ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές) για την χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ επί των Ενοποιημένων και Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση από 01/07/2011 έως 30/06/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας Α.Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ και του Ομίλου εταιρειών αυτής, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και συνδεδεμένων προσώπων και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου για την επόμενη οικονομική χρήση. Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01/07/ /06/2012) Η εντεινόμενη οικονομική ύφεση στην παγκόσμια και κυρίως στην ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την δραματική μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος είχαν σημαντική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της Λιανικής αλλά και της Χονδρικής πώλησης, προϊόντων που υπάγονται στην κατηγορία των ειδών πολυτελείας. Η Διοίκηση του Ομίλου διαβλέποντας την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία ήδη από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης έλαβε αποφάσεις που συνέβαλαν στο να περιοριστούν στο ελάχιστο οι δυσμενείς συνέπειες της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας. Στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της, ολοκλήρωσε την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων που είχε συνάψει για την αγορά ακινήτων της εταιρείας με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για επιμήκυνση των ληξιπρόθεσμων δόσεων ενός μακροπρόθεσμου δανείου που έληξε σε νέα σύμβαση με μακροπρόθεσμη διάρκεια. 3

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Επίσης, η Εταιρεία εντός της κλειόμενης χρήσεως κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες να περιορίσει τα λειτουργικά της κόστη, προσαρμοζόμενη στη μείωση του κύκλου εργασιών, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά λόγω της πτώσης της καταναλωτικής ζήτησης. Έτσι, η Εταιρεία στο πλαίσιο επαναπροσδιορισμού της εμπορικής της στρατηγικής προχώρησε σε αλλαγές στο δίκτυο πωλήσεών της, κλείνοντας ορισμένα καταστήματα των οποίων η απόδοση δεν ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς της στόχους. Πιο συγκεκριμένα, το κατάστημα της LOEWE στο πολυκατάστημα Golden Hall έκλεισε στις αρχές της τρέχουσας χρήσεως και δυο καταστήματα λιανικής στην Θεσσαλονίκη και Γλυφάδα έκλεισαν στο τέλος της κλειόμενης χρήσεως. Επιπρόσθετα, διευρύνθηκε η αναδιάρθρωση του δικτύου πώλησης της Εταιρείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη διακόπτοντας ορισμένες συνεργασίες με πολυκαταστήματα των οποίων οι πωλήσεις παρουσίαζαν πτωτική πορεία και συνάπτοντας νέες εμπορικές συνεργασίες σε επίπεδο χονδρικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες σχετικά με το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας. Διακοπή εγκατάστασης γραφείων 7ου ορόφου - Γραφεία Διεύθυνσης - Μπουμπουλίνας 20 Διακοπή εγκατάστασης γραφείων 4ου ορόφου - Marketing - Μπουμπουλίνας 20 Λύση σύμβασης παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου - The Mall Athens Παύση λειτουργίας καταστήματος Longchamp - Golden Hall Παύση λειτουργίας καταστήματος Longchamp - The Mall Athens -Παράδοση αποθήκης ΑΙΑ Παύση λειτουργίας καταστήματος Μητροπόλεως 46-48,Θεσσαλονίκη Παύση λειτουργίας καταστήματος Γλυφάδας Δούσμανη 9 Πώληση δύο εταιρικών οχημάτων κι ενός δικύκλου Η Διοίκηση του Ομίλου, μέσω της αναδιάρθρωσης του δικτύου, προσδοκά ότι θα μπορέσει να αναστρέψει τα οικονομικά αποτελέσματα και να δραστηριοποιηθεί πλέον σε καταστήματα που του αποφέρουν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα και ταμειακές ροές. Στα ανωτέρω μέτρα θα πρέπει να προσθέσουμε και τον περιορισμό του προσωπικού της Εταιρεία σε 25 άτομα από 46 που ήταν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης (30/06/2011) και την αλλαγή του τρόπου απασχόλησης αυτών, με το σύστημα της μερικής απασχόλησης καθώς και με την περιστολή των διοικητικών δαπανών (ενοίκια γραφείων και κεντρικής αποθήκης, ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων αυτοκινήτων και τα άμεσα συνδεδεμένα με αυτά έξοδα και επιβαρύνσεις). Η διοίκηση της εταιρείας από την προηγούμενη χρήση είχε προβεί σε ενέργειες για την μείωση των λειτουργικών της εξόδων οι οποίες επαναξιολογήθηκαν στην τρέχουσα χρήση και εφαρμόστηκαν νέοι τρόποι για την μείωση των λειτουργικών εξόδων, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη τις νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και την επιρροή που έχουν στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Συνοπτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: 4

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ % μεταβολής Κύκλος Εργασιών ,13% Μικτό Κέρδος ,00% EBITDA (1.738) (951) 82,75% Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας (2.164) (1.889) 14,56% μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση των παρακάτω δεικτών. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization - κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων) O Όμιλος ορίζει το μέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων της περιόδου προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περίοδο ή χρήση. Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)» αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κ.λπ.) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κ.λπ.), ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από πώληση, διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ζημίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. ROE (Return On Equity Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων) O Δείκτης ROE μετράει την απόδοση που επιτυγχάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών ανά μέση μονάδα χρηματικής επένδυσης και ορίζεται ως το ποσοστό των Κερδών Μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ως προς τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται σε -942,05% για το 2012 και σε -82,66% για το Την τρέχουσα χρήση οι δείκτες, EBITDA και ROE, έχουν αυξηθεί λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως κατά και 227 λόγω της απομείωσης της αξίας των ακινήτων καθώς και των μισθωτικών δικαιωμάτων αντίστοιχα. 5

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2012 στο πλαίσιο επαναπροσδιορισμού της εμπορικής της στρατηγικής προχώρησε σε αλλαγές στο δίκτυο πωλήσεών της, κλείνοντας ορισμένα καταστήματα των οποίων η απόδοση δεν ανταποκρινόταν στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. εντός της κλειόμενης χρήσης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές συμβάσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για επιμήκυνση των ληξιπρόθεσμων δόσεων ενός μακροπρόθεσμου δανείου που έληξε σε νέα σύμβαση με μακροπρόθεσμη διάρκεια. Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Οι δραστηριότητες του Ομίλου ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε πιθανούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το σχέδιο πρόβλεψης και αντιμετώπισης επικεντρώνεται σε πιθανές απρόβλεπτες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές με σκοπό την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσμενών επιδράσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις ενέργειες και τις αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες του Ομίλου. (α) Κίνδυνος της αγοράς (i) Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται στην Κύπρο και στη Βουλγαρία μέσω των θυγατρικών του εταιρειών. Το λειτουργικό νόμισμα της Κύπρου είναι το ευρώ, ενώ της Βουλγαρίας το LEV. Ωστόσο, δεν προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος καθώς το λειτουργικό νόμισμα της Βουλγαρίας (LEV) έχει σταθερή ισοτιμία με το ευρώ η οποία ανέρχεται σε 1,95584 LEV : 1. (ii) Κίνδυνος τιμής Όπως έχει προαναφερθεί ο Όμιλος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην ελληνική, κυπριακή και βουλγαρική αγορά του οίκου LONGCHAMP. Συνεπώς η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί καθορίζεται από το εξωτερικό και είναι η ίδια διεθνώς. 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε κυμαινόμενα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. αναλύει την έκθεση επιτοκίου σε μια δυναμική βάση. Ποικίλα σενάρια προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόμενος σε αυτά τα σενάρια, ο Όμιλος υπολογίζει την επίδραση στο αποτέλεσμα μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσομοίωση και για όλες τις ισοτιμίες χρησιμοποιείται η ίδια μεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για υποχρεώσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. Στις 30 Ιουνίου 2012, εάν το Euribor ήταν 1% υψηλότερο / χαμηλότερο, με όλες τις άλλες μεταβλητές να παρέμεναν σταθερές, τα καθαρά κέρδη της χρήσης θα ήταν κατά το ποσό των 67 και 69 χαμηλότερα / υψηλότερα για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, κυρίως λόγω των υψηλότερων / χαμηλότερων δαπανών για τόκους δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε επίπεδο Ομίλου. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, ο κύριος όγκος των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι λιανικές πωλήσεις, επομένως πραγματοποιούνται σε μετρητά. Οι πελάτες χονδρικής του Ομίλου είναι συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες (πολυκαταστήματα) και ως εκ τούτου η διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ φροντίζει να διαθέτει σημαντικό ύψος ταμειακών διαθεσίμων. διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές του ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων. Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σημειώνεται ότι, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των (2011: 5.006) και (2011: 4.821) για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει και προτίθεται εντός της τρέχουσας χρήσης να αναλάβει η Διοίκηση για τη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου παραθέτονται πληροφορίες στη Σημείωση 5 των συνημμένων επεξηγηματικών σημειώσεων. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός του Ομίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 κεφάλαια που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος Συνολικός Δανεισμός Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα (150) (504) (76) (398) Καθαρό χρέος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 95,62% 74,28% 94,86% 74,76% Η αύξηση του συντελεστή μόχλευσης τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και σε επίπεδο Εταιρείας, οφείλεται κατά κύριο στις αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις, στη μείωση των χρηματικών διαθεσίμων και στην σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων και λόγω των αυξημένων ζημιών της χρήσεως στη σημαντική αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν εντός της κλειόμενης χρήσεως. Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 300, διαιρούμενο σε τριακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η διοίκηση της εταιρείας δε δύναται να διανείμει μέρισμα κατά την κλειόμενη χρήση λόγω σωρευμένων ζημιών. Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι διεταιρικές συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες: Έσοδα ποσά σε χιλ. DIGALAKIS CYPRUS LTD 16 DIGALAKIS BULGARIA LTD 11 ΣΥΝΟΛΟ 27 9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Έξοδα ποσά σε χιλ. DIGALAKIS CYPRUS LTD 0,9 DIGALAKIS BULGARIA LTD 0,1 ΣΥΝΟΛΟ 1 Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς θυγατρικές εταιρείες: Απαιτήσεις ποσά σε χιλ. DIGALAKIS CYPRUS LTD 52 DIGALAKIS BULGARIA LTD 288 ΣΥΝΟΛΟ 341 Υποχρεώσεις ποσά σε χιλ. DIGALAKIS CYPRUS LTD 16 ΣΥΝΟΛΟ 16 Δεν υφίστανται διεταιρικές συναλλαγές με λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες: Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη-μέλη Διοίκησης: Έξοδα ποσά σε χιλ. Διευθυντικά στελέχη-μέλη Διοίκησης 87 ΣΥΝΟΛΟ 87 Απαιτήσεις ποσά σε χιλ. Διευθυντικά στελέχη - Μέλη Διοίκησης 672 ΣΥΝΟΛΟ 672 Η. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δεν υφίστανται δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 10

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ι. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013 Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει υπόψη τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και υιοθετεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της προαναφερόμενης κρίσης. Τα σημαντικότερα άμεσα υλοποιήσιμα σχέδια της Διοικήσεως σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου για την τρέχουσα οικονομική χρήση έχουν ως ακολούθως: Αποτελεσματική διαχείριση του κίνδυνου ρευστότητας μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επαναδιαπραγμάτευσης των δανειακών του υποχρεώσεων και των πιστωτικών όρων με τον κύριο προμηθευτής και τους λοιπούς πιστωτές της. Περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας. Ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν στην διατήρηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας. Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2012 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιος Βασίλειος Ανδρονίκη Διγαλάκης Διγαλάκης Αρυφάκη 11

12 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Α.Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Α.Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 30 Ιουνίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 12

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Α.Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 30 Ιουνίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην επεξηγηματική σημείωση 5, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά το ποσό των χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Η επιτυχής διαχείριση του αυξημένου κινδύνου ρευστότητας κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον. Άλλο Θέμα Oι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Α.Β. ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης την 28 Νοεμβρίου 2011, επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, λόγω ότι, το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Στο λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και ποσό 250 χιλ. που έχει δοθεί τμηματικά τα τελευταία τέσσερα έτη σε μέλη της Διοίκησης για την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών της, το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 13

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 2190/1920». Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ακτή Μιαούλη 97, 18538, Πειραιάς Α.Μ. ΕΛΤΕ 33 Πειραιάς, 29 Νοεμβρίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτρης Αν. Μάνος Α.Μ. ΕΛΤΕ

15 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Α.Β.ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ την 26 Οκτωβρίου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/ ). 15

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο: Αντώνιος Διγαλάκης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Διγαλάκης: Μέλος Ανδρονίκη Αρυφάκη: Μέλος Έδρα Εταιρείας: Μπουμπουλίνας 20 & Ηρώων Πολυτεχνείου , Πειραιάς Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39390/02/Β/97/149 Ελεγκτική Εταιρεία: atc ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαούλη 97, , Πειραιάς Ελλάδα 17

18 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σημείωση 1/7/ /6/2012 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/7/ /6/2011 1/7/ /6/2012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/ /6/2011 Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων 9 (1.925) (3.654) (1.683) (3.392) Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως (312) Έξοδα διοίκησης 11 (859) (1.241) (515) (795) Έξοδα διάθεσης 12 (1.867) (3.381) (1.854) (3.362) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 13 (1.416) (510) (1.416) 0 Κέρδη / (Ζημιές) εκμετάλλευσης (2.093) (1.365) (1.950) (4.157) Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 14 (444) (389) (437) (693) Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (2.538) (1.754) (2.387) (1.917) Φόρος εισοδήματος 15 (491) (135) (482) (133) Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) (2.047) (1.889) (1.905) (2.050) Κατανεμημένο σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (2.047) (1.889) (1.905) (2.050) Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 16 (6,8237) (6,2978) (6,3506) (6,8335) Οι σημειώσεις από την σελίδα 23 έως και την σελίδα 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 18

19 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1/7/ /6/2012 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/7/ /6/2011 1/7/ /6/2012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/ /6/2011 Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) (2.047) (1.889) (1.905) (2.050) Λοιπά συνολικά έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) Συνολικά έσοδα/ (έξοδα) (2.047) (1.889) (1.905) (2.050) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής (2.047) (1.889) (1.905) (2.050) Δικαιώματα μειοψηφίας Οι σημειώσεις από την σελίδα 23 έως και την σελίδα 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 19

20 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/ /6/ /6/ /6/2011 Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό και λοιπά αποθεματικά Κέρδη (ζημιές) εις νέο (211) (91) Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Δάνεια Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι σημειώσεις από την σελίδα 23 έως και την σελίδα 72 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 20

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΦΑΓΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.)

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Αθήνα, Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα