21/03/ /14 Fax: ,60 01/04/ :45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "21/03/ /14 Fax: ,60 01/04/ :45"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 21/03/2014 Αρ. ιακ. 07/14 Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: Fax: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, σύµφωνα µε το N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/85) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, το Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ αριθµ. Π1/3305/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την υπ αριθµ. 29/ απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου σχετικά µε την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, για τη συντήρηση των Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου, για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των ,60 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου (Κ.Α.0878). Ο διαγωνισµός θα γίνει την 01/04/2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:45 π.µ. (ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας) στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του Πανεπιστηµίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού. Για τις υπηρεσίες αυτές ισχύουν οι εξής όροι: 1. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Γραφείο Προµηθειών του Πανεπιστηµίου, έως την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης της προθεσµίας. Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier, κλπ), εφόσον αυτή φθάσει στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2 α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 2. Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί µε έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. Οι τιµές που προκύπτουν θα πρέπει να δοθούν σε ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Πέραν της τιµής/ποσοστού, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. που υπάγονται οι προσφερόµενες υπηρεσίες. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Οι τιµές/ποσοστά της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι και την ολοκλήρωση της σύµβασης. 3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Για την υποβολή των τεχνικών προσφορών και τα λοιπά στοιχεία που θα υποβληθούν ισχύουν τα αναφερόµενα στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και στους Ειδικούς Όρους. 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 6. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισµού). Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 7. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/ Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία παραµένει στο Πανεπιστήµιο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 24 του Π.. 118/ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ των όρων της Σύµβασης, θα προσκοµισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 του Π.. 118/07. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδίδεται από Πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωµα αυτό.

3 Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/εργασιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. 10. Το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα, βάσει του άρθρου 21 του Π 118/07 είτε να κατακυρώσει τον διαγωνισµό στον τελευταίο µειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο και να επαναλάβει το διαγωνισµό µε τους ίδιους ή άλλους όρους, είτε να µαταιώσει το διαγωνισµό, είτε να πραγµατοποιήσει την ανάθεση και χωρίς διαγωνισµό µε τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ.12 & 13 του Ν.2286/95 των διαπραγµατεύσεων, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωµα ή κάποια αξίωση απ αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό. 11. Τον ανάδοχο βαρύνουν: οι κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, το χαρτόσηµο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου και 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Επιπλέον, από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 4% για την προµήθεια αγαθών και 8% για την παροχή υπηρεσιών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου. Το Πανεπιστήµιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειµένου να την χρησιµοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στις.ο.υ. 12. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ηµερών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή κάθε τµήµατος. Για την έκδοση εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου Π.. 118/07. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα από την παράγραφο Ζ, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/ Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163Α/ ) παρ. 3, στη δε Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Ένωση. 14. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.. 118/ Η ανωτέρω διακήρυξη βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΧΑΡΡΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

4 Έργο : Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Θέση : Παν/µιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσ/νίκη. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ANTIKEIMENO TOY ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θα πραγµατοποιηθεί συντήρηση των Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. H συντήρηση θα πραγµατοποιηθεί σε όλη την έκταση του Πανεπιστηµίου όπως αποτυπώνεται συνοπτικά στο Παράρτηµα της παρούσας διακήρυξης. Στον όρο «συντήρηση Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας» περιλαµβάνονται τα ακόλουθα : Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Συντήρηση αποχετεύσεων Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων θέρµανσης Συντήρηση αντλιών - υδραυλικών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης Συγκολλήσεις διαρροών λεβήτων Συντήρηση των 2 πιεστικών ύδρευσης στο Λεβητοστάσιο του Πανεπιστηµίου 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: 1. Φυσικά πρόσωπα ιδιώτες µε εν ενεργεία άδεια τουλάχιστον Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης (1 η ειδικότητα) 2. Σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε κύρια ενασχόληση την συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Επιχείρησης. 3. Σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. µε κύρια ενασχόληση την συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, 4. Σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. µε κύρια ενασχόληση τη συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ.

5 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν: 1. Σε περίπτωση Φυσικού πρόσωπου ιδιώτη Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης (1 η ειδικότητα) : α) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, β) Μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από άλλους φορείς του ηµόσιου, που αφορούν σε ετήσια συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων σε παρεµφερή κτήρια. Η βεβαίωση θα είναι υπογεγραµµένη από την εντεταλµένη αρχή του Φορέα συνεργασίας. γ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνει ότι: 1) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµό, 2) διαθέτει τις απαιτούµενες για την επιδιόρθωση και συντήρηση των θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων άδειες Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης (1 η ειδικότητα), 3) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, 4) στην περίπτωση που απαιτηθεί συγκόλληση λεβήτων, αυτή θα πραγµατοποιηθεί από συνεργάτη συγκολλητή Α τάξης του οποίου την άδεια θα προσκοµίσει στη ιεύθυνση Τεχνικών Έργων πριν την πραγµατοποίηση της εργασίας και 5) έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών του έργου, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) µε κύρια ενασχόληση την συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων : α) Επικυρωµένο αντίγραφο της εν ενεργεία Βεβαίωσης Οικείου Επιµελητηρίου που να δηλώνει ότι το αντικείµενο της εταιρείας είναι σχετικό µε τις προδιαγραφόµενες εργασίες του παρόντος διαγωνισµού. β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση απασχολεί είτε ως µισθωτό είτε ως εξωτερικό συνεργάτη τουλάχιστον έναν Τεχνίτη Υδραυλικό Β τάξης (1 η ειδικότητα) και έναν αρχιτεχνίτη συγκολλητή Α τάξης, γ) Μία τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας, από άλλους φορείς του ηµόσιου, που αφορούν σε ετήσια συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων σε παρεµφερή κτίρια. Η βεβαίωση θα είναι υπογεγραµµένη από την εντεταλµένη αρχή του Φορέα συνεργασίας. δ) Επικυρωµένα αντίγραφα της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος των εργαζοµένων για τις προαναφερόµενες ειδικότητες, ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι: 1) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 2) ότι τα πρόσωπα που απασχολούνται στην επιχείρηση είτε ως µισθωτοί είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκηµα, 3) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς συντήρησης θερµουδραυλικών εγκαταστάσεων και 4) ότι η επιχείρηση έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών του έργου, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

6 4. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Oι εσωτερικές θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις ύδρευσης (δηλαδή τις εγκαταστάσεις διανοµής και αποθήκευσης νερού χρήσης/θέρµανσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διανοµής και αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης/ θέρµανσης), τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης µε νερό (σωληνώσεις, βάνες, αντλίες κ.τ.λ.), τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυµάτων, και οµβρίων ή άλλων καθαρών νερών, καθώς και τις διάφορες συνδέσεις µέσα ή έξω από το κτίριο, που σκοπό έχουν την τροφοδοσία του µε νερό ή την αποµάκρυνση λυµάτων και οµβρίων. Η συντήρηση των θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων θα γίνεται µετά από ειδοποίηση µέσω FAX από τον υπεύθυνο µηχανικό επίβλεψης της.τ.ε. του Πανεπιστηµίου και βάσει των τεχνικών οδηγιών: όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ύδρευσης θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της τεχνικής οδηγίας του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 2411/1986). όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2412/1986 που εγκρίθηκε µε την ΕΗ1/0120/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 177/Β) όσον αφορά τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης µε νερό θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2451/1986 που εγκρίθηκε µε την ΕΗ1/455/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 632/Β) τις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ( ΕΤΕΠ) το ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 38/91 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και η έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες (ΦΕΚ 21/Α/5/ ). Τα απαιτούµενα υλικά θα παρέχονται από το Πανεπιστήµιο και στην περίπτωση που απαιτηθούν υλικά που δεν υπάρχουν θα προµηθεύονται µέσω του Τµήµατος Προµηθειών και θα παραδίδονται στον συντηρητή µε προδιαγραφές σύµφωνα µε τους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και ιεθνείς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή προκειµένου να εξασφαλιστεί στο µέγιστο η ασφαλής και οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Η χρονική διάρκεια χρέωσης της συντήρησης αρχίζει από τη στιγµή άφιξης στο χώρο του Πανεπιστηµίου και λήγει µε την αποχώρηση από αυτό πάντα σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο µηχανικό της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Η συντήρηση περιλαµβάνει τον έλεγχο των φθορών ή βλαβών των θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση αυτών. Επίσης συµπεριλαµβάνονται οι δοκιµές ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε τους κανόνες υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η εργασία συντήρησης διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις και σύµφωνα µε τις όποιες αποφάσεις ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του συµβολαίου. Ειδικότερα στην περίπτωση συγκολλήσεων διαρροών λεβήτων αυτές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται από αρχιτεχνίτη συγκολλητή Α τάξης βάσει του Π 115/2012, (ΦΕΚ Α200/ ). 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.1 Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίζει στον υπεύθυνο µηχανικό της ΤΕ λίστα µε τα ονόµατα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και επαγγελµατική ιδιότητα των εργαζοµένων που θα αναλάβουν τις εργασίες µε συννηµένα επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών και πιστοποιητικών. Στην

7 περίπτωση που υπάρξει αλλαγή τεχνικού παραδίδεται εκ νέου επικαιροποιηµένη λίστα συνοδευόµενη µόνο από τα νέα πιστοποιητικά και άδειες. 5.2 Για κάθε επισκευή βλάβης ευθύνεται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρία που εκτελεί τη συντήρηση. 5.3 Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να υπογράφει την ώρα άφιξης στον υπεύθυνο µηχανικό του Πανεπιστηµίου σε έντυπο βλάβης. 5.4 Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήµατα για αποκατάσταση βλαβών αυτά θα παραδίδονται στον ανάδοχο από τη /νση Τεχνικών Έργων (.Τ.Ε.) του Πανεπιστηµίου. 5.5 Η χρήση αρχιτεχνίτη συγκολλητή Α τάξης βάσει του Π 115/2012, ΦΕΚ Α200 για την περίπτωση συγκολλήσεων διαρροών λεβήτων είναι υποχρέωση του αναδόχου. 5.6 Πριν από κάθε επίσκεψη συντήρησης ο υπεύθυνος µηχανικός της ΤΕ θα ενηµερώνει µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) τον ανάδοχο για την ακριβή ηµεροµηνία πραγµατοποίησης υπάρχουσας βλάβης που έχει προκύψει. 5.7 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο καθαρισµός του χώρου του βλάβης µε αποµάκρυνση τυχόν άχρηστων υλικών. Τα υλικά που προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα αποµακρύνονται κατόπιν ενηµέρωσης και συναίνεσης του υπευθύνου µηχανικού της.τ.ε. του Πανεπιστηµίου ή θα καταγράφονται και θα µεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει ο τελευταίος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. 5.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε µήνα να παραθέτει, εγγράφως, στον υπεύθυνο µηχανικό του Πανεπιστηµίου τα στατιστικά βλαβών ανά είδος βλάβης 5.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει τηλεφωνική ειδοποίηση από υπάλληλο του Πανεπιστηµίου για βλάβη που παρουσιάστηκε, να προσέρχεται εντός δύο (2) ωρών για την επισκευή της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββατοκύριακου, από το πρωί στις 7:30 έως και τις 20:00 καθηµερινά, δεδοµένου ότι το Πανεπιστήµιο λειτουργεί επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Η ειδοποίηση θα δίδεται τηλεφωνικώς στην έδρα της εταιρείας ή και στα τηλέφωνα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση τη τηλεφωνική κλήση θα ακολουθεί η αποστολή του εντύπου δήλωσης βλάβης µέσω τηλεοµοιοτυπίας, από υπάλληλο του Πανεπιστηµίου. Βάσει της χρονοσφραγίδας της τηλεοµοιοτυπίας θα ελέγχεται τόσο η ενηµέρωση του συντηρητή όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος άρθρου καθώς ο τεχνίτης που θα προσέλθει οφείλει να υπογράψει σε έντυπο κατά τη προσέλευση στο Πανεπιστήµιο αλλά και µετά την άρση της βλάβης καταγράφοντας την αιτία αυτής Η /νση Τεχνικών Έργων και ο υπεύθυνος µηχανικός θα είναι αρµόδιοι να κρίνουν τα περί της αποκατάστασης της εκάστοτε βλάβης 5.11 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζηµιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζηµία για την οποία είναι υπεύθυνος µέσα στη προθεσµία που θα του δοθεί, το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής και µε χρέωση του αναδόχου.

8 5.12 O ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο απ αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόµους περί εργατών και εργασίας και να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας, παραµένοντας ο µόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως µπορεί να συµβεί στο εργαζόµενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών Σε περίπτωση παραίτησης του αναδόχου από την συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως, µε συστηµένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ της παραιτήσεως τον νόµιµο εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την παραίτηση µε Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 στην ΤΕ Στην ετήσια αµοιβή του αναδόχου περιλαµβάνεται και το κόστος περιοδικού ελέγχου όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου ανά µήνα µία φορά. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγω ο έλεγχος δεν πραγµατοποιηθεί, το αντίστοιχο ποσό (βάσει του προϋπολογισµού της διακήρυξης και του ποσοστού έκπτωσης του αναδόχου συντηρητή) αφαιρείται από την ετήσια αµοιβή του συντηρητή Ο ανάδοχος µετά την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου µηχανικού της /νσης Τεχνικών Έργων θα εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο ότι το προϋπολογιζόµενο ποσό για την εργασία του συντηρητή υδραυλικών εγκαταστάσεων δεν θα του αποδοθεί σε περίπτωση που δεν έχει εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες 5.17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο µηχανικό της.τ.ε. του Πανεπιστηµίου τρείς (3) µέρες πριν, για την διενέργεια του περιοδικού ελέγχου 5.18 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νοµοθεσίας που ισχύει για τις θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις. 6. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6.1 Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί µε έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης που αφορά την εργατοώρα συντήρησης των θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 6.2 Στην περίπτωση που απαιτηθεί συγκόλληση λεβήτων που θα πραγµατοποιηθεί από αρχιτεχνίτη συγκολλητή Α τάξης η αποζηµίωση αυτού συµπεριλαµβάνεται στις εργατοώρες του προϋπολογισµού του είδους «Θερµοϋδραυλική εργασία αποκατάστασης βλάβης» 6.3 Ο χρόνος συντήρησης είναι 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.

9 6.4 Η καθυστέρηση του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας ιακήρυξης θα συνεπάγεται και την κατάπτωση κατ' αυτής ποινικής ρήτρας που καθορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) για κάθε ηµέρα, εφόσον η καθυστέρηση ανταπόκρισης σε βλάβη θα είναι µεγαλύτερη των δύο ηµερών και δεν είναι υπαίτιο το Παν/µίο ή κάποιος λόγος ανωτέρας βίας (αργία, απεργία κτλ.) 6.5 Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει απαραίτητα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία θα παραµείνει στο Πανεπιστήµιο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης και σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 25 του Π 118/07. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από νόµιµο πιστωτικό ίδρυµα και το ποσό γράφεται υποχρεωτικά και µόνο σε ευρώ. Θεσσαλονίκη ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ Με εντολή Πρύτανη ο εκτελών καθήκοντα Προϊσταµένου του Τµ. Κατασκευών Συντήρησης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με εντολή Πρύτανη η εκτελούσα καθήκοντα Προϊσταµένης του Τµ. Προγραµµατισµού και Μελετών Τσακιρόπουλος Γεώργιος ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,MSc. ρ. Θεοδωράκιογλου Υπατία ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, ΜΒΑ, PhD ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ρ. Μαρία Αλεξούδη ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD

10 Έργο : Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Θέση : Παν/µιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσ/νίκη. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙ ΟΣ Θερµοϋδραυλική εργασία αποκατάστασης βλάβης Μηνιαίος Περιοδικός Έλεγχος υδραυλικών εγκαταστάσεων στο ΠΑΜΑΚ Ετήσιες Εργατοώ ρες Κόστος/Εργατο ώρα ( ) Ετήσιο Κόστος( ) , ,00 Σύνολο 9720,00 Φ.Π.Α. 23% 2235,60 Προϋπολογισµός Ετήσιας Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 11955,60 Θεσσαλονίκη ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ Με εντολή Πρύτανη ο εκτελών καθήκοντα Προϊσταµένου του Τµ. Κατασκευών Συντήρησης ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με εντολή Πρύτανη η εκτελούσα καθήκοντα Προϊσταµένης του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Μελετών Τσακιρόπουλος Γεώργιος ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,MSc. ρ. Θεοδωράκιογλου Υπατία ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, ΜΒΑ, PhD ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ρ. Μαρία Αλεξούδη ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Στο τµήµα αυτό του παραρτήµατος γίνεται αναφορά των χώρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Πανεπιστηµίου προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να εκτιµήσει το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. Συνολικά προβλέπεται η συντήρηση θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων στους ακόλουθους χώρους: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α/Α ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 Γ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 1739 τ.µ. 2 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 1813 τ.µ. 3 Ε ΙΟΙΚΗΣΗ 1927 τ.µ. 4 Η 5 Θ 6 Κ 7 Ζ Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τµήµα Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων Τµήµα ιεθνών, Ευρωπαϊκών & Οικονοµικών Επιστηµών Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Τµήµα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τµήµα Μ.Ε.Τ 1379 τ.µ τ.µ τ.µ τ.µ. 8 Εστιατόριο-Κυλικείο 870 τ.µ. 9 Αίθουσες ιδασκαλίας 3825 τ.µ. 10 Βιβλιοθήκη 1850 τ.µ. 11 Γυµναστήριο 1145 τ.µ. 12 Λοιπές Εγκαταστάσεις 1699 τ.µ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ τ.µ.

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α/Α Λοιπές εγκαταστάσεις ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 Λεβητοστάσιο-Ψυχροστάσιο-Υποσταθµός- Αντλιοστάσιο 590 τ.µ. 2 WC µελών ΕΠ και ιοικητικού Προσωπικού 100 τ.µ. 3 WC Φοιτητών 326 τ.µ. 4 WC Αποδυτηρίων-Γυµναστηρίου 225 τ.µ. 5 Βιβλιοπωλείο - Χώρος Εκδόσεων Πανεπιστηµίου - Χώροι φωτοτυπικών 228 τ.µ. 6 Γραφεία Κλιµακοστάσια 230 τ.µ.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α/Α Αίθουσες ιδασκαλίας ΚΤΗΡΙΟ / ΟΡΟΦΟΣ 1 Αµφιθέατρο 2 Ισόγειο Αµφιθέατρο 3 Αµφιθέατρο 4 Αµφιθέατρο 5 Αµφιθέατρο 6 Αµφιθέατρο 7 Αµφιθέατρο 8 Ισόγειο Ζ / 1ος Ζ / 1ος Κ / 1ος Κ / 1ος Θ / 1ος 8 Αµφιθέατρο 9 Θ / 1ος 9 Αµφιθέατρο 10 Η / 1ος 10 Αµφιθέατρο 11 Η / 1ος 11 Αµφιθέατρο 12 / 1ος 12 Αµφιθέατρο 13 / 1ος 13 Αµφιθέατρο 14 ΑΥΤΟΝΟΜΟ Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 4 Αίθουσα 5 Αίθουσα 6 Ζ / 1ος Ζ / 1ος Κ / 1ος Κ / 1ος Θ / 1ος Θ / 1ος 20 Αίθουσα 7 Η / 1ος 21 Αίθουσα 8 Η / 1ος 22 Αίθουσα 9 / 1ος 23 Αίθουσα 10 / 1ος 24 Αίθουσα 11 Ηµιώροφος 25 Αίθουσα 12 Ηµιώροφος 26 Αίθουσα 13 Ηµιώροφος 27 Αίθουσα 14 Ηµιώροφος 28 Αίθουσα 15 Ηµιώροφος 29 Αίθουσα 16 Ηµιώροφος