Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ΑΘΗΝΑ ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007"

Transcript

1 Στρατηγική Επένδυση 47,37% * στην ATE * έχει αυξηθεί ακολούθως σε 75,94% Σεπτέµβριος 2007

2 2 Γενική Ρήτρα αποποίησης ευθύνης Η παρουσίαση αυτή ετοιµάστηκε αποκλειστικά προς σκοπούς ενηµέρωσης και δεν επιτρέπεται να ερµηνευθεί ως προτροπή ή ως προσφορά προς αγορά ή πώληση µετοχών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων. Οι αποδέκτες των πληροφοριών που περιέχονται στην παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να τις ερµηνεύσουν ως επενδυτική συµβουλή ή ως σύσταση οιασδήποτε µορφής. Η παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εξαντλητική και ως εµπεριέχουσα όλες τις πληροφορίες που ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει. Ουδεµία επένδυση, αποεπένδυση ή άλλη επενδυτική απόφαση ή ενέργεια δύναται να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που εµπεριέχονται στην παρούσα παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης η διοίκηση µπορεί να συζητήσει ορισµένες προβλέψεις αναφορικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις της J&P-AΒΑΞ Α.Ε. ή της Α.Τ.Ε., ή την µελλοντική τους συνεργασία, οι οποίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως καλόπιστες εκτιµήσεις και µόνον εκ µέρους της εταιρείας. Τέτοιες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες της ιοίκησης και βασίζονται στα σήµερα διαθέσιµα δεδοµένα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα εξαρτώνται από µέλλοντα και αβέβαια γεγονότα, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις πραγµατικές επιδόσεις και στις τελικές αποφάσεις της ιοίκησης.

3 3 Σύνοψη Η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. εξαγόρασε το 47,37% του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Τ.Ε. στην τιµή των 1,67 ανά µετοχή έναντι µετρητών στις , και στη συνέχεια αύξησε την συµµετοχή στο 75,94% µε την αγορά πρόσθετων µετοχών στην ίδια τιµή Το συνολικό τίµηµα των συναλλαγών ανήλθε σε ,17 Το τίµηµα αντιπροσωπεύει πολλαπλάσια P/BV 0,94x, EV/EBITDA 07Ε 8,49x και 10,8% προσαύξηση επί της µέσης σταθµισµένης κατ όγκο συναλλαγών τιµής της µετοχής των τελευταίων 6 µηνών Η συναλλαγή σε µετρητά είναι ουδέτερη αναφορικά µε τα Κέρδη ανά Μετοχή σύµφωνα µε τα κέρδη του 1 ου τριµήνου του 2007 Μετά την συναλλαγή η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ προέβη σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της, σύµφωνα µε το Νόµο 3461/2006 Η διοίκηση και οι βασικοί µέτοχοι των εταιρειών J&P ΑΒΑΞ και ενδυνάµωσαν περαιτέρω τη συνεργασία τους, µε τη συµµετοχή των τελευταίων µε ποσοστό ~6% στο µετοχικό κεφάλαιο της J&P ΑΒΑΞ, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα συµµετοχής στην αύξηση Η συναλλαγή αποτελεί στρατηγικής σηµασίας εξέλιξη για την J&P-ΑΒΑΞ και την, στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Μέσω της συναλλαγής συµπληρώνονται οι λειτουργικές δραστηριότητες της J&P ΑΒΑΞ στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η τεχνογνωσία της σε εξειδικευµένα έργα, ενώ ενδυναµώνεται η θέση της στην αγορά

4 4 Στρατηγική της συναλλαγής Μακρά Εµπειρία της Αύξηση έµπειρου εργατικού δυναµικού Γεωγραφική παρουσία Το 1996 οι µέτοχοι της εταιρείας Οδών και Οδοστρωµάτων Α.Ε. και Αρχιµήδης Α.Ε. ίδρυσαν την Αρχιρόδον Α.Ε Το 1983, η εταιρεία Αρχιρόδον Α.Ε. µετονοµάστηκε σε Το 1994, η εισήχθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 447 Το 2003, η απέκτησε κατασκευαστική άδεια 7 ου 386 βαθµού Το εργατικό δυναµικό της έχει σηµαντική τεχνογνωσία σε εξειδικευµένα έργα όπως κατασκευές λιµένων και µαρινών, ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά έργα Η έχει συµµετάσχει στην κατασκευή ορόσηµων του Ελληνικού κατασκευαστικού τοµέα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυµπιακό Στάδιο Μονάδα Ανακύκλωσης Ψυττάλειας J&P-AΒΑΞ J&P-ΑΒΑΞ + Μισθωτοί J&P-AΒΑΞ J&P-ΑΒΑΞ Ηµεροµίσθιοι Χώρες µε παρουσία της J&P ΑΒΑΞ Χώρες µε παρουσία της J&P ΑΒΑΞ και της Ανάλυση Ανεκτέλεστου υπολοίπου (σε δισ.) J&P ΑΒΑΞ Ελλάδα 1,5 0,4 1,9 Εξωτερικό 0,3 1,0 2,2 2,9

5 5 Ανάλυση ανεκτέλεστου υπολοίπου δισ. 3,5 3,0 2,5 0,2 0,1 2,9 0,8 2,0 0,2 1,5 1,0 0,2 2,2 0,5 0,0 Υπογεγραµµένα - Ελλάδα Υπογεγραµµένα - Εξωτερικό Προς υπογραφή - Ελλάδα Προς υπογραφή - Εξωτερικό J&P-ΑΒΑΞ Ηεξαγορά αναµένεται να αποφέρει σηµαντικές λειτουργικές συνέργειες στη χρησιµοποίηση παγίων και προσωπικού Ενισχύει την δυναµικότητα και των δύο εταιρειών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν σε µια αναπτυσσόµενη αγορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό

6 6 Ενίσχυση της παρουσίας της J&P-ΑΒΑΞ σε έργα παραχώρησης Μερίδιο J&P ΑΒΑΞ Μερίδιο Σ Κατάσταση έργου Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου 11,41% 7,89% 19,30% Σε λειτουργία Χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων ΟΛΠ 15% 30% 45,0% Σε λειτουργία Μαρίνα Ζέας 0% 6,3% 6,30% Σε λειτουργία Μαρίνα Λευκάδας 0% 26% 26,0% Σε λειτουργία Μερίδιο J&P ΑΒΑΞ Μερίδιο Σ Προϋπολογισµός έργου Εκκίνηση κατασκευής Ανακοινωθείς προτεινόµενος µειοδότης (Εκκρεµεί η υπογραφή της σύµβασης): Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσάκωνα 18% Παραχώρηση 18% Κατασκευή 3% Παραχώρηση 5% Κατασκευή 21% Παραχώρηση 23% Κατασκευή εκ. 1 ο εξάµηνο 2008 Μαλιακός Κλειδί 16,25% Παραχώρηση 15,7% Κατασκευή 5% Παραχώρηση 5% Κατασκευή 21,25% Παραχώρηση 2% Κατασκευή 790εκ. 1 ο εξάµηνο 2008 Μαρίνα Λεµεσού 13% 18% 31% ~ 130 εκ. 2 ο εξάµηνο 2008 Προεπιλογή (χωρίς υποβληθείσα προσφορά): Μαρίνα Πάφου 12% 18% 30% ~ 130 εκ.

7 7 Η εισφέρει σηµαντική εµπειρία σε βασικούς τοµείς Σηµαντική κατασκευαστική εµπειρία σε λιµενικά έργα και σηµαντικός µηχανολογικός εξοπλισµός Τρέχοντα έργα σε εξέλιξη στη Ρουµανία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Κύρια λιµενικά έργα Εµπειρία σε λιµενικά έργα Λιµένας Πειραιώς Λιµένας Ηγουµενίτσας Υποθαλάσσιος αγωγός σε Ψυττάλεια και Θεσσαλονίκη Λιµένας Fujairah Λιµένας Kohr Fakan Λιµένας of RAK Νήσος Al Reem Εµπειρία σε περιβαλλοντολογικά έργα Έργο Ψυττάλειας Η Αθηνά συµµετείχε σε όλα τα έργα από το 1980 Μονάδα επεξεργασίας λυµµατολάσπης (κατασκευή & λειτουργία) Σταθµός παραγωγής ενέργειας µε βιοαέριο Μονάδες ξήρανσης ιεθνής παρουσία µέσω νέου έργου στο Βουκουρέστι Εµπειρία σε ενεργειακά έργα Εκτενής εµπειρία σε εξειδικευµένα έργα Μονάδα LNG στη Ρεβυθούσα Θερµικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού Κρήτη, Κοζάνη και Μεγαλόπολη

8 8 Χρηµατοοικονοµική επίδραση της συναλλαγής Πωλήσεις 06 Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία J&P ΑΒΑΞ και (σε εκ.) 360,3 150,0 510,3 ως % του συνόλου 29,4% Πωλήσεις ,0 180,0 732,0 24,6% ΚΠΤΦΑ 06 44,7 11,8 56,5 20,9% ΚΠΤΦΑ 07 56,0 15,5 71,5 21,7% Καθαρά Κέρδη 06 19,4 0,5 19,9 2,3% Καθαρά κέρδη 07 30,0 2,7 32,7 8,3% Καθαρός ανεισµός (1) 156,0 49,3 205,3 24,0% Καθαρή Θέση (1) 198,2 87,9 276,0 3% Σηµείωση (1) : Στοχεία 31/03/2007 J&P-ΑΒΑΞ

9 9 Disclaimer Επένδυση στο µέλλον [TBD] Τµήµα επενδυτικών σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Αµαρουσίου-Χαλανδρίου , Μαρούσι Τηλ: Κιν: Φαξ: Εmail:

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 1,67 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 58202/01AT/B/0580 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 129 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007

Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2007 1 Ετήσιο Δελτίο 2007 2 Ετήσιο Δελτίο 2007 Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη Μήνυμα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, To 2007 ήταν για τη ΜΕΤΚΑ μια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 03 ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ο Όµιλος Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς κατασκευαστικούς Οµίλους στην Ελλάδα, µε σηµαντική παρουσία στα µεγαλύτερα έργα της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ.:

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.)

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E. (πρώην EUROBANK CARDS A.E.) Οικονοµική Έκθεση για την χρήση που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») 25 ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ 177

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.)

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Τ.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Κ.Λ.Μ. Α.Ε.) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα