ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/ (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του ΑΠΘ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Συντονιστής: Ελένη Περσίδου - Ανανιάδου Αν. Συντονιστής: Σκαρπέτα Κορνηλία Διαχειριστές: Ιωάννης Σαλματζίδης Παναγιώτης Τζουνάκης Δεκέμβριος 2010

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώριση μιας πράξης-χρόνος ανάρτησης Διαδικασία καταχώρισης, τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα Έκδοση Διακίνηση εγγράφου ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Δ. 47/96 και Π.Δ. 206/05) όπως ισχύει τον 11/ Αναρτήσεις πράξεων αποφάσεων ανά οργανική μονάδα του ΑΠΘ (άρθρο 2 & 4 Ν.3861/10) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προσωπικού Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Πρυτανικό Συμβούλιο Γραμματεία Συγκλήτου Ακαδημαϊκές Μονάδες Κοσμητείες Μονοτμηματικές Σχολές και Τμήματα Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Επιτροπή Ερευνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDF ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Καταχώριση πράξης για ανάρτηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αποστολή εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Συμβάσεις με ανάθεση έργου και πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Περίληψη Σύμβασης Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/

3 1. Εισαγωγή 3 Με τον νόμο 3861/ ΦΕΚ 112 τ.α «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Υπόχρεοι για ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι όλα τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του αναφερθέντος νόμου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΑΠΘ προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ.49923/ ΦΕΚ τ.β 873/ Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, η μεταβίβαση των παραπάνω αρμοδιοτήτων ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές των προϊσταμένων, σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός τους. Σχετικά: Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ / ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. αριθμ / Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό του Υ.ΕΣ.Α.Η.Δ. πρόγραμμα «Διαύγεια» Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Νόμου και δε δημοσιεύονται σε ΦΕΚ δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι πράξεις αναρτώνται αμελλητί στο διαδίκτυο Η περίληψη πράξης αναρτάται όταν αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Με την καταχώριση «πράξης» αυτή λαμβάνει έναν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο αριθμός αυτός είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Χρόνος εφαρμογής του νόμου περί ανάρτησης πράξεων στο ΑΠΘ: 1η Νοεμβρίου 2010 Η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώριση και ανάρτηση των πράξεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107 περ.ε και στ. του Ν. 3528/07). Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ιδίου νόμου προβλέπεται σε κάθε ΝΠΔΔ η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκρότησε την ΟΔΕ του ΑΠΘ που αποτελείται από τα εξής μέλη: Α. 1) Δέλλιος Γεώργιος, αν. καθηγητής Τμήματος Νομικής, τηλ ) Ιγγλεζάκης Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Νομικής, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Δέλλιου, τηλ

4 B. Κεντρική Διοίκηση : 4 1) Περσίδου-Ανανιάδου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προσωπικού, τηλ , 2) Αναστασίου-Μόσχου Παρασκευή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού, τηλ , 3) Μπαμπλέκης Βάιος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών, τηλ , 4) Μπαγιάτης Αναστάσιος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, τηλ , 5) Κορνηλία Σκαρπέτα, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, τηλ , 6) Στυλιανός Χατζηκωνσταντίνου, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Κορνηλίας Σκαρπέτα, τηλ , 7) Γουλίδου Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ , 8) Γεράκη-Παγώνη Αθηνά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου, τηλ , 9) Μπουχουρούδη Μαριάννα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , 10) Τζουνάκης Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου) της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 11) Σαλματζίδης Ιωάννης, ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφοριών) της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 12) Σταμούλης Πέτρος του Σπυρίδωνα, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλος της Επιτροπής Ερευνών, τηλ , 13) Βόλκος Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 14) Πετρίδης Ηλίας, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος ΔΕΠ, τηλ , 15) Πιαστοπούλου Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, τηλ , 16) Χρυσανθοπούλου Άννα, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ , 17) Φωτόπουλος Απόστολος, ΠΕ Μηχανικών, ΙΔΑΧ, υπάλληλος της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 18) Πήττας Σαράντης, ΠΕ Διοικητικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Συγγραφικών Δικαιωμάτων και Φοιτητικών Δαπανών, τηλ ,

5 5 19) Αμπατζίδης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 20) Καλυβιώτη Σουζάνα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 21) Κυρίτση Τριανταφυλλιά, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης, τηλ , 22) Μπιτσιάδου Ελένη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Διασύνδεσης, τηλ , 23) Αλωπούδη Φωτεινή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, τηλ , 24) Μιχαηλίδης Θεόδωρος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ, υπάλληλος της Γραμματείας Συγκλήτου, τηλ , 25) Βαγγέλογλου Σύλβια, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , 26) Καλαμπουκίδου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , Γ. Κοσμητείες: 1. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ιωάννα Παπαδημητρίου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Όλγα Λουπεγίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ξανθίππη Παπαδοπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3.ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικός: Αστέριος Μασούρας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ολυμπία Καρακολτζίδου-Τυχαλάκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4.ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικός: Ελένη Κωστοπούλου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Αικατερίνη Καλλιαρίδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 5.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ελευθεριάδου Σοφία (ΙΔΑΧ) ΤΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Γκαρανέ Κατερίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος

6 6.ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 Τακτικός: Νικόλαος Πάχτας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Δημήτριος Ναζιρης (Κοσμήτορας της Σχολής,Αναπλ.Καθηγητής) 7.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Αγκαθίδου Βασιλική (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Χατζηκυριακίδου Ζωγραφιά (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Δ. Μονοτμηματικές Σχολές/Ανεξάρτητα Τμήματα: 1.ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Μαρία Καραβασίλη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2.ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τακτικός: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια) 3.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Σεβαστή Περδικάρη (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Αντωνία Τζανάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4.ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τοπάλογου Παρασκευή (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Γεωργιάδης Παύλος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Μαργαρίτης Γιώργος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής 5.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ευσταθιάδου Παρασκευή (ΕΤΕΠ) ΔΕ κατηγορίας Αναπληρωματικός: Τσαλίκης Λάζαρος (Επίκουρος Καθηγητής) 6.ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τακτικός: Δημήτριος Σερμπεζούδης (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Πανέρης Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 7.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Τακτικός: Τσίμα Θεοδώρα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

7 7 Αναπληρωματικός: Ζαμπουρίδου Ελένη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Τ.Ε.Φ.Α.Α) ΣΕΡΡΩΝ Τακτικός: Σωκράτης Γκιμπιρίτης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Αναπληρωματικός: Φωτεινή Ξυλούδη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Με διάθεση στο ΑΠΘ) 9.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τακτικός: Χρήστος Χατζηελευθερίου (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Γεωργία Καδινοπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ε. Τμήματα: 1.Τμήμα Θεολογίας Τακτικός: Ηλιας Καγιάρας (ΕΤΕΠ) Αναπληρωματικός: Νικόλαος Ρόσιος (ΕΤΕΠ) 2.Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Τακτικός: Ιωάννης Αγγέλης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ευτέρπη Βαφειάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3.Τμήμα Φιλολογίας Τακτικός: Ζαχαρένια Συμεωνίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Μαριάννα Εμμανουηλίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τακτικός: Καράμπαλης Χαράλαμπος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Βούλγαρη Ευαγγελία (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού 5.Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τακτικός: Εμμανουήλ Μητσόπουλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αναστασία Ηλιοπούλου-Γιαννακάκη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 6.Τμήμα Ψυχολογίας Τακτικός: Πέτρα Πολίτογλου (ΙΔΑΧ) ΤΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Μαρία Διαφωνίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 7.Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Εμμανουήλ Ουρανία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

8 Αναπληρωματικός: Πασχάλης Αναστάσιος(ΕΤΕΠ) 8.Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Λεμονιά Γκαβού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ματθαίος Συμεωνίδης ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 9.Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Τοπάλογλου Χρυσάνθη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος Αναπληρωματικός: Κατσίκας Γεώργιος (ΕΤΕΠ) 10.Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Βασιλική Σαροπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Θεόδωρος Βαβούρας (ΕΕΙΔΙΠ ΙΙ) 8 11.Τμήμα Φυσικής Τακτικός: Κιοσέογλου Ιωσήφ (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Τσουγκράκης Ιωάννης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Γεωτεχνικών 12.Τμήμα Μαθηματικών Λαζαπίδης Γεώργιος Ματζούνη Γεωργία Γκαλίτσιος Νικόλαος 13.Τμήμα Χημείας Τακτικός: Μακρίνα Ιακωβίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Λυδία Σταυρακάκη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 14.Τμήμα Βιολογίας Τακτικός: Δημήτριος Σαββαρίκας (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 15.Τμήμα Γεωλογίας Τακτικός: Μαυρομμάτη Ζαφειρούλα(ΙΔΑΧ)ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Αναπληρωματικός: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

9 16.Τμήμα Πληροφορικής 9 Τακτικός: Γιαννακιδου Ιωαννα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Καντουρη Παναγιώτα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 17.Τμήμα Νομικής Τακτικός: Τουρνάς Δημήτριος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνος Μάντζαρης ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 18.Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τακτικός: Ανδρέας Μάττας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Δήμητρα Μηνούδη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 19.Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Τακτικός: Δημήτρης Μηλώσης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Βενετία Μπαλταδάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Οικονομικού 20.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τακτικός: Σοφία Μαβίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Χριστίνα Κουτίτα (Ι.Δ.Α.Χ.) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 21.Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τακτικός: Μαρία Σεφερτζή (ΙΔΑΧ) ΠΕ Οικονομικού Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνο Παυλίδη (ΕΤΕΠ) 22.Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τακτικός: Δημήτριος Σαραφίδης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Αναστάσιο Φυλακτάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών 23.Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τακτικός: Δήμητρα Κούντη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Κων/νος Καρατζάς (Επίκουρος καθηγητής) 24.Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τακτικός: Δημητρίου Αντώνιος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Παπαδήμα Ευαγγελία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 25.Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τακτικός: Σεμερτζίδου Ελένη (ΕΤΕΠ) ΔΕ κατηγορίας

10 Αναπληρωματικός: Κυργιαφίνη Πασχαλίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών 26.Γενικό Τμήμα Τακτικός: Άννα Κακολύρη (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Ειρήνη Μέγκα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 27.Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) Τακτικός: Στολτίδου Ελένη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ποπκιώση Μαρία (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τακτικός: Μαρία Κενανίδου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Μόδεστος Τσολακόπουλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 29.Τμήμα Μουσικών Σπουδών Τακτικός: Δημήτριος Αδάμος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Ευφροσύνη Τούμπα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 30.Τμήμα Θεάτρου Τακτικός: Χατζηπαναγιώτου Γαβριέλα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Μπλιάτκα-Μουζά Ευδοξία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 31.Τμήμα Κινηματογράφου Τακτικός: Πλακωτάρη Ελένη ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ροκάκη Μαλβίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 32.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τακτικός: Ζωγραφιά Χατζηκυριακίδου (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ζαχαρίας Κουκουνάρης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 33.Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τακτικός: Ταμίσογλου Παρθένα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Γκουτζαμάνης Σπυρίδων (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

11 11 ΣΤ. Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες 1. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Τακτικός: Βασίλειος Κατσαρός (Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας) 2. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Τακτικός: Έλενα Κουτούση ΤΕ Διοιητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αθηνά Γιοβανίτσα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Τακτικός: Έλενα Κουτούση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αθηνά Γιοβανίτσα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ζ. Κεντρική Βιβλιοθήκη Τακτικός: Αναστασία Στεργίου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Ιωάννης Κουρμούλης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Η. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Τακτικός: Σπύρος Κέλλης (Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Π.Γ.) Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Αναπληρωματικός: Βασίλειος Παπαχαρίσης (ΕΕΔΙΠ Ι) Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραμμάτων ΑΠΘ Την ομάδα της ΟΔΕ συντονίζει η κ. Περσίδου-Ανανιάδου Ελένη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προσωπικού και την αναπληρώνει η κ. Σκαρπέτα Κορνηλία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης. Ενέργειες ΟΔΕ Δημιουργία και επικαιροποίηση των λιστών με τους τελικούς υπογράφοντες και τις Οργανικές Μονάδες του Α.Π.Θ. Εκπαίδευση όλων των μελών της στην καταχώριση πράξεων. Εντοπισμός οργανικών μονάδων εντός του Α.Π.Θ. που εκδίδουν πράξεις προς ανάρτηση. Εκτίμηση όγκου εγγράφων προς ανάρτηση Επιμερισμός οργανικών μονάδων σε συγκεκριμένα μέλη της ΟΔΕ. Καθορισμός διαδικασίας αποστολής των εγγράφων προς την ΟΔΕ.

12 12 Η ΟΔΕ του Α.Π.Θ. είναι υπεύθυνη να καθορίσει τη διαδικασία συνολικά εντός του ιδρύματος. Ο ρόλος του Διαχειριστή της ΟΔΕ, μεταξύ άλλων, είναι: 1. Δημιουργία και διαχείριση χρηστών. 2. Προσθήκη και επεξεργασία οργανικών μονάδων, των οποίων τα στελέχη έχουν δικαίωμα υπογραφής στα έγγραφα. 3. Παράδοση στους χρήστες της ΟΔΕ του αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασής τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

13 2. Απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώριση μιας πράξης-χρόνος ανάρτησης 13 Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου (πληκτρολογείται) Ημερομηνία έκδοσης (επιλογή από ημερολόγιο) Ηλεκτρονική διεύθυνση εκδότη της πράξης (πληκτρολογείται) Θέμα εγγράφου (πληκτρολογείται) Είδος πράξης (επιλογή από λίστα π.χ. προϋπολογισμός, δωρεά, επιχορήγηση, παραχώρηση χρήσης κ.ά.) Μονάδα στην οποία ανήκει ο τελικός υπογράφων την πράξη (επιλογή από λίστα) Τελικός υπογράφων την πράξη (επιλογή από λίστα) Θεματική περιοχή (επιλογή από λίστα) 1. Όταν η πράξη αφορά ΔΑΠΑΝΗ (Είδος Απόφασης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: ΑΦΜ Φορέα Επωνυμία Φορέα ΑΦΜ Αναδόχου Επωνυμία Αναδόχου Περιγραφή Αντικειμένου Ποσό Δαπάνης / Συναλλαγής (με ΦΠΑ) CPV 2. Όταν η πράξη αφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Ποσό με ΦΠΑ Αριθμός ΚΑΕ Οικονομικό Έτος (Π.χ. 2010) 3. Όταν η πράξη αφορά ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα: Ποσό επιχορήγησης με ΦΠΑ Αριθμός ΚΑΕ Επωνυμία Φορέα που λαμβάνει τη Δωρεά ή την Επιχορήγηση ΑΜ Φορέα που επιχορηγεί ή υλοποιεί τη Δωρεά 4. Όταν η πράξη είναι ορθή επανάληψη προηγούμενης, τότε συμπληρώνεται επιπλέον ο:

14 ΑΔΑ προηγούμενης πράξης Όταν ή ο νόμος ή η πράξη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Αριθμός ΦΕΚ, Τεύχος ΦΕΚ, Έτος ΦΕΚ 6. Όταν η πράξη είναι ορθή και σχετίζεται με αντίστοιχες προηγούμενες, τότε συμπληρώνονται επιπλέον οι: ΑΔΑ προηγούμενων πράξεων Σε περίπτωση μη ταύτισης κειμένων, υπερισχύει: Το δημοσιευμένο, για τις κατά νόμο δημοσιευτέες Το κείμενο της πράξης, για όσες δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Οι αναγκαίες διορθώσεις στην αναρτηθείσα πράξη γίνονται αμελλητί με ευθύνη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Η ανάρτηση των πράξεων και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη: Των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Των κρατικών απορρήτων Των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Του εταιρικού ή άλλου απορρήτου Απαγόρευση ανάρτησης πράξεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (άρθρο 2β Ν.2472/1997) Φυλετική ή εθνική προέλευση Πολιτικά φρονήματα Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις Συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση Υγεία, κοινωνική πρόνοια και ερωτική ζωή Σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες Οι, κατά νόμο, δημοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

15 15 Χρόνος ανάρτησης Οι πράξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, ως εξής: Για τις κατά νόμο δημοσιευτέες στο ΦΕΚ, ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για τις πράξεις που κατά νόμο δημοσιεύονται υποχρεωτικά με άλλο τρόπο ή μέσο (με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στο δικτυακό τόπο του Φορέα, στον έντυπο τύπο, κλπ.) ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση. Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα, με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου.

16 16 3. Διαδικασία καταχώρισης, τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα Είσοδος στην εφαρμογή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Συμπληρώνεται το «όνομα του χρήστη» και ο «κωδικός πρόσβασης» που αποδίδεται από τον διαχειριστή της ΟΔΕ. Ο κωδικός δεν κοινοποιείται ποτέ σε τρίτους. Στη συνέχεια επιλέγεται η «είσοδος» και εμφανίζεται η οθόνη για την καταχώρηση των στοιχείων. Βήμα 1 ο Καταχώριση των στοιχείων Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν η πράξη ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Ολοκληρώνεται η εισαγωγή και επιλέγεται το Αρχείο όπου καταχωρείται η πράξη (μορφή πράξης σε PDF). Το PDF αρχείο που καταχωρείται στην εφαρμογή δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένο ή κρυπτογραφημένο. Το όνομα του αρχείου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Αν μια πράξη σχετίζεται με κάποιες άλλες εισάγονται και οι αντίστοιχοι ΑΔΑ. Τέλος γίνεται η «υποβολή». Βήμα 2 ο Έλεγχος και επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων καταχώρισης. Βήμα 3 ο Ολοκλήρωση της καταχώρισης Μετά την επιλογή (τελική επιβεβαίωση και υποβολή) η διαδικασία ολοκληρώνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται ο ΑΔΑ.

17 17 4. Έκδοση Διακίνηση εγγράφου Ο εκδότης, κατά τη σύνταξη του εγγράφου, αναγράφει δεξιά επάνω στο σχέδιο τις λέξεις «αναρτητέα στο Διαδίκτυο». Εάν το έγγραφο εκτελείται βάσει εισερχομένου εγγράφου, που ήδη έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, αναγράφεται από τον εκδότη στο έγγραφο η ημερομηνία και ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου. Το σχέδιο μονογράφουν τα υπερκείμενα στον εκδότη όργανα της ιεραρχίας, εγκρίνοντας έτσι την ανάρτησή του. Ο τελικός υπογράφων, υπογράφει τα αντίγραφα καθώς και το σχέδιο. Επιστρέφονται στον εκδότη ο οποίος μετατρέπει το έγγραφο σε αρχείο PDF και το αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη της ΟΔΕ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Εάν δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου, τότε δίδεται νέος αριθμός από το Πρωτόκολλο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ο χρήστης καταχωρεί το έγγραφο ηλεκτρονικά και το διαβιβάζει προς ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Το έγγραφο, ταυτόχρονα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και του Α.Π.Θ. και ενημερώνεται ο εκδότης του εγγράφου, μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, με μήνυμα επιβεβαίωσης της ανάρτησης και του ΑΔΑ. Στη συνέχεια ο εκδότης εκτυπώνει το έγγραφο όπου ήδη έχει αναγραφεί αυτόματα ο ΑΔΑ. Συμπληρώνει τον ΑΔΑ στο σχέδιο του εγγράφου και σε όλα τα πρωτότυπα αντίγραφα, επισυνάπτοντας στο σχέδιο του εγγράφου την εκτύπωση. Το έγγραφο είναι έτοιμο για διακίνηση. Τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα: Ανά τελικό υπογράφοντα Ανά είδος πράξης Ανά θεματική περιοχή Ανά οργανική μονάδα Σύνθετη αναζήτηση Ειδικό για ερωτήσεις και προτάσεις. Σύνδεσμοι: Ενημερωτικός δικτυακός τόπος: diavgeia.gov.gr

18 18 Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου: et.diavgeia.gov.gr Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: sites.diavgeia.gov.gr/ypes Help Desk: productive. Ktpae.gr/diavgeia/

19 5. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Δ. 47/96 και Π.Δ. 206/05) όπως ισχύει τον 11/

20 20 6. Αναρτήσεις πράξεων αποφάσεων ανά οργανική μονάδα του ΑΠΘ (άρθρο 2 & 4 Ν.3861/10) Οι ατομικές, διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου (π.χ. μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Γενική Δ/ντρια: Β. Κοσμίδου Ερμείδου τηλ ) Διεύθυνση Προσωπικού (Δ/ντρια: Ελ. Περσίδου - Ανανιάδου, τηλ ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών (περ. 11). Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) (περ. 12). Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδασκόντων ΠΔ407/80 (περ.12) και περιλήψεις συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (περ.14) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού (περ. 13) Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων, μονίμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. (περ. 14) Διεύθυνση Διοικητικού (Δ/ντρια: Π. Αναστασίου-Μόσχου, τηλ ) Πρυτανικές πράξεις παραλαβής ειδών (πετρέλαιο, κ.ά), από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές πράξεις διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές Πράξεις για ενέργειες εκποίησης και απόσυρσης άχρηστών υλικών από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές πράξεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών (πρόχειρων και τακτικών).

21 21 Πρυτανική Πράξη συγκρότησης επιτροπής αναρρωτικών αδειών υπαλλήλων ΑΠΘ. Πρυτανική πράξη συγκρότησης πενταμελούς Υγειονομικής Επιτροπής μετεγγραφών για λόγους υγείας Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Δ/ντρια: Κ. Χατζηλάμπρου - Πιερράκου, τηλ ) Προκηρύξεις υποτροφιών που χορηγεί το Α.Π.Θ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γενική Δ/ντρια: Ε. Αντωνίου - Τουτουντζή τηλ ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ/ντής: Α. Μπαγιάτης, τηλ ) Προϋπολογισμοί Απολογισμοί Χρηματικά εντάλματα (περ.6) Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών (Δ/ντής: Β. Μπαμπλέκης, τηλ ) Αποφάσεις ανάθεσης μελέτης για ακίνητα κληροδοτημάτων σε τρίτους, εκτός ΑΠΘ. (περ.4) Προκηρύξεις υποτροφιών. (περ.4) Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών. (περ.16) Περιλήψεις συμβάσεων ανάθεσης (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων και συμβάσεων ανάθεσης έργου κληροδοτήματος. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αντιπαροχής ακινήτων. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αγοράς ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αξιοποίησης ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών εκποίησης ακινήτου. (περ.16) (δημοσιεύονται ήδη στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2386/96) Επισήμανση: Οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης και πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών που εκτελούν οι διοικητικές/ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ για προμήθειες ή έργα, αναρτώνται με ευθύνη των μονάδων, μετά την υπογραφή τους από το Γενικό Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

22 6.3. Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Γενικός Δ/ντης: Ν. Μανουσαρίδης τηλ ) Κανονιστικές Πράξεις (περ.4) 22 Πράξεις συγκρότησης αμειβομένων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας. (περ.9) Περιλήψεις διακηρύξεων προκηρύξεων διαγωνισμών μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. (περ.16) Πράξεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. (περ.16) 6.4. Πρυτανικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη: Μ. Μπουχουρούδη τηλ ) Κανονιστικές Πράξεις (περ.4) Προϋπολογισμοί Τροποποιήσεις Ισολογισμοί Απολογισμοί (περ.6) Προϋπολογισμοί Τροποποιήσεις Ισολογισμοί Απολογισμοί Κληροδοτημάτων (περ.6) Πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης (περ.7) Πράξεις συγκρότησης επιτροπών ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, και οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας (περ.9) Αποφάσεις κατακύρωσης διαγωνισμών και αποφάσεις κατακύρωσης δημοσίων συμβάσεων (περ.11 & 16) Πράξεις αποδοχής δωρεών προς το Α.Ε.Ι. (περ.17) Αποφάσεις μεταγραφής φοιτητών (όχι οι αφορώσες λόγους υγείας, ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) Γραμματεία Συγκλήτου (Προϊσταμένη: Α. Παγώνη τηλ ) περ.4 Στάθμευση αυτοκινήτων, απαγόρευση διέλευσης μη πανεπιστημιακών αυτοκινήτων κλπ. Φύλαξη χώρων του Πανεπιστημίου. Διακοπή εκπαιδευτικού έργου. Παράταση διάρκειας εξαμήνου. Έγκριση Οργανισμών Πανεπιστημιακών Μονάδων και τροπολογίες αυτών.

23 23 Έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας: του Πανεπιστημίου, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, των κλινικών, των Εργαστηρίων, των Πανεπιστημιακών Μονάδων, των Συμβουλίων και των Επιτροπών. Κανόνες Δεοντολογίας. περ.6 Έγκριση προϋπολογισμών. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου για πρόσληψη προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80). περ.7 Διορισμός Κοσμητόρων / Προέδρων σε περιπτώσεις μη εκλογής αυτών. Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου. Συγκρότηση Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των μη αυτοδύναμων Τμημάτων. Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογή μελών ΔΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων και μελών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων καθώς και Πανεπιστημιακών μονάδων. περ.9 Συγκρότηση Επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου. περ.10 Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπών με πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ. περ.11 Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών. Γραμματέα. περ.12 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων καθώς και Πανεπιστημιακών μονάδων. περ.15 Συμβάσεις και πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους. περ.17 Πράξεις αποδοχής δωρεών προς το Α.Ε.Ι. Συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 3525/07. (ΦΕΚ 16Α) περ.18 Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο.

24 24 περ.19 Πράξεις παραχώρησης Δημοσίων και Δημοτικών κτημάτων. Έγκριση ίδρυσης/τροποποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκές Μονάδες Κοσμητείες Κατανομή Κονδυλίων στα Τμήματα (περ.6) Ορισμός Επιτροπών (περ.9) Μονοτμηματικές Σχολές και Τμήματα (Προϊσταμένη: Α. Γουλίδου τηλ ) Συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων: Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Τμήματος (περ.7) Αποφάσεις των Συλλογικών οργάνων σχετικά με: το ισχύον για κάθε ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Σπουδών (Γ.Σ.) (περ.4) τον ορισμό Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Γ.Σ.) (περ.9) εξαγωγή αποτελεσμάτων επιτυχόντων σε κατατακτήριες εξετάσεις (Δ.Σ.). ορισμό μελών της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) (περ.9) ορισμό επιτροπών αμειβομένων ή μη (περ.9) Πράξεις Προέδρου Τμήματος για συγκρότηση επιτροπών (περ.9) Περίληψη διακήρυξης πρόχειρων διαγωνισμών (περ.16) Θέματα που αφορούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ). Απόφαση Ορισμού Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) (περ.9) Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Επιτροπές επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (περ.9) Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών (μόνον επιτυχόντες). Διδακτορικές διατριβές Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (περ.9)

25 Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Προϊσταμένη: Ελ. Κουτούση τηλ ) Συγκρότηση αμειβόμενων ή μη επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.9) Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.10) Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις ωρομισθίων Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Προϊσταμένη: Ελ. Κουτούση τηλ ) Συγκρότηση αμειβόμενων ή μη επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.9) Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Προϊσταμένη: Ν. Χορτομάνη τηλ ) Ανακοινώσεις επικείμενων σεμιναρίων εξειδίκευσης πτυχιούχων Κεντρική Βιβλιοθήκη (Διευθύντρια: Α. Τάτλη Κλεούση τηλ ) Πράξεις απευθείας ανάθεσης και περίληψη της σύμβασης (περ.16, βλ.παραρτημα Δ) 6.9. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πράξεις απευθείας ανάθεσης και περίληψη της σύμβασης (περ.16, βλ.παραρτημα Δ) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Επιτροπή Ερευνών (Γραμματέας: Γ. Πετρίδου τηλ ) Περ.4 Οδηγός Χρηματοδότησης και Οδηγός Διαχείρισης Έργων. Περ. 6 Προϋπολογισμός και τροποποιήσεις αυτού, Απολογισμός και Ισολογισμός. Πρακτικό της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Επταμελούς Συμβουλίου που αναφέρει αναλυτικά την Αποδοχή διαχείρισης κάθε έργου, τις εγκρίσεις προϋπολογισμού εκάστου έργου, τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού εκάστου έργου, καθώς και τις συμβάσεις

26 26 προσωπικού με το διάστημα απασχόλησης, την κατηγορία δαπάνης, το ονοματεπώνυμο και το ποσό. Αναφορικά με τις επιμέρους δαπάνες, θα αναρτώνται τα εγκριτικά των εντολών πληρωμής προμηθευτών και συμβαλλόμενων και θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω διεπαφής που υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ όλα τα μεταδεδομένα που ακολουθούν την κάθε δαπάνη. Περ. 7 Πράξη συγκρότησης του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών Περ. 8 Πράξεις αλλαγής μελών της Ολομέλειας και του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών. Περ. 9 Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών (διενέργειας / αξιολόγησης / παραλαβής). Συγκρότηση ad hoc Επιτροπών / Ομάδων εργασίας (π.χ. για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων). Ορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ Περ. 10 Πράξεις καθορισμού αμοιβών και αποζημιώσεων των επιτροπών διαγωνισμών (διενέργειας / αξιολόγησης, παραλαβής) Των ad hoc Επιτροπών / Ομάδων εργασίας (π.χ. για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων). Των Επιστημονικών Υπευθύνων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ Περ. 11 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση έργου (όπου απαιτείται) Προκηρύξεις για απασχόληση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) Περ. 13 Αποτελέσματα αξιολόγησης για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση έργου Αποτελέσματα (πίνακες) για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΟΧ)

27 27 Περ. 14 Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ. Οι συμβάσεις έργου αναρτώνται με το πρακτικό της ημερήσιας διάταξης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το διάστημα, το ονοματεπώνυμο, το έργο και το ποσό. Περ.16 Περιλήψεις προκηρύξεων και πράξεις κατακύρωσης διαγωνισμών Οι Απευθείας αναθέσεις αναρτώνται με το πρακτικό της ημερήσιας διάταξης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το διάστημα, το ονοματεπώνυμο, το έργο και το ποσό. Περ. 17 Πράξεις χορηγιών και αποδοχής δωρεών. Περ. 18 Δωρεές, επιχορηγήσεις, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDF 28

29 29

30 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Καταχώριση πράξης για ανάρτηση ΒΗΜΑ 1 ο : Ο «συντάκτης» συντάσσει το έγγραφο και το χαρακτηρίζει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ή ΟΧΙ. 31 ΒΗΜΑ 2 ο : Το πηγαίνει για υπογραφή (Προϊστάμενο του Τμήματος, Προϊστάμενο Δ/νσης, Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, Πρυτανεία). ΒΗΜΑ 3 ο : Υπογεγραμμένο το πηγαίνει στο πρωτόκολλο στην περίπτωση που δεν έχει αριθμό, δηλαδή στην περίπτωση που βγαίνει οίκοθεν, αλλιώς δεν χρειάζεται να πάει στο πρωτόκολλο, βάζει τον αριθμό του εισερχομένου και βάζει ημερομηνία. ΒΗΜΑ 4 ο : Το μετατρέπει σε PDF (με τους τρόπους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDFΟ και το στέλνει στο χρήστη. ΒΗΜΑ 5 ο : Ο χρήστης το στέλνει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα και βαζει τα αναγνωριστικά του (όνομαχρήστη, κωδικό, αριθμούς εικόνας ιστοσελίδας).

32 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αποστολή εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ 33

34 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Συμβάσεις με ανάθεση έργου και πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 35

36 36

37 37

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015

Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 362/2015 ΘΕΜΑ: 44 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 772 1348, FAX: 772 4181 Α ΠΟΣΠ Α ΣΜΑ ΠΡΑ ΚΤΙΚΩΝ 3 η ς /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Ακύρωση της 1022/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επανυποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις:

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Α.Π. : 21721 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2015 ΘΕΜΑ: 39 ο Έγκριση της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1174 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη. αναπληρωματικό μέλος. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Πανεταστημιακής Συγκλήτου, για τη (τυνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 31-8-2015 ώρα 9 π. μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (1 ^ όροφος Κεντρικού Κτηρίου). - Σε περίτντωση κωλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ο /18-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1392/2015 ΘΕΜΑ: 116 o «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 314-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH

Aριθμ. Πρωτ.: 14816 Bόλος, 18-12-2012 ΠPOΣKΛHΣH Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Σ Y Γ K Λ H T O Σ APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 38221 THΛ. 24210-74586 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

Θ Ε Μ Α : «Εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». Αθήνα, 11-10-2013 Αρ. Πρωτ. 5342/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες: Δ/νση Προμηθειών: 210 5213634-643-648 Δ/νση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ P Y T A N I K O Y M B O Y I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ - T.K. 382.21 THΛ. 74591 & 74555 FAX 74618 Aριθμ. Πρωτ.: 298 Bόλος 29 Δεκεμβρίου 2008 Προς τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΨΗΗ-ΦΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:Δ.Κ.Π. 1017430 ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 14/02/2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρεβενά, Αριθ. Πρωτ.:.18/11/2014 31631 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 943/2013 ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του υποέργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1394/2014 ΘΕΜΑ: 56 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση (έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 606/2014 ΘΕΜΑ: 84 ο Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου

3BΠρος. 4BΤα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80, Αθήνα, 210 772 1983, fax. 210 772 2718 0BΑριθμ. Πρωτ.: 14647 Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 3BΠρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1342/2014 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση πρακτικού και έγκριση αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 560/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Συγκρότηση συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 10-12-2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O

Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O Π A N E Π I Σ T H M I O Θ E Σ Σ A Λ I A Σ Π P Y T A N I K O Σ Y M B O Y Λ I O APΓONAYTΩN-ΦIΛEΛΛHNΩN BOΛOΣ-T.K. 382.21 THΛ. 2421074555 & 2421074591 FAX 2421074618 Aριθμ. πρωτ.: 430 Bόλος 16 Δεκεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 28 η Απόφαση υπ αριθ. 1356/2014

Διαβάστε περισσότερα