ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION"

Transcript

1 Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Σχετ: Η αριθµ. 06/ (Θ. 21 Ο ) Απόφαση.Σ. Σε εφαρµογή των ανωτέρω σχετικών και µετά την αριθ. 06/ (Θ. 21 Ο ) και µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της δηµόσιας υγείας όσο και του δηµοσίου συµφέροντος προβαίνει στη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια του είδους «ΡΑΦΙΑ DEXION», συνολικού προϋπολογισµού 5.121,95 πλέον ΦΠΑ και µε το Φ.Π.Α ,00, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για το ενιαίο ΝΠ µε την επωνυµία «Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ ΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» και αριθµό ΚΑΕ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης/ πρόσκλησης µόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας ή (Προµήθειες Προµήθειες εκτός ΠΠΥΥ2012 Φορέας: Γ.Ν. Χαλκίδας) και από το Πρόγραµµα χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προµηθειών στην έδρα του ενιαίου Ν.Π... µε την επωνυµία: Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύµης, οδός Η.Γαζέπη 48, ΤΚ Χαλκίδα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Την αρµοδιότητα των διαδικασιών έχει ο Μπελίτσος Αναστάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας , fax: , Στη διαδικασία της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µπορούν να λάβουν µέρος όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, µέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 14:30 µ.µ. στη Γραµµατεία Πρωτόκολλο του ενιαίου ΝΠ, επί της οδού ΓΑΖΕΠΗ 48, ΤΚ.34100, ΧΑΛΚΙ Α. 1

2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.µ. από τριµελή επιτροπή στο γραφείο προµηθειών της έδρας του ενιαίου ΝΠ στη Χαλκίδα, επί της οδού Η.Γαζέπη 48, ΤΚ Χαλκίδα. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς καθορίζεται στις εκατόν πενήντα (150) ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 3. Το αντικείµενο του διαγωνισµού/ πρόσκλησης. 4. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου 5. Τα στοιχεία του αποστολέα Η Υπηρεσία ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στην οδό ΓΑΖΕΠΗ 48, ΤΚ.34100, ΧΑΛΚΙ Α. Ο εκάστοτε φάκελος πρέπει να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της ανωτέρω προθεσµίας. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι προµηθευτές που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να προσκοµίσουν µέσα στον κυρίως φάκελο, τοποθετηµένα σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής: 1. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος θα περιλαµβάνει: I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει: II. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού/ πρόσκλησης και ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης/ πρόσκλησης. III. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. IV. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο. V. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: Για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ Ι_ 351 της , σελ. 1). ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (ΕΕ Ο 195 της , σελ. 1) και στο 2

3 άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ Ι_ 358 της , σελ. 2). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της , σελ. 48). Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ Ι 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ Ι 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (ΑΊ73) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). Για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας Για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή Ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο συµµετέχον δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου και δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του ηµοσίου. 2. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην τεχνική προσφορά θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των προσφερόµενων ειδών από τους συµµετέχοντες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναγράφεται ευκρινώς. ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, από την τριµελή επιτροπή. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η Χαµηλότερη Τιµή. Χρόνος παράδοσης (σύµβαση) θα είναι για τριάντα (30) ηµέρες. 3

4 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19, 20 και 21 του Π.. 118/2007. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Π..118/2007. Ο χρόνος πληρωµής ορίζεται από τα προβλεπόµενα του Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές», του αρθ. 35 του Π 118/07, του Π 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» και λοιπών διατάξεων, τις διατάξεις του Ν.4152/13. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις. 4

5 Ράφια Dexion υψηλής ποιότητας ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΦΙΑΠ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κολώνα 2,80m Κολώνα 3,05m Ταινία συγκράτησης Ράφια 38x122 Κοµβοελάσµατα Βίδες Μ8 Πέλµατα 42 Τεµ. 4 Τεµ. 138 Τεµ. 184 m 82 Τεµ. 298 Τεµ 166 Τεµ 3800 Τεµ 170 Τεµ Προϋπολογισµός µε τοποθέτηση µε ΦΠΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ Β ΥΠΟΓΕΙΟ Ράφια 38x122 Κοµβοελάσµατα Βίδες Μ8 30 Τεµ. 5 Τεµ. 25 Τεµ 30 Τεµ 120 Τεµ Προϋπολογισµός χωρίς τοποθέτηση 520 µε ΦΠΑ ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΥΠΟΓΕΙΟ 16 Τεµ. Προϋπολογισµός χωρίς τοποθέτηση 100 µε ΦΠΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ 4 Τεµ. 5 Τεµ Προϋπολογισµός χωρίς τοποθέτηση 80 µε ΦΠΑ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5