ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νίκος Κουλούρης Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ 1 Η Ιουνίου

2 Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Σύµφωνα µε το νέο νόµο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3431/2006), µεταξύ των γενικών αρχών που διέπουν το πλαίσιο ρύθµισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι και η διασφάλιση της «διατήρησης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών» (άρθρο 3, παρ. στστ ). Ο έλεγχος της τήρησης των αρχών αυτών είναι κατεξοχήν αρµοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) (άρθρο 6, παρ.1 του ν. 3431/2006). Να επισηµανθεί, βεβαίως, ότι στο άρθρο 4, παρ.2, του νόµου αυτού, προβλέπεται για πρώτη φορά ότι «ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρµόδιος για τη χάραξη πολιτικής επί της ασφαλείας των δηµόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικιονωνιών από κοινού µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους Υπουργούς». Η συγκεκριµένη αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ υφίστατο και υπό το κράτος ισχύος του προηγούµενου νόµου περί τηλεπικοινωνιών (ν. 2867/2000,) σύµφωνα µε τον οποίο η ΕΕΤΤ ασκούσε έλεγχο ως προς την τήρηση από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων των «ουσιωδών απαιτήσεων», µεταξύ των οποίων ρητά συγκαταλέγονταν α) η «ασφάλεια λειτουργίας δικτύου» και β) η «διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου» (άρθρο 2). Β. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΧ του νέου νόµου (3431/2006), η Γενική Αδεια παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύναται να συνοδεύεται µεταξύ άλλων από α) «όρους που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών» (άρθρο 13 Παραρτήµατος), β) κανόνες «ασφάλειας δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από µή επιτρεπόµενη πρόσβαση» (άρθρο 14 Παραρτήµατος) και γ) «προδιαγραφές χρήσης ώστε σε περίπτωση µείζονος καταστροφής να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης µε τις δηµόσιες αρχές» (άρθρο 10 του Παραρτήµατος). Τους όρους και κανόνες αυτούς, σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο (3431/2006), τους προσδιορίζει η ΕΕΤΤ κατά την έκδοση του Κανονισµού Γενικών Αδειών παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2

3 Γ. Σύµφωνα, τέλος, µε τον ισχύοντα µεταβατικώς «Κανονισµό Ειδικών Αδειών» (Αποφ. 207/2/2001) που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΤ, η Ειδική Αδεια παροχής δικτύων µπορεί να περιλαµβάνει όρους, µεταξύ των οποίων προβλέπονται και α) όροι «που σκοπούν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε ουσιώδεις απαιτήσεις» (στις οποίες περιλαµβάνονται κατά την κοινοτική νοµοθεσία η ασφάλεια και η ακεραιότητα του δικτύου) και β) «απαιτήσεις σχετικά µε τη γεωγραφική κάλυψη, την ποιότητα, τη διαθεσιµότητα και τη µονιµότητα µιάς υπηρεσίας ή δικτύου» (άρθρο 10, παρ.2). Τέτοιοι όροι έχουν συµπεριληφθεί στις Ειδικές Αδειες που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΤ.. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, συνιστάται ο «Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών». Αποστολή του Οργανισµού αυτού είναι η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των Κρατών µελών της Ε.Ε., έτσι ώστε «να προλαµβάνουν, να αντιµετωπίζουν και να ανταποκρίνονται στα προβλήµατα ασφαλείας δικτύων και πληροφοριών» (άρθρο 2, παρ.1). 3

4 ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Σύµφωνα µε τον διεθνώς αποδεκτό τεχνικό ορολογικό προσδιορισµό, τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της ασφάλειας δικτύων είναι τα ακόλουθα : - Εµπιστευτικότητα ( Confidentiality ) - Ακεραιότητα ( Integrity ) - Υπευθυνότητα ενεργειών ( Accountability ) - ιαθεσιµότητα ( Availability ) Από τα χαρακτηριστικά αυτά το πρώτο (εµπιστευτικότητα) αποτελεί κατεξοχήν αρµοδιότητα της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ), ενώ τα υπόλοιπα τρία συνιστούν κατεξοχήν αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ. Τα υπόλοιπα αυτά βασικά χαρακτηριστικά (ακεραιότητα, υπευθυνότητα ενεργειών και διαθεσιµότητα) επιδέχονται περαιτέρω ανάλυση στα ακόλουθα επιµέρους χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών : - Survivability - Reliability - Viability - Maintainability - Portability - Interoperability - Compatibility - Fault tolerance Η βάσει των ανωτέρω βασικών και επί µέρους χαρακτηριστικών «ασφαλής» λειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (quality of service), πράγµα το οποίο είναι εν τέλει το µείζον ζητούµενο. Είναι σαφές και αδιαµφισβήτητο, και από νοµοθετικής και από τεχνικής οπτικής γωνίας ότι η «ασφαλής» λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο µέτρο που δεν αφορά το απόρρητο της µεταδιδόµενης πληροφορίας, αποτελεί εποπτικό πεδίο κατεξοχήν αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ, την οποία οφείλει να ενασκεί ως η κοινοτικά προβλεπόµενη ελληνική Εθνική Ρυθµιστική Αρχή. Η ρυθµιστική ευθύνη της διασφάλισης του απορρήτου επιφυλάσσεται από το Σύνταγµα σε άλλη ΑΡΧΉ, την Α ΑΕ, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω. 4

5 ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αναφέρεται και στον Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια ικτύων και Πληροφοριών, αποτελεί αιτία ολοένα και µεγαλύτερης ανησυχίας στην κοινωνία, λόγω κυρίως της πιθανότητας να ανακύψουν προβλήµατα σε βασικά συστήµατα πληροφοριών, που να οφείλονται στην πολυπλοκότητα των συστηµάτων, σε ατυχήµατα, σφάλµατα και επιθέσεις, και τα οποία µπορούν να έχουν συνέπειες για την υλική υποδοµή παροχής υπηρεσιών ζωτικής σηµασίας για την ευηµερία των πολιτών. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό ο όρος "ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών" ορίζεται ως εξής: η δυνατότητα ενός δικτύου ή ενός συστήµατος πληροφοριών να ανθίσταται, σε συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, σε ατυχήµατα ή σε παράνοµες ή κακόβουλες δράσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιµότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα όσον αφορά τα δεδοµένα που έχουν αποθηκευθεί ή µεταδίδονται καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τα εν λόγω δίκτυα ή συστήµατα ή είναι προσβάσιµες µέσω αυτών. Αναλύοντας περαιτέρω τον όρο «ασφάλεια» στα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διακρίνουµε τρεις βασικούς άξονες τους οποίους περιλαµβάνει: α) Την ασφάλεια του δικτύου και των προσφερόµενων υπηρεσιών. β) Την ασφάλεια του απορρήτου της πληροφορίας και των σχετικών δεδοµένων κίνησης που διακινούνται µέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. γ) Την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο άξονας (α) αναφέρεται σε θέµατα διαθεσιµότητας και ακεραιότητας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ανθεκτικότητα και την δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ουσιαστικά µε τον όρο ακεραιότητα ενός δικτύου ή 5

6 υπηρεσίας εννοούµε την δυνατότητα του δικτύου ή της υπηρεσίας να λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα µειωµένης ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες που λαµβάνει ο τελικός χρήστης, ενώ µε τον όρο διαθεσιµότητα εννοούµε την ικανότητα του δικτύου ή της υπηρεσίας να είναι σε λειτουργία και να είναι προσβάσιµα από τους τελικούς χρήστες σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, ή σε οποιαδήποτε στιγµή µίας µεγαλύτερης χρονικής περιόδου. Ο άξονας (β) αναφέρεται σε θέµατα αυθεντικότητας και εµπιστευτικότητας που αφορούν στην προστασία των δηµοσίων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση και σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε κανόνες που πρέπει να ορισθούν προκειµένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων κίνησης και να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τα δεδοµένα τα οποία έχουν σταλεί, έχουν παραληφθεί ή έχουν αποθηκευθεί είναι πλήρη και αµετάβλητα. Στα πλαίσια του παρόντος άξονα καθορίζονται και τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των Χρηστών, από προσπάθειες ακρόασης, υποκλοπής, αποθήκευσης ή άλλου είδους παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών τους. Ο άξονας (γ) αναφέρεται σε θέµατα εµπιστευτικότητας που αφορούν στην διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής και σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τους κανόνες που πρέπει να ορισθούν σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ή τη διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον πάροχο του δικτύου ή των υπηρεσιών σε τρίτους. Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο όπως νωρίτερα παρουσιάστηκε και την ανωτέρω ανάλυση της έννοιας της ασφάλειας στα δίκτυα και πληροφορίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι σαφές ότι η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για θέµατα ασφάλειας των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άξονας α), ενώ παράλληλα εκ του νόµου της έχει ανατεθεί και η αρµοδιότητα αναφορικά µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές θέµα που σχετίζεται µε τον άξονα (β) και έχει να κάνει µε την αυθεντικότητα των πληροφοριών. 6

7 IV. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ Η ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει να κάνει µε την διαθεσιµότητα και την ακεραιότητα των δικτύων. Οι δύο αυτοί παράµετροι µετρούνται και παρακολουθούνται µέσω δεικτών ποιότητας που µπορούν να ορισθούν ανά κατηγορία δικτύων και υπηρεσιών και αντικατοπτρίζουν: την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας την ικανότητα ενός δικτύου να µπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες αυξηµένης κίνησης την αντοχή του δικτύου σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (πράξεις δολιοφθοράς, τροµοκρατικές πράξεις, θεοµηνίες, εκρήξεις, πυρκαγιές) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και το εθνικό νοµικό πλαίσιο, ορίζουν σαφώς τις δυνατότητες παρέµβασης της ΕΕΤΤ. Στα πλαίσια αυτά η ΕΕΤΤ µπορεί: Να ορίσει συγκεκριµένους δείκτες ποιότητας οι οποίοι θα πρέπει να µετριούνται και να δηµοσιεύονται από τους παρόχους των δικτύων και υπηρεσιών Να ορίσει ελάχιστη ποιότητα Καθολικής Υπηρεσίας (υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας) που θα πρέπει να παρέχεται στο σύνολο της χώρας από τον υπόχρεο πάροχο. Να καθορίσει ελάχιστη ποιότητα υπηρεσιών σε παρόχους στους οποίους χορηγούνται ειδικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών Επίσης σύµφωνα µε το Ν.3431/2006: Οι επιχειρήσεις, που λειτουργούν δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα σε σταθερές θέσεις υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα. προκειµένου να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του 7

8 δικτύου και σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τη διαθεσιµότητα του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις, Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, υποχρεούνται να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζουν αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τέλος ο Ν.3431/2006 προς υλοποίηση των ανωτέρω δίνει στην ΕΕΤΤ την δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης µε τους φορείς, να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων µέτρων τα οποία κρίνονται αναγκαία και τα οποία υιοθετούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ. 8

9 V. ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Από την µέχρι σήµερα πρακτική η ΕΕΤΤ έχει κάνει χρήση των αρµοδιοτήτων που της δίνει η εθνική νοµοθεσία και έχει ορίσει ελάχιστη ποιότητα για την Καθολική Υπηρεσία, στόχους ποιότητας σε επιχειρήσεις που τους έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ πήρε την πρωτοβουλία για την δηµιουργία Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών για την σύνταξη του οποίου αρµόδια είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µε την οποία η ΕΕΤΤ συνεργάζεται για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. Σηµειώνεται ότι σε καταστάσεις ανωτέρας βίας είναι πολύ δύσκολο τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών να διατηρήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδα ανάλογα της κανονικής λειτουργίας τους, δεδοµένου ότι ο σχεδιασµός και η διαστασιοποίησή τους έχει γίνει µε στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου φορτίου κίνησης. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι σε θέµατα ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των δικτύων και υπηρεσιών, που σχετίζονται άµεσα µε τον σχεδιασµό τον δικτύων, δεν µπορούν να επιβληθούν συγκεκριµένες ex-ante υποχρεώσεις, µπορούν όµως να προσδιορισθούν κάποιες γενικές απαιτήσεις και να ελεγχθούν ex-post οι πάροχοι κατά πόσο έχουν συµµορφωθεί µε αυτές. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων, δυνάµει του Ν. 3431/2006. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 63 παρ.1 και 2 του Νόµου, «Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας,, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του ή να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα εντός: - ενός µηνός από την κοινοποίηση, ή - συντοµότερης προθεσµίας, ως προς την οποία συµφωνεί ο πάροχος ή την οποία ορίζει η ΕΕΤΤ σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων ή µεγαλύτερης προθεσµίας, που αποφασίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. Αν ο υπόχρεος πάροχος δεν συµµορφωθεί εντός των προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των 9

10 ενδιαφεροµένων, δύναται να επιβάλλει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) σύσταση, β) πρόστιµο από ευρώ έως ευρώ το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.), γ) αναστολή ή ανάκληση των δικαιωµάτων παροχής δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωµάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων». Τέλος, η ΕΕΤΤ κατά την χορήγηση των Ειδικών Αδειών όφειλε, υπό το κράτος ισχύος του προηγούµενου νόµου περί τηλεπικοινωνιών, να θέτει (πράγµα το οποίο και έπραξη) ειδικούς όρους έτσι ώστε να πληρούνται οι «Ουσιώδεις Απαιτήσεις», στις οποίες περιλαµβάνεται κατεξοχήν η ασφάλεια δικτύων. Για παράδειγµα, στην απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθµ. 226/4/ µε θέµα «Χορήγηση στην Εταιρεία µε την επωνυµία «Παναφον Ανώνυµη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Panafon», Ειδικής άδειας για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών 2 ης γενιάς και την παροχή δηµοσίων κινητών τηλεπικοινωνιακών 2 ης γενιάς» περιέχεται το άρθρο 18 περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών καθώς και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνιστούν εννοιολογικά υποσύνολα της ασφάλειας δικτύων. Ειδικότερα στις παραγράφους 18.3 και 18.4 αναφέρονται τα εξής : «18.3 Εµπιστευτικότητα των Επικοινωνιών Για την προστασία των Χρηστών του ικτύου και των Αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών, απαγορεύεται αυστηρά στον Kάτοχο της Άδειας να παρακολουθεί, καταγράφει, ακροάται, µαγνητοφωνεί, µαγνητοσκοπεί, αποκαλύπτει και αναµεταδίδει το περιεχόµενο οποιασδήποτε επικοινωνίας, ή µε οποιονδήποτε τρόπο να παρεµβαίνει για οποιονδήποτε λόγο σ' αυτήν, χωρίς την προηγούµενη ρητή συναίνεση του Χρήστη και υπό τον όρο ότι η σχετική παρέµβαση αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας του ικτύου και των Αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών ή άλλους αποκλειστικά τεχνικούς ελέγχους. Kατ' εξαίρεση, επιτρέπεται τέτοιου είδους παρέµβαση µόνον αν ο Κάτοχος της Άδειας εξουσιοδοτείται να το πράξει από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες. 10

11 18.4 Απόρρητο Προσωπικών Πληροφοριών των Χρηστών Περιορισµοί του Απορρήτου Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6.12 της παρούσας, ο Κάτοχος της Άδειας δεν επιτρέπεται να διαθέτει προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών, ούτε να τις χρησιµοποιεί για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους αυτές δόθηκαν από τον Χρήστη, εκτός αν ο Χρήστης συναινεί εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος της Άδειας δύναται να χρησιµοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες ενός Χρήστη µόνο για λόγους που αφορούν στην παροχή του ικτύου και των Αδειοδοτούµενων Υπηρεσιών στον εν λόγω Χρήστη, εκτός αν άλλως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.» 11

12 VΙ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΩΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Συντάγµατος, όπως η εν λόγω διάταξη έχει µετά την Αναθεώρηση του 2001, τα ζητήµατα του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας ανατίθενται σε Ανεξάρτητη Αρχή. Η διάταξη ορίζει τα εξής: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. 2. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο της παραγράφου 1». Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3115/2003 η Αρχή αυτή είναι η Α ΑΕ. Συγκεκριµένα ορίζεται: «Συνιστάται, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Συντάγµατος, Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.), µε σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Στην έννοια της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της τήρησης των όρων και της διαδικασίας άρσης του απορρήτου.» Στο Άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3115/2003 καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Α ΑΕ, από τις οποίες σταχυολογούνται όσες αναφέρονται στο απόρρητο των επικοινωνιών ως υποσύνολο της έννοιας της ασφάλειας δικτύων : «Η Α..Α.Ε., για την εκπλήρωση της αποστολής της, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) ιενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισµό, αρχεία, τράπεζες δεδοµένων και έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), άλλων δηµοσίων υπηρεσιών, οργανισµών, επιχειρήσεων του 12

13 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε ταχυδροµικές, τηλεπικοινωνιακές ή άλλες υπηρεσίες σχετικές µε την ανταπόκριση και την επικοινωνία. [ ]. β) Λαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε την αποστολή της, από τις υπό το στοιχείο α' υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις, καθώς και από τους εποπτεύοντες Υπουργούς. γ) Καλεί σε ακρόαση, από τις υπηρεσίες, οργανισµούς, νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α', τις διοικήσεις, τους νόµιµους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο κρίνει ότι µπορεί να συµβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της. ε) Εξετάζει καταγγελίες σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των αιτούντων, όταν θίγονται από τον τρόπο και τη διαδικασία άρσης του απορρήτου. ιβ) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διά των οποίων ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια σε σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες της, καθώς και µε την εν γένει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.» Σε εφαρµογή των ανωτέρω η Α ΑΕ έχει δηµοσιεύσει σειρά Κανονισµών, οι πλέον ενδιαφέροντες των οποίων είναι οι ακόλουθοι : α) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Απόφαση αριθ. 629α, ΦΕΚ 87/Β/ ), β) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Απόφαση αριθ. 630α, ΦΕΚ 87/Β/ ), γ) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω ασυρµάτων δικτύων (Απόφαση αριθ. 631α, ΦΕΚ 87/Β/ ), δ) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου στις ιαδικτυακές επικοινωνίες και τις συναφείς υπηρεσίες και εφαρµογές (Απόφαση αριθ. 632Α, ΦΕΚ 88/Β/ ), ε) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου ιαδικτυακών υποδοµών (Απόφαση αριθ. 633Α, ΦΕΚ 88/Β/ ), στ) τον Κανονισµό για τη διασφάλιση του απορρήτου εφαρµογών και χρήστη ιαδικτύου (Απόφαση αριθ. 634Α, ΦΕΚ 88/Β/ ),. 13

14 Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι το άρθρο 3 του Κανονισµού 629α της Α ΑΕ που αφορά την πολιτική διασφάλισης του απορρήτου κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το άρθρο 4 του ιδίου κανονισµού που αφορά χάραξη και στοιχεία της πολιτικής διασφάλισης και ιδίως το άρθρο 6 που αφορά τα ευάλωτα σηµεία δικτύου κινητών υπηρεσιών. Το άρθρο 6 του ως άνω κανονισµού έχει ως εξής: «Ευάλωτα Σηµεία ικτύου Κινητών Επικοινωνιών Ενδεικτικά αναφέρονται ευάλωτα σηµεία σε επιθέσεις και παραβιάσεις: 1. Τερµατικών συσκευών χρηστών: α) Η ίδια η συσκευή β) Το αρχείο των εξερχόµενων ή εισερχόµενων κλήσεων γ) Το αρχείο των καλούντων και καλούµενων αριθµών δ) Ο τυχόν ενσωµατωµένος αυτόµατος τηλεφωνητής ε) Τυχόν µνήµη καταγραφής στ) Κάρτα Ταυτότητας Συνδροµητή (SIM) 2. ικτύου: α) Σταθµός Βάσης β) Μικροκυµατικές Ραδιοζεύξεις (µεταξύ σταθµών βάσης, κ.α.) γ) Αλγόριθµοι Κρυπτογράφησης δ) ιακοµιστές (servers) ε) Το φωνητικό ταχυδροµείο (Voice mail). στ) Κεντρικοί κατανεµητές Παρόχου ζ) Κέντρα µεταγωγής και συνδέσεις του δικτύου κινητών επικοινωνιών µε το σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο η) Οι δροµολογητές κλήσεων όταν υπάρχει εκτροπή των κλήσεων σε εναλλακτικό φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θ) Η αποκάλυψη κλειδιών που χρησιµοποιούνται για κρυπτογράφηση. Ο πάροχος κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ενηµερώνει τους χρήστες µε συγκεκριµένα µέσα (γραπτές οδηγίες κ.λπ.) για τα ευάλωτα σηµεία που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους και θα λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα για την προστασία των ευάλωτων σηµείων που ανήκουν στην δικαιοδοσία του.» Στο άρθρο 10 του Ν.3115/2003 προβλέπονται ποινικές και στο άρθρο 11 διοικητικές κυρώσεις αντίστοιχα σε περίπτωση παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο. 14

15 VII. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Ν.2774/1999 ρυθµίζει την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Πέραν αυτού, ο Ν.2472/1997 εφαρµόζεται για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν ρυθµίζεται ειδικότερα από τον Ν.2774/1999. Τέλος, η Οδηγία 2002/58/ΕΚ αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η Οδηγία αυτή λαµβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και πρόκειται να µεταφερθεί προσεχώς στο Ελληνικό δίκαιο. Ηδη σχετικό Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου ικαιοσύνης είναι κατατεθειµένο στη Βουλή και επίκειται εντός των ηµερών η συζήτησή του. 15

16 VIII. ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ CASE STUDY : Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Το άρθρο 19 παρ. 2 του Συντάγµατος, µετά την πρόσφατη αναθεώρησή του, αναθέτει ειδικώς σε Ανεξάρτητη Αρχή την Προστασία του Απορρήτου των Επικοινωνιών, την οποία ο νοµοθέτης µε µεταγενέστερο του Ν.2867/2000 νόµο (το Ν.3115/2003 ΦΕΚ 47/Β/ ) όρισε ότι είναι η Α ΑΕ και καθόρισε τις αρµοδιότητές της. Συνεπώς, η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών αποτελεί αρµοδιότητα της Α ΑΕ. Η ΕΕΤΤ δύναται να ενεργήσει και ενδεχοµένως να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται για παράβαση όρων της Ειδικής Αδείας παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα µη τήρηση των Ουσιωδών Απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στην Ειδική Άδεια ενός παρόχου, αφού όµως πρώτα αποφανθεί η σύµφωνα µε το Σύνταγµα καθ ύλην αρµόδια Ανεξάρτητη Αρχή, δηλαδή η Α ΑΕ, ότι ο εν λόγω πάροχος παρέβη τη νοµοθεσία σε θέµατα που άπτονται του απορρήτου. Συνεπώς, η αρµοδιότητα της ΕΕΤΤ οφείλει να ασκείται αφού πρώτα η Α ΑΕ αποφανθεί σχετικά µε το ζήτηµα παράβασης των εκ της νοµοθεσίας περί απορρήτου υποχρεώσεων µιας επιχείρησης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνεπώς αφού η Α ΑΕ ασκήσει τις συνταγµατικά προβλεπόµενες και στο νόµο οριζόµενες αρµοδιότητές της, όπως εξειδικεύονται µε τους Κανονισµούς της. 16

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου Σεµινάρια για Προσωπικό Αρµοδιότητες της Α ΑΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου οµή Παρουσίασης 1. Σκοπός της Α ΑΕ 2. ιάρθρωση της Α ΑΕ 3. Αρµοδιότητες 4. Έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από την Α ΑΕ 5. Παραχθέν

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 225/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 208/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ»

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» Κυριάκος Κορδώνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4/09/2014 ΑΡΙΘ. : 731/06 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για την έκδοση κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία

Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία Απόρρητο των Επικοινωνιών: Η ελληνική εµπειρία Χρήστος ουληγέρης Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών cdoulig@unipi.gr Ηµερίδα ΤΕΕ- ΣΑ, ΥΜΕ 1 Ιουνίου 2006 οµή Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Αθήνα, 12-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/12-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

9 Σχόλια Παραρτήματος...7

9 Σχόλια Παραρτήματος...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Καθορισμό της μορφής των Καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του. Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ΑΔΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 11-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας WIND με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αρριανού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με το Ν. 3115/03, συστάθηκε, σε εκτέλεση του άρθρου 19 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1082 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 182/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα