(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2017/25) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχείο δ) και το άρθρο 10, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1, το άρθρο 140 και το άρθρο 141 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που διεξήχθη βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/13) ( 3 ) θεσπίζει υποχρεώσεις των εποπτευόμενων οντοτήτων να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). (2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) οι εποπτευόμενες οντότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση βάσει των υποδειγμάτων που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής ( 4 ). (3) Τον Ιούλιο του 2014 ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφεξής «9»), το οποίο θα αντικαταστήσει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ήτοι το ισχύον πρότυπο πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά μέσα. (4) Το 9 είχε ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2067 της Επιτροπής ( 5 ). ( 1 ) ΕΕ L 287 της , σ. 63. ( 2 ) ΕΕ L 141 της , σ. 1. ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L 86 της , σ. 13). ( 4 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της , σ. 1). ( 5 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2067 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΕΕ L 323 της , σ. 1).

2 L 240/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του 9, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1443 της Επιτροπής ( 1 ). Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στα υποδείγματα και τις οδηγίες που αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση. (6) Καθίσταται αναγκαία η ευθυγράμμιση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) με το τροποποιημένο λογιστικό πλαίσιο και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1443. Επίσης, στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) θα πρέπει να γίνουν και ορισμένες ελάσσονες τροποποιήσεις νομοτεχνικού και ορολογικού χαρακτήρα. (7) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφοι 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) τροποποιείται ως εξής: (1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 Αντικείμενο και γενικές αρχές 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή, στις ΕΑΑ, εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση από: α) σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 β) σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην των αναφερομένων στο στοιχείο α), τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ σε ενοποιημένη βάση γ) σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σε ατομική βάση και σημαντικά υποκαταστήματα δ) σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά θυγατρικές οι οποίες λειτουργούν σε μη συμμετέχον κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ε) λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στ) λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην των αναφερομένων στο στοιχείο ε), τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ σε ενοποιημένη βάση ζ) λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σε ατομική βάση και λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα. 2. Κατ εξαίρεση από τα άρθρα 7 και 14, πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας σε ατομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 7 ή 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ατομική βάση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ατομική βάση δυνάμει της παρούσας παραγράφου, οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ όλα τα καθοριζόμενα στο παράρτημα III ή IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 υποδείγματα που συλλέγουν σε σχέση με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα. 3. Σε περίπτωση που αρμόδιες αρχές, περιλαμβανομένης της ΕΚΤ, απαιτούν από τα ιδρύματα να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο δεύτερο έως τέταρτο μέρος και στο έκτο έως όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον τίτλο VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ σε υποενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα εν λόγω ιδρύματα συμμορφώνονται και σε υποενοποιημένη βάση με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού σε ενοποιημένη βάση. ( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1443 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 213 της , σ. 1).

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/3 3α. Σε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου της μερικής ενοποίησης από μητρικά ιδρύματα, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα εν λόγω ιδρύματα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού σε ατομική βάση, εφαρμόζοντας μόνο τη μέθοδο μερικής ενοποίησης. 4. Οι ΕΑΑ και/ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για τυχόν άλλες εργασίες. 5. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζουν οι εποπτευόμενες οντότητες στους ενοποιημένους ή ετήσιους λογαριασμούς τους και δεν μεταβάλλει τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται για την υποβολή εποπτικών αναφορών. Δεδομένου ότι οι εποπτευόμενες οντότητες εφαρμόζουν διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, υποβάλλονται μόνο πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες αποτίμησης, περιλαμβανομένων των μεθόδων αποτίμησης των ζημιών πιστωτικού κινδύνου, που ισχύουν στο πλαίσιο των οικείων λογιστικών προτύπων και εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες εποπτευόμενες οντότητες σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Για τους σκοπούς αυτούς, προβλέπονται ειδικά υποδείγματα υποβολής αναφορών για τις εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. Τα σημεία δεδομένων των υποδειγμάτων που δεν είναι εφαρμοστέα στις αντίστοιχες εποπτευόμενες οντότητες δεν χρειάζεται να υποβάλλονται. 6. Σημαντικά και λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα μπορούν να υποβάλλουν στις οικείες ΕΑΑ τις πληροφορίες που απαιτούνται από εκείνα βάσει του παρόντος κανονισμού μέσω του πιστωτικού ιδρύματος από το οποίο ιδρύθηκαν.». (2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) το σημείο 3 διαγράφεται β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 6 έως 9: «6) σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα : πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την ιδιότητα σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας 7) λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα : πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δεν έχει την ιδιότητα σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας 8) σημαντικό υποκατάστημα : υποκατάστημα το οποίο έχει την ιδιότητα σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας η οποία δεν ανήκει σε εποπτευόμενο όμιλο και ιδρύεται σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε μη συμμετέχον κράτος μέλος 9) λιγότερο σημαντικό υποκατάστημα : υποκατάστημα το οποίο δεν έχει την ιδιότητα σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας η οποία δεν ανήκει σε εποπτευόμενο όμιλο και ιδρύεται σε συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε μη συμμετέχον κράτος μέλος.». (3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 3 Μεταβολή ιδιότητας εποπτευόμενης οντότητας 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μία εποπτευόμενη οντότητα χαρακτηρίζεται ως σημαντική δώδεκα μήνες αφότου της κοινοποιηθεί απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17). Η οντότητα υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με τον τίτλο II του παρόντος κανονισμού ως σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κατά την ημερομηνία αναφοράς της πρώτης υποβολής αναφορών μετά τον χαρακτηρισμό της ως σημαντικής. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μία εποπτευόμενη οντότητα χαρακτηρίζεται ως λιγότερο σημαντική αφότου της κοινοποιηθεί απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 46 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17). Στη συνέχεια αρχίζει να υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με τον τίτλο III του παρόντος κανονισμού.». (4) Η επικεφαλίδα του τίτλου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΤΙΤΛΟΣ II ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ».

4 L 240/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) Το κεφάλαιο I του τίτλου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Υποβολή αναφορών σε ενοποιημένη βάση Άρθρο 4 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ενοποιημένη βάση και ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και αποστολής για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 σε ενοποιημένη βάση. Άρθρο 5 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ενοποιημένη βάση και ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και αποστολής για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ εθνικά λογιστικά πλαίσια σε ενοποιημένη βάση Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων του άρθρου 4, τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ σε ενοποιημένη βάση, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ενοποιημένη βάση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.». (6) Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου II του τίτλου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Υποβολή αναφορών σε ατομική βάση». (7) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 6 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ατομική βάσηγια πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο και για σημαντικά υποκαταστήματα 1. Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο και εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, είτε επειδή καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τα οποία προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός είτε επειδή εφαρμόζουν τα εν λόγω πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τα σημαντικά υποκαταστήματα. 2. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014, καθώς και αυτές που καθορίζονται στο υπόδειγμα 40.1 του παραρτήματος III του ίδιου κανονισμού, πραγματοποιείται δε με τη συχνότητα που προβλέπει το εν λόγω άρθρο. 3. Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων της παραγράφου 1, τα οποία δεν ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο και εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τα σημαντικά υποκαταστήματα. 4. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 3 περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014, καθώς και αυτές που καθορίζονται στο υπόδειγμα 40.1 του παραρτήματος IV του ίδιου κανονισμού, πραγματοποιείται δε με τη συχνότητα που προβλέπει το εν λόγω άρθρο. 5. Οι πληροφορίες των παραγράφων 2 και 4 ανωτέρω περιλαμβάνουν αποκλειστικά πληροφορίες σχετικά με: α) στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, μετοχικό κεφάλαιο, έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται από την εποπτευόμενη οντότητα βάσει των εφαρμοστέων λογιστικών προτύπων β) ανοίγματα και δραστηριότητες εκτός ισολογισμού όπου συμμετέχει η εποπτευόμενη οντότητα γ) συναλλαγές που εκτελεί η εποπτευόμενη οντότητα, πλην των αναφερόμενων στα στοιχεία α) και β)

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/5 δ) κανόνες αποτίμησης, περιλαμβανομένων των μεθόδων αποτίμησης των ζημιών πιστωτικού κινδύνου, που ισχύουν δυνάμει των εφαρμοστέων λογιστικών προτύπων και εφαρμόζονται από την εποπτευόμενη οντότητα. 6. Οι ΕΑΑ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 4 που υποβάλλονται στην ΕΚΤ ως τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου υποβολής αναφορών το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, περιλαμβάνει επιπλέον εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και εξυπηρετεί σκοπούς πέραν των εποπτικών, για παράδειγμα στατιστικούς. 7. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 2 και 4, τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο υποβάλλουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στα υποδείγματα 17.1, 17.2 και 17.3 των παραρτημάτων III και IV, καθώς και στο υπόδειγμα 40.2 των παραρτημάτων III και IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014, μόνον εφόσον καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 8. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 2 και 4, τα σημαντικά υποκαταστήματα δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στα υποδείγματα 17.1, 17.2 και 17.3 των παραρτημάτων III και IV, καθώς και στα υποδείγματα 40.1 και 40.2 των παραρτημάτων III και IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.». (8) Ο τίτλος του άρθρου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ατομική βάσηγια πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο». (9) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, είτε επειδή καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τα οποία προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός είτε επειδή εφαρμόζουν τα εν λόγω πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών από τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες τις οποίες προβλέπει το παράρτημα I.». (10) Το άρθρο 7 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων της παραγράφου 1, τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ.». (11) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 Ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και ημερομηνίες αποστολήςγια σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και σημαντικά υποκαταστήματα 1. Οι ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών για τις πληροφορίες των άρθρων 6 και 7 που αφορούν σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και σημαντικά υποκαταστήματα είναι οι εξής: α) τριμηνιαίες αναφορές: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου β) εξαμηνιαίες αναφορές: 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου γ) ετήσιες αναφορές: 31 Δεκεμβρίου. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 3. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον επιτρέπεται σε σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους με βάση λογιστικό έτος που αποκλίνει από το ημερολογιακό έτος, οι ΕΑΑ μπορούν να προσαρμόζουν τις ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών με βάση το τέλος του λογιστικού έτους. Οι προσαρμοσμένες ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών είναι τρεις, έξι, εννέα και δώδεκα μήνες από την έναρξη του λογιστικού έτους. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του λογιστικού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών.

6 L 240/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τις πληροφορίες που αφορούν σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και σημαντικά υποκαταστήματα σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 έως το πέρας των εργασιών κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες αποστολής: α) για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο και σημαντικά υποκαταστήματα, τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 β) για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, την 25η εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/ Οι ΕΑΑ αποφασίζουν πότε τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και τα σημαντικά υποκαταστήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση ώστε οι ίδιες να είναι σε θέση να τηρούν τις προαναφερθείσες προθεσμίες.». (12) Το κεφάλαιο III του τίτλου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Υποβολή αναφορών από σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας Άρθρο 9 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορώναπό σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας 1. Οι εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας υποβάλλονται ως ακολούθως: α) Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν σε ενοποιημένη βάση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, περιλαμβανομένων και αυτών που εφαρμόζουν τα εν λόγω πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος II υποβάλλονται στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014. β) Σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην των αναφερομένων στο στοιχείο α), τα οποία εφαρμόζουν βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ εθνικά λογιστικά πλαίσια σε ενοποιημένη βάση, διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος II υποβάλλονται στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/ α. Στην περίπτωση περισσότερων του ενός πιστωτικών ιδρυμάτων εντός εποπτευόμενου ομίλου τα οποία εφαρμόζουν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο όσον αφορά το πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος και στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης. 2. Κατ εξαίρεση από την παράγραφο 1, δεν υποβάλλονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν θυγατρικές των οποίων η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτόν, η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού προσδιορίζεται βάσει των αναφορών που υποβάλλονται για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω, προσδιορίζεται με βάση τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς, στην περίπτωση δε που αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική λογιστική νομοθεσία. 3. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 από την επόμενη ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών για τις τριμηνιαίες αναφορές, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τέσσερις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. Δεν απαιτείται η υποβολή αναφορών κατά την παράγραφο 1 από την επόμενη ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών για τις τριμηνιαίες αναφορές, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τρεις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/7 Άρθρο 10 Ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και ημερομηνίες αποστολήςόσον αφορά την υποβολή αναφορών από σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα για θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας 1. Οι πληροφορίες του άρθρου 9 συλλέγονται με βάση τις ίδιες ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών όπως και οι εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές σε ενοποιημένη βάση. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του λογιστικού έτους που χρησιμοποιείται για την υποβολή χρηματοοικονομικών πληροφοριών έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 2. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τις πληροφορίες που αφορούν θυγατρικές εγκατεστημένες στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 9 έως το πέρας των εργασιών της 25ης εργάσιμης ημέρας από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/ Οι ΕΑΑ αποφασίζουν πότε τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ούτως ώστε οι ίδιες να είναι σε θέση να τηρούν τις προαναφερθείσες προθεσμίες.». (13) Η επικεφαλίδα του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΤΙΤΛΟΣ III ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ». (14) Το κεφάλαιο I του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Υποβολή αναφορών σε ενοποιημένη βάση Άρθρο 11 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ενοποιημένη βάσηγια λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα 1. Λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ενοποιημένη βάση. 2. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 1 πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος I. 3. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 4. Λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων της παραγράφου 1, τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ σε ενοποιημένη βάση, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ενοποιημένη βάση. Η εν λόγω υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος I. 5. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 6. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 4 και 5, η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα των οποίων τα στοιχεία ενεργητικού έχουν συνολική αξία, σε ενοποιημένη βάση, που δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παραρτήματος III, ως ελάχιστες κοινές πληροφορίες, αντί των πληροφοριών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτόν, η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση προσδιορίζεται βάσει των αναφορών που υποβάλλονται για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω, προσδιορίζεται με βάση τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς, στην περίπτωση δε που αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική λογιστική νομοθεσία.

8 L 240/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 από την επόμενη ημερομηνία αναφοράς για τις τριμηνιαίες αναφορές, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερου σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει, σε ενοποιημένη βάση, τα 3 δισεκατ. ευρώ, για τέσσερις συνεχόμενες ημερομηνίας αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 6, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δεν υπερβαίνει, σε ενοποιημένη βάση, τα 3 δισεκατ. ευρώ, για τρεις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. 8. Οι πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 4, 5, και 6 υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. 9. Οι ΕΑΑ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 που υποβάλλονται στην ΕΚΤ ως τμήμα ενός ευρύτερου πλαισίου υποβολής αναφορών το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, περιλαμβάνει επιπλέον εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και εξυπηρετεί σκοπούς πέραν των εποπτικών, για παράδειγμα στατιστικούς. Άρθρο 12 Ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και ημερομηνίες αποστολήςγια λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα 1. Οι ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών για τις πληροφορίες που υποβάλλονται από λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα σε ενοποιημένη βάση και προβλέπονται στο άρθρο 11 είναι οι εξής: α) τριμηνιαίες αναφορές: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου β) εξαμηνιαίες αναφορές: 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου γ) ετήσιες αναφορές: 31 Δεκεμβρίου. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 3. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον επιτρέπεται από τις ΕΑΑ σε λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν σε ενοποιημένη βάση εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση με βάση λογιστικό έτος που αποκλίνει από το ημερολογιακό έτος, οι ΕΑΑ μπορούν να προσαρμόζουν τις ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών με βάση το τέλος του λογιστικού έτους. Οι προσαρμοσμένες ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών είναι τρεις, έξι, εννέα και δώδεκα μήνες από την έναρξη του λογιστικού έτους. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του λογιστικού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 4. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τις πληροφορίες του άρθρου 11 έως το πέρας των εργασιών κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες αποστολής: α) για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος και υποβάλλουν αναφορές στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης, την 25η εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 β) για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές σε ενοποιημένη βάση, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), την 35η εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/ Οι ΕΑΑ αποφασίζουν πότε τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ούτως ώστε οι ίδιες να είναι σε θέση να τηρούν τις προαναφερθείσες προθεσμίες.». (15) Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου II του τίτλου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Υποβολή αναφορών σε ατομική βάση». (16) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 13 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ατομική βάση για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο και για λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/9 1. Λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, είτε επειδή καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός είτε επειδή εφαρμόζουν τα εν λόγω πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και δεν ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα. 2. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 1 πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος I. 3. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 4. Λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων της παραγράφου 1, τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και δεν ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα. 5. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 4 πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος I. 6. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 7. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 υπόκεινται στις ακόλουθες εξαιρέσεις: α) η υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση όσον αφορά λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα των οποίων τα στοιχεία ενεργητικού έχουν συνολική αξία έως και 3 δισεκατ. ευρώ περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παραρτήματος III, ως ελάχιστες κοινές πληροφορίες, αντί των πληροφοριών των παραγράφων 2, 3, 5 ή 6 β) τα λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα δεν υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ. 8. Για τους σκοπούς της παραγράφου 7, η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος και του λιγότερο σημαντικού υποκαταστήματος προσδιορίζεται βάσει των αναφορών που υποβάλλονται για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω, προσδιορίζεται με βάση τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς, στην περίπτωση δε που αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική λογιστική νομοθεσία. Εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού υποκαταστήματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των αναφορών που υποβάλλονται για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας, προσδιορίζεται με βάση τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (*). 9. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και τα λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 5 και 6 από την επόμενη ημερομηνία αναφοράς για τις τριμηνιαίες αναφορές, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος ή λιγότερο σημαντικού υποκαταστήματος υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τέσσερις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και τα λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 7 εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος ή λιγότερο σημαντικού υποκαταστήματος δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τρεις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. 10. Οι πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 5, 6 και 7 υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

10 L 240/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι ΕΑΑ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 5, 6 και 7 που υποβάλλονται στην ΕΚΤ ως τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου υποβολής αναφορών το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, περιλαμβάνει επιπλέον εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και εξυπηρετεί και σκοπούς πέραν των εποπτικών, για παράδειγμα στατιστικούς. (*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της , σ. 1).»; (17) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 14 Μορφότυπος και συχνότητα υποβολής αναφορών σε ατομική βάσηγια πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε λιγότερο σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο 1. Λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, είτε επειδή καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός είτε επειδή εφαρμόζουν τα εν λόγω πρότυπα για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και ανήκουν σε λιγότερο σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ σε ατομική βάση. 2. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 1 πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες τις οποίες προβλέπει το παράρτημα II. 3. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 4. Λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, πλην εκείνων της παραγράφου 1, τα οποία εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και ανήκουν σε λιγότερο σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην οικεία ΕΑΑ. 5. Η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών κατά την παράγραφο 4 πραγματοποιείται με τη συχνότητα που προβλέπει το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και περιλαμβάνει τις ελάχιστες κοινές πληροφορίες που προβλέπει το παράρτημα II. 6. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τυχόν πρόσθετα υποδείγματα του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τα οποία συλλέγουν. Οι ΕΑΑ ανακοινώνουν στην ΕΚΤ εκ των προτέρων τυχόν πρόσθετα υποδείγματα που προτίθενται να διαβιβάσουν. 7. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 2, 3, 5 και 6 η υποβολή εποπτικών χρηματοοικονομικών αναφορών από λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα των οποίων τα στοιχεία ενεργητικού έχουν συνολική αξία έως και 3 δισεκατ. ευρώ περιλαμβάνει τις πληροφορίες του παραρτήματος III. Για τον σκοπό αυτόν, η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος προσδιορίζεται βάσει των αναφορών που υποβάλλονται για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί κατά τα ανωτέρω, προσδιορίζεται με βάση τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς, στην περίπτωση δε που αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική λογιστική νομοθεσία. 8. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 5 και 6 από την επόμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τέσσερις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. Τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 7, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δεν υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ για τρεις συνεχόμενες ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή τριμηνιαίων αναφορών. 9. Οι πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 5, 6 και 7 υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. 10. Οι ΕΑΑ μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες των παραγράφων 2, 3, 5, 6 και 7 που υποβάλλονται στην ΕΚΤ ως τμήμα ενός ευρύτερου εθνικού πλαισίου υποβολής αναφορών το οποίο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, περιλαμβάνει επιπλέον εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και σκοπούς πέραν των εποπτικών, για παράδειγμα στατιστικούς.».

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/11 (18) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 15 Ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών και αποστολής για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα 1. Οι ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών για τις πληροφορίες των άρθρων 13 και 14 που αφορούν λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα είναι οι εξής: α) τριμηνιαίες αναφορές: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου β) εξαμηνιαίες αναφορές: 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου γ) ετήσιες αναφορές: 31 Δεκεμβρίου. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 3. Κατ εξαίρεση από τις παραγράφους 1 και 2, εφόσον επιτρέπεται από τις ΕΑΑ σε λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση με βάση λογιστικό έτος που αποκλίνει από το ημερολογιακό έτος, οι ΕΑΑ μπορούν να προσαρμόζουν τις ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών με βάση το τέλος του λογιστικού έτους. Οι προσαρμοσμένες ημερομηνίες αναφοράς υποβολής αναφορών είναι τρεις, έξι, εννέα και δώδεκα μήνες από την έναρξη του λογιστικού έτους. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένη περίοδο υποβάλλονται σωρευτικά από την πρώτη ημέρα του λογιστικού έτους έως την ημερομηνία αναφοράς υποβολής αναφορών. 4. Οι ΕΑΑ υποβάλλουν στην ΕΚΤ τις προβλεπόμενες στα άρθρα 13 και 14 εποπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα έως το πέρας των εργασιών κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες αποστολής: α) για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο και για λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα, την 25η εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 β) για λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε λιγότερο σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, την 35η εργάσιμη ημέρα από τις ημερομηνίες αποστολής που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/ Οι ΕΑΑ αποφασίζουν πότε τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και τα λιγότερο σημαντικά υποκαταστήματα υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση ώστε οι ίδιες να είναι σε θέση να τηρούν τις προαναφερθείσες προθεσμίες.». (19) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 17 Γλώσσα προγραμματισμού για τη διαβίβαση πληροφοριών από τις εθνικές αρμόδιες αρχές στην ΕΚΤ Οι ΕΑΑ διαβιβάζουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τη σχετική ταξινόμηση βάση του extensible Business Reporting Language, προκειμένου να διασφαλίζεται ομοιόμορφος τεχνικός μορφότυπος για την ανταλλαγή δεδομένων. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ΕΑΑ ακολουθούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης ΕΚΤ/2014/29.». (20) Το άρθρο 18 διαγράφεται. (21) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις 1. Στην περίπτωση που λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα καταστεί σημαντική πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, χαρακτηρίζεται σημαντική εποπτευόμενη οντότητα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού 18 μήνες αφότου της κοινοποιηθεί απόφαση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17).

12 L 240/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση που η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού λιγότερο σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας, σε ατομική ή ενοποιημένη βάση, υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εν λόγω οντότητα αρχίζει την υποβολή αναφορών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού την ημερομηνία αναφοράς της πρώτης υποβολής αναφορών μετά την παρέλευση τουλάχιστον 18 μηνών από την υπέρβαση του ορίου. 3. Σε περίπτωση που η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού θυγατρικής εγκατεστημένης στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. ευρώ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι πληροφορίες υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 κατά την ημερομηνία αναφοράς της πρώτης υποβολής αναφορών μετά την παρέλευση τουλάχιστον 18 μηνών από την υπέρβαση του ορίου.». (22) Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. (23) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. (24) Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Όσον αφορά εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, περιλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζουν για την υποβολή εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία αναφοράς της πρώτης υποβολής αναφορών του οικείου οικονομικού έτους που έπεται της 31ης Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ από την 1η Ιανουαρίου Παρά τα ανωτέρω, κατόπιν αιτήματος ΕΑΑ, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες που εφαρμόζουν εθνικά λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος της συγκεκριμένης ΕΑΑ από την 1η Ιανουαρίου 2019, εφόσον το οικείο εθνικό λογιστικό πλαίσιο δεν είναι συμβατό με τα. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Φρανκφούρτη, 25 Αυγούστου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 (ΕΚΤ/2015/13) τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: α) στις παραγράφους 1 και 2 διαγράφονται οι λέξεις «τους εποπτευόμενους ομίλους και» β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α: «2α. Κατ εξαίρεση από την παράγραφο 2, κάθε ΕΑΑ μπορεί να αποφασίσει ότι οι οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος της υποβάλλουν: α) τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 9.1 ή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 β) τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 11.1 ή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 11.2 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 γ) τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 12.0 ή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 12.1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 και δ) τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 16.3 ή τις πληροφορίες που καθορίζονται στο υπόδειγμα 16.4 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.» γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Τα υποδείγματα 17.1, 17.2 και 17.3 των πινάκων 1 και 2 αφορούν μόνο πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές σε ενοποιημένη βάση. Το υπόδειγμα 40.1 στους πίνακες 1 και 2 αφορούν πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αναφορές σε ενοποιημένη βάση και πιστωτικά ιδρύματα που δεν ανήκουν σε όμιλο και υποβάλλουν αναφορές σε ατομική βάση» δ) οι πίνακες 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Πίνακας 1 Αριθμός υπο-δείγματος Ονομασία του υποδείγματος ή της ομάδας υποδειγμάτων ΜΕΡΟΣ 1 [ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ] Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης] 1.1 Ισολογισμός: στοιχεία ενεργητικού 1.2 Ισολογισμός: υποχρεώσεις 1.3 Ισολογισμός: μετοχικό κεφάλαιο 2 Κατάσταση αποτελεσμάτων Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου 4.1 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2014 L 354/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/28.1.2019 Θέμα 1: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.2.2019 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 39/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 20.3.2019 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 106/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 25.2.2019 L 55/7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/322 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν εποπτικές εξουσίες χορηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C

9480/17 ΜΜ/σα/ΜΙΠ DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

02012R1011 EL

02012R1011 EL 02012R1011 EL 01.10.2018 002.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 21.9.2018 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/6 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2017 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2016 L 258/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1712 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/02.04.2019 Θέμα 2: Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.2.2015 L 27/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής Πίνακας περιεχομένων Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

L 21/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.3.2018 L 82/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/498 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.12.2017 L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2454 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2018 C(2018) 256 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.1.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση November 2015

Δημόσια διαβούλευση November 2015 Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο November 2015 EL ECB-RESTRICTED

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2017 L 87/411 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) 05/06/2019 ESMA-70-156-869 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων

Απρίλιος Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα 1. Συμβάσεις χρήσης προσήμου. Έλεγχοι ποιότητας των δεδομένων Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, (Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TΟΥΣ ΠΕΡΙ TΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4389 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα