Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ"

Transcript

1 Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων από Σύμφωνα με τις ισχύουσες από και μετά διατάξεις, ο υπολογισμός του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες περιλαμβάνει δύο (2) φάσεις : 1 η ΦΑΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων, κατά μεταβίβαση, που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες από το Δημόσιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 720 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων της τυχούσας προσωπικής διαφοράς και του τυχόν καταβαλλόμενου ΕΚΑΣ, ενώ καταργείται το επίδομα εξομάλυνσης. Εάν το άθροισμα των συντάξεων υπερβαίνει το ποσό των 720 ευρώ, η περικοπή του υπερβάλλοντος ποσού διενεργείται επί της μεγαλύτερης σύνταξης και αν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη. Επίσης εάν το άθροισμα της σύνταξης και του ΕΚΑΣ υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, περικόπτεται ανάλογα το ποσό του ΕΚΑΣ. Στην περίπτωση που μία σύνταξη θανάτου καταβάλλεται σε περισσότερες από μία δικαιούχους, το ανωτέρω ποσό των 720 ευρώ επιμερίζεται ανάλογα. Στην περίπτωση που η άγαμη θυγατέρα λαμβάνει δύο συντάξεις από το Δημόσιο, την πρώτη κατά μεταβίβαση και τη δεύτερη από ίδιο δικαίωμα, το ποσό της από ίδιο δικαίωμα σύνταξης καθώς και των τυχόν επικουρικών συντάξεων που απορρέουν από αυτή, λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος. Στην περίπτωση που στην σύνταξη μεταβίβασης συμμετέχει ως συνδικαιούχο πρόσωπο χήρα/ος ή άλλο τέκνο ανήλικο ή ανίκανο, το μερίδιο σύνταξής τους δεν βλάπτεται από τον ανωτέρω περιορισμό της σύνταξης της άγαμης ή διαζευγμένης θυγατέρας

2 2 Η ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Στις περιπτώσεις, που το ετήσιο συνολικό πραγματικό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, αυτού κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος, εκτός από την κύρια σύνταξη άγαμης ή διαζευγμένης που καταβάλλει το Δημόσιο και την επικουρική που απορρέει από αυτήν, υπερβαίνει το ποσό των (720 Χ 12=8.640 ), αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό εισόδημα μαζί με την σύνταξη του Δημοσίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, αλλιώς περικόπτεται η σύνταξη κατά το υπερβάλλον ποσό. Στην περίπτωση που η άγαμη ή διαζευγμένη δεν υπέβαλλε φορολογική δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, αυτού που διενεργείται ο έλεγχος, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται. Προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορήγησής της, θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος (έστω και εκπρόθεσμη) του οικονομικού έτους που ελέγχεται και να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας το αντίγραφο του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος. 2. Λαμβάνω από το Δημόσιο δύο κατά μεταβίβαση συντάξεις. Πώς θα γίνει ο έλεγχος στην περίπτωσή μου; Εάν το συνολικό πραγματικό σας εισόδημα, αφαιρουμένων των ποσών των δύο συντάξεων και των επικουρικών που απορρέουν από αυτές, υπερβαίνει το ποσό των 8.640, αναστέλλεται η καταβολή και των δύο συντάξεων. Επιπλέον, το άθροισμα του δηλωθέντος εισοδήματος από άλλες πηγές με το ετήσιο ποσό σύνταξης όπως προσδιορίζεται κατά την 1 Η ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτερο ποσό των Στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού αυτού, περικόπτεται η μεγαλύτερη σύνταξη κατά το αναγόμενο σε μηνιαία βάση υπερβάλλον ποσό. Εάν το ποσό της μεγαλύτερης σύνταξης δεν επαρκεί, περικόπτεται ανάλογα η δεύτερη σύνταξη. 3. Λαμβάνω δύο κατά μεταβίβαση συντάξεις άγαμης ή διαζευγμένης θυγατέρας, μία από το Δημόσιο και μια από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Τι προβλέπεται για την περίπτωσή μου; Εάν τα δηλωθέντα εισοδήματα προέρχονται μόνο από τις δύο συντάξεις και τις επικουρικές που απορρέουν από αυτές και μετά τον έλεγχο των εισοδημάτων πρέπει να ανασταλούν και οι δύο συντάξεις, τότε η σύνταξη του Δημοσίου θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται και μέχρι του ποσού των 720. Εάν είστε θυγατέρα αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ προσκομίζοντας βεβαίωση του άλλου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διακοπή της σύνταξής σας. 4. Ύστερα από την εφαρμογή των νέων διατάξεων, θα στείλετε γραπτή ενημέρωση στην διεύθυνση αλληλογραφίας μου; Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημερωτικά έγγραφα και ακολούθως η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ θα αναζητήσει τις τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθείσες συντάξεις ή θα καταβάλει τις αναδρομικές διαφορές, από Η καταβολή της σύνταξή μου, ανεστάλη μετά τον έλεγχο εισοδημάτων. Τι θα συμβεί με την υγειονομική περίθαλψη; Εάν είστε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα και έχει ανασταλεί η σύνταξή σας λόγω εισοδημάτων, μπορείτε μετά από αίτησή σας στον οικείο φορέα περίθαλψης, να

3 εξακολουθήσετε να υπάγεστε στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, οι αναλογούσες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την 1 Η ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ και πρέπει να τις καταβάλλετε η ίδια στον οικείο φορέα περίθαλψης. Για το λόγο αυτό κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους θα πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ η οποία και θα σας χορηγήσει βεβαίωση με τις κρατήσεις για περίθαλψη που σας αναλογούν. 6. Μπορώ να ζητήσω αναστολή καταβολής του μεριδίου της σύνταξής μου υπέρ των συνδικαιούχων προσώπων ; Εάν είστε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα και έχει περικοπεί το ποσό της σύνταξης σας λόγω εισοδημάτων μπορείτε με αίτησή σας στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ να ζητήσετε αναστολή της καταβολής του μεριδίου της σύνταξή σας, υπέρ των συνδικαιούχων προσώπων. Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα της σύνταξής σας παραμένει ισχυρό και όταν εκλείψουν οι λόγοι (άλλα εισοδήματα) για τους οποίους αυτό περικόπηκε, μπορεί να επαναχορηγηθεί. ΕΚΑΣ 1. Ποιοι οι δικαιούχοι του επιδόματος ΕΚΑΣ ; Το επίδομα δικαιούνται οι από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση συνταξιούχοι που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις : α) Έχουν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό από αυξάνεται στο 65 ο έτος. Σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει την το ανωτέρω όριο ηλικίας, θα διακοπεί το επίδομα. β) τα ορφανά παιδιά που είναι ανήλικα ή ανίκανα. γ) τα ορφανά παιδιά που είναι ενήλικα, και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή σε ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης και όχι πέρα από την συμπλήρωση του 24 ου έτους της ηλικίας τους. δ) όσοι λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και απολύονται από την υπηρεσία τους λόγω ανικανότητας. Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης καταστεί στο μεταξύ ανίκανος κατά ποσοστό 67% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε) ε) όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας επειδή είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων κ.α. στ) Τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, εκείνου για το οποίο χορηγείται το Ε.Κ.Α.Σ, να μην υπερβαίνουν τα θεσπιζόμενα κάθε φορά εισοδηματικά κριτήρια. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, το επίδομα θα διακοπεί.

4 Για το επίδομα έτους 2013, γίνεται ο έλεγχος εισοδημάτων σύμφωνα με το εκκαθαριστικό οικ.έτους 2012 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011), και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ Ε.Κ.Α.Σ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ έως 7.715,65 έως 9.884,11 έως ,90 230,00 από 7.715,66 έως 8.018,26 έως 9.884,11 έως ,90 172,50 από 8.018,27 έως 8.219,93 έως 9.884,11 έως ,90 115,00 από 8.219,94 έως 8.472,09 έως 9.884,11 έως ,90 57,50 από 8.472,10 έως 9.200,00 έως 9.884,11 έως ,00 30,00 ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α και β βαθμού, όσοι λαμβάνουν σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ καθώς και όσοι συνταξιούχοι είναι κάτοικοι εξωτερικού, δεν δικαιούνται Ε.Κ.Α.Σ. 2. Γιατί μου μειώθηκε ή και διακόπηκε το επίδομα Ε.Κ.Α.Σ; Στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται ο ετήσιος έλεγχος του καταβαλλόμενου ποσού σε σχέση με την φορολογική δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους. Συνεπώς : Εάν έχετε υπερβεί τα θεσπιζόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα μπορεί να περιοριστεί ή και να διακοπεί. Εάν είστε δικαιούχος, αλλά δεν υποβάλατε φορολογική δήλωση για το έτος που διενεργείται ο έλεγχος, το Ε.Κ.Α.Σ διακόπτεται. Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναχορήγησής του, θα πρέπει να υποβάλλετε δήλωση φόρου εισοδήματος (έστω και εκπρόθεσμη) του οικονομικού έτους που ελέγχεται, και να προσκομίσετε στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ αντίγραφο του σχετικού εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν είστε φοιτητής και συμπληρώσατε τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης ή σε κάθε περίπτωση το 24 ο έτος της ηλικίας σας το επίδομα διακόπτεται. Εάν είστε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα, το επίδομα μπορεί να περιοριστεί ή και να διακοπεί εξαιτίας του ετήσιου ελέγχου των αγάμων ή διαζευγμένων θυγατέρων. (βλ. στην κατηγορία ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ) Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού δεν δικαιούστε την καταβολή του επιδόματος.

5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Σε ποιες κρατήσεις-μειώσεις υποβάλλεται η σύνταξή μου ; Η βασική σύνταξη, όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη συνταξιοδότησης, δεν είναι αυτή που τελικά σας καταβάλλεται. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται ως εξής : Στη βασική σύνταξη προστίθενται το αναλογούν επίδομα εξομάλυνσης (δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το ποσό της βασικής σύνταξης) και τα τυχόν καταβαλλόμενα οικογενειακά επιδόματα και στην συνέχεια γίνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες κρατήσεις και μειώσεις : η μείωση λόγω απασχόλησης ή κατοχής θέσης η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11 η επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11, η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011 η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012 η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, για φόρο και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του αρ. 29 του Ν.3986/2011. Οι υπό στοιχεία 2 έως 6 μειώσεις και εισφορές υπολογίζονται από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων με συνυπολογισμό των καταβαλλόμενων από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) συντάξεων. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και το τρόπο υπολογισμού των ανωτέρω κρατήσεων δίνονται στο κεντρικό μενού στην οθόνη ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά, (συμπεριλαμβανόμενης της βουλευτικής σύνταξης ή χορηγίας) και εργάζομαι. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου; α) Εάν απασχολείστε στο δημόσιο τομέα με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, δεν έχετε καμία συνέπεια. β) Εάν απασχολείστε ως μισθωτός στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το ν.1256/1982) η σύνταξη σας μειώνεται κατά 70%. Επιπλέον, στην περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος υπηρεσίας σας δεν είναι συντάξιμος για κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό. Εάν όμως είστε διορισμένος σε θέση προέδρου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, φορέα του δημόσιου τομέα μπορείτε αντί της υπαγωγής σας στις προηγούμενες ρυθμίσεις να επιλέξετε, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα απευθύνετε τόσο προς την υπηρεσία σας, όσο και προς την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.2469/97 δηλαδή την καταβολή αμείωτης της σύνταξής σας και το 50% των προβλεπόμενων αμοιβών της ανωτέρω θέσης. γ) Εάν απασχολείστε ως μισθωτός στον καθαρό ιδιωτικό τομέα και είστε : πολιτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας του ή στρατιωτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 47 ο έτος, τότε η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται. Εάν έχετε συμπληρώσει τα παραπάνω όρια ηλικίας, μειώνεται κατά 70% το ποσό σύνταξης που υπερβαίνει τα 1007,10 ευρώ. Το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά 201,42 ευρώ για κάθε παιδί για το οποίο δικαιούστε επίδομα τέκνου. Αν όμως είστε συνταξιούχος, πολιτικός ή στρατιωτικός, που έχετε απολυθεί ή αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά σας και δεν έχετε συμπληρώσει το 55 ο ή το 47 ο έτος της ηλικίας αντίστοιχα, η σύνταξή σας δεν θα ανασταλεί αλλά θα περιοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

6 δ) Εάν αυτοαπασχολείστε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και είστε : πολιτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας του ή στρατιωτικός συνταξιούχος που δεν έχει συμπληρώσει το 47 ο έτος, τότε η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται. Εάν έχετε συμπληρώσει τα παραπάνω όρια ηλικίας, μειώνεται κατά 70% το ποσό σύνταξης που υπερβαίνει τα 2.014,20 ευρώ. Το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά 201,42 ευρώ για κάθε παιδί για το οποίο δικαιούστε επίδομα τέκνου. Αν όμως είστε συνταξιούχος, πολιτικός ή στρατιωτικός που έχετε απολυθεί ή αποστρατευτεί αυτεπάγγελτα, χωρίς υπαιτιότητά σας και δεν έχετε συμπληρώσει το 55 ο ή το 47 ο έτος της ηλικίας αντίστοιχα, η σύνταξή σας δεν θα ανασταλεί αλλά θα περιοριστεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ για περ. (γ) και (δ) : όσοι λαμβάνουν σύνταξη εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, όσοι λαμβάνουν σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, όσοι έχουν τέκνο ανίκανο για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά 67% και άνω καθώς και οι πολύτεκνοι που έχουν ένα τουλάχιστον τέκνο ανήλικο ή που σπουδάζει και δικαιούνται για αυτό επίδομα τέκνου, δεν εμπίπτουν στους ανωτέρω περιορισμούς. 3. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά (συμπεριλαμβανόμενης της βουλευτικής σύνταξης ή χορηγίας) και κατέχω θέση εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου; Η σύνταξή σας μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την ανωτέρω θέση. 4. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα και μετέχω μόνο με την ιδιότητα του απλού μέλους ή μετόχου σε εταιρεία. Έχω επιπτώσεις στην σύνταξή μου; Εφόσον μετέχετε μόνο με την ιδιότητα του απλού μέλους ή μετόχου, δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας. Εξαιρούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι, των οποίων η σύνταξη εμπίπτει στην περίπτωση (δ) της ερώτησης (2). Σε περίπτωση όμως που εκτός από την ιδιότητα του μέλους ή μετόχου είστε και επιτηδευματίας με διαφορετικό αντικείμενο, η σύνταξή σας εμπίπτει στην περίπτωση (δ) της ερώτησης Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, από ίδιο δικαίωμα, και μετέχω σε εταιρεία ως διαχειριστής ή ως διευθύνων σύμβουλος. Ποιες οι επιπτώσεις στην σύνταξή μου; Εμπίπτετε στην περίπτωση (δ) της ερώτησης (2) 6, Η σύνταξη μου είναι σε αναστολή λόγω απασχόλησης. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω, μόλις συμπληρώσω το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, στην οποία να δηλώνετε εάν εξακολουθείτε να εργάζεσθε ή όχι και να ζητάτε την καταβολή της σύνταξής σας. 7. Έχω μείωση στην σύνταξή μου, λόγω απασχόλησης αλλά διέκοψα την εργασία μου. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνω ; Θα πρέπει να δηλώσετε την διακοπή της απασχόλησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά. 8. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, από ίδιο δικαίωμα και ιερέας. Ποιες οι επιπτώσεις στην σύνταξή μου; Η σύνταξή σας καταβάλλεται αμείωτη.

7 9. Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να λαμβάνω σύνταξη από το Δημόσιο και να εργάζομαι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς επιπτώσεις; α) Εάν απασχολείστε με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα. β )Εάν η σύνταξη που σας καταβάλλεται, ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες : - Πολεμική σύνταξη - Στρατιωτική σύνταξη που εξομοιώνεται με πολεμική - Σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξαιτίας της Υπηρεσίας γ) Εάν εργάζεστε ως ιερέας Μητρόπολης 10. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, γενικά, (συμπεριλαμβανομένης της βουλευτικής σύνταξης και της χορηγίας) και ταυτόχρονα λαμβάνω βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετό όργανο των Ο.Τ.Α α και β βαθμού. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου; Η σύνταξη σας μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την θέση του βουλευτή ή του αιρετού. Επιπλέον, στην περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος της θητείας σας δεν είναι συντάξιμος, εκτός εάν ζητήσετε την αναστολή καταβολής της σύνταξης. Ειδικά όμως στην περίπτωση που λαμβάνετε βουλευτική σύνταξη ή χορηγία δημάρχου και επανεκλεγείτε στα αξιώματα του βουλευτή ή του δημάρχου αντίστοιχα, η σύνταξη σας αναστέλλεται. 11. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου, λόγω θανάτου του/της συζύγου μου και εργάζομαι ή αυτοαπασχολούμαι ή λαμβάνω και άλλη σύνταξη από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του Δημοσίου. Τι συνέπειες έχει αυτό στην σύνταξή μου; α) Εάν απασχολείστε στο δημόσιο τομέα με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα, οποτεδήποτε και αν έχει επέλθει ο θάνατος του/της συζύγου σας, δεν έχετε καμία συνέπεια. β) Εάν απασχολείστε ως μισθωτός στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το ν.1256/1982) οποτεδήποτε και αν έχει επέλθει ο θάνατος του/της συζύγου σας, η σύνταξη μειώνεται κατά 70%. Επιπλέον, εάν ζητήστε την καταβολή του υπόλοιπου 30%, ο χρόνος υπηρεσίας σας δε θα είναι συντάξιμος για κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό. Εάν όμως είστε διορισμένος σε θέση προέδρου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, φορέα του δημόσιου τομέα μπορείτε αντί της υπαγωγής σας στις προηγούμενες ρυθμίσεις να επιλέξετε, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα απευθύνετε τόσο προς την υπηρεσία σας, όσο και προς την Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ, την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.2469/97 δηλαδή την καταβολή αμείωτης της σύνταξής σας και το 50% των προβλεπόμενων αμοιβών της ανωτέρω θέσης. γ) Εάν ο θάνατος του/της συζύγου σας, έχει επέλθει έως την , και εργάζεστε στον καθαρά ιδιωτικό τομέα ή λαμβάνετε και άλλη σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός του Δημοσίου, δεν έχετε καμία συνέπεια στην σύνταξη του Δημοσίου. Στην περίπτωση όμως αυτή, θα πρέπει να δηλώσετε στον άλλο ασφαλιστικό φορέα, ότι λαμβάνετε σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο και ακολούθως να ενεργήσετε σύμφωνα με την νομοθεσία του φορέα αυτού. δ) Εάν ο θάνατος του/της συζύγου σας επήλθε μετά την , η σύνταξη καταβάλλεται χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα ή από την επόμενη λήξης των τρίμηνων αποδοχών, κατά περίπτωση.

8 Μετά την πάροδο της τριετίας και εφόσον εξακολουθείτε να εργάζεστε ή να αυτοαπασχολείστε ή να λαμβάνετε και άλλη σύνταξη από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του Δημοσίου, τότε : 1) αν δεν έχετε συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας σας, η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% 2) αν έχετε συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας σας, η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%. Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται : i) Όσοι/ες επιζώντες σύζυγοι έχουν αναπηρία 67% και άνω (η ανικανότητά τους πρέπει να προκύπτει από γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε) ii) Όσοι/ες λαμβάνουν από το Δημόσιο μία από ίδιο δικαίωμα σύνταξη και μία σύνταξη επιζώντος συζύγου, εφόσον έχουν επιλέξει να λαμβάνουν τη μία από τις δύο μειωμένη κατά 75% iii) Όσοι/ες επιζώντες σύζυγοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας iv) Όσοι/ες απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα Σημειώνουμε ότι εάν στην σύνταξη του/της επιζώντος συζύγου η οποία μειώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν, ο/η επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου του/της, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη. ε) Εάν λαμβάνετε βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετό όργανο των Ο.Τ.Α α και β βαθμού η σύνταξή σας μειώνεται κατά 70%, για όσο χρονικό διάστημα κατέχετε την θέση βουλευτή ή του αιρετού. Επιπλέον, στην περίπτωση που σας καταβάλλεται το υπόλοιπο 30% της σύνταξης, ο χρόνος της θητείας σας δεν είναι συντάξιμος, εκτός εάν ζητήσετε την αναστολή καταβολής της σύνταξης. 12. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και εργάζομαι στο εξωτερικό. Ποιες οι επιπτώσεις για την σύνταξή μου; Δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ 1. Η βουλευτική σύνταξη και η χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α και β βαθμού έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις άλλες συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ; Η βουλευτική σύνταξη και η χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α και β βαθμού είναι συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και συνεπώς έχουν την ίδια αντιμετώπιση με αυτές. 2. Λαμβάνω βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη. Τι επιπτώσεις έχει το γεγονός αυτό στην σύνταξη μου; Από , στην περίπτωση που λαμβάνετε και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο μειώνεται κατά 20% η βουλευτική σύνταξη ή η χορηγία του αιρετού. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30%, για την βουλευτική σύνταξη ή την χορηγία του αιρετού στην περίπτωση που λαμβάνετε και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης της βουλευτικής ή της χορηγίας.

9 3. Σε ποιες κρατήσεις-μειώσεις υποβάλλεται η βουλευτική σύνταξη ή η χορηγία μου ; Η βασική σύνταξη, όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη συνταξιοδότησης, δεν είναι αυτή που τελικά σας καταβάλλεται. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται ως εξής : Στη βασική σύνταξη προστίθενται το αναλογούν επίδομα εξομάλυνσης (δεν είναι σταθερό και εξαρτάται από το ποσό της βασικής σύνταξης) και τα τυχόν καταβαλλόμενα οικογενειακά επιδόματα και στην συνέχεια γίνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες κρατήσεις και μειώσεις : η μείωση της βουλευτική σύνταξης ή της χορηγίας κατά 20% ή 30%, εφόσον λαμβάνετε και δεύτερη ή τρίτη κύρια σύνταξη αντίστοιχα από άλλο ασφαλιστικό Ταμείο ή το Δημόσιο η μείωση λόγω απασχόλησης ή κατοχής θέσης η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αρθ.11 Ν.3865/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του αρθ.2 του Ν.4002/11 η επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α του Ν.4002/11, η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011 η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012 η μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη, για φόρο και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του αρ. 29 του Ν.3986/2011. Οι υπό στοιχεία 2 έως 6 μειώσεις και εισφορές υπολογίζονται από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων με συνυπολογισμό των καταβαλλόμενων από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) συντάξεων. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και το τρόπο υπολογισμού των ανωτέρω κρατήσεων δίνονται στο κεντρικό μενού στην οθόνη ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω χρόνο ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή από το Δημόσιο για να θεμελιώσω ή να προσαυξήσω την βουλευτική μου σύνταξη ή την χορηγία που λαμβάνω ως αιρετό όργανο των Ο.Τ.Α α και β βαθμού ; Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρόνο ασφάλισης που έχετε διανύσει σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο για την θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α α και β βαθμού. 5. Λαμβάνω βουλευτική σύνταξη ή χορηγία δημάρχου και έχω επανεκλεγεί στο αξίωμα του βουλευτή και του δημάρχου αντίστοιχα. Ποιες οι επιπτώσεις για την σύνταξη ή τη χορηγία μου; Από , η σύνταξη ή η χορηγία σας αναστέλλεται. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Πότε θεωρούμαι κάτοικος εξωτερικού ; Όταν διαμένετε πλέον των έξι μηνών σε χώρα εκτός Ελλάδας 2. Τι υποχρεώσεις έχω ; Κάθε εξάμηνο οφείλετε να αποστέλλετε στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ πιστοποιητικό αμεταβλήτου κατάστασης από την οικεία Ελληνική Προξενική αρχή, δηλώνοντας ταυτόχρονα (αν δεν έχετε ήδη δηλώσει) τη διεύθυνση κατοικίας σας στο εξωτερικό, τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας στην Ελλάδα καθώς και τα στοιχεία ΑΦΜ ΑΔΤ και ΑΜΚΑ. Κάθε άλλη βεβαίωση (εκτός προξενικής αρχής) δε γίνεται δεκτή.

10 Κάθε αλλαγή (θάνατος, γάμος, τέκνα) στην κατάστασή σας πρέπει να δηλώνεται (αποστέλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία) το συντομότερο δυνατό στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. 2. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και εργάζομαι στο εξωτερικό. Ποιες οι επιπτώσεις για την σύνταξή μου; Δεν έχετε καμία επίπτωση στην σύνταξή σας.

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Επιµέλεια Ύλης Μπαλάγκας Γιάννης Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 ΣYNTAΞIO OTIKA & AΣΦAΛIΣTIKA ΘEMATA TΩN EKΠAI EYTIKΩN TOY HMOΣIOY IΠEM - OE Nίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 222 12 Νοεμβρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 Επείγοντα Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα