826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "826 Ν. 59(Ι)/93. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842,10.12.93"

Transcript

1 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2842, Ν. 59(Ι)/93 Ο περί Ελαιόλαδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Συνοπτικός τίτλος. 23 του του Ερμηνεία. Παράρτημα. του άρθρου 2 Αριθμός 59(1) του 1993 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελαιόλαδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελαιολάδου Νόμους του 1963 μέχρι 1965 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελαιόλαδου Νόμοι του 1963 μέχρι Στον παρόντα Νόμο Κυπριακό Πρότυπο CYS 82 σημαίνει το Πρότυπο που εκτίθεται στο Παράρτημα ή που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση το Παράρτημα θα παύσει να ισχύει. 3. Το άρθρο 2 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή των ορισμών «ανακαθορισμός», «ελαιόλαδον», «οξύτης», «παρθένον ελαιόλαδον» και «πυρηνέλαιον» (β) με την αντικατάσταση του ορισμού «βιομήχανος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'βιομήχανος' σημαίνει τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο συσκευαστή ρίου, πυρηνελαιουργείου ή εγκαταστάσεων εξευγενισμού ή το υπεύθυνο γι' αυτοπρόσωπο.» (γ) με την αντικατάσταση του ορισμού «εγκατάστασις ανακαθορισμού (ραφιναρία)» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'εγκατάσταση εξευγενισμού (ραφιναρία)' σημαίνει μέρος ή υποστατικό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού όπου γίνεται εξευγενισμός.» (δ) με την αντικατάσταση του ορισμού «εδώδιμον ελαιόλαδον» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'εδώδιμο ελαιόλαδο' σημαίνει το έλαιο που προορίζεται για ανθρώπινη βρώση και που λαμβάνεται αποκλειστικά από τον ελαιόκαρπο χωρίς κακή οσμή ή κακή γεύση το οποίο δεν περιέχει οποιοδήποτε ξένο προς το ελαιόλαδο έλαιο και του οποίου η οξύτητα δεν υπερβαίνει τα 4,0%.» (ε) με την αντικατάσταση του ορισμού «ελαιόκαρπος» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'ελαιόκαρπος' σημαίνει τον ώριμο καρπό του ελαιόδενδρου (Olea Europea L.)» (στ) με την αντικατάσταση του ορισμού «μειονεκτικόν ελαιόλαδον» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'μειονεκτικό ελαιόλαδο' σημαίνει παρθένο ελαιόλαδο που έχει κακή οσμή ή κακή γεύση ή οξύτητα που υπερβαίνει τα 4,0%.»

2 827 Ν. 59(Ι)/93 (ζ) με την αντικατάσταση του ορισμού «πωλώ ή πώλησις» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: «'πωλώ' σημαίνει προσφέρω ή έχω στην κατοχή μου προς πώληση και περιλαμβάνει την έκθεση προς πώληση, την προσφορά ή σύμβαση πώλησης και κάθε διευθέτηση προς πώληση που γίνεται άμεσα ή έμμεσα όπως επίσης και την ανταλλαγή.». 4. Το άρθρο 3 νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου το εδώδιμο ελαιόλαδο κατατάσσεται στις κατηγορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του Κυπριακού Προτύπου CYS 82.». 5. Το άρθρο 4 νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: «4. (1) Απαγορεύεται η πώληση ελαιόλαδου εκτός αν είναι συσκευασμένο εδώδιμο ελαιόλαδο στα δοχεία του οποίου εκτίθεται ευκρινής και ευανάγνωστη επιγραφή τυπωμένη στα Ελληνικά και Τουρκικά η οποία καθορίζει το όνομα και τη διεύθυνση του βιομηχάνου που το έχει συσκευάσει και περιγράφει τη δυνάμει της παραγράφου 3.5 του Κυπριακού Προτύπου CYS 82 ακριβή κατηγορία όπως και την ακριβή ποσότητα όγκου σε λίτρα του εδώδιμου ελαιόλαδου που περιέχεται στο δοχείο όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 9 του Κυπριακού Προτύπου CYS 82: Νοείται ότι η απαγόρευση του παρόντος άρθρου δε θα ισχύει όταν (α) Ελαιόλαδο πωλείται σε εγγεγραμμένο βιομήχανο* ή (β) μειονεκτικό ελαιόλαδο οξύτητας όχι μικρότερης των 20% πωλείται σε εξουσιοδοτημένο αγοραστή αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς ή (γ) ελαιόλαδο πωλείται σε εξουσιοδοτημένο εξαγωγέα αποκλειστικά για σκοπούς εξαγωγής από την Κύπρο. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου οι όροι 'εξουσιοδοτημένος αγοραστής' και 'εξουσιοδοτημένος εξαγωγέας' σημαίνουν τα πρόσωπα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εμπορίας Κυπριακών 24 του Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου του (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος 'βιομηχανικός σκοπός' δεν περιλαμβάνει τον εξευγενισμό του μειονεκτικού ελαιόλαδου ή την ανάμιξη του με εδώδιμα ελαιόλαδα ή άλλα εδώδιμα έλαια ή τη μετατροπή του με οποιοδήποτε τρόπο σε εδώδιμο ελαιόλαδο. (4) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή δε συμμορφώνεται με αυτές είναι ένοχος αδικήματος.». 6. Το άρθρο 5 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού ανάμεσα στις λέξεις «ελαίου» και «εν Κύπρω» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ως εδώδιμου» Αντικατάσταση του άρθρου 3 Αντικατάσταση του άρθρου 4 του άρθρου 5

3 Ν. 59(Ι)/ (β) με την ένθεση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού ανάμεσα στις λέξεις «ελαίου» και «εν Κύπρω» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ως εδώδιμου» (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου και την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) σε εδάφιο (5)* «(4) Απαγορεύεται η εμφιάλωση και η πώληση μαύρου ελαιόλαδου.». Αντί 7. Το άρθρο 6 νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο κατάσταση άρθρο: του άρθρου 6 «6. (1) Απαγορεύεται η πώληση νομου ' (α) Ελαιόλαδου ως εδώδιμου ελαιόλαδου το οποίο δεν είναι της κατηγορίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 του Κυπριακού Προτύπου CYS 82 και δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις αυτού γι* αυτή την κατηγορία* (β) εδώδιμου ελαιόλαδου το οποίο είναι αναμιγμένο με οποιοδήποτε έλαιο που δεν είναι ελαιόλαδο ή με οποιαδήποτε άλλη ύλη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας* (γ) εδώδιμου ελαιόλαδου το οποίο δεν είναι της φύσης, της προέλευσης, της ποιότητας και της κατηγορίας η οποία ζητείται από τον αγοραστή* (δ) οποιουδήποτε ελαίου ως εδώδιμου εκτός εάν εκτίθεται στα δοχεία στα οποία περιέχεται και προσφέρεται προς πώληση ευκρινής και ευανάγνωστη επιγραφή η οποία περιγράφει επακριβώς το είδος του ελαίου που περιέχεται στο δοχείο σύμφωνα με τον καρπό ή το σπόρο από τον οποίο αυτό προέρχεται. (2) Απαγορεύεται η κατοχή ή χρήση οποιασδήποτε χρωστικής ή αντιοξειδωτικής ουσίας ή οποιουδήποτε μέσου συντηρήσεως σε οποιοδήποτε εκθλιπτήριο, πυρηνελαιουργείο, συσκευαστήριο ή εγκατάσταση εξευγενισμού. (3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και (α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή η οποία δε θα υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές* (β) σε περίπτωση οποιουδήποτε αδικήματος μετά την πρώτη καταδίκη υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. (4) Σε περίπτωση καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο προβλέπεται από το παρόν άρθρο το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη δήμευση κάθε αντικειμένου για το οποίο ή αναφορικά προς το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.».

4 ί 829 Ν. 59(Ι)/93 8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(2) Κανένας δεν μπορεί να ενασκεί επιχείρηση ως βιομήχανος ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εγκατάσταση εξευγενισμού (ραφιναρία) ή οποιοδήποτε μέρος ή κτίριο ως εκχυλιστήριο ή συσκευαστήριο εκτός εάν αυτός, η εγκατάσταση εξευγενισμού και το κτίριο εγγραφούν δυνάμει του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο.». 9. Το άρθρο 8 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(4) Για τις δειγματοληψίες οι οποίες διενεργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου 10 του Κυπριακού Προτύπου CYS 82». (β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: «(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας ή από τον Υπουργό Υγείας δύναται σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το ελαιόλαδο έχει υποστεί σημαντική αλλοίωση να δεσμεύσει για εύλογο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αποθέματα του ελαιόλαδου αυτού.». 10. Το άρθρο 11 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της λέξης «πεντήκοντα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «εκατό»' (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της λέξης «εκατόν» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «πεντακόσιες». 11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των παραγράφων (ζ), (η) και (θ) αυτού. 12. Το άρθρο 14 νόμου διαγράφεται. 13. Το άρθρο 15 νόμου αναριθμείται σε άρθρο Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει μετά πάροδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. του άρθρου 7 του άρθρου 8 του άρθρου 11 του άρθρου 13 Διαγραφή του άρθρου 14 Αναρίθμηση του άρθρου 15 νόμου σε άρθρο 14. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

5 Ν. 59(Ι)/ CYS 82 : 1992 Προδιαγραφή για, επεξεργασμένο ελαιόλαδο, επεξεργασμένο πυρηνέλαιο 1. Σκοπός Το πρότυπο αυτό αφορά το παρθένο ελαιόλαδο, το επεξεργασμένο ελαιόλαδο και το επεξεργασμένο πυρηνέλαιο. 2. Ορισμοί 2.1 Ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται το λάδι που λαμβάνεται από τον καρπό του δένδρου της ελιάς (Olea Europea L.) χωρίς να έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, που δεν περιλαμβάνεται στις υποπαραγράφους και του προτύπου και είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση χαρακτηρίζεται το λάδι που λαμβάνεται από τον καρπό του δένδρου της ελιάς με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα κάτω από συνθήκες, ιδιαίτερα θερμικές, που δεν επιφέρουν αλλοίωση στο ελαιόλαδο. Νοείται ότι η εκχύλιση δε θεωρείται φυσικό μέσο (ή εξευγενισμένο ελαιόλαδο) χαρακτηρίζεται το λάδι που λαμβάνεται από παρθένο ελαιόλαδο, του οποίου η οξύτητα και οι οργανοληπτικές ιδιότητες το καθιστούν ακατάλληλο προς βρώση στη φυσική του κατάσταση μετά από επεξεργασία που δεν αλλοιώνει την αρχική δομή των γλυκεριδίων. 2.2 (ή επεξεργασμένο λάδι από ελαιοπυρήνες) χαρακτηρίζεται το λάδι που λαμβάνεται από την ελαιομάζα και τους ελαιοπυρήνες, μετά την παραλαβή του παρθένου ελαιόλαδου, με εκχύλιση με εγκεκριμένους διαλύτες και που καθίσταται βρώσιμο με μεθόδους εξευγενισμού που δεν αλλοιώνουν την αρχική δομή των γλυκεριδίων. Το επεξεργασμένο πυρηνέλαιο διατίθεται, με το όνομα αυτό, για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκεκριμένος διαλύτης θεωρείται το εξάνιο κατάλληλης καθαρότητας. 3. Χαρακτηριστικά ποιότητας 3.1 Χρώμα, οσμή και γεύση : Να είναι διαυγές, χρώματος κίτρινου μέχρι πράσινου, με χαρακτηριστική οσμή και γεύση, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε οσμή και γεύση ενδεικτική αλλοίωσης ή μόλυνσης του λαδιού. : Να είναι διαυγές, χρώματος κίτρινου και απαλλαγμένο από οποιαδήποτε οσμή και γεύση που να είναι ενδεικτική αλλοίωσης ή μόλυνσης του λαδιού. κατεργασμένο λάδι από ελαιοπυρήνες: Να είναι διαυγές, χρώματος κίτρινου μέχρι πράσινου και απαλλαγμένο από οποιαδήποτε οσμή και γεύση που να είναι ενδεικτική αλλοίωσης ή μόλυνσης του λαδιού. 3.2 Σχετική πυκνότητα (20 C/20 C) Ί y Δείκτης διάθλασης (n nc ) }

6 CYS 82 : Λιπαρά οξέα: Εκφρασμένα ως μεθυλεστέρες %m/m Ελαϊκό οξύ 56,0 83,0 Παλμιτικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Στεατικό οξύ Παλμιτελαϊκό οξύ ΛινολενικοΌξύ Μυριστικό οξύ Αραχιδικό οξύ Βεχενικό οξύ τ Γοδολενικό οξύ L Λιγνοκηρικό οξύ J Ερουσικό οξύ Λαουρικό οξύ 3.5 Ελεύθερη οξύτητα Κατηγορία λαδιού η J έξτρα ποιότητας A (fine) ποιότητας Β ποιότητας Γ σε 3.6 Αριθμός σαπωνοποιήσεως 7,5 20,0 3,5 20,0 0,5 3,5 0,3 3,5 0,0 1,5 0,0 0,5 ^0,8 ίχνη μη προσδιορίσιμες ποσότητες Οξύτητα εκφρασμένη ελαϊκό οξύ (κατά βάρος %) μέχρι 1 μέχρι 2 μέχρι 3 μέχρι 4 μέχρι 1 μέχρι 1,5 (mg KOH/g λαδιού) \ Αριθμός ιωδίου Ί Ι ] 3.8 Αριθμός υπεροξειδίου Ειδική απορρόφηση στο υπεριώδες (Ε Να μην υπερβαίνει τα 20 meq οξυγόνου υπεροξειδίου ανά χιλιόγραμμο λαδιού ) Ν. 59(Ι)/93 Βαθμός οξύτητας (mg KOH/g λαδιού) μέχρι 2 μέχρι 4 μέχρι 6 μέχρι 8 μέχρι 2 μέχρι 3 ΔΕ ι% μέγιστο στα 232nm 3,50 6,00 μέγιστο στα 270nm 0,25 1,10 2,00 στα 270nm 1* 0,15 0,20 Λάδι που η ειδική απορρόφηση στα 270nm ξεπερνά το 0,25 μπορεί να χαρακτηριστεί παρθένο, αν η ειδική απορρόφηση στα 270nm είναι μικρότερη του 0,11, αφού πρώτα το δείγμα περαστεί μέσα από ενεργοποιημένη Αλουμίνα (Alumina). "Λ

7 Ν. 59(1)/ CYS 82 : Μη σαπωνοποιήσιμες ουσίες Ί,,,,, Λ } * 1 ^ρισσοτερο απο 15g/kg όχι περισσότερο από 25g/kg 3.11 Δείκτης Bellier ~*L,,, _ _ τ t. ι "\ s Γ όχι περισσότερο απο 17"C J κ y y 3.12 Ανίχνευση η μίξη ρανόμενω ν ελαίων Ί?~ αρνητική J 3.13 Ανίχνευση πυρηνελαίου 1 J 3.14 Ανίχνευση βαμβακέλαιου * Γ 3.15 Ανίχνευση λαδιού τε*ί ου Γ αρνητική _ 3.16 Ανίχνευση σησαμέλαιου Ί r αρνητική J 3.17 Βήτα Σιτοστερόλη "Ί ελάχιστο 93% του συνόλου r Βήτα Σιτοστερόλης J καμπερστερόλης και σιγμαστερόλης 3.18 Κορεσμένα λιπαρά οξέα σε θέση 2. Μέγιστο (1% m/m) 1,5 1,8 2,2 Σημείωση: Με τον όρο «κορεσμένα λιπαρά οξέα σε θέση 2» νοείται το άθροισμα του παλμιτικού (16,0) και του στεατικού οξέος (18,0). Το ποσοστό εκφράζεται επί τοις εκατόν κατά μάζα στο σύνολο των λιπαρών οξέων. 4. Πρόσθετες ουσίες Πρόσθετες ουσίες Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία Ί όπως καθορίζεται στον περί Πωλήσεως Τροφίμων Γ και Φαρμάκων Νόμο και Κανονισμούς. Ι 5. Υπολείμματα τοξικών ουσιών και άλλων προσμίξεων Τα λάδια που προσδιορίζονται στο πρότυπο αυτό δεν πρέπει να περιέχουν οποιεσδήποτε τοξικές ουσίες σε αναλογίες που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για την υγεία του καταναλωτή.. Ειδικά για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και τις τοξικές ουσίες, θα ισχύουν «Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων εις τα Τρόφιμα Κανονισμοί» και ί '

8 CYS 82 : Ν. 59(I)/93 «Οι περί Αρσενικού, Μολύβδου, Υδραργύρου, Σιδήρου, Καδμίου, Ψευδαργύρου και Φθορίου Κανονισμοί του 1983» (Κ.Δ.Π. 302/83, 303/83, 304/83, 305/83, 306/83, 307/83, 308/83, 309/83 και 310/83) και τροποποιήσεις. Επιπρόσθετα θα ισχύουν 5.1 Ουσίες πτητικές στους 105 C Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία k 0,2m/m J. 0,lm/m 5.2 Αδιάλυτες ουσίες. 1 0,1 m/m J 0,05 m/m 5.3 Ανίχνευση σάπωνος Ί αρνητική _ 6. Υγιεινή 6.1 Ο Κατασκευαστής και τα υποστατικά θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τον «περί Ελαιόλαδου Νόμο». 6.2 Το προϊόν θα πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με την καλή βιομηχανική πρακτική και να είναι απαλλαγμένο από ξένες ουσίες, μικροοργανισμούς και ουσίες μικροβιολογικής προέλευσης που δυνατόν να εκθέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. 7. Καθορισμένες συσκευασίες Το προϊόν που προορίζεται για λιανική πώληση θα διατίθεται μόνο σε συσκευασίες των 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 16 και 20 λίτρων, Η ανεκτή διακύμανση του όγκου θα είναι σύμφωνη με τον «περί Μέτρων και Σταθμών Νόμο». 8. Συσκευασία Τα μέσα συσκευασίας θα είναι (α) Καθαρά και κατάλληλα για τρόφιμα* (β) κατασκευασμένα από υλικό το οποίο δε θα επηρεάζει με κανένα τρόπο τις ιδιότητες του ελαιόλαδου. 9. Σήμανση. 9.1 Τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρότυπο αυτό θα σηματοδοτούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προτύπου CYS 33 Σήμανση Συσκευασμένων Τροφίμων. Επιπρόσθετα θα αναγράφονται (α) Η ονομασία του προϊόντος δηλαδή (ϊ), δηλώνοντας ταυτόχρονα και την κατηγορία του. (ii). (Hi), (β) Η οξύτητα (γ) Η ημερομηνία εμφιάλωσης (δ) Η ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με το Πρότυπο CYS 71: Χρονικές Ενδείξεις Συσκευασμένων Τροφίμων.

9 Ν. 59(Ι)/ CYS 82 : Η σήμανση θα γίνεται στην Ελληνική ή/και Τουρκική 10. Δειγματοληψία ; 10.1 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του «περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμου», όσον αφορά τη λιανική πώληση Για άλλες περιπτώσεις σύμφωνα με το Πρότυπο CYS 89 Μέθοδοι δειγματοληψίας διά εδώδιμα έλαια και λίπη. 11. Μέθοδοι εξέτασης Προσδιορισμός λιπαρών οξέων. Με τη μέθοδο της αερίου χρωματογραφίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αρ. 2568/91 ( ) και τροποποιήσεις Προσδιορισμός της σχετικής πυκνότητας. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 1: Τμήμα 1. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν πυκνότητα σε σχέση με το νερό στους 20 C Προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο IUPAC Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps, Refractive index. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν δείκτης διάθλασης σε σχέση με τη χαρακτηριστική φασματική γραμμή. "D" Νατρίου στους 20 C (η 20 c ) Προσδιορισμός του αριθμού σαπωνοποίησης. Σύμφωνα με τη μέθοδο IUPAC Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps, Saponification value (is). Τα αποτελέσματα εκφράζονται σαν αριθμός mgkoh/g λιπαράς ύλης Προσδιορισμός του αριθμού ιωδίου. Με τη μέθοδο που περιγράφεται στον 11.6 Προσδιορισμός μη σαπωνοποιημένων ουσιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο IUPAC Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps Προσδιορισμός ελεύθερης οξύτητας. Με τη μέθοδο που περιγράφεται στον 11.8 Προσδιορισμός πτητικών ουσιών στους 105 C. Σύμφωνα με τη μέθοδο IUPAC Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps, Moisture and Volatile Matter Προσδιορισμός αδιάλυτων ουσιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο IUPAC Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Soaps, Impurities Προσδιορισμός του δείκτη Bellier. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Ανίχνευση η μίξη ραινόμενων ελαίων. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Ανίχνευση πυρηνελαίου. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Ανίχνευση βαμβακέλαιου. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Ανίχνευση λαδιού τείου. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Ανίχνευση σησαμέλαιου. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα 6. ι% Προσδιορισμός της ειδικής απορρόφησης στο υπεριώδες (Ε ). Με τη μέθοδο lcm που περιγράφεται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αρ. 2568/91 ( ) και τροποποιήσεις Προσδιορισμός σάπωνος. Σύμφωνα με το CYS 78: Μέρος 2: Τμήμα Προσδιορισμός του αριθμού υπεροξειδίου. Με τη μέθοδο που περιγράφεται στον Προσδιορισμός Βήτα Σιτοστερόλης. Με τη μέθοδο που περιγράφεται στον Προσδιορισμός λιπαρών οξέων σε θέση 2. Με τη μέθοδο που περιγράφεται στον Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Αθήνα, Noέμβριος 2009 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 24 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιομηχανικός παραγόμενα θερμομονωτικά προϊό ντα.... 1 Αντικατάσταση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα