ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: Πληροφορίες: Π. Σαµαρτζής, Ν. Μπιλά ΤΗΛ.: FAX: Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ: Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού για την περίοδο Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Tην παράγραφο 2 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» 2. Την υπ αριθµ /2010 (ΦΕΚ Β 2043/ ) Υπουργική Απόφαση «Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού» 3. Τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α 142/ ) «Χωροταξική και Πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη Ανάπτυξη» 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ). 5. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α 147/ ), «ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης» 6. Το π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/ ) «ιορισµός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 7. Την υπ αριθµ. 490/2014 (ΦΕΚ Β 2110 / ) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη»

2 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. γ. της αριθµ /2013 (ΦΕΚ Β 2139/ ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Αναδιάρθρωση της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ καθορίζουµε το περιεχόµενο, τη δοµή τον τρόπο υποβολής, τα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού για την περίοδο ως εξής: ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Περιεχόµενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα συνιστούν ολοκληρωµένα προγράµµατα περιφερειακής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης Ο.Τ.Α. β βαθµού. Αφορούν στις αναπτυξιακές υποδοµές και επενδύσεις καθώς και στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των Περιφερειών και των Νοµικών Προσώπων τους. Είναι προγράµµατα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου των αρµοδιοτήτων τους. Για την κατάρτισή τους λαµβάνονται απαραίτητα υπ όψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάµενος χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός, η µακροπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα, τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ήµων καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. Άρθρο 2 οµή των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα έχουν ενιαία δοµή, συγκρότηση και λογική που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας και περιλαµβάνουν: 1. Στρατηγικό Σχέδιο. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο 3. Πενταετές Πρόγραµµα ράσεων και Οικονοµικό Πρόγραµµα 4. είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

3 1. Στρατηγικό Σχέδιο Στο Στρατηγικό Σχέδιο: α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση, β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου, γ. προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά της. 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο α. προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσµοθετηµένα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της µακροπεριφερειακής στρατηγικής. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας διατυπώνονται µε τη µορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα, β. κάθε µέτρο εξειδικεύεται σε στόχους. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε µέτρου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει αρµοδίως Σχέδια ράσης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης, γ. προσδιορίζονται δράσεις υπερτοπικής σηµασίας και προώθησης διαπεριφερειακών και διαβαθµιδικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Υπεύθυνοι υλοποίησης των δράσεων µπορεί να είναι υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της. ή άλλες δοµές που ορίζονται ως φορείς υλοποίησης στις συµβάσεις συνεργασίας της Περιφέρειας. µε άλλους φορείς. 3. Πενταετές Πρόγραµµα ράσεων - Οικονοµικό Πρόγραµµα Στο Πενταετές Πρόγραµµα ράσεων και στο Οικονοµικό Πρόγραµµα: α. οµαδοποιούνται και ελέγχονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου, β. ιεραρχούνται, προγραµµατίζονται οι δράσεις και καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους, γ. συσχετίζονται οι δράσεις µε οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού, δ. καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου,

4 ε. εκτιµώνται τα έσοδα της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της, ανά πηγή χρηµατοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας, στ. υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των δράσεων του προγράµµατος για κάθε έτος της πενταετίας, ζ. καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος ανά έτος και πηγή χρηµατοδότησης. 4. είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράµµατος Για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος καταρτίζονται είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι οποίοι διακρίνονται σε είκτες Εισροών, Εκροών και Αποτελέσµατος. Οι είκτες αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου αυτοί να καταστούν µετρήσιµοι. Σε κάθε είκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή- στόχος για κάθε δράση. ΜΕΡΟΣ Β: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 3 Όργανα κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας πραγµατοποιείται µέσα στους πρώτους εννέα µήνες της περιφερειακής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, συντάσσει σχέδιο Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε συνεργασία µε τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) και τα Νοµικά Πρόσωπα της Περιφέρειας. Άρθρο 4 ιαδικασία κατάρτισης Τρόπος Υποβολής Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται ως ακολούθως: α. Στρατηγικό Σχέδιο 1. Η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας συγκεντρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, τα Νοµικά Πρόσωπά της καθώς επίσης και τις συντονιστικές επιτροπές των Μητροπολιτικών Περιφερειών του άρθρου 212 του Ν.3852/2010, σχετικά µε την υφιστάµενη

5 κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας και συντάσσει σχέδιο του πρώτου τµήµατος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας (Μέρος Α, άρθρο 2, παράγραφος 1) το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 2. H Εκτελεστική Επιτροπή πριν εισηγηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο στο Περιφερειακό Συµβούλιο συνεργάζεται µε τους ήµους της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας στη βάση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων τους για τη διασφάλιση του συντονισµού των δράσεων Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαβαθµιδικών συνεργασιών. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το παραπάνω Σχέδιο στο Περιφερειακό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. 4. Το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο Στρατηγικό Σχέδιο, τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δηµοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Με απόφαση του Περιφερειάρχη µπορεί να οργανωθεί ηµερίδα, θεµατικές συναντήσεις, δηµόσια συζήτηση και όποια άλλη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία. β. Επιχειρησιακό Σχέδιο Πενταετές Πρόγραµµα ράσεων Οικονοµικό Πρόγραµµα είκτες Αξιολόγησης 1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι Επιτροπές, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης και τα Νοµικά Πρόσωπά της, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, προτείνουν, µε γραπτή εισήγησή τους, κατ αντιστοιχία προς τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου τους Άξονες και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένες κατά σειρά προτεραιότητας. 2. Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε Νοµικού Προσώπου της Περιφέρειας, εντός µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 3. Η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης τις αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο συνοδεύεται από το Πενταετές Πρόγραµµα ράσεων, το Οικονοµικό Πρόγραµµα και τους είκτες Αξιολόγησης τα οποία υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα ανωτέρω στο Περιφερειακό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας.

6 5. Για τον έλεγχο νοµιµότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, µε ευθύνη του Περιφερειάρχη, έκθεση µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το Περιφερειακό Συµβούλιο 6. Το εγκεκριµένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και δηµοσιοποιείται και µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Άρθρο 5 Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος 1. Το Περιφερειακό Συµβούλιου εγκρίνει και παρακολουθεί το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού: α) επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συµβούλιο στην άσκηση των πιο πάνω αρµοδιοτήτων τους. β) συνεργάζεται µε τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, τις υπηρεσίες των λοιπών Νοµικών Προσώπων καθώς επίσης και µε τις συντονιστικές µητροπολιτικές επιτροπές στις Μητροπολιτικές Περιφέρειες και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τις εκθέσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. γ) υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 4. Η ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται µε την ολοκλήρωση του απολογισµού του τρίτου έτους της περιφερειακής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίµηνο της περιφερειακής περιόδου. Μετά την ενδιάµεση αξιολόγηση είναι δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 5. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος χρησιµοποιούνται δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων, µε βάση τα αποτελέσµατα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. 6. Το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαµορφωµένη βάση δεδοµένων στοιχεία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε σκοπό την επεξεργασία τους για τη χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα από την εποπτεία και παρακολούθηση της αναπτυξιακής και λειτουργικής πορείας των περιφερειών.

7 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗΣ Άρθρο 6 οµή και περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης της Περιφέρειας και σε Ετήσια Προγράµµατα ράσης των Νοµικών Προσώπων της, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της περιφερειακής περιόδου και αντιστοιχούν στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών τους. Στα Ετήσια Προγράµµατα ράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νοµικών της Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε δράση συµπληρώνεται σχετικό έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού. Ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράµµατος ράσης για το πρώτο έτος της περιφερειακής περιόδου και έως 30/9/2014 δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και το ετήσιο πρόγραµµα έργων, προµηθειών και εργασιών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, του πρώτου έτους της περιφερειακής περιόδου οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα λαµβανοµένων υπ όψη των προτεραιοτήτων. Το Ετήσιο Πρόγραµµα µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας. ΜΕΡΟΣ : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 7 Όργανα, διαδικασία κατάρτισης, τρόπος υποβολής των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και συντάσσει σχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία µε τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης, µετά από παραποµπή του Περιφερειακού Συµβουλίου, γνωµοδοτεί επί του σχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης. Έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

8 Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των περιφερειακών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των λοιπών Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Τα Ετήσια Προγράµµατα ράσης των Νοµικών Προσώπων ενσωµατώνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης της Περιφέρειας. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης της Περιφέρειας υποβάλλεται για έλεγχο στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Το εγκεκριµένο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της Περιφέρειας επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Άρθρο 8 Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογισµού των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης Η ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού: α. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της Περιφέρειας, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο. β. Πριν από τη σύνταξη του oικονοµικού απολογισµού, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών, του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης, των υπηρεσιών των λοιπών Νοµικών Προσώπων καθώς επίσης και των συντονιστικών µητροπολιτικών επιτροπών συντάσσει έκθεση µε τον απολογισµό του ετησίου προγράµµατος δράσης του προηγούµενου έτους την οποία υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Άρθρο 9 Μεταβατική διάταξη Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετήσιων Προγραµµάτων ράσης της αυτοδιοικητικής περιόδου δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ β βαθµού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΟΤΑ β βαθµού της αυτοδιοικητικής περιόδου Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρµονίζονται µε νεώτερες κανονιστικές διατάξεις η εναρµόνιση γίνεται µετά από σχετική ενηµέρωση και έγγραφη οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών.

9 Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπ αριθµ /2010 (ΦΕΚ Β 2043/ ) Υπουργική Απόφαση καταργείται. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Θ. ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΗΣ Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο Υφυπουργού - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γραφείο Γεν. ιευθυντή Οικ. Υπηρεσιών - /νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ΤΑ - Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α.

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Παράρτηµα συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που χρησιµοποιούνται στην ανωτέρω απόφαση και αφορούν στην κατάρτιση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α β βαθµού για την αυτοδιοικητική περίοδο Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Περιφερειακής αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά το σχεδιασµό των δράσεων. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τη µορφή αξόνων οι οποίοι εξειδικεύονται σε µέτρα και τα µέτρα σε στόχους. Αναπτυξιακό Όραµα Συνοπτική διατύπωση της µελλοντικής επιθυµητής κατάστασης της Περιφέρειας ως γεωγραφικής χωρικής ενότητας και ως οργανισµού, για την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο (πενταετία), την οποία θα επιδιώξει µε την εφαρµογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και µε την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Περιλαµβάνει το όραµα τοπικής ανάπτυξης και το όραµα εσωτερικής ανάπτυξης της Περιφέρειας ως οργανισµού. Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης ιαδικασία κατά την οποία εντοπίζονται τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε τον εντοπισµό των θετικών και αρνητικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει τουλάχιστον: α. Τα κρίσιµα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιµο να αντιµετωπιστούν από την Περιφέρεια., κατά την επόµενη µεσοπρόθεσµη περίοδο, ιεραρχηµένα κατά σειρά προτεραιότητας. β. Τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα της περιοχής της Περιφέρειας ως προς τα κρίσιµα ζητήµατα, τις ανάγκες των ήµων και των πολιτών και την εκτιµώµενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας. γ. Tις δυνατότητες και τις υφιστάµενες αδυναµίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας. και των Νοµικών Προσώπων της, σε σχέση µε τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναµικό και την υλικοτεχνική υποδοµή τους, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση µε την οικονοµική τους κατάσταση. δ. Τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσµικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις). Άξονας Γενική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη µορφή αξόνων. Άξονες Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ Οι άξονες των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθορίζονται ως εξής: α..«περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

11 β. «Κοινωνική µέριµνα, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός». γ. «Τοπική οικονοµία και απασχόληση». δ. «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονοµικής κατάστασης της Περιφέρειας». Ο άξονας «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονοµικής κατάστασης της Περιφέρειας», αποσκοπεί στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. και των Νοµικών Προσώπων της, ως οργανισµών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους µε τους πολίτες, τους δηµόσιους και τους τοπικούς φορείς. Ο άξονας αυτός ενδεικτικά αφορά: α. Στη γενική οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας, καθώς και σε ζητήµατα αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής περιφερειακής διοίκησης. β. Στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων της. γ. Στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας. Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης περιλαµβάνει: α. Τα βασικά γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, χωροταξικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του µε την ευρύτερη περιοχή. Για το σκοπό αυτό και για τα δεδοµένα που έχουν γεωχωρική αναφορά (άµεση ή έµµεση) µπορούν να αξιοποιούνται διαδικτυακές υπηρεσίες επισκόπησης (view services) και τηλεφόρτωσης (download services) που έχουν αναπτυχθεί από φορείς του ηµοσίου και επιτρέπουν την εποπτεία και τη λήψη των ψηφιακών γεωχωρικών τους δεδοµένων µέσω διαδικτυακών και desktop εφαρµογών. Στο βαθµό που οι Περιφέρειες έχουν ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα, αυτά είναι σκόπιµο να συνοδεύονται από κατάλογο µεταδεδοµένων και να παρέχεται από διαδικτυακή υπηρεσία η δυνατότητα χρήσης τους µέσω διαδικτυακών και desktop εφαρµογών. Για τα παραπάνω λαµβάνονται υπ όψιν οι διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α /166/ ) και οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 11 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ Α /142/ ) β. Τα βασικά οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων ως οργανισµών. είκτες Αποτελέσµατος, Παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Για την παρακολούθηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος αξιοποιούνται είκτες Αποτελέσµατος, µε τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των δράσεων του. Οι είκτες Αποτελέσµατος είναι κατάλληλα επιλεγµένα ποσοτικά µεγέθη ή λόγος δύο ποσοτικών µεγεθών που µετρούν (άµεσα ή έµµεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας

12 και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιµεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος προκειµένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους. είκτες Εισροών Οι είκτες Εισροών είναι ποσοτικά µεγέθη που εκτιµούν την πρόοδο υλοποίησης µιας δράσης µετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστηµα. Ο πλέον συνήθης είκτης Εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης µιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονοµικό προϋπολογισµό του ΟΤΑ. είκτες Εκροών Οι είκτες Εκροών είναι ποσοτικά µεγέθη που εκτιµούν την πρόοδο υλοποίησης µιας δράσης µετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστηµα. Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα της λειτουργίας της Περιφέρειας, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης της (επιχειρησιακοί στόχοι). ράσεις Σύνολο ενεργειών που εκτελούνται από τις υπηρεσίες ή τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων ενός Σχεδίου ράσης. Εκτελεστική Επιτροπή Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Έντυπο - Πίνακας Προγραµµατισµού Στο Έντυπο - Πίνακα προγραµµατισµού κατ ελάχιστον προσδιορίζονται : α. Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος, όπου εντάσσεται η δράση. β. Οι στόχοι του µέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συµβάλλουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της δράσης. γ. Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης ( είκτες Εκροών). δ. Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης. ε. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του που προτείνει τη δράση. στ. Η υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης

13 ζ. Η χωροθέτηση της δράσης. η. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ανά έτος για τα πενταετή επιχειρησιακά προγράµµατα και ανά τρίµηνο για τα ετήσια προγράµµατα δράσης. θ. Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και άλλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. ι. Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης. Επιχειρησιακό Σχέδιο Έγγραφο που αποτελεί µέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και περιλαµβάνει: α) σχέδια δράσης για την εφαρµογή της στρατηγικής κατά την επόµενη πενταετία β) εξειδίκευση των δράσεων, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα Νοµικά της Πρόσωπα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, γ) Οικονοµικό Προγραµµατισµό εσόδων και δαπανών και δ) είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράµµατος. Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου. Έργα Ως Έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, µε καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Τα Ετήσια Προγράµµατα ράσης προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και διακρίνονται σε Ετήσιο Πρόγραµµα του ΟΤΑ και σε Ετήσια Προγράµµατα ράσης των Νοµικών Προσώπων. Σε αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων κάθε έτος. Το Ετήσιο Πρόγραµµα συντάσσεται από την εκτελεστική επιτροπή µε την υποστήριξη της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, υποβάλλεται στην οικονοµική επιτροπή και εγκρίνεται από το περιφερειακό συµβούλιο. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των περιφερειακών ιδρυµάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των λοιπών Νοµικών Προσώπων της Περιφέρειας καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Κατευθυντήριες αρχές Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράµατος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων µε τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων της Περιφέρειας.

14 Λειτουργίες Συνεχώς επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των υπηρεσιών ή των οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας, οι οποίες υλοποιούνται µέσω αλληλουχίας ενεργειών. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες δηλ. δραστηριότητες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός της Περιφέρειας (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος), β. Οριζόντιες ή Υποστηρικτικές λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραµµατισµού, σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων). Μέτρα Είναι η αµέσως επόµενη υποδιαίρεση ενός Άξονα. Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων. Κάθε Μέτρο περιλαµβάνει έναν ή περισσότερούς συναφείς στόχους. Μέτρα πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ Ενδεικτικά τα µέτρα των πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων αφορούν: Υποδοµές, Περιβάλλον, Υγεία, Πολιτισµό και Αθλητισµό, Απασχόληση, Τουριστική ανάπτυξη, Φυτική, Ζωική Παραγωγή, Αλιεία, Ενέργεια-Φυσικοί Πόροι, Οικονοµικά της Περιφέρειας, καθώς και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας. και των Νοµικών Προσώπων του, πληροφοριακά συστήµατα και συστήµατα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, ολοκληρωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη κ.λ.π. Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. β βαθµού σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εµπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο Αξόνων Προτεραιότητας για δράσεις περιφερειακής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του ΟΤΑ β βαθµού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΟΤΑ και των Νοµικών του Προσώπων και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Περιοχή ΟΤΑ Οριοθετηµένη γεωγραφική ενότητα που αποτελεί την εδαφική επικράτεια της Περιφέρειας Στόχοι Επιδιωκόµενες αλλαγές της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος της Περιφέρειας.

15 Αντιστοιχούν στα κρίσιµα ζητήµατα, που αποφασίζουν τα όργανα διοίκησης ότι θα αντιµετωπιστούν από την Περιφέρεια κατά την επόµενη πενταετία και εξειδικεύονται προκειµένου να προσδιοριστούν οι ειδικότεροι στόχοι ενός σχεδίου δράσης. Για την επίτευξη ενός στόχου ορίζεται η αρµόδια υπηρεσία, η οποία καταρτίζει το σχετικό σχέδιο δράσης. Ανάλογα µε το σκοπό τους, οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους τοπικής ανάπτυξης και στόχους εσωτερικής ανάπτυξης. Ανάλογα µε το πόσες κάθετες υπηρεσίες εµπλέκονται στην επίτευξή τους οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια- υπηρεσιακούς. Οι συναφείς Στόχοι οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες Μέτρα και τα συναφή Μέτρα οµαδοποιούνται σε γενικότερες προτεραιότητες Άξονες. Οι Στόχοι, τα Μέτρα και οι Άξονες συγκροτούν ιεραρχικό διάγραµµα, στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και του οράµατος της Περιφέρειας. Στρατηγική Συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατος της Περιφέρειας. Η διαµόρφωση της στρατηγικής σηµαίνει: α) τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων περιφερειακής ανάπτυξης που θα αντιµετωπίσει η Περιφέρεια και β) τη διαµόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των ως άνω στόχων περιφερειακής ανάπτυξης. Η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των Σχεδίων ράσης και πρέπει να είναι συµβατή µε την αποστολή, το όραµα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης της Περιφέρειας. Στρατηγικοί Στόχοι Η διατύπωση της στρατηγικής του Ο.Τ.Α. γίνεται µέσω του καθορισµού γενικών στρατηγικών στόχων. Ενδεικτικά, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν: α. Στην προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. β. Στην ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του. γ. Στην αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας (µε τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργάνων της, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και της υλικοτεχνικής υποδοµής της). δ. Στη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης. Στρατηγικό Σχέδιο Έγγραφο που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, αποτυπώνει τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού και αποτελεί µέρος του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το εγκεκριµένο από το

16 Περιφερειακό συµβούλιο στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ιαβούλευσης και παράλληλα δηµοσιοποιείται για διαβούλευση µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Στρατηγικός Σχεδιασµός Συστηµατική διαδικασία καθορισµού της στρατηγικής µέσω της οποίας η Περιφέρεια συµφωνεί στις προτεραιότητες που είναι αναγκαίες για την αποστολή της και ανταποκρίνονται στο περιβάλλον της. Ο ρόλος του είναι να προγραµµατίσει, να εφαρµόσει και να κάνει πιο λειτουργική τη στρατηγική. Σχέδιο ράσης Συνεκτικό σύνολο στόχων και δράσεων, που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός στόχου. Ένα σχέδιο δράσης περιλαµβάνει στόχους, οι οποίοι αφορούν στους στόχους περιφερειακής ανάπτυξης, στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών και στην εσωτερική ανάπτυξη της αρµόδιας για το στόχο υπηρεσίας. Ένα σχέδιο δράσης περιλαµβάνει ειδικότερους στόχους και δράσεις οι οποίοι προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών επιλογών. Σχέδιο Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ως έγγραφο, πριν την έγκρισή του από το Περιφερειακό Συµβούλιο.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 2 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 342/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 22 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 18 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου Κουτεκίδου Μεταµόρφη, που δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.18/3-11-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 04 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 379/28989 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 4 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41179 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πεντα ετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 74/2015 Θέμα 2 ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2642 6 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35829 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύντα ξης, ελέγχου και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο

Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Χρηματοδοτικό Πλαίσιο ΟΤΑ, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σήμερα στην Κέρκυρα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σήμερα στην Κέρκυρα Συντάχθηκε απο τον/ Studio Lefkatas 905 FM Δευτέρα 01 Οκτώβριος 2012 09:08 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σήμερα σ Κέρκυρα Έγκριση Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 11252 Πληροφορίες: Μ. Έγκε, Ε. Γιόκαλα Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : megke@mou.gr, egiokala@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της

Θέμα: Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της ΠΟΛ.1047/2.4.2009 Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τ ομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΠΕΤΡΑΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527 Πληροφορίες: Καράλης Κ.- Κατής Γ. Τηλέφωνο :2131501160 Fax : 2131501151 Email : kkaralis@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα