ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/05/2011 Α.Π. : 8714 Προς: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ T.K : ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης " ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 2. Το Ν (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 4. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής. 5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει. 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 6472/ (Φ.Ε.Κ. 636/τ. Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΚΑ/3345/ κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 7. Τη με αρ. πρωτ /ΣΤ5/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση Σελίδα 1 από 18

2 δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β / )». 8. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/ Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β / ). 9. Τη με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/ Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία ). 10. Τη από Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν. 11. Τη με αρ. πρωτ. 7431/17/5/2011 (4η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της Πρόσκλησης 28 με αρ. πρωτ. 2786/ ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 12. Τη με αρ. πρωτ / Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που αφορούν στην έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίων», «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων», «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίων», «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ», «Γραφεία Διασύνδεσης ΤΕΙ», «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ», «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ». 13. Το με αρ. πρωτ. 856/ (εισερχόμενο στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρωτ. 3478/ ) αίτημα τροποποίησης του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της με αρ. πρωτ. Υ.Σ 1182/ θετικής εισήγησης από τη Μονάδα Β3 για την αιτούμενη από το δικαιούχο τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με MIS Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο Εξέτασης της Πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 15. Τη με αρ. πρωτ. Υ.Σ 1182/ εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Αποφασίζει την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" στον Άξονα Προτεραιότητας "05 - Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. Σελίδα 2 από 18

3 "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: 2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: Ε ΣΕ Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ Το φυσικό αντικείμενο του έργου «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας» (ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ) αφορά στην υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική άσκηση των φοιτητών, ώστε η εξάμηνη παραμονή τους στην επιχείρηση/οργανισμό που ασκούνται πρακτικά να αποτελέσει μία οργανωμένη και ρεαλιστική εισαγωγή στο επάγγελμα και την επαγγελματική ζωή που πρόκειται να έχουν, αλλά και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την ένταξή τους στην παραγωγή μετά το πέρας των σπουδών τους. Παράλληλα, οι δράσεις του προτεινόμενου έργου αφορούν και στην αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (ΤΕΙ ΔΜ) με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς της χώρας πρωτίστως και δευτερευόντως με επιχειρήσεις/οργανισμούς σ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ώστε να υπάρχει μία ενισχυτική ανάδραση τόσο στις σπουδές στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στην παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων/οργανισμών. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνονται και από κάποιες άλλες υποστηρικτικές, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του. o Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΠΕ1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕ1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ1.3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ1.4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ1.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ1.6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ1.7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕ1.8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ1.9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ1.10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ1.11 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ1.12 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ1.13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕ1.14 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ1.15 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σελίδα 3 από 18

4 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ o Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΠΕ2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ2.2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΚΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΠΕ2.3 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠA ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕ2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΕ2.5 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΕ2.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΜ ΠΕ2.7 ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ ΠΕ2.8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕ2.9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΕ2.10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΠΕ2.11 ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ 6. Παραδοτέα πράξης: o Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. ΠΕ1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΣΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Π.Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π.Α. ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Σελίδα 4 από 18

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΈΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε.). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΕ1.3 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Σελίδα 5 από 18

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΠΤΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ (ΠΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ1.4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΠΤΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Σελίδα 6 από 18

7 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕ1.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1.6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Α ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΜΕΑ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Α - ΕΠΟΠΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ Π.Α ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ Π.Α ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ-ΦΟΡΕΑ Π.Α. Σελίδα 7 από 18

8 ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Α ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Π.Α ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΤΗΝ Π.Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΦΟΡΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α. ΈΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Α. ( ΈΝΤΥΠΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Κ.Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Α. ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ Π.Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΜΕΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Π ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ Π.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ Ε.Π ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ1.7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π.Α. ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Π.Α ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Α. ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Σελίδα 8 από 18

9 ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1.8 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π.Α ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Π.Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΕΠΟΠΤΩΝ, ΚΛΠ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Α. ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΕ1.9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΚΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 9 από 18

10 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Α. ΜΕ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΜΗΤΡΩΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Π.Α. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ. ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΕ1.10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕ1.11 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 10 από 18

11 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1.12 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑ - ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Π.Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Β.Δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σελίδα 11 από 18

12 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ Β.Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Α. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΈΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΕ1.13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1.14 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ Π.Α ΦΟΡΕΙΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.Α. ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Α Σελίδα 12 από 18

13 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Π.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Π.Α. ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ Π.Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΕΙΚΤΕΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΠΕ1.15 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ Σελίδα 13 από 18

14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ o Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. ΠΕ2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΕΠ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΈΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΕ2.2 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΚΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΔΜ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ) ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΠΕ2.3 ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠA ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ ΜΕ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΙ ΔΜ ΚΙ Σελίδα 14 από 18

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕ2.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ WORKSHOPS/ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ WORKSHOPS/ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΑ WORKSHOPS/ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ) ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ WORKSHOPS/ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΠΕ2.5 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΠΕ2.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΜ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟ ΤΥΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ. (ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ) ΠΕ2.7 ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σελίδα 15 από 18

16 ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Η ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΕ2.8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΗΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΑΦΗΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΈΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΕ2.9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΝ ΈΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΠΕ2.10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΣΤΑ 15 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΣΤΑ 15 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΕ2.11 ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ Σελίδα 16 από 18

17 ΤΕΙ ΔΜ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΛΠ.) ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΤΕΙ ΔΜ, ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΈΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΑΦΙΣΕΣ) ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΆΡΘΡΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Αριθμός Γραφείων Πρακτικής Άσκησης που δημιουργούνται ή ενισχύονται Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών από ενέργειες πρακτικής άσκησης Θέσεις πρακτικής άσκησης Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός , Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 36 (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Έμμεσες Δαπάνες Βάση i.χωρίς ΦΠΑ Παραστατικων ii.φπα Σύνολο (1) Άμεσες Δαπάνες 136, , , , , Βάση Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα Σύνολο (2) ΣΥΝΟΛΑ 2,645, ,875, , ,875, ,875, ,016, ,016, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,016, Ευρώ 12. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε.00 Ευρώ Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σελίδα 17 από 18

18 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών Σελίδα 18 από 18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: 7Κ2Ζ465ΦΘΘ-ΩΝΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:40:34 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΘ69465ΦΘΘ-2Β5 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.08 16:23:16 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα" με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6037 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6037 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.21 10:22:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙ0Υ465ΦΘΘ-Β4Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-Κ62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-Κ62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη : 119-8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.02 16:00:00 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΕΘΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-1Κ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-1Κ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 609-6 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.02 14:54:29 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Δ9-ΡΛ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41Δ9-ΡΛ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17815/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΘΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΘΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Λ9-ΥΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΔΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΔΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΨΕΨ9-ΒΡΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.20 12:38:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΘ9-Β6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΘΘ9-Β6Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-Η9Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-Η9Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6041 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6041 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. ΑΔΑ: Ω0ΗΙ465ΦΘΘ-ΟΒΜ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 16:02:01 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-84Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΓΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΓΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα