ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΟΙ-ΙΛ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 2 o Άρτα, 25/02/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την Αριθ. Πρωτ. 1059/ πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στο κτίριο του Διοικητηρίου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Γκανάς Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος Γεώργιος (Μέλος) 3. Κοκκώνης Γεώργιος (Μέλος) 4. Ναξάκης Χαρίλαος (Μέλος) 5. Στύλιος Χρυσόστομος (Μέλος) 6. Γκούβα Μαίρη (Μέλος) Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ.: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης - Κοκκώνης Γεώργιος Πρόεδρος Επιτροπής Εκπρόσωπος Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών - Στύλιος Χρυσόστομος Εκπρόσωπος Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών - Παπαδόπουλος Γεώργιος - Γκούβα Μαίρη Εκπρόσωπος Εκπρόσωπος Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Απουσίαζαν οι: - Ναξάκης Χαρίλαος Εκπρόσωπος Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 1

2 Χρέη Γραμματέα Συμβουλίου της Επιτροπής εκτελεί ο κος Λάμπρου Γεώργιος, Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώνει απαρτία φέρει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ αριθμ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 585/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψιν των Μελών της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2052/ πρακτικό αξιολόγησης της με αριθμό 585/ , πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, για την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου επτά (7) συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IRMA Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes». Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: Την ΚΥΑ 679/ , που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, όπως αυτός ισχύει από Το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2052/ πρακτικό αξιολόγησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του παρόντος πρακτικού Την εισήγηση του Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ: Α ) Εγκρίνεται το πρακτικό αξιολόγησης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επτά (7) συνεργατών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «IRMA Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes». Β) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κος Γκανάς σχετικά με : Για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου: α) Για τον κωδικό θέσης ME_01 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά του κου ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΔΡΕΑ, έναντι συνολικής αμοιβής 6.250,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως β) Για τον κωδικό θέσης GEO_01 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά του κου ΛΑΓΟΥΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, έναντι συνολικής αμοιβής 2.000,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως

3 γ) Για τον κωδικό θέσης GEO_02 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά της κας ΦΩΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, έναντι συνολικής αμοιβής ,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως δ) Για τον κωδικό θέσης GEO_03 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά του κου ΚΑΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, έναντι συνολικής αμοιβής 2.000,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως ε) Για τον κωδικό θέσης ST_MSc03 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά της κας ΜΠΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ, έναντι συνολικής αμοιβής 1.600,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως στ) Για τον κωδικό θέσης ACC_01 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά του κου ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έναντι συνολικής αμοιβής 1.800,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως ζ) Για τον κωδικό θέσης TRA_01 με αντικείμενο έργου αυτό που αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά της κας ΣΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έναντι συνολικής αμοιβής 2.000,00 ευρώ και για χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως Γ) Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μετά από συζήτηση και λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων των υποψηφίων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού στη διαύγεια. Δ) Η προκύπτουσα δαπάνη για την αμοιβή του ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό του εν λόγω Έργου..... Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη - Κοκκώνης Γεώργιος Γκανάς Ιωάννης Αν.Καθηγητής Ο Γραμματέας - Στύλιος Χρυσόστομος - Παπαδόπουλος Γεώργιος - Γκούβα Μαίρη Λάμπρου Γεώργιος 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Την Παρασκευή 21/2/2014 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα συνεδρίασε η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «IRMA Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με κωδικό ΕΛΚΕ 876, για την απασχόληση ενός (7) συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 585/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού. Η Επιτροπή ορίστηκε με βάση τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 540/ Διαπιστωτική Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 1. ΒΑΡΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ως πρόεδρο 2. ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως μέλος και 3. ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως μέλος. Η Επιτροπή παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, με το υπ αριθμ. 954/ έγγραφο τις προτάσεις που υπέβαλαν οι υποψήφιοι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕ /2/ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΑ /2/ ΣΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΑ /2/ ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑCC /2/ ΦΩΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GEO /2/ ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GEO /2/ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΗΤΑ ΜΕ /2/ ΛΑΓΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GEO /2/ ΝΤΡΕΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ GEO 02 GEO /2/ ΜΠΑΚΕΑ ΜΑΡΙΑ ST MSc /2/2014 Όλες οι προτάσεις είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα και η Επιτροπή αρίθμησε και μονόγραψε τις αιτήσεις. Σύμφωνα με την πρόσκληση η αξιολόγηση θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ_01 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Εκπαίδευση σε αντικείμενα σχετικά με σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και σχετικού λογισμικού 3. Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και υποστήριξης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και σχετικού λογισμικού 4. Ειδική εμπειρία σε υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και υποστήριξης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και σχετικού λογισμικού σε έργα άρδευσης. Επιθυμητά προσόντα: 4

5 5. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 6. Γνώσεις πληροφορικής 7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Προϋπηρεσία 15% Ειδική προϋπηρεσία σχετικά με αρδεύσεις / στραγγίσεις 20% Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10% Γνώσεις πληροφορικής 20% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO_01 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Γεωπόνος ΑΕΙ, κατά προτίμηση απόφοιτος Πανεπιστημίου 3. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση σε αντικείμενο σχετικό με αρδεύσεις 4. Τουλάχιστον 5 ετή προϋπηρεσία σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, κατά προτίμηση σε αντικείμενο σχετικό με αρδεύσεις Επιθυμητά προσόντα: 5. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 6. Γνώσεις πληροφορικής: MS Office, SPSS 7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας 8. Γνώση Ιταλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 15% Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10% Προϋπηρεσία 20% Γνώσεις πληροφορικής 20% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO_02 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Γεωπόνος, απόφοιτος Πανεπιστημίου 3. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση σε αντικείμενο σχετικό με αρδεύσεις ή/και εφαρμογές συστημάτων ποιότητας σε αντικείμενα γεωπόνου 4. Τουλάχιστον 5 ετή προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε αντικείμενα σχετικά με αρδεύσεις ή/και εφαρμογές συστημάτων ποιότητας σε αντικείμενα γεωπόνου Επιθυμητά προσόντα: 5. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 5

6 6. Γνώσεις πληροφορικής: MS Office 7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας 8. Γνώση Ιταλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο 15% Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 15% Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 5% Προϋπηρεσία 20% Γνώσεις πληροφορικής 10% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO_03 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Γεωπόνος ΑΕΙ, κατά προτίμηση απόφοιτος Πανεπιστημίου 3. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση σε αντικείμενο σχετικό με αρδεύσεις 4. Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων άρδευσης έργων Επιθυμητά προσόντα: 5. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα κατά προτίμηση με αντικείμενο την εφαρμογή GIS στην καταγραφή αρδευτικών υποδομών και πηγών (επίγειων και υπόγειων) νερού 6. Συμμετοχή σε σχετικές με το αντικείμενο του έργου επιστημονικές δημοσιεύσεις 7. Εμπειρία εργαστηριακών αναλύσεων σε σχέση με υποστρώματα και φυτικούς ιστούς 8. Γνώσεις πληροφορικής: MS Office, Matlab καθώς ειδικών λογισμικών διαχείρισης αρδευτικών συστημάτων 9. Γνώση Αγγλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων άρδευσης έργων πράσινου 10% Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10% Σχετικές με το έργο δημοσιεύσεις 20% Εργαστηριακή εμπειρία 5% Γνώσεις πληροφορικής 20% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 5% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 6

7 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ST_MSc03 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εν ενεργεία σπουδαστής/στρια μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο οποίο συμμετέχει η ΣΤΕΓ ΤΕΙ Ηπείρου 2. Εμπειρία σε οργάνωση και υλοποίηση πειραμάτων που σχετίζονται με άρδευση καλλιεργειών 3. Εργαστηριακή εμπειρία σχετικά με υδραυλικές ιδιότητες υποστρωμάτων 4. Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα Επιθυμητά προσόντα: 5. Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Γεωπονίας 6. Ικανότητα λειτουργικής χρήσης της αγγλικής γλώσσας (θα πραγματοποιηθεί εξέταση στα αγγλικά) 7. Γνώση Ιταλικών 8. Γνώση χειρισμού Η/Υ 9. Εμπειρία στην κατασκευή συστημάτων άρδευσης πράσινου 10. Σχετικές ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια / περιοδικά Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Εμπειρία σε οργάνωση και υλοποίηση πειραμάτων που σχετίζονται με άρδευση καλλιεργειών 15% Εργαστηριακή εμπειρία σχετικά με υδραυλικές ιδιότητες υποστρωμάτων 10% Εμπειρία σε σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων άρδευσης έργων πράσινου 15% Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 15% Γνώσεις πληροφορικής 10% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ACC_01 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Λογιστής ΑΕΙ, κατά προτίμηση απόφοιτος Πανεπιστημίου 3. Πιστοποιημένες γνώσεις ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου 4. Τουλάχιστον 10 ετή προϋπηρεσία σε θέματα λογιστικής, οικονομοτεχνικής διαχείρισης, ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου Επιθυμητά προσόντα: 5. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 6. Γνώσεις πληροφορικής: MS Office και ειδικών λογισμικών οικονομοτεχνικής διαχείρισης 7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας 8. Γνώση Ιταλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Πιστοποίηση γνώσεων ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου 15% Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10% Προϋπηρεσία 20% Γνώσεις πληροφορικής 20% Γνώση αγγλικών 15% Γνώση ιταλικών 5% ΣΥΝΟΛΟ 100% 7

8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TRA_01 Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται 2. Απόφοιτος Τμήματος Ιταλικής φιλολογίας 3. Τουλάχιστον 5 ετή προϋπηρεσία σε θέματα μεταφράσεων ή/και διδακτικής της ιταλικής γλώσσας 4. Εμπειρία προσφοράς υπηρεσιών μεταφράσεων ή/και διδακτικής της ιταλικής γλώσσας σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιθυμητά προσόντα: 5. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 6. Γνώσεις πληροφορικής: MS Office και υπηρεσίες διαδικτύου 7. Γνώση Αγγλικής γλώσσας Για την κατάταξη των υποψηφίων (κριτήρια αξιολόγησης) θα γίνει βαθμολόγηση (0 100) κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη (σύμφωνα με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) τα ακόλουθα: Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Πτυχίο / Εκπαίδευση 15% Προϋπηρεσία 25% Προϋπηρεσία σε προσφοράς υπηρεσιών μεταφράσεων ή/και διδακτικής της ιταλικής γλώσσας σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 20% Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 10% Γνώσεις πληροφορικής 10% Γνώση αγγλικών 20% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η Επιτροπή κατέγραψε τα προσόντα των υποψηφίων στο Πίνακα Α. που ακολουθεί. 8

9 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) ΜΕ 01 ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) Παν. Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, 2002, (7,11) Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) MSc: Παν Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, 2005, Άριστα. PhD: Παν Ιωαννίνων, Τμήμα Φυσικής, Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Ιουλίου 2003 Σεμινάριο Προσανατολισμού και Ενημέρωσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) 28/02/ /07/ μήνες ΤΕΙ Ηπείρου τμήμα Μηχ. Πληροφορικής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αρχιτεκτονική H/V»(7) 26/09/ /02/ μήνες ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχ. ΠληροΦορικής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (7) )1/10/ /02/ μήνες ΓΕΙ Ηπείρου τμήμα Μηχ. Πληροφορικής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικές Γηλεπικοινωνίες» 01/03/ /06/ µήνες ΤΕΙ Ηπείρου τµήµα Μηχ. Πληροφορικής Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες» Διδασκαλία εργαστηρίου και Θεωρίας «Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα & Δίκτυα Κινητής ΤηλεΦωνίας» (7) 06/10/ /02/ µήνες ΤΕΙ Ηπείρου τµήµα Μηχ. Πληροφορικής Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» (7) 28/02/ /06/ µήνες ΤΕΙ Ηπείρου τµήµα Μηχ. ΠληροΦορικής Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες» (7) 16/10/ /02/ µήνες ΤΕΙ Ηπείρου τµήµα Μηχ. Πληροφορικής Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» (7) 25/02/ /06/ µήνες ΤΕΙ Ηπείρου Τµήµα Μηχ. Πληροφορικής Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου «Αναλογικές τηλεπικοινωνίες» (7) 03/10/ /02/ µήνες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων τµήµα Τεχ. ΠληροΦ. & Τηλεπ. Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Επιστηµονικός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου Θεωρίας «Ασύρµατες Τηλεπικοινωνίες» Διδασκαλία εργαστηρίου Θεωρίας «Μικροεπεξεργαστές Μ ικροϋπολογιστές» (8) 05/03/ /06/ µήνες ΤΕΙ ιονίων Νήσων Τµήµα Τεχ. ΠληροΦ. & Τηλεπ. 9

10 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Επιστηµονικός Συνεργάτης Διδασκαλία εργαστηρίου Θεωρίας «Ασύρµατες τηλεπικοινωνίες» Διδασκαλία εργαστηρίου Θεωρίας «Μ ικροεπεξεργαστές Μ ικροϋπολογιστές» (8) 01/10/ /02/ µήνες ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τµήµα Τεχ. ΠληροΦ. & Τηλεπ. Ωροµίσθιος Εκπαιδευτικός Επιστηµονικός Συνεργάτης Διδασκαλία Θεωρίας «Ασύρµατες Τηλεπικοινωνίες» Διδασκαλία εργαστηρίου Θεωρίας «Μ ικροεπεξεργαστές Μ ικροϋπολογιστές» Διδασκαλία Θεωρίας «Κινητές και ΔορυΦορικές Επικοινωνίες» (8) 01/04/ /08/ έτη και 4 µήνες Ελεύθερος Επαγγελµατίας Εµπειρογνώµων ΠληροΦορικής(9) TRA 01 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1995 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Βαθμός: 7,87/10 «Λίαν Καλώς» 2002 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Βαθμός: 7,01/10 «Λίαν Καλώς» (3) Δρ 2014 Φεβρ., Ρώμη Πανεπιστήμιο Roma Tre, Σχολή Επιστημών Αγωγής Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Β Επιπέδου Leadership nell educazione formale, non formale, informale in Europa: il modello del manager interculturale (1) (εκκρεμεί ΔΟΑΤΑΠ) 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Διδακτορικό Δίπλωμα στη Συγκριτική Γραμματολογία Ο ρόλος και η σημασία της Φύσης στο «Μαινόμενο Ορλάνδο» και τον (Αναφέρονται ενδεικτικά μόνο ορισμένες επιμορφώσεις στο εξωτερικό) 2011 Πανεπιστήμιο Ca Foscari, Βενετία Corso di formazione EuroITALS 2011 «Insegnare italiano a stranieri in classi ad abilità differenziate» Ευρωπαϊκή Υποτροφία ΙΚΥ Εκπαίδευση Ενηλίκων LLP/Grundtvig (υβριδικό μοντέλο) (1) 2011 EduLINGUA Πανεπιστήμιο Ματσεράτα, Castelraimondo (MC), Ιταλία Corso di aggiornamento «L italiano LS» (40 ώρες) Υποτροφία Φορέα (2) 2010 Πανεπιστήμιο Ca Foscari, Βενετία Corso di formazione EuroITALS 2010 «Insegnare italiano attraverso materiali autentici» Ευρωπαϊκή Υποτροφία ΙΚΥ Εκπαίδευση Ενηλίκων LLP/Grundtvig (υβριδικό μοντέλο) (3) Συνολικά 17 έτη: , (συμβάσεις ωρομισθίας ταυτόχρονα σε πολλούς φορείς ανά την Ελλάδα από Σεπτ./Οκτ. έως Μάιο/Ιούνιο ανάλογα το φορέα) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ωριαία αντιμισθία) ώρες ΙΔΕΚΕ ΥΠΔΒΜΘ / ΕΚΕΣΑΠ Ηπείρου, Ιωάννινα Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Διαδικτυακή Μάθηση (υβριδικό μοντέλο) , ώρες ΙΔΕΚΕ ΥΠΔΒΜΘ / Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Ιωαννίνων, Ανατ. Θεσσαλονίκης Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων: Ιταλική (γλώσσα, ορολογία) (2) ώρες Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Θεσσαλονίκη Εκπαιδεύτρια: Γαλλική & Ιταλική (γλώσσα, ορολογία) (3) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ωριαία αντιμισθία) ώρες ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, Ηγουμενίτσα Επιστημονική, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα: Ιταλική (γλώσσα, μετάφραση, ορολογία) (4) ώρες ΤΕΙ Ηπείρου, Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής, Ιωάννινα 10

11 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) TRA 01 ΣΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) «Ερωτόκριτο» «Λίαν Καλώς» Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., 24 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, (3) Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων: Ιταλική γλώσσα , /600 ώρες Ανώτατο Στρατ/κό Εκπ/κό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), Στρατ/κή Σχολή Αξ/κών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Θεσσαλονίκη Εκπαιδεύτρια: Ιταλική γλώσσα (6) ώρες ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Καστοριά Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων: Ιταλική (γλώσσα, ορολογία) (7) ώρες ΤΕΙ Σερρών, Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων: Ιταλική γλώσσα (8) /140 ώρες & 140/140 ώρες Ανωτάτη Στρατ/κή Σχολή Υπαξ/κών (ΑΣΣΥ ), Σχολή Μονίμων Υπαξ/κών (ΣΜΥ), Τρίκαλα Εκπαιδεύτρια: Γαλλική & Ιταλική γλώσσαδευτεροβάθμια Εκπ/ση μήνες και 23 ημέρες Δ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων Αναπληρώτρια Εκπ/κός ΠΕ34 (πλήρες ωράριο, μηνιαία αντιμισθία): Ιταλική γλώσσα (10) , ώρες Δ/θμια Εκπ/ση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σερρών, Ιωαννίνων Ωρομίσθια Εκπ/κός ΠΕ34: Ιταλική γλώσσα (11) Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ωριαία αντιμισθία) , Ν. Θεσσαλονίκης Καθηγήτρια: Ιταλική γλώσσα. 18 Φεβρουαρίου Ιουνίου ΩΡΕΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου, Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας και Ιταλικής Τουριστικής Ορολογίας (11)+(12) 03 Οκτωβρίου Ιουνίου ημέρες, 11

12 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, 2000, 6.86, Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., 20 Ιουνίου Ιουλίου 2010 Επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (4) 27 Ιουνίου Ιουλίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στις εξελίξεις της τεχνολογίας ανά τομέα ειδικοτήτων Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (5) 12 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008 Επιμόρφωση και Αξιολόγηση Εξεταστών Βαθμολογητών Ιταλικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (6) 23 Ιουλίου Αυγούστου 2007 Επιμόρφωση Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας Ινστιτούτο Ιταλικής Γλώσσας και Κουλτούρας Porta d Oriente Via A Primaldo 70, Otranto (Ιταλία) (7) 24 Σεπτεμβρίου 2011 (5 ώρες) Επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (8) 4 Σεπτεμβρίου 17 Οκτωβρίου 2013 Εμβάθυνση στην Γεωγραφία, τους Θεσμούς, την Πολιτική και την Ιστορία και Πολιτισμική Κληρονομιά της Ιταλίας Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) Γυμνάσιο Βελισσαρίου, Ωρομίσθια καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης, Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας (13) 10 Δεκεμβρίου Μαΐου ώρες, ΚΕΕ Άρτας Ωρομίσθια καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας (14) 08 Οκτωβρίου Ιουνίου ώρες ΙΕΚ Άρτας Ωρομίσθια καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας (15) Οκτώβριος 2009 Ιούνιος μήνες και 6 ημέρες Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και Δ/νση Β Βάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας (1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας, ΓΕΛ Κομποτίου, Γυμνάσιο Αστροχωρίου, 1ο Γυμνάσιο Άρτας) Ωρομίσθια καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας (16)+(17) 10 Νοεμβρίου 2010 Ιούνιος μήνες και 21 ημέρες Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας Καρδαμίτσια, Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας (18) 12

13 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) ACC 01 ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχίον, 1994, Λιαν καλως 7 (επτά), GEO 02 ΦΩΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Εμβάθυνση στην Γραμματική, το Λεξιλόγιο και τους Ιδιωματισμούς Εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 15 ωρών Centro di lingua e cultura italiana per stranieri, Via Brera 11, Milano (9) 10 Απριλίου 4 Ιουνίου 2013 Διδακτικοποίηση Ταινίας (Θεωρία Τεχνικές) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 8 εβδομάδων Centro di lingua e cultura italiana per stranieri, Via Brera 11, Milano (10) 11/ /2008 «Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος» Βεβαίωση σπουδών Epsilon Academy (5) 26/01/2007 Diploma in International Financial reporting standards A.I.A. (6) 17/05/ /03/2005 «Κοστολόγηση» Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (7) 16/07/ /11/1990 Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τοπική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός» Δήμος Ευόσμου (11) EUROCERT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2.1 & AGRO 2.2 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ EUREPGAP Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) 16/03/1999 έως σήμερα 13 έτη και 11 μήνες Ελεύθερος Επαγγελματίας Οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο 1/6/ /3/ μήνες ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.(ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.) ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (4 & 8) 1/10/ /5/

14 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ,60 GEO 03 ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γεωπονική Σχολή, Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, 2006, 7,37/10, (Νο.1) 2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Γεωργικών μηχανών και Αρδεύσεων, Τεχνολόγος Γεωπόνος, 1999, 7,4/10, (Νο.2) Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,73 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γεωπονική Σχολή, Γεωργικής Μηχανική και Υδατικοί Πόροι, ,65/10, (Νο.3) Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) 30,5 μήνες ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ CRETA FARMS ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (4 & 9) 15/10/ /4/ μήνες Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (4 & 10) 5/7/ /11/ μήνες Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (4 & 11) 15/9/ /9/ ,5 μήνες ΤΕΤΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ CRETA FARMS ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (4 & 9) 6/3/ /6/ εξάμηνο ΤΕΙ Ηπείρους Τμ. Φυτικής Παραγωγής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Γεωργικά Μηχανήματα» (Νο.4) 6/3/ /6/ εξάμηνο ΤΕΙ Ηπείρους Τμ. Φυτικής Παραγωγής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Αρδεύσεις» (Νο.4) 1/10/ /2/ εξάμηνο ΤΕΙ Ηπείρους Τμ. Φυτικής Παραγωγής Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές» (Νο.4) 1/10/2007 4/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης 14

15 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) Διδασκαλία Εργαστηρίου «Σχεδιασμός Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων» (Νο.5) 20/10/ /2/2005 και από 9/10/ /2/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Μηχανική Οχημάτων Ανωμάλων Εδαφών» (Νο.5) 1/10/ /2/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Ελκυστήρες & Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος» (Νο.5) 1/10/2010 έως 4/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Υδραυλικοί Μηχανισμοί» (Νο.5) 1/10/2010 4/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Ασφάλεια & Εργονομία Μηχανημάτων» (Νο.5) 1/10/2007 2/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Γεωργικός Ελκυστήρας» (Νο.5) 20/10/2003 2/7/2004 και από 21/2/2011 4/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως» (Νο.5) 23/9/ /6/2005 και από 27/2/ /6/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Όργανα και Μετρήσεις» (Νο.5) 1/10/2007 έως 30/6/

16 Κωδικός θέσης (μία ή περισσότερες με κενό) Πτυχίο (Τίτλος, βαθμός) Μεταπτυχιακά (PhD, MSc) Ειδική εκπαίδευση (ειδικές πιστοποιήσεις, επαγγελματική εκπαίδευση, σεμινάρια κλπ., Επαγγελματική προϋπηρεσία (καταγραφή και έτη) 2 εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Έλεγχος Περιβάλλοντος Αγροτικών Εγκαταστάσεων» (Νο.5) 9/10/2006 έως 6/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Γεωργικά Μηχανήματα ΙV» (Νο.5) 3/10/2005 6/7/ εξάμηνα ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Μηχανικής Βιοσυστημάτων Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Διδασκαλία Εργαστηρίου «Οργάνωση Εκμεταλλεύσεως Γεωργικού Εξοπλισμού» (Νο.5) Ακ. έτη , , εξάμηνα Α.Π.Θ. Σχολή Γεωπονίας, Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστηριακός Συνεργάτης με ανάθεση Διδασκαλία Εργαστηρίου «Γεωργική Μηχανολογία» (Νο.6,7,8) Ακ. έτη , εξάμηνα Α.Π.Θ. Σχολή Γεωπονίας, Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστηριακός Συνεργάτης με ανάθεση Διδασκαλία Εργαστηρίου «Εκμηχάνιση Καλλιεργειών» (Νο.7,8) Ακ. έτος εξάμηνα Α.Π.Θ. Σχολή Γεωπονίας, Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Εργαστηριακός Συνεργάτης με ανάθεση Διδασκαλία Εργαστηρίου «Αποξήρανση Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων» (Νο.8) 1/4/ /7/ μήνες Χ. Μπακούλας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Υπεύθυνος εγκαταστάσεων αρδευτικών συστημάτων. (Εγκαταστάσεις συστημάτων επιφανειακής και υπόγειας στάγδην αρδεύσεως, εγκαταστάσεις υπογείων δικτύων αρδεύσεως, διακίνηση εισαγόμενων υλικών αρδεύσεως, Μελέτες Εγκαταστάσεις κήπων και μελέτες αρδεύσεως αγροτικών καλλιεργειών). 16

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γκανάς Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 15 o Άρτα, 03/10/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. το Επταμελές Όργανο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 260 22/7/2014 Συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση, όρισε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ƧƳƥƣ ƮƧƭƧƵƧƴ ƧƳƥƣƴƫƣ ΕΛΛΑ Α: Θέσεις για µηχανικούς στον ιδιωτικό τοµέα»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα