ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Καλαµπόκης, Ε. Σπανός ΤΗΛΕΦΩΝΟ : , FAX : Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 40 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α ) και του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150/τ.Α ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1199/81 και του Π.. 95/96 «Οργανισµός του Τ.Π. και ανείων». 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τΑ ) που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. 4. Την υπ αριθ. 2/21379/0094/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων» (ΦΕΚ 448/τ.Β ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αριθ. 2/51035/0094/ (ΦΕΚ 1327/τ.Β ), 2/74109/0094/ (ΦΕΚ 15/τ.Β ) και 2/24892/0094/ (ΦΕΚ 1069/τ Β ) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 5. Την µε αριθµ / απόφαση του Αντιπρόεδρου του.σ. του Τ.Π. & ανείων που αφορά στην έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα», προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23%, µε δέσµευση δαπάνης ,00 συνολικά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε σφραγισµένες προσφορές σε ΕΥΡΩ ( ), για την «Προµήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας Σελίδα 1 από 24

2 του Τ.Π. & ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα» προϋπολογισµού ,00 (τριάντα έξι χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. 2. Η προµήθεια υλικών, οι υπό εκτέλεση εργασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών και τα απαιτούµενα υλικά πλήρως τοποθετηµένα περιγράφονται στην υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και στην υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15), οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 26/7/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ανείων στον Α όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 40, στην Αθήνα, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές αφού πρωτοκολληθούν θα παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 4. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά, ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 5. Η προσφορά υποβάλλεται ή αποστέλλεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα. 6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη ιακήρυξη. Πέραν των ορίων αυτών, θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ.3 του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. - ο αριθµός της ιακήρυξης. - η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 8.1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τοποθετούνται επί ποινής απόρριψης, µέσα στον κυρίως φάκελο τα κάτωθι: α) Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του προχείρου διαγωνισµού. β) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους. Σελίδα 2 από 24

3 Α Α: ΒΛ49469ΗΗ7-3ΘΦ γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π../τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απατής, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα υποβάλουν: - Οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. - Ο πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση προµηθευτών, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 καταστάσεις, ήτοι ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π... Σελίδα 3 από 24

4 Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το ηµόσιο τοµέα, δεν υπόκεινται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Έχουν επισκεφθεί και µελετήσει λεπτοµερώς όλους τους χώρους που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και έχουν λάβει γνώση της φύσης, του µεγέθους και της δυσκολίας των εργασιών. Η προσφορά συντάχτηκε επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, την υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και την υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ. Π. & ανείων, των οποίων έλαβαν γνώση και των οποίων τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων και η θεώρηση του γνήσιου τους, πρέπει να είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων στο Τµήµα της Γραµµατείας και Αρχείου (πρωτόκολλο) της /νσης ιοικητικού ( 1) του Τ. Π. & ανείων (Ισόγειο κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας Ακαδηµίας 40, Αθήνα). δ) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και µε όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σελίδα 4 από 24

5 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνονται: Α Α: ΒΛ49469ΗΗ7-3ΘΦ Οι οίκοι κατασκευής και οι τύποι των προσφερόµενων υλικών, εµπορικά και τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή προσπέκτους µε λεπτοµέρειες των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένης Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και της υπ αριθµ. 3/ Τεχνικής Έκθεσης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ.Π. & ανείων, φωτογραφίες, τα σχετικά πιστοποιητικά CE και ISO του εργοστασίου κατασκευής των υλικών (π.χ. σωληνώσεων κλπ), τήρησης ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.. ιάγραµµα στελέχωσης προσωπικού του τεχνικού συνεργείου της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και το συντονιστή τους, όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών και εργασιών µεταξύ των µελών του συνεργείου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου του κτιρίου καθώς και η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωση του συνεργείου. Ακριβή αντίγραφα των οριζόµενων από τις κείµενες διατάξεις αδειών προσωπικού του τεχνικού συνεργείου της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ήτοι: - άδεια-βεβαίωση αναγγελίας τεχνικού µηχανικού εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας (εγκ/σεων φυσικού αερίου), τουλάχιστον 1ης βαθµίδας (τεχνίτη), (στο προσωπικό πρέπει να περιλαµβάνεται οπωσδήποτε και αρχιτεχνίτης 2ης βαθµίδας ή εργοδηγός 3ης βαθµίδας ιδίας ειδικότητας) του Π 115/ ή υφιστάµενη άδεια πρακτικού µηχανικού (άρθρου 13 του ως άνω Π ), - άδεια-βεβαίωση αναγγελίας οξυγονοκολλητή ηλεκτροσυγκολλητή, οπωσδήποτε 3ης βαθµίδας (αρχιτεχνίτης Α τάξεως), του Π 115/ ή υφιστάµενη άδεια συγκολλητή (άρθρου 21 του ως άνω Π ), - άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανικού αντίστοιχης κατηγορίας (Επιβλέπων µηχανικός) για την επίβλεψη των εργασιών της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισµού ή κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Χρονοδιαγράµµατα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στον προβλεπόµενο χρόνο στα οποία ο διαγωνιζόµενος θα παρουσιάζει την µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει τις ζητούµενες υπηρεσίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στο κτίριο συνολικά και η οποία θα περιλαµβάνει το συνολικό πρόγραµµα για τη χρονική κλιµάκωση των εν λόγω εργασιών, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης του δυναµικού και του εξοπλισµού. Σελίδα 5 από 24

6 Πρόγραµµα Συντήρησης του συστήµατος ανίχνευσης φυσικού αερίου (έλεγχος ορθής λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή). ήλωση των τεχνικών µέσων που θα χρησιµοποιήσει ο διαγωνιζόµενος για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις : α) Υπεύθυνη δήλωση προς την Υπηρεσία, ότι εγγυώνται την δωρεάν συντήρηση και αποκατάσταση των εργασιών που θα εκτελεσθούν για κάθε ατέλεια που θα εκδηλωθεί τουλάχιστον για δυο (2) χρόνια από την ολοκλήρωση τους, β) Υπεύθυνη δήλωση προς την Υπηρεσία, όπου υποχρεούνται να δηλώσουν: ότι αποδέχονται τους όρους που έχουν τεθεί στην υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και την υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ. Π. και ανείων και ότι έχουν λάβει υπόψη τους τις συνθήκες στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και ότι όλα τα υλικά και οι σχετικές εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου του κτιρίου επί της οδού Ακαδηµίας 40 θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κανονισµούς και διεθνή τυποποίηση, ότι διαθέτουν εγκαταστηµένο άρτιο συνεργείο, αποτελούµενο από ειδικευµένο και πεπειραµένο τεχνικό προσωπικό µε τις απαιτούµενες από τις κείµενες διατάξεις άδειες για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, το οποίο θα περιγράφεται χωριστά και αναλυτικά, για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών της υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένης Μελέτης Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και την υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ. Π. και ανείων, ότι θα αποκαταστήσουν κάθε ατέλεια ή ζηµία που θα προκύψει εξαιτίας των υλικών που θα τοποθετήσουν και τα οποία έχουν επιλέξει και προσφέρει για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών της ως άνω θεωρηµένης Μελέτης υπ αριθµ. πρωτ / και τεχνικής έκθεσης υπ αριθ. 3/ , ότι θα αποκαταστήσουν κάθε ζηµία που θα προκύψει λόγω µη συµµόρφωσής τους µε τους όρους, τις παραδοχές και τις επισηµάνσεις της ως άνω θεωρηµένης Μελέτης υπ αριθµ. πρωτ / και τεχνικής έκθεσης υπ αριθ. 3/ , Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρουν το Άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και θα είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή, µε ποινή απόρριψης για οποιαδήποτε παρέκκλιση. Στην περίπτωση δε που ο προµηθευτής έχει την ιδιότητα νοµικού προσώπου θα υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο σύµφωνα µε την νοµιµοποίηση που θα προσκοµισθεί. Σελίδα 6 από 24

7 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά από τον συµµετέχοντα προµηθευτή θα δοθεί σε µία συνολική τιµή σε ΕΥΡΩ και επί πλέον ο ΦΠΑ (και όχι ως ποσοστό έκπτωσης). Ο µειοδότης θα προκύψει από την χαµηλότερη συνολική τιµή της προσφοράς. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. για την παροχή των υπό προµήθεια ειδών και την εκτέλεση των σχετικών εργασιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Προσφορά που δεν δίνει την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν ισχύει αναθεώρηση τιµών για κανένα απολύτως λόγο και αιτία (µη εξαιρούµενης ούτε της ανωτέρω βίας). Η τυχόν παράταση ή µετάθεση των προθεσµιών σε καµιά περίπτωση δεν επηρεάζει την απαγόρευση της αναθεώρησης των τιµών. Προσφορά που υποβάλλεται για µέρος της προµήθειας και των εργασιών θα απορρίπτεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσφέροντα προµηθευτή στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, ο δε προσφέρων προµηθευτής υποχρεούνται να παρέχει αυτά. Ο ανάδοχος - προµηθευτής επιβαρύνεται µε κρατήσεις : 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,40% χαρτόσηµο επί του ποσού της κράτησης αυτής. 0,25% υπέρ του ηµοσίου, και 0,30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σελίδα 7 από 24

8 παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια υλικών). µε κάθε άλλη κράτηση, φόρους, τέλη, τα οποία ισχύουν κατά την ηµέρα της πληρωµής, ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων οργανισµών, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο βαρύνουν τον προµηθευτή και σε καµία περίπτωση το Τ. Π. & ανείων. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 9. Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 & 21 του Π..118/07, από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού που ορίσθηκε µε την προαναφερθείσα απόφαση του Αντιπροέδρου του. Σ. του Τ. Π. & ανείων. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10. ιευκρινήσεις επί των προσφορών Η επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συµπληρώσουν» τα υποβληθέντα στοιχεία των υποφακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής και «Τεχνικά Στοιχεία» µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, παρέχοντας διευκρινίσεις για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους προσφέροντες και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγράφως προς την Επιτροπή, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι διευκρινήσεις αποστέλλονται µε ευθύνη των Προσφερόντων για την έγκαιρη άφιξη τους, ενώ λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού. 11. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και την ώρα που ορίζεται από τη ιακήρυξη. Η διαδικασία αποσφράγισης γίνεται δηµόσια. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία (προηγούµενη της διενέργειας του ιαγωνισµού) δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης Σελίδα 8 από 24

9 των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών τους. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και µονογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη του προµηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.. 118/07, θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, µπορούν να λάβουν γνώση αυτών, καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.. 118/07 που κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 12. Μετά την αξιολόγηση, των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας σ αυτόν, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αρµόδια Επιτροπή κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.. 118/07: Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του αρ. 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απατής, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Σελίδα 9 από 24

10 προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων η από άλλες ανάλογες διαδικασίες (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι για όλους τους δικαιούµενους συµµετοχής τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα αναγραφόµενα στο άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του Π.. 118/ Εάν ο προσφέρων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από Σελίδα 10 από 24

11 τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος (άρθρο 20 του Π.. 118/07). 14. Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό (λ.χ. οι ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή των δηµόσιων συνεδριάσεων, οι αποφάσεις έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, κ.λ.π) γίνονται µε FAX. 15. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση. Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α., ήτοι ΕΥΡΩ χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ,00-, (βλ. Παράρτηµα Α ) Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον ανάδοχο προµηθευτή του ιαγωνισµού εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης και µετά την κατάθεση από αυτόν της εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµ/νία οριστικής ανακοίνωσης κατακύρωσης του µειοδότη. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., (βλ. Παράρτηµα Α ). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, της προς υπογραφή Σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στον φορέα που την εξέδωσε και κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Για την καλή λειτουργία, δωρεάν συντήρηση και αποκατάσταση των υπό εκτέλεση εργασιών µαζί µε τα υπό προµήθεια υλικά που θα απαιτηθούν, για δυο (2) έτη από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας και των εργασιών, ο ανάδοχος προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% του τιµήµατος της Σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., (βλ. Παράρτηµα Α ). Η εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης των δυο (2) ετών και θα κατατεθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης του Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σελίδα 11 από 24

12 Οι ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα στο Παράρτηµα Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 118/ ωρεάν συντήρηση καλής λειτουργίας Η δωρεάν διετής συντήρηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει τη δωρεάν συντήρηση για κάθε ένα από τους δύο λέβητες-καυστήρες αερίου στο λεβητοστάσιο του κτιρίου επί της οδού Ακαδηµίας 40 και τη δωρεάν συντήρηση του συστήµατος ανίχνευσης φυσικού αερίου, η οποία περιγράφεται δε κατ έτος ως κάτωθι: 1. Θέση σε λειτουργία του καυστήρα αερίου, πραγµατοποίηση µετρήσεων καύσης και έλεγχος λειτουργίας (σύστηµα επιτήρησης της φλόγας, σύστηµα ελέγχου στεγανότητας, χρόνοι ασφάλειας των αυτοµάτων συστηµάτων ελέγχου και ασφαλείας, σύστηµα ανάφλεξης, ποιότητα της καύσης, συστήµατα παρακολούθησης της πίεσης, αυτόµατες βαλβίδες ασφαλείας, διάφορες λυχνίες σηµάτων κ.α.). Σηµείωση των αποτελεσµάτων της µέτρησης στην καρτέλα ελέγχου του καυστήρα. 2. Κλείσιµο του κύριου διακόπτη της εγκατάστασης θέρµανσης και αποσύνδεση του καυστήρα από την παροχή ρεύµατος. 3. Καθαρισµός φλογοθαλάµων (εστιών καύσης) του µαντεµένιου λέβητα ΚΑΖΗΣ, µοντέλο MEGASTAR, τύπος MS7, δυναµικότητας περίπου kcal/h (500 KW). 4. Αποσυναρµολόγηση και καθαρισµός όλων των εξαρτηµάτων του καυστήρα και δωρεάν αντικατάσταση, αν απαιτείται, τυχόν ελαττωµατικών εξαρτηµάτων. 5. Θέση του καυστήρα αερίου σε κατάσταση λειτουργίας, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεών του καθώς και έλεγχος στεγανότητας όλων των συνδέσεων αερίου. 6. Άνοιγµα του κύριου διακόπτη της εγκατάστασης θέρµανσης και ρύθµιση του καυστήρα. 7. Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων (λέβητας σε κατάσταση λειτουργίας): έκδοση φύλλων ελέγχου σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ για τον κάθε λέβητα καυστήρα. Σηµείωση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων και των υλικών που αντικαταστάθηκαν στην καρτέλα ελέγχου του καυστήρα. 8. Τελικός έλεγχος λειτουργίας για τον κάθε λέβητα καυστήρα, έλεγχος και σωστή ρύθµιση των θερµοστατών, έλεγχος ανοίγµατος του αεραγωγού νωπού αέρα ώστε να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς, συµπλήρωση της κάρτας ελέγχου του κάθε καυστήρα καθώς και ενηµέρωση του αρµόδιων τεχνικών της Τεχνικής Υπηρεσίας για της οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον κάθε καυστήρα. 9. Προληπτική συντήρηση τριµηνιαίως του συστήµατος ανίχνευσης φυσικού αερίου (έλεγχος ορθής λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή), καθώς και επανορθωτική συντήρηση µε δωρεάν ανταλλακτικά τα οποία θα δεσµεύουν τον προµηθευτή. Σελίδα 12 από 24

13 17. Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 του Π.. 118/07, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 18. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 19. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση Σε περίπτωση που υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως θα διαµορφωθεί µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγηθεί, επιβάλλεται πρόστιµο, εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/ Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, µπορεί να εγκριθεί αντικατάστασή της µε άλλη, που είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που θα ορισθεί µε την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ενός δευτέρου (½) του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος - προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο ανάδοχος - προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Π.. 118/ Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου Εάν ο ανάδοχος - προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, θα κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος - προµηθευτής θα κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που τυχόν του δοθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή Το έργο θεωρείται ότι έχει περαιωθεί συνολικά όταν ο ανάδοχος προµηθευτής: i. Παραδώσει το έργο σε πλήρη και κανονική λειτουργία µε όλες τις απαραίτητες δοκιµές και µετρήσεις, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Σελίδα 13 από 24

14 Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και στην υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15), καθώς και την προσφορά του. ii. Παραδώσει ακριβή αντίγραφα ως κάτωθι: της Τεχνικής Έκθεσης Εγκατάστασης του κτιρίου µαζί µε τα κάτωθι συµπληρωµατικά έγγραφά της: α) Περιγραφή της εγκατάστασης όπως κατασκευάστηκε. β) Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Tεχνικού Kανονισµού της Υ.Α. Υ.ΠΕ.Κ.Α. 3/Α/οικ.6598 για τις Eσωτερικές Eγκαταστάσεις Aερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦEK 976 B'/ ) όσον αφορά τις εργασίες, τα χρησιµοποιηθέντα υλικά αερίου καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του αδειοδοτηµένου τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση. γ) Πιστοποιητικά των εκτελεσθείσων δοκιµών και ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσµατα αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών αντοχής και στεγανότητας. δ) Πρόγραµµα Λειτουργίας και Συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου. Μετά την προσωρινή τροφοδότηση µε αέριο της εσωτερικής εγκατάστασης, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο Προµηθευτή στην ΕΠΑ Αττικής τα παρακάτω συµπληρωµατικά έγγραφα της Τεχνικής Έκθεσης Εγκατάστασης προκειµένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Εγκατάστασης: α) πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθµισης των συσκευών αερίου για τελική τροφοδότηση µε αέριο. β) φύλλα ελέγχου για τους λέβητες (θερµοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο από τον κάθε λέβητα, βαθµός απόδοσης κλπ.) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. όλων των υπόλοιπων κατατιθεµένων δικαιολογητικών και των σχετικών αριθµών πρωτοκόλλου κατάθεσης αυτών στην ΕΠΑ Αττικής για την χορήγηση Άδειας Χρήσης της Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου του κτιρίου. iii. Παραδώσει δύο πλήρεις σειρές ενηµερωµένων ηλεκτροµηχανολογικών κατασκευαστικών σχεδίων της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. iv. Παραδώσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των υπό προµήθεια καυστήρων από τον κατασκευαστή τους, εάν είναι δυνατό στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά σε άλλες γλώσσες µια εκ των οποίων πρέπει να είναι οπωσδήποτε η Αγγλική. v. Αποκαταστήσει τις φθορές σε δοµικά και άλλα στοιχεία του κτιρίου που προκλήθηκαν από την εκτέλεση των εργασιών. vi. Αποµακρύνει από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά. Σελίδα 14 από 24

15 vii.φροντίσει σχολαστικά για την καθαριότητα όλων των χώρων όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής µετά την ολοκλήρωση της ως άνω προµήθειας και των σχετικών εργασιών, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του ανάδοχου προµηθευτή. Ο χρόνος της οριστικής παραλαβής από την επιτροπή ορίζεται εντός δύο µηνών από την εκπλήρωση των ανωτέρω συµβατικών υποχρεώσεων του ανάδοχου - προµηθευτή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/ Τόπος παράδοσης των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 40, Αθήνα σε χώρους που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία µε µέριµνα δαπάνη, µέσα και προσωπικό του ανάδοχου - προµηθευτή. 24. Πληρωµή Η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της αξίας µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου των υπό προµήθεια υλικών και των υπό εκτέλεση εργασιών, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 25. Τρόπος πληρωµής Κατά την πληρωµή θα προσκοµισθούν : - Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. - Τιµολόγιο του προµηθευτή µε την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». - Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». - Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής βεβαίωσης. - Εφόσον ο προµηθευτής έχει την ιδιότητα Νοµικού Προσώπου θα προσκοµισθεί πλήρης νοµιµοποίηση. - Κάθε άλλο κατά το νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό. 26. Ενστάσεις Προσφυγές Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07). 27. Μέτρα ασφαλείας Ο ανάδοχος - προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και τους τρίτους κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών, να τηρεί αυστηρά τις υφιστάµενες αστυνοµικές κ.λ.π. διατάξεις και να διαθέτει όλα τα αναγκαία µέσα και εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα. Το Ταµείο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά την εκτέλεση των σχετικών Σελίδα 15 από 24

16 εργασιών, τόσο στο προσωπικό του ανάδοχου - προµηθευτή, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείµενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον ανάδοχο - προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες του κάθε ζηµιά, φθορά ή βλάβη που θα συµβεί. 28. Κυρώσεις ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - προµηθευτής δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, το Ταµείο δικαιούται κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του, µονοµερώς και χωρίς καµία άλλη διατύπωση να υπαναχωρήσει από την σύµβαση, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας, και να ζητήσει αποζηµίωση από τον προµηθευτή για κάθε ζηµία (θετική ή αποθετική), προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της σύµβασης. 29. Γενικοί όροι Ο ανάδοχος - προµηθευτής επιβαρύνεται µε την προµήθεια υλικών, εργασίες και παράδοση αυτών όπως περιγράφονται στην υπ αριθµ. πρωτ / θεωρηµένη Μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑ Αττικής και στην υπ αριθµ. 3/ Τεχνική Έκθεση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ. Π. και ανείων, καθώς και µε ό,τι υλικά και µικροϋλικά θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. Η µεταφορά των υλικών και οι εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου θα εκτελεστούν σε εργάσιµες και µη ηµέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος - προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) για τη σύνθεση των συνεργείων του (ονοµατεπώνυµα και αριθµοί δελτίων ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου κατάλληλου εγγράφου δηµόσιας αρχής), ώστε να εκδίδονται οι απαιτούµενες άδειες για την είσοδο αυτών στα δύο κτίρια. Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Α) και του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ 150 Α), όπως ισχύουν. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, χωρίς ελαττώµατα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγµένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα αποµακρυνθούν εκτός του κτηρίου. Ο ανάδοχος - προµηθευτής υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρµόδιου µηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενηµερώνει για οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει. Οι εργασίες δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηµοσίων Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο. Σελίδα 16 από 24

17 30. Αποδοχή των όρων της διακήρυξης Α Α: ΒΛ49469ΗΗ7-3ΘΦ Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού προϋποθέτει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 31. Αρµοδιότητα δικαστηρίων Κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας διακήρυξης και της οικείας σύµβασης θα επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια της Αθήνας. 32. Περίληψη της παρούσας ιακήρυξης αναρτάται στη Ιστοσελίδα του Τ. Π. & ανείων ( σε εµφανές σηµείο στους χώρους του Τ. Π. & ανείων και δηµοσιεύεται στον ελληνικό τύπο. Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από την /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ( 15) του Τ. Π. & ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, Γ όροφος, Γραφείο 317 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( ευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.µ. 14:00 µ.µ.), σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. του Τ. Π. και ανείων ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 17 από 24

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α Α: ΒΛ49469ΗΗ7-3ΘΦ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1.ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας.. Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) Προς ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας \νση. δια τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα» του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, σύµφωνα µε την υπ. αρ / διακήρυξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις την ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισµού απορρέουσες υποχρεώσεις του διαγωνιζόµενου καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη ). - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. Σελίδα 18 από 24

19 2.ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ) Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός TK fax ) ΕΥΡΩ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ( ΕΛΤΙΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Καταθέτης :. κατέθεσε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ΕΥΡΩ.. (και ολογράφως) δια την παρακάτω αιτία : εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.. 118/2007(ΦΕΚ 150Α'/07), ισχύει και για τυχόν επαναλήψεις του διαγωνισµού και αποτελεί εγγύηση για συµµετοχή σε διαγωνισµό που θα γίνει την. (ηµ/νία) για την «Προµήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης στο κτίριο ιδιοκτησίας του Τ.Π. & ανείων επί της οδού Ακαδηµίας 40 στην Αθήνα», από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε Αρ. ιακήρ / \νση καταθέτη. Ισχύς εγγύησης.(ηµ/νία) Υπέρ :..( ΕΓΓΥΗΣΗ ) Καταβλήθηκαν δικαιώµατα του Ταµείου και τρίτων ευρώ.. Ηµεροµηνία έκδοσης.. Εξοφλήθηκε. Οδηγίες για την απόδοση της παρακαταθήκης 1) Η απόδοση της παρ/κης γίνεται µόνο µε το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ του γραµµατίου παρ/κης (άρθρο 18 του Π..30/12/ ). Σε περίπτωση απωλείας του ή αποδεικνυόµενης αδυναµίας για την προσκόµιση του, εκδίδεται αντίγραφο (άρθρο 24 Π.. 30/12/3-1-27) 2) Η απόδοση της παρακαταθήκης γίνεται στο Ταµείο που έχει συσταθεί, στο δικαιούχο ή στον πληρεξούσιό του µε συµβ/κό πληρεξούσιο (άρθρο 18 του Π.. 30/12/ ) µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας. Συµβ/κό πληρεξούσιο απαιτείται για το ποσό άνω των ευρώ κατά δικαιούχο. Μέχρι ευρώ αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία θα έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δηµόσια αρχή. 3) Αν η απόδοση της παρ/κης εξαρτάται από από όρο η είσπραξη του ποσού αυτής πραγµατοποιείται µετά την πλήρωση του όρου. 4) Όταν ο αιτών εµφανίζεται ως καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου, πρέπει να προσκοµίζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον νόµο. 5) Αν ο δικαιούχος είναι νοµικό πρόσωπο, για τη απόδοση της παρακαταθήκης απαιτείται και η προσκόµιση των δικαιολογητικών νοµιµοποιήσεώς του. 6) Αν ο δικαιούχος είναι αγράµµατος, η εξόφληση της παρ/κης µέχρι ορισµένου ποσού, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, θα πραγµατοποιείται από δυο µάρτυρες, αλλιώς µε συµβολαιογραφική πράξη. 7) Η εξόφληση της παρ/κης γίνεται πάντα χωρίς καµία επιφύλαξη είτε κατά του Ταµείου, είτε κατά οποιουδήποτε από τα υποκείµενα της δηµόσιας καταθέσεως. 8) Όταν ο νόµος επιτρέπει την ανάκληση της παρα/κης, επιτρέπεται η εξόφλησή της από τον καταθέτη εφ όσον προηγουµένως δεν έχει υποβληθεί από τον όρο «υπέρ ου» δήλωση αποδοχής. 9) Η εξόφληση των παρ/κών υποβάλλεται σε τέλη χαρτοσήµου σύµφωνα µε τον νόµο. Σελίδα 19 από 24

20 10) Οι χρηµατικές παρ/κες παραγράφονται µετά 15ετία από τον χρόνο που κατέστησαν απαιτητές. 11) Όταν ο δικαιούχος είναι έµπορος, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πτωχεύσει 12) Όταν η απόδοση γίνεται στους κληρονόµους αποβιώσαντος και το ποσό υπερβαίνει τα ευρώ κατά κληρονόµο απαιτείται η προσκόµιση κληρονοµητηρίου και πιστοποιητικό µη ανακλήσεως αφαιρέσεως ή ακυρώσεως αυτού. 13) Όλα τα δικαιολογητικά αποδόσεως προσκοµίζονται σε επίσηµα αντίγραφα επικυρωµένα από την αρχή που τα έχει εκδώσει. 14) εν απαιτείται υπογραφή /ντού σύµφωνα µε το Π 95/1996, άρθρο 11 παράγραφος 3 : περί Οργανισµού ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Σελίδα 20 από 24

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 13/6/2012 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 32914 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Γ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

FAX: (22410) ) 19/ )

FAX: (22410) ) 19/ ) Ρόδος 22/02/2011 α/α διαγωνισµού: 128/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Μαστόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα