Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν"

Transcript

1 Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει πζντε τομείσ. Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πληροφορικήσ 2. Σεχνικόσ Η/Τ και Δικτφων Η/Τ 3. Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Λογιςμικοφ Ο Σομζασ Μθχανολογίασ ζχει πζντε ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Μηχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων και Καταςκευϊν 2. Σεχνικόσ Μηχανικόσ Θερμικϊν Εγκαταςτάςεων και Μηχανικόσ Σεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου 3. Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων ψφξησ αεριςμοφ και κλιματιςμοφ 4. Σεχνικόσ Οχημάτων 5. Σεχνικόσ Μηχανοςυνθζτησ αεροςκαφϊν Ο Σομζασ Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Ηλεκτρονικϊν και Τπολογιςτικϊν υςτημάτων, Εγκαταςτάςεων 2. Σεχνικόσ Ηλεκτρολογικϊν υςτημάτων, Δικτφων και Σηλεπικοινωνιϊν 3. Σεχνικόσ Αυτοματιςμοφ Ο Σομζασ Δομικϊν Ζργων ζχει μία ειδικότθτα 1. χεδιαςτήσ Δομικϊν Ζργων και Γεωπληροφορικήσ Ο Σομζασ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων ζχει δφο ειδικότθτεσ 1. Σεχνικόσ Διαχείριςησ και Ανακφκλωςησ 2. Σεχνικόσ Ελζγχου Ρφπανςησ και Εγκαταςτάςεων Αντιρρφπανςησ Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ ζχει ζνα τομζα. Ο Σομζασ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ ζχει τζςςερισ ειδικότθτεσ 1. Τπάλληλοσ Διοίκηςησ και Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν 2. Τπάλληλοσ Αποθήκησ και υςτημάτων Εφοδιαςμοφ 3. Τπάλληλοσ Εμπορίασ και Διαφήμιςησ 4. Τπάλληλοσ Οικονομίασ και Διοίκηςησ ςτον Σουριςμό

2 Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Γεωπονίασ, Τεχνολογίασ Τροφίμων και Διατροφισ ζχει ζνα τομζα Ο Σομζασ Γεωπονίασ, Σεχνολογίασ Σροφίμων και Διατροφισ ζχει ζξι ειδικότθτεσ. 1. Σεχνικόσ Φυτικισ Παραγωγισ 2. Σεχνικόσ Ηωικισ Παραγωγισ 3. Σεχνικόσ Αλιείασ και Τδατοκαλλιεργειϊν 4. Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ Σοπίου 5. Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτϊν 6. Σεχνικόσ Δαςοπονίασ και Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ζχει δφο τομείσ Ο Σομζασ Πλοιάρχων ζχει μία ειδικότθτα 1. Πλοίαρχοσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ Ο Σομζασ Μθχανικϊν ζχει μία ειδικότθτα 1. Μθχανικόσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ

3 Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Γεωπονίασ, Τεχνολογίασ Τροφίμων και Διατροφισ ζχει ζντεκα ειδικότθτεσ: Σεχνίτθσ Ηωϊκισ Παραγωγισ. Σεχνίτθσ Φυτικισ Παραγωγισ Σεχνίτθσ Αλιείασ και Ιχκυοκαλλιζργειασ. Σεχνίτθσ Πτθνοτροφίασ. Σεχνίτθσ Αμπελουργίασ Οινοτεχνίασ Ποτοποιίασ. Σεχνίτθσ Αρδεφςεων. Σεχνίτθσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Καταςκευϊν. Σεχνίτθσ Ανκοκομίασ Φυτοτεχνίασ. Σεχνίτθσ Μελιςςοκομίασ. Σεχνίτθσ Γαλακτοκομίασ Συροκομίασ. Σεχνίτθσ Μθχανικόσ Γεωργικϊν Μθχανθμάτων.

4 Ειδικότερα θ Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει είκοςι ειδικότθτεσ: Σεχνίτθσ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν (Κτίςτθσ πλινκοδομϊν γφψου επιχρίςματοσ μονϊςεων ςκυροδζματοσ). Σεχνίτθσ Ελαιοχρωματιςτισ. Σεχνίτθσ Λικοξόοσ Μαρμαράσ και Λικοχαράκτθσ. Σεχνίτθσ Μεταλλικϊν Καταςκευϊν Ταλοπινάκων και Κουφωμάτων. Σεχνίτθσ Μωςαϊκϊν Πλακοςτρϊςεων. Σεχνίτθσ Επιμεταλλϊςεων. Σεχνίτθσ Κοπτικισ Ραπτικισ. Σεχνίτθσ Δερμάτινθσ ζνδυςθσ και Γουνοποιίασ. Σεχνίτθσ Τποδθματοποιίασ. Σεχνίτθσ Θλεκτρολόγοσ Αυτοκινιτων Οχθμάτων. Σεχνίτθσ Φανοποιόσ και Βαφισ οχθμάτων. Σεχνίτθσ Ναυπθγείου. Σεχνίτθσ Θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Σεχνίτθσ Μθχανικόσ αυτοκινιτων μοτοςυκλετϊν και μθχανϊν καλάςςθσ. Σεχνίτθσ Μθχανικόσ Μθχανθμάτων Ζργων (γερανϊν, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρφπανων). Σεχνίτθσ εργαλειομθχανϊν, φρεηαδόρων, τορναδόρων. Σεχνίτθσ Θλεκτρολογικϊν Εγκαταςτάςεων. Σεχνίτθσ Τδραυλικϊν και Θερμοχδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων. Σεχνίτθσ Δομισ και υςτθμάτων Ιςχφοσ Αεροςκαφϊν. Σεχνίτθσ Εργαλειομθχανϊν CNC.

5 Ειδικότερα θ Ομάδα προςανατολιςμοφ εφαρμοςμζνων τεχνών και καλλιτεχνικών ςπουδών ζχει δεκαζξι ειδικότθτεσ: Σεχνίτθσ Ωρολογοποιίασ. Σεχνίτθσ Αργυροχρυςοχοΐασ. Σεχνίτθσ Κοςμιματοσ και Μεταλλοτεχνίασ. Σεχνίτθσ Ξυλουργικισ και Επιπλοποιίασ. Σεχνίτθσ Εργαςτθρίου Φωτογραφίασ. Σεχνίτθσ Κεραμικισ Αγγειοπλαςτικισ τζχνθσ. Σεχνίτθσ Αγιογράφοσ Εικόνων και Σοιχογραφιϊν. Σεχνίτθσ Ψθφιδωτϊν. Σεχνίτθσ Ξυλογλυπτικισ. Σεχνίτθσ Ταλουργίασ Ψθφιδογραφίασ Ταλογραφίασ (βιτρό). Σεχνίτθσ Καταςκευισ Εγχόρδων μουςικϊν οργάνων. Σεχνίτθσ Γραφικϊν Σεχνϊν. Σεχνίτθσ Διακοςμθτικϊν Εφαρμογϊν. Σεχνίτθσ Χαρακτικισ. Σεχνίτθσ υντιρθςθσ Μουςικϊν Οργάνων. Σεχνίτθσ υντιρθςθσ Ζργων τζχνθσ και Βιβλιακοφ και Αρχειακοφ υλικοφ.

6 Ειδικότερα θ Ομάδα προςανατολιςμοφ επαγγελμάτων Τουριςτικών Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ ζχει πζντε ειδικότθτεσ: Σεχνίτθσ Σουριςτικϊν μονάδων και Επιχειριςεων φιλοξενίασ (Τπθρεςία υποδοχισ Τπθρεςία ορόφων -Εμπορευματογνωςία). Σεχνίτθσ Ποτϊν και Οινολογίασ (Μπαρίςτασ). Σεχνίτθσ Εςτιατορίου Επιςιτιςμοφ (ερβιτόροσ). Σεχνίτθσ Ηαχαροπλαςτικισ και Αρτοποιίασ. Σεχνίτθσ Μαγειρικισ τζχνθσ. Ειδικότερα οι Επιμζρουσ τομείσ και επαγγζλματα ζχουν τζςςερισ ειδικότθτεσ : Σεχνίτθσ Αιςκθτικισ τζχνθσ και Μακιγιάη. Σεχνίτθσ Κομμωτικισ τζχνθσ. Σεχνίτθσ Αιςκθτικόσ Ποδολογίασ Καλλωπιςμοφ νυχιϊν και Ονυχοπλαςτικισ. Σεχνίτθσ χειριςτισ Θ/Τ και τθλεφωνικϊν κζντρων, παροχισ πλθροφοριϊν και εξυπθρζτθςθσ πελατϊν αποκλειςτικά για τυφλοφσ και άτομα με προβλιματα όραςθσ.

7 Η Ομάδα Προςανατολιςμοφ Τεχνολογικών Εφαρμογών ζχει ζξι τομείσ : Ο Σομζασ Πλθροφορικισ ζχει τζςςερισ ειδικότθτεσ Σεχνικόσ Δικτφων και Σθλεπικοινωνιϊν Σεχνικόσ Θ/Τ Σεχνικόσ Λογιςμικοφ Θ/Τ Σεχνικόσ Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ (Πολυμζςα/ Web designer Developer/ Video games). Ο Σομζασ Χθμικϊν Εφαρμογϊν ζχει δφο ειδικότθτεσ Σεχνικόσ Χθμικϊν Εργαςτθρίων και Ποιοτικοφ Ελζγχου Τλικϊν. Σεχνικόσ Φαρμάκων, Καλλυντικϊν και Παρεμφερϊν Προϊόντων. Ο Σομζασ Ζνδυςθσ και Τπόδθςθσ ζχει μία ειδικότθτα Σεχνικόσ Σεχνολογίασ Ενδφματοσ και Τποδιματοσ χεδιαςτισ Μόδασ. Ο Σομζασ Δομικϊν Ζργων ζχει μία ειδικότθτα χεδιαςτισ Δομικϊν Ζργων και Γεωπλθροφορικισ Ο Σομζασ Μθχανολογίασ ζχει τζςςερισ ειδικότθτεσ Σεχνικόσ Μθχανικόσ Θερμικϊν Εγκαταςτάςεων και Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων ψφξθσ αεριςμοφ και κλιματιςμοφ Σεχνικόσ Μθχανοτρονικισ Σεχνικόσ Εγκαταςτάςεων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ Ο Σομζασ Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ και Αυτοματιςμοφ ζχει δφο ειδικότθτεσ Σεχνικόσ Ιατρικϊν Οργάνων Σεχνικόσ Αυτοματιςμϊν

8 Η Ομάδα Προςανατολιςμοφ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ ζχει ζνα τομζα: Ο Σομζασ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ ζχει δεκαπζντε ειδικότθτεσ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα του Αθλητιςμοφ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα τησ Ναυτιλίασ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα του Σουριςμοφ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα τησ Τγείασ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα των Μεταφορϊν τζλεχοσ Εμπορίασ, Διαφήμιςησ και Προϊθηςησ Προϊόντων (Μarketing) τζλεχοσ Τπηρεςιϊν Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ (Logistics) τζλεχοσ Μηχανογραφημζνου Λογιςτηρίου Φοροτεχνικοφ Γραφείου τζλεχοσ τατιςτικϊν Ερευνϊν και Δημοςκοπήςεων τζλεχοσ Διαχείριςησ Ακίνητησ Περιουςίασ τζλεχοσ Χρηματοοικονομικϊν και Αςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν τζλεχοσ Κοςτολόγηςησ

9 Ι.Ε.Κ ( Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ) Η Ομάδα Προςανατολιςμοφ Γεωπονίασ, Τεχνολογίασ Τροφίμων και Διατροφισ ζχει τρεισ τομείσ: Ο Σομζασ Γεωπονίασ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ τζλεχοσ Διοίκηςησ και Οικονομίασ ςτον Σομζα τησ Αγροτικήσ Οικονομίασ. Σεχνικόσ Αγροτουριςμοφ Σεχνικόσ Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν και εγκαταςτάςεων ςε ζργα τοπίου και περιβάλλοντοσ Ο Σομζασ Διατροφισ και Διαιτολογίασ ζχει μία ειδικότθτα τζλεχοσ Διατροφήσ και Διαιτολογίασ. Ο Σομζασ Σεχνολογίασ Σροφίμων και Ποτϊν ζχει μία ειδικότθτα τζλεχοσ Σεχνολογίασ και Ελζγχου Σροφίμων και Ποτϊν.

10 Η Ομάδα Προςανατολιςμοφ Εφαρμοςμζνων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ζχει ζνα τομζα: Ο Σομζασ Καλλιτεχνικϊν πουδϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν ζχει είκοςι τζςςερισ ειδικότθτεσ Σζχνθ φωτογραφίασ Ηωγραφικι τζχνθ Μεταλλοτεχνία Χαρακτικι τζχνθ Σζχνθ τοιχογραφίασ Κεραμικι τζχνθ Σζχνθ ψθφιδωτοφ Εςωτερικι αρχιτεκτονικι διακόςμθςθ και χεδιαςμόσ αντικειμζνων Μουςικι τεχνολογία Εικονολθψία Θχολθψία Χειριςτισ θλεκτρονικισ ςυνάρμοςθσ εικόνασ (monter) Λογοτεχνικι μετάφραςθ κειμζνων και Διόρκωςθ, Επιμζλεια κειμζνων Σζχνθ δθμιουργικισ γραφισ Σζχνθ ςκίτςου Εικονογραφίασ Γραφικϊν Σεχνικόσ κινοφμενθσ εικόνασ Θλεκτρονικισ χεδίαςθσ Γραφιματοσ Τποκριτικι τζχνθ κεάτρου κινθματογράφου Σζχνθ ςεναριογραφίασ Σζχνθ ςκθνοκεςίασ Σζχνθ ςκθνογραφίασ ενδυματολογίασ Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ χοροφ Μουςικι Σραγοφδι Γραφιςτικι Εντφπου και Θλεκτρονικϊν Μζςων υντθρθτζσ Ζργων Σζχνθσ και Αρχαιοτιτων.

11 Η Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ζχει πζντε ειδικότθτεσ Δθμοςιογραφίασ, υντακτϊν και Ρεπόρτερ Ακλθτικι δθμοςιογραφία Ραδιοφωνικόσ παραγωγόσ Οργανωτικόσ ςυντονιςτισ παραγωγισ Σθλεοπτικόσ παραγωγόσ. Ομάδα Προςανατολιςμοφ Επαγγελμάτων Τουριςτικών Επιχειριςεων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ ζχει τρεισ ειδικότθτεσ Σεχνικόσ Σουριςτικϊν Μονάδων και Επιχειριςεων Φιλοξενίασ (Τπθρεςία υποδοχισ Τπθρεςία ορόφων Εμπορευματογνωςία) Σεχνικόσ Αρτοποιόσ Ηαχαροπλαςτικισ Σεχνικόσ Μαγειρικισ τζχνθσ Αρχιμάγειρασ (chef)

12 Η Ομάδα προςανατολιςμοφ Υγείασ και Πρόνοιασ ζχει δεκαζξι ειδικότθτεσ Βοθκόσ Φυςικοκεραπείασ Βοθκόσ Φαρμακείου Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μαιευτικισ Βοθκόσ Εργοκεραπείασ Βοθκόσ Ραδιολογίασ και Ακτινολογίασ Βοθκόσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Βοθκόσ Οδοντικισ Σεχνολογίασ Βοθκόσ Οπτικισ και Οπτικομετρίασ Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Γενικισ Νοςθλείασ Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Σραυματολογίασ Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Χειρουργείου Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Ογκολογικϊν πακιςεων Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ Βοθκόσ Νοςθλευτικισ Ατόμων με Ειδικζσ πακιςεισ Διαςϊςτθσ Πλιρωμα αςκενοφόρου.

13 Οι Επιμζρουσ τομείσ και επαγγζλματα ζχει εννζα ειδικότθτεσ: Σεχνικόσ Αιςκθτικισ τζχνθσ και Μακιγιάη Σεχνικόσ Κομμωτικισ τζχνθσ Σεχνικόσ Αιςκθτικόσ Ποδολογίασ Καλλωπιςμοφ Νυχιϊν και Ονυχοπλαςτικισ τζλεχοσ Αςφαλείασ Προςϊπων και Τποδομϊν Εκπαιδευτισ Τποψθφίων Οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν Επιμελθτισ Πτιςεων τζλεχοσ Τπθρεςιϊν Αερομεταφοράσ τζλεχοσ Θαλαςςοκεραπείασ /Λουτροκεραπείασ spa Προπονθτισ Ακλθμάτων.

Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών

Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών Ειδικότερα η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς. Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ Δ/νση : Γαλανέϊκα - Τ.Κ. 35100 Τηλ : 22310 29558, fax: 22310 33657 http://iek-lamias.fth.sch.gr Ηλ. Ταχ: ieklamias@sch.gr Λαμία 2 Μαΐου 2014 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 4 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 3 5 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 1 2 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ)

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) 50 75 ΑΣΤΕ 637 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 100

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ)

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) Κωδικός Τ.Ε.Ι. Τμήμα Εισακτέοι 2013 Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014 Γενική σειρά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ)

Τμήμα 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΣΤΕΑΝ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα Εισακτέοι 2013 Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014 Γενική σειρά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 60 75 ΑΣΤΕ 614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 72 6 209 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ), ΕΜΠ 66 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 127 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 122 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 94 4 119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 86 5 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 1o επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών-Νομικών και Κοινωνικών επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικό τητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ.

http://sep4u.gr 1 Καλοδήμος Δ. ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ 2013 2012 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)- ΔΙΟΙΚΗΣΗ 603 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1363 667 696 104% ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι.

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΤΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr T.Ε.Ι. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΘΗΝΑΣ 3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 1 5 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΤΜΗΜΑ Γ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Μαρούσι, 7--203 Αρ. Πρωτ.68488/Ε5 Ταχ. Δ/νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) 2013 & 2012 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ (2013) (2012) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα