Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η/ η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 370/2013 Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά Άμφισσα, Τ.Κ.: Πληροφορίες: κ. Π. Ταγκαλής Τηλέφωνο : Αρ. Πρωτ:38208 ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού». Στην Άμφισσα, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. οικ37433/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Π. Ταγκαλής, Πρόεδρος 1. Η. Δημητρίου, Μέλος 2. Γ. Δρακάκης Αντιπρόεδρος 2. Ε. Βλαχοδημητρίου, «3. Λ. Φάκος «3. Β. Καραγιάνννης, «4. Δ. Καραγιάννης «5 Ν. Ασημακόπουλος «6. Λ. Αναγνωστόπουλος «Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Με την υπ αριθ. 54/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών εγκρίθηκε η εκμίσθωση(υπεκμίσθωση του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου, μετά από διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη του μισθωτή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 270/81 Π.Δ. βάσει των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (αρθρ. 72 του Ν.3852/2010).Δεδομένου ότι ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος, προτείνουμε τη διόρθωση των όρων ως κάτωθι: Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μας απέστειλε την Αρ. Πρωτ38084/ ΕΙΣΗΓΗΣΗ σχετικά με την : «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ : Να δοθεί έμφαση στην προστασία του χώρου. Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, Την εισήγηση του Προέδρου και των μελών, Τις διατάξεις του Ν 4024/2011 Τις διατάξεις του Ν. 3852/

2 Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και καταρτίζει τους όρους διενέργειας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση (υπεκμίσθωση) του Δασικού Χωριού Καψίτσας στην ΤΚ Προσηλίου, ως ακολούθως : Α. Νομικό Πλαίσιο: 1. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» 2. Ο Νόμος 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και ο Ν. 3208/2003 «προστασία δασικών οικοσυστημάτων κλπ» 3. Η αριθ /970/ απόφαση του Υφ. Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ /5712/ όμοια. 4. Η αριθ, 91026/1179/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης των Δασικών Χωριών» 5. Η αριθ /1178/ Δ/γή του Υπ. Γεωργίας για μίσθωση Δασικού Χωριού. 6. Η αριθ. 1126/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για παραχώρηση του Δασικού Χωριού, στη θέση «Καψίτσα» Δ.Δ. Προσηλίου στο Δήμο Άμφισσας. 7. Η υπ αριθμ. πρωτ /1988πε/ Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ περί παράτασης της διάρκειας μίσθωσης του δασικού Χωριού Καψίτσας. 8. Το υπ αριθμ. 270/81 Π.Δ. 9. Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 10. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) 11. Η υπ αριθμ. 54/Αρ.Πρακτ.6/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. 12. Το από συμφωνητικό παράτασης (τροποποίησης σύμβασης μίσθωσης) μεταξύ Δήμου Δελφών και Δασαρχείου Άμφισσας. Β. Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την υπεκμίσθωση του Δασικού Χωριού Καψίτσας, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που συνοδεύει τη διακήρυξη αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, του σχετικού κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας και τους παρακάτω ειδικούς όρους: 1. Διάρκεια μίσθωσης: Η μίσθωση θα αρχίσει με την παράδοση του Δασικού Χωριού στον μισθωτή, από την Οικονομική Επιτροπή και θα λήξει την 22 η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία μέχρι την οποία έχει παραχωρηθεί στο Δήμο το Δασικό Χωριό). Η παράδοση θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, στον τόπο που βρίσκονται τα μίσθια οικήματα. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης

3 2. Μίσθωμα Καταβολή Αναπροσαρμογή: Το μίσθωμα που θα προσφερθεί θα είναι μηνιαίο, με ετήσια αναπροσαρμογή αυτού σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους της αναπροσαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ ανά μήνα. Το χαρτόσημο επί του μισθώματος θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται επίσης με τυχόν άλλες κρατήσεις. Το μίσθωμα μαζί με τις επιβαρύνσεις θα καταβάλλεται ως εξής υπέρ του Δήμου: Για το χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, που βαρύνουν την πλευρά του Δήμου Δελφών (ήτοι: αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, επισκευή και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) ώστε να είναι εφικτή η έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας των 20 οικίσκων από τον Ε.Ο.Τ. (η οποία θα αποτελεί στη συνέχεια αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή), θα λειτουργεί το κεντρικό κτίριο (εστιατόριο-καφετέρια) και θα καταβάλλεται μίσθωμα το οποίο θα ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) του συμφωνηθέντος μισθώματος ανά μήνα. Το μίσθωμα αυτό για τον πρώτο μήνα θα κατατεθεί την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού, μαζί με τα έξοδα δημοσιεύσεων και στη συνέχεια θα καταβάλλεται εντός των πέντε πρώτων ημερών εκάστου μήνα. Ο πλειοδότης μισθωτής βαρύνεται επίσης με την ευθύνη και τα έξοδα έκδοσης των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα εκμισθούμενα ακίνητα. Αθέτηση των παραπάνω επιφέρει έκπτωση, με τις γνωστές επιβαρύνσεις του αναδόχου και βεβαίωση τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων κατά τα κανονισμένα. 3. Λειτουργία του Δασικού Χωριού Ειδικές υποχρεώσεις του μισθωτή: Η λειτουργία του Δασικού Χωριού, θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και με τις εξής ειδικές υποχρεώσεις: α. Η αποστολή του οικισμού, όπως άλλωστε και στον κανονισμό λειτουργίας, είναι η παροχή διευκολύνσεων για παθητική αναψυχή στους επισκέπτες-χρήστες. β. Δεδομένου του σκοπού της αποστολής του οικισμού, ως ανώτερες τιμές των καταλυμάτων, θα λαμβάνονται οι τιμές των ανάλογων διαμερισμάτων αντίστοιχης τάξεως, μέσης περιόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται με αποφάσεις του Ε.Ο.Τ. γ. Ο μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει με ευθύνη και δαπάνες του τις τυχόν απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του Δασικού Χωριού. Για τυχόν μη έκδοση των αδειών λειτουργίας ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, ακόμη κι αν ο φορέας που εκδίδει τις άδειες αυτές είναι ο ίδιος ο Δήμος Δελφών. Επίσης υποχρεούται να συντάξει μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (σχετ /5437/ Δ/γη Υπουργείου Γεωργίας). δ. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τα οικήματα και τον περιβάλλοντα περιφραγμένο χώρο, όπως τον παρέλαβε, καθώς και τις υπάρχουσες σ αυτόν κατασκευές σε άριστη κατάσταση από πλευράς συντήρησης, καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κλπ, καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις υποδείξεις του Δήμου Δελφών και του Δασαρχείου Άμφισσας. Επίσης δεν επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε αυθαίρετη κατασκευή και επέμβαση τόσο στα οικήματα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Ο εκμισθωτής Δήμος αναλαμβάνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβεί σε επισκευή των είκοσι οικίσκων και του κεντρικού κτιρίου (εστιατορίου καφέ) του δασικού χωριού και πολεοδομική τακτοποίηση αυτών {(ήτοι: αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, επισκευή και διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ώστε να είναι εφικτή η έκδοση της απαραίτητης άδειας λειτουργίας συνολικά των εγκαταστάσεων από τον Ε.Ο.Τ. (η οποία θα αποτελεί στη συνέχεια αποκλειστική ευθύνη του μισθωτή) }. Ο μισθωτής αναλαμβάνει και υποχρεούται, οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν υπάρχουν στο κεντρικό κτίριο (εστιατόριο καφέ) και παρακωλύουν εσωτερικά τη λειτουργία του κατά την έναρξη της μίσθωσης, να τα αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και μετά από συνεννόηση με το Δήμο Δελφών, ενώ αναλαμβάνει πλήρως και εξ ολοκλήρου τόσο τη δαπάνη και την ευθύνη εξοπλισμού του χώρου αυτού, όσο και την έκδοση άδειας λειτουργίας ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ό,τι απαιτήσει αυτό από πλευράς ουσιαστικών παρεμβάσεων και - 3 -

4 γραφειοκρατικών διαδικασιών. Οι συμφωνηθείσες παρεμβάσεις (επισκευές κτιριακές,εξοπλισμός καταστήματος σε αντικατάσταση των κλαπέντων ή κατεστραμμένων ή τυχόν επισκευή των υφιστάμενων) της παραπάνω παραγράφου (πλην της έκδοσης της άδειας λειτουργίας) θα συμψηφισθούν με τα μισθώματα. Ο υποψήφιος μισθωτής με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία αποδέχεται ότι το κεντρικό κτίριο (εστιατόριο καφέ) χρίζει μεν επισκευών, αλλά είναι κτιριακά άρτιο και ότι αυτός αποκλειστικά έχει την ευθύνη να εκδώσει τις άδειες λειτουργίας και να το λειτουργήσει το πολύ εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. ε. Το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. δια των οικείων Δασικών Υπηρεσιών, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε κατασκευές, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισμό διαχείρισης και λειτουργίας του οικισμού. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εμποδίσει τη Δασική Υπηρεσία στην κατασκευή οποιουδήποτε έργου μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Η κάθε νέα κατασκευή δεν υπάγεται στην παρούσα σύμβαση και ο μισθωτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα χρήσης αυτής, παρά μόνο με νέα σύμβαση. στ. Ο μισθωτής υποχρεούται όταν καθ οιονδήποτε τρόπο λυθεί η μίσθωση, να αποδώσει στο Δήμο, τα μη αναλώσιμα είδη, καθώς και αυτά του κινητού εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας, όλα όσα αντικατέστησε και των οποίων η αξία συμψηφίσθηκε με τα μισθώματα, πλην αυτών που ο ίδιος έχει προσθέσει στο χώρο του εστιατορίου καφέ με δική του πρωτοβουλία. Όσα δε αναλώσιμα λείπουν ή έχουν καταστραφεί οφείλει να τα αντικαταστήσει με όμοια ή αντίστοιχα καινούρια, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί από τη δημοπρασία, υποχρεούται να προσκομίσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ανοιχτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αξίας ίσης με δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος υπολογιζόμενη για τα έξι ετήσια μισθώματα μέχρι το έτος 2019 (ετήσιο μίσθωμα x 6 x 10%). Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, που θα ισχύει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, θα επιστρέφεται στο μισθωτή άτοκα, μετά την κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης και του κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του οικισμού, ο Δήμος υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση, με παράλληλη κατάπτωση της εγγύησης. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία Εγγύηση συμμετοχής Λοιπά δικαιολογητικά Όροι: α. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίες αυτών, καθώς και φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων με Νομικά πρόσωπα κλπ. β. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240,00 ευρώ), ήτοι το 10% της τιμής εκκίνησης σε βάθος εξαετίας (5.400,00 x 6 x 10%) και θα επιστραφεί στους δικαιούχους άτοκα, μετά την έκδοση αρμοδίως της απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας. δ. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως για την κατακύρωση της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του, για την σύνταξη και υπογραφεί της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του, ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (των δέκα ημερών), η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα. 6. Χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας Επανάληψη: - 4 -

5 Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Δελφών (Άμφισσα, Πλατεία Κεχαγιά, ισόγεια αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), 30 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 12:00, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 06/02/2014, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διακήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο α) όταν δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λόγω του ασύμφορου του αποτελέσματος ή προκύψει σφάλμα κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και β) όταν μετά την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή και μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της Δημ. Επιτροπής, δεν προσέλθουν έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση (εδ. β της προηγούμενης παραγράφου) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του και ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό στο όνομα αυτού, το οποίο μπορεί να μειωθεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επανάληψη της δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί με νέα δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, με τους όρους της πρώτης διακήρυξης. Η επανάληψη της δημοπρασίας θα ενεργηθεί με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά τη προηγούμενη δημοπρασία. Εάν και κατά τον επαναληπτικό αυτό διαγωνισμό δεν αναδειχθεί πλειοδότης, η μίσθωση των εγκαταστάσεων θα γίνει με απευθείας σύμβαση, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και με βάση τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 7. Δημοσίευση: Η παρούσα διακήρυξη της Δημοπρασίας θα δημοσιευτεί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της στους πίνακες των ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δήμου Δελφών στην Άμφισσα και στην επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας αυτής, θα δημοσιευθεί ομοίως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Δήμου. Γ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων: ΓΕΝΙΚΑ Το Δασικό Χωριό (Δ.Χ.) Καψίτσας της Τ.Κ. Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών, βρίσκεται στη θέση «Καψίτσα» σε υψόμετρο 1100 μ., σε απόσταση 19 χιλιομέτρων από την πόλη της Άμφισσας σε περιφραγμένη έκταση 78 στρεμμάτων. Συγκροτείται από είκοσι (20) ξύλινους ασφαλτο/κεραμοσκεπείς οικίσκους δύο δωματίων μικτού εμβαδού 55 τ.μ. και ένα (1) όμοιας κατασκευής εστιατόριο μικτού εμβαδού 190 τ.μ. εξοπλισμένων με έπιπλα, συσκευές κουζίνας και οικιακό εξοπλισμό, όπως αυτός αναλυτικά έχει καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα καταμετηρηθεί με απόλυτη ακρίβεια με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Άρθρο 1 ο : Συμμετοχή στη δημοπρασία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ισοδύναμου ιδρύματος τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240,00 ευρώ) ως ανωτέρω (Κεφ. Β άρθρο 5 περ. γ ) για τη συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Δασικού Χωριού «Καψίτσα», που θα απευθύνεται στον Δήμο Δελφών. 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των ειδικών και γενικών όρων της μίσθωσης (διακήρυξη, Γ.Σ.Υ. και κανονισμό λειτουργίας) τους οποίους θα αποδέχεται. Επίσης θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την πραγματική κατάσταση του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ως έχουν

6 3. Βεβαιωτική πράξη αποδεικτικής της επικαλούμενης ιδιότητας (για το Ν.Π.) και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και απόφαση του αντίστοιχου φορέα για τη συμμετοχή και εκπροσώπησή του στη δημοπρασία. 4. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας Ο.Τ.Α. / κλπ -Την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, εκπροσωπούμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι, είτε κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. -Όλες οι εγγυήσεις πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της -Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, τη σύμβαση ή από το νόμο. 5. Επιχειρηματικό σχέδιο (πλάνο) και στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής επάρκειας, για τη λειτουργία του χώρου σε βάθος εξαετίας, συσχετιζόμενο κυρίως με την ανάδειξη του Δασικού Χωριού σε τουριστικό πόλο της Άμφισσας, σε διασύνδεση με τους λοιπούς τουριστικούς προορισμούς του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχει το συνημμένο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο υποβάλλεται σε Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από: α) τον Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα του Τουρισμό, που προεδρεύει της Επιτροπής, β) τον αρμόδιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο, γ) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού και δ) τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη Δημοπρασία, η οποία το αξιολογεί σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 1 και εφόσον κρίνει ότι αποτελεί ένα πλάνο αξιόλογο, ρεαλιστικό και εναρμονιζόμενο με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική επάρκεια του υποψηφίου, τότε επιτρέπεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου στη δημοπρασία, άλλως ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τον αποκλεισμό του εξαιτίας του λόγου αυτού. Κατά της απόφασης αποκλεισμού χωρεί ένσταση σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίησή της, που εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή το πολύ την επομένη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της. Το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μίσθωσης, που θα υπογραφεί και δεσμεύει τον ανάδοχο μισθωτή για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός παραμένει μισθωτής. 6. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό αντικλήτου, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του. Άρθρο 2 ο : Εξέταση δικαιολογητικών Ενστάσεις. 1. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η Επιτροπή (Ο.Ε.) της δημοπρασίας: Ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποκλείει να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όσους δεν έχουν όλα τα δικαιολογητικά και η απόφαση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά. -Καταχωρεί στο πρακτικό τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, που έχουν όλα τα δικαιολογητικά. 2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις για τον αποκλεισμό τους από τη δημοπρασία. Η Επιτροπή επιλαμβανόμενη των ενστάσεων, εξετάζει τους προβαλλόμενους από τον ενιστάμενο λόγους και αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή της, αποδεχόμενη ή απορρίπτουσα τις ενστάσεις και την καταχωρεί στα πρακτικά. Άρθρο 3 ο : Διεξαγωγή της δημοπρασίας. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχισθεί και πέραν της από την διακήρυξη ορισθείσας ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά

7 Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά την σειρά εκφωνήσεως μαζί με το όνομα του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον κάθε ένα πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Κάθε προσφορά δεν μπορεί να έχει διαφορά από την προηγούμενη μικρότερη των είκοσι 20,00 ευρώ (ανά μήνα). Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος, υπογράφει αντί αυτού άλλος με βάση ειδικό νόμιμο πληρεξούσιο ή δύο πρόσωπα που παρίστανται κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας τα οποία καλεί η Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσαν άγνοια γραμμάτων. Άρθρο 4 ο : Σύμβαση Δαπάνες Συνέπειες άρνησης παραλαβής μισθίου. 1. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατακύρωσης της δημοπρασίας, καλείται εγγράφως από το Δήμο, ο ανάδοχος που επιλέχθηκε, να προσέλθει στα γραφεία του σε τακτή προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος οφείλει: α. Να προσέλθει με τον αξιόχρεο εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Προκειμένου να τεκμηριωθεί το αξιόχρεο του εγγυητή, αυτός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το τελευταίο εκκαθαριστικό του σημείωμα, απ το οποίο πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα κάλυψης του μισθώματος τουλάχιστον ενός έτους. β. Να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ανοιχτής διάρκειας, ποσού που καθορίζεται στην παράγραφο 4 της διακήρυξης, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών πέρα από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. γ. Να καταβάλει το μίσθωμα, κρατήσεις χαρτοσήμου κλπ, όπως στην παρ.2 της διακήρυξης προβλέπεται. δ. Να προσκομίσει εξοφλημένα τα τιμολόγια δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους, κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στο Δήμο. 2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στην τοποθεσία του Δασικού Χωριού, για την παραλαβή του μισθίου και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη και στο άρθρο 11 της παρούσας. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο άρνηση παραλαβής του μισθίου έχει σα συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, που συντελείται με απόφαση του Δημάρχου. Άρθρο 5 ο : Μίσθωμα. 1. Μίσθωμα είναι αυτό που προσφέρθηκε στο διαγωνισμό και καταβάλλεται κατά τους όρους της διακήρυξης. (παρ.2). 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος επιβάλλονται και εισπράττονται από το Δήμο τόκοι υπερημερίας για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, και για τη διάρκεια τριών μηνών. Μετά την παρέλευση τριμήνου εισπράττονται τα οφειλόμενα από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή αποκαθίσταται από τον μισθωτή κατά το ποσό που θα ελαττωθεί, εντός τασσόμενης από το Δήμο προθεσμίας. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι αυτό που νόμιμα ισχύει για χρέη προς το δημόσιο. Σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, η οποία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οριστικοποιείται με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες. Στη συνέχεια ο Δήμος θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο. 3. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος για βλάβη των εγκαταστάσεων, παρά μόνο λόγω ανωτέρας βίας και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου οι καταστροφές αυτές να αποκατασταθούν

8 4. Ο (υφιστάμενος ή μελλοντικός) εξοπλισμός του Δασικού Χωριού μετά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης με οποιονδήποτε τρόπο θα παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία και διάθεση του Δήμου, πλην αυτών που συμπλήρωσε με δική του ευθύνη και εξυπηρέτηση ο μισθωτής και για τον οποίο δεν έγινε συμψηφισμός με τα μισθώματα. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικά του έξοδα και επιμέλεια για την καλή και τακτική συντήρηση του άνω εξοπλισμού και να ενημερώνει εγγράφως το Δήμο (Τεχνική Υπηρεσία) για κάθε πρόβλημα ή φθορά που παρουσιάζεται η οποία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της καλής συντήρησης. Ο Δήμος δύναται να παρέχει διευκόλυνση ή βοήθεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτημα του μισθωτή. Άρθρο 6 ο : Λήξη μίσθωσης. 1. Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις, σε κατάσταση που προσδιορίζεται στην παρ.3 της διακήρυξης. Επίσης κατά την παράδοση του μισθίου, ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης, μέχρι τότε, των διαφόρων οργανισμών, εταιρειών, όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ, υποχρεούμενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου, άλλως τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών πέρα από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του μισθίου. 2. Η παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωση της μίσθωσης και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει το μισθωτή με τις νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 7 ο : Μεταβίβαση εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση των οικημάτων του Δασικού Χωριού καθώς και η καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της μερικής ή ολικής εκμετάλλευσης αυτού σε άλλον. Σε περίπτωση αλλαγής μορφής του αναδόχου, οι υποχρεώσεις αυτού μεταφέρονται αυτούσιες στον φορέας στον οποίο συγχωνεύονται, συνενώνονται κλπ. Άρθρο 8 ο : Λύση σύμβασης. 1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. 2. Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύμβαση λύεται με καταγγελία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης. 3. Η λύση της σύμβασης με καταγγελία που γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχει τις παρακάτω συνέπειες: - Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. - Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι την παράδοση του μισθίου. - Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση του Δήμου για παράδοση. Η πρόσκληση, κοινοποιείται στον μισθωτή με αποδεικτικό επίδοσης. Αν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, ο Δήμος έχει δικαίωμα να αποβάλλει αυτόν με κάθε νόμιμο μέσο. - Ο Δήμος, έχει δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά, την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή. Άρθρο 9 ο : Κατάσταση Δασικού Χωριού Συντήρηση Επισκευή - 8 -

9 1. Το Δασικό Χωριό εκμισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται και η οποία είναι πλήρως και αναλυτικά γνωστή στον μισθωτή, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του, που υπεβλήθη κατά το άρθρο 1 παρ.2 της παρούσας. 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιάζεται στο εξής και στην καλή και συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, δεν ευθύνεται όμως για την αποκατάσταση των βλαβών που υφίστανται κατά την ημέρα της παράδοσης παραλαβής των εγκαταστάσεων του Δασικού Χωρίου και τυχόν επιδεινώσεις που θα προκύψουν εξαιτίας αυτών. Στην έννοια της συνεχούς συντήρησης συμπεριλαμβάνεται και η ανά έτος επάλειψη όλων των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών των οικίσκων και των άλλων κατασκευών, με τον εξής τρόπο: α) Θα προηγείται υαλοχαρτάρισμα όλων των συντηρούμενων ξύλινων επιφανειών, β) Θα ακολουθεί επάλειψη με λινέλαιο εξαιρετικής ποιότητας και γ) Η συντήρηση θα ολοκληρώνεται με την επίστρωση με βερνίκι δύο συστατικών, εξαιρετικής ποιότητας. Τα υλικά θα προμηθεύεται ο μισθωτής και η ποιότητά τους θα εγκρίνεται από το Δασαρχείο Άμφισσας. 3. Ο Δήμος υποχρεούται να προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων συντήρησης, επισκευών κλπ. 4. Η παράβαση των παραπάνω όρων, που θεωρούνται ουσιώδεις, αποτελούν λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης, με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες. Άρθρο 10 ο : Προσθήκες Βελτιώσεις Μεταρρυθμίσεις μισθίου. 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να μην προβεί σε αυθαίρετες επεμβάσεις και τοποθέτηση κατασκευών τόσο στα οικήματα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός της περίπτωσης εμπλουτισμού των υποδομών για καλύτερη πυρασφάλεια. 2. Για τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του Δασικού Χωριού τα οποιαδήποτε αναγκαία έργα και επεμβάσεις προγραμματίζονται, μελετώνται και υλοποιούνται από τη Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εμποδίσει την κατασκευή των δασοτεχνικών έργων από τη Δασική Υπηρεσία. 3. Κάθε προσθήκη, βελτίωση ή συμπλήρωση του Δασικού Χωριού από τον μισθωτή, προϋποθέτει την σχετική έγκριση της Δασική Υπηρεσίας, οι κατά τα ανωτέρω προσθήκες, βελτιώσεις ή συμπληρώσεις, περιέχονται στην κυριότητα του Δημοσίου μετά τη λήξη ή διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία αποζημίωση. Άρθρο 11: Παράδοση Παραλαβή μισθίου 1. Η παράδοση στο μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. Η παράδοση παραλαβή θα συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο και τεχνική έκθεση με πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, όπου θα καταγράφονται αναλυτικά και οι απαιτούμενες επισκευές προκειμένου να επανέλθει ο χώρος στην προτέρα καλή του κατάσταση, καθώς και οι ελλείψεις στον εξοπλισμό σε σχέση με αυτόν που έχει παραδοθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας. 2. Η παράδοση του μισθίου στο μισθωτή και η παραλαβή μετά την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 3. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο μαζί με όλα τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τα κινητά μέρη σε άριστη κατάσταση, υποχρεούται δε να αποκαταστήσει πλήρως κάθε μη φυσιολογική φθορά αυτών. 4. Κατά την παράδοση του Δασικού Χωριού ο μισθωτής πρέπει να τακτοποιήσει όλους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί, υποχρεούμενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημέρα παράδοσης του μισθίου στο Δήμο, άλλως τα ποσά ως και τυχόν τόκοι υπερημερίας θα εισπράττονται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Η επιστροφή της εγγυητικής στον μισθωτή γίνεται μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα