Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Transcript

1 Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1

2 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα με τη ζήτηση, διαδικτυακή πρόσβαση σε ένα διαμοιραζόμενο χώρο από κατάλληλα διαμορφωμένους υπολογιστικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να κλιμακώνονται, δηλαδή να δεσμεύονται και να απελευθερώνονται, προκειμένου να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του συστήματος απαιτώντας ελάχιστη διαχειριστική προσπάθεια ή την παρέμβαση του παρόχου του υπολογιστικού νέφους ( NIST) 2

3 δηλαδή. Ένα μοντέλο που καθιστά εφικτή την άνετη, ανεξάρτητη από τόπο (δηλ. από παντού) και σύμφωνα με τη ζήτηση δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινό σύνολο παραμετροποιήσιμων υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικά μέσα, εφαρμογές και υπηρεσίες) Αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων σε απομακρυσμένους υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι μέσω του διαδικτύου. 3

4 3 μοντέλα παροχής υπηρεσιών Infrastructure as a Service IaaS : χώρο στον εξυπηρετητή / στο κέντρο δεδομένων ή εξοπλισμό δικτύου) Platform as a Service PaaS: παροχή εργαλείων από την Υποδομή ως υπηρεσία (IaaS) για την κατασκευή και τη φιλοξενία εξατομικευμένων εφαρμογών) Software as a Service SaaS: μοντέλο παροχής λογισμικού SaaS IaaS PaaS Platform OS & Application Stack Applications Packaged Software Platform OS & Application Stack Infrastructure Servers Storage Network Infrastructure Servers Storage Network Infrastructure Servers Storage Network

5 4 μοντέλα ανάπτυξης Δημόσιο νέφος (Public Cloud) Ευρύ κοινό Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud) Ένας οργανισμός/ περισσότεροι πελάτες Κοινοτικό νέφος (Community Cloud) Κοινότητα πελατών Υβριδικό νέφος (Hybrid Cloud) o όσιο νέφος 5

6 Κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους επαναπροσδιορίζει πώς, πού και από ποιον (μπορούν να ) συλλέγονται, διαβιβάζονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα (Εξ ορισμού;) συσσώρευση μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων ζήτημα όταν συνοδεύεται από την εμπορευματοποίηση προσωπικών δεδομένων 6

7 Απώλεια ελέγχου; των δεδομένων πρόσβαση / ανάκτηση με τη σύμπραξη του παρόχου των πρακτικών διαχείρισης / επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους του παρόχου του «τόπου» τήρησης. Διατήρηση / Ανάκτηση ελέγχου κρίσιμο ζήτημα 7

8 Το ζήτημα του «τόπου» Πολλαπλές θέσεις κέντρων δεδομένων: εγγενές χαρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους.κι εγγενές ζήτημα κέντρα δεδομένων εγκατεστημένα και κατανεμημένα σε πολλαπλές δικαιοδοσίες Νομιμοτητα-διαδικασία διασυνοριακών ροών δεδομένων Εφαρμοστέο δίκαιο; 8

9 Οι ιδιαιτερότητες του νέφους Διαφορές σε σχέση με την «κλασική» εξωτερική ανάθεση (outsourcing): επίπεδα ευελιξίας/ βαθμός εξατομίκευσης συμβατικών όρων τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες πολλαπλοί (κι άγνωστοι;) τόποι Ανάθεση ευθύνης στον πάροχο υπολογιστικού νέφους για διαθεσιμότητα, ακεραιότητα, απόρρητο, διαφάνεια - απομόνωση -μη συνδεσιμότητα και δυνατότητα παρέμβασης 9

10 Πολλαπλοί παράγοντες αδιευκρίνιστοι ρόλοι; Πολλαπλοί και διαφορετικοί ρόλοι στην αλυσίδα του υπολογιστικού νέφους: πάροχοι υπηρεσιών και πλατφορμών, προμηθευτές λογισμικού και εξοπλισμού, πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, διαμεσολαβητές και χρήστες Αναγκαιότητα προσδιορισμού και αποσαφήνισης, μέσω κανονιστικού πλαισίου ή/και συμβατικής ρύθμισης, του ρόλου κάθε παράγοντα, προκειμένου να θεσπιστούν οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες, η λογοδοσία και η ευθύνη 10

11 Το ζήτημα της εμπιστοσύνης Αλυσίδα εμπιστοσύνης Οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους πρέπει να δημιουργούν εμπιστοσύνη και να βοηθούν τους πελάτες να διασφαλίζουν αλλά και να βεβαιώνονται ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία Ικανότητα συμμόρφωσης : αποφασιστική παράμετρος κατά την επιλογή παρόχου υπηρεσιών νέφους 11

12 Οι απαιτήσεις της εμπιστοσύνης Πεποίθηση ότι άνθρωποι, δεδομένα, οντότητες, πληροφορίες και διεργασίες θα συμπεριφερθούν ή/και αντίστοιχα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις/ συμφωνίες Ασφάλεια των δεδομένων και η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις αρχές προστασίας των δεδομένων Προαπαιτούμενα: Ύπαρξη σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου ως προς το ισχύον δίκαιο, την κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων, τα μέτρα ασφάλειας και το καθεστώς των διασυνοριακών διαβιβάσεων δεδομένων 12

13 Ποιος είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας; Ο προσδιορισμός σκοπού/μέσων επεξεργασίας και η λήψη μέτρων ασφαλείας βαρύνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος λογοδοτεί και (ενδέχεται να) ευθύνεται για τη (μη) συμμόρφωση Δυσεφάρμοστες έννοιες στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους καθώς οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι κατανέμονται, επιμερίζονται και μετατοπίζονται και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετακινούνται, αναδιοργανώνονται και επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς 13

14 Και ποιος ο εκτελών; Οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους μπορεί να μην γνωρίζουν καθόλου τη λειτουργία των προγραμμάτων που διαχειρίζονται ή το περιεχόμενο των δεδομένων που επεξεργάζονται οι πελάτες τους Πάροχοι υπηρεσιών νέφους (υλισμικού, πλατφόρμας ή λογισμικού) ως εκτελούντες την επεξεργασία ακόμη και αν καθορίζουν υπό μία έννοια «τρόπο/ μέσα επεξεργασίας», όπως π.χ. το υλικό, χωρίς ωστόσο να καταλήγουν να θεωρούνται «υπεύθυνοι επεξεργασίας» Υπεύθυνοι μόνο εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα για ίδιους σκοπούς 14

15 Νομικές απαιτήσεις Αρχή προσδιορισμού / περιορισμού σκοπού: Απαγόρευση χρήσης δεδομένων για άλλους (ίδιους) σκοπούς Διαφήμιση/ κέρδος με βάση δεδομένα πελατών Οργάνωση της πρόσβασης με τρόπο ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα (λογικός διαχωρισμός δεδομένων διάφορων πελατών) Διαγραφή «επιστροφή» δεδομένων 15

16 Δυνατότητα παρέμβασης και διαφάνεια Διασφάλιση της δυνατότητας παρέμβασης,όπως π.χ. η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, δέσμευσης και αντίταξης Διαφάνεια έναντι του πελάτη αναφορικά με μέτρα ασφάλειας/συμβάντα παραβίασης/ συνέπειες επεξεργασίας / Εμπλοκή «υπεργολάβων»/ τόπο τήρησης δεδομένων 16

17 Το ζήτημα των «υπεργολάβων» Η αλυσιδωτή επεξεργασία/ αποθήκευση μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλούς/ περισσότερους υπεργολάβους Πολυδιάσπαση επεξεργασίας/ ευθύνης Υποχρέωση ενημέρωσης (κι έγκρισης) του πελάτη υπηρεσιών νέφους για τους υπεργολάβους εκτελούντες την επεξεργασία 17

18 Το ζήτημα του «τόπου» Διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων σε εξυπηρετητές/κέντρα δεδομένων που συχνά - βρίσκονται εκτός της επικράτειας του πελάτη υπηρεσιών νέφους, - χωρίς αυτός να γνωρίζει τον ακριβή τόπο των παρεχόμενων πόρων Η έλλειψη ενός/ σταθερού τόπου ως εγγενές χαρακτηριστικό του υπολογιστικού νέφους Ενημέρωση του πελάτη 18

19 Διασυνοριακά νέφη Ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας/ safe harbour principles Παρεκκλίσεις (συναίνεση, σύμβαση κ.α.) Επαρκείς εγγυήσεις Πρότυπες συμβατικές ρήτρες (Standard Contractual Clauses) (ΕU Model clauses /87/ΕU) Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (Binding Corporate Rules) Πλαίσιο για την έγκριση δεσμευτικών εταιρικών κανόνων Εφόσον υπάρχει εναρμόνιση με πρότυπες ρήτρες 2010/87/ΕU δεν απαιτείται άδεια ΑΠΔΠΧ 19

20 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται; Η δικαιοδοσία δεν εξαρτάται ούτε από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται υλικά τα δεδομένα ούτε από την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας των προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα Κριτήρια Εγκατάσταση σε χώρα ΕΕ Χρήση εξοπλισμού σε ΕΕ Αποφασιστικής σημασίας ο τόπος εγκατάστασης των κέντρων δεδομένων 20

21 Νέφος κι επιβολή του νόμου/1 Ζητήματα αναφορικά με την πρόσβαση αρχών επιβολής του νόμου (διωκτικές, ανακριτικές αρχές) σε δεδομένα αποθηκευμένα σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους Ζητήματα ως προς τις ψηφιακές αποδείξεις: κεντρική αποθήκευση, διαμοιρασμένη χρήση, υψηλή μεταβλητότητα, δυσδιάκριτα όρια προσωπικής εταιρικής χρήσης 21

22 Νέφος κι επιβολή του νόμου/2 Ανησυχίες σε σχέση με την προστασία και την επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων ιδίως εκτός της δικαιοδοσίας της ΕΕ Υποχρέωση ανταπόκρισης στα αιτήματα πρόσβασης Ενημέρωση του πελάτη υπηρεσιών νέφους; 22

23 Ειδικά νομικά «εμπόδια» Ειδικές απαιτήσεις ως προς την επεξεργασία / ασφάλεια δεδομένων Π.χ. ευαίσθητα δεδομένα Ζητήματα εθνικής ασφάλειας Εκ του νόμου απαιτήσεις ως προς τον τόπο τήρησης/ απαιτήσεις ασφάλειας Απαιτήσεις αλλά και «δυσκαμψία» δημόσιου τομέα 23

24 Συμπερασματικές σκέψεις Η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και η σαφήνεια των κανόνων είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα παρόχων και πελατών υπηρεσιών νέφους σε σχέση με την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων Οι συμβάσεις υπολογιστικού νέφους με σύννομες και θεμιτές ρήτρες και η βεβαιότητα ως προς τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών νέφους με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας /ασφάλειας μπορούν να διευκολύνουν την οικοδόμηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης 24

25 Σας ευχαριστώ για την προσοχή και την υπομονή σας 25

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα