Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός 1906/90(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών», (EE L 173 της σ.1), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1101/98(ΕΚ) του Συμβουλίου της 25 ης Μαρτίου 1998 (EE L 157 της , σ.12), (β) «Κανονισμός 1538/91(ΕΟΚ) της Επιτροπής της 5 ης Ιουνίου 1991 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών», (EE L 143 της , σ.11), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1321/2002(ΕΚ) της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2002 (EE L 194 της , σ.17), Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του Ερμηνεία. 2(1). Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

2 2 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας. «διακριτικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό της εγκατάστασης όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ και παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4. «εγκατάσταση» περιλαμβάνει το υποστατικό, μέρος αυτού ή άλλο χώρο, στον οποίο λαμβάνει χώρα η σφαγή, ο τεμαχισμός, η ταξινόμηση, συσκευασία, σήμανση ή και φύλαξη του κρέατος πουλερικών που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. «Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 6 οριζόμενο Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. «Επιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου. «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. «Κανονισμός 1906/90 (ΕΟΚ)» σημαίνει τον Κανονισμό 1906/90(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 26 ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών, (EE L 173 της σ.1), όπως εκάστοτε τροποποιείται. «Κανονισμός 1538/91 (ΕΟΚ)» σημαίνει τον Κανονισμό 1538/91(ΕΟΚ) της Επιτροπής της 5 ης Ιουνίου 1991 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1906/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών (EE L 143 της , σ.11), όπως εκάστοτε τροποποιείται. «τρίτες χώρες» σημαίνει τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και

3 3 Περιβάλλοντος. Σκοπός του Νόμου. (2) Όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός 1906/90 (ΕΟΚ) και ο Κανονισμός 1538/91 (ΕΟΚ). 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των διοικητικών οργάνων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1906/90 (ΕΟΚ) και του Κανονισμού 1538/91 (ΕΟΚ), στη Δημοκρατία, καθώς και η δημιουργία ποινικών αδικημάτων για παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών. Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση του κρέατος πουλερικών. 4.-(1) Ουδείς λειτουργεί εγκατάσταση για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), εκτός αν είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας. (2) Με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που ασκεί έλεγχο στην εγκατάσταση οφείλει να (α) τεμαχίζει, (β) ταξινομεί, (γ) συσκευάζει, (δ) σημαίνει και (ε) φυλάσσει, το κρέας πουλερικών και να τηρεί ενημερωμένο μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ). Παράρτημα Ι. (3) Για την έκδοση άδειας υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της εγκατάστασης, η οποία απευθύνεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία. Ο Τύπος αίτησης για έκδοση άδειας και ο Τύπος άδειας λειτουργίας εγκατάστασης

4 4 Παράρτημα ΙΙ. παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, (Τύπος Α και Τύπος Β αντίστοιχα). Οι λεπτομέρειες βάσει των οποίων παραχωρείται ο διακριτικός αριθμός της εγκατάστασης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ. (4) Μαζί με την αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ο αιτητής οφείλει να υποβάλει 150(Ι)του (α) εν ισχύει άδεια πτηνοσφαγείου / εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών ή οποία εκδίδεται δυνάμει του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του (β) πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής πτηνοσφαγείου / εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών, και τους συνοδευτικούς αυτής όρους και αρχιτεκτονικά σχέδια. (γ) δείγματα των πινακίδων σήμανσης και διαφήμισης που ο αιτητής προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης. (δ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία δυνατόν να ζητήσει ανάλογα με την περίπτωση η Εντεταλμένη Υπηρεσία. (5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση εντός δύο μηνών και κατά την εξέταση διεξάγεται κάθε αναγκαίος έλεγχος προκειμένου να διαπιστώσει εάν η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαθέτει σε επάρκεια τους απαραίτητους χώρους και εξοπλισμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών στράγγισης, ταξινόμησης, συσκευασίας, σήμανσης και φύλαξης των σφάγιων ή τεμαχίων κρέατος πουλερικών και εάν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή το πρόσωπο που ασκεί έλεγχο σε αυτή τηρεί όλες τις διατάξεις του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ)

5 5 και του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), καθώς και όλους τους όρους της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται με βάση τον περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του Παράρτημα ΙΙ. (6) Σε κάθε άδεια που εκδίδεται στην εγκατάσταση αναφέρεται ο διακριτικός αριθμός της εγκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. (7) Η ανωτέρω άδεια εκπνέει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσής της. Η άδεια αυτή δύναται να ανανεώνεται εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία επιθεωρήσει την εγκατάσταση και βεβαιωθεί ότι συνεχίζει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ). (8) Η ανωτέρω άδεια δύναται να ανακληθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και πριν την εκπνοή της, αν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή το πρόσωπο το οποίο ασκεί έλεγχο σε αυτή παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ) ή οποιονδήποτε από τους όρους της άδειας. Άδειες με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. Παράρτημα Ι. 5. Ο Τύπος της αίτησης και ο Τύπος της άδειας για εξασφάλιση άδειας για συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Κανονισμού 1538/91 (ΕΟΚ), παρατίθενται στο Παράρτημα Ι (Τύπος Γ και Τύπος Δ, αντίστοιχα). Ο Τύπος αίτησης για έκδοση άδειας και Τύπος άδειας για παραγωγή πουλερικών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής παρατίθενται στο Παράρτημα Ι (Τύπος Ε και Τύπος ΣΤ αντίστοιχα). Ορισμός και εξουσίες της Εντεταλμένης Υπηρεσίας. 6.-(1) Ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

6 6 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει έναν ή περισσότερους λειτουργούς από άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, ως αρμόδιους, για ένα ή περισσότερους από τους σκοπούς των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ)). (3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία και αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ). Ορισμός, αρμοδιότητες και εξουσίες Επιθεωρητή. 7.-(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας ή άλλων Τμημάτων του Υπουργείου του, για να ενεργούν ως Επιθεωρητές για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ). (2) Σε κάθε Επιθεωρητή ο Διευθυντής παραχωρεί πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ιδιότητά του, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή. (3) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατόν να του ανατίθενται ειδικά δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής (α) συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για έκδοση άδειας για συσκευασία, σήμανση ή παραγωγή κρέατος πουλερικών, (β) αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ), και (γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν, για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και

7 7 των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ). (3) Για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε Επιθεωρητής σ οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει πιστοποιητικό της ιδιότητάς του (α) επιθεωρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση και εξετάζει βιβλία, μητρώα, αρχείο ή άλλα έγγραφα αυτής. (β) εισέρχεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή άλλους χώρους όπου έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διεξάγονται εργασίες και προβαίνει σε σήμανση οποιασδήποτε συσκευασίας ή κιβωτίου ή αρχείου αυτής. (γ) εξετάζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και ανοίγει οποιαδήποτε συσκευασία ή κιβώτιο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει κρέας πουλερικών. (δ) λαμβάνει, έναντι απόδειξης, για σκοπούς εργαστηριακών αναλύσεων ή τεκμηρίωσης καταγγελίας, αντιπροσωπευτικά δείγματα του κρέατος πουλερικών από τις εγκαταστάσεις, σε όλα τα στάδια της εμπορίας καθώς και κατά τη μεταφορά. (ε) εξετάζει και λαμβάνει, έναντι απόδειξης, αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις εγκαταστάσεις του τελωνείου ή τις αποθήκες αυτού, ανοίγει οποιαδήποτε κιβώτια ή πακέτα και ελέγχει μεταφορικά μέσα κατά τον εκτελωνισμό κρέατος πουλερικών που εισάγεται από τρίτες χώρες. Εθνικό εργαστήριο αναφοράς. 8. Το Αναλυτικό Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελεί το εθνικό εργαστήριο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14α(12) του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ).

8 8 Εμπειρογνώμονες της Επιτροπής. 9.-(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 14α(12) του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), συνεργάζεται με την Επιτροπή για την αποστολή στη Δημοκρατία εμπειρογνωμόνων. (2) Οι εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) έχουν εξουσία εισόδου και ελέγχου στις εγκαταστάσεις για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ). (3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την είσοδο των εμπειρογνωμόνων και τη διενέργεια από αυτούς των πιο πάνω ελέγχων και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους. Αδικήματα και ποινές. 10.-(1) Πρόσωπο το οποίο (α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ), ή (β) εισάγει για πώληση ή συσκευάζει για πώληση ή πωλεί ή έχει στην κατοχή του κρέας πουλερικών με σκοπό την πώληση, του οποίου η εισαγωγή, φύλαξη, μεταφορά, ταξινόμηση, έλεγχος ποιότητας και βάρους, συσκευασία, σήμανση, διαφήμιση, κυκλοφορία ή εμπορία δεν συνάδει με τις διατάξεις των προαναφερομένων Κανονισμών, ή (γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ αυτόν, ή (δ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που ήθελε ζητηθεί για έλεγχο, ή (ε) με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει ή παρακωλύει

9 9 εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, ή (στ) πωλεί ή παραχωρεί σε τρίτους ζωντανά πουλερικά για σφαγή σε μη αδειούχα εγκατάσταση, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων. 11. Ο Υπουργός δύναται με Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου. Καταργήσεις και επιφυλάξεις. 101(Ι) του (Ι) του Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(Ι) : (1) Οι Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών Νόμοι του 2000 και 2002 και οι δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμοί καταργούνται. Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο(Ι) : (2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την ανάκλησή τους.

10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (άρθρο 4 και 5) Τύπος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΙΤΗΣΗ για έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής εταιρείας/εμπορική ονομασία εγκατάστασης (πτηνοσφαγείου): Διεύθυνση αιτητή και αρ. τηλεφώνου: Αιτούμαι έκδοση Άδειας λειτουργίας εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το άρθρο 4 του Νόμου. 2. Για υποστήριξη της Αίτησης μου υποβάλλω τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 150(Ι)του (Α) Αδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών βάσει του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2003, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται,. (Β) Πολεοδομική Αδεια ή/και Άδεια Οικοδομής (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών όρων και αρχιτεκτονικών σχεδίων) των εγκαταστάσεων του πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών. (Γ) Δείγματα πινακίδων σήμανσης / διαφήμισης που θα χρησιμοποιήσω κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης άδειας. (Δ) Αλλα έγγραφα Έχω υπόψη μου τους Κανονισμούς 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ) ως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω. (4) Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες τον Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμου του 2004, με τον οποίο συμφωνώ και θα ακολουθήσω. Ημερομηνία. Υπογραφή αιτητή...

11 11 Τύπος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΕΙΑ για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών Χορηγείται στην εγκατάσταση... Αρ.Εγγραφής Εγκατάστασης/... διεύθυνση αιτητή... και αρ. τηλεφώνου:... άδεια για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το άρθρο 4 του Νόμου, με τους ακόλουθους όρους:... Η παρούσα άδεια της εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση δεν ισχύει για κρέας ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής που περιγράφονται στο άρθρο 5(6)(β) του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και άρθρο 10 του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί. Η ισχύς της παρούσας άδειας τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου του. Η ανωτέρω άδεια δύναται να ανανεωθεί με την υποβολή νέας αίτησης εφόσον η εγκατάσταση εξακολουθεί να πληρεί τις πρόνοιες του Νόμου και των πιο πάνω Κανονισμών. - Διακριτικός αριθμός Εγγραφής της Εγκατάστασης CY...(όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ). Hμερομηνία... Υπογραφή... Ονομα και τίτλος... για την Εντεταλμένη Υπηρεσία Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

12 12 Τύπος Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΙΤΗΣΗ για άδεια συσκευασίας και σήμανσης κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: Διεύθυνση αιτητή και αρ. τηλεφώνου : Αιτούμαι έκδοση άδειας για συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. Κατηγορία/ες κρέατος, πουλερικών για την οποία ζητείται η άδεια: Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμο του Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τον Κανονισμό 1538/91(ΕΟΚ) (άρθρα 10 και 11 και Παράρτημα IV) όπως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί, με τον οποίο συμφωνώ και θα ακολουθήσω. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμου του Ημερομηνία... Υπογραφή...

13 13 Τύπος Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΕΙΑ για συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (άρθρο 5(6)(β) του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και άρθρα 10 και 11 και Παράρτημα IV του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ)). Χορηγείται στον.... Αρ. εγγραφής εγκατάστασης:..... διεύθυνση και αρ. τηλεφώνου:... άδεια για συσκευασία/σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(6)(β) του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και τις πρόνοιες των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), με τους ακόλουθους όρους: (α) Να τηρεί ειδικό μητρώο ανάλογα με την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με το όνομα και τη διεύθυνση των παραγωγών, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι με βάση το άρθρο 11 του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ), καθώς και με τον αριθμό των πουλερικών που εκτρέφονται από κάθε παραγωγό κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. Να τηρεί επίσης καθημερινώς ενημερωμένο μητρώο για τις συσκευασίες/πωλήσεις καθώς και τα ονόματα και διευθύνσεις των αγοραστών του κρέατος πουλερικών κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. (β) Κατηγορία/ες κρέατος πουλερικών για τις οποίες χορηγείται η ανωτέρω άδεια:..... Ημερομηνία... Υπογραφή.... Όνομα και τίτλος... για Εντεταλμένη Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

14 14 Τύπος Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΙΤΗΣΗ για Άδεια για παραγωγή κρέατος πουλερικών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής (άρθρο 5(6)(β) του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και άρθρο 11 και Παράρτημα IV του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ)). Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου: Αιτούμαι άδεια για παραγωγή κρέατος πουλερικών ειδικών κατηγοριών με βάση την Πτηνοτροφική Μέθοδο Εκτροφής. Κατηγορία/ες κρέατος, πουλερικών που ζητείται να παραχθούν: Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμο του Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τους Κανονισμούς 1906/90(ΕΟΚ) και 1538/91(ΕΟΚ), όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμου του Ημερομηνία... Υπογραφή...

15 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τύπος ΣΤ Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΕΙΑ Παραγωγής κρέατος πουλερικών ειδικών κατηγοριών με βάση την Πτηνοτροφική Μέθοδο Εκτροφής (άρθρο 5(6)(β) του Κανονισμού 1906/90(ΕΟΚ) και άρθρο 10 και Παράρτημα IV του Κανονισμού 1538/91(ΕΟΚ)). Χορηγείται στον... Αρ. εγγραφής της εγκατάστασης:... από... οδός και αρ. τηλεφώνου:...άδεια παραγωγής κρέατος πουλερικών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με τους ακόλουθους όρους: (1) κατηγορία/ες πουλερικών που δίδεται η άδεια να παράγονται:.... (2) να τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τον αριθμό και το είδος των πουλερικών που εκτρέφονται κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής, τις ημερομηνίες εισαγωγής στην εκμετάλλευση και την ηλικία και αριθμό των πουλερικών σ αυτή την ημερομηνία, την παραγωγή και τις παραδόσεις πουλερικών καθώς και την ημερομηνία αποστολής και τα ονόματα των αγοραστών/πτηνοσφαγείων κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.. Ημερομηνία... Υπογραφή... Όνομα και τίτλος για Εντεταλμένη Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

16 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (άρθρο 4) Διακριτικός Αριθμός Εγγραφής της Εγκατάστασης [CY + 5 ψηφία] (.) [+3 προαιρετικά ψηφία]* (CY ) Α. Διακριτικός αριθμός της εγκατάστασης (CY -----) 1. [1. CY = (διακριτικά της Κύπρου) 2. Ψηφίο 1 = μορφή κρέατος πουλερικών όπου ο αριθμός 5= ολόκληρα σφάγια όπου ο αριθμός 6= τεμάχια κρέατος πουλερικών 3. Ψηφίο 2 = τύπος εκτροφής όπου ο αριθμός 0= βιολογικά όπου ο αριθμός 1= ελεύθερης βοσκής όπου ο αριθμός 3= συνηθισμένα 4. Ψηφίο 3 = Επαρχία εγκατάστασης όπου 1= Λευκωσία 2= Κερύνεια 3= Αμμόχωστος 4= Λάρνακα 5= Λεμεσός 6= Πάφος 5. Ψηφία 4+5: αύξων αριθμός Εγκατάστασης: 01, Ακολουθεί (προαιρετικά) τελεία (.) και 3 ψηφία (. ---)* * Ψηφία (μετά την τελεία): κωδικός πτηνοτροφείου εκτροφής (προαιρετικά) π.χ. Άριθμός Άδειας Εγκατάστασης ΑΛΦΑ : CY = (ολόκληρα σφάγια, συνηθισμένα, Επαρχία Λευκωσίας που συσκευάζονται στην Εγκατάσταση με αρ. 05, κοτόπουλα που εκτράφηκαν στο πτηνοτροφείο ΑΛΦΑ με κωδικό 105 (ιχνηλασιμότητα). Δ86/ΕΕ/ΑΜιλτ/040430κρέαςπουλερικών/ΠΠ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 1(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2770 της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα