15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002892769 2015-07-06"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχυδρομική διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη - Περιοχή Αγίων Αποστόλων - Ρόδος Τ.Θ. 138 Πληροφορίες: Ρούσσου Ελευθερία Τηλ. (22413) FAX. (22413) Ρόδος 03/07/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 7.380,00 Σελίδα 1 από 24

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/07/15 Ημέρα: Τρίτη ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΕ 0419 Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 7.380,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που ισχύουν. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 06/07/15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 06/07/ / ΑΔΑ ΩΓΣΑ46907Κ-Σ3Τ Σελίδα 2 από 24

3 Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 1.1 του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α 19/ ). Όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 1.2 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 1.3 του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 1.4 του ν. 2198/1996 (ΦΕΚ 43/Α / ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 1.5 του ν. 2522/1997 «δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ178/Α /8-9-97) 1.6 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 Ιουλίου 1992» και τροποποίηση Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α /3-2-00) 1.7. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) άρθρα «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 1.8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α / ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 1.9 τoυ Π.Δ. 166/ προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/35/ΕΚ της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 1387 Α ) του Π.Δ. 146/2003, άρθρο 3 «Υποχρέωση των Νοσοκομείων για την τήρηση της Γενικής Λογιστικής και των Λογαριασμών Τάξεως και Δημοσίου Λογιστικού η οποία αρχίζει από , σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3527/2007 και του ν. 3580/ του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 1.12 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008, σχετικά με την δυνατότητα των Δημοσίων Μονάδων Υγείας να αναθέτουν την οργάνωση και υποστήριξη των οικονομικών τους υπηρεσιών, για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία του ν. 3329/ άρθρο 31 (ΦΕΚ 81/Α / ), σύμφωνα με τις οποίες οι ισολογισμοί που συντάσσονται με το Π.Δ. 146/2003 ελέγχονται και υπογράφονται από δύο ορκωτούς ελεγκτές Το άρθρου 11 του ν. 3697/2008, σχετικά με την δυνατότητα των Δημοσίων Μονάδων Υγείας να αναθέτουν την οργάνωση και υποστήριξη των οικονομικών τους υπηρεσιών, για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία Την αριθμ.5804/ Κ.Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2014(ΦΕΚ 3261/β ),στο οποίο έχει ενταχθεί η εν λόγω υπηρεσία Την αριθμ. 6484/ (ΦΕΚ 3693/ ) Υ.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο ορισμός φορέα διενέργεια του ΠΠΥΥ 2014, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών να καθορίσουν το φορέα διενέργειας Την αριθμ / Απόφαση Διοικητή της 2 ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμών μέχρι χωρίς Φ.Π.Α. Σελίδα 3 από 24

4 2. Την αριθμ. 18/ (ΘΕΜΑ 1 ο ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχος και υπογραφή του ισολογισμού χρήσης 2014 από Ορκωτούς Λογιστές στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την υλοποίηση του έργου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων υπηρεσιών, στο παράρτημα Α της παρούσας. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γραμματεία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/07/2015 ΩΡΑ: 15:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γρ. δημοπρασιών Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/07/2015 ΩΡΑ:10:00 4. O συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 7.380,00 συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων Φ.Π.Α. 5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και τόπος το Γραφείο Δημοπρασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος (Γ. Σεφέρη Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, Τ.Κ ). 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλ. μέχρι την 13η/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 1 ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 8. Η αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον άνω τρόπο. 9.Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Σελίδα 4 από 24

5 11. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, στα γραφεία του Ιδρύματος από την αρμόδια επιτροπή. 12.Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 14. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δ) Συνεταιρισμοί Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 15. Χρόνος ισχύος προσφορών Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη, κατά ανώτερο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 16. Τόπος εκτέλεσης Υπηρεσιών Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου ή όπου ζητηθεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. 17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τους γενικούς όρους «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β», τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε» Τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (Π.Δ.118/2007). Επισυνάπτονται τα παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.3.Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. Σελίδα 5 από 24

6 17.4.Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου καθώς και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, τηλ. (22413) & fax. (22413) (αρμόδια υπάλληλος κα. Ρούσσου Ελευθερία) Κατά τα λοιπά η παρούσα διακήρυξη συμπληρώνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Σελίδα 6 από 24

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 7.380,00 (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα 7 από 24

8 Σελίδα 8 από 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων μέχρι την 13/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου (Τμήμα Οικονομικού), υπό την μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Στον σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του ιδρύματος, ήτοι: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (82/2015) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (πλήρης επωνυμία, διευθύνσεις, τηλέφωνα, φαξ e- mail, κλπ.). Η Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή: Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει: Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης με μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου. Επιπλέον θα φέρει και όλα τα δικαιολογητικά Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην 1.2 και την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. Στην διαδικασία δύνανται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες ή άλλα πρόσωπα με επίσημη εξουσιοδότηση από μέρους των προσφερόντων. Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

9 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή η πρώτη και τελευταία σελίδα των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την επιτροπή Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής αποσφραγίζεται αμέσως μετά και κατατίθεται ένα πρακτικό οικονομικής και τεχνικής αξιολόγησης Προσφορές ελλιπείς ή ασαφείς θα απορρίπτονται Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης κλπ. των προσφορών. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές (Π.Δ. 118/07, άρθρο 2, παρ.2, εδάφιο ιβ) Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2. Η έγκαιρη αντίδραση του αναδόχου σε παρουσιαζόμενα / επερχόμενα προβλήματα του Έργου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η έγκαιρη και επανειλημμένη επισήμανση των σχετικών κινδύνων που οδηγούν σε αποκλίσεις, η υποβολή των σχετικών εισηγήσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ορθή και άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων, αποτελούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση του και τον ιδιαίτερο ρόλο του στο Έργο, όπως αυτό καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 3. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του Σελίδα 9 από 24

10 απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου». 4. ΤΙΜΕΣ 4.1 Με την προσφορά η τιμή θα δοθεί σε ευρώ για το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα κρατήσεις και δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ με ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. - Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, 5. Η Αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει αφού ο ανάδοχος ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του θα είναι η προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο για το συμβατικό τίμημα, καθώς και πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τιμήματος του έργου που παραδόθηκε, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα Σελίδα 10 από 24

11 του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος 15PROC βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος που εκάστοτε ισχύουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ισχύουσες στην παρούσα περίοδο είναι οι εξής: 1) Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α 204) επιπλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 2) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3) Καθώς και παρακράτηση Φόρου 8% στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ (παρακράτηση Φ.Ε. του Ν. 2198/94). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 6. Διοικητικές Προσφυγές Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση. Οι ενισταμένοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Β) Κατά της συμμετοχής προσφέροντα στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένστασης κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται και κατατίθεται το αποδεικτικό κοινοποίησης στην υπηρεσία. Γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. - Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. - Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. - Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ισχύει η διάταξη του άρθρου 35 του ν. 3377/2005 περί κατάθεσης παραβόλου για το παραδεκτό της ένστασης. 7. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελίδα 11 από 24

12 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούμενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά στα συμφέροντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2522/1997. Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, αφ ότου έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προσφυγής. Δεν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης η οποία δέχεται εν όλο ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών. 8. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα συναχθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της σύμβασης είναι η ελληνική. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα της αναθέτουσας αρχής, ανεξαρτήτως εάν αφορούν στον ανάδοχο ή σε τρίτους για οποιοδήποτε θέμα, θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Το σύνολο των εγγραφών που απορρέουν από την σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και κάθε επικοινωνία του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Εάν απαιτηθεί κόστος μεταφράσεων εγγράφων του αναδόχου για την αναθέτουσα αρχή ή και διερμηνειών κατά τις προφορικές συνεννοήσεις - συσκέψεις, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σημειώνεται πάντως, ότι όποτε χρειαστεί επικοινωνία του αναδόχου με τρίτους (π.χ. αλλοδαπούς φορείς κλπ.) στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα, οι αναγκαίες διερμηνείες/μεταφράσεις θα εξασφαλίζονται από τον ίδιο τον ανάδοχο με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του Έργου από τον Εργοδότη. Σελίδα 12 από 24

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Προσφορά πoυ είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές εάv oι παρoυσιαζόμεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές. Απoκλίσεις από όρoυς της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv χαρακτηρισθεί στην διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι είvαι οπωσδήποτε oυσιώδεις και συvιστoύv απόρριψη τωv πρoσφoρώv. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo Δ.Σ. του Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο. Αυτός υπoχρεoύται vα πρoσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης, πρoσκoμίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στo Νoσoκoμείo μέχρι της πλήρoυς εκτέλεσης της σύμβασης. Σελίδα 13 από 24

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών έχει, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός από τα αναφερόμενα στο σημείο 5 της σελίδας 4, τα κάτωθι: α) Τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις: α1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (προκειμένου δε για αλλοδαπούς, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή), ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του δραστηριότητα βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. α2) Σε περίπτωση Ένωσης, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στην ένωση ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων). α3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. β) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η παρούσα βεβαίωση δύναται να αντικατασταθεί με φωτοτυπία ταυτότητας μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συνοδευόμενη από την λίστα των μελών του Σώματος. γ) Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και όλων των τροποποιήσεων για τα Νομικά Πρόσωπα ή έναρξη επιτηδεύματος και λοιπές μεταβολές για τις ατομικές επιχειρήσεις. δ) Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ κτλ. Οι ενώσεις επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση επιλογής αυτών δύναται να υποχρεωθούν από την αναθέτουσα αρχή να συστήσουν κοινοπραξία ή άλλο νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μίας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής από α) έως δ) υποβάλλονται από κάθε μέλος της ένωσης. Σελίδα 14 από 24

15 2. Φάκελος Στοιχείων Τεχνικής Προσφοράς Το περιεχόμενο του φακέλου αυτού, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: i) Κατάλογο του απασχολούμενου μόνιμου προσωπικού, των συνεργατών και των ειδικών συμβούλων του διαγωνιζόμενου. ii) Συνοπτική περιγραφή έργων παροχής ομοειδών υπηρεσιών σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, στα οποία έχει συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος και τα οποία έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών. Συγκεκριμένα, ζητείται κατάλογος με συνοπτική περιγραφή έργων που ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο προσφέρων κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις εταιρειών, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παρέχονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της Ένωσης. 3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς α) Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε 7.380,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο). β) Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφ όσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Σελίδα 15 από 24

16 Σελίδα 16 από 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι ο έλεγχος και η υπογραφή του Ισολογισμού χρήσης 2014 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 7.380,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα το αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Η ευθύνη του συντονισμού των ομάδων που θα εγκατασταθούν στις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου ανήκει εξολοκλήρου στον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική διαχείριση και διοίκηση των ατόμων που θα εκτελέσουν το έργο. Όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Δ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα ο ανάδοχος αναλαμβάνει να : 1. Ελέγξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τον Ισολογισμό έτους 2014 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και να τον υπογράψει. 2. Να καταθέσει τους ανωτέρω Ισολογισμούς στη γραμματεία του Νοσοκομείου παράλληλα με το προσάρτημα στο οποίο θα περιλαμβάνει τις τυχόν παρατηρήσεις του έως τις 30/07/ Να παρευρεθεί εφόσον του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να αναλύσει τις παρατηρήσεις του και να καταθέσει τις τυχόν προτάσεις του για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων. Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει με απόφαση του Διοικητή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου του αναδόχου. 2. Ο ανάδοχος υποβάλλει το συγκεκριμένο παραδοτέο. Το Νοσοκομείο μέσω της επιτροπής κοινοποιεί στον ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις εφ όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές του παραδοτέου ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται στον ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών. 3. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ξανά το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες

17 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων του εργοδότη. 4. Στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην παρ. 2 χρονικό διάστημα παρέλθει, χωρίς το Νοσοκομείο να κοινοποιήσει στον ανάδοχο παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται παραληφθέν. Σελίδα 17 από 24

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους προμηθευτές. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ. Ημερομηνία έκδοσης Προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» (πλήρη στοιχεία) Εγγύηση μας υπ αριθ.. για ποσό ΕΥΡΩ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών....) οδός.. αριθ.. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια..., συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ αριθ.../2014 διακήρυξης του Γ.Ν. Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ... Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)... και 2).. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 18 από 24

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α/α 82/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Αξία. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Στη Ρόδο σήμερα.., μεταξύ των συμβαλλομένων: αφ ενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, που εδρεύει στη Ρόδο (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ρόδου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «το Νοσοκομείο» και αφ ετέρου της εταιρίας με την επωνυμία.. που εδρεύει στην οδό, (ΑΦΜ..) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον σύμφωνα με το ΦΕΚ, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος», στην οποία ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου «Έλεγχος και υπογραφή ισολογισμού χρήσης 2014 σε Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. από ορκωτούς λογιστές στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», σύμφωνα με την υπ αριθ.. (ΘΕΜΑ.) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους στα κατωτέρω άρθρα τα οποία συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά : Σελίδα 19 από 24

20 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Έλεγχος και υπογραφή ισολογισμού χρήσης 2014 σε Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. από ορκωτούς λογιστές στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» Το υπό εκτέλεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την αριθμ. πρωτ. τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το έργο ως εξής: 2.1. Να χορηγήσει έκθεση ελέγχου και να έχει υπογράψει τον Ισολογισμό χρήσης 2014 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. μέχρι τις 30/07/ Να χορηγήσει έκθεση ελέγχου και να έχει υπογράψει τον Ισολογισμό χρήσης 2014 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία που θα εγκριθεί ο αντίστοιχος ισολογισμός από τη Διοίκηση του νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου ή όπου ζητηθεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Η ευθύνη του συντονισμού των ομάδων που θα εγκατασταθούν στις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου ανήκει εξολοκλήρου στον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική διαχείριση και διοίκηση των ατόμων που θα εκτελέσουν το έργο. Όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα ο ανάδοχος αναλαμβάνει να : 4. Ελέγξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τον Ισολογισμό έτους 2014 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και να τον υπογράψει. 5. Να καταθέσει τους ανωτέρω Ισολογισμούς στη γραμματεία του Νοσοκομείου παράλληλα με το προσάρτημα στο οποίο θα περιλαμβάνει τις τυχόν παρατηρήσεις του. 6. Να παρευρεθεί εφόσον του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου να αναλύσει τις παρατηρήσεις του και να καταθέσει τις τυχόν προτάσεις του για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων. Σελίδα 20 από 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα