Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η/ η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 370/2013 Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά Άμφισσα, Τ.Κ.: Πληροφορίες: κ. Π. Ταγκαλής Τηλέφωνο : Αρ. Πρωτ:38208 ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού». Στην Άμφισσα, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. οικ37433/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Π. Ταγκαλής, Πρόεδρος 1. Η. Δημητρίου, Μέλος 2. Γ. Δρακάκης Αντιπρόεδρος 2. Ε. Βλαχοδημητρίου, «3. Λ. Φάκος «3. Β. Καραγιάνννης, «4. Δ. Καραγιάννης «5 Ν. Ασημακόπουλος «6. Λ. Αναγνωστόπουλος «Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Με την υπ αριθ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών εγκρίθηκε η εκμίσθωση(υπεκμίσθωση του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου, μετά από διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη του μισθωτή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ. βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (αρθρ. 72 του Ν.3852/2010).Δεδομένου ότι ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος, προτείνουμε τη διόρθωση των όρων ως κάτωθι: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μας απέστειλε την Αρ. Πρωτ38084/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ σχετικά με την : «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ : Να δοθεί έμφαση στην προστασία του χώρου. Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, Την εισήγηση του Προέδρου και των μελών, Τις διατάξεις του Ν 4024/2011 Τις διατάξεις του Ν. 3852/

2 Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και καταρτίζει τους όρους διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου, ως ακολούθως : Α. Νομικό Πλαίσιο: 1. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» 2. Ο Νόμος 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ο Ν. 3208/2003 «προστασία δασικών οικοσυστημάτων κλπ» 3. Η αριθ /970/ απόφαση του Υφ. Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ /5712/ όμοια. 4. Η αριθ, 91026/1179/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης των Δασικών Χωριών» 5. Η αριθ /1178/ Δ/γή του Υπ. Γεωργίας για μίσθωση Δασικού Χωριού. 6. Η αριθ. 1126/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για παραχώρηση του Δασικού Χωριού, στη θέση «Καψίτσα» Δ.Δ. Προσηλίου στο Δήμο Άμφισσας. 7. Η υπ αριθμ. πρωτ /1988πε/ Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ περί παράτασης της διάρκειας μίσθωσης του δασικού Χωριού Καψίτσας. 8. Το υπ αριθμ. 270/81 Π.Δ. 9. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 10. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) 11. Η υπ αριθμ. 54/Αρ.Πρακτ.6/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. 12. Το από συμφωνητικό παράτασης (τροποποίησης σύμβασης μίσθωσης) μεταξύ Δήμου Δελφών και Δασαρχείου Άμφισσας. Β. Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την υπεκμίσθωση του Δασικού Χωριού Καψίτσας, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που συνοδεύει τη διακήρυξη αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, του σχετικού κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας και τους παρακάτω ειδικούς όρους: 1. Διάρκεια μίσθωσης: Η μίσθωση θα αρχίσει με την παράδοση του Δασικού Χωριού στον μισθωτή, από την Οικονομική Επιτροπή και θα λήξει την 22 η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία μέχρι την οποία έχει παραχωρηθεί στο Δήμο το Δασικό Χωριό). Η παράδοση θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, στον τόπο που βρίσκονται τα μίσθια οικήματα. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης

3 2. Μίσθωμα Καταβολή Αναπροσαρμογή: Το μίσθωμα που θα προσφερθεί θα είναι μηνιαίο, με ετήσια αναπροσαρμογή αυτού σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους της αναπροσαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ ανά μήνα. Το χαρτόσημο επί του μισθώματος θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται επίσης με τυχόν άλλες κρατήσεις. Το μίσθωμα μαζί με τις επιβαρύνσεις θα καταβάλλεται ως εξής υπέρ του Δήμου: Για το χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, που βαρύνουν την πλευρά του Δήμου Δελφών (ήτοι: αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, επισκευή και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) ώστε να είναι εφικτή η έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας των 20 οικίσκων από τον Ε.Ο.Τ. (η οποία θα αποτελεί στη συνέχεια αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή), θα λειτουργεί το κεντρικό κτίριο (εστιατόριο-καφετέρια) και θα καταβάλλεται μίσθωμα το οποίο θα ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) του συμφωνηθέντος μισθώματος ανά μήνα. Το μίσθωμα αυτό για τον πρώτο μήνα θα κατατεθεί την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού, μαζί με τα έξοδα δημοσιεύσεων και στη συνέχεια θα καταβάλλεται εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου μήνα. Ο πλειοδότης μισθωτής βαρύνεται επίσης με την ευθύνη και τα έξοδα έκδοσης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα εκμισθούμενα ακίνητα. Αθέτηση των παραπάνω επιφέρει έκπτωση, με τις γνωστές επιβαρύνσεις του αναδόχου και βεβαίωση τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων κατά τα κανονισμένα. 3. Λειτουργία του Δασικού Χωριού Ειδικές υποχρεώσεις του μισθωτή: Η λειτουργία του Δασικού Χωριού, θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και με τις εξής ειδικές υποχρεώσεις: α. Η αποστολή του οικισμού, όπως άλλωστε και στον κανονισμό λειτουργίας, είναι η παροχή διευκολύνσεων για παθητική αναψυχή στους επισκέπτες-χρήστες. β. Δεδομένου του σκοπού της αποστολής του οικισμού, ως ανώτερες τιμές των καταλυμάτων, θα λαμβάνονται οι τιμές των ανάλογων διαμερισμάτων αντίστοιχης τάξεως, μέσης περιόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται με αποφάσεις του Ε.Ο.Τ. γ. Ο μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει με ευθύνη και δαπάνες του τις τυχόν απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του Δασικού Χωριού. Για τυχόν μη έκδοση των αδειών λειτουργίας ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, ακόμη κι αν ο φορέας που εκδίδει τις άδειες αυτές είναι ο ίδιος ο Δήμος Δελφών. Επίσης υποχρεούται να συντάξει μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (σχετ /5437/ Δ/γη Υπουργείου Γεωργίας). δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα οικήματα και τον περιβάλλοντα περιφραγμένο χώρο, όπως τον παρέλαβε, καθώς και τις υπάρχουσες σ αυτόν κατασκευές σε άριστη κατάσταση από πλευράς συντήρησης, καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κλπ, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις υποδείξεις του Δήμου Δελφών και του Δασαρχείου Άμφισσας. Επίσης δεν επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε αυθαίρετη κατασκευή και επέμβαση τόσο στα οικήματα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Ο εκμισθωτής Δήμος αναλαμβάνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβεί σε επισκευή των είκοσι οικίσκων και του κεντρικού κτιρίου (εστιατορίου καφέ) του δασικού χωριού και πολεοδομική τακτοποίηση αυτών {(ήτοι: αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, επισκευή και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ώστε να είναι εφικτή η έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας συνολικά των εγκαταστάσεων από τον Ε.Ο.Τ. (η οποία θα αποτελεί στη συνέχεια αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή) }. Ο μισθωτής αναλαμβάνει και υποχρεούται, οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν υπάρχουν στο κεντρικό κτίριο (εστιατόριο καφέ) και παρακωλύουν εσωτερικά τη λειτουργία του κατά την έναρξη της μίσθωσης, να τα αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και μετά από συνεννόηση με το Δήμο Δελφών, ενώ αναλαμβάνει πλήρως και εξ ολοκλήρου τόσο τη δαπάνη και την ευθύνη εξοπλισμού του χώρου αυτού, όσο και την έκδοση άδειας λειτουργίας ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ό,τι απαιτήσει αυτό από πλευράς ουσιαστικών παρεμβάσεων και - 3 -

4 γραφειοκρατικών διαδικασιών. Οι συμφωνηθείσες παρεμβάσεις (επισκευές κτιριακές,εξοπλισμός καταστήματος σε αντικατάσταση των κλαπέντων ή κατεστραμμένων ή τυχόν επισκευή των υφιστάμενων) της παραπάνω παραγράφου (πλην της έκδοσης της άδειας λειτουργίας) θα συμψηφισθούν με τα μισθώματα. Ο υποψήφιος μισθωτής με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία αποδέχεται ότι το κεντρικό κτίριο (εστιατόριο καφέ) χρίζει μεν επισκευών, αλλά είναι κτιριακά άρτιο και ότι αυτός αποκλειστικά έχει την ευθύνη να εκδώσει τις άδειες λειτουργίας και να το λειτουργήσει το πολύ εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. ε. Το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. δια των οικείων Δασικών Υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κατασκευές, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισμό διαχείρισης και λειτουργίας του οικισμού. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εμποδίσει τη Δασική Υπηρεσία στην κατασκευή οποιουδήποτε έργου μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Η κάθε νέα κατασκευή δεν υπάγεται στην παρούσα σύμβαση και ο μισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα χρήσης αυτής, παρά μόνο με νέα σύμβαση. στ. Ο μισθωτής υποχρεούται όταν καθ οιονδήποτε τρόπο λυθεί η μίσθωση, να αποδώσει στο Δήμο, τα μη αναλώσιμα είδη, καθώς και αυτά του κινητού εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας, όλα όσα αντικατέστησε και των οποίων η αξία συμψηφίσθηκε με τα μισθώματα, πλην αυτών που ο ίδιος έχει προσθέσει στο χώρο του εστιατορίου καφέ με δική του πρωτοβουλία. Όσα δε αναλώσιμα λείπουν ή έχουν καταστραφεί οφείλει να τα αντικαταστήσει με όμοια ή αντίστοιχα καινούρια, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία, υποχρεούται να προσκομίσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ανοιχτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας ίσης με δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος υπολογιζόμενη για τα έξι ετήσια μισθώματα μέχρι το έτος 2019 (ετήσιο μίσθωμα x 6 x 10%). Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, που θα ισχύει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, θα επιστρέφεται στο μισθωτή άτοκα, μετά την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης και του κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του οικισμού, ο Δήμος υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση, με παράλληλη κατάπτωση της εγγύησης. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία Εγγύηση συμμετοχής Λοιπά δικαιολογητικά Όροι: α. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίες αυτών, καθώς και φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων με Νομικά πρόσωπα κλπ. β. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240,00 ευρώ), ήτοι το 10% της τιμής εκκίνησης σε βάθος εξαετίας (5.400,00 x 6 x 10%) και θα επιστραφεί στους δικαιούχους άτοκα, μετά την έκδοση αρμοδίως της απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας. δ. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως για την κατακύρωση της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφεί της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (των δέκα ημερών), η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 6. Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας Επανάληψη: - 4 -

5 Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Δελφών (Άμφισσα, Πλατεία Κεχαγιά, ισόγεια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), 30 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 12:00, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 06/02/2014, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διακήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο α) όταν δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λόγω του ασύμφορου του αποτελέσματος ή προκύψει σφάλμα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και β) όταν μετά την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή και μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της Δημ. Επιτροπής, δεν προσέλθουν έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση (εδ. β της προηγούμενης παραγράφου) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό στο όνομα αυτού, το οποίο μπορεί να μειωθεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επανάληψη της δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί με νέα δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, με τους όρους της πρώτης διακήρυξης. Η επανάληψη της δημοπρασίας θα ενεργηθεί με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά τη προηγούμενη δημοπρασία. Εάν και κατά τον επαναληπτικό αυτό διαγωνισμό δεν αναδειχθεί πλειοδότης, η μίσθωση των εγκαταστάσεων θα γίνει με απευθείας σύμβαση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και με βάση τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 7. Δημοσίευση: Η παρούσα διακήρυξη της Δημοπρασίας θα δημοσιευτεί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της στους πίνακες των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Δελφών στην Άμφισσα και στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας αυτής, θα δημοσιευθεί ομοίως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Δήμου. Γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: ΓΕΝΙΚΑ Το Δασικό Χωριό (Δ.Χ.) Καψίτσας της Τ.Κ. Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, βρίσκεται στη θέση «Καψίτσα» σε υψόμετρο 1100 μ., σε απόσταση 19 χιλιομέτρων από την πόλη της Άμφισσας σε περιφραγμένη έκταση 78 στρεμμάτων. Συγκροτείται από είκοσι (20) ξύλινους ασφαλτο/κεραμοσκεπείς οικίσκους δύο δωματίων μικτού εμβαδού 55 τ.μ. και ένα (1) όμοιας κατασκευής εστιατόριο μικτού εμβαδού 190 τ.μ. εξοπλισμένων με έπιπλα, συσκευές κουζίνας και οικιακό εξοπλισμό, όπως αυτός αναλυτικά έχει καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα καταμετηρηθεί με απόλυτη ακρίβεια με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Άρθρο 1 ο : Συμμετοχή στη δημοπρασία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ισοδύναμου ιδρύματος τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240,00 ευρώ) ως ανωτέρω (Κεφ. Β άρθρο 5 περ. γ ) για τη συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Δασικού Χωριού «Καψίτσα», που θα απευθύνεται στον Δήμο Δελφών. 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των ειδικών και γενικών όρων της μίσθωσης (διακήρυξη, Γ.Σ.Υ. και κανονισμό λειτουργίας) τους οποίους θα αποδέχεται. Επίσης θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την πραγματική κατάσταση του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ως έχουν

6 3. Βεβαιωτική πράξη αποδεικτικής της επικαλούμενης ιδιότητας (για το Ν.Π.) και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και απόφαση του αντίστοιχου φορέα για τη συμμετοχή και εκπροσώπησή του στη δημοπρασία. 4. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας Ο.Τ.Α. / κλπ -Την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, εκπροσωπούμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι, είτε κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. -Όλες οι εγγυήσεις πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της -Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, τη σύμβαση ή από το νόμο. 5. Επιχειρηματικό σχέδιο (πλάνο) και στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής επάρκειας, για τη λειτουργία του χώρου σε βάθος εξαετίας, συσχετιζόμενο κυρίως με την ανάδειξη του Δασικού Χωριού σε τουριστικό πόλο της Άμφισσας, σε διασύνδεση με τους λοιπούς τουριστικούς προορισμούς του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχει το συνημμένο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται σε Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από: α) τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα του Τουρισμό, που προεδρεύει της Επιτροπής, β) τον αρμόδιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο, γ) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού και δ) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη Δημοπρασία, η οποία το αξιολογεί σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 1 και εφόσον κρίνει ότι αποτελεί ένα πλάνο αξιόλογο, ρεαλιστικό και εναρμονιζόμενο με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική επάρκεια του υποψηφίου, τότε επιτρέπεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη δημοπρασία, άλλως ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τον αποκλεισμό του εξαιτίας του λόγου αυτού. Κατά της απόφασης αποκλεισμού χωρεί ένσταση σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίησή της, που εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή το πολύ την επομένη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της. Το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μίσθωσης, που θα υπογραφεί και δεσμεύει τον ανάδοχο μισθωτή για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός παραμένει μισθωτής. 6. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό αντικλήτου, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του. Άρθρο 2 ο : Εξέταση δικαιολογητικών Ενστάσεις. 1. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η Επιτροπή (Ο.Ε.) της δημοπρασίας: Ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όσους δεν έχουν όλα τα δικαιολογητικά και η απόφαση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά. -Καταχωρεί στο πρακτικό τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, που έχουν όλα τα δικαιολογητικά. 2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις για τον αποκλεισμό τους από τη δημοπρασία. Η Επιτροπή επιλαμβανόμενη των ενστάσεων, εξετάζει τους προβαλλόμενους από τον ενιστάμενο λόγους και αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή της, αποδεχόμενη ή απορρίπτουσα τις ενστάσεις και την καταχωρεί στα πρακτικά. Άρθρο 3 ο : Διεξαγωγή της δημοπρασίας. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της από την διακήρυξη ορισθείσας ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά

7 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά την σειρά εκφωνήσεως μαζί με το όνομα του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε ένα πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε προσφορά δεν μπορεί να έχει διαφορά από την προηγούμενη μικρότερη των είκοσι 20,00 ευρώ (ανά μήνα). Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος, υπογράφει αντί αυτού άλλος με βάση ειδικό νόμιμο πληρεξούσιο ή δύο πρόσωπα που παρίστανται κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας τα οποία καλεί η Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσαν άγνοια γραμμάτων. Άρθρο 4 ο : Σύμβαση Δαπάνες Συνέπειες άρνησης παραλαβής μισθίου. 1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατακύρωσης της δημοπρασίας, καλείται εγγράφως από το Δήμο, ο ανάδοχος που επιλέχθηκε, να προσέλθει στα γραφεία του σε τακτή προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος οφείλει: α. Να προσέλθει με τον αξιόχρεο εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Προκειμένου να τεκμηριωθεί το αξιόχρεο του εγγυητή, αυτός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το τελευταίο εκκαθαριστικό του σημείωμα, απ το οποίο πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα κάλυψης του μισθώματος τουλάχιστον ενός έτους. β. Να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ανοιχτής διάρκειας, ποσού που καθορίζεται στην παράγραφο 4 της διακήρυξης, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών πέρα από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. γ. Να καταβάλει το μίσθωμα, κρατήσεις χαρτοσήμου κλπ, όπως στην παρ.2 της διακήρυξης προβλέπεται. δ. Να προσκομίσει εξοφλημένα τα τιμολόγια δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους, κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στο Δήμο. 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στην τοποθεσία του Δασικού Χωριού, για την παραλαβή του μισθίου και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη και στο άρθρο 11 της παρούσας. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο άρνηση παραλαβής του μισθίου έχει σα συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, που συντελείται με απόφαση του Δημάρχου. Άρθρο 5 ο : Μίσθωμα. 1. Μίσθωμα είναι αυτό που προσφέρθηκε στο διαγωνισμό και καταβάλλεται κατά τους όρους της διακήρυξης. (παρ.2). 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος επιβάλλονται και εισπράττονται από το Δήμο τόκοι υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, και για τη διάρκεια τριών μηνών. Μετά την παρέλευση τριμήνου εισπράττονται τα οφειλόμενα από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή αποκαθίσταται από τον μισθωτή κατά το ποσό που θα ελαττωθεί, εντός τασσόμενης από το Δήμο προθεσμίας. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι αυτό που νόμιμα ισχύει για χρέη προς το δημόσιο. Σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, η οποία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οριστικοποιείται με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες. Στη συνέχεια ο Δήμος θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. 3. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος για βλάβη των εγκαταστάσεων, παρά μόνο λόγω ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου οι καταστροφές αυτές να αποκατασταθούν

8 4. Ο (υφιστάμενος ή μελλοντικός) εξοπλισμός του Δασικού Χωριού μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης με οποιονδήποτε τρόπο θα παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία και διάθεση του Δήμου, πλην αυτών που συμπλήρωσε με δική του ευθύνη και εξυπηρέτηση ο μισθωτής και για τον οποίο δεν έγινε συμψηφισμός με τα μισθώματα. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικά του έξοδα και επιμέλεια για την καλή και τακτική συντήρηση του άνω εξοπλισμού και να ενημερώνει εγγράφως το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία) για κάθε πρόβλημα ή φθορά που παρουσιάζεται η οποία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της καλής συντήρησης. Ο Δήμος δύναται να παρέχει διευκόλυνση ή βοήθεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτημα του μισθωτή. Άρθρο 6 ο : Λήξη μίσθωσης. 1. Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις, σε κατάσταση που προσδιορίζεται στην παρ.3 της διακήρυξης. Επίσης κατά την παράδοση του μισθίου, ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης, μέχρι τότε, των διαφόρων οργανισμών, εταιρειών, όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ, υποχρεούμενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου, άλλως τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών πέρα από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. 2. Η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει το μισθωτή με τις νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 7 ο : Μεταβίβαση εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση των οικημάτων του Δασικού Χωριού καθώς και η καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της μερικής ή ολικής εκμετάλλευσης αυτού σε άλλον. Σε περίπτωση αλλαγής μορφής του αναδόχου, οι υποχρεώσεις αυτού μεταφέρονται αυτούσιες στον φορέας στον οποίο συγχωνεύονται, συνενώνονται κλπ. Άρθρο 8 ο : Λύση σύμβασης. 1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. 2. Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύμβαση λύεται με καταγγελία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης. 3. Η λύση της σύμβασης με καταγγελία που γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχει τις παρακάτω συνέπειες: - Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. - Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι την παράδοση του μισθίου. - Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση του Δήμου για παράδοση. Η πρόσκληση, κοινοποιείται στον μισθωτή με αποδεικτικό επίδοσης. Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, ο Δήμος έχει δικαίωμα να αποβάλλει αυτόν με κάθε νόμιμο μέσο. - Ο Δήμος, έχει δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά, την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή. Άρθρο 9 ο : Κατάσταση Δασικού Χωριού Συντήρηση Επισκευή - 8 -

9 1. Το Δασικό Χωριό εκμισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται και η οποία είναι πλήρως και αναλυτικά γνωστή στον μισθωτή, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, που υπεβλήθη κατά το άρθρο 1 παρ.2 της παρούσας. 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιάζεται στο εξής και στην καλή και συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, δεν ευθύνεται όμως για την αποκατάσταση των βλαβών που υφίστανται κατά την ημέρα της παράδοσης παραλαβής των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωρίου και τυχόν επιδεινώσεις που θα προκύψουν εξαιτίας αυτών. Στην έννοια της συνεχούς συντήρησης συμπεριλαμβάνεται και η ανά έτος επάλειψη όλων των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών των οικίσκων και των άλλων κατασκευών, με τον εξής τρόπο: α) Θα προηγείται υαλοχαρτάρισμα όλων των συντηρούμενων ξύλινων επιφανειών, β) Θα ακολουθεί επάλειψη με λινέλαιο εξαιρετικής ποιότητας και γ) Η συντήρηση θα ολοκληρώνεται με την επίστρωση με βερνίκι δύο συστατικών, εξαιρετικής ποιότητας. Τα υλικά θα προμηθεύεται ο μισθωτής και η ποιότητά τους θα εγκρίνεται από το Δασαρχείο Άμφισσας. 3. Ο Δήμος υποχρεούται να προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων συντήρησης, επισκευών κλπ. 4. Η παράβαση των παραπάνω όρων, που θεωρούνται ουσιώδεις, αποτελούν λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης, με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες. Άρθρο 10 ο : Προσθήκες Βελτιώσεις Μεταρρυθμίσεις μισθίου. 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να μην προβεί σε αυθαίρετες επεμβάσεις και τοποθέτηση κατασκευών τόσο στα οικήματα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός της περίπτωσης εμπλουτισμού των υποδομών για καλύτερη πυρασφάλεια. 2. Για τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του Δασικού Χωριού τα οποιαδήποτε αναγκαία έργα και επεμβάσεις προγραμματίζονται, μελετώνται και υλοποιούνται από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εμποδίσει την κατασκευή των δασοτεχνικών έργων από τη Δασική Υπηρεσία. 3. Κάθε προσθήκη, βελτίωση ή συμπλήρωση του Δασικού Χωριού από τον μισθωτή, προϋποθέτει την σχετική έγκριση της Δασική Υπηρεσίας, οι κατά τα ανωτέρω προσθήκες, βελτιώσεις ή συμπληρώσεις, περιέχονται στην κυριότητα του Δημοσίου μετά τη λήξη ή διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση. Άρθρο 11: Παράδοση Παραλαβή μισθίου 1. Η παράδοση στο μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Η παράδοση παραλαβή θα συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο και τεχνική έκθεση με πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, όπου θα καταγράφονται αναλυτικά και οι απαιτούμενες επισκευές προκειμένου να επανέλθει ο χώρος στην προτέρα καλή του κατάσταση, καθώς και οι ελλείψεις στον εξοπλισμό σε σχέση με αυτόν που έχει παραδοθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας. 2. Η παράδοση του μισθίου στο μισθωτή και η παραλαβή μετά την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 3. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο μαζί με όλα τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τα κινητά μέρη σε άριστη κατάσταση, υποχρεούται δε να αποκαταστήσει πλήρως κάθε μη φυσιολογική φθορά αυτών. 4. Κατά την παράδοση του Δασικού Χωριού ο μισθωτής πρέπει να τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί, υποχρεούμενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημέρα παράδοσης του μισθίου στο Δήμο, άλλως τα ποσά ως και τυχόν τόκοι υπερημερίας θα εισπράττονται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Η επιστροφή της εγγυητικής στον μισθωτή γίνεται μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή

10 Άρθρο 12 ο : Προστασία δικαιωμάτων. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτηση αυτού, έχοντας ευθύνη απέναντι στο Δήμο και το Δασαρχείο Άμφισσας για κάθε, έστω από ελαφρά αμέλεια, βλάβη, μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί με έγγραφο στο Δήμο κάθε προσβολή δικαιωμάτων και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος και το Δασαρχείο δικαιούται να παρέμβει, παραδίδοντας τα σχετικά δικόγραφα και ό,τι άλλα έγγραφα. Άρθρο 13 ο : Περιορισμοί λειτουργίας. Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για τυχόν απαγόρευση ή περιορισμό της εκμετάλλευσης του μισθίου για οποιονδήποτε λόγο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Άρθρο 14: Εξοπλισμός. 1. Το Δασικό Χωριό εκμισθώνεται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του, η δε προσφορά του μισθωτή περιλαμβάνει το μίσθωμα για το ακίνητο και τον εξοπλισμό του χωρίς διάκριση. 2. Ο μισθωτής υποχρεούται μετά τη λήξη της μίσθωσης να αποδώσει στο Δήμο τα μη αναλώσιμα είδη του κινητού εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας, τα δε αναλώσιμα να τα αντικαταστήσει με όμοια και αντίστοιχα καινούρια. Άρθρο 15 ο : Υποχρεώσεις για την καλή λειτουργία του Δασικού Χωριού. 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη καθαριότητα στα οικήματα, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα αυτά χώρο. 2. Να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις, περιορισμοί και υποχρεώσεις που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας. 3. Τα απορρίμματα θα συγκεντρώνονται ανελλιπώς, σε κάδους, με μέριμνα του μισθωτή από το Δασικό Χωριό, η δε αποκομιδή τους θα γίνεται από το Δήμο με την καταβολή του εκάστοτε ισχύοντος τέλους. 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης και κάθε άλλης εγκατάστασης και να καταβάλλει τα έξοδα υλικών και επισκευής αυτών, καθώς και τα έξοδα σύνδεσης και των λογαριασμών κατανάλωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν, μετά των λοιπών επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση που τυχόν παρουσιασθεί έλλειψη ή ανεπάρκεια νερού λ.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (ανομβρία κλπ) ο εκμισθωτής ουδεμία υποχρέωση φέρει για την ανεύρεση νερού, η δε έλλειψη αυτού δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ακύρωσης της σύμβασης. Άρθρο 16 ο : Κυρώσεις. 1. Όλοι οι όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ., της διακήρυξης και του εγκεκριμένου κανονισμού είναι υποχρεωτικοί και βασικοί και η παράβασή οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 2. Ο έλεγχος της εφαρμογής του κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Δασικού Χωριού, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου και του Δασαρχείου Άμφισσας. Άρθρο 17 ο : Εγγύηση τήρησης όρων σύμβασης. 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλου ισοδύναμου ιδρύματος, που θα ισχύει μέχρι της επιστροφής της ή μέχρι της δηλώσεως από το Δήμο, ότι απαλλάσσεται η τράπεζα ή το ίδρυμα από κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν όπως προσδιορίζεται στην παρ.4 της διακήρυξης. 2. Ο Δήμος δικαιούται να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή με ισόποσο κατάπτωση, την κάθε οφειλή του μισθωτή για δαπάνη παροχών (ΔΕΗ κλπ) και γενικά για οποιαδήποτε οφειλή του, εκτός των μισθωμάτων για τα οποία υπάρχει ρύθμιση στην παρ.2 της διακήρυξης

11 3. Ο μισθωτής υποχρεούται μετά από κάθε κατάπτωση και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτή να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή. Με την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα καταγγέλλεται η σύμβαση. Άρθρο 18 ο : Διάφορα. 1. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία κυλικείου ή περιπτέρου εντός του χώρου του Δασικού Χωριού καθώς και στον ευρύτερο γύρω αυτού χώρο. Επίσης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανημάτων με τυχερά παιχνίδια και ό,τι άλλο απαγορεύεται εκ του νόμου. 2. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τροχόσπιτων, αντίσκηνων κλπ, τόσο εντός του χώρου του Δασικού Χωριού όσο και στην ευρύτερη περιοχή, εκτός αν πρόκειται για διοργάνωση ολιγοήμερων εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετέχει ο Δήμος Δελφών και οι οποίες θα σχετίζονται με τη φύση και το σκοπό λειτουργίας του Δασικού Χωριού. 3. Ο ισχύων κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας του Δασικού Χωριού, όπως αυτός ενδεχόμενα ήθελε τροποποιηθεί, βελτιωθεί κλπ, μεταγενέστερα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Γ.Σ.Υ. 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει ένα οίκημα στο Δασαρχείο Άμφισσας, για εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ύστερα από συνεννόηση με τον εκμισθωτή. Άρθρο 19 ο : Επίλυση διαφορών. Η επίλυση τυχόν διαφορών, που θα ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή της παρούσας, όπως και της διακήρυξης, θα επιλύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πλατεία Κεχαγιά - Άμφισσα (αρμόδιος υπάλληλος: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, τηλ ).. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (χορηγείται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή) ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ανώτατη βαθμολογία: 30 βαθμοί) 1. Τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου βαθμολογούνται με ποσοστό ενός τρίτου (1/3), ήτοι συνολικά συγκεντρώνει είκοσι (10) βαθμούς. Σε περίπτωση μη πλήρους τεκμηρίωσης των απαντήσεων, η απάντηση θα θεωρείται αρνητική και δε θα βαθμολογείται. 2. Το επιχειρηματικό σχέδιο (πλάνο) του υποψηφίου για το συγκεκριμένο μίσθιο βαθμολογείται με ποσοστό δύο τρίτων (2/3), ήτοι συνολικά συγκεντρώνει σαράντα (20) βαθμούς. 3. Η αξιολόγηση κρίνεται θετική εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα (15) βαθμούς. 4. Κάθε βαθμολογητής θέτει τη δική του βαθμολογία σε κάθε ερώτηση, ώστε η τελική βαθμολογία να προκύψει από το μέσο όρο των βαθμών (σε περίπτωση που χρειαστεί, ακολουθείται η κοινώς αποδεκτή μέθοδος στρογγυλοποίησης) (Α). ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. {Οι ερωτήσεις αναφέρονται στον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο). Σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, αναφέρονται σ έναν εκ των ομόρρυθμων εταίρων, ενώ σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. αναφέρονται στο νόμιμο εκπρόσωπο που ταυτόχρονα θα διαχειρίζεται ο ίδιος το χώρο}

12 1. Είστε εν ενεργεία επιχειρηματίας στον τομέα της φιλοξενίας; Τεκμηρίωση. (Βαθμολογία 0 έως 4) ΝΑΙ 4β [ ] ΟΧΙ 0β [ ] 2. Είστε εν ενεργεία επιχειρηματίας στον τομέα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος; Τεκμηρίωση. (Βαθμολογία 0 έως 2) ΝΑΙ 2β [ ] ΟΧΙ 0β [ ] 3. Πόσα έτη βεβαιωμένης επαγγελματικής εμπειρίας διαθέτετε στους παραπάνω τομείς; Τεκμηρίωση. (Βαθμολογία 0 έως 4) Περισσότερα από 15 4β [ ] Έως 15 3β [ ] Έως 10 2β [ ] Έως 5 1β [ ] (Β). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 1. Περιγράψτε αναλυτικά (εντός 400 λέξεων) τον τρόπο που οραματίζεστε και σχεδιάζετε τη λειτουργία του συγκροτήματος που επιθυμείτε να μισθώσετε. Τεκμηριώστε το επιχειρηματικό σας σχέδιο. (Βαθμολογία 0 έως 10) 2. Σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες επικοινωνίας και μάρκετινγκ (λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας, οδηγών-εντύπων, δικτύωση με άλλες δράσεις στα όρια του Δήμου και ευρύτερα, ή κάτι άλλο); Περιγράψτε το σχέδιο σας εντός 350 λέξεων. Επιθυμητό το χρονοδιάγραμμα δράσης. (Βαθμολογία 0 έως 5) 3. Πόσοι άνθρωποι θα απασχοληθούν στην επιχείρησή σας, σε τι ειδικότητες και με ποια προσόντα; (Βαθμολογία 0 έως 5) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (χορηγείται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή)

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 04/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ Ταχ. δ/νση: Σταλλού 6 Άμφισσα Τ.Κ Τηλ/φαξ /22157 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗ (2 Η ) ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ Στην Άμφισσα σήμερα την 04/10/2012 ημέρα Πέμπτη έχοντας υπόψιν έχοντας υπόψη: α) το από 16323/ πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών β). την σύμβαση με αρ. πρωτ. 5497/ μεταξύ του πρώην Δήμου Άμφισσας και της εταιρείας «Προσήλιο ΕΠΕ». γ). Το πρακτικό παράδοσης παραλαβής του Δασικού χωριού στην θέση Καψίτσα Προσηλίου του Δασαρχείου Άμφισσας. δ) Την διενέργεια αυτοψίας στο Δασικό χωριό με αρ. πρωτ / Αφού μεταφερθήκαμε στο Δασικό Χωριό που βρίσκεται στην θέση Καψίτσα της Τ.Κ. Προσηλίου την 30/5/2012 ημέρα Τετάρτη ε) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δ. Δελφών με αριθμό πρωτ. Οικ.21946/ «Αποτελέσματα αυτοψίας για την παράδοση παραλαβή του Δασικού χωριού» ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ Στην παράδοση-παραλαβή των εγκαταστάσεων και του κινητού εξοπλισμού του Δασικού χωριού. Από τον έλεγχο του έγινε σε σχέση με αυτά που είχαν παραδοθεί -παραληφθεί και φαίνονται αναλυτικά στο πρακτικό παράδοσης παραλαβής του Δασαρχείου Άμφισσας βρέθηκαν οι εξής ελλείψεις: Α) ΟΙΚΙΣΚΟΙ 3 Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr. 3Χ30=90 2 Καρέκλες με κάθισμα πανί από ξύλο οξιάς. 2Χ30=60 2 κουβέρτες ακρυλικές μονές.2χ30=60 11 Σταχτοδοχεία 11Χ1=11 Β) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: 7 Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (θερμοπομποί) 7χ170= Καρέκλα με κάθισμα ψάθα από ξύλο οξιάς.1χ30=30 6 Σκαμπώ οξιά/ αφρολέξ 6Χ20=120 1 Καταψύκτης μπαούλο λευκός1χ400=400 1 Πλυντήριο πιάτων INOX VERGINA Χ1500= Φριτέζα μονή 13 lt 1Χ400=400 1 Φραπιέρα JOHNY 2 ταχυτήτων 1Χ300=300 1 Σχαριέρα ηλεκτρική HB ½-70 1Χ400=400 1 Ηλεκτρονικός ζυγός GAS 30 Kgr 28 μνήμες 1Χ200=200 1 Καφετιέρα RAFAELLO A2 GR 1Χ2200= Μηχανή Στεγνώματος. 1Χ100=

14 1 Δίσκος φελλού 1Χ5=5 4 Ψωμιέρες 4Χ4=16 3 Μπρίκια 3Χ5=15 14 Κανάτες γυάλινες 1 λίτρου 14Χ3=42 23 Κανάτες γυάλινες 0,5 λίτρου 23Χ2= Κουτάλια φαγητού INOX 100Χ1,5= Κουτάλια γλυκού INOX 100Χ1= Πηρούνια φαγητού INOX 100Χ1,5= Μαχαίρια φαγητού INOX 100Χ1,5=150 Δεν καταμετρήθηκαν επακριβώς τα πιάτα τα ποτήρια και τα φλιτζάνια. Έγινε μόνο οπτικός έλεγχος και βρέθηκε ότι υπήρχαν και πιάτα και ποτήρια και φλιτζάνια. Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 1 Φωτιστικός ιστός με 2 φανάρια. 1Χ500=500 ΣΥΝΟΛΟ 8.235,00 ΦΠΑ 23% 1.894,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)=10.129,00 Επιπλέον βρέθηκαν: 1 Ξύλινος πάγκος - πάσο στο εστιατόριο 1 Μπάρμπεκιου έξω από το εστιατόριο 1 Δορυφορική κεραία στο εστιατόριο 2 Μηχανισμοί κλεισίματος πόρτας στο εστιατόριο 4 ταψιά αλουμινίου ορθογώνια 6 Τζάκια στους οικίσκους Σε συνέχεια της αυτοψίας που έγινε από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 1. Σπίτι Νο 14: ένα (1) σπασμένο σπιραλ σύνδεσης μπαταρίας 1χ5=5 2. Εστιατόριο: α) χαλασμένη μπαταρία κουζίνας 1Χ50=50 β) σπασμένη πόρτα εισόδου των μαγειρείων 1Χ100= Σπίτι Νο 15: α) χαλασμένη λεκάνη - καζανάκι 1Χ150=150 β) χαλασμένο καπάκι λεκάνης 1X30=30 4. Σπίτι Νο 16: χαλασμένα δύο (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 5. Σπίτι Νο 3: χαλασμένα (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 6. Σπίτι Νο 2: χαλασμένα (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 7. Σπίτι Νο 5: χαλασμένα (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 8. Σπίτι Νο 6: α) χαλασμένα (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 β) σπασμένη χαλκοσωλήνα 9. Σπίτι Νο 7: χαλασμένα δύο (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5= Σπίτι Νο 13: χαλασμένα δύο (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5= Σπίτι Νο 9: χαλασμένα δύο (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5= Σπίτι Νο 20: α) χαλασμένα δύο (2) σπιράλ σύνδεσης 2X5=10 β) σπασμένη χαλκοσωλήνα 13. Αντλιοστάσιο: σπασμένη μία (1) βάνα 1 ¼ 1X15= Εξήντα (60) απλές λάμπες καμένες από τα φαναράκια 60X1= Μη τοποθετημένες λάμπες φωτιστικών δρόμων τεμάχια δέκα (10) 10X5=50 16 Εστιατόριο: απουσία δύο διπλών σκαφών φθορίου 1,2μ ( 2*36w ) 2X60=120 Εργασία Υδραυλικού 200 Εργασία Ηλεκτρολόγου 141 Γενικό σύνολο (2) με ΦΠΑ 23% 1.011,00 ΣΥΝΟΛΟ (1) +ΣΥΝΟΛΟ (2)=11.140,00 Η Επιτροπή (αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: Β49ΥΩ9Θ-02Χ) του Δημάρχου Δελφών)

15 2. Συγκροτεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την διενέργεια δημοπρασίας για την «εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 23243/ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Διενέργεια της διοικητικής κληρώσεως για τον ορισμό μελών και συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών ή έργων», αποτελούμενη από τους : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 1 Δέσποινα Γκαβογιάννη ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 Σπυρίδωνα Λύτρα ΜΕΛΟΣ 3 Ντίνα Μαρδάκη ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 1 Αγησίλαος Πασαλιμανιώτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 Σπυριδούλα Βασιλειάδου ΜΕΛΟΣ 3 Αθανασία Παρασκευοπούλου ΜΕΛΟΣ Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 370/ Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι, 4/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Aρ.πρωτ.: 9 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Έχοντας υπόψη: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΜΑΤΟΣ Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 24-04 - 2015 Αριθμ. Πρωτ.:10348 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 26/2/2013 ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 827 ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Κύθνου Πληροφορίες: Ν. Μήλας, Ρ. Γρεβενίτη Τηλέφωνο: 22813-61107, 61104 Fax: 22813-61120, 61111 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 04-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 24786 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδικας: 81 100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 06-02-2015 Α.Π.: 128Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 4 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 12 ης Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. απόφασης 38 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος E στην οδό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517

Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 24 7 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 8517 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/ ) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ: 29-10-2012 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 36547 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162

Σελίδα 1 από 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ «ΤΖΑΝΗ» Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 7/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3162 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Α Α: ΒΙΕΕΩΗΜ-ΜΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 26-2-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 5048 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΚΚ 3) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι :

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ. Ο Δήμαρχος Κοζάνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι o τ ι : Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ ο ζ ά ν η 2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 50459 Δ/νση Γραφείο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας. Διακηρύσσει ότι: Ισχύουσες Διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία 15 / 06 /2015 ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 16910 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Διακηρύσσει ότι: Ύστερα από την αριθ. 86/2015 ΑΔΑ:ΩΕΩΩΩΨΩ-0ΝΡ απόφαση του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΠΟΦΑΣΗΣ Καθορισμός όρων πλειοδοτικής φανερής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 17-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη την αριθ. 271/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βόλβης ******* Αριθµός Απόφασης: 50/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος 23/06/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 57400 Σίνδος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ

Σελίδα 1 από 6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ ΓΗ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 17/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 15531 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγιά Πληροφορίες: Σοφλιού Αγλαΐα Τηλέφωνο: 2494022811 Τηλεομοιοτυπία: 2494022811 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 28 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 29649 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. 21η Οκτωβρίου 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. 21η Οκτωβρίου 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.16/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 10 του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 31/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 31/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 31/3/2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3357 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 169/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 5 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 19.392 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ταχ. Διεύθυνση: Κιερίου 49 Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ελένη Τηλέφωνο:2443353277

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε.

«MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. «MONOMETOXIKH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» Δ.Α.Α. Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ναύπακτος, 27/09/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 23541 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Πάροδος Κοζώνη Πληροφορίες: Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι 14/06/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 26363 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κ ο ζ ά ν η, 1 0 Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Α ρ ι θ µ. π ρ ω τ. 5 0. 1 2 5 /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 21 ΣΤΡΕΜΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Α Α: Β44ΥΩΚΤ-ΓΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 13/3 /2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:8977/12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ04Ω9Ψ-ΞΔΚ. Άστρος : 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Άστρος : 22-04-2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4042 Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο- μ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 22/5-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 222/2013 ΘΕΜΑ. Επανάληψη για την εκµίσθωση τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 17-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3486 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 24/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 18 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 329/2015 ΑΔΑ: Ω79ΦΩΞΚ-61Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΜ-ΖΧΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Παραμυθιά 04-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ»- «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η» Λήψη απόφασης περί εκµισθώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 430/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013. ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 19/3/2013 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 19535 Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Πληροφορίες: Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, 1 ος όροφος Τηλέφωνο: 2251 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα