ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Δημοκρατίας της Κροατίας, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση... B. Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.. Μέρος Πρώτο: Γενικές αρχές... Μέρος Δεύτερο: Προσαρμογές των Συνθηκών... Τίτλος I: Θεσμικές διατάξεις... Τίτλος II: Άλλες προσαρμογές... Μέρος Τρίτο: Πάγιες διατάξεις... Μέρος Τέταρτο: Προσωρινές διατάξεις... Τίτλος I: Μεταβατικά μέτρα... Τίτλος II: Θεσμικές διατάξεις... Τίτλος III: Δημοσιονομικές διατάξεις... Τίτλος IV: Άλλες διατάξεις... Μέρος Πέμπτο: Διατάξεις περί της εφαρμογής της παρούσας Πράξης... Τίτλος I: Προσαρμογές των διαδικαστικών κανόνων των θεσμικών οργάνων και των κανόνων και διαδικαστικών κανόνων των επιτροπών... Τίτλος II: Εφαρμοσιμότητα των πράξεων των οργάνων... Τίτλος III: Τελικές διατάξεις... TR/EU/HR/NDX/el 1

2 2 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι: Παράρτημα II: Κατάλογος συμβάσεων και πρωτοκόλλων στα οποία προσχωρεί η Κροατία κατά την προσχώρηση (μνημονεύεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της Πράξης Προσχώρησης)... Κατάλογος διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πράξεων που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό, που είναι δεσμευτικές και εφαρμοστέες στην Κροατία από την προσχώρηση (μνημονεύεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της Πράξης Προσχώρησης)... Παράρτημα III: Κατάλογος του άρθρου 15 της Πράξης Προσχώρησης: προσαρμογές των πράξεων των οργάνων Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Δίκαιο περί διανοητικής ιδιοκτησίας... I. Κοινοτικό σήμα... II. Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας... ΙΙΙ. Κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Γεωργία Αλιεία Φορολογία Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων Περιβάλλον... Παράρτημα IV: Κατάλογος του άρθρου 16 της Πράξης Προσχώρησης: άλλες πάγιες διατάξεις Δίκαιο περί διανοητικής ιδιοκτησίας Πολιτική ανταγωνισμού Γεωργία Αλιεία Τελωνειακή ένωση... Προσάρτημα του παραρτήματος IV... Παράρτημα V: Κατάλογος του άρθρου 18 της Πράξης Προσχώρησης: μεταβατικά μέτρα 1. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων Γεωργία... Ι. Μεταβατικά μέτρα για την Κροατία... ΙΙ. Μεταβατική δασμολογική ποσόστωση για την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου προς επεξεργασία... ΙΙΙ. Προσωρινά μέτρα αμέσων πληρωμών για την Κροατία... TR/EU/HR/NDX/el 2

3 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 3 von Ασφάλεια τροφίμων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική πολιτική... I. Όρνιθες ωοπαραγωγής... II. Εγκαταστάσεις (κρέας, γάλα, ιχθύες και ζωικά υποπροϊόντα)... ΙΙΙ. Εμπορία σπόρων... IV. Neum Αλιεία Πολιτική μεταφορών Φορολογία Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Περιβάλλον... I. Οριζόντια νομοθεσία... II. Ποιότητα του αέρα... ΙΙΙ. Διαχείριση αποβλήτων... IV. Ποιότητα του νερού... V. Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)... VI. Χημικές ουσίες... Προσάρτημα του Παραρτήματος V... Παράρτημα VI: Αγροτική ανάπτυξη (μνημονεύεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης)... Παράρτημα VΙΙ: Ειδικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία της Κροατίας κατά τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις (μνημονεύονται στο Άρθρο 36, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Πράξης Προσχώρησης)... Παράρτημα VIII: Δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία της Κροατίας σχετικά με την αναδιάρθρωση της ναυπηγικής βιομηχανίας (μνημονεύονται στο Άρθρο 36, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο της Πράξης Προσχώρησης)... Παράρτημα ΙΧ: Δεσμεύσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία της Κροατίας σχετικά με την αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας (μνημονεύονται στο Άρθρο 36, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο της Πράξης Προσχώρησης)... ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Πρωτόκολλο περί ορισμένων ρυθμίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μοναδική μεταβίβαση καταλογισμένων ποσοτικών μονάδων εκδιδομένων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνώμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή για την Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς και τη σχετική αντιστάθμιση... TR/EU/HR/NDX/el 3

4 4 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ I. Κείμενο της Τελικής Πράξης... II. Δηλώσεις A. Κοινή δήλωση των παρόντων κρατών μελών... Κοινή δήλωση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν... Β. Κοινή δήλωση ορισμένων παρόντων κρατών μελών... Κοινή δήλωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Κροατία Γ. Κοινή δήλωση των παρόντων κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας Κοινή δήλωση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Δ. Δήλωση της Δημοκρατίας της Κροατίας..... Δήλωση της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τη μεταβατική ρύθμιση για τη ελευθέρωση της αγοράς γεωργικής γης της Κροατίας... ΙΙΙ. Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με διαδικασία ενημέρωσης και διαβουλεύσεων για την έγκριση ορισμένων αποφάσεων και άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά την περίοδο πριν από την προσχώρηση TR/EU/HR/NDX/el 4

5 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 5 von 252 ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ TR/EU/HR/el 1

6 6 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, TR/EU/HR/el 2

7 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 7 von 252 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, TR/EU/HR/el 3

8 8 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ να επιδιώξουν την πραγματοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να συνεχίσουν την πορεία της δημιουργίας μιας διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης επί των βάσεων που έχουν ήδη τεθεί, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να γίνουν μέλη της Ένωσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Κροατίας ζήτησε να γίνει μέλος της Ένωσης, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Συμβούλιο, αφού έλαβε τη γνώμη της Επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράσθηκε υπέρ της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ σχετικά με τους όρους της προσχώρησης και τις προσαρμογές που πρέπει να επέλθουν στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και όρισαν προς τον σκοπό αυτόν πληρεξουσίους: TR/EU/HR/el 4

9 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 9 von 252 Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Elio DI RUPO Ο Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Boyko BORISSOV Ο Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Petr NECAS Ο Πρωθυπουργός TR/EU/HR/el 5

10 10 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Helle THORNING-SCHMIDT Η Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δρ Angela MERKEL Η Καγκελάριος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Andrus ANSIP Ο Πρωθυπουργός TR/EU/HR/el 6

11 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 11 von 252 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Enda KENNY Ο Πρωθυπουργός (Taoiseach) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Λουκάς ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ο Πρωθυπουργός Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης TR/EU/HR/el 7

12 12 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Jean LEONETTI Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ Ivo JOSIPOVIĆ, Ο Πρόεδρος Jadranka KOSOR Η Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Sen. Prof. Mario MONTI Ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου TR/EU/HR/el 8

13 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 13 von 252 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Δημήτρης ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Ο Πρόεδρος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Valdis DOMBROVSKIS Ο Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, Dalia GRYBAUSKAITĖ Η Πρόεδρος TR/EU/HR/el 9

14 14 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Η ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΨΗΛΟΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Jean-Claude JUNCKER Ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Επικρατείας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Viktor ORBÁN Ο Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, Lawrence GONZI Ο Πρωθυπουργός TR/EU/HR/el 10

15 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 15 von 252 Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Mark RUTTE Ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Werner FAYMANN Ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Donald TUSK Ο Πρωθυπουργός TR/EU/HR/el 11

16 16 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Pedro PASSOS COELHO Ο Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, Traian BĂSESCU Ο Πρόεδρος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Borut PAHOR Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης TR/EU/HR/el 12

17 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 17 von 252 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Iveta RADICOVA Η Πρωθυπουργός Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, Jyrki KATAINEN Ο Πρωθυπουργός Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, Fredrik REINFELDT Ο Πρωθυπουργός TR/EU/HR/el 13

18 18 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, The Rt. Hon. David CAMERON Ο Πρωθυπουργός ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: TR/EU/HR/el 14

19 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 19 von 252 ΑΡΘΡΟ 1 1. Η Δημοκρατία της Κροατίας καθίσταται δια της παρούσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 2. Η Δημοκρατία της Κροατίας καθίσταται μέρος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε. 3. Οι όροι προσχώρησης και οι προσαρμογές των Συνθηκών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τις οποίες συνεπάγεται η προσχώρηση αυτή καθορίζονται στην Πράξη που προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Οι διατάξεις της Πράξης αυτής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συνθήκης. ΑΡΘΡΟ 2 Οι διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών καθώς και για τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των οργάνων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στις Συνθήκες των οποίων η Δημοκρατία της Κροατίας καθίσταται μέρος δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2, ισχύουν για την παρούσα Συνθήκη. TR/EU/HR/el 15

20 20 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΑΡΘΡΟ 3 1. Η παρούσα συνθήκη θα κυρωθεί από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνως προς τους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας μέχρι τις 30 Ιουνίου Με την επικύρωση της παρούσας Συνθήκης, η Δημοκρατία της Κροατίας θεωρείται επίσης ότι έχει επικυρώσει ή εγκρίνει τις οιεσδήποτε τροποποιήσεις στις Συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και είναι ανοικτές προς επικύρωση ή έγκριση από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τον χρόνο επικύρωσης της παρούσας συνθήκης από την Δημοκρατία της Κροατίας, καθώς επίσης τις οιεσδήποτε πράξεις των θεσμικών οργάνων οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη στιγμή της επικύρωσης ή πριν από αυτήν και οι οποίες τίθενται σε ισχύ μόνον μετά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές τους απαιτήσεις. 3. Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2013, υπό τον όρο ότι όλα τα έγγραφα επικύρωσης θα έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. 4. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 3, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δύνανται να θεσπίσουν πριν από την προσχώρηση τα μέτρα που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, άρθρο 6 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, παράγραφος 6, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο, παράγραφος 8, τρίτο εδάφιο, άρθρο 17, άρθρο 29 παράγραφος 1, άρθρο 30 παράγραφος 5, άρθρο 31 παράγραφος 5, άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4, και άρθρα 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 και 51 και τα Παραρτήματα IV έως VI της πράξεως που μνημονεύεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. TR/EU/HR/el 16

21 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 21 von 252 Τα μέτρα αυτά αρχίζουν να ισχύουν μόνο υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συνθήκης. 5. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 3, το άρθρο 36 της πράξεως που μνημονεύεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 ισχύει από την υπογραφή της παρούσας Συνθήκης. ΑΡΘΡΟ 4 Η παρούσα Συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθεται στο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη. TR/EU/HR/el 17

22 22 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TR/EU/HR/ACT/el 1

23 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 23 von 252 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης: ως «αρχικές Συνθήκες», νοούνται: α) η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ») και η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, β) η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας («Συνθήκη ΕΚΑΕ»), όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, TR/EU/HR/ACT/el 2

24 24 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ως «παρόντα κράτη μέλη» νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Ιρλανδία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βασίζεται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ ή/και, ανάλογα με την περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ως «θεσμικά όργανα», νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από τη ΣΕΕ. ΑΡΘΡΟ 2 Από την ημερομηνία προσχώρησης, οι διατάξεις των αρχικών Συνθηκών και οι πριν από την προσχώρηση θεσπισθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν την Κροατία και εφαρμόζονται στην Κροατία υπό τους όρους που προβλέπονται στις ανωτέρω Συνθήκες και στην παρούσα Πράξη. TR/EU/HR/ACT/el 3

25 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 25 von 252 Στον βαθμό που οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών έχουν αποφασίσει τροποποιήσεις στις αρχικές Συνθήκες δυνάμει του άρθρου 48 παράγραφος 4 της ΣΕΕ μετά την επικύρωση της συνθήκης προσχώρησης της Κροατίας και εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης, η Κροατία θα επικυρώσει τις τροποποιήσεις αυτές σύμφωνα με τις συνταγματικές της απαιτήσεις. ΑΡΘΡΟ 3 1. Η Κροατία προσχωρεί στις αποφάσεις και συμφωνίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 2. Η Κροατία προσχωρεί στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου. 3. Η Κροατία ευρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις, ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς τις δηλώσεις, ψηφίσματα ή άλλες θέσεις που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η Κροατία σέβεται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις εν λόγω δηλώσεις, ψηφίσματα ή άλλες θέσεις, και λαμβάνει τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. TR/EU/HR/ACT/el 4

26 26 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 4. Η Κροατία προσχωρεί στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ, έναντι της Κροατίας, κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο διά των αποφάσεων της παραγράφου Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και πρωτοκόλλων της παραγράφου 4 και δημοσιεύει τα προσαρμοσθέντα κείμενα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Η Κροατία αναλαμβάνει, όσον αφορά τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 4, να εισαγάγει τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις, όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο, και να διευκολύνει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών. 7. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, δύναται να συμπληρώσει το Παράρτημα I με τις ενδεδειγμένες συμβάσεις, συμφωνίες και πρωτόκολλα που θα έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης. TR/EU/HR/ACT/el 5

27 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 27 von 252 ΑΡΘΡΟ 4 1. Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν οι οποίες αναφέρονται στο Πρωτόκολλο περί κεκτημένου του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Πρωτόκολλο Σένγκεν»), και προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα II, καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία προσχώρησης, είναι δεσμευτικές για την Κροατία και εφαρμόζονται σε αυτήν από την ημερομηνία προσχώρησης. 2. Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή άλλως σχετίζονται με αυτό, και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1, ενώ είναι δεσμευτικές για την Κροατία από την ημερομηνία της προσχώρησης, εφαρμόζονται σε αυτή μόνο βάσει συναφούς αποφάσεως του Συμβουλίου, αφού εξακριβωθεί, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν, ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στην Κροατία, περιλαμβανομένης της έμπρακτης εφαρμογής όλων των κανόνων του Σένγκεν σύμφωνα με τα συμπεφωνημένα κοινά πρότυπα και τις θεμελιώδεις αρχές. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Σένγκεν και λαμβανομένης υπόψη έκθεσης της Επιτροπής που επιβεβαιώνει ότι η Κροατία εξακολουθεί να τηρεί τις σχετικές με το κεκτημένο του Σένγκεν δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. TR/EU/HR/ACT/el 6

28 28 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών στα οποία έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη. ΑΡΘΡΟ 5 Η Κροατία συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου 139 της ΣΛΕΕ. ΑΡΘΡΟ 6 1. Οι συμφωνίες που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη, με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους, δεσμεύουν την Κροατία υπό τους όρους που προβλέπονται στις αρχικές Συνθήκες και στην παρούσα Πράξη. TR/EU/HR/ACT/el 7

29 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 29 von Η Κροατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσχωρήσει, υπό τους όρους της παρούσας πράξης, στις συμφωνίες που συνήψαν ή υπέγραψαν τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη ή με διεθνή οργανισμό. Εκτός αν προβλέπεται άλλως σε συγκεκριμένες συμφωνίες αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο, η προσχώρηση της Κροατίας στις προαναφερθείσες συμφωνίες συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις εν λόγω συμφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου, ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών, και της εν λόγω τρίτης χώρας, τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού. Η Επιτροπή, ή ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας («Ύπατος Εκπρόσωπος»), εφόσον η συμφωνία αφορά αποκλειστικώς ή κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκρινομένων από το Συμβούλιο ομοφώνως και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών. Η Επιτροπή ή,αναλόγως, ούπατος Εκπρόσωπος, υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους. Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης μη σχετιζομένης με την προσχώρηση. TR/EU/HR/ACT/el 8

30 30 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 3. Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Κροατία εφαρμόζει τις διατάξεις των συμφωνιών που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και συνήφθησαν ή ίσχυσαν προσωρινά πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, πλην της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 1. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Ένωση και τα κράτη μέλη, ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα. 4. Η Κροατία προσχωρεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου , καθώς και στις δύο συμφωνίες τροποποίησης της εν λόγω συμφωνίας που υπεγράφησαν στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου και έχουν ανοίξει προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου , αντιστοίχως, 5. Η Κροατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσχωρήσει, υπό τους όρους της παρούσας πράξης, στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 5, σύμφωνα με το άρθρο 128 της συμφωνίας αυτής ΕΕ L 114, , σ. 6. ΕΕ L 317, , σ. 3. ΕΕ L 209, , σ. 27, ΕΕ L 287, , σ. 4 και ΕΕ L 168M, , σ. 33. ΕΕ L 287, , σ. 3. ΕΕ L 1, , σ. 3. TR/EU/HR/ACT/el 9

31 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 31 von Από την ημερομηνία προσχώρησης, η Κροατία εφαρμόζει τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην Ένωση και σε τρίτες χώρες. Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Προς τούτο, τροποποιήσεις στις διμερείς συμφωνίες κλωστοϋφαντουργικών και διακανονισμούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης. Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης, η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Κροατίας. 7. Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών, κατά τα πρόσφατα έτη, στην Κροατία χάλυβα και προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες. Προς τούτο, πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα, που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην Ένωση και σε τρίτες χώρες. TR/EU/HR/ACT/el 10

32 32 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών χάλυβα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου. 8. Από την ημερομηνία της προσχώρησης, η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ανάμεσα στην Κροατία και τρίτες χώρες πριν από την ημερομηνία αυτή διενεργείται από την Ένωση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για την Κροατία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ. Μόλις τούτο καταστεί δυνατό, και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, το Συμβούλιο λαμβάνει, με ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής, τις κατάλληλες αποφάσεις ανά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες αυτές, καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος. 9. Η Κροατία αποχωρεί από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης όπως τροποποιήθηκε. TR/EU/HR/ACT/el 11

33 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 33 von 252 Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Κροατίας, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Πράξη, η Κροατία προσφεύγει σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρει τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα. Εάν η Κροατία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή. Η Κροατία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου από την ημερομηνία προσχώρησης. 10. Η Κροατία προσχωρεί, υπό τους όρους της παρούσας πράξης, στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων που μνημονεύονται στις παραγράφους 2 και Η Κροατία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσει, εφόσον απαιτείται, τη θέση της σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες, των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση. Ειδικότερα, η Κροατία αποχωρεί από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος, εκτός αν η συμμετοχή της αφορά θέματα άλλα από την αλιεία. Η Κροατία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου από την ημερομηνία της προσχώρησης. TR/EU/HR/ACT/el 12

34 34 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΑΡΘΡΟ 7 1. Οι διατάξεις της παρούσας πράξης δύνανται να αναστέλλονται, να τροποποιούνται ή να καταργούνται μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις αρχικές Συνθήκες, για την αναθεώρηση των Συνθηκών αυτών, εκτός αν η παρούσα Πράξη ορίζει άλλως. 2. Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα, στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στην παρούσα Πράξη, διατηρούν τη νομική τους φύση ειδικότερα, οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται. 3. Οι διατάξεις της παρούσας πράξης που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα, πλην των μεταβατικών, προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες. ΑΡΘΡΟ 8 Η εφαρμογή των αρχικών Συνθηκών και των πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα υπόκειται, μεταβατικώς, στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη. TR/EU/HR/ACT/el 13

35 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 35 von 252 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 9 Το Πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη ΣΛΕΕ και στη Συνθήκη ΕΚΑΕ, τροποποιείται ως εξής: (1) Στο άρθρο 9, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η μερική ανανέωση των δικαστών, λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά δεκατέσσερις δικαστές.» (2) Το άρθρο 48 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «`Αρθρο 48 Το Γενικό Δικαστήριο απαρτίζεται από 28 δικαστές.». TR/EU/HR/ACT/el 14

36 36 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΑΡΘΡΟ 10 Το Πρωτόκολλο σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ τροποποιείται ως εξής: (1) Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο: α) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο EUR το οποίο αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά: β) μεταξύ των καταχωρίσεων για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία παρεμβάλλονται τα εξής: «Κροατία EUR». (2) Στο άρθρο 9, παράγραφος 2, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι εννέα τακτικά και δεκαεννέα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών, ένα οριζόμενο από κάθε κράτος μέλος και ένα οριζόμενο από την Επιτροπή. TR/EU/HR/ACT/el 15

37 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 37 von 252 Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής: δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία, δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία, δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία, ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας, την Ελληνική Δημοκρατία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία, TR/EU/HR/ACT/el 16

38 38 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας, τέσσερα αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία, ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή.». ΑΡΘΡΟ 11 Στο άρθρο 134, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚΑΕ σχετικά με τη σύνθεση της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από σαράντα δύο μέλη, που διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή.» TR/EU/HR/ACT/el 17

39 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 39 von 252 ΤΙΤΛΟΣ II ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 12 Στο άρθρο 64, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Όσον αφορά τους ισχύοντες περιορισμούς δυνάμει του εθνικού δικαίου στην Κροατία, η σχετική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2002.». ΑΡΘΡΟ 13 Στο άρθρο 52 της ΣΕΕ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι Συνθήκες εφαρμόζονται στο Βασίλειο του Βελγίου, στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Κροατίας, στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.». TR/EU/HR/ACT/el 18

40 40 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΑΡΘΡΟ Στο άρθρο 55 της ΣΕΕ, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η παρούσα Συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθεται στο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη. 2. Στο άρθρο 225 της Συνθήκης ΕΚΑΕ, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: «Τα κείμενα της Συνθήκης στην αγγλική, βουλγαρική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά.». TR/EU/HR/ACT/el 19

41 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 41 von 252 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15 Οι πράξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα III προσαρμόζονται όπως προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτημα. ΑΡΘΡΟ 16 Τα μέτρα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV εφαρμόζονται υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. ΑΡΘΡΟ 17 Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να πραγματοποιήσει τις προσαρμογές στις διατάξεις της παρούσας Πράξης που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική, οι οποίες τυχόν αποδεικνύονται αναγκαίες λόγω τροποποίησης ενωσιακών κανόνων. TR/EU/HR/ACT/el 20

42 42 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 18 Τα μέτρα που απαριθμούνται στο Παράρτημα V εφαρμόζονται σε σχέση με την Κροατία υπό τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. ΤΙΤΛΟΣ II ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που προσαρτάται στη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ και κατά παρέκκλιση από τον ανώτατο αριθμό εδρών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, ο αριθμός μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνεται κατά 12 μέλη από την Κροατία για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας για το διάστημα από την ημερομηνία της προσχώρησης έως τη λήξη της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : TR/EU/HR/ACT/el 21

43 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 43 von Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η Κροατία διενεργεί, πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, ειδικές εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άμεση καθολική ψηφοφορία των πολιτών της, για τον αριθμό των μελών που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο. Εντούτοις, εάν η ημερομηνία προσχώρησης απέχει λιγότερο των έξι μηνών από τις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν τους πολίτες της Κροατίας μπορούν να ορισθούν από το εθνικό κοινοβούλιο της Κροατίας εκ των μελών του, με την προϋπόθεση τα πρόσωπα αυτά να έχουν εκλεγεί με άμεση καθολική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 20 Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που προσαρτάται στη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 235, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: Για πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου που απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των μελών τους σταθμίζονται ως εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 10 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 7 Γερμανία 29 Εσθονία 4 Ιρλανδία 7 TR/EU/HR/ACT/el 22

44 44 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) Ελλάδα 12 Ισπανία 27 Γαλλία 29 Κροατία 7 Ιταλία 29 Κύπρος 4 Λετονία 4 Λιθουανία 7 Λουξεμβούργο 4 Ουγγαρία 12 Μάλτα 3 Κάτω Χώρες 13 Αυστρία 10 Πολωνία 27 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 14 Σλοβενία 4 Σλοβακία 7 Φινλανδία 7 Σουηδία 10 Ηνωμένο Βασίλειο 29 Για τη θέσπιση των πράξεων, απαιτούνται τουλάχιστον 260 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους της πλειοψηφίας των μελών, όταν, κατά τις Συνθήκες, θεσπίζονται μετά από πρόταση της Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, για τη θέσπιση πράξεων, απαιτούνται τουλάχιστον 260 ψήφοι υπέρ, που περιλαμβάνουν τις ψήφους των δύο τρίτων τουλάχιστον των μελών. TR/EU/HR/ACT/el 23

45 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 45 von 252 Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο θεσπίζουν πράξη με ειδική πλειοψηφία, κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη μέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική πλειοψηφία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Εάν αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν πληρούται, δεν θεσπίζεται η πράξη.». ΑΡΘΡΟ Από την ημερομηνία της προσχώρησης μέχτηςτις 31 Οκτωβρίου 2014 ένας υπτηςος της Κροατίας διορίζεται στην Επιτροπή. Το νέο μέλος της Επιτροπής διορίζεται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και με τη συμφωνία του Προέδρου της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 17, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ. 2. Η θητεία του μέλους που διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελτηςκατά τον χρόνο της προσχώρησης. ΑΡΘΡΟ Οι θητείες του δικαστή του Δικαστηρίου και του δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου που διορίζονται από την Κροατία κατά την προσχώρηση σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 2 της ΣΕΕ λήγουν στις 6 Οκτωβρίου 2015 και στις 31 Αυγούστου 2013, αντίστοιχα. TR/EU/HR/ACT/el 24

46 46 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Προς εκδίκαση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου και του τηςικού Δικαστηρίοτηςτην ημερομηνία της προσχώρησης, για τις οποίες η προφορική διαδικασία έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία αυτή, το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο, εν ολομελεία, ή τα τμήματα, συνεδριάζουν με τη σύνθεση που είχαν πριν από την προσχώρηση και εφαρμόζουν τον καντηςσμό διαδικασίας που ίσχυε την παραμονή της ημερομηνίας προσχώρησης. ΑΡΘΡΟ Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 301, πρώτη παράγραφος, της ΣΛΕΕ που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που προσαρτάται στη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 Έως ότου τεθεί σε ισχύτηςαπόφαση του άρθρου 301 της Συνθήκης γιτηςη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανομή των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 12 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 9 Γερμανία 24 Εσθονία 7 Ιρλανδία 9 TR/EU/HR/ACT/el 25

47 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 47 von 252 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Κροατία 9 Ιταλία 24 Κύπρος 6 Λετονία 7 Λιθουανία 9 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 12 Μάλτα 5 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 12 Πολωνία 21 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 15 Σλοβενία 7 Σλοβακία 9 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο Ο αριθμός των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αυξάνεται προσωρινά σε 353 μέλη προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας για το διάστημα από την ημερομηνία της προσχώρησης έως τη λήξη της θητείας στη διάρκεια της οποίας η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ένωση ή μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 301, δεύτερη παράγραφος, της ΣΛΕΕ, εφόσον προηγηθεί. «TR/EU/HR/ACT/el 26

48 48 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 3. Εάν η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 301, δεύτερη παράγραφος, της ΣΛΕΕ έχει ήδη εκδοθεί κατά την ημερομηνία της προσχώρησης, κατά παρέκκλιση από τον ανώτατο αριθμό μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 301, πρώτη παράγραφος της ΣΛΕΕ, διατίθεται προσωρινά στην Κροατία ο κατάλληλος αριθμός μελών μέχρι τη λήξη της θητείας στη διάρκεια της οποίας θα προσχωρήσει στην Ένωση. ΑΡΘΡΟ Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 305, πρώτη παράγραφος της ΣΛΕΕ που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό μελών της Επιτροπής των Περιφερειών, το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που προσαρτάται στη ΣΕΕ, τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 Έως ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση του άρθρου 305 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανομή των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών είναι η εξής: Βέλγιο 12 Βουλγαρία 12 Τσεχική Δημοκρατία 12 Δανία 9 TR/EU/HR/ACT/el 27

49 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 49 von 252 Γερμανία 24 Εσθονία 7 Ιρλανδία 9 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Κροατία 9 Ιταλία 24 Κύπρος 6 Λετονία 7 Λιθουανία 9 Λουξεμβούργο 6 Ουγγαρία 12 Μάλτα 5 Κάτω Χώρες 12 Αυστρία 12 Πολωνία 21 Πορτογαλία 12 Ρουμανία 15 Σλοβενία 7 Σλοβακία 9 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 24 «TR/EU/HR/ACT/el 28

50 50 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών αυξάνεται προσωρινά σε 353 μέλη προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας για το διάστημα από την ημερομηνία της προσχώρησης έως τη λήξη της θητείας στη διάρκεια της οποίας η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ένωση ή μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 305, δεύτερη παράγραφος, της ΣΛΕΕ, εφόσον προηγηθεί. 3. Εάν η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 305, δεύτερη παράγραφος, της ΣΛΕΕ έχει ήδη εκδοθεί κατά την ημερομηνία της προσχώρησης, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 305, πρώτη παράγραφος της ΣΛΕΕ που ορίζει τον ανώτατο αριθμό μελών της Επιτροπής των Περιφερειών, διατίθεται προσωρινά στην Κροατία ο κατάλληλος αριθμός μελών μέχρι τη λήξη της θητείας στη διάρκεια της οποίας θα προσχωρήσει στην Ένωση. ΑΡΘΡΟ 25 Η θητεία του διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που διορίζει η Κροατία και αναλαμβάνει καθήκοντα με την προσχώρηση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9, παράγρ. 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, λήγει κατά το πέρας της ετήσιας συνόδου του Συμβουλίου των Διοικητών, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζεται η ετήσια έκθεση της χρήσεως TR/EU/HR/ACT/el 29

51 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 51 von 252 ΑΡΘΡΟ Τα νέα μέλη των επιτροπών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών που δημιουργούνται από τις αρχικές Συνθήκες ή με πράξη των οργάνων διορίζονται σύμφωνα με τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τον διορισμό μελών των λόγω επιτροπών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών. Η θητεία των νεοδιοριζόμενων μελών λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των εν ενεργεία μελών κατά τον χρόνο της προσχώρησης. 2. Η συμμετοχή σε επιτροπές και λοιπά όργανα ή οργανισμούς που δημιουργούνται από τις αρχικές Συνθήκες ή με πράξη των οργάνων με σταθερό αριθμό μελών ανεξάρτητα από τον αριθμό κρατών μελών θα αναθεωρηθεί πλήρως κατά την προσχώρηση, εκτός εάν οι θητείες των τρεχόντων μελών λήγουν εντός 12 μηνών από την προσχώρηση. TITΛΟΣ ΙΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Από την ημερομηνία της προσχώρησης, η Κροατία καταβάλλει το εξής ποσό που αντιστοιχεί στο μερίδιό της επί του κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί για το εγγεγραμμένο κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Κροατία EUR TR/EU/HR/ACT/el 30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 griechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 252 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2014 C(2014) 2727 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.4.2014 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε(2010)1620 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.1.2005 COM(2004)864 τελικό 2004/0290 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί σύναψης πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15484/11 PARLNAT 229 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αποστολέας : Αποδέκτης : Θέμα : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικά Κοινοβούλια Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/21 24.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/21 ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2004 COM(2004) 266 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6829/16 COEST 59 ELARG 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΑΞΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 21.6.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/203 ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/BG/RΟ/el 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/BG/RΟ/el 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 59 griechische Schlussakte

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B

5538/11 GA/ag,nm DG C 1 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2011 (OR. en) 5538/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης

Διαβάστε περισσότερα

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2010/711/ΕΕ) (11) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι 25.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2010 περί συμπληρωματικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση το 2010 στις δαπάνες που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 7621/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 431 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/AL/el 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/AL/el 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Griechisch (Normativer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης

Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Πίνακας περιεχομένων Απόφαση (ΕΕ) 2016/954 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2016 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0179 (NLE) 11598/17 ADD 1 VISA 296 COLAC 64 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechischer Vertragstext, Protokoll, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 420 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Συνθήκη µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 14 και 15 Οκτωβρίου 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 3/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5925/17 ADD 2 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/465 Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0812 (COD) PE-CONS 59/14 ENFOPOL 63 CODEC 644 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 1950 9 Μαΐου Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 51 I Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 62o έτος 22 Φεβρουαρίου 2019 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/316 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12094/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα