ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. 339/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 υποπαρ. β, δ και ζ του Ν. 3086/2002 (Α 324). 2. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Παρέδρων και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία διατυπώθη κε με τα υπ αριθμ. 2648/ και 3689/ Πρακτικά του. Προάγουμε, κατ εκλογή, τους μέχρι τώρα Δικαστικούς Πληρεξουσίους Α του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: 1) Μυρτώ Γερμάνη του Ιωάννη (AM 281) αναδρομικά από , 2) Μαρία Βλάσση του Ηλία (ΑΜ 282) αναδρομικά από , 3) Μαρία Παπίδα του Λεωνίδα (AM 283) αναδρομικά από , 4) Βα σιλική Παπαλόη του Αριστείδη (AM 284) αναδρομικά από , 5) Δήμητρα Τσεραβίνη του Δημητρίου (AM 285) αναδρομικά από , 6) Αγγελική Γκρίντζαλη του Επαμεινώνδα (AM 286) αναδρομικά από , 7) Νι κολέτα Μπελίτση του Κωνσταντίνου (AM 287) αναδρο μικά από , 8) Κωνσταντίνα Μαρίνου του Ευαγ γέλου (AM 288) αναδρομικά από , 9) Ηλία Νίκα του Κωνσταντίνου (AM 289) αναδρομικά από ,10) Μαρίκα Γερασίμου του Νικολάου (AM 290) αναδρομικά από , 11) Ιωάννα Ρουσσιά του Αριστείδη (AM 291) αναδρομικά από , 12) Ελένη Κωστάντη του Ιωάννη (AM 292) αναδρομικά από , 13) Ασημίνα Δημητρακοπούλου του Πέτρου (AM 293) αναδρομικά από και 14) Νικολέτα Παπαρούνη του Πανα γιώτη (AM 294) αναδρομικά από , σε κενές οργανικές θέσεις Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επειδή κατέχουν τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προαγωγή τους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5333/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα διοίκησης συντονισμού του προσωπικού και οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου ο ΦΙΟΡΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55872/ ). Δημοσίου / ) /40436/03/ ). Με την υπ αριθμ. 1052/ απόφαση του Δη μάρχου Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου η ΒΑΤΑΒΑΛΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ του Γεωργίου, ως Επιστη μονικός Συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα πολε οδομίας, χωροταξίας, και περιβαλλοντικής πολιτικής. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Διαχείρισης Δήμου Χαλανδρίου 22147/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /39966/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / από φαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφω Ν. 3852/2010 διατηρείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνερ γάτη για τη Νομική Επεξεργασία Κοινωνικών Θεμάτων που προκύπτουν στο Δήμο, η ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αποστόλου.

2 10234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Υ./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /40488/ ). Με την υπ αριθμ. 5330/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για θέματα σχετικά με τη προβολή του έρ γου της Δημοτική αρχής, με την ανάπτυξη των Δημο σίων σχέσεων καθώς και με την παρακολούθηση θεμά των επικοινωνίας η ΤΡΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55870/ ). Δημοσίου / ) /40438/ ). Με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρ χου Αγ. Αναργύρων Καματερού, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει και 167 του Ν. 3584/2007 και έχοντας διορίζεται σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγ. Αναργύρων Καματερού η ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγ. Αναρ γύρων Καματερού 31065/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /40489/ ). Με την υπ αριθμ. 5331/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Επιστημο νικού Συνεργάτη για νομικά και διοικητικά θέματα του Δήμου η ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55809/ ). Δημοσίου / ) /40437/03/ ). Με την υπ αριθμ. 5332/ απόφαση Δημάρ χου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συ νεργάτη για θέματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτισμού ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Κερατσινίου Δραπετσώνας 55871/ ). Δημοσίου / ) /40439/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου επί θε μάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Προγραμ μάτων, η ΚΑΡΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων / ). Δημοσίου / ). οικ /43491/ ). Με την υπ αριθμ. 453/30981/ απόφαση Δη μάρχου Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη επί θε μάτων που αφορούν την υποστήριξη και οργάνωση του Γραφείου Δημάρχου, η ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΝΑ του Χρήστου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Νέας Ιω νίας 30890/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /38553/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / από φαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφω κού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα σχετικά με διερεύνηση και υλο ποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Φωτίου. (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Y./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). οικ /43471/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα Οικονομικών και Οργάνωσης ο ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων / ). Δημοσίου / ) /43488/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / απόφαση Δημάρχου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η ΔΗΜΗΤΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου. (Αριθμ. βεβ. Τμήμ. Προϋπολογισμού Δήμου Περιστερίου οικ. Δ.Υ./ ). Ελληνικού Δημοσίου / ). οικ /43467/ ). Με την υπ αριθμ. 375/ σε απόφαση Δημάρ χου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ φω Ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη θέση του Ειδι κού Συνεργάτη σε νομικά θέματα του Δήμου η ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κερατσι νίου Δραπετσώνα 56714/ ). Δημοσίου / ) /40431/ ). Με την υπ αριθμ. 452/30972/ απόφαση Δη μάρχου Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και έχοντας σμένου χρόνου, στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη επί θεμάτων Πληροφορικής και Ενέργειας, ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας 30890/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /38549/ ). Με την υπ αριθμ. 451/ απόφαση του Δη μάρχου Αγ. Βαρβάρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του Ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 διορίζεται σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμμα τέα του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, η ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΑΡΓΥΡΩ του Εμμανουήλ. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγ. Βαρ βάρας ΔΥ/ ). Ελληνικού Δημοσίου / ) /42071/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Με την υπ αριθμ. 1968/ απόφαση Δημάρ χου Αιγάλεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 196 και 203 του Ν. 3584/2007, λύεται από η σύμβαση ερ γασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης ΖΑ ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου, ειδικότητας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ με βαθμό ΣΤ, λόγω καταγγελίας της σύμβασής της. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41118/ ). Με την υπ αριθμ. 1535/ απόφαση Δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και των άρ θρων 152 και 160 του Ν. 3584/07. λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα ραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΕΤΑΛ ΛΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟΥ με βαθμό Β, προκείμενοι) να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41646/ ). Με την υπ αριθμ. 2412/ απόφαση Δημάρ χου Ηρακλείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010, και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΡΤΕ ΜΙΟΥ του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με βαθμό Β, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41409/ ). Με την υπ αριθμ. 604/ απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, λύεται αυτοδίκαια από (ημερ/νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ 35 ΔΕΝΔΡΟΚΗ ΠΟΥΡΩΝ με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. μενων Ελληνικού Δημοσίου / ) /41469/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. πρωτ / διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Λήμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με

4 10236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβο λής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του Νικολάου Γιαμαρέλου του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών, με βαθμό Δ, από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αιγαίου: 74272/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ / διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Λήμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβο λής δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέ ση του Αριστείδη Λαδά του Δημητρίου, υπαλλήλου του Δήμου Λήμνου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Γ, από την υπηρεσία του ομώνυμου Δήμου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Αιγαίου: 74269/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης και ΝΠΔΔ Β. Αιγαίου ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, ανακαλείται η υπ αριθμ. 4740/ απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου περί διορισμού του Βιολάκη Γε ωργίου του Νικολάου σε κενή οργανική θέση κατη γορίας και κλάδου ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77/τ.ΝΠΔΔ/ , λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος και, επειδή ο ανωτέρω δολίως υποβοήθησε τον παράνομο διορισμό του, αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 14084/ ). Με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρ χου Χανίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση της Μαρίας Φαραντάκη του Ευτυχίου με τα συνοδευόμε να δικαιολογητικά, την από υπεύθυνη δήλωσή της, το υπ αριθμ. 465/ Πιστοποιητικό Υπηρε σιακών Μεταβολών της και την υπ αριθμ. 58/ απόφαση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του, μετατάσσεται η υπάλληλος ΙΔΑΧ της Π.Ε.Δ. Κρήτης Μαρία Φαραντά κη του Ευτυ χίου, βαθμού Ε, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας και Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε συνι στώμενη θέση Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων του Δήμου Χανίων, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α και του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικο νομικού έτους σύμφωνα με την υπ αριθμ. 302/ απόφαση του Δημάρχου Χανίων). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13651/ ). Με την υπ αριθμ / απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύουν και ύστερα από την υπ αριθμ / αίτηση του Διονυσίου Χάμψα του Δημητρίου με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά, καθώς και την υπ αριθμ / όμοια με την οποία επανέρχε ται στην αίτησή του αυτή, την από υπεύθυνη δήλωσή του, το υπ αριθμ / Πιστοποιη τικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του και την υπ αριθμ. 636/ απόφαση της Δημάρχου Φαιστού, με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της, μετατάσσε ται ο υπάλληλος του Δήμου Φαιστού Διονύσιος Χάμ ψας του Δημητρίου, βαθμού Β, Κατηγορίας και Κλά δου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών σε συνιστώμενη θέση Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ηρα κλείου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α και του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την υπ αριθμ / από φαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου). (Αριθμ. απόφ. Κρήτης: 13932/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 287/ απόφαση του Προ έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με την επωνυμία «Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού Άθλη σης Περιβάλλοντος, και Οικογενειακής Υποστήριξης» (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 14 του 2190/1994, όπως τροποποιή θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/166/30209/ εγκριτικής απόφασης της Τετρα μελούς Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό νου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014, ανανεώνε ται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει από και μέχρι , με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Επώνυμο Όνομα ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΚΑΣΑ Όνομα Πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπηρεσία ΤΜ. ΟΙΚΟΓ. ΓΡΑΦ. ΠΑΙΔ ΣΤΑΘ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟΥ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ TE ΒΡΕΦΟΝΗ ΠΙΚΟΜΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗ ΠΙΚΟΜΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ ΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Η σύμβαση αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια, χωρίς η προ σλαμβανόμενη να δικαιούται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. (Αριθμ. βεβ. του Ν.Π.Δ.Δ. 878/ ). Δημοσίου / , / , / , / , / , / , αντίστοιχα). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης 9708/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις της περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, β) του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014. την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4255/2014, το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 και ισχύει, γ) τις αρ. οικ / εγκ.10. αρ. οικ / εγκ. 42 και οικ / εγκ. 50 του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) την αριθμ / αίτηση του υπαλλήλου Μπαμπίλη Γεωργίου του Νικολάου, ε) την υπ αριθμ. πρ. 349/2014 (αρ.πρ / ) απόφαση σύμφω νη γνώμη του Δημάρχου Σαρωνικού, μετατάσσεται ο Γεώργιος Μπαμπίλης του Νικολάου, μόνιμος υπάλλη λος κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με βαθμό ΣΤ, από τον Δήμο Σαρωνικού όπου υπηρετούσε στο Δήμο Πατρέων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών του Δήμου Πατρέων. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχόμενης από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σαρω νικού και μετά το πέρας αυτής θα βαρύνει τον προϋ πολογισμό του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα τους ΚΑ και Κ.Α του προϋπο λογισμού έτους 2014 του Δήμου Πατρέων, στον οποίο υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων 160/ ). (Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι.: /12342/ ). Με την υπ αριθμ. 357/ (αρ / ) απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου που εκδόθηκε σύμφω να με: α) τις διατάξεις της περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. β) του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014, την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4255/20Ι4, το άρθρο 48 του Ν. 4274/2014 και ισχύει. γ) τις αρ. οικ / εγκ. 10, αρ. οικ / εγκ. 42 και οικ / εγκ. 50 του Υπουργείου Εσωτε ρικών, δ) την αρ / αίτηση του υπαλλήλου Γερούτη Βασίλειου του Σπυρίδωνος, ε) την υπ αριθμ / απόφαση σύμφωνη γνώμη του Δημάρ χου Αθηναίων, μετατάσσεται ο Γερούτης Βα σίλειος του Σπυρίδωνα, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Γ, από τον Δήμο Αθηναίων όπου υπηρετούσε στο Δήμο Αγρινίου, σε συνιστώμενη με την παρούσα απόφαση θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδη γών στο Δήμο Αγρινίου. Ο ανωτέρω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχόμενης από την ημε ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων και μετά το πέρας αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου και συγκεκριμένα τον ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Αγρινίου, στον οποίο υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις. (Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρι νίου: 69482/ ). (Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι.: /12307/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 8961/ πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1α του Ν. 4009/2011,

6 10238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ανακαλείται η υπ αριθμ π.έ/ Πρυτανική πράξη μετακίνησης του Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ από τη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας σε μόνιμη κενή οργανική θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπι στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 824/ τ.γ ), λόγω μη αποδοχής του διορισμού του. Η Πρύτανης ΒΕΝΕΤΣANA ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Με την υπ αρ. 613/ απόφαση του Ψυχι ατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 14/7 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλή λου ΜΑΣΤΟΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών, με βαθμό Δ και αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση πα ραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 2) Με την υπ αρ. 612/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 1 56 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΔΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αναστασίου, κλά δου ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, με βαθμό Γ και αποδοχές 2ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από 25/08/2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). 1) Με την υπ αρ. 662/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Ηλία, κλάδου ΥΕ Προσωπι κού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων, με βαθμό Δ και αποδοχές 6ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθ μού, κατόπιν της από 08/09/2014 δεύτερης αίτησης πα ραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ) 2) Με την υπ αρ. 682/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνστα ντίνου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, με βαθμό Β και αποδοχές 1ου μισθολογικού κλιμακίου του βαθμού, κατόπιν της από 17/09/2014 δεύτερης αίτησης παραί τησης (1η αίτηση παραίτησης ). μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθ. 1029/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γκροζούδη Τσολακίδου Καλλιόπης του Πολύχρονη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας TE Κλάδου TE Μαιευτικής, με βαθμό Β, λόγω συνταξιοδότη σης από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ Με την υπ αριθμ. 183// διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών με Β βαθμό και 2ο Μ.Κ. με την υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατόπιν της από δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 1ης παραίτησης ) για λόγους συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 182// διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΕΤΣΙΟΥ του ΜΙ ΧΑΗΛ, μόνιμης υπαλλήλου Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με Β βαθμό και 1ο Μ.Κ. με την υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατόπιν της από δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 1ης παραίτη σης ) για λόγους συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με τις αριθ , και 85310/ απο φάσεις του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα του Ν. 3528/2007, του άρθρου 6 II, περ.3 του Ν. 1316/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν, 3730/2008, του άρθρου 18 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, σε συνέχεια των ΦΕΚ 412/ , τ.γ και 429/ , τ.γ (στα οποία δημοσιεύτηκαν οι πίνακες διοριστέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης των

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προκηρύξεων 8Κ και 10Κ/2008 του ΑΣΕΠ) και το ΦΕΚ 2253/Β / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η αρ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΠ.1/423/18173/ απόφαση του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας έτους 2014», διορίζονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, σε κενές οργανικές θέσεις των κλάδων τους και στον εισαγωγικό βαθμό, οι κατωτέρω: Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Χημικών Βιοχημικών Κουκουλίτσα Αικατερίνη του Νικολάου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3468/ ). Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικού Βουλγαρίδου Ελεονώρα του Γεωργίου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3469/ ). Γ. ΚΛΑΔΟΣ YE Eπιμελητών Κακαβά Μαριάνθη του Δημητρίου. Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 3470/ ). (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής υπηρεσίας ΕΟΦ: 82322/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Προ έδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί σεων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 6 10, 12 και 14 του Ν. 1790/1988, των παρ. 9, 10, 11 του άρθρ. 1 του Ν. 4038/2012 και των άρθρων 24 και 81 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ. Β 1163/ ) όπως ισχύουν σήμερα, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από του ΑΛΙΦΕΡΗ ΗΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του κλάδου ΠΕ1 ΓΕΩ ΠΟΝΩΝ με βαθμό Δ λόγω θανάτου. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) Με την υπ αριθμ. 2020/ απόφαση του Προ έδρου του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/07 και του άρθρ. 11 του Ν. 3833/10, όπως ισχύει και κατόπιν της υπ αριθμ. 3Κ/2008 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., του πίνακα διοριστέων της κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/ , τ.γ και της υπ αριθμ. 28/ απόφασης του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ περί αναπλή ρωσης διοριστέων και μετά την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/ φ.επ.1/432/18635/ απόφαση του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί κατανομής προσωπικού (ΦΕΚ 2269/τ.Β / ) διορίζεται ο Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Μάρκου ως δόκιμος τακτικός υπάλληλος με σχέση δημοσίου δικαίου σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ στο ΤΑΥΤΕΚΩ. (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επι χειρήσεων Κοινής Ωφέλειας: 28220/23408/63/ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσ/κού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης 3466/ ). Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την 1021/ (185η) πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 4/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται η Κυριακίδου Άννα του Φωτίου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Θεραπευτών Παιδαγωγών του Παραρτήμα τος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Ανα πηρία Θεσσαλονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Νοσοκόμων, με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλι σης και Πρόνοιας: 6141/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. 2517/ (278η) Διαπι στωτική πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινω νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πα ραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύε ται αυτοδίκαια στις (Β παραίτηση), η υπαλ ληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου Φιλίππου Σοφίας του Θεοδώρου κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Θαλαμηπό λων, με αποδοχές του 2ου Μ.Κ. του Γ βαθμού, λόγω συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την 65/ (65η) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 11ο/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται ο Στεφανίδης Κωνσταντίνος του Αργύρη, υπαλλήλου με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και

8 10240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων του Παραρτήματος Αποθερα πείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσα λονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφά λισης και Πρόνοιας: 5566/ ). Με την υπ αριθμ. 2604/ (290η) διαπιστωτι κή πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Παραρ τήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια στις (Β παραίτηση), η υπαλλη λική σχέση του υπαλλήλου Στεφανάκη Βασιλείου του Ιωάννη, κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Οδηγών, με αποδο χές του 3ου Μ.Κ. του Ε βαθμού και σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησης. μενων Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την 64/ (64η) απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3528/2007 και το υπ αριθμ. 11ο/ απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετατάσσεται η Πέτσου Ευ φροσύνη του Ευαγγέλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και κλά δου ΥΕ Παιδοκόμων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Θε ραπευτών Παιδαγωγών με την ίδια εργασιακή σχέση. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφά λισης και Πρόνοιας: 5564/ ). Η Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 1890/ διαπιστωτική πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: α) Το άρθρο 22 του Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α ) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». β) Το άρθρο 18 παρ. 3 του ισχύοντος κωδικοποιημέ νου καταστατικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (θεωρημένου στις από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ ΦΕΚ 5712/ /τ.ΑΕ ΕΠΕ). γ) Την υπ αριθμ. 380/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Ανάκλησης εξουσιών και αρμοδιο τήτων Εκχώρηση νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων». δ) Τα άρθρο 1 παρ. 10 και 11 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) περί «Επειγουσών ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής ». Διαπιστώνεται ότι ο παρακάτω εργαζόμενος διαγρά φεται από τη δύναμη του προσωπικού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, λόγω οικειο θελούς αποχώρησης και λύσης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ABEE ΑΠΟ ΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (*) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ TΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΔ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX