ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 848 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής καλούμενη «η Κοινότητα», και TΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΜΑΛΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, EL 1 EL

3 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής «τα κράτη μέλη», αφενός, και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ, εφεξής καλούμενο «Μαρόκο», αφετέρου, εφεξής αναφερόμενες ως «Τα συμβαλλόμενα μέρη» ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα κοινά συμφέροντα που απορρέουν από την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) μη στρατιωτικής χρήσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το πρόγραμμα GALILEO μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην υποδομή πλοήγησης και παροχής πληροφοριών στην Ευρώπη και στο Μαρόκο, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την αυξανόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών GNSS στο Μαρόκο, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, 1 και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, η οποία ισχύει από την 1η Μαρτίου 2000 (εφεξής «συμφωνία σύνδεσης του Μαρτίου του 2000»), ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Στόχος της συμφωνίας Στόχος της συμφωνίας είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της συμβολής της Ευρώπης και του Μαρόκου σε ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) μη στρατιωτικής χρήσης. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: «Επαύξηση», οι περιφερειακοί ή τοπικοί μηχανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS). Οι μηχανισμοί αυτοί παρέχουν στους χρήστες δορυφορικά σήματα πλοήγησης και χρονισμού με εισαγωγή πληροφοριών, συμπληρωματικών εκείνων που προέρχονται από τους κυρίως χρησιμοποιούμενους σχηματισμούς δορυφόρων, καθώς και πρόσθετα δεδομένα απόστασης/ψευδοαπόστασης, ή διορθώσεις ή βελτιώσεις, υφιστάμενων στοιχείων 1 ΕΕ L 70 της , σ. 3. EL 2 EL

4 ψευδοαπόστασης. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν καλύτερες επιδόσεις, όπως ακρίβεια, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία «GNSS»: παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (Global Navigation Satellite System), το οποίο παρέχει δορυφορικά σήματα που επιτρέπουν την πλοήγηση και τον χρονισμό «GALILEO»: αυτόνομο ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης και χρονισμού για μη στρατιωτικούς σκοπούς, παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Ελέγχεται από πολιτικές αρχές και προορίζεται για την παροχή υπηρεσιών GNSS. Η εκμετάλλευση του GALILEO είναι δυνατό να μεταβιβασθεί σε ιδιώτη. Στόχος του GALILEO είναι η παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών για ποικίλους σκοπούς: υπηρεσίες ελεύθερης πρόσβασης, υπηρεσίες εμπορικής χρήσης, υπηρεσίες για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, καθώς και μιας κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας περιορισμένης πρόσβασης, σχεδιασμένης για τις ανάγκες των εξουσιοδοτημένων χρηστών από το δημόσιο τομέα «Τοπικά στοιχεία GALILEO», τοπικοί μηχανισμοί οι οποίοι παρέχουν στους χρήστες των δορυφορικών σημάτων πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού του GALILEO πληροφορίες συμπληρωματικές εκείνων που προέρχονται από τον κυρίως χρησιμοποιούμενο σχηματισμό δορυφόρων. Για την επίτευξη πρόσθετων επιδόσεων, τα τοπικά στοιχεία είναι δυνατόν να εγκαθίστανται σε αερολιμένες, θαλάσσιους λιμένες και σε αστικές ή άλλες γεωγραφικά δύσκολες περιοχές. Το GALILEO θα προσφέρει μοντέλα γενικής χρήσης για τοπικά στοιχεία «Εξοπλισμός δορυφορικής πλοήγησης, εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού»: κάθε εξοπλισμός απευθυνόμενος σε μη στρατιωτικούς τελικούς χρήστες που έχει σχεδιαστεί για τη μετάδοση, λήψη ή επεξεργασία σημάτων δορυφορικής πλοήγησης ή χρονοπροσδιορισμού, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας ή τη λειτουργία με περιφερειακή επέκταση Ως «κανονιστικά μέτρα» νοούνται οι νόμοι, κανονισμοί, κανόνες, διαδικασίες, αποφάσεις, διοικητικές ή παρόμοιες πράξεις που θεσπίζει συμβαλλόμενο μέρος «Διαλειτουργικότητα», η κατάσταση σε επίπεδο χρήστη στην οποία ένας δέκτης διπλού συστήματος είναι ικανός να χρησιμοποιεί σήματα ταυτόχρονα από δύο τουλάχιστον συστήματα προκειμένου να επιτυγχάνονται επιδόσεις ισοδύναμες ή ανώτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται με τη χρήση ενός μόνον συστήματος «Πνευματική ιδιοκτησία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης της Στοκχόλμης, της 14ης Ιουλίου 1967, περί ιδρύσεως παγκόσμιου οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας «Ευθύνη», η νομική υποχρέωση φυσικού ή νομικού προσώπου για την αποκατάσταση βλάβης την οποία προκάλεσε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και νομικές αρχές. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να προβλέπεται σε συμφωνία (συμβατική ευθύνη) ή σε νομικό κανόνα (μη συμβατική ευθύνη) «Ανάκτηση κόστους», μηχανισμοί κάλυψης των επενδυτικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων του συστήματος «Διαβαθμισμένες πληροφορίες», οι πληροφορίες, οποιασδήποτε μορφής, που απαιτείται να προστατεύονται από την χωρίς εξουσιοδότηση κοινολόγηση η οποία θα μπορούσε να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα ουσιώδη συμφέροντα, συμπεριλαμβανόμενης της εθνικής ασφάλειας, των συμβαλλομένων μερών ή ενός μεμονωμένου κράτους μέλους. Το επίπεδο διαβάθμισης προσδιορίζεται με ειδική επισήμανση. Κάθε πληροφορία αυτού του είδους διαβαθμίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και πρέπει να προστατεύεται από κάθε απώλεια εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητάς της. EL 3 EL

5 «Συμβαλλόμενα μέρη», αφενός, η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και, αφετέρου, το Μαρόκο «Επικράτεια» ή «εδάφη», όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, η επικράτεια στην οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπό τους όρους που ορίζει η εν λόγω Συνθήκη. Άρθρο 3 Αρχές συνεργασίας Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές στις δραστηριότητες συνεργασίας που καλύπτει η παρούσα συμφωνία: (1) αμοιβαίο όφελος στη βάση της γενικής ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανόμενων των καταβολών και απολαβών (2) σύμπραξη στο πρόγραμμα GALILEO σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του GALILEO (3) αμοιβαίες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες συνεργασίας σε ευρωπαϊκά και μαροκινά έργα GNSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς (4) έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες συνεργασίας (5) κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 (6) ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών (7) ελεύθερο εμπόριο του εξοπλισμού GNSS στις επικράτειες των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας 1. Οι τομείς συνεργασίας για τη δορυφορική πλοήγηση και τον χρονοπροσδιορισμό είναι η επιστημονική έρευνα, η βιομηχανική παραγωγή, η κατάρτιση, οι εφαρμογές, η ανάπτυξη υπηρεσιών και αγοράς, το εμπόριο, τα θέματα ραδιοφάσματος, τα θέματα ακεραιότητας, η τυποποίηση και η πιστοποίηση και ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αναπροσαρμόζουν τον κατάλογο θεμάτων με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το μηχανισμό που προβλέπεται στο άρθρο Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στα πεδία των σημείων κατωτέρω. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να διαπραγματευτούν και να συνάψουν κατάλληλες συμφωνίες, εάν συμφωνήσουν ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον η επέκταση της συνεργασίας σε οιοδήποτε εκ των κάτωθι πεδίων: 2.1. ευαίσθητες τεχνολογίες και στοιχεία του GALILEO που υπόκεινται σε ρυθμιστικά μέτρα ελέγχου των εξαγωγών και μη διάδοσης που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή στα κράτη μέλη της, EL 4 EL

6 2.2. στην κρυπτογραφία και τις κύριες τεχνολογίες και μέσα που απαιτούνται για την ασφάλεια των πληροφοριών (INFOSEC) 2.3. στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του συστήματος GALILEO (διαστημικό σκέλος, επίγειο σκέλος και σκέλος χρηστών) 2.4. στοιχεία ελέγχου της ασφάλειας των παγκοσμίων τμημάτων του GALILEO 2.5. στις φάσεις καθορισμού, ανάπτυξης, εφαρμογής, δοκιμής και αξιολόγησης και εκμετάλλευσης (διαχείριση και χρήση) των κρατικά ρυθμιζόμενων υπηρεσιών και 2.6. ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση και το GALILEO. 3. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS και της θεσμικής δομής της. Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει επίσης τα ισχύοντα ρυθμιστικά μέτρα εφαρμογής των δεσμεύσεων περί μη διάδοσης και ελέγχου των εξαγωγών για τα προϊόντα διπλής χρήσεως ούτε τα εθνικά μέτρα για την ασφάλεια και τους ελέγχους άυλων μεταφορών τεχνολογίας. Άρθρο 5 Μορφές συνεργασίας 1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις δραστηριότητες συνεργασίας που διεξάγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την παροχή συγκρίσιμων δυνατοτήτων συμμετοχής στις δραστηριότητές τους στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας όπως υποδεικνύεται στα άρθρα 6 έως 13. Άρθρο 6 Ραδιοφάσμα 1. Στηριζόμενα στα προηγούμενα επιτεύγματα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και την αμοιβαία υποστήριξη σε θέματα ραδιοφάσματος. 2. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την κατάλληλη κατανομή ραδιοσυχνοτήτων για το σύστημα GALILEO, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών του GALILEO στους χρήστες όλου του κόσμου και ιδίως του Μαρόκου και της Κοινότητας. 3. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να προστατεύεται το φάσμα ραδιοπλοήγησης από διακοπές και παρεμβολές. Προς το σκοπό αυτό, εντοπίζουν τις πηγές παρεμβολών και αναζητούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση των παρεμβολών αυτών. 4. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επιτρέπει παρέκκλιση από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις της ITU, συμπεριλαμβανόμενου του κανονισμού περί ραδιοεπικοινωνιών της ITU. EL 5 EL

7 Άρθρο 7 Επιστημονική έρευνα 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του GNSS μέσω ευρωπαϊκών και μαροκινών ερευνητικών προγραμμάτων, ιδίως του προγράμματος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και άλλων σχετικών προγραμμάτων των μαροκινών φορέων. 2. Οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης του GNSS για μη στρατιωτική χρήση. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προσδιορισθεί κατάλληλος μηχανισμός που θα εξασφαλίζει εποικοδομητικές επαφές και αποδοτική συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα. Άρθρο 8 Βιομηχανική συνεργασία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών αμφοτέρων των πλευρών, ιδίως με τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή του Μαρόκου σε ευρωπαϊκές βιομηχανικές ενώσεις, καθώς και της ευρωπαϊκής συμμετοχής σε μαροκινές βιομηχανικές ενώσεις, με σκοπό την εγκατάσταση του συστήματος GALILEO και την προώθηση της χρήσης και ανάπτυξης των εφαρμογών και των υπηρεσιών του GALILEO. 2. Για τη διευκόλυνση της βιομηχανικής συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν και εξασφαλίζουν δέουσα και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας στα πεδία και τους τομείς που συνδέονται με την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση του συστήματος Galileo/EGNOS, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και με αποτελεσματικά μέσα επιβολής των προτύπων αυτών. 3. Για τις εξαγωγές, από το Μαρόκο προς τρίτες χώρες, ευαίσθητων τεχνολογιών και στοιχείων που αναπτύσσονται και χρηματοδοτούνται ειδικά από το πρόγραμμα GALILEO, απαιτείται προηγουμένως άδεια της αρμόδιας αρχής ασφαλείας του GALILEO, εφόσον η εν λόγω αρχή έχει συστήσει να προαπαιτείται για τα στοιχεία αυτά άδεια εξαγωγής σύμφωνα προς τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Κάθε χωριστή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 περιλαμβάνει κατάλληλο μηχανισμό, με τον οποίο το Μαρόκο προτείνει ότι η εξαγωγή ορισμένων προϊόντων από το Μαρόκο ενδεχομένως να υπόκειται σε έγκριση. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αρμόδιων φορέων του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας. Άρθρο 9 Ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις συναλλαγές και τις επενδύσεις σε υποδομές δορυφορικής πλοήγησης, εξοπλισμό, τοπικά στοιχεία και εφαρμογές του GALILEO στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. EL 6 EL

8 2. Προς το σκοπό αυτό, Τα συμβαλλόμενα μέρη αναβαθμίζουν το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες δορυφορικής πλοήγησης, εντοπίζουν δυνητικούς φραγμούς ανάπτυξης των εφαρμογών GNSS και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αυτής. 3. Για τον προσδιορισμό και την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, η Κοινότητα και το Μαρόκο εξετάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας μικτού φόρουμ χρηστών του GNSS. 4. Η παρούσα συμφωνία δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Άρθρο 10 Πρότυπα, πιστοποίηση και ρυθμιστικά μέτρα 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αξία συντονισμού των προσεγγίσεων στα διεθνή φόρα τυποποίησης και πιστοποίησης που αφορούν τις υπηρεσίες παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης. Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν από κοινού την ανάπτυξη των προτύπων GALILEO και προωθούν την εφαρμογή τους παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα GNSS. 2. Ένας από τους στόχους συντονισμού είναι να προωθηθεί η ευρεία και καινοτόμος χρήση των υπηρεσιών GALILEO με ενθάρρυνση της θέσπισης παγκόσμιων προτύπων πλοήγησης και χρονισμού για διάφορους σκοπούς: ανοικτές υπηρεσίες, υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς και για την ανθρώπινη ασφάλεια. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των εφαρμογών GALILEO. 3. Κατά συνέπεια, για την προώθηση και την υλοποίηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, ενδεχομένως, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το GNSS, τα οποία προκύπτουν κυρίως στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. 4. Σε διμερές επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που λαμβάνουν σε σχέση με τα τεχνικά πρότυπα, τις απαιτήσεις πιστοποίησης και αδειοδότησης και τις διαδικασίες έγκρισης που συνδέονται με το GNSS δεν συνιστούν περιττούς φραγμούς για τις συναλλαγές. Αυτές οι απαιτήσεις βασίζονται σε διαφανή, αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια που δεν δημιουργούν διακρίσεις. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν τα ρυθμιστικά μέτρα που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη χρήση του GALILEO, ιδίως των δεκτών, των επίγειων και των διαστημικών στοιχείων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 11 Ανάπτυξη παγκόσμιων και περιφερειακών επίγειων συστημάτων επαύξησης GNSS 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται για τον καθορισμό και την εφαρμογή επίγειων αρχιτεκτονικών συστημάτων που θα επιτρέπουν τη βέλτιστη εγγύηση της ακεραιότητας του GALILEO και της συνέχειας των υπηρεσιών GALILEO. EL 7 EL

9 2. Προς το σκοπό αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο για την εγκατάσταση και την κατασκευή επίγειου συστήματος περιφερειακών επεκτάσεων στο Μαρόκο, βασισμένου στο σύστημα EGNOS. Ένα τέτοιο περιφερειακό σύστημα προβλέπεται να παρέχει περιφερειακές υπηρεσίες ακεραιότητας επιπλέον εκείνων που παρέχονται από το σύστημα GALILEO παγκοσμίως. 3. Σε τοπικό επίπεδο, τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν την ανάπτυξη τοπικών στοιχείων του GALILEO. Άρθρο 12 Ασφάλεια 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογραμμίζουν ότι είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης από κατάχρηση, παρεμβολές, διακοπές και κακόβουλες πράξεις. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία για την προστασία του συστήματος GALILEO και των υπηρεσιών του αποτελεί κοινό στόχο. Για το λόγο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν την υπεύθυνη σε θέματα ασφαλείας του GNSS αρχή, συμπεριλαμβανομένων των διαύλων διαβούλευσης. Το πλαίσιο αυτό θα προστατεύει την κοινότητα υπηρεσιών GNSS. 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και των αντίστοιχων υποδομών υπό τη δικαιοδοσία τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επικαλύπτουν σήματα του GALILEO χωρίς προηγούμενη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 4. Κάθε ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο 2.6 προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οι αρχές, οι διαδικασίες και το πεδίο εφαρμογής καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 13 Ευθύνη και ανάκτηση του κόστους Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, όπου χρειάζεται, για τον καθορισμό και την εφαρμογή καθεστώτος ευθύνης και ρυθμίσεων κάλυψης του κόστους, ώστε να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών GNSS για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Άρθρο 14 Μηχανισμοί συνεργασίας 1. Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των δραστηριοτήτων συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας επιτυγχάνονται, από πλευράς του Μαρόκου, από την κυβέρνηση του Βασιλείου του Μαρόκου, και από πλευράς της Κοινότητας και των κρατών μελών της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2. Σύμφωνα με το στόχο της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν τους μηχανισμούς συνεργασίας που προβλέπονται EL 8 EL

10 στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης του Μαρτίου του 2000 για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν συμφωνούν στη δυνατότητα του Μαρόκου να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS σύμφωνα με τα σχετικά δικαιώματα και διαδικασίες. Άρθρο 15 Χρηματοδότηση 1. Το ποσό και τα πρακτικά θέματα της συνεισφοράς του Μαρόκου στο πρόγραμμα GALILEO μέσω της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής GNSS αποτελούν αντικείμενο χωριστής συμφωνίας, με βάση τις θεσμικές διατάξεις του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου. 2. Σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης του Μαρτίου του 2000, η κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που συνδέονται με καθεστώτα συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι ελεύθερη. 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση που σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ισχύει καθεστώς συνεργασίας για την εισφορά κεφαλαίου σε συμμετέχοντες προερχόμενους από το αντισυμβαλλόμενο μέρος, και οι σχετικές εισφορές προορίζονται για την αγορά εξοπλισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε η μεταφορά του εν λόγω εξοπλισμού από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στους συμμετέχοντες από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος να είναι απαλλαγμένη φόρων και δασμών σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στην επικράτεια κάθε συμβαλλομένου μέρους. Άρθρο 16 Ανταλλαγή πληροφοριών 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν διοικητικές διατάξεις και ορίζουν τα σημεία επαφής που απαιτούνται για τις διαβουλεύσεις με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τις περαιτέρω ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση μεταξύ των οργανισμών και επιχειρήσεων αμφοτέρων των πλευρών. Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται αμέσως, κατόπιν αιτήματος ενός εξ αυτών, για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Οι διαφορές που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας επιλύονται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 2. Στην περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς, τα συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποιούν το μηχανισμό επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται στο άρθρο 86 της συμφωνίας σύνδεσης του Μαρτίου του EL 9 EL

11 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των συμβαλλόμενων μερών να προσφύγουν στο σύστημα επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται στη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Άρθρο 18 Έναρξη και λήξη ισχύος 1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται εκείνου κατά τον οποίο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κοινοποίησαν την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τον θεματοφύλακα της συμφωνίας. 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία κατόπιν γραπτής προειδοποίησης ενός έτους. 3. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την ισχύ ή τη διάρκεια τυχόν διακανονισμών που έχουν γίνει βάσει αυτής, ούτε τυχόν ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που έχουν προκύψει στο ίδιο πλαίσιο. 4. Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται εκείνου κατά τον οποίο κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποίησε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για την τροποποίηση της συμφωνίας. 5. Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Στη συνέχεια, παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω περιόδους πενταετούς διάρκειας εκάστη εκτός εάν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιήσει γραπτώς στο άλλο μέρος, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν το τέλος της ανάλογης πενταετούς περιόδου, την πρόθεσή του να μην παρατείνει τη συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αραβική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. EL 10 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2012 COM(2012) 569 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

85 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21

85 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 85 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 08 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (στο εξής «Κοινότητα»), και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (στο εξής «Κοινότητα»), και ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) CE/KR/el

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX_ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX_ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2012 COM(2012) 470 final ANNEX_ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.1.2005 COM(2004)864 τελικό 2004/0290 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί σύναψης πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2014 C(2014) 2727 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.4.2014 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε(2010)1620 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας συνεργασίας για Δορυφορική Πλοήγηση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφ ενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφ ετέρου»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0034 (NLE) 6318/18 ADD 1 RECH 48 MED 2 AGRI 90 MIGR 19 RELEX 140 MA 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2004 COM(2004) 266 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15484/11 PARLNAT 229 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αποστολέας : Αποδέκτης : Θέμα : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικά Κοινοβούλια Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0200 (NLE) 11683/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 275 MED 58 AGRI 425 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6829/16 COEST 59 ELARG 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5925/17 ADD 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0197 (NLE) 11673/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 270 MED 54 AGRI 420 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17318/11 GA+IKS+ZAC/ag DG C

17318/11 GA+IKS+ZAC/ag DG C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 17318/11 Διοργανικός φάκελος : 2011/0174 (NLE) RECH 382 AL 9 OC 60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 431 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/BA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0229 (NLE) 12039/17 EF 186 ECOFIN 712 SURE 32 SERVICES 21 USA 42 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0179 (NLE) 11598/17 ADD 1 VISA 296 COLAC 64 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3515 Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7984/17 CSC 76 JAI 307 CFSP/PESC 313 CORLX 185 COTRA 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 7621/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2010 COM(2010)410 τελικό 2010/0222 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οµοσπονδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.6.2013 COM(2013) 424 final 2013/0197 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 395 τελικό 2011/0175 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5039/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENFOPOL 10 CT 7 REX 15 JAI

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12094/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 1 UKTF

XT 21004/18 ADD 1 REV 2 1 UKTF Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) XT 21004/18 ADD 1 REV 2 BXT 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0201 (NLE) 12047/15 ADD 1 VISA 289 COLAC 89 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/AL/el 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2019 COM(2019) 27 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την προσωρινή εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 258 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 21.1.2011 2010/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Πίνακας περιεχομένων Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα