ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)"

Transcript

1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος, κατά την έννοια του Κώδικα αυτού, είναι κάθε συσκευή ικανή προς πτήση για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών. 3. Οι διατάξεις των αρθρ. 117 έως 121 και 124 έως 128 εφαρμόζονται αναλόγως και σε κρατικό αεροσκάφος. Κρατικό αεροσκάφος θεωρείται το χρησιμοποιούμενο για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς. Αρ. 157 Εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα Κεφάλαιο 21 ο Ποινικές Διατάξεις Οι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αρ. 158 Τοπικά όρια 1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των ελληνικών ποινικών νόμων για τα τοπικά όριά τους οι διατάξεις των αρθρ. 178 έως 185 εφαρμόζονται, και αν η πράξη έγινε στην αλλοδαπή, οποιαδήποτε και αν είναι η ιθαγένεια του υπαιτίου ή η εθνικότητα του αεροσκάφους και ασχέτως από το αν εκτελεί εσωτερική ή διεθνή πτήση, εφ' όσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. προσγειώθηκε μετά την πράξη σε ελληνικό έδαφος φέροντας και τον υπαίτιο,

2 β. ήταν κατά την τέλεση της πράξης εκμισθωμένο χωρίς πλήρωμα σε πρόσωπο που έχει την κύρια έδρα της επιχείρησής του ή, αν δεν υπάρχει επιχείρηση, την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλάδα, γ. ο υπαίτιος είναι αλλοδαπός, ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα και αποφασίστηκε να μην εκδοθεί ή δεν ζητήθηκε η έκδοσή του. 2. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη πράξη που χαρακτηρίζονται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και στρέφεται κατά μέλους του πληρώματος ή επιβάτη, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, την οποία ο υπαίτιος διέπραξε με την ευκαιρία της τέλεσης από τον ίδιο κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα αρθρ. 178 έως 182 ή με σκοπό τη διευκόλυνση ή την ευστοχότερη εκτέλεση ή την απόκρυψή της. 3. Εκζητούμενος αλλοδαπός, του οποίου αποφασίζεται η μη έκδοση για να δικασθεί στην Ελλάδα, απολύεται των φυλάκων ευθύς ως του επιδοθεί η σχετική απόφαση και πάντως το αργότερο εντός είκοσι ημερών από της εκδόσεώς της, αν δεν εκδοθεί στο διάστημα αυτό ένταλμα συλλήψεως ή προσωρινής κρατήσεώς του. Αρ. 158Α Διαδικασία 1. Στα κακουργήματα που αναφέρονται στο αρθρ. 158 του παρόντος, η προθεσμία για απολογία του κατηγορουμένου στην ανάκριση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες. Η ανάκριση περατώνεται μέσα σε ένα μήνα, μπορεί όμως το συμβούλιο πλημμελειοδικών να παρατείνει την προθεσμία αυτή για εναν ακόμη μήνα, ύστερα από αίτηση του ανακριτή, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Η εισαγωγή των υποθέσεων αυτών στο ακροατήριο γίνεται με απευθείας κλήση, κατά τα οριζόμενα στα αρθρ. 20 και 21 του Νομ. 663/ Για την εκδίκαση των πιο πάνω κακουργημάτων η κλήρωση των ποινικών συνθέσεων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, τουλάχιστον όμως δέκα ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η κλήρωση γίνεται από το τριμελές ποινικό εφετείο του αρμόδιου δικαστηρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, μεταξύ των δικαστών που υπηρετούν στο τμήμα όπου ορίσθηκε η δικάσιμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 17Β του Νομ. 1756/1988, που προσετέθη σ' αυτόν με το αρθρ. 5 του Νομ. 1868/1989. Στις υποθέσεις αυτές η προθεσμία κλητεύσεως του κατηγορουμένου και των μαρτύρων στο ακροατήριο είναι πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Αρ. 159

3 Ανακριτικοί υπάλληλοι Οι αερολιμενάρχες, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όταν ενεργούν εξέταση ή προανάκριση είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αρ. 160 Πραγματογνώμονες 1. Στον πίνακα πραγματογνωμόνων που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιλαμβάνονται, για τα θέματα που σχετίζονται με τα ατυχήματα και την ασφάλεια της πτήσεως των αεροσκαφών, πρόσωπα τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις αεροπορικής θεωρίας και πρακτικής. 2. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υποδεικνύονται από τον Υπουργό κατά προτίμηση από δημόσιους υπαλλήλους και από χειριστές της πολιτικής αεροπορίας εν ενεργεία ή συνταξιούχους. Αρ. 161 Παράνομη πτήση 1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους ο οποίος εκτελεί πτήση: α. χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσεως ή μεταβάλλοντας το σχέδιο κατά την πτήση με αναφορά ή αιτιολογία, β. χωρίς εγγραφή του αεροσκάφους στο οικείο μητρώο, γ. χωρίς πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ή μετά τη λήξη της ισχύος του. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος. Αρ. 162 Κυβερνήτης χωρίς άδεια

4 1. Όποιος χειρίζεται αεροσκάφος, χωρίς να έχει άδεια που ισχύει, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη και με χρηματική ποινή. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται, όποιος επιτρέπει ή ανέχεται το χειρισμό αεροσκάφος από πρόσωπο το οποίο δεν έχει άδεια εν ισχύει. Αρ. 163 Παραβάσεις υπηρεσιακών καθηκόντων του κυβερνήτη Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ο οποίος: α. δεν έχει στο αεροσκάφος ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα έγγραφα, β. δεν εμφανίζει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος, γ. εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την εγγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος, δ. εν γνώσει αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αεροσκάφους, που δεν έχει ή έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής. Αρ. 164 Παράβαση κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας 1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης που παραβαίνει τις διατάξεις για την εναέρια κυκλοφορία, εφ' όσον από την πράξη του μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροσκαφών. 2. Με φυλάκιση έως ένα έτος και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος και ο κυβερνήτης που παραβαίνει τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια ασφάλειας σε σχέση με τη σύνθεση του πληρώματος, τον αριθμό των επιβατών και το βάρος των μεταφερόμενων πραγμάτων. Αρ. 165

5 Παράβαση υποχρεώσεων του εκμεταλλευομένου αεροσκάφους Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος ο οποίος: α. δεν επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος. β. δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση του αεροσκάφους, γ. εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την αναγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος, δ. εν γνώσει επιτρέπει την πτήση αεροσκάφους που δεν έχει ή έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής. Αρ. 166 Εκποίηση σε αλλοδαπούς Όποιος κατά παράβαση της διάταξης του αρθρ. 46 εκποιεί σε αλλοδαπούς αεροσκάφος ή κινητήρα ολικώς ή κατά ποσοστό που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη και με χρηματική ποινή. Αρ. 167 Παράλειψη ασφάλισης

6 Όποιος παραβαίνει την υποχρέωση ασφάλισης που επιβάλλει η διάταξη του αρθρ. 137 τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή. Αρ. 168 Παράνομη φόρτωση ή μεταφορά 1. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης και ο εκμεταλλευόμενος, αν χωρίς ειδική άδεια δέχτηκαν στο αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά κατά τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται. 2. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος φορτώνει λαθραία σε αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Αρ. 169 Διασάλευση της τάξης Με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος γίνεται πρόξενος διασάλευσης της τάξης στο αεροσκάφος κατά την πτήση. Αρ. 170 Παράβαση εντολών του κυβερνήτη Επιβάτης ή μέλος του πληρώματος που παραβαίνει εντολή του κυβερνήτη, η οποία αφορά στην ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την πτήση, των προσώπων που επιβαίνουν σ' αυτό ή των μεταφερόμενων πραγμάτων τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή. Αρ. 171 Ακροβατικές πτήσεις

7 1. Όποιος οργανώνει ή εκτελεί ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις με αλεξίπτωτο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς άδεια της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή. 2. Αν η πράξη έγινε πάνω από κατοικημένες περιοχές, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος. Αρ. 172 Απόρριψη αντικειμένων 1. Όποιος χωρίς άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας απορρίπτει από αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία ή ρύπανση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης και κάθε μέλος του πληρώματος, αν παρέλειψαν να αποτρέψουν την πράξη. Αρ. 173 Πτήση σε απαγορευμένη περιοχή Με φυλάκιση τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους που ίπταται παρανόμως σε απαγορευμένη περιοχή. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αεροσκάφους. Αρ. 174 Είσοδος σε απαγορευμένους χώρους Όποιος χωρίς άδεια της αρχής εισέρχεται ή οδηγεί ζώο ή τροχοφόρα μέσα σε απαγορευμένους χώρους αεροδρομίου τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή. Αρ. 175 Παράλειψη αναγγελίας ατυχήματος ή παροχής αρωγής

8 1. Κυβερνήτης αεροσκάφους, ο οποίος παραβαίνει την υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη του αρθρ. 123, τιμωρείται με φυλάκιση. 2. Όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των αρθρ. 124 και 140 τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος. 3. Με φυλάκιση έως ένα έτος τιμωρείται όποιος χωρίς άδεια μετακινεί συντρίμματα ή τμήματα αεροσκάφους, εκτός αν το έπραξε για την προστασία ανθρώπινης ζωής ή ιδιοκτησίας. Αρ. 176 Παραβάσεις του πληρώματος σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ή άλλο μέλος του πληρώματος, αν παραβαίνοντας τα ειδικά καθήκοντά του σε περίπτωση ανάγκης ή εγκατάλειψης του αεροσκάφους παραμελεί τη διάσωση των ανθρώπων που επιβαίνουν, των εγγράφων του αεροσκάφους, και του ταχυδρομείου. Αρ. 177 Σύληση ή διαρπαγή Όποιος σε τόπο αεροπορικού ατυχήματος προβαίνει σε σύληση νεκρού ή σε αφαίρεση αγαθών που ανήκουν σε τραυματία ή σε διαρπαγή του ταχυδρομείου, των μεταφερόμενων πραγμάτων ή γενικά αντικειμένων του αεροσκάφους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αρ. 178 Παράνομη κατάληψη αεροσκάφους 1. Όποιος παρανόμως και με βία ή απειλή βίας καταλαμβάνει αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση ή σε λειτουργία ή ασκεί έλεγχο σ' αυτό ή το διατηρεί κάτω από τον έλεγχό του τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών. 2. Όποιος παρανόμως προβαίνει σε πράξη βίας ή απειλή βίας κατά προσώπου μέσα σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση, από την οποία μπορεί να

9 προκύψει κίνδυνος στην ασφάλεια του αεροσκάφους, τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών. Αρ. 179 Καταστροφή ή βλάβη αεροσκαφών ή σωστικών μέσων 1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία βλάβη η οποία το καθιστά ακατάλληλο για πτήση ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών. 2. Όποιος καταστρέφει ή αφαιρεί με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση σωστικά μέσα του αεροσκάφους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν από την πράξη του προέκυψε κίνδυνος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αρ. 180 Τοποθέτηση εκρηκτικών μέσων Όποιος τοποθετεί ή προκαλεί κατά οποιοδήποτε τρόπο σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία την τοποθέτηση συσκευής, ουσίας ή άλλου αντικειμένου από τα οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος καταστροφής του αεροσκάφους κατά την πτήση ή κίνδυνος βλάβης, πρόσφορης να το καταστήσει ακατάλληλο για πτήση, ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών. Αρ. 181 Καταστροφή ή βλάβη αεροπορικών εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει εγκατάσταση που εξυπηρετεί την αεροπλοϊα ή παρεμβαίνει στη λειτουργία ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί από την πράξη αυτή να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια αεροσκάφους που βρίσκεται σε πτήση, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αρ. 182

10 Διάδοση ψευδών ειδήσεων Όποιος διαβιβάζει ή διαδίδει εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες και προκαλεί με αυτές παραπλάνηση από την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια αεροσκάφους κατά την πτήση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Αρ. 183 Επιβαρυντική περίπτωση Αν από πράξη που αναφέρεται στα αρθρ. 178 έως 182 επήλθε θάνατος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. Αρ. 184 Απόπειρα και συνέργεια 1. Στην περίπτωση απόπειρας τέλεσης των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στα αρθρ. 178 έως 182 επιβάλλεται η ποινή η οποία προβλέπεται για την τετελεσμένη πράξη. Ο υπαίτιος απρόσφορης απόπειρας τιμωρείται με την ελαττωμένη ποινή του αρθρ. 83 του Ποινικού Κώδικα. Αν ενήργησε από ευήθεια τιμωρείται με την ίδια ποινή μειωμένη κατά το ήμισυ. 2. Ο απλός συνεργός τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, αν παρέσχε τη συνδρομή ενώ ήταν μέσα στο αεροσκάφος και αυτό βρισκόταν σε πτήση ή σε λειτουργία. 3. Στην περίπτωση του αρθρ. 179 παρ. 2 η απόπειρα και η συνέργεια τιμωρούνται κατά τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Αρ. 185 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού θεωρείται ότι το αεροσκάφος βρίσκεται: α. σε πτήση, από τη στιγμή κατά την οποία μετά την αποπεράτωση της επιβίβασης κλείστηκαν όλες οι εξωτερικές πόρτες του μέχρι τη στιγμή κατά

11 την οποία ανοίχτηκε μια από αυτές με το σκοπό να γίνει αποβίβαση, και σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η αρμόδια αρχή αναλάβει την ευθύνη για το αεροσκάφος και τα πρόσωπα και πράγματα που είναι μέσα σ αυτό, β. σε λειτουργία, από την έναρξη της προετοιμασίας της πτήσης του από το προσωπικό εδάφους ή το πλήρωμα για ορισμένη πτήση μέχρι να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες, ύστερα από οποιαδήποτε προσγείωση και πάντως σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχ. α' του άρθρου αυτού. Αρ. 186 Εκπρόσωπος νομικού προσώπου Όταν ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος είναι νομικό πρόσωπο ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό ή το νόμο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται για τον εκμεταλλευόμενο. 2. Ν. 480/1976, Περί προλήψεως και καταστολής πράξεων τινών στρεφομένων κατά της ασφάλειας της αεροπλοΐας Τα άρθρα 1-5 και 7 καταργήθηκαν από το άρθρο 193 εδ. Β του Ν. 1815/1988 Αρ. 6 Αναγνώριση αλλοδαπού αεροσκάφους. Αλλοδαπόν αεροσκάφος, ανήκον εις συσταθέντα υπό πλειόνων του ενός κρατών οργανισμόν κοινής ή διεθνούς εκμεταλλεύσεως αεροπορικών μεταφορών και εγγεγραμμένον εις κοινόν μητρώον των κρατών τούτων ή εις διεθνές μητρώον αεροσκαφών, θεωρείται εν Ελλάδι δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου κεκτημένον την εθνικότητα του κράτους, το οποίον ωρίσθη κατά την προσήκουσαν διαδικασίαν υπό των συστησάντων τον οργανισμόν κρατών, ως έχον τα εκ της εθνικότητος δικαιώματα επί του αεροσκάφους τούτου, εφ' όσον το μεν ορισθέν κράτος εγνωστοποιήθη υπό των ανωτέρω κρατών εις τον Διεθνή Οργανισμόν της Πολιτικής Αεροπορίας, το δε ελληνικόν κράτος ενημερώθη περί της γνωστοποιήσεως υπό του ως άνω Οργανισμού. Αρ. 8

12 Δικαστική συνδρομή σε τρομοκρατικές πράξεις πάνω σε αλλοδαπό αεροσκάφος. Αι ελληνικαί αρχαί, οσάκις εν Ελλάδι επίκειται ή τελείται ή ετελέσθη πράξις εκ των εν τω παρόντι νόμω αναφερομένων, λαμβάνουν πάντα τα προσήκοντα μέτρα δια την υπό του νομίμου κυβερνήτου διατήρησιν ή την ανάκτησιν του ελέγχου τυ αεροσκάφους, εφ' όσον δε οι επιβάται, το πλήρωμα ή το αεροσκάφος ευρίσκονται επί ελληνικού εδάφους, παρέχουν πάσαν διευκόλυνσιν εις αυτούς πρός συνέχισιν του ταξιδίου των και αποδίδουν άνευ καθυστερήσεως το αεροσκάφος και το φορτίον του εις τους έχοντας δικαίωμα διακατοχής τούτων, αναφέρουν δε αμέσως πάσαν περί των συμβάντων και των ενεργειών των πληροφορίαν, δια του εισαγγελέως πλημμελειοδικών, εις του Υπουργείον Δικαιοσύνης. Αρ. 9 Αναφορά λεπτομερειών διώξεως στον Υπ. Δικαιοσύνης. Κατά πάσαν περίπτωσιν διώξεως εν Ελλάδι ημεδαπού ή αλλοδαπού επί πράξει εκ των εν τω παρόντι νόμω αναφερομένων, ο κατά το εκάστοτε στάδιον της διαδικασίας εισαγγελεύς αναφέρει αμελλητί εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης πάσαν πληροφορίαν περί της υποθέσεως, της εθνικότητος του αεροσκάφους, της ταυτότητος και της ιθαγένειας του υπαιτίου, των ληφθέντων κατ' αυτού μέτρων, ιδίως δε της σύλληψεως, κρατήσεως ή προφυλακίσεως τούτου και των περιστάσεων, αίτινες επέβαλε αυτήν, καθώς και περί του εκδοθέντος βουλεύματος και της εκδοθείσης αποφάσεως. Αρ. 10 Προκαταρκτική εξέταση για την ελληνική δικαιοδοσία και σχετική αναφορά στον Υπ. Δικ/νης. Εις περίπτωσιν ανακαλύψεως εν Ελλάδι αλλοδαπού φερομένου ως τελέσαντος εν τη αλλοδαπή αναφορικώς πρός αεροσκάφος, οιασδήποτε εθνικότητος, πράξιν εκ των εν τω παρόντι νόμων αναφερομένων, εφ' όσον επί ταύτη δεν ησκήθη εν Ελλάδι ποινική δίωξις, ενεργείται προκαταρκτική εξέτασις προς εξακρίβωσιν των πραγματικών γεγονότων και διερεύνησιν της συνδρομής των όρων δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους. Σθγχρόνως διατάσσεται υπό του εισαγγελέως η απαγόρευσις εξόδου του αλλοδαπού εκ της χώρας και η λήψις παντός μέτρου προς εξασφάλησιν της εν τη χώρα αδιαλείπτου παρουσίας αυτού. Η προκαταρκτική εξέτασις δέον να περατούται εντός δύο μηνών. Εντός της προθεσμίας ταύτης δύναται να αρθή η ισχύς της διατάξεως περί απαγορεύσεως εξόδου δια πράξεως του εκδόντος την διάταξιν εισαγγελέως, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της διατάξεως, άμα τη παρόδω της ρηθείσης προθεσμίας. Ο εισαγγελεύς αναφέρει αμελλητί πάσαν πληροφορίαν περί της αρξαμένης προκαταρκτικής εξετάσεως, της διαταχθείσης απαγορεύσεως εξόδου, της

13 πράξεως περί άρσεως της ισχύος ταύτης, εξόδου, της πράξεως περί άρσεως της ισχύος ταύτης, εξόδου, του αποτελέσματος της ενεργηθείσης εξετάσεως και της τυχόν μετ' αυτήν ασκηθείσης ποινικής διώξεως εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης. Αρ. 11 Διαβίβαση πληροφοριών. Το Υπουργείον Δικαιοσύνης, λαμβάνον τας κατά τα άρθρα 8 έως 10 πληροφορίας, γνωστοποιεί το δυνατόν ταχύτερον τας χρησίμους εκ τούτων εις τον Διεθνή Οργανισμόν της Πολιτικής Αεροπορίας και εις τα κράτη της ιθαγένειας του υπαιτίου, της εθνικότητος του αεροσκάφους και της κύριας έδρας της επιχειρήσεως, ή εάν δεν υφίσταται τοιαύτη, της κατοικίας ή μονίμου διαμονής του μισθώσαντος, άνευ πληρώματος, το αεροσκάφος, εφ' όσον δε κρίνη σκόπιμον και εις παν έτερον ενδιαφερόμενον κράτος. Αρ. 12 Εκδοση εγκληματιών. 1. Επιτρέπεται έκδοσις αλλοδαπών εγκληματιών δια τας εν τω παρόντι νόμω αναφερομένας πράξεις, τηρουμένων των διεθνών συμβάσεων και των διατάξεων του άρθρου 436 και επομένων του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. 2. Αγγελία αρμοδίας αλλοδαπής αρχής πρός προσωρινήν σύλληψιν και κράτησιν αλλοδαπού εν Ελλάδι, επί σκοπώ διεξαγωγής της διαδικασίας εκδόσεως, δύναται υπό τον όρον της αμοιβαιότητος να διαβιβασθή και απ' ευθείας ή μέσω της Διεθνούς Οργανώσεως Εγκληματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL) εις την αρμόδια αρχήν. 3. Το Υπουργείον Δικαιοσύνης γνωστοποιεί το ταχύτερον δυνατόν εις τον εν άρθρω 11 Οργανισμόν, ως και εις τα εν τω αυτώ άρθρω κράτη, πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν περί της αιτηθείσης εκδόσεως, της συλλήψεως και κρατήσεως του εκζητουμένου και του αποτελέσματος της αιτήσεως εκδόσεως. Αρ. 13 Διευκολύνσεις κρατουμένου αλλοδαπού. Πας αλλοδαπός, διωχθείς υπό των ελληνικών αρχών δια πράξιν εκ των εν τω παρόντι νόμω αναφερομένων και συλληφθείς ή προφυλακισθείς, ως και πας αλλοδαπός εκζητηθείς δια τοιαύτην πράξιν και συλληφθείς ή κρατηθείς επί σκοπώ εκδόσεως εις αλλοδαπάς αρχάς, δικαιούται να επικοινωνήση μετά του πλησιεστέρου αρμοδίου αντιπροσώπου του κράτους της

14 ιθαγενειάς του, επί των τέλει δε τούτω παρέχονται εις αυτόν πάσαι αι διευκολύνσεις. Αρ. 14 Αίτηση έκδοσης αλλοδαπού. 1. Αιτήσεις αρμοδίων αλλοδαπών αρχών, περί παροχής δικαστικής συνδρομής επί υποθέσεων αναφερομένων εις τα εν τω παρόντι νόμω πράξεις, διαβιβάζονται εις τας αρμοδίας ελληνικάς αρχάς και εκτελούνται κατά τα υπό των διεθνών συμβάσεων και τα υπό του άρθρου 458 και επομένων του ΚΠΔ οριζόμενα. 2. Περί του τρόπου διαβιβάσεως των εν τη προηγουμένη παραγράφω αιτήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και αι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος νόμου, υπό τον εν αυτώ όρον αμοιβαιότητος. Αρ. 15 Περιορισμός εφαρμογής. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικώς πρός αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα δια στρατιωτικούς, αστυνομικούς ή τελωνειακούς σκοπούς. Αρ. 17 Επί των εκκρεμουσών κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υποθέσεων, των αφορωσών εις τας υπό τούτου προβλεπομένας αξιοποίνους πράξεις, έχουν εφαρμογήν αι μέχρι τούδε ισχύουσαι διατάξεις. Αρ. 18 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων. Άρθρο 1. Καµιά ποινή χωρίς νόµο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων Άρθρο 1 Καµιά ποινή χωρίς νόµο Ποινή δεν επιβάλλεται παρά µόνο για τις πράξεις εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 1. Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2, 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου 1. Τα άρθρα 1, πλην των παρ. 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4322/2015 ********************** Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 242 6 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4205 Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 11 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4198 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τροποποίηση του ν. 3213/2003,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994 Αρ. 1 1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν. 2518/1997) Αρ. 1 Εννοια όρων - Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα