ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από υποβληθείσας Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Δεσπόπουλος Κων/νος 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Σιδερόπουλος Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 4. Ψαχούλας Ορέστης 5. Αλεξάκος Φώτιος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κρανιάς αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 1503/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 24 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1503/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 50 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μιχαλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 3924/122351/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 2. Την Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου.

2 3.Τον διενεργηθέντα την διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου, στον οποίο η σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού έχει ως εξής : 1η- Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 25 % Εργ. Επιχ. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» Εργ. Επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» Εργ. επιχ. «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 4 η Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 23 % Εργ. Επιχ. «ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Εργ. επιχ. «ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ» 6 η - Εργ. Επιχ. «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 17,00 % 7 η Εργ. Επιχ. «ΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 16,00 % 8 η Εργ. Επιχ. «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 14,00 % 9 η Εργ. Επιχ. «ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 12,00 % 4. Την από Ένσταση της Εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία αναφέρει τα ακόλουθα : α) Η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που κατέθεσε δεν προσκόμισε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΕΛΕΔΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο οποίο έχει υπογράψει σύμβαση από κοινού (κοινοπραξία) με την τεχνική εταιρεία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» β) Η εργοληπτική επιχείρηση Γκουλιοπούλου Στυλιανή στα δικαιολογητικά συμμετοχής της που προσκόμισε στον παραπάνω διαγωνισμό η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο της διακήρυξης το οποίο αναφέρει ότι ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση. Η κ. Γκουλιοπούλου σε μία από τις υπεύθυνες δηλώσεις της, η ημερομηνία που αναγράφει είναι 3/5/2014, η οποία είναι ανώτερη του ενός μηνός από την δημοπράτηση του έργου που έγινε 13/6/5014. Επίσης η ίδια εργοληπτική επιχείρηση στα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατέθεσε, δεν προσκόμισε το σκέλος της υπεύθυνης δήλωσης άρθρο α iv) που να βεβαιώνει ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 20.4 του Ν. 3669/2008 Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους οι προσφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι άκυρες και απαράδεκτες. 5. Τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της από Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχειρήσεως, όπως αναφέρονται στο σχετικό Πρακτικό : 1) Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στον εν λόγω διαγωνισμό, σε συνδυασμό με τα

3 συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη εργ. επιχείρηση, προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη εργ. επιχ. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» είχε υπογράψει Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΕΛΕΔΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με το Δασαρχείο Τρικάλων στις , ως μέλος Κοινοπραξίας και σύμφωνα με τα άρθρα και γ) έπρεπε να προσκομίσει στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του έργου καθώς και την φορολογική ενημερότητα της αναφερόμενης Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει. Επισημαίνουμε ότι είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του κάθε διαγωνιζομένου να προσκομίσει ασφαλιστικές ενημερότητες των δημοσίων εργολαβικών συμβάσεων, στις οποίες συμμετέχει ως μόνος ανάδοχος ή μέλος Κοινοπραξίας, και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε κάθε διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίου έργου στον οποίο συμμετέχει. 2) Η διαγωνιζόμενη εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» κατέθεσε στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση η οποία έμπροσθεν φέρει ημερομηνία και πίσω έχει ημερομηνία Από το γεγονός ότι η υπεύθυνη δήλωση κατατέθηκε στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής για τον διαγωνισμό της και στην πρώτη σελίδα φέρει χειρόγραφη ημερομηνία υπογραφής , εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η σε ηλεκτρονική μορφή ημερομηνία της πίσω ακριβώς σελίδας έχει μείνει εκ παραδρομής, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης η ίδια εργ. επιχείρηση στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού, αναφέρει ότι δεν έχει ανεκτέλεστο εργολαβικό συμβάσεων και άρα δεν χρειάζεται να δηλώσει ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι αιτιάσεις του ενισταμένου όσον αφορά την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχείρησης «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» στον εν λόγω διαγωνισμό κρίνονται αβάσιμες. 6 Το γεγονός ότι : Από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στον εν λόγω διαγωνισμό, σε συνδυασμό με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενιστάμενη εργ. επιχείρηση, προκύπτει ότι η διαγωνιζόμενη εργ. επιχ. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» είχε υπογράψει Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΕΛΕΔΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με το Δασαρχείο Τρικάλων στις , ως μέλος Κοινοπραξίας και σύμφωνα με τα άρθρα β) και γ) έπρεπε να προσκομίσει στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του έργου καθώς και την φορολογική ενημερότητα της αναφερόμενης Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει. - Επισημαίνουμε ότι είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του κάθε διαγωνιζομένου να προσκομίσει ασφαλιστικές ενημερότητες των δημοσίων εργολαβικών συμβάσεων, στις οποίες συμμετέχει ως μόνος ανάδοχος ή μέλος Κοινοπραξίας, και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε κάθε διαγωνισμό ανάθεσης δημοσίου έργου στον οποίο συμμετέχει. Η διαγωνιζόμενη εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» κατέθεσε στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση η οποία έμπροσθεν φέρει ημερομηνία και πίσω έχει ημερομηνία Από το γεγονός ότι η υπεύθυνη δήλωση κατατέθηκε στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής για τον διαγωνισμό της και στην πρώτη σελίδα φέρει χειρόγραφη ημερομηνία υπογραφής , εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι η σε ηλεκτρονική μορφή ημερομηνία της πίσω ακριβώς σελίδας έχει μείνει εκ παραδρομής, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη.

4 Επίσης η ίδια εργ. επιχείρηση στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού, αναφέρει ότι δεν έχει ανεκτέλεστο εργολαβικό συμβάσεων και άρα δεν χρειάζεται να δηλώσει ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι αιτιάσεις του ενισταμένου όσον αφορά την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχείρησης «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» στον εν λόγω διαγωνισμό κρίνονται αβάσιμες. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι Α) Την Αποδοχή της από Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» ως προς την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχ. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». Β) Tην Απόρριψη της από Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» στον εν λόγω διαγωνισμό. Γ) Την έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού με σειρά μειοδοσίας ως εξής : 1 η - Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 25 % Εργ. Επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» Εργ. επιχ. «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 3 η Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 23 % Εργ. Επιχ. «ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Εργ. επιχ. «ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ» 5 η - Εργ. Επιχ. «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 17,00 % 6 η Εργ. Επιχ. «ΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 16,00 % 7 η Εργ. Επιχ. «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 14,00 % 8 η Εργ. Επιχ. «ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 12,00 % Δ) Την διενέργεια δημοσίας κληρώσεως μεταξύ των εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗ» και «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ανάθεση του έργου. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Την Αποδοχή της από Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» ως προς την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχ. «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». Β) Tην Απόρριψη της από Ενστάσεως της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ % ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την εγκυρότητα συμμετοχής της εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» στον εν λόγω διαγωνισμό. Γ) Την έγκριση του Πρακτικού Διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού με σειρά μειοδοσίας ως εξής : 1 η - Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 25 % Εργ. Επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» Εργ. επιχ. «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 3 η Θέση με το ίδιο ποσοστό εκπτώσεως 23 % Εργ. Επιχ. «ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Εργ. επιχ. «ΖΑΦΕΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ» 5 η - Εργ. Επιχ. «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 17,00 % 6 η Εργ. Επιχ. «ΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό εκπτώσεως 16,00 % 7 η Εργ. Επιχ. «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 14,00 % 8 η Εργ. Επιχ. «ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με ποσοστό εκπτώσεως 12,00 % Δ) Την διενέργεια δημοσίας κληρώσεως μεταξύ των εργ. επιχ. «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗ» και «ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ανάθεση του έργου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 865

6 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παπαστεργίου Αλίκη Δεσπόπουλος Κων/νος Ελένη Λάρισα 24/7/2014 Γακόπουλος Χρήστος Σιδερόπουλος Χρήστος Ψαχούλας Ορέστης Αλεξάκος Φώτιος Καπέλος Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 9 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου... ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα