Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία"

Transcript

1 Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ " Διοίκηση και Οικονομία" Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Διοίκηση και Οικονομία». Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών (ΕΚΣ) προβλέπει τη διάρθρωση του και ρυθμίζει τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος ΕΚΣ βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1268/1982, και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, και Ν. 3685/2008), την υπ αριθμό 29090/Β7/ Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 573 τ.β / περί λειτουργίας του ΠΜΣ και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Άρθρο 2: Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομία» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο. Οι σκοποί του ΠΜΣ εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων σε τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Ειδικότερα, στον τομέα της Οικονομίας προσφέρεται ΜΔΕ με κατευθύνσεις τα «Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά» και την «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», ενώ στον τομέα της Διοίκησης προφέρεται ΜΔΕ στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και την «Διοίκηση Υπηρεσιών Διοίκηση Lgistics». Άρθρο 3: Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ στην «Διοίκηση και Οικονομία» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του ΠΜΣ και η αντίστοιχη κατεύθυνση που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής. Άρθρο 4: Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΔΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι: Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΑΠΘ με αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. (α) του αρ.2 του Ν.3685/08. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ με αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ.1β του αρ.12 του Ν.2083/92. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών όπως αυτή απαρτίζεται σύμφωνα με την παρ. (β) του άρθρου 2 του 3685/08. Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων ΠΜΣ, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, την συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. (γ) του άρθρου 2 του Ν.3685/2008, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Στην ΣΕ συμμετέχει ένας διδάσκων της κάθε κατεύθυνσης, ο Διευθυντής διδακτορικών σπουδών και ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Τα μέλη της ΣΕ ορίζονται ως συντονιστές των αντίστοιχων κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Η ΣΕ εισηγείται προς την ΓΣΕΣ για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, τον ορισμό των μελών διαφόρων επιτροπών που εκάστοτε απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ, την επιλογή των υποψηφίων 2

3 μεταπτυχιακών φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ, τις αναθέσεις διδασκαλίας και για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Τέλος, η ΣΕ επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα Ε.Κ.Σ. Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της ΣΕ για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΜΣ. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με την παρ. (δ) του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008. Ειδικότερα, ο Διευθυντής του ΠΜΣ και η ΣΕ: Παρακολουθούν τη ροή εκτέλεσης του ΠΜΣ και εισηγούνται προς την ΓΣΕΣ σχετικώς με τις ημερομηνίες έναρξης λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του φθινοπωρινού και του εαρινού εξαμήνου, τις ημερομηνίες και προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και άλλες λειτουργικές ημερομηνίες και προθεσμίες Επεξεργάζονται τις προτάσεις της συνέλευσης των μελών ΔΕΠ ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα του ΠΜΣ και εισηγούνται σχετικώς προς την ΓΣΕΣ. Επεξεργάζονται τις εισηγήσεις της συνέλευσης των μελών ΔΕΠ ως προς την ανάθεση διδακτικού έργου του ΠΜΣ και εισηγούνται σχετικώς προς την ΓΣΕΣ. Καταρτίζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων. Μεριμνούν για την δημόσια προβολή του ΠΜΣ. Εισηγούνται διά του Διευθυντή του ΠΜΣ στην ΓΣΕΣ σχετικώς με τις ακολουθητέες τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΠΜΣ. Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία εκάστοτε της έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από την ΓΣΕΣ. Καθήκοντα διοικητικής, επιστημονικής και εργαστηριακής υποστήριξης προς το ΠΜΣ ανατίθενται, με απόφαση της ΣΕ, σε διοικητικούς υπαλλήλους, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ που υπηρετούν στους τρεις τομείς του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής του ΠΜΣ, καταρτίζεται πρόγραμμα από την ΣΕ και υλοποιείται από τους υποψήφιους διδάκτορες, τα ΕΤΕΠ και τα ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ. Άρθρο 5: Διδάσκοντες Η ΓΣΕΣ αναθέτει διδακτικά καθήκοντα στο ΠΜΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3685/2008. Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ, πέραν των λοιπών τυπικών προϋποθέσεων, θα πρέπει να έχουν διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στον τομέα που θα διδάξουν, σύμφωνα με την παρ. (3) του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Σε περίπτωση επισκέπτη-καθηγητή από το εξωτερικό ή από άλλη πόλη της Ελλάδας, η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον καλύπτονται οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Άρθρο 6: Κατηγορίες Πτυχιούχων, Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ. Σύμφωνα με την υπ αριθμό 29090/Β7/ Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 573 τ.β / , στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 3

4 Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης τουλάχιστον και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους από την Γραμματεία του οικείου Τμήματος, στο οποίο φοιτούν, μέχρι τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος χάνει την θέση του η οποία καταλαμβάνεται από τον 1 ο, 2 ο ή 3 ο κλπ επιλαχόντα. Επιπροσθέτως, στο ΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί πτυχιούχοι των προαναφερθεισών κατηγοριών. Άρθρο 7: Διαδικασία Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους εξήντα για το σύνολο των κατευθύνσεων. Ο αριθμός των φοιτητών κατανέμεται ισόποσα στις τέσσερις κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την παρ. (3) του άρθρου 4 του Ν.3685/2008, σε κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε τον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους επιπλέον του επιτρεπομένου ανώτατου αριθμού φοιτητών της κατεύθυνσης. Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η ΣΕ που αποφασίζει για: τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων στον Τύπο, την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και πρόσκλησης σε συνέντευξη, την προθεσμία εγγραφών. Τον ορισμό της επιτροπής εξετάσεων Τον ορισμό της επιτροπής συνεντεύξεων Τα μέλη του τμήματος που προσφέρουν διοικητική υποστήριξη στην ΣΕ φροντίζουν για την: έγκαιρη διάθεση των εντύπων από την ιστοσελίδα του Τμήματος, διεκπεραίωση της σχετικής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας με την υποβολή υποψηφιοτήτων (παραλαβή, αποστολή εντύπων), συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συνημμένων σ αυτές εγγράφων και την προώθηση τους στην ΕΔΕ και κάθε συναφή εργασία με τις εγγραφές. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι: Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα των αντιστοίχων Τμημάτων). Βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται). Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του τμήματος αποφοίτησης του/της υποψηφίου/ας, όπου να φαίνεται η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθμολογίας σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές (όταν αυτό είναι διαθέσιμο). Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τις κατευθύνσεις που αυτό απαιτείται). Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά). 4

5 Αποδεικτικά άριστης γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς (Τα αποδεικτικά μπορούν να κατατεθούν μέχρις τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους). Αποδεικτικά ερευνητικών ή / και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν). Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Δύο (2) φωτογραφίες. Για υποψηφίους που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6. Για τη συμμετοχή των φοιτητών αυτών στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου. Άρθρο 8: Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων-εγγραφή Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. (1α) και (1β) του άρθρου 4 του Ν.3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε έξι παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται: i. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 50%. ii. Η επίδοση στο τεστ GMAT ή στις γραπτές εξετάσεις με συντελεστή βαρύτητας 30%. iii. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%. iv. Πρόσθετα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία) με συντελεστή βαρύτητας 10%. Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά ανά κατεύθυνση και υποβάλλει εισήγηση στην ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης ανά κατεύθυνση και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους Οι εισακτέοι σε κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας χάνει τη θέση του στην σχετική κατεύθυνση του ΠΜΣ και καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.λ.π. επιλαχών. Άρθρο 9: Επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης ορίζεται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως επιβλέπων, σύμφωνα με τη παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3685/2008. Η ΣΕ και τα επιβλέποντα μέλη έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Άρθρο 10: Μαθήματα Τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα του ΠΜΣ ανά κατεύθυνση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο. Με έγκριση της ΣΕ, μεταπτυχιακός φοιτητής μιας κατεύθυνσης του ΠΜΣ μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, το πολύ 2 (δύο) σε αριθμό, από τα μαθήματα που προσφέρουν οι άλλες τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλα ισότιμα και αντίστοιχα ΠΜΣ 5

6 της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην απόφαση της ΣΕ συνεκτιμώνται οι γνώμες του διδάσκοντος του οικείου μαθήματος και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Ο αριθμός των φοιτητών ενός μαθήματος επιλογής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τους δεκαοκτώ (18) και μικρότερος από επτά (7). Η διδασκαλία κάθε μαθήματος είναι διάρκειας 3 ωρών, τόσο για τα υποχρεωτικά, όσο και για τα μαθήματα επιλογής. Φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες είναι επιπλέον ώρες. Σύμφωνα με την υπ αριθμό 29090/Β7/ Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 573 τ.β / , το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι 90 και κατανέμονται σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο φοίτησης (Α, Β και Γ ) και συγκεκριμένα, 6 πιστωτικές μονάδες σε κάθε μάθημα από τα δέκα μαθήματα του Α και Β εξαμήνου και 30 πιστωτικές μονάδες για την Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασία. Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα κατ' ελάχιστο και πέντε (5) κατά μέγιστο. Άρθρο 11: Φοίτηση Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν εντός της πρώτης διδακτικής εβδομάδας. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προσφέρονται είτε κατά το φθινοπωρινό είτε κατά το εαρινό εξάμηνο και περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων, φροντιστήρια, εργαστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες, εξετάσεις όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής απουσιάσει πάνω από δύο (2) εβδομάδες διδασκαλίας ενός μαθήματος, τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού στην κανονική περίοδο εξετάσεων, δηλαδή τον Φεβρουάριο για το Α εξάμηνο και τον Ιούνιο για το Β εξάμηνο και εξετάζεται στις επαναληπτικές εξετάσεις. Φοιτητές άλλων συναφών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ, του προγράμματος Erasmus ή του Διδακτορικού Προγράμματος. θα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα του ΠΜΣ και να εξετάζονται σε αυτά, μετά από έγκαιρη αίτησή τους η οποία θα εξετάζεται από την ΣΕ μετά από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Άρθρο 12: Εξετάσεις Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται μια εβδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων και διαρκούν δύο εβδομάδες. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η ΣΕ. Οι βαθμοί εκδίδονται εντός δύο εβδομάδων από το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου. Φοιτητής του Α' και Β' εξαμήνου ο οποίος απορρίπτεται (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, είτε λόγω απουσιών) σε ένα ή δύο μαθήματα ανά εξάμηνο, όχι όμως περισσότερα από τρία μαθήματα αθροιστικά και στα δύο εξάμηνα, δύναται να εξεταστεί κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία απορρίφθηκε λόγω απουσιών, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει πριν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου τις προβλεπόμενες εργασίες οι οποίες ορίζονται από τους διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών. 6

7 Οι εξετάσεις της επανεξέτασης του Σεπτεμβρίου διαρκούν δύο εβδομάδες. Η βαθμολογία στα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι στην κλίμακα 0-10 (με ακρίβεια μισής μονάδας). Ως ελάχιστη επιτυχής βαθμολογία θεωρείται το έξι (6) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και το επτά (7) για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να εξετασθεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα, δηλαδή Σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα Σε εξι (6) μαθήματα επιλογής Και στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο αρ. 9 του παρόντος ΚΜΣ. Άρθρο 13: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μετά την ολοκλήρωση του Β εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Γ' εξάμηνο σπουδών και αναλαμβάνουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητικού περιεχομένου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Ο επιβλέπων μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διδάσκων του ΠΜΣ. Μέλος της εξεταστικής επιτροπής δύναται να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 5 του παρόντος ΕΚΛ. Ένα μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να είναι επιβλέπων σε πάνω από δύο (2) Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες ανά περίοδο και σε πάνω από τέσσερεις συνολικά ως επιβλέπων και μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο κάθε χρόνο και δηλώνουν το θέμα στην ΣΕ προς έγκριση. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται εντός του Γ' εξαμήνου σπουδών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε γλώσσα της ΕΕ και η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία (Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο στην Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνει κάθε χρόνο η ΣΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του ΠΜΣ, όπως ορίζει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται ενώπιον της διμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτή διαδικασία σε ημερομηνία που προσδιορίζεται από την ΣΕ του ΠΜΣ και βαθμολογείται από την διμελή Εξεταστική Επιτροπή, που ορίζεται από την ΣΕ και αποτελείται από τον 7

8 επιβλέποντα και ένα μέλος ΔΕΠ, το οποίο έχει γνωστικό αντικείμενο συγγενές με το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της διατριβής, αυτή θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στο τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αρθρο 14: Βαθμολογία Επιτυχής Ολοκλήρωση του ΠΜΣ Το ΜΔΕ απονέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα δέκα (10) μαθήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και έχουν εκπονήσει επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ως στάθμιση χρησιμοποιείται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχους και παίρνει πιστοποιητικό από την Γραμματεία του Τμήματος Το ΜΔΕ απονέμεται μια (1) φορά το χρόνο σε ειδική τελετή. Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής: απέτυχε να εξετασθεί επιτυχώς στα δέκα (10) μαθήματα (παρ. 2 του παρόντος άρθρου), είτε απέτυχε να εξετασθεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, είτε έχει εξετασθεί ανεπιτυχώς σε περισσότερα από τρία μαθήματα αθροιστικά στο Α' και Β' εξάμηνο, είτε έχει εξετασθεί ανεπιτυχώς σε τουλάχιστον ένα μάθημα κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου μετά το πρώτο έτος σπουδών, τότε, οι σπουδές του διακόπτονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Άρθρο 15: Υποτροφίες Ανταμοιβές Ανάθεση επικουρικού έργου Κύρια απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι οι μεταπτυχιακές τους σπουδές. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οποιουδήποτε διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των δύο πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ. Σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ, οι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και λοιπές παροχές του άρθρου 8 του 3685/2008, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φοιτητικές υποτροφίες, υποδομές και μετακλήσεις διδασκόντων από το εξωτερικό. Έτσι με απόφαση της ΣΕ, το ΠΜΣ μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίες συνήθως συνεπάγονται και την υποχρέωση από τους υποτρόφους παροχής βοηθητικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου. Με απόφαση της ΣΕ, ορίζονται κατ έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποτροφίες είναι ετήσιες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποβλέπουν στην απόκτηση ΜΔΕ. Οι υποτροφίες ανανεώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ΣΕ, κατόπιν αξιολογήσεως του έργου που ανατέθηκε στους φοιτητές και της επίδοσής τους στα μαθήματα του προηγουμένου εξαμήνου. 8

9 Άρθρο 16: Διασφάλιση Ποιότητας Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων ο κάθε διδάσκων συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με το μάθημα που δίδαξε. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα του εξαμήνου συμπληρώνουν επίσης ερωτηματολόγιο για κάθε μάθημα. Η ΣΕ συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα ερωτηματολόγια. Η επίλυση των όποιων προβλημάτων αναδεικνύονται από την έρευνα επιλύονται από την ΣΕ και την ΓΣΕΣ. Άρθρο 17: Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση των στόχων του ΠΜΣ στην «Διοίκηση και Οικονομία» συμβάλουν ειδικότερα: Η βιβλιοθήκη του Τμήματος που διαθέτει σημαντικό αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών Η ηλεκτρονική πρόσβαση από οποιονδήποτε Η/Υ εντός του campus στο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (HEAL LINK) με πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές. Άρθρο 18: Μεταβατικές Διατάξεις Ο κανονισμός αυτός ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος Για τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος ισχύουν τα άρθρα 12, 13 και 14 Ο κανονισμός αυτός μπορεί να αναμορφώνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. 9

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Πληροφορική και Διοίκηση

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Πληροφορική και Διοίκηση Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Άρθρο 1 Γενικά Πληροφορική και Διοίκηση Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ Πληροφορική και Διοίκηση Άρθρο 1 Γενικά Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Lgistics and Supply Chain Management) Άρθρο 1 Γενικά Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management)

Εσωτερικός Κανονισμός. Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. (Logistics and Supply Chain Management) Εσωτερικός Κανονισμός Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Lgistics and Supply Chain Management) Άρθρο 1 Γενικά Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 22 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» 1. Τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) και Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 25 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραμματεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Θεσσαλονίκη, 6/4/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Διάρθρωση-Χρονική Διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εσωτερικός Κανονισμός του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Εσωτερικός Κανονισµός του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administratin-MBA)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 2017-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1 1 Εισαγωγή Το Τμήμα Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ή ς Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610/969100-8 Fax: 2610/996103 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» Νοέμβριος 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,10/3/2017 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασική Ομοιοπαθητική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύρος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ & ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/3/2018 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ1046 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 21/3/2018 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ1046 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/3/2018 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ1046 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου MSc Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου MSc Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Αντικείμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου MSc Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Oίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα