθειας Ο τρόπος παραλαβής της προμήθειας Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Λέσβου από τον Δήμαρχο Λέσβου. Άρθρο 9 ο Υπογραφή Σύμβασης Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

8 Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Άρθρο 10 ο Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 11 ο Χρόνος Εκτέλεσης Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του Ν. 4412/2016. Τα συστήματα ασφάλειας με κάμερες για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Λέσβου, θα πρέπει να παραδοθούν, να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία μέσα σε διάστημα σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνει, σύμφωνα με το Ν 4412/2016, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Άρθρο 12 ο Εγγυήσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο χρόνος εγγύησης, που ξεκινά μετά την εγκατάσταση και οριστική παραλαβή των συστημάτων ασφάλειας με κάμερες για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Λέσβου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη Τεχνική περιγραφή της Μελέτης, ορίζεται σε δύο (2) έτη, εκτός κι αν σε κάποιο από τα προϊόντα υπάρχει επιπλέον απαίτηση, η οποία και αναγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης. Επιπλέον, για την πλήρη κάλυψη του συστήματος σε αποθέματα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, απαιτείται η εγγύηση πλήρους κάλυψης των ανωτέρω, για πέντε (5) έτη μετά το πέρας της λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας. Άρθρο 13 ο Διαδικασία Παραλαβής Το αντικείμενο της προμήθειας θα παραληφθεί από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Άρθρο 14 ο Τρόπος Πληρωμής Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί στον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, την παράδοση και τον έλεγχο σωστής λειτουργίας των συστημάτων ασφάλειας με κάμερες για τα Δημοτικά κτήρια του Δήμου Λέσβου. Ο Δήμος Λέσβου θα εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδει ο ανάδοχος, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος, μετά την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του Ν 4412/2016. Σε περίπτωση κατάθεσης του σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο 20ήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε λόγω λήξης του οικονομικού έτους και της διακοπής ελέγχου,

9 τα σχετικά τιμολογίων - εντάλματα θα πληρωθούν το επόμενο οικονομικό έτος, όταν εγκριθούν κατά το νόμο όλες οι νόμιμες διαδικασίες έναρξης του νέου προϋπολογισμού του Δήμου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Άρθρο 15 ο Κρατήσεις Επιβαρύνσεις Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ανάλογοι φόροι τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα νόμιμα. Τον Δήμο Λέσβου τον βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. Μυτιλήνη, Οκτώβριος 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΧΤΕΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

10 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 4 2 H.265 ψηφιακό 5-υβριδικό καταγραφικό 8 καμερών (αναλογικών, TVI,CVI και AHD), 4 ήχων και 4 εισόδων συναγερμού με ελληνικό μενού 3 Ανάλυση επιτήρησης 8CH *4Κ (AHD/TVI). Καταγραφή και αναπαραγωγή 4Κ/6 fps, 5ΜΡ/20fps, 4MP/25fps, 1080p/25fps ή 960p/25fps 4 Έχει δυνατότητα να δεχθεί, επιπλέον και 2 κάμερες ΙP ONVIF ανάλυσης 8MP στα 25fps 5 4 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος 6 Έξοδοι video: Composite (800 χ 600), VGA, HDMI 7 Θύρες σύνδεσης: USB 2.0, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό καμερών PTZ 8 Ρύθμιση και χειρισμός, μέσω του καταγραφικού και του ομοαξονικού καλωδίου, του OSD menu και της κίνησης ΡΤΖ των καμερών AHD, TVI 9 Επιτήρηση μέσω Windows PC, MAC και ipad, καθώς και μέσω smartphone Android και iphone, με αποθήκευση των ρυθμίσεων στο smartphone, με σκανάρισμα του QR Code 10 Υποστηρίζει Dynamic DNS, upnp και λειτουργία ΝΑΤ 11 Περιλαμβάνει USB Mouse και δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA (έως 8ΤΒ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 19 2 H.265 ψηφιακό 5-υβριδικό καταγραφικό 4 καμερών (αναλογικών, TVI,CVI και AHD), 4 ήχων και 4 εισόδων συναγερμού με ελληνικό μενού 3 Ανάλυση επιτήρησης 4CH *4Κ (AHD/TVI). Καταγραφή και αναπαραγωγή 4Κ/6 fps, 5ΜΡ/20fps, 4MP/25fps, 1080p/25fps ή

11 960p/25fps 4 Έχει δυνατότητα να δεχθεί, επιπλέον και 2 κάμερες ΙP ONVIF ανάλυσης 8MP στα 25fps 5 4 είσοδοι συναγερμού και 1 έξοδος 6 Έξοδοι video: Composite (800 χ 600), VGA, HDMI 7 Θύρες σύνδεσης: USB 2.0, 10/100 Ethernet και RS-485 για χειρισμό καμερών PTZ 8 Ρύθμιση και χειρισμός, μέσω του καταγραφικού και του ομοαξονικού καλωδίου, του OSD menu και της κίνησης ΡΤΖ των καμερών AHD, TVI 9 Επιτήρηση μέσω Windows PC, MAC και ipad, καθώς και μέσω smartphone Android και iphone, με αποθήκευση των ρυθμίσεων στο smartphone, με σκανάρισμα του QR Code 10 Υποστηρίζει Dynamic DNS, upnp και λειτουργία ΝΑΤ 11 Περιλαμβάνει USB Mouse και δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA (έως 8ΤΒ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 8 & 4 ΚΑΜΕΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 23 2 Χωρητικότητα HDD 2 TB 3 Ειδικά σχεδιασμένος για συστήματα CCTV, ώστε να επιτρέπει την αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα της αναπαραγωγής των βίντεο Να διαθέτει την αποκλειστική τεχνολογία AllFrame, η οποία βελτιώνει την 4 αναπαραγωγή ATA μέσω ροής με σκοπό τη μείωση της απώλειας καρέ και τη βελτίωση της συνολικής αναπαραγωγής βίντεο 5 Ειδικός σχεδιασμός για συστήματα επιτήρησης ασφαλείας 6 Τεχνολογία AllFrame για μειωμένη απώλεια καρέ βίντεο 7 Να υποστηρίζει έως και 32 κάμερες HD και ειδική προσαρμογή για εφαρμογές μέτρησης χαμηλού ρυθμού μετάδοσης bit

12 με υψηλή ροή για απαιτητικές εγγραφές που αποτελούν τυπικά στοιχεία των περισσότερων εφαρμογών επιτήρησης 8 Απόδοση προτεραιότητας στις διαδικασίες εγγραφής για μεγιστοποιημένες επιδόσεις επιτήρησης 9 Υποστήριξη αναπαραγωγής TLER και ATA μέσω ροής 10 Μνήμη Cache: 64MB 11 Τύπος σύνδεσης: SATA 12 Εγγύηση: 3 χρόνια ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 25 2 Eγχρωμη μεταλλική κάμερα οροφής D/N, εσωτερικού χώρου, τεχνολογίας 4 σε 1 (AHD, TVI, CVΙ, CVBS) 3 Αισθητήρας: 1/2.5" APTINA AR0521 +FH8538M 4 Ανάλυση: 2560 x 1920 (5MP/30fps) 5 Ευαισθησία: 0.001Lux (F1.2) 6 Φακός Varifocal 2.8~12 mm 7 2 υπέρυθρα Array LEDs & 7 led Piranha, μέγιστης εμβέλειας 40 m 8 Διαθέτει: OSD, 2D-NR, BLC 9 Έξοδος Video: AHD (5MP) / TVI / CVI / CVBS 10 Μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD Video: 500 μέτρα με καλώδιο coaxial Τροφοδοσία: 12 VDC 12 Χρώμα: Λευκό ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 56 2 Eγχρωμη μεταλλική κάμερα bullet D/N, εξωτερικού χώρου, τεχνολογίας 4 σε 1 (AHD, TVI, CVΙ, CVBS) 3 Αισθητήρας: 1/2.5" APTINA AR0521 +FH8538M 4 Ανάλυση: 2560 x 1920 (5MP/20fps) 5 Ευαισθησία: 0.001Lux (F1.2 & IR ON) 6 Φακός Varifocal 2.8~12 mm

13 7 5 Array LEDs, μέγιστης εμβέλειας 50 m 8 Διαθέτει: OSD, 2D-NR, BLC 9 Έξοδος Video: AHD (5MP) / TVI(5MP) / CVI (4MP) / CVBS 10 Μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD Video: 300 μέτρα με καλώδιο coaxial Τροφοδοσία: 12 VDC 12 Χρώμα: Λευκό ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΚΑΜΕΡΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Αριθμός Συσκευών 23 Τροφοδοτικό switching και φορτιστής 12VDC/10A, σε μεταλλικό κουτί, με 2 προστασία από βραχυκυκλώμα με multifuse και υποδοχή για φόρτιση μπαταρίας 12VDC/7AH 3 Να διαθέτει 9 εξόδους

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης με Α.Φ.Μ. ΔΟΥ με έδρα τ οδός αριθμός Τ.Κ. τηλ. Φαξ Περιγραφή Ποσότητα (τεμ.) Καταγραφικό 8 Καμερών 4 Καταγραφικό 4 Καμερών 19 Σκληρός Δίσκος Καταγραφικού 23 Κάμερα Εσωτερικού Χώρου 25 Κάμερα Εξωτερικού Χώρου 56 Τροφοδοτικό Καταγραφικού & Καμερών 23 Εγκατάσταση καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε όλους τους χώρους 81 Εγκατάσταση Παραμετροποίηση Καταγραφικών, Σύνδεση στο Ίντερνετ, 23 Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος Τιμή Μονάδος Σύνολο Φ.Π.Α (17%) Γενικό Σύνολο Αξία ( ) Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση και εγκατάσταση των καινούργιων ειδών, στο Δήμο Λέσβου. Χρόνος Παράδοσης: Εγγύηση Καλής Λειτουργιάς: Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. Λοιπές παρατηρήσεις: Μυτιλήνη, / /2018 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ /ΥΠΟΓΡΑΦΗ