Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης Πληροφορίες :. Κλούµπας Τηλέφωνο : FAX : Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3620/1956 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 279/Α/1956) και το Ν 532/1970 «περί συµπληρώσεως κλπ» (ΦΕΚ103/Α/1970). 2. Του Β 712/1970 «περί καθορισµού των διατηρουµένων υπέρ του Υπουργού και των περιφερειακών Αρχών διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπ Ε αρµοδιοτήτων κλπ» (ΦΕΚ 235/Α/1970), όπως τροποποιήθηκε µε τα Β 677/1971 και 198/1972 (ΦΕΚ 223/Α/1971) και 41/Α/1972 αντίστοιχα) και το Π 39/1983 «µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού ηµ. Έργων κλπ» (ΦΕΚ 23/Α/1983). 3. Του Ν.1622/1986 «περί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ» (ΦΕΚ 92/Α/1986) και του Π 51/1987 «καθορισµός των περιφερειών της χώρας για το σχεδιασµό, προγραµµατισµό κλπ» ΦΕΚ 26/Α/1987). 4. Του Π 910/1977 «περί Οργανισµού του Υπ Ε» (ΦΕΚ 305/Α/1977). 6. Την παράγρ. 208 του άρθρ.3 και την παράγρ.16 του άρθρ.5 του κεφαλαίου Β του Ν. 1797/ «προµήθεια του δηµόσιου τοµέα κλπ» (ΦΕΚ 164/Α/1988). 6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί ηµοσίου Λογιστικού» 7. Του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) και του Π 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) 8. Την αριθ. Πρωτ. 4328/233/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, «ιάθεση των πιστώσεων προϋπολογισµού Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2010». 9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στους Συνοριακούς Σταθµούς : Κακαβιάς και Μέρτζιανης για το χρονικό διάστηµα, από µέχρι , συνολικού προϋπολογισµού ,00 µαζί µε το Φ.Π.Α. 19%, µε ανώτερη τιµή προσφοράς για κάθε Σταθµό ως ακολούθως : Α) Σταθµός Κακαβιάς Ν. Ιωαννίνων: ανώτερη τιµή προσφοράς 1.600,00 ανά µήνα (µε Φ.Π.Α.). Β) Σταθµός Μέρτζιανης Ν. Ιωαννίνων : ανώτερη τιµή προσφοράς 960,00 ανά µήνα (µε Φ.Π.Α.). ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο Οικονοµικής ιοίκησης ιαχείρισης της.ε.σ.ε. Περιφέρειας Ηπείρου, στο 5ο χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, την ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. στο Γραφείο Οικονοµικής ιοίκησης ιαχείρισης της Υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή. Η αρµόδια επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισµού θα παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων και τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών προσφορών από ώρα 10:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ιδιώτες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε αντικείµενο δραστηριότητας εργασίες καθαρισµού κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων, (σύµφωνα µε την βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο). Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1

2 Οικονοµική προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά αναλυτικά το καθαρό ποσό προφοράς για κάθε µήνα σε κάθε Σταθµό και ο αναλογούν Φ.Π.Α. και για τους δύο Συνοριακούς Σταθµούς ή για κάθε έναν µεµονωµένα. Φορολογική ενηµερότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό για χρέη προς το δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 2229/94. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας συµµετοχής στο διαγωνισµό για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (βεβαίωση ΙΚΑ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα και δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 5% επί του προϋπολογισµού, ήτοι: Α ,00 για όσους συµµετέχουν στον διαγωνισµό και για τους δύο Σταθµούς. Β. 800,00 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς. Γ. 480,00 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Μέρτζιανης. Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης της προσφοράς. Άρθρο 2 ο Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο έγγραφες προσφορές µέχρι την προθεσµία που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση (ώρα λήξης κατάθεση προσφορών η 12:00 µµ της 02 Μαρτίου 2010) στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική προσφορά µπορούν να αποσταλούν στην αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα υποβάλλονται σε ένα αντίγραφο µέσα σε καλά κλεισµένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ήτοι: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού καθαρισµού Συνοριακών Σταθµών) γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : Α) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο 1 Ο Άρθρο της παρούσας καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. Β) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά αναλυτικά το καθαρό ποσό προφοράς για κάθε µήνα σε κάθε Σταθµό και ο αναλογούν Φ.Π.Α. και για τους δύο Συνοριακούς Σταθµούς ή για κάθε έναν µεµονωµένα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι µονογραφηµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες δηµιουργούν ασάφειες και καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση κατά την κρίση της επιτροπής. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2

3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία 1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και µονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. 2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται πριν την αξιολόγηση των υπόλοιπων δικαιολογητικών της προσφοράς. 3. Για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν θα αποσφραγιστούν και θα επιστραφούν στους συντάκτες τους µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 4. Μετά την αξιολόγηση των όλων των δικαιολογητικών ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές. Οι οικονοµικές προσφορές των προσφορών που έγιναν αποδεκτές αξιολογούνται και συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης προσφορών. Η ανάδειξη του µειοδότη γίνεται την ίδια ηµέρα. Η κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη γίνεται ύστερα από την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού από το Προϊστάµενο της Υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντας οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µέχρι την λήξη της σύµβασης (ηµεροµηνία λήξης σύµβασης στο 5 ο άρθρο της παρούσας). Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. Άρθρο 3 ο Προσφερόµενη τιµή Η τιµή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ ( ) και θα αναγράφεται απαραίτητα στην οικονοµική προσφορά ολογράφως και αριθµητικά. Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στα δελτία περιγραφής εργασιών καθαρισµού για κάθε Σταθµό. Η τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο µέχρι την λήξη της σύµβασης. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέρα από την τιµή της προσφοράς του. Άρθρο 4 ο Αξιολόγηση τιµών κατακύρωση διαγωνισµού Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει ξεχωριστά για κάθε Σταθµό, µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά για κάθε Σταθµό ξεχωριστά. Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους που έχουν χαρακτηριστεί από την διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Σε περίπτωση που αναδειχθούν δύο (2) οι περισσότεροι µειοδότες µε ίδια οικονοµική προσφορά, για κάθε Σταθµό, ο τελευταίος µειοδότης αναδεικνύεται µε κλήρωση που διενεργείται από την επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε (4) ηµέρες από την κατακύρωση του διαγωνισµού να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών, ποσού ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού των εργασιών για κάθε Σταθµό η οποία θα παραµείνει στην Υπηρεσία µας µέχρι την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των εργασιών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 3

4 Σε περίπτωση που ο τελευταίος µειοδότης δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Υπηρεσίας για την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο διαγωνισµός µε απόφαση της Υπηρεσίας θα κατακυρωθεί στον αµέσως επόµενο µειοδότη. Άρθρο 5 ο Παράδοση παραλαβή Ο µειοδότης του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε επιµέλεια τις εργασίες καθαρισµού που περιγράφονται στο δελτίο περιγραφής εργασιών καθαρισµού κάθε Συνοριακού Σταθµού, για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες σύµφωνα µε του όρους της σύµβασης, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 32 του Π.. 394/96 (ΚΠ ) κυρώσεις. Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. Άρθρο 6 ο Χρόνος πληρωµής Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει µετά την λήξη της σύµβασης, από τις πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 7 ο Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις που προβλέπονται για το διαγωνισµό αυτό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί του προϋπολογισµού, ήτοι: Α ,00 για όσους συµµετέχουν στον διαγωνισµό και για τους δύο Σταθµούς. Β. 800 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς. Γ. 480,00 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Μέρτζιανης. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει για ένα (1) µήνα µετά την λήξη της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Η εγγύηση συµµετοχής των τριών πρώτων κατά σειρά µειοδοσίας υποψηφίων επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων διαγωνιζοµένων αποδίδονται µετά την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% επί της συνολικής αξίας συµβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία θα καλύπτει το 5% επί του προϋπολογισµού, ήτοι: Α ,00 για όσους συµµετέχουν στον διαγωνισµό και για τους δύο Σταθµούς. Β. 800 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Κακαβιάς. Γ. 480,00 για την συµµετοχή µόνο για τον Συνοριακό Σταθµό Μέρτζιανης. Ο χρόνος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα µήνα από το χρόνο λήξης της σύµβασης που προβλέπεται από τον διαγωνισµό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή όλων εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 349/96. Άρθρο 8 ο ηµοσίευση Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού από το γραφείο Οικονοµικής ιοίκησης ιαχείρισης της ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 5 ο χλµ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης. Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια εφηµερίδα στην πόλη των Ιωαννίνων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα της Υπηρεσίας. Συνηµµένα : ύο (2) ελτία περιγραφής εργασιών καθαρισµού ένα για κάθε Συνοριακό σταθµό Εσωτερική διανοµή α) Χρονολ. Αρχείο ιεύθυνσης β) Φάκελος διαγωνισµού γ) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού δ) Γραφείο Οικ. ιοίκησης ιαχ/σης 4 Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ηµήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) ελτίο περιγραφή εργασιών καθαρισµού Συνοριακού Σταθµού Κακαβιάς Ο καθαρισµός των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του συνοριακού σταθµού Κακαβιάς θα πραγµατοποιείται δύο φορές ηµερησίως (πρωινές και απογευµατινές ώρες) καθ όλη την διάρκεια της συµβάσεως συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών. Οι εργασίες καθαρισµού εσωτερικών χώρων θα γίνονται 1. Στο κύριο κτίριο του συνοριακού σταθµού συµπεριλαµβανοµένου και του υπόγειου χώρου όπου βρίσκονται τα κρατητήρια, οι χώροι διαµονής του προσωπικού. 2. Στο κτίριο που στεγάζεται η κτηνιατρική Υπηρεσία. 3. Στα εξωτερικά δωµάτια ελέγχου διέλευσης (counter). Ο κύκλος των εργασιών περιγράφεται ως ακολούθως: Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών του Συνοριακού σταθµού καθηµερινά και στις δύο βάρδιες. Σκούπισµα σφουγγάρισµα των εσωτερικών χώρων καθηµερινά στην µία βάρδια. Καθαρισµός τζαµιών κουφωµάτων κάθε 15 ηµέρες. Καθαρισµός εξωτερικών χώρων καθηµερινά στην µία βάρδια Καθαρισµός τοίχων κάθε 15 ηµέρες. Μάζεµα και αποµάκρυνση των χαρτοκιβωτίων που πετάγονται από τα Κ.Α.Ε. του σταθµού µία φορά την εβδοµάδα. Καθαρισµός σ όλο τον περιβάλλοντα χώρο που περικλείει ο Συνοριακός Σταθµός Κακαβιάς (1) φορά την εβδοµάδα. Οι εργασίες καθαρισµού των εξωτερικών χώρων θα πραγµατοποιούνται σ όλο τον περιβάλλοντα χώρο που περικλείει ο Συνοριακός Σταθµός Κακαβιάς. Τα είδη καθαρισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Το παρόν δελτίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µε αριθµ. 806/ απόφασης της.ε.σ.ε. Περιφέρειας Ηπείρου. Ιωάννινα 24 Φεβρουαρίου 2010 Ο συντάκτης Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ηµήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) ελτίο περιγραφή εργασιών καθαρισµού Συνοριακού Σταθµού Μέρτζιανης Ο καθαρισµός των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του Συνοριακού Σταθµού Μέρτζιανης θα πραγµατοποιείται κάθε µέρα καθ όλη την διάρκεια της συµβάσεως συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών. Οι εργασίες καθαρισµού εσωτερικών χώρων θα γίνονται 1. Στο κύριο κτίριο του συνοριακού σταθµού συµπεριλαµβανοµένου και του υπόγειου χώρου. 2. Σε όλες τις τουαλέτες που υπάρχουν στο εσωτερικό του κτιρίου. 3. Στα εξωτερικά δωµάτια ελέγχου διέλευσης (counter). Ο κύκλος των εργασιών περιγράφεται ως ακολούθως: Καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών του Συνοριακού σταθµού µία (1) φορά κάθε µέρα. Σκούπισµα σφουγγάρισµα των εσωτερικών χώρων µία (1) φορά κάθε µέρα. Καθαρισµός τζαµιών κουφωµάτων κάθε 15 ηµέρες. Καθαρισµός εξωτερικών χώρων µία (1) φορά κάθε µέρα Καθαρισµός τοίχων κάθε 15 ηµέρες. Μάζεµα και αποµάκρυνση των χαρτοκιβωτίων που πετάγονται από τα Κ.Α.Ε. του σταθµού µία φορά την εβδοµάδα. Καθαρισµός σ όλο τον περιβάλλοντα χώρο που περικλείει ο Συνοριακός Σταθµός Μέρτζιανης (1) φορά την εβδοµάδα. Οι εργασίες καθαρισµού των εξωτερικών χώρων θα πραγµατοποιούνται σ όλο τον περιβάλλοντα χώρο που περικλείει ο Συνοριακός Σταθµός Μέρτζιανης. Τα είδη καθαρισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Το παρόν δελτίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µε αριθµ. 806/ απόφασης της.ε.σ.ε. Περιφέρειας Ηπείρου. Ιωάννινα 24 Φεβρουαρίου 2010 Ο συντάκτης Ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ηµήτριος Αναγνώστου Πολιτικός Μηχανικός 6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 15/2012 (Με τελικές διευκρινήσεις) Που έχει και θέση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι : 16-10-2015 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθ. Πρωτ. : 40856 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Απόφασης: 933 Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ Χίος, 01/06/2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Αρ. Πρωτ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕ Σ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ- ΟΧΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002799534 2015-05-25

15PROC002799534 2015-05-25 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 106437 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια υλικών συστήµατος αποθήκευσης τύπου ντέξιον, µεταλλικών φοριαµών και επίπλων γραφείου» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα