ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νόμος 3861/ (ΦΕΚ 112 τ.α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του ΑΠΘ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Συντονιστής: Ελένη Περσίδου - Ανανιάδου Αν. Συντονιστής: Σκαρπέτα Κορνηλία Διαχειριστές: Ιωάννης Σαλματζίδης Παναγιώτης Τζουνάκης Δεκέμβριος 2010

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώριση μιας πράξης-χρόνος ανάρτησης Διαδικασία καταχώρισης, τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα Έκδοση Διακίνηση εγγράφου ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Δ. 47/96 και Π.Δ. 206/05) όπως ισχύει τον 11/ Αναρτήσεις πράξεων αποφάσεων ανά οργανική μονάδα του ΑΠΘ (άρθρο 2 & 4 Ν.3861/10) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προσωπικού Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Πρυτανικό Συμβούλιο Γραμματεία Συγκλήτου Ακαδημαϊκές Μονάδες Κοσμητείες Μονοτμηματικές Σχολές και Τμήματα Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Επιτροπή Ερευνών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDF ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Καταχώριση πράξης για ανάρτηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αποστολή εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Συμβάσεις με ανάθεση έργου και πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Περίληψη Σύμβασης Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/

3 1. Εισαγωγή 3 Με τον νόμο 3861/ ΦΕΚ 112 τ.α «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Υπόχρεοι για ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι όλα τα όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του αναφερθέντος νόμου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΑΠΘ προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ.49923/ ΦΕΚ τ.β 873/ Σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, η μεταβίβαση των παραπάνω αρμοδιοτήτων ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές των προϊσταμένων, σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός τους. Σχετικά: Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ / ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. αριθμ / Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό του Υ.ΕΣ.Α.Η.Δ. πρόγραμμα «Διαύγεια» Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Νόμου και δε δημοσιεύονται σε ΦΕΚ δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Οι πράξεις αναρτώνται αμελλητί στο διαδίκτυο Η περίληψη πράξης αναρτάται όταν αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Με την καταχώριση «πράξης» αυτή λαμβάνει έναν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο αριθμός αυτός είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Χρόνος εφαρμογής του νόμου περί ανάρτησης πράξεων στο ΑΠΘ: 1η Νοεμβρίου 2010 Η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώριση και ανάρτηση των πράξεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107 περ.ε και στ. του Ν. 3528/07). Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ιδίου νόμου προβλέπεται σε κάθε ΝΠΔΔ η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκρότησε την ΟΔΕ του ΑΠΘ που αποτελείται από τα εξής μέλη: Α. 1) Δέλλιος Γεώργιος, αν. καθηγητής Τμήματος Νομικής, τηλ ) Ιγγλεζάκης Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Νομικής, αναπληρωματικό μέλος του κ. Γεώργιου Δέλλιου, τηλ

4 B. Κεντρική Διοίκηση : 4 1) Περσίδου-Ανανιάδου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προσωπικού, τηλ , 2) Αναστασίου-Μόσχου Παρασκευή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού, τηλ , 3) Μπαμπλέκης Βάιος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών, τηλ , 4) Μπαγιάτης Αναστάσιος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, τηλ , 5) Κορνηλία Σκαρπέτα, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, τηλ , 6) Στυλιανός Χατζηκωνσταντίνου, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Στατιστικής Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης, αναπληρωματικό μέλος της κ. Κορνηλίας Σκαρπέτα, τηλ , 7) Γουλίδου Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τηλ , 8) Γεράκη-Παγώνη Αθηνά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γραμματείας Συγκλήτου, τηλ , 9) Μπουχουρούδη Μαριάννα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , 10) Τζουνάκης Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου) της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 11) Σαλματζίδης Ιωάννης, ΠΕ Πληροφορικής, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφοριών) της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 12) Σταμούλης Πέτρος του Σπυρίδωνα, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλος της Επιτροπής Ερευνών, τηλ , 13) Βόλκος Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 14) Πετρίδης Ηλίας, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος ΔΕΠ, τηλ , 15) Πιαστοπούλου Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, τηλ , 16) Χρυσανθοπούλου Άννα, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ , 17) Φωτόπουλος Απόστολος, ΠΕ Μηχανικών, ΙΔΑΧ, υπάλληλος της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, τηλ , 18) Πήττας Σαράντης, ΠΕ Διοικητικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Συγγραφικών Δικαιωμάτων και Φοιτητικών Δαπανών, τηλ ,

5 5 19) Αμπατζίδης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 20) Καλυβιώτη Σουζάνα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, τηλ , 21) Κυρίτση Τριανταφυλλιά, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης, τηλ , 22) Μπιτσιάδου Ελένη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Τμήματος Διασύνδεσης, τηλ , 23) Αλωπούδη Φωτεινή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, τηλ , 24) Μιχαηλίδης Θεόδωρος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΙΔΑΧ, υπάλληλος της Γραμματείας Συγκλήτου, τηλ , 25) Βαγγέλογλου Σύλβια, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , 26) Καλαμπουκίδου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου, τηλ , Γ. Κοσμητείες: 1. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ιωάννα Παπαδημητρίου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Όλγα Λουπεγίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2.ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ξανθίππη Παπαδοπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3.ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικός: Αστέριος Μασούρας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ολυμπία Καρακολτζίδου-Τυχαλάκη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4.ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικός: Ελένη Κωστοπούλου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Αικατερίνη Καλλιαρίδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 5.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ελευθεριάδου Σοφία (ΙΔΑΧ) ΤΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Γκαρανέ Κατερίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος

6 6.ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 Τακτικός: Νικόλαος Πάχτας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Δημήτριος Ναζιρης (Κοσμήτορας της Σχολής,Αναπλ.Καθηγητής) 7.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Αγκαθίδου Βασιλική (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Χατζηκυριακίδου Ζωγραφιά (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Δ. Μονοτμηματικές Σχολές/Ανεξάρτητα Τμήματα: 1.ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Μαρία Καραβασίλη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2.ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τακτικός: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου (Επίκ. Καθηγήτρια) 3.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Σεβαστή Περδικάρη (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Αντωνία Τζανάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 4.ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τοπάλογου Παρασκευή (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Γεωργιάδης Παύλος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Μαργαρίτης Γιώργος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής 5.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τακτικός: Ευσταθιάδου Παρασκευή (ΕΤΕΠ) ΔΕ κατηγορίας Αναπληρωματικός: Τσαλίκης Λάζαρος (Επίκουρος Καθηγητής) 6.ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τακτικός: Δημήτριος Σερμπεζούδης (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Πανέρης Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 7.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Τακτικός: Τσίμα Θεοδώρα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

7 7 Αναπληρωματικός: Ζαμπουρίδου Ελένη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 8. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Τ.Ε.Φ.Α.Α) ΣΕΡΡΩΝ Τακτικός: Σωκράτης Γκιμπιρίτης ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων Αναπληρωματικός: Φωτεινή Ξυλούδη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Με διάθεση στο ΑΠΘ) 9.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τακτικός: Χρήστος Χατζηελευθερίου (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Γεωργία Καδινοπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Ε. Τμήματα: 1.Τμήμα Θεολογίας Τακτικός: Ηλιας Καγιάρας (ΕΤΕΠ) Αναπληρωματικός: Νικόλαος Ρόσιος (ΕΤΕΠ) 2.Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Τακτικός: Ιωάννης Αγγέλης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ευτέρπη Βαφειάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3.Τμήμα Φιλολογίας Τακτικός: Ζαχαρένια Συμεωνίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Μαριάννα Εμμανουηλίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 4.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τακτικός: Καράμπαλης Χαράλαμπος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Βούλγαρη Ευαγγελία (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού 5.Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Τακτικός: Εμμανουήλ Μητσόπουλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αναστασία Ηλιοπούλου-Γιαννακάκη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 6.Τμήμα Ψυχολογίας Τακτικός: Πέτρα Πολίτογλου (ΙΔΑΧ) ΤΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Μαρία Διαφωνίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 7.Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Εμμανουήλ Ουρανία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

8 Αναπληρωματικός: Πασχάλης Αναστάσιος(ΕΤΕΠ) 8.Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Λεμονιά Γκαβού ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ματθαίος Συμεωνίδης ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 9.Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Τοπάλογλου Χρυσάνθη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος Αναπληρωματικός: Κατσίκας Γεώργιος (ΕΤΕΠ) 10.Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τακτικός: Βασιλική Σαροπούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Θεόδωρος Βαβούρας (ΕΕΙΔΙΠ ΙΙ) 8 11.Τμήμα Φυσικής Τακτικός: Κιοσέογλου Ιωσήφ (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Τσουγκράκης Ιωάννης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Γεωτεχνικών 12.Τμήμα Μαθηματικών Λαζαπίδης Γεώργιος Ματζούνη Γεωργία Γκαλίτσιος Νικόλαος 13.Τμήμα Χημείας Τακτικός: Μακρίνα Ιακωβίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Λυδία Σταυρακάκη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 14.Τμήμα Βιολογίας Τακτικός: Δημήτριος Σαββαρίκας (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 15.Τμήμα Γεωλογίας Τακτικός: Μαυρομμάτη Ζαφειρούλα(ΙΔΑΧ)ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων Αναπληρωματικός: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

9 16.Τμήμα Πληροφορικής 9 Τακτικός: Γιαννακιδου Ιωαννα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Καντουρη Παναγιώτα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 17.Τμήμα Νομικής Τακτικός: Τουρνάς Δημήτριος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Περιβάλλοντος Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνος Μάντζαρης ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 18.Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τακτικός: Ανδρέας Μάττας (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Δήμητρα Μηνούδη ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 19.Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Τακτικός: Δημήτρης Μηλώσης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Βενετία Μπαλταδάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Οικονομικού 20.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τακτικός: Σοφία Μαβίδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Χριστίνα Κουτίτα (Ι.Δ.Α.Χ.) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 21.Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τακτικός: Μαρία Σεφερτζή (ΙΔΑΧ) ΠΕ Οικονομικού Αναπληρωματικός: Κωνσταντίνο Παυλίδη (ΕΤΕΠ) 22.Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τακτικός: Δημήτριος Σαραφίδης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών Αναπληρωματικός: Αναστάσιο Φυλακτάκη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών 23.Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τακτικός: Δήμητρα Κούντη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Κων/νος Καρατζάς (Επίκουρος καθηγητής) 24.Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τακτικός: Δημητρίου Αντώνιος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Παπαδήμα Ευαγγελία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 25.Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τακτικός: Σεμερτζίδου Ελένη (ΕΤΕΠ) ΔΕ κατηγορίας

10 Αναπληρωματικός: Κυργιαφίνη Πασχαλίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Μηχανικών 26.Γενικό Τμήμα Τακτικός: Άννα Κακολύρη (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αναπληρωματικός: Ειρήνη Μέγκα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 27.Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) Τακτικός: Στολτίδου Ελένη (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Ποπκιώση Μαρία (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Τακτικός: Μαρία Κενανίδου (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Αναπληρωματικός: Μόδεστος Τσολακόπουλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 29.Τμήμα Μουσικών Σπουδών Τακτικός: Δημήτριος Αδάμος (ΙΔΑΧ) ΠΕ Πληροφορικής Αναπληρωματικός: Ευφροσύνη Τούμπα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 30.Τμήμα Θεάτρου Τακτικός: Χατζηπαναγιώτου Γαβριέλα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Μπλιάτκα-Μουζά Ευδοξία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού 31.Τμήμα Κινηματογράφου Τακτικός: Πλακωτάρη Ελένη ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ροκάκη Μαλβίνα (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 32.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τακτικός: Ζωγραφιά Χατζηκυριακίδου (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Ζαχαρίας Κουκουνάρης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 33.Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τακτικός: Ταμίσογλου Παρθένα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Γκουτζαμάνης Σπυρίδων (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

11 11 ΣΤ. Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες 1. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Τακτικός: Βασίλειος Κατσαρός (Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας) 2. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Τακτικός: Έλενα Κουτούση ΤΕ Διοιητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αθηνά Γιοβανίτσα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Τακτικός: Έλενα Κουτούση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αναπληρωματικός: Αθηνά Γιοβανίτσα (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ζ. Κεντρική Βιβλιοθήκη Τακτικός: Αναστασία Στεργίου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αναπληρωματικός: Ιωάννης Κουρμούλης (ΙΔΑΧ) ΠΕ Διοικητικού Η. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Τακτικός: Σπύρος Κέλλης (Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Π.Γ.) Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ Αναπληρωματικός: Βασίλειος Παπαχαρίσης (ΕΕΔΙΠ Ι) Υπεύθυνος των Αθλητικών Προγραμμάτων ΑΠΘ Την ομάδα της ΟΔΕ συντονίζει η κ. Περσίδου-Ανανιάδου Ελένη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προσωπικού και την αναπληρώνει η κ. Σκαρπέτα Κορνηλία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης. Ενέργειες ΟΔΕ Δημιουργία και επικαιροποίηση των λιστών με τους τελικούς υπογράφοντες και τις Οργανικές Μονάδες του Α.Π.Θ. Εκπαίδευση όλων των μελών της στην καταχώριση πράξεων. Εντοπισμός οργανικών μονάδων εντός του Α.Π.Θ. που εκδίδουν πράξεις προς ανάρτηση. Εκτίμηση όγκου εγγράφων προς ανάρτηση Επιμερισμός οργανικών μονάδων σε συγκεκριμένα μέλη της ΟΔΕ. Καθορισμός διαδικασίας αποστολής των εγγράφων προς την ΟΔΕ.

12 12 Η ΟΔΕ του Α.Π.Θ. είναι υπεύθυνη να καθορίσει τη διαδικασία συνολικά εντός του ιδρύματος. Ο ρόλος του Διαχειριστή της ΟΔΕ, μεταξύ άλλων, είναι: 1. Δημιουργία και διαχείριση χρηστών. 2. Προσθήκη και επεξεργασία οργανικών μονάδων, των οποίων τα στελέχη έχουν δικαίωμα υπογραφής στα έγγραφα. 3. Παράδοση στους χρήστες της ΟΔΕ του αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασής τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

13 2. Απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώριση μιας πράξης-χρόνος ανάρτησης 13 Αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου (πληκτρολογείται) Ημερομηνία έκδοσης (επιλογή από ημερολόγιο) Ηλεκτρονική διεύθυνση εκδότη της πράξης (πληκτρολογείται) Θέμα εγγράφου (πληκτρολογείται) Είδος πράξης (επιλογή από λίστα π.χ. προϋπολογισμός, δωρεά, επιχορήγηση, παραχώρηση χρήσης κ.ά.) Μονάδα στην οποία ανήκει ο τελικός υπογράφων την πράξη (επιλογή από λίστα) Τελικός υπογράφων την πράξη (επιλογή από λίστα) Θεματική περιοχή (επιλογή από λίστα) 1. Όταν η πράξη αφορά ΔΑΠΑΝΗ (Είδος Απόφασης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: ΑΦΜ Φορέα Επωνυμία Φορέα ΑΦΜ Αναδόχου Επωνυμία Αναδόχου Περιγραφή Αντικειμένου Ποσό Δαπάνης / Συναλλαγής (με ΦΠΑ) CPV 2. Όταν η πράξη αφορά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Ποσό με ΦΠΑ Αριθμός ΚΑΕ Οικονομικό Έτος (Π.χ. 2010) 3. Όταν η πράξη αφορά ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ (Μεταδεδομένο: Είδος Πράξης), τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα μεταδεδομένα: Ποσό επιχορήγησης με ΦΠΑ Αριθμός ΚΑΕ Επωνυμία Φορέα που λαμβάνει τη Δωρεά ή την Επιχορήγηση ΑΜ Φορέα που επιχορηγεί ή υλοποιεί τη Δωρεά 4. Όταν η πράξη είναι ορθή επανάληψη προηγούμενης, τότε συμπληρώνεται επιπλέον ο:

14 ΑΔΑ προηγούμενης πράξης Όταν ή ο νόμος ή η πράξη δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, τότε συμπληρώνονται επιπλέον τα: Αριθμός ΦΕΚ, Τεύχος ΦΕΚ, Έτος ΦΕΚ 6. Όταν η πράξη είναι ορθή και σχετίζεται με αντίστοιχες προηγούμενες, τότε συμπληρώνονται επιπλέον οι: ΑΔΑ προηγούμενων πράξεων Σε περίπτωση μη ταύτισης κειμένων, υπερισχύει: Το δημοσιευμένο, για τις κατά νόμο δημοσιευτέες Το κείμενο της πράξης, για όσες δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Οι αναγκαίες διορθώσεις στην αναρτηθείσα πράξη γίνονται αμελλητί με ευθύνη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη. Η ανάρτηση των πράξεων και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη: Των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Των κρατικών απορρήτων Των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Του εταιρικού ή άλλου απορρήτου Απαγόρευση ανάρτησης πράξεων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (άρθρο 2β Ν.2472/1997) Φυλετική ή εθνική προέλευση Πολιτικά φρονήματα Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις Συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση Υγεία, κοινωνική πρόνοια και ερωτική ζωή Σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες Οι, κατά νόμο, δημοσιευτέες πράξεις στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

15 15 Χρόνος ανάρτησης Οι πράξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε, ως εξής: Για τις κατά νόμο δημοσιευτέες στο ΦΕΚ, ευθύς μόλις γίνει γνωστός ο αριθμός ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο. Για τις πράξεις που κατά νόμο δημοσιεύονται υποχρεωτικά με άλλο τρόπο ή μέσο (με ανάρτηση στο Κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στο δικτυακό τόπο του Φορέα, στον έντυπο τύπο, κλπ.) ευθύς μόλις είναι έτοιμη η πράξη προς δημοσίευση. Για τις λοιπές πράξεις που δεν δημοσιεύονται, ταυτόχρονα, με τη διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου.

16 16 3. Διαδικασία καταχώρισης, τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα Είσοδος στην εφαρμογή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Συμπληρώνεται το «όνομα του χρήστη» και ο «κωδικός πρόσβασης» που αποδίδεται από τον διαχειριστή της ΟΔΕ. Ο κωδικός δεν κοινοποιείται ποτέ σε τρίτους. Στη συνέχεια επιλέγεται η «είσοδος» και εμφανίζεται η οθόνη για την καταχώρηση των στοιχείων. Βήμα 1 ο Καταχώριση των στοιχείων Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν η πράξη ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Ολοκληρώνεται η εισαγωγή και επιλέγεται το Αρχείο όπου καταχωρείται η πράξη (μορφή πράξης σε PDF). Το PDF αρχείο που καταχωρείται στην εφαρμογή δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένο ή κρυπτογραφημένο. Το όνομα του αρχείου αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Αν μια πράξη σχετίζεται με κάποιες άλλες εισάγονται και οι αντίστοιχοι ΑΔΑ. Τέλος γίνεται η «υποβολή». Βήμα 2 ο Έλεγχος και επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων καταχώρισης. Βήμα 3 ο Ολοκλήρωση της καταχώρισης Μετά την επιλογή (τελική επιβεβαίωση και υποβολή) η διαδικασία ολοκληρώνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται ο ΑΔΑ.

17 17 4. Έκδοση Διακίνηση εγγράφου Ο εκδότης, κατά τη σύνταξη του εγγράφου, αναγράφει δεξιά επάνω στο σχέδιο τις λέξεις «αναρτητέα στο Διαδίκτυο». Εάν το έγγραφο εκτελείται βάσει εισερχομένου εγγράφου, που ήδη έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, αναγράφεται από τον εκδότη στο έγγραφο η ημερομηνία και ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου. Το σχέδιο μονογράφουν τα υπερκείμενα στον εκδότη όργανα της ιεραρχίας, εγκρίνοντας έτσι την ανάρτησή του. Ο τελικός υπογράφων, υπογράφει τα αντίγραφα καθώς και το σχέδιο. Επιστρέφονται στον εκδότη ο οποίος μετατρέπει το έγγραφο σε αρχείο PDF και το αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη της ΟΔΕ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Εάν δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου, τότε δίδεται νέος αριθμός από το Πρωτόκολλο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ο χρήστης καταχωρεί το έγγραφο ηλεκτρονικά και το διαβιβάζει προς ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Το έγγραφο, ταυτόχρονα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και του Α.Π.Θ. και ενημερώνεται ο εκδότης του εγγράφου, μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, με μήνυμα επιβεβαίωσης της ανάρτησης και του ΑΔΑ. Στη συνέχεια ο εκδότης εκτυπώνει το έγγραφο όπου ήδη έχει αναγραφεί αυτόματα ο ΑΔΑ. Συμπληρώνει τον ΑΔΑ στο σχέδιο του εγγράφου και σε όλα τα πρωτότυπα αντίγραφα, επισυνάπτοντας στο σχέδιο του εγγράφου την εκτύπωση. Το έγγραφο είναι έτοιμο για διακίνηση. Τρόποι αναζήτησης εγγράφου ενός φορέα: Ανά τελικό υπογράφοντα Ανά είδος πράξης Ανά θεματική περιοχή Ανά οργανική μονάδα Σύνθετη αναζήτηση Ειδικό για ερωτήσεις και προτάσεις. Σύνδεσμοι: Ενημερωτικός δικτυακός τόπος: diavgeia.gov.gr

18 18 Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Εθνικού Τυπογραφείου: et.diavgeia.gov.gr Δικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.: sites.diavgeia.gov.gr/ypes Help Desk: productive. Ktpae.gr/diavgeia/

19 5. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΘ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Δ. 47/96 και Π.Δ. 206/05) όπως ισχύει τον 11/

20 20 6. Αναρτήσεις πράξεων αποφάσεων ανά οργανική μονάδα του ΑΠΘ (άρθρο 2 & 4 Ν.3861/10) Οι ατομικές, διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου (π.χ. μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Γενική Δ/ντρια: Β. Κοσμίδου Ερμείδου τηλ ) Διεύθυνση Προσωπικού (Δ/ντρια: Ελ. Περσίδου - Ανανιάδου, τηλ ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών (περ. 11). Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) (περ. 12). Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδασκόντων ΠΔ407/80 (περ.12) και περιλήψεις συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (περ.14) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού (περ. 13) Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων, μονίμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στα Ν.Π.Δ.Δ. (περ. 14) Διεύθυνση Διοικητικού (Δ/ντρια: Π. Αναστασίου-Μόσχου, τηλ ) Πρυτανικές πράξεις παραλαβής ειδών (πετρέλαιο, κ.ά), από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές πράξεις διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές Πράξεις για ενέργειες εκποίησης και απόσυρσης άχρηστών υλικών από Κοσμητείες / Μονοτμηματικές Σχολές / Τμήματα. Πρυτανικές πράξεις συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών (πρόχειρων και τακτικών).

21 21 Πρυτανική Πράξη συγκρότησης επιτροπής αναρρωτικών αδειών υπαλλήλων ΑΠΘ. Πρυτανική πράξη συγκρότησης πενταμελούς Υγειονομικής Επιτροπής μετεγγραφών για λόγους υγείας Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων (Δ/ντρια: Κ. Χατζηλάμπρου - Πιερράκου, τηλ ) Προκηρύξεις υποτροφιών που χορηγεί το Α.Π.Θ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γενική Δ/ντρια: Ε. Αντωνίου - Τουτουντζή τηλ ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ/ντής: Α. Μπαγιάτης, τηλ ) Προϋπολογισμοί Απολογισμοί Χρηματικά εντάλματα (περ.6) Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών (Δ/ντής: Β. Μπαμπλέκης, τηλ ) Αποφάσεις ανάθεσης μελέτης για ακίνητα κληροδοτημάτων σε τρίτους, εκτός ΑΠΘ. (περ.4) Προκηρύξεις υποτροφιών. (περ.4) Περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών. (περ.16) Περιλήψεις συμβάσεων ανάθεσης (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων και συμβάσεων ανάθεσης έργου κληροδοτήματος. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αντιπαροχής ακινήτων. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αγοράς ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις διακηρύξεων αξιοποίησης ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών εκμίσθωσης ακινήτου. (περ.16) Περιλήψεις προκηρύξεων διαγωνισμών εκποίησης ακινήτου. (περ.16) (δημοσιεύονται ήδη στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2386/96) Επισήμανση: Οι συμβάσεις απευθείας ανάθεσης και πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών που εκτελούν οι διοικητικές/ακαδημαϊκές μονάδες του ΑΠΘ για προμήθειες ή έργα, αναρτώνται με ευθύνη των μονάδων, μετά την υπογραφή τους από το Γενικό Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

22 6.3. Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (Γενικός Δ/ντης: Ν. Μανουσαρίδης τηλ ) Κανονιστικές Πράξεις (περ.4) 22 Πράξεις συγκρότησης αμειβομένων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας. (περ.9) Περιλήψεις διακηρύξεων προκηρύξεων διαγωνισμών μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. (περ.16) Πράξεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. (περ.16) 6.4. Πρυτανικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη: Μ. Μπουχουρούδη τηλ ) Κανονιστικές Πράξεις (περ.4) Προϋπολογισμοί Τροποποιήσεις Ισολογισμοί Απολογισμοί (περ.6) Προϋπολογισμοί Τροποποιήσεις Ισολογισμοί Απολογισμοί Κληροδοτημάτων (περ.6) Πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης (περ.7) Πράξεις συγκρότησης επιτροπών ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, και οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας (περ.9) Αποφάσεις κατακύρωσης διαγωνισμών και αποφάσεις κατακύρωσης δημοσίων συμβάσεων (περ.11 & 16) Πράξεις αποδοχής δωρεών προς το Α.Ε.Ι. (περ.17) Αποφάσεις μεταγραφής φοιτητών (όχι οι αφορώσες λόγους υγείας, ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) Γραμματεία Συγκλήτου (Προϊσταμένη: Α. Παγώνη τηλ ) περ.4 Στάθμευση αυτοκινήτων, απαγόρευση διέλευσης μη πανεπιστημιακών αυτοκινήτων κλπ. Φύλαξη χώρων του Πανεπιστημίου. Διακοπή εκπαιδευτικού έργου. Παράταση διάρκειας εξαμήνου. Έγκριση Οργανισμών Πανεπιστημιακών Μονάδων και τροπολογίες αυτών.

23 23 Έγκριση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας: του Πανεπιστημίου, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, των κλινικών, των Εργαστηρίων, των Πανεπιστημιακών Μονάδων, των Συμβουλίων και των Επιτροπών. Κανόνες Δεοντολογίας. περ.6 Έγκριση προϋπολογισμών. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου για πρόσληψη προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80). περ.7 Διορισμός Κοσμητόρων / Προέδρων σε περιπτώσεις μη εκλογής αυτών. Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου. Συγκρότηση Προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των μη αυτοδύναμων Τμημάτων. Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογή μελών ΔΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων και μελών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων καθώς και Πανεπιστημιακών μονάδων. περ.9 Συγκρότηση Επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου. περ.10 Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπών με πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ. περ.11 Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών. Γραμματέα. περ.12 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ μη αυτοδύναμων Τμημάτων καθώς και Πανεπιστημιακών μονάδων. περ.15 Συμβάσεις και πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους. περ.17 Πράξεις αποδοχής δωρεών προς το Α.Ε.Ι. Συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 3525/07. (ΦΕΚ 16Α) περ.18 Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο.

24 24 περ.19 Πράξεις παραχώρησης Δημοσίων και Δημοτικών κτημάτων. Έγκριση ίδρυσης/τροποποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκές Μονάδες Κοσμητείες Κατανομή Κονδυλίων στα Τμήματα (περ.6) Ορισμός Επιτροπών (περ.9) Μονοτμηματικές Σχολές και Τμήματα (Προϊσταμένη: Α. Γουλίδου τηλ ) Συγκρότηση των Συλλογικών Οργάνων: Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Τμήματος (περ.7) Αποφάσεις των Συλλογικών οργάνων σχετικά με: το ισχύον για κάθε ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Σπουδών (Γ.Σ.) (περ.4) τον ορισμό Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Γ.Σ.) (περ.9) εξαγωγή αποτελεσμάτων επιτυχόντων σε κατατακτήριες εξετάσεις (Δ.Σ.). ορισμό μελών της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) (περ.9) ορισμό επιτροπών αμειβομένων ή μη (περ.9) Πράξεις Προέδρου Τμήματος για συγκρότηση επιτροπών (περ.9) Περίληψη διακήρυξης πρόχειρων διαγωνισμών (περ.16) Θέματα που αφορούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ). Απόφαση Ορισμού Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) (περ.9) Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Επιτροπές επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (περ.9) Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών (μόνον επιτυχόντες). Διδακτορικές διατριβές Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό τριμελούς συμβουλευτικής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (περ.9)

25 Αυτοτελείς Υπηρεσιακές Μονάδες Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Προϊσταμένη: Ελ. Κουτούση τηλ ) Συγκρότηση αμειβόμενων ή μη επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.9) Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.10) Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις ωρομισθίων Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (Προϊσταμένη: Ελ. Κουτούση τηλ ) Συγκρότηση αμειβόμενων ή μη επιτροπών και ομάδων εργασίας (περ.9) Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Προϊσταμένη: Ν. Χορτομάνη τηλ ) Ανακοινώσεις επικείμενων σεμιναρίων εξειδίκευσης πτυχιούχων Κεντρική Βιβλιοθήκη (Διευθύντρια: Α. Τάτλη Κλεούση τηλ ) Πράξεις απευθείας ανάθεσης και περίληψη της σύμβασης (περ.16, βλ.παραρτημα Δ) 6.9. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πράξεις απευθείας ανάθεσης και περίληψη της σύμβασης (περ.16, βλ.παραρτημα Δ) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Επιτροπή Ερευνών (Γραμματέας: Γ. Πετρίδου τηλ ) Περ.4 Οδηγός Χρηματοδότησης και Οδηγός Διαχείρισης Έργων. Περ. 6 Προϋπολογισμός και τροποποιήσεις αυτού, Απολογισμός και Ισολογισμός. Πρακτικό της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Επταμελούς Συμβουλίου που αναφέρει αναλυτικά την Αποδοχή διαχείρισης κάθε έργου, τις εγκρίσεις προϋπολογισμού εκάστου έργου, τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού εκάστου έργου, καθώς και τις συμβάσεις

26 26 προσωπικού με το διάστημα απασχόλησης, την κατηγορία δαπάνης, το ονοματεπώνυμο και το ποσό. Αναφορικά με τις επιμέρους δαπάνες, θα αναρτώνται τα εγκριτικά των εντολών πληρωμής προμηθευτών και συμβαλλόμενων και θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω διεπαφής που υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ όλα τα μεταδεδομένα που ακολουθούν την κάθε δαπάνη. Περ. 7 Πράξη συγκρότησης του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών Περ. 8 Πράξεις αλλαγής μελών της Ολομέλειας και του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών. Περ. 9 Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών (διενέργειας / αξιολόγησης / παραλαβής). Συγκρότηση ad hoc Επιτροπών / Ομάδων εργασίας (π.χ. για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων). Ορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ Περ. 10 Πράξεις καθορισμού αμοιβών και αποζημιώσεων των επιτροπών διαγωνισμών (διενέργειας / αξιολόγησης, παραλαβής) Των ad hoc Επιτροπών / Ομάδων εργασίας (π.χ. για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων). Των Επιστημονικών Υπευθύνων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ Περ. 11 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση έργου (όπου απαιτείται) Προκηρύξεις για απασχόληση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) Περ. 13 Αποτελέσματα αξιολόγησης για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση έργου Αποτελέσματα (πίνακες) για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΟΧ)

27 27 Περ. 14 Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ. Οι συμβάσεις έργου αναρτώνται με το πρακτικό της ημερήσιας διάταξης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το διάστημα, το ονοματεπώνυμο, το έργο και το ποσό. Περ.16 Περιλήψεις προκηρύξεων και πράξεις κατακύρωσης διαγωνισμών Οι Απευθείας αναθέσεις αναρτώνται με το πρακτικό της ημερήσιας διάταξης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το διάστημα, το ονοματεπώνυμο, το έργο και το ποσό. Περ. 17 Πράξεις χορηγιών και αποδοχής δωρεών. Περ. 18 Δωρεές, επιχορηγήσεις, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDF 28

29 29

30 30

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Καταχώριση πράξης για ανάρτηση ΒΗΜΑ 1 ο : Ο «συντάκτης» συντάσσει το έγγραφο και το χαρακτηρίζει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ή ΟΧΙ. 31 ΒΗΜΑ 2 ο : Το πηγαίνει για υπογραφή (Προϊστάμενο του Τμήματος, Προϊστάμενο Δ/νσης, Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, Πρυτανεία). ΒΗΜΑ 3 ο : Υπογεγραμμένο το πηγαίνει στο πρωτόκολλο στην περίπτωση που δεν έχει αριθμό, δηλαδή στην περίπτωση που βγαίνει οίκοθεν, αλλιώς δεν χρειάζεται να πάει στο πρωτόκολλο, βάζει τον αριθμό του εισερχομένου και βάζει ημερομηνία. ΒΗΜΑ 4 ο : Το μετατρέπει σε PDF (με τους τρόπους που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Μετατροπή αρχείων κειμένων σε PDFΟ και το στέλνει στο χρήστη. ΒΗΜΑ 5 ο : Ο χρήστης το στέλνει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα και βαζει τα αναγνωριστικά του (όνομαχρήστη, κωδικό, αριθμούς εικόνας ιστοσελίδας).

32 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Αποστολή εγγράφου από τον εκδότη σε μέλος της ΟΔΕ 33

34 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Συμβάσεις με ανάθεση έργου και πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 35

36 36

37 37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011)

Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Αποφάσεις 5 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (22/02/2011) Α1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο εγκρίνει την αποστολή εγγράφου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού-Τουρισμού κ. Γ. Νικιτιάδη, σχετικά με αίτημα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα