ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών /2085(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες (2011/2085(INI)) Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Εισηγήτρια: Małgorzata Handzlik PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ...7 PE v /10 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες (2011/2085(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» (COM(2011)0020) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» (SEC(2011)0102), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» (COM(2010)0608), έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες, έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK 3, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2011), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα πέμπτο περίπου των συνολικών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ, αντιστοιχώντας σε πάνω από τα δύο τρίτα του ΑΕγΠ και της απασχόλησης της ΕΕ, 1 ΕΕ L 376 της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0051. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 40% του ΑΕγχΠ και των θέσεων εργασίας της ΕΕ, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστά μοχλό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι η πλήρης και ορθή εφαρμογή της περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πράξης για την ενιαία αγορά, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι μια πρόκληση για τις διοικήσεις των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη διοικητικής συνεργασίας, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν κοινοποιηθεί περίπου απαιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, I. Εισαγωγή 1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες και αναγνωρίζει τη σημαντική εργασία που έχουν επιτελέσει η Επιτροπή και, πάνω απ όλα, τα κράτη μέλη 2. υπογραμμίζει ότι μια λειτουργική ενιαία αγορά υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη 3. θεωρεί ότι η πρώτη προτεραιότητα για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών είναι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες από όλα τα κράτη μέλη και η δημιουργία πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης 4. τονίζει ότι η άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης επέτρεψε την εκτίμηση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μετά την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις των άρθρων 9, 15 και 16 II. Εμπειρίες με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 5. σημειώνει την ασάφεια του άρθρου 39 της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά τον προσδιορισμό των ακριβών στόχων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σημειώνει ότι οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα της εν λόγω διαδικασίας διέφεραν 6. επισημαίνει ότι η αμοιβαία αξιολόγηση διοργανώθηκε μετά την προθεσμία μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης 7. εκφράζει την άποψη ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες σε ορισμένα κράτη μέλη είχαν επιπτώσεις στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης 8. θεωρεί ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τα εναπομείναντα εμπόδια και την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος σημειώνει ότι η διαδικασία έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λάβουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις επιλογές πολιτικής τους 9. υπογραμμίζει τις «συζητήσεις σε ομάδες» ως το βασικό στοιχείο της αμοιβαίας αξιολόγησης επικροτεί το πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που PE v /10 PR\ doc

5 επικράτησε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 10. θεωρεί ότι η άσκηση της αμοιβαίας αξιολόγησης συνέβαλε στην ανάπτυξη «ευρωπαϊκού πνεύματος» μεταξύ των εθνικών διοικήσεων καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την αμοιβαία αξιολόγηση θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών 11. σημειώνει ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ήταν περιορισμένη αναγνωρίζει ότι ένας συγκεκριμένος βαθμός εμπιστευτικότητας αποτέλεσε σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν παρέχονταν τακτικά πληροφορίες και σχόλια σχετικά με τη διαδικασία στα ενδιαφερόμενα μέρη 12. έχει επίγνωση των διοικητικών εξόδων που συνδέονται με την αμοιβαία αξιολόγηση, ιδίως στα κράτη μέλη όπου στη διαδικασία συμμετείχε η διοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο III. Αποτελέσματα και συνέχεια που πρέπει να δοθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών 13. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο δράσεων που θα βασιστούν στη δυναμική που δημιουργήθηκε κατά τα στάδια της εφαρμογής και της αμοιβαίας αξιολόγησης 14. προτρέπει την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του διαλόγου που διεξάγεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής όπου κρίνεται απαραίτητο 15. αναμένει την ανακοινωθείσα οικονομική εκτίμηση της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα πορίσματά της 16. επικροτεί την πρωτοβουλία του έλεγχου επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς και ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη άσκηση θα βελτιώσει σημαντικά την πρακτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διάφορες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ εφαρμόζονται και αλληλεπιδρούν επιτόπου θεωρεί ότι η άσκηση του ελέγχου επιδόσεων πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική των χρηστών της ενιαίας αγοράς 17. αναγνωρίζει τα πορίσματα και τα σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει περαιτέρω ζητήματα που σχετίζονται με τον περιορισμό της πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε συγκεκριμένους πάροχους υπηρεσιών, τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου, και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 18. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις στοχοθετημένες δράσεις της στις απαιτήσεις των οποίων τυχόν κατάργηση θα προσδώσει μέγιστη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρώσει τις εργασίες της σε τομείς και επαγγέλματα με υψηλές δυνατότητες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών 19. προτρέπει την Επιτροπή να εργαστεί περαιτέρω για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ρήτρας για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών του άρθρου 16 PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να παρέχεται βοήθεια στους παρόχους αλλά και στους αποδέκτες υπηρεσιών να ασκούν τα δικαιώματά τους, και συνιστά η βοήθεια αυτή να βασιστεί σε υφιστάμενα μέσα όπως το SOLVIT IV. Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ως μέσο 21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για τη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σε άλλους τομείς πολιτικής, όπου κρίνεται απαραίτητο πιστεύει ότι η αμοιβαία αξιολόγηση έχει αποδειχθεί καινοτόμος και χρήσιμη και πρέπει να θεωρείται μέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς 22. συνιστά τη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης ως «ευέλικτου μέσου» κατά περίπτωση συνιστά να προταθεί το μέσο για τις οδηγίες «οριζόντιου» χαρακτήρα που συνεπάγονται πολλά μέτρα μεταφοράς και παρέχουν ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη συνιστά περαιτέρω τη στοχοθετημένη χρήση της αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία μόνο καίριες διατάξεις μιας οδηγίας θα υποβάλλονται στη διαδικασία 23. πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» πρέπει να παραμείνουν το βασικό στοιχείο της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης θεωρεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ως διαδικασία ανταλλαγής βέλτιστων πολιτικών και εκμάθησης του τρόπου χάραξης πολιτικής 24. ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη διαφάνεια μέσω περιοδικών εκθέσεων στα διάφορα στάδια της αμοιβαίας αξιολόγησης ώστε να τηρούνται ενήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα βασικά πορίσματα των συνεδριάσεων των επιμέρους ομάδων και της ολομέλειας 25. επισημαίνει ότι οι πίνακες αντιστοιχίας και η αμοιβαία αξιολόγηση εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και, κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστά μέσα πολιτικής και όχι μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλάξ 26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. PE v /10 PR\ doc

7 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την αμοιβαία αξιολόγηση στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και σε γενικές γραμμές, αλλά υπό προϋποθέσεις, υποστηρίζει την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στους υπόλοιπους τομείς πολιτικής. Η παρούσα έκθεση εξετάζει επίσης τα αποτελέσματα και τη μεταγενέστερη παρακολούθηση της αμοιβαίας αξιολόγησης για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και υποστηρίζει δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η οδηγία για τις υπηρεσίες εγκρίθηκε το 2006 και παραμένει ζωτικό μέσο για τη δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή της. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενταθούν για να επιτευχθεί η πλήρης και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και η δημιουργία πλήρως λειτουργικών κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης. Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης προβλέφθηκε στο άρθρο 39 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μέσο που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Βασικός στόχος του στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μετά την εφαρμογή της οδηγίας. Η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης δεν κάλυψε όλες τις διατάξεις της οδηγίας, αλλά επικεντρώθηκε στα συγκεκριμένα είδη απαιτήσεων για τα οποία η οδηγία δεν όρισε ότι απαγορεύονται, αλλά άφησε έναν ορισμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη. Η αμοιβαία αξιολόγηση επικεντρώθηκε στις νομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται κατά κανόνα στους παρόχους υπηρεσιών και αφορούν: 1. τη δημιουργία επιχειρήσεων, 2. τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία τις υπηρεσίες παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη. Διευκρινίζει επίσης τις προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν και τις επιλογές πολιτικής των κρατών μελών κατά την αξιολόγηση συγκεκριμένων απαιτήσεων. Επιπλέον, παρέχει μια πρώτη λεπτομερή εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες (ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 9, 15 και 16). ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 39 της οδηγίας για τις υπηρεσίες παραμένει ασαφές όσον αφορά τους ακριβείς στόχους της αμοιβαίας αξιολόγησης. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας είχε ως PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 αποτέλεσμα διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετική αντίληψη της διαδικασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και των φορέων χάραξης πολιτικής. Ένα κοινό σημείο σύγχυσης είναι η συσχέτιση της αμοιβαίας αξιολόγησης με τις εργασίες για την εφαρμογή και τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η αμοιβαία αξιολόγηση έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή της οδηγίας. Αυτή η σειρά φαίνεται να είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης τα κράτη μέλη συζητούσαν τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο τους και τις απαιτήσεις που διατηρήθηκαν, καταργήθηκαν ή μεταβλήθηκαν λόγω της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Συνεπώς, οι συζητήσεις επέτρεψαν την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος και των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται μετά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί σημαντική συνεισφορά προς την καλύτερη αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτέλεσαν πρόκληση για τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, καθώς δυσχέραιναν περισσότερο τις συζητήσεις, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η μεταφορά δεν είχε ολοκληρωθεί. Κατά τις εργασίες για την αμοιβαία αξιολόγηση, τα κράτη μέλη χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες περιλάμβανε 5 χώρες. Η σύνθεση των ομάδων προτάθηκε από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα, το επίπεδο των συναλλαγών και τη γεωγραφική εγγύτητα. Δεν έμειναν όλα τα κράτη ικανοποιημένα από την κατανομή. Οι συζητήσεις σε ομάδες θεωρήθηκαν βασικό στοιχείο της αμοιβαίας αξιολόγησης. Η εισηγήτρια ελπίζει ότι η εμπειρία της άμεσης συμμετοχής των εθνικών διοικήσεων και το «ευρωπαϊκό πνεύμα» θα αξιοποιηθούν περαιτέρω για την ενιαία αγορά υπηρεσιών. Εντούτοις, η αμοιβαία αξιολόγηση έθεσε τα ζητήματα της διαφάνειας της διαδικασίας και του εάν, ή σε ποιον βαθμό, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία που τους επηρεάζει άμεσα. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία, απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός εμπιστευτικότητας, αλλά ότι θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο στα ενδιαφερόμενα μέρη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες» χρησιμοποιεί τα πορίσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης για να παρουσιάσει περαιτέρω βήματα με στόχο να αποκομιστούν τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τις στοχοθετημένες δράσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να επικεντρωθούν στα μέτρα που θα προσδώσουν μέγιστη προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Χωρίς καμία αμφιβολία, η πλήρης και ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα. Πραγματοποιούνται ήδη διμερείς συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο αυτού του διαλόγου και, όπου κριθεί απαραίτητο, η Επιτροπή δεν πρέπει να διστάσει PE v /10 PR\ doc

9 να λάβει μέτρα επιβολής. Η Επιτροπή πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει την πρώτη οικονομική εκτίμηση της ουσιαστικής εφαρμογής της οδηγίας. Καθώς το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει την πλήρη εκτίμηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο ψήφισμά του της 28ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK, η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα πορίσματα αυτής της εκτίμησης πρέπει να κοινοποιηθούν στο Κοινοβούλιο αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμα. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διενέργεια «ελέγχων επιδόσεων» για να αξιολογηθεί πώς λειτουργούν στην πράξη διαφορετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και πώς αλληλεπιδρούν. Δραστηριότητες περιορισμένης πρόσβασης, απαιτήσεις σχετικά με τη νομική μορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αποτελεί μια από τις κυριότερες διατάξεις της. Τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης δείχνουν ότι οι απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε διασυνοριακές υπηρεσίες εξακολουθούν να θεωρούνται σοβαρό πρόβλημα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εργαστούν περαιτέρω για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 της οδηγίας, η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πρέπει να καταστεί διαθέσιμη έως τα τέλη του Το Κοινοβούλιο αναμένει αυτήν την έκθεση προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στον τομέα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ Η συνολική εκτίμηση της αμοιβαίας αξιολόγησης ως μέσου πολιτικής είναι θετική. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι εμπειρίες και τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης είναι χρήσιμα και πολύτιμα και, κατά συνέπεια, προτείνει την επέκταση της χρήσης της σε άλλους τομείς πολιτικής. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της αμοιβαίας αξιολόγησης σε άλλες οδηγίες της ΕΕ πρέπει να είναι ισορροπημένη, να λαμβάνεται κατά περίπτωση και να εξαρτάται από την ικανοποίηση των εξής όρων: η διαδικασία πρέπει να περιορίζεται σε οδηγίες πλαίσιο που παρέχουν έναν συγκεκριμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει μόνο καίριες διατάξεις, προκειμένου να αποφεύγεται η κατάσταση όπου στη διαδικασία υποβάλλονται πολλές διατάξεις και δημιουργούνται περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις στις διοικήσεις των κρατών μελών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι «συζητήσεις σε ομάδες» πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω στη διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ωστόσο, οι συνθέσεις των ομάδων πρέπει να συζητηθούν διεξοδικότερα με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες τους και, ιδίως, τις επιπτώσεις στην ενιαία αγορά. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Φαίνεται να είναι απαραίτητος ένας ορισμένος PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 βαθμός εμπιστευτικότητας για την προώθηση των συζητήσεων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών, αλλά πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες περιοδικές εκθέσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη. PE v /10 PR\ doc

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI) Σχέδιο έκθεσης Małgorzata Handzlik (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2085(INI) Σχέδιο έκθεσης Małgorzata Handzlik (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 19.7.2011 2011/2085(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-58 Σχέδιο έκθεσης Małgorzata Handzlik (PE467.251v01-00) σχετικά με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2057(INI) 22.7.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (2008/2057(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2076(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 18.6.2010 2010/2076(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 26 η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008) (2010/2076(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2117(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2117(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2.10.2013 2013/2117(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης η αστική και διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2174(INI) για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (2013/2174(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2174(INI) για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (2013/2174(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 25.9.2013 2013/2174(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (2013/2174(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2186(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2013 2013/2186(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας (2013/2186(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2084(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI)

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2119(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 5.12.2013 2013/2119(INI) ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (2013/2119 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 18.5.2015 2015/2089(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (2015/2089 (INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2322(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2322(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 27.2.2013 2012/2322(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2116(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2116(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 24.9.2013 2013/2116(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2117(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2117(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2011/2117(INI) 8.6.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με εναλλακτική επίλυση διαφορών σε ζητήματα που άπτονται του αστικού, εμπορικού και οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2040(INI) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 27.1.2015 2014/2083(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0154/2019 6.3.2019 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2036(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2036(BUD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.10.2014 2014/2036(BUD) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/000(INI) Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/000(INI) Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 9.12.2014 2014/000(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 162-181 Σχέδιο έκθεσης Ildikó Gáll-Pelcz (PE541.454v01-00) Διακυβέρνηση της

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0334(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.6.2013 2012/0334(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A

7281/15 ΜΑΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2015 (OR. en) 7281/15 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 13.12.2010 2010/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2259(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa εξ ονόματος της Ομάδας PPE 12.4.2018 A8-0105/21 21 Παράγραφος 102 102. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προεδρείου να συστήσει ad-hoc ομάδα εργασίας που θα ορίσει και θα δημοσιεύσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2079(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 01.2.2016 2016/0000(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 12.11.2015 2015/0134(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2194(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2194(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 16.10.2013 2013/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2114(INI) 12.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία 11.9.2017 A8-0133/11 11 Παράγραφος 23 23. πιστεύει ότι επείγει η θέσπιση ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου των διαβιβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρισθέντες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2013/0302(COD) 21.6.2016 ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2013/0000(INI) 5.2.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία: τρόποι αποδέσμευσης των δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2061(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2061(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.3.2015 2015/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2010(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2010(INI) 18.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (2016/2010(INI)) Επιτροπή Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0100(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0100(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.4.2016 2015/0100(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2024(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2024(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 27.7.2011 2011/2024(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2077(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2013 2013/2077(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2055(INI) σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.5.2010 2010/2055(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (2010/2055(INI)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητής: Kurt

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2144(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2144(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 21.3.2013 2012/2144(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2085(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2085(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2085(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (2011/2155(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (2011/2155(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 21.12.2011 2011/2155(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (2011/2155(INI))

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0303(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0303(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 27.11.2013 2013/0303(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα