ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. 339/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 υποπαρ. β, δ και ζ του Ν. 3086/2002 (Α 324). 2. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Παρέδρων και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία διατυπώθη κε με τα υπ αριθμ. 2648/ και 3689/ Πρακτικά του. Προάγουμε, κατ εκλογή, τους μέχρι τώρα Δικαστικούς Πληρεξουσίους Α του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: 1) Μυρτώ Γερμάνη του Ιωάννη (AM 281) αναδρομικά από , 2) Μαρία Βλάσση του Ηλία (ΑΜ 282) αναδρομικά από , 3) Μαρία Παπίδα του Λεωνίδα (AM 283) αναδρομικά από , 4) Βα σιλική Παπαλόη του Αριστείδη (AM 284) αναδρομικά από , 5) Δήμητρα Τσεραβίνη του Δημητρίου (AM 285) αναδρομικά από , 6) Αγγελική Γκρίντζαλη του Επαμεινώνδα (AM 286) αναδρομικά από , 7) Νι κολέτα Μπελίτση του Κωνσταντίνου (AM 287) αναδρο μικά από , 8) Κωνσταντίνα Μαρίνου του Ευαγ γέλου (AM 288) αναδρομικά από , 9) Ηλία Νίκα του Κωνσταντίνου (AM 289) αναδρομικά από ,10) Μαρίκα Γερασίμου του Νικολάου (AM 290) αναδρομικά από , 11) Ιωάννα Ρουσσιά του Αριστείδη (AM 291) αναδρομικά από , 12) Ελένη Κωστάντη του Ιωάννη (AM 292) αναδρομικά από , 13) Ασημίνα Δημητρακοπούλου του Πέτρου (AM 293) αναδρομικά από και 14) Νικολέτα Παπαρούνη του Πανα γιώτη (AM 294) αναδρομικά από , σε κενές οργανικές θέσεις Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επειδή κατέχουν τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προαγωγή τους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5333/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα διοίκησης συντονισμού του προσωπικού και οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου ο ΦΙΟΡΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55872/ ). Δημοσίου / ) /40436/03/ ). Με την υπ αριθμ. 1052/ απόφαση του Δη μάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου η ΒΑΤΑΒΑΛΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ του Γεωργίου, ως Επιστη μονικός Συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα πολε οδομίας, χωροταξίας, και περιβαλλοντικής πολιτικής. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Διαχείρισης Δήμου Χαλανδρίου 22147/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /39966/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / από φαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφω Ν. 3852/2010 διατηρείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνερ γάτη για τη Νομική Επεξεργασία Κοινωνικών Θεμάτων που προκύπτουν στο Δήμο, η ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αποστόλου.

2 10234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Υ./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /40488/ ). Με την υπ αριθμ. 5330/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα σχετικά με τη προβολή του έρ γου της Δημοτική αρχής, με την ανάπτυξη των Δημο σίων σχέσεων καθώς και με την παρακολούθηση θεμά των επικοινωνίας η ΤΡΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55870/ ). Δημοσίου / ) /40438/ ). Με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρ χου Αγ. Αναργύρων Καματερού, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει και 167 του Ν. 3584/2007 και έχοντας διορίζεται σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού η ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγ. Αναρ γύρων Καματερού 31065/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /40489/ ). Με την υπ αριθμ. 5331/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Επιστημο νικού Συνεργάτη για νομικά και διοικητικά θέματα του Δήμου η ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55809/ ). Δημοσίου / ) /40437/03/ ). Με την υπ αριθμ. 5332/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συ νεργάτη για θέματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτισμού ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55871/ ). Δημοσίου / ) /40439/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου επί θε μάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Προγραμ μάτων, η ΚΑΡΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων / ). Δημοσίου / ). οικ /43491/ ). Με την υπ αριθμ. 453/30981/ απόφαση Δη μάρχου Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη επί θε μάτων που αφορούν την υποστήριξη και οργάνωση του Γραφείου Δημάρχου, η ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ του Χρήστου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Νέας Ιω νίας 30890/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /38553/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / από φαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα σχετικά με διερεύνηση και υλο ποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Φωτίου. (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Y./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). οικ /43471/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα Οικονομικών και Οργάνωσης ο ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων / ). Δημοσίου / ) /43488/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η ΔΗΜΗΤΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου. (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Υ./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). οικ /43467/ ). Με την υπ αριθμ. 375/ σε απόφαση Δημάρ χου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ φω Ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδι κού Συνεργάτη σε νομικά θέματα του Δήμου η ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κερατσι νίου Δραπετσώνα 56714/ ). Δημοσίου / ) /40431/ ). Με την υπ αριθμ. 452/30972/ απόφαση Δη μάρχου Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη επί θεμάτων Πληροφορικής και Ενέργειας, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας 30890/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /38549/ ). Με την υπ αριθμ. 451/ απόφαση του Δη μάρχου Αγ. Βαρβάρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του Ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 διορίζεται σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμμα τέα του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, η ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΑΡΓΥΡΩ του Εμμανουήλ. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγ. Βαρ βάρας ΔΥ/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /42071/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Με την υπ αριθμ. 1968/ απόφαση Δημάρ χου Αιγάλεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 196 και 203 του Ν. 3584/2007, λύεται από η σύμβαση ερ γασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης ΖΑ ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου, ειδικότητας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με βαθμό ΣΤ, λόγω καταγγελίας της σύμβασής της. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41118/ ). Με την υπ αριθμ. 1535/ απόφαση Δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και των άρ θρων 152 και 160 του Ν. 3584/07. λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΕΤΑΛ ΛΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟΥ με βαθμό Β, προκείμενοι) να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41646/ ). Με την υπ αριθμ. 2412/ απόφαση Δημάρ χου Ηρακλείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΡΤΕ ΜΙΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41409/ ). Με την υπ αριθμ. 604/ απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 35 ΔΕΝΔΡΟΚΗ ΠΟΥΡΩΝ με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41469/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. πρωτ / διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Λήμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με

4 10236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβο λής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του Νικολάου Γιαμαρέλου του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών, με βαθμό Δ, από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αιγαίου: 74272/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Λήμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβο λής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέ ση του Αριστείδη Λαδά του Δημητρίου, υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Γ, από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αιγαίου: 74269/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και ΝΠΔΔ Β. Αιγαίου ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, ανακαλείται η υπ αριθμ. 4740/ απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου περί διορισμού του Βιολάκη Γε ωργίου του Νικολάου σε κενή οργανική θέση κατη γορίας και κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77/τ.ΝΠΔΔ/ , λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος και, επειδή ο ανωτέρω δολίως υποβοήθησε τον παράνομο διορισμό του, αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 14084/ ). Με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρ χου Χανίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση της Μαρίας Φαραντάκη του Ευτυχίου με τα συνοδευόμε να δικαιολογητικά, την από υπεύθυνη δήλωσή της, το υπ αριθμ. 465/ Πιστοποιητικό Υπηρε σιακών Μεταβολών της και την υπ αριθμ. 58/ απόφαση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του, μετατάσσεται η υπάλληλος ΙΔΑΧ της Π.Ε.Δ. Κρήτης Μαρία Φαραντά κη του Ευτυ χίου, βαθμού Ε, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας και Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε συνι στώμενη θέση Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων του Δήμου Χανίων, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α και του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικο νομικού έτους σύμφωνα με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρχου Χανίων). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13651/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση του Διονυσίου Χάμψα του Δημητρίου με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά, καθώς και την υπ αριθμ / όμοια με την οποία επανέρχε ται στην αίτησή του αυτή, την από υπεύθυνη δήλωσή του, το υπ αριθμ / Πιστοποιη τικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του και την υπ αριθμ. 636/ απόφαση της Δημάρχου Φαιστού, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της, μετατάσσε ται ο υπάλληλος του Δήμου Φαιστού Διονύσιος Χάμ ψας του Δημητρίου, βαθμού Β, Κατηγορίας και Κλά δου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών σε συνιστώμενη θέση Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ηρα κλείου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α και του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την υπ αριθμ / από φαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13932/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 287/ απόφαση του Προ έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την επωνυμία «Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού Άθλη σης Περιβάλλοντος, και Οικογενειακής Υποστήριξης» (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 14 του 2190/1994, όπως τροποποιή θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/166/30209/ εγκριτικής απόφασης της Τετρα μελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014, ανανεώνε ται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει από και μέχρι , με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Επώνυμο Όνομα ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΚΑΣΑ Όνομα Πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπηρεσία ΤΜ. ΟΙΚΟΓ. ΓΡΑΦ. ΠΑΙΔ ΣΤΑΘ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ TE ΒΡΕΦΟΝΗ ΠΙΚΟΜΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗ ΠΙΚΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια, χωρίς η προ σλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. (Αριθμ. βεβ. του Ν.Π.Δ.Δ. 878/ ). Δημοσίου / , / , / , / , / , / , αντίστοιχα). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης 9708/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις της περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, β) του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014. την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4255/2014, το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 και ισχύει, γ) τις αρ. οικ / εγκ.10. αρ. οικ / εγκ. 42 και οικ / εγκ. 50 του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) την αριθμ / αίτηση του υπαλλήλου Μπαμπίλη Γεωργίου του Νικολάου, ε) την υπ αριθμ. πρ. 349/2014 (αρ.πρ / ) απόφαση σύμφω νη γνώμη του Δημάρχου Σαρωνικού, μετατάσσεται ο Γεώργιος Μπαμπίλης του Νικολάου, μόνιμος υπάλλη λος κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με βαθμό ΣΤ, από τον Δήμο Σαρωνικού όπου υπηρετούσε στο Δήμο Πατρέων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών του Δήμου Πατρέων. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχόμενης από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαρω νικού και μετά το πέρας αυτής θα βαρύνει τον προϋ πολογισμό του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα τους ΚΑ και Κ.Α του προϋπο λογισμού έτους 2014 του Δήμου Πατρέων, στον οποίο υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων 160/ ). (Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι.: /12342/ ). Με την υπ αριθμ. 357/ (αρ / ) απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου που εκδόθηκε σύμφω να με: α) τις διατάξεις της περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. β) του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014, την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4255/20Ι4, το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 και ισχύει. γ) τις αρ. οικ / εγκ. 10, αρ. οικ / εγκ. 42 και οικ / εγκ. 50 του Υπουργείου Εσωτε ρικών, δ) την αρ / αίτηση του υπαλλήλου Γερούτη Βασίλειου του Σπυρίδωνος, ε) την υπ αριθμ / απόφαση σύμφωνη γνώμη του Δημάρ χου Αθηναίων, μετατάσσεται ο Γερούτης Βα σίλειος του Σπυρίδωνα, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Γ, από τον Δήμο Αθηναίων όπου υπηρετούσε στο Δήμο Αγρινίου, σε συνιστώμενη με την παρούσα απόφαση θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδη γών στο Δήμο Αγρινίου. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχόμενης από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων και μετά το πέρας αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου και συγκεκριμένα τον ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Αγρινίου, στον οποίο υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρι νίου: 69482/ ). (Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι.: /12307/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 8961/ πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α του Ν. 4009/2011,

6 10238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ανακαλείται η υπ αριθμ π.έ/ Πρυτανική πράξη μετακίνησης του Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ από τη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας σε μόνιμη κενή οργανική θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπι στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 824/ τ.γ ), λόγω μη αποδοχής του διορισμού του. Η Πρύτανης ΒΕΝΕΤΣANA ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Με την υπ αρ. 613/ απόφαση του Ψυχι ατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 14/7 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλή λου ΜΑΣΤΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών, με βαθμό Δ και αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση πα ραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2) Με την υπ αρ. 612/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 1 56 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΔΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αναστασίου, κλά δου ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, με βαθμό Γ και αποδοχές 2ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από 25/08/2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 1) Με την υπ αρ. 662/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Ηλία, κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων, με βαθμό Δ και αποδοχές 6ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθ μού, κατόπιν της από 08/09/2014 δεύτερης αίτησης πα ραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) 2) Με την υπ αρ. 682/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνστα ντίνου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Β και αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από 17/09/2014 δεύτερης αίτησης παραί τησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 1029/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γκροζούδη Τσολακίδου Καλλιόπης του Πολύχρονη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας TE Κλάδου TE Μαιευτικής, με βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότη σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ Με την υπ αριθμ. 183// διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με Β βαθμό και 2ο Μ.Κ. με την υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατόπιν της από δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 1ης παραίτησης ) για λόγους συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 182// διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΕΤΣΙΟΥ του ΜΙ ΧΑΗΛ, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με Β βαθμό και 1ο Μ.Κ. με την υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατόπιν της από δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 1ης παραίτη σης ) για λόγους συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με τις αριθ , και 85310/ απο φάσεις του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 3528/2007, του άρθρου 6 II, περ.3 του Ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν, 3730/2008, του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, σε συνέχεια των ΦΕΚ 412/ , τ.γ και 429/ , τ.γ (στα οποία δημοσιεύτηκαν οι πίνακες διοριστέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης των

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προκηρύξεων 8Κ και 10Κ/2008 του ΑΣΕΠ) και το ΦΕΚ 2253/Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η αρ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΠ.1/423/18173/ απόφαση του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας έτους 2014», διορίζονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε κενές οργανικές θέσεις των κλάδων τους και στον εισαγωγικό βαθμό, οι κατωτέρω: Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Χημικών Βιοχημικών Κουκουλίτσα Αικατερίνη του Νικολάου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3468/ ). Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικού Βουλγαρίδου Ελεονώρα του Γεωργίου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3469/ ). Γ. ΚΛΑΔΟΣ YE Eπιμελητών Κακαβά Μαριάνθη του Δημητρίου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3470/ ). (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής υπηρεσίας ΕΟΦ: 82322/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Προ έδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί σεων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 6 10, 12 και 14 του Ν. 1790/1988, των παρ. 9, 10, 11 του άρθρ. 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 24 και 81 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ. Β 1163/ ) όπως ισχύουν σήμερα, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από του ΑΛΙΦΕΡΗ ΗΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του κλάδου ΠΕ1 ΓΕΩ ΠΟΝΩΝ με βαθμό Δ λόγω θανάτου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) Με την υπ αριθμ. 2020/ απόφαση του Προ έδρου του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και του άρθρ. 11 του Ν. 3833/10, όπως ισχύει και κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., του πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/ , τ.γ και της υπ αριθμ. 28/ απόφασης του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ περί αναπλή ρωσης διοριστέων και μετά την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/ φ.επ.1/432/18635/ απόφαση του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής προσωπικού (ΦΕΚ 2269/τ.Β / ) διορίζεται ο Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος με σχέση δημοσίου δικαίου σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας: 28220/23408/63/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσ/κού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης 3466/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την 1021/ (185η) πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 4/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται η Κυριακίδου Άννα του Φωτίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Θεραπευτών Παιδαγωγών του Παραρτήμα τος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Ανα πηρία Θεσσαλονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων, με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλι σης και Πρόνοιας: 6141/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. 2517/ (278η) Διαπι στωτική πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινω νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πα ραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύε ται αυτοδίκαια στις (Β παραίτηση), η υπαλ ληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου Φιλίππου Σοφίας του Θεοδώρου κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Θαλαμηπό λων, με αποδοχές του 2ου Μ.Κ. του Γ βαθμού, λόγω συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την 65/ (65η) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 11ο/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται ο Στεφανίδης Κωνσταντίνος του Αργύρη, υπαλλήλου με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και

8 10240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων του Παραρτήματος Αποθερα πείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσα λονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφά λισης και Πρόνοιας: 5566/ ). Με την υπ αριθμ. 2604/ (290η) διαπιστωτι κή πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παραρ τήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια στις (Β παραίτηση), η υπαλλη λική σχέση του υπαλλήλου Στεφανάκη Βασιλείου του Ιωάννη, κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Οδηγών, με αποδο χές του 3ου Μ.Κ. του Ε βαθμού και σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την 64/ (64η) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 11ο/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται η Πέτσου Ευ φροσύνη του Ευαγγέλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και κλά δου ΥΕ Παιδοκόμων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Θε ραπευτών Παιδαγωγών με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφά λισης και Πρόνοιας: 5564/ ). Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 1890/ διαπιστωτική πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: α) Το άρθρο 22 του Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α ) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». β) Το άρθρο 18 παρ. 3 του ισχύοντος κωδικοποιημέ νου καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (θεωρημένου στις από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ ΦΕΚ 5712/ /τ.ΑΕ ΕΠΕ). γ) Την υπ αριθμ. 380/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Ανάκλησης εξουσιών και αρμοδιο τήτων Εκχώρηση νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων». δ) Τα άρθρο 1 παρ. 10 και 11 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) περί «Επειγουσών ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». Διαπιστώνεται ότι ο παρακάτω εργαζόμενος διαγρά φεται από τη δύναμη του προσωπικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, λόγω οικειο θελούς αποχώρησης και λύσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABEE ΑΠΟ ΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (*) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΔ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1873 17 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 251 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 11/318/10.02.2017 απόφαση της Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 949 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 Σεπτεμβρίου 2015 Με την υπ αριθμ. 2032/26 08 2015 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1752 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επαναφορά του υπαλλήλου ΓΛΗΓΟΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στη θέση που κατείχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2327 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 307 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Υγείας 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Με την Α2α/81078/16/16.3.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8411 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Οικονομικών 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8511 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1835 16 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 3965/03.02.2017 απόφαση του Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 30 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Βρεφονηπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1153 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9747 23 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1328 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3007/20358/8045/29-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 127 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικής θέ σης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1678 8 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1206 13 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης στο Δήμο Λέσβου... 1 Σύσταση θέσης στο Δήμο Λέσβου... 2 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 171 12 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 281175/13 12 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3108 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Αι τωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 28 Μαΐου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 3842 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης. Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 443 25 Φεβρουαρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ηράκλειας Ν. Σερ ρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1610 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών...1 «Εθνικής Άμυνας... 2 «Παιδείας και Θρησκευμάτων... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5433 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2939 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων που κενώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1035 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 60/30 9 2015 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14151 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ύδρας... 1 έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πόρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαγωγή υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: Προαγωγή υπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα 20-1-2010 Αρ. Πρωτ. 6500/744 Ταχ. Δ/νση.: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3569 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 512 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 2 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ... 1... 2... 3... 4 Μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλι αγμένης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 150 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διατήρηση κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10223 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1397 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 598/44300/30-11-2016 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 46386/Ε1. ΦΕΚ: 326/τ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2983 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης 23 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 89 30 Ιανουαρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 3021/19 7 2012 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9309 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 524/4-11-2016 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9027 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1227 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 554/25-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 110 30 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Εσωτερικών... 2» Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 828 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 574 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 6325/09 10 2014 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1787 15 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 238 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2 Περιφέρειες 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 478 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 3 Δεκεμβρίου 211 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέ σεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 75 3 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 550/42323/10 12 2015 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 255 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8587 15 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1159 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 216 17 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αρ. 152/05 1 2015 διαπιστωτική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ληξούρι 9 Σεπτεμβρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 101 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Αρ.Απόφασης: 3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ληξούρι 9 Σεπτεμβρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 101 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Αρ.Απόφασης: 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ληξούρι 9 Σεπτεμβρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 101 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Αρ.Απόφασης: 3 Ταχ.Δ/νση :Παπά Χαρ.Γραικούση(Α όροφος) Τ.κ.: 28200, Ληξούρι Τηλ: 2671360952 e-mail: dimoslixouriou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8521 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 483 28 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9611 20 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1309 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 3008/09-11-2016 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 582 19 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού τετρα κοσίων εφτά τετραγωνικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 143 2 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 198/1131/23 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 683 16 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται η από εισήγηση της κ. Καρέλη Αικατερίνης, Προϊσταμένης Τμ. Προσωπικού Ψ.Τ. Γ.Ν.Κ. και η οποία έχει ως εξής:

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται η από εισήγηση της κ. Καρέλη Αικατερίνης, Προϊσταμένης Τμ. Προσωπικού Ψ.Τ. Γ.Ν.Κ. και η οποία έχει ως εξής: 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 9 ο Στην Κατερίνη σήμερα την 15/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε στα Γραφεία του Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1727 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού 1 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας στις 21-1-2019 Αριθμ. Απόφασης : 1-1/21-1-2019 Θέμα 1 ο : «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ειδική γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κα Μαντά Ευαγγελή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ειδική γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων κα Μαντά Ευαγγελή. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της αριθ. 2ης τακτικής συνεδριάσεως το Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a dfe545 στις 10/08/18 13:04

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a dfe545 στις 10/08/18 13:04 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KALYVAS Ημερομηνία: 2018.08.10 15:11:57 EEST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1601 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την αριθμ. 14598/18.09.14 πράξη του Πρύτανη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 522 28 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Aριθμ. Δ.ΔΙ.Ι./4380/Α Φ/13 12 2010 Προκήρυξη θέσης μέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1716 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33565 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3228 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1455 Τροποποίηση της υπ. αριθμ, 1886/14-11-2013 (ΦΕΚ 2608/Β/24-8-2016) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: Μαρούσι, Αρ. πρωτ /Γ1 Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: Μαρούσι, Αρ. πρωτ /Γ1 Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.853 τ.μ. στη θέση «Μονή Σωτήρος» Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 289 22 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Ζαχάρως, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8285 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

Διαβάστε περισσότερα