ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων /2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208 (INI)) Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...8 PE v /13 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (2014/2208(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014) 0398), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευκαιρίες αποδοτικής χρήσης των πόρων στον οικοδομικό τομέα» (COM(2014) 0445), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση ενιαίας αγοράς για πράσινα προϊόντα Διευκόλυνση της καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και των οργανισμών» (COM(2013) 0196), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011) 0571), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"» (COM(2011) 0021), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010) 2020), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με μια αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη 2, έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ), έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 28ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την «Ενσωμάτωση "πράσινης" διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ενδιάμεση επανεξέταση», έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ), έχοντας υπόψη την έρευνα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) σχετικά με τον σχεδιασμό ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς επιτροπής φυσικών πόρων του UNEP με τίτλο «Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and Cycles» (Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και προκλήσεις των ανθρωπογενών ροών και 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364. PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 κύκλων μετάλλων) (2013), έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διεθνούς επιτροπής φυσικών πόρων του UNEP με τίτλο «Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth» (Αποσύνδεση της χρήσης φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικονομική ανάπτυξη) (2011), έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου , έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου , έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0000/2015), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση των πόρων θεωρείται βασική αιτία διαφόρων περιβαλλοντικών κινδύνων, όπως η κλιματική αλλαγή, η απερήμωση, η αποψίλωση και η απώλεια της βιοποικιλότητας λαμβάνοντας υπόψη ότι για την παγκόσμια παραγωγή και την απορρόφηση των αποβλήτων η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιεί πόρους που αντιστοιχούν σε 1,5 πλανήτες σαν τη Γη, και ότι έως το 2030 αναμένεται να χρειαστούν δύο πλανήτες σαν τη Γη B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξαρτάται από εισαγόμενους πόρους περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο και ότι μπορεί να καταστεί πιο ανταγωνιστική μόνον μέσω της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των πόρων στην οικονομία 1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια κυκλική οικονομία: πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» (COM(2014) 0398) στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για τον σχεδιασμό και την καινοτομία για μια κυκλική οικονομία, τη συγκρότηση πλαισίου πολιτικής για τη στήριξη της αποδοτικής χρήσης των πόρων καθώς και τον ορισμό στόχου για την αποδοτική χρήση των πόρων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση 2. τονίζει ότι η έλλειψη πόρων καθιστά αναγκαία την ολική αποσύνδεση της ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων μια συστημική αλλαγή που απαιτεί ανάλυση των αναγκαίων δράσεων από άποψη βιωσιμότητας έως το είναι πεπεισμένο ότι η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων απαιτεί νομοθετικά και οικονομικά κίνητρα καθώς και περαιτέρω χρηματοδότηση της έρευνας 4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα για να γίνουν επενδύσεις στη βιώσιμη οικονομία 1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. PE v /13 PR\ doc

5 Δείκτες και στόχοι 5. τονίζει ότι έως το 2050 η χρήση των πόρων της ΕΕ πρέπει να καταστεί βιώσιμη αυτό περιλαμβάνει την πλήρη εφαρμογή της κλιμακωτής χρήσης των πόρων, τη βιώσιμη αναζήτηση πόρων, την ιεράρχηση αποβλήτων, τη δημιουργία συστήματος κλειστού βρόχου για τους μη ανανεώσιμους πόρους, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών εντός των ορίων των ανανεώσιμων χαρακτηριστικών τους και τη σταδιακή εξάλειψη των τοξικών ουσιών 6. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει έως το 2019 έναν βασικό δείκτη και μια σειρά υποδεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων, περιλαμβανομένων των οικοσυστημικών υπηρεσιών οι εν λόγω δεσμευτικοί δείκτες θα πρέπει να μετρούν την κατανάλωση των πόρων, περιλαμβανομένων των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και βιομηχανίας, και να λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών 7. παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει έναν δεσμευτικό στόχο για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων σε επίπεδο ΕΕ κατά 30% έως το 2030 καθώς και μεμονωμένους στόχους για κάθε κράτος μέλος 8. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει μέσω διεθνών συμβάσεων τη χρήση δεικτών για την αποδοτική χρήση των πόρων 9. τονίζει ότι οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καθώς και σε όλες τις εκτιμήσεις αντικτύπου Οικολογικός σχεδιασμός 10. επισημαίνει ότι η ποσότητα πόρων που χρησιμοποιεί ένα προϊόν στη διάρκεια ζωής του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό κατά τη φάση σχεδιασμού 11. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει την επανεξέταση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό έως τα τέλη του 2016, με την ενσωμάτωση των εξής σημαντικών αλλαγών: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να καλύπτει όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων σταδιακή ενσωμάτωση όλων των σχετικών χαρακτηριστικών για την αποδοτικότητα των πόρων στις υποχρεωτικές απαιτήσεις του σχεδιασμού προϊόντων καθιέρωση υποχρεωτικού «διαβατηρίου προϊόντος» με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις εφαρμογή διαδικασιών αυτοπαρακολούθησης και διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα εν λόγω πρότυπα, και καθορισμός οριζόντιων απαιτήσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακυκλωσιμότητα 12. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει άλλα συναφή μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακατασκευαστούν, να επιδιορθωθούν, να ανακυκλωθούν και τελικά να αποσυναρμολογηθούν προκειμένου να δημιουργήσουν νέους πόρους 13. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επέκταση των ελάχιστων εγγυήσεων για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 Μηδενικά απόβλητα 14. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει την ανακοινωθείσα πρόταση σχετικά με την επανεξέταση της νομοθεσίας περί αποβλήτων έως το τέλος του 2015 και να συμπεριλάβει τα ακόλουθα σημεία: εισαγωγή διευρυμένων απαιτήσεων ως προς την ευθύνη των παραγωγών έγκριση της αρχής «πληρωμή κατά την απόρριψη» και απόδοση προτεραιότητας στα καθεστώτα χωριστής συλλογής με σκοπό τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης βάσει της επαναχρησιμοποίησης δευτερογενών πρώτων υλών αύξηση των στόχων ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων τουλάχιστον στο 70%, βάσει της παραγωγής των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, και εφαρμογή της ίδιας εναρμονισμένης μεθόδου σε όλα τα κράτη μέλη των οποίων τα στατιστικά στοιχεία έχουν επαληθευτεί από εξωτερικό φορέα απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων έως το 2025 καθώς και απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων υγειονομικής ταφής έως το 2030 επιβολή τελών στην υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση 15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για την αστική εξόρυξη σε υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής και να αναπτύξει ένα σύστημα περιβαλλοντικών αδειών για τον κλάδο της ανακύκλωσης που θα βασίζεται στην αυτοπαρακολούθηση και στον εξωτερικό έλεγχο 16. παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα των αποβλήτων και να αναλάβει δράση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία (COM(2014)0398) Κτίρια 17. καλεί την Επιτροπή να προτείνει την πλήρη εφαρμογή των αρχών και των απαιτήσεων της κυκλικής οικονομίας στον οικοδομικό τομέα και να αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο πολιτικής σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων στα κτίρια αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεικτών, προτύπων και μεθόδων όσον αφορά τη χρήση γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, τη στατική μελέτη, την τεχνική κατασκευών, τη συντήρηση, την προσαρμοστικότητα, την ενεργειακή απόδοση, την ανακαίνιση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση οι στόχοι και οι δείκτες που αφορούν τα βιώσιμα κτίρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τη δημιουργία πράσινων υποδομών, όπως οι πράσινες οροφές 18. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει την εφαρμογή των αρχών και των προτύπων της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας σε όλα τα υλικά και τα μέρη κτιρίων, και να αναπτύξει ένα «διαβατήριο κτιρίων» που θα βασίζεται στη συνολική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου 19. θεωρεί ότι καθώς έχει ήδη καλυφθεί το 90% του δομημένου περιβάλλοντος του 2050, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις για τον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων ώστε το ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων να είναι ως επί το πλείστον θετικό έως το 2050 Άλλα μέτρα PE v /13 PR\ doc

7 20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει την υποχρεωτική εφαρμογή πράσινων δημόσιων συμβάσεων θεωρεί ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα, ανακαινισμένα και λοιπά αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντα και λύσεις πρέπει να προτιμώνται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις ή, σε αντίθετη περίπτωση, να εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» 21. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις θρεπτικές ύλες με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την υποστήριξη της καινοτομίας, τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς και τη συνεκτίμηση της διάστασης της διατηρήσιμης χρήσης τους στη νομοθεσία της ΕΕ για τα λιπάσματα, τα τρόφιμα, τα ύδατα και τα απόβλητα 22. παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει έως το 2016 μια ανακοίνωση σχετικά με τα βιώσιμα τρόφιμα 23. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μόνιμη πλατφόρμα για την αποδοτική χρήση των πόρων που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την εφαρμογή των τελευταίων ερευνητικών πορισμάτων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάδειξη μιας νέας βιομηχανικής σύνθεσης και νέων βιομηχανικών οικοσυστημάτων 24. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή, κοινή μεταξύ των ΓΔ, ομάδα εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, με σκοπό την ενσωμάτωση των δεικτών αποδοτικής χρήσης των πόρων στα ολοκληρωμένα συστήματα υποβολής εκθέσεων και λογιστικής των επιχειρήσεων επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ενσωματώσει την αποδοτική χρήση των πόρων και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να ορίσει απαιτήσεις ενημέρωσης για τα επενδυτικά προϊόντα 25. τονίζει ότι πρέπει να κινητοποιηθεί το σύνολο της ενωσιακής χρηματοδότησης, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΣΕ, του Ορίζοντα 2020, των ταμείων συνοχής και της ΕΤΕπ, για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, και παροτρύνει την Επιτροπή να καταργήσει όλες τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιδοτήσεις 26. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η ισχύουσα νομοθεσία παρεμποδίζει την κυκλική οικονομία ή την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η οικονομία της μίσθωσης 27. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με όλα τα προαναφερθέντα μέτρα και να προτείνει τα επόμενα βήματα με χρονικό ορίζοντα το 2018 o o o 28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο επείγων χαρακτήρας της αποδοτικής χρήσης των πόρων Η μη βιώσιμη χρήση των πόρων όχι μόνο προκαλεί περιβαλλοντικές ζημίες αλλά επιπλέον ενέχει οικονομικούς κινδύνους. Για την παγκόσμια παραγωγή και την απορρόφηση των αποβλήτων, η παγκόσμια οικονομία χρησιμοποιεί πόρους που αντιστοιχούν σε 1,5 πλανήτες σαν τη Γη. Έως το 2030, αναμένεται να χρειαστούν δύο πλανήτες σαν τη Γη. Η ετήσια κατανάλωση μεταλλευμάτων, ορυκτών καυσίμων και βιομάζας αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050, αγγίζοντας τους 140 εκατομμύρια τόνους. Αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων συνδεόμενων με την αύξηση του πληθυσμού, του διαθεσίμου εισοδήματος, του εύρους προϊόντων καθώς και με τη μείωση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Εάν συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, θα βρεθούμε σε οικολογικό και οικονομικό αδιέξοδο. Η ανθρωπότητα έχει ήδη παραβιάσει ορισμένα πλανητικά όρια τα οποία οφείλουμε να τηρούμε για να αποφύγουμε το σημείο καμπής το οποίο θα οδηγήσει σε αρνητικές κλιματικές αλλαγές. Οι οικολογικές συνέπειες είναι πολλές και σε πολλές περιπτώσεις μη αναστρέψιμες: αλλαγή του κλίματος, αποψίλωση, απερήμωση, υποβάθμιση του εδάφους, απώλεια βιοποικιλότητας, μείωση της γενετικής ποικιλότητας και αποδυνάμωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Για να αποφύγουμε τις δυσμενείς αυτές επιπτώσεις στη βιόσφαιρα πρέπει να χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους. Μπορούμε και πρέπει να επιτύχουμε το ίδιο βιοτικό επίπεδο και επίπεδο ευημερίας που έχουμε σήμερα με το ένα δέκατο των πόρων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αναβιομηχάνιση και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω της αποσύνδεσης της ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων. Σήμερα, η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο από εισαγόμενους πόρους. Το 40% όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ είναι εισαγόμενα. Στην περίπτωση ορισμένων στρατηγικών πόρων, όπως τα μεταλλεύματα και οι θρεπτικές ουσίες, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Ο φώσφορος, ο οποίος είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία, εισάγεται σε ποσοστό 92%, κυρίως από τη Ρωσία, τη Συρία, το Μαρόκο και την Τυνησία. Η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων θα ωφελήσει την οικονομία και την ασφάλεια της ΕΕ, θα μειώσει την εξάρτησή της από τους πόρους και θα αποφέρει εξοικονόμηση σε επίπεδο κόστους υλικών. Επιπλέον, θα ευνοήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 2% θα δημιουργήσει 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα αμοιβαία επωφελές σενάριο. Η αποδοτική χρήση των πόρων είναι η λύση PE v /13 PR\ doc

9 στο οικολογικό δίλημμα και στις οικονομικές προκλήσεις που πασχίζει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Αλλαγή αντίληψης Η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων βασίζεται σε έξι βασικές έννοιες: κυκλική οικονομία, κλιμακωτή χρήση των πόρων, ιεράρχηση των αποβλήτων, διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, βιομηχανική συμβίωση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. 1. Για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων απαιτείται μετατόπιση από την τρέχουσα γραμμική οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης του τύπου «εξαγωγή-κατασκευή-κατανάλωση και διάθεση». Στην κυκλική οικονομία, σχεδόν όλα τα μη ανανεώσιμα υλικά κινούνται σε κλειστούς βρόχους. Τα απόβλητα που δημιουργούνται μετά την κατανάλωση συλλέγονται, ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η κυκλική οικονομία θέτει τα απόβλητα εκτός σχεδιασμού. Οι πρωτογενείς πρώτες ύλες είτε ανανεώσιμες είτε όχι χρησιμοποιούνται μόνον όταν δεν υπάρχουν δευτερογενείς πρώτες ύλες. Οι ανανεώσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται εντός των ορίων της βιωσιμότητας και της ικανότητας απορρόφησης των οικοσυστημάτων. 2. Η κλιμακωτή χρήση των πόρων είναι ένας τρόπος μεγιστοποίησης της αποδοτικότητάς τους. Εστιάζει στη συστηματική προσπάθεια εκμετάλλευσης των υλικών για προϊόντα υψηλότερης προστιθεμένης αξίας και στην επακόλουθη χρήση αυτών των υλικών ως πόρων σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. 3. Η ιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση) επιτρέπει την εξασφάλιση μέγιστων οφελών από τα προϊόντα μέσω της μηδενικής σχεδόν παραγωγής αποβλήτων προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας με μηδενικά απόβλητα. 4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού καθιστά τους παραγωγούς υπεύθυνους για τη διαχείριση των προϊόντων τους στο τέλος κύκλου ζωής. Οι έμποροι λιανικής θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι μόνο για την πώληση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των προϊόντων, ενώ τα ίδια τα προϊόντα θα παραμένουν στην κυριότητα του παραγωγού ο οποίος και θα καθίσταται υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. 5. Στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης, οι παραγωγοί συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τη χρήση των υποπροϊόντων τους. 6. Δημιουργούνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ένα παράδειγμα των νέων αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων επιχειρηματικών μοντέλων είναι η οικονομία της μίσθωσης, που αφορά την πώληση και τη διατήρηση της υπηρεσιακής διάστασης του προϊόντος αντί της πώλησης του προϊόντος αυτού καθεαυτού. Η μίσθωση παρέχει στις επιχειρήσεις μια σταθερή ροή εσόδων και δίνει κίνητρα τόσο στις εταιρείες όσο και στους πελάτες ώστε να μειώσουν τη χρήση των πόρων και να διατηρούν το προϊόν σε καλή κατάσταση. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 Νομοθετικά και οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία της απαιτούμενης μόχλευσης Οι τρέχουσες πολιτικές δεν επικεντρώνουν επαρκώς τις προσπάθειες προς αυτήν την αλλαγή αντίληψης. Η Ευρώπη βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα στο οποίο πολύτιμα υλικά, πολλά εκ των οποίων έχουν υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης. Εξακολουθεί να μην υπάρχει μια λειτουργική αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Για να αλλάξει η παρούσα κατάσταση, πρέπει να παρασχεθούν τόσο νομοθετικά όσο και οικονομικά κίνητρα τα οποία θα δημιουργήσουν μόχλευση, όπως: Στήριξη της καινοτομίας όσον αφορά τα αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στήριξη της ζήτησης για τα εν λόγω προϊόντα μέσω δημόσιων συμβάσεων και φιλικών προς το περιβάλλον φόρων, και επιβολή τελών τα οποία αποθαρρύνουν την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών που δεν είναι αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων. Επιβολή απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα, για παράδειγμα μέσω μιας ορθής οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η διασφάλιση ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα συμμορφώνονται εξίσου με τις εν λόγω απαιτήσεις και η ουσιαστική βελτίωση της χαλαρής εποπτείας της αγοράς αποτελούν προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων σε επίπεδο προϊόντων. Η διασφάλιση ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν εμποδίζει την ανάπτυξη αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων. Τέτοιου είδους εμπόδια εντοπίζονται, για παράδειγμα, στη νομοθεσία για την ασφάλεια και τον ανταγωνισμό. Σταδιακή κατάργηση επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων (π.χ. επιχορηγήσεις των ταμείων συνοχής για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής ή εγκαταστάσεων αποτέφρωσης). Η νομοθεσία στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των οικονομικών δεν λαμβάνει υπόψη την αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας ούτε τους οικολογικούς και κοινωνικούς κινδύνους. Οι εν λόγω κίνδυνοι ενέχουν επίσης οικονομικούς κινδύνους για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις, κάτι το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται στη συμβατική χρηματοοικονομική ανάλυση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ανισοβαρή κατανομή των κεφαλαίων. Η βελτιωμένη λογοδοσία όσον αφορά τους συστημικούς κινδύνους της περιβαλλοντικής PE v /13 PR\ doc

11 υποβάθμισης και της υπερεκμετάλλευσης των πόρων καθώς και η αδράνεια που παρατηρείται επί του παρόντος στη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, στη λογιστική νομοθεσία και στις ολοκληρωμένες εκθέσεις. Η έλλειψη πόρων και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι πρέπει να ενσωματωθούν στη χρηματοπιστωτική νομοθεσία η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τα συστήματα ασφάλισης, τις πληροφορίες για χρηματοοικονομικά προϊόντα, τη λογιστική και τους ελέγχους. Οι κεφαλαιακές αγορές μπορούν να αναπροσανατολιστούν προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων και παραγόντων διακυβέρνησης. Οι υψηλοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Απαιτείται επίσης ένα νέο και σαφές πλαίσιο πολιτικής που θα στρέψει το ενδιαφέρον των ιδιωτικών και θεσμικών επενδυτών στις βιώσιμες επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δημιουργήσουν την αναγκαία ασφάλεια δικαίου που θα οδηγήσει σε αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων επενδύσεις και επιχειρηματικές στρατηγικές. Οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον έχουν αμοιβαία και όχι αντικρουόμενα συμφέροντα και οφέλη. Η ένταση που παρατηρείται σε όλους τους τομείς αφορά τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην καινοτομία και την αποδοτική χρήση των πόρων και τις επιχειρήσεις που παραμένουν εγκλωβισμένες σε πολιτικές και συνθήκες αγοράς άλλων εποχών. Η αναβιομηχάνιση της Ευρώπης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των καινοτόμων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους. Η διαδικασία της αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει επειγόντως έτσι ώστε να αποτραπεί ο εγκλωβισμός σε αναποτελεσματικές ως προς τη χρήση των πόρων δομές. Βιώσιμα κτίρια Στην ΕΕ, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της τελικής χρήσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτική χρήση των πόρων του δομημένου περιβάλλοντος και των κτιρίων. Ορισμένες φορές, η έννοια των βιώσιμων κτιρίων καλύπτει μόνον τις επιλογές υλικών ή την ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, η έννοια είναι κατά πολύ ευρύτερη. Για να μπορεί ένα κτίριο να είναι βιώσιμο, πρέπει να εξετάζεται ολόκληρος ο κύκλος ζωής του, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τη στατική μελέτη και σχεδιασμό έως την κατασκευή και τις επιλογές υλικών καθώς και τη λειτουργία, την τροποποίηση και την ανακαίνιση έως την τελική του διάθεση. Πρέπει επίσης η έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση της χρήσης γης και οι πράσινες υποδομές να ενταχθούν στο πλαίσιο για τα βιώσιμα κτίρια. Οι λύσεις σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού και μεταφορών επίσης συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας. Κατά τον καθορισμό προτύπων για τα βιώσιμα κτίρια, απαιτείται υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας. PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 Δεδομένου ότι ανακαινίσεις πραγματοποιούνται σπανίως, είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και του ιδιοκτήτη του κτιρίου να γίνονται με τον σωστό τρόπο. Όλες οι ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται σήμερα θα πρέπει να στοχεύουν στην αποδοτικότερη δυνατή χρήση των πόρων. Δεδομένου ότι το απόθεμα κατοικιών για το 2050 έχει ήδη καλυφθεί κατά 90%, απαιτούνται φιλόδοξες πολιτικές που θα στηρίζουν τις ανακαινίσεις των υφισταμένων κτιρίων με σκοπό τη δημιουργία ενός αποδοτικού από πλευράς πόρων και υψηλών επιδόσεων δομημένου περιβάλλοντος στο μέλλον. Οι ανακαινίσεις θα προσφέρουν πληθώρα οφελών σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων και η αυξημένη ζήτηση για ΜΜΕ, οι οποίες καταλαμβάνουν ηγετική θέση στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων, όπου δεν είναι δυνατή η μεταφορά θέσεων εργασίας εκτός της Ευρώπης. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια όσον αφορά τον ορισμό των βιώσιμων οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών. Η έννοια των βιώσιμων κτιρίων είναι περιορισμένη λόγω της έλλειψης εναρμόνισης, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος, οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης, δυσχεραίνει την επικοινωνία και καθιστά σχεδόν αδύνατη τη χρήση δεικτών αναφοράς για τον τομέα συνολικά. Τα εμπόδια στην αξιοποίηση του δυναμικού των κτιριακών πόρων είναι συνήθως οικονομικής φύσεως: η υγειονομική ταφή κοστίζει λιγότερο από τη συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση. Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν υποδομές ανακύκλωσης. Τα κίνητρα και οι υποχρεώσεις θα οδηγήσουν στη βελτίωση του σχεδιασμού της χρήσης των πόρων και σε καλύτερες επιλογές βιώσιμων υλικών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κτιρίων. Μέτρηση της προόδου Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων απαιτεί μετρήσεις, και οι μετρήσεις απαιτούν κοινώς συμφωνημένους δείκτες και συμμετοχή όλων των μερών. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει έναν δεσμευτικό βασικό δείκτη για την αποδοτική χρήση των πόρων. Ωστόσο, η ανάπτυξη βασικού δείκτη δεν επαρκεί για τη μέτρηση της προόδου. Ο δείκτης αυτός πρέπει να συμπληρώνεται με υποδείκτες για τις διάφορες πτυχές της αποδοτικότητας των πόρων. Οι υποδείκτες προσδιορίζουν με περισσότερη σαφήνεια ποιοι συμβιβασμοί είναι περισσότερο εύλογοι και οικονομικά αποδοτικοί. Η σημασία των δεικτών καταδεικνύεται καλύτερα μέσα από το παράδειγμα της λογιστικής. Τα λογιστικά έσοδα των επιχειρήσεων δημοσιεύονται σε περιοδική βάση και υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων με βάση τα λογιστικά πρότυπα. Τα λογιστικά έσοδα αντιστοιχούν στα χρήματα που εισπράττει μια εταιρεία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί υποδείκτες μπορούν να προσδιορίσουν σε τι οφείλεται το έλλειμμα ή το κέρδος μιας εταιρείας. Εάν κάθε εταιρεία υπέβαλλε εκθέσεις σχετικά τις χρηματοοικονομικές ροές της σύμφωνα με PE v /13 PR\ doc

13 τα δικά της προτιμώμενα συστήματα και εάν οι εν λόγω εκθέσεις ήταν εθελοντικές, κανένα από αυτά τα δεδομένα δεν θα ήταν συγκρίσιμο ή αξιόπιστο. Παρόμοιοι λόγοι καθιστούν χρήσιμους τους δείκτες για την αποδοτική χρήση των πόρων. Η κατανάλωση πόρων σε κάθε κράτος μέλος καθώς και η κατανάλωση πόρων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να επιμετρώνται με ομοιόμορφο τρόπο. Οι δείκτες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις εισαγωγές και όχι μόνο τα εμπορεύματα εγχώριας παραγωγής. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, η λογιστική παρακολούθηση των πόρων προϋποθέτει την ανάπτυξη παρόμοιων μεθόδων με αυτές που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική λογιστική. Με βάση τους παραπάνω δείκτες, η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει έναν φιλόδοξο βασικό στόχο για την αποδοτική χρήση των πόρων και να προσφέρει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων σχετικά με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και τις επιλογές πολιτικής. PR\ doc 13/13 PE v01-00

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI))

σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.1.2014 A7-0084/2014 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε το µέλλον του τοµέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη στρατηγικές ανάπτυξης (2013/2100 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα