Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 45 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 45 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΕΦΝ/ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛ.: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών Φ /45/01/18 Σ. 66 Αμφιάλη, 14 Δεκεμβρίου 2018 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 45 / Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ Αναθέτουσα Αρχή Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ fax: Σκαραμαγκάς Αττικής, Τ.Κ Επιχειρησιακός Φορέας ΚΦ 1200 (ΚΦ 1220) Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία ΑΕΠ/ΚΕΦΝ κατατίθενται τα δικαιολογητικά Παπαρρηγοπούλου 2 Πλατεία (όποια απαιτούνται) σε έντυπη Κλαυθμώνος, Τ.Κ , Αθήνα μορφή Είδος διαγωνισμού Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού Τόπος Παράδοσης Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Χαμηλότερη τιμή) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ DDP, ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Περιοχή Αμφιάλης Σκαραμαγκά Αττικής) (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS GR0030) Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) ,00

2 Χρηματοδότηση Αντικείμενο διαγωνισμού ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ Αρμοδιότητας ΚΕΦΝ ή ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ Αρμοδιότητας ΓΕΝ ή Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος) Προμήθεια Υλικών Επιθεωρήσεως Ηλεκτρομηχανών MWM D232 V12 ΤΠΚ, ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» Κωδικός CPV Διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο Ένα (1) Έτος Τεχνικός Προσδιορισμός Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Ως Παράρτημα «Δ» , ώρα 13:00 μμ , ώρα 13:00 μμ Έχοντας υπόψη: α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143). β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». γ. Το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονομαστικοποίηση των Μετόχων Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. δ. Το Ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 28/15. ε. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α 248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». στ. Την υπ αρ. Φ.800/133/ (ΦΕΚ Β 2300/ ) Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ.κλπ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/ (ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ / (ΦΕΚ Β 2130/12).

3 - 3 - ζ. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». η. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. θ. Την υπ αριθμ.π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400). ι. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ια. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». ιβ. Την υπ αριθμ. Π1/2390/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β 2677), με την οποία τέθηκε το αρχικό πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. ιγ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ιδ. ιε. Διατάκτες» Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις» Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιστ. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ιζ. Την ΥΑ 1191/ (ΦΕΚ Β 969/ ) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α 147)» ιη. Το ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α 63/ ) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

4 - 4 - ιθ. Το ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». κ. Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α 74/ ) (άρθρα 21-35, 47, 61 και 119) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και λοιπές διατάξεις». κα. Την ΥΑ 57654/ (ΦΕΚ Β 1781/ ) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». κβ. Την ΥΑ 56902/215// (ΦΕΚ Β 1924/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» κγ. Την ΠαΔ 6-3/17/ΓΕΝ «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών / Παροχής Υπηρεσιών Μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού» κδ. Το άρθρο 324 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ Α 86/ ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» κε. Την Εντολή Διενέργειας Προμήθειας με στοιχεία ΑΔ. Φ /32/28/26 Οκτ 18/ΚΕΦΝ/ΚΦ/1220 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια Υλικών ως Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α». Η τιμή των παρεχόμενων υλικών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ. Θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρη των ζητούμενων υλικών του Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού, αλλά όχι και για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 2. Στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης:. α. Τεχνική Προδιαγραφή: Ως περιγράφεται στο Παράρτημα «Δ». β. Δείγμα Φορέα: Δεν υφίσταται. υφίσταται. γ. Κατάθεση δείγματος από τον υποψήφιο προμηθευτή: Δεν δ. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: Δεν απαιτείται. ε. Ημερομηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: στ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: , ώρα 13:00 μμ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κωλύει την δημιουργία και διαμόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστημα, να δημιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή μόνο μετά την εν

5 - 5 - λόγω ημερομηνία. Η συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούμενες (διευκρινισμένες και μη) πληροφορίες του διαγωνισμού. ζ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: , ώρα 13:00 μμ. 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 4. Ως τόπος διενέργειας του διαγωνισμού και ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, ορίζονται τα εξής: α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. β. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ): Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη (4) εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ». 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 τις ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα «Γ». 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 7. Οι απαιτούμενες για την προμήθεια πιστώσεις για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο θα ανέλθουν στις ,00 (άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων). Οι πιστώσεις θα διατεθούν από κονδύλια ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ Αρμοδιότητας ΚΕΦΝ ή ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ Αρμοδιότητας ΓΕΝ ή ΚΑΕ 6912 Αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΕΞ ή Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος). 8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α 147). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

6 - 6 - από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τις παρεχόμενες στην εν λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές / Προσδιορισμοί, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων το διαγωνισμό. 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) μήνες. Μετά και την λήξη του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία, μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι υπόλοιποι. 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, αυτές παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/ Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και στην ιστοσελίδα του Διαύγεια. 15. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης διακήρυξης, θα δημοσιευτεί στον ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στον ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ με α/α Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα και θα αναρτηθεί (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία ανάρτησης της στη διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

7 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα και τις Προσθήκες αυτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνωμόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ή μετά από αίτημα της διενεργούσας το διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 21. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 22. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΔΙΔΗΔΕ-IV) ως προς την νομιμότητά του. 23. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 24. Χειριστής Θέματος, Πλωτάρχης (Ο) Κ. Λιώνας ΠΝ, Τμήμα Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού ΚΕΦΝ (ΚΦ 1310), Τηλ.: Αμφιάλη, 14 Δεκεμβρίου 2018 Αρχιπλοίαρχος (Ο) Β. Μπουλάκος Π.Ν. Διοικητής ΚΕΦΝ Ακριβές Αντίγραφο ΜΠΥ (Α βαθμού) Ε. Τζανουδάκη Γραμματέας ΚΕΦΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Στοιχεία προς Προμήθεια Ειδών «Β» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού «Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισμού «Δ» Τεχνική Προδιαγραφή «Ε» Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών «ΣΤ» Ρήτρα Κωδικοποίησης «Ζ» Σχέδιο Συμφωνίας - Πλαίσιο «Η» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύμβασης

8 - 8 - ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ανήκει στη Διακήρυξη 45/18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Πληροφορία (μέσω WAN) - ΚΦ 1310 Εσωτερική Διανομή (μέσω WAN) - ΚΦ ΚΦ 1620

9 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/18 Α-1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΦ Δεκ 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου Κωδικός είδους (CPV) Προμήθεια Υλικών Επιθεωρήσεως Ηλεκτρομηχανών MWM D232 V12 ΤΠΚ, ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» Τεχνικός προσδιορισμός Ως Παράρτημα «Δ» Ποσότητα Ως Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Α» Μονάδα μέτρησης ΕΑ Φορέας Προορισμού Διεύθυνση Εφοδιασμού ΚΕΦΝ/ΔΕΑ/Τμήμα Αμφιάλης (Λογιστήριο 4) Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) ,00 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ Αρμοδιότητας ΚΕΦΝ ή Πιστώσεις / Πηγή ΚΑΕ 1323 ( ) Ε.Φ χρηματοδότησης Αρμοδιότητας ΓΕΝ ή Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος) Ο συντομότερος δυνατός και όχι αργότερα των Χρόνος παράδοσης δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστική σύμβασης DDP, ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Περιοχή Αμφιάλης Τόπος παράδοσης Σκαραμαγκά Αττικής) (Κωδικός Nuts) (Ελλάδα, Γεωκωδικός NUTS GR0030 Σύνολο κρατήσεων 6,26832% Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο Φόρος εισοδήματος προβλεπόμενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος (4%) Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Α. Δεσινιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού

10 Α-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 45/18 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΦ Δεκ 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α/Α Περιγραφή Υλικού N.S.N. PART NUMBER NCAG E Μ/Μ Εκτιμώμενη Ποσότητα Συνολικό Προυπολ. Ύψος (άνευ ΦΠΑ) 1 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ EA ,00 2 ΘΡΩΣ ΚΑΤΩ D ΚΛΑΠΕ ΑΕΡΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ D ΡΟΔΕΛΑ D ΣΦΗΝΑ D9165 EA EA EA EA EA EA EA , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

11 Α-1-2 Σημείωση: Η αναγραφόμενη ποσότητα είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει το Πολεμικό Ναυτικό. Το ΠΝ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης υλικών συνολικής αξίας μικρότερης της αρχικής προϋπολογισθείσας αξίας, αναλόγως των διατιθέμενων πιστώσεων και επιχειρησιακών απαιτήσεων. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Α. Δεσινιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού

12 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/18 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΦ Δεκ 18 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Γενικά / Αντικείμενο Διαγωνισμού 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των σχετικών νομοθετημάτων / εγγράφων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της διακήρυξης. 2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών επιθεωρήσεως ηλεκτρομηχανών MWM D232 V12 των ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού. Άρθρο 2 Εκτιμώμενη Αξία Υλικών Το κόστος των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας δεν έγινε με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του ν. 4412/16. Αντίστοιχα, η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν κατανέμεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του ν. 4412/16. Άρθρο 3 Εφαρμοζόμενες Αρχές στις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών και της ελευθερίας του ανταγωνισμού. 2. Ο σχεδιασμός της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/16 ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό Δημοσίων Πόρων. 3. Οι Ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων, εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2014 (Α 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2014 (Α 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

13 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-2 Άρθρο 4 Εχεμύθεια 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει Οικονομικοί Φορείς, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή Διοικητικές Πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων, ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α 34). Άρθρο 5 Επικοινωνία 1. Όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 36, 37 και του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/ Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες ΤΠΕ και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του διαγωνισμού. 3. Κατά παρέκκλιση, μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες ανακοινώσεις, πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας του διαγωνισμού, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας του διαγωνισμού περιλαμβάνουν το έγγραφο της Διακήρυξης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τους φακέλους προσφορών. Άρθρο 6 Ονοματολογία Οποιαδήποτε αναφορά σε ονοματολογία, γίνεται με τη χρήση του «Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για το κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (L 340). Άρθρο 7 Συγκρούσεις Συμφερόντων Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24 του ν. 4412/16.

14 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-3 Άρθρο 8 Χαμηλή Προσφορά 1. Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην οικονομική προσφορά τους όταν φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης. 2. Αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά, μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τιμής που προτείνεται. Άρθρο 9 Περιεχόμενο Προσφορών / Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στην υπ αριθ /215 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924// ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» και στο Ν.4412/ Υποβάλλονται σε (υπο) φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων), οι κάτωθι προσφορές: α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». β. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και Προσφορά». γ. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 3. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ αριθ /215 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924// ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

15 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-4 4. Σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 15 της υπ αριθ /215 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924// ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα Τεχνικά Φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 όπου οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 5. Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ότι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/ Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. 7. Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία.pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία, επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 8. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες σε σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους Έντυπα / Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Επιμέρους Έντυπα / Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς» ή «Επιμέρους Έντυπα / Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς» ή «Επιμέρους Έντυπα / Δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη. 9. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

16 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 11. Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνονται / διευκρινίζονται τα εξής: α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είτε της συμφωνίας πλαίσιο, είτε της εκτελεστικής σύμβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού. β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ αριθ /215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924// ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 12. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 13. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ όψη. 14. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. 15. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού. 16. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 17. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά την τυχόν διευκρίνηση / συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

17 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-6 Άρθρο 10 Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 1. Το δικαιολογητικό συμμετοχής που πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με την ΚΟ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)] κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται και υπογράφεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, από: α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΤΕΥΔ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΤΕΥΔ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Άρθρο 11 Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» 1. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισμού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα «Δ». Ειδικότερα, θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεκμηριωτικό υλικό) και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 2. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 3. Τα Τεχνικά Φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 15 της υπ αριθ /215 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924// ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

18 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-7 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή / αντιστοιχία ως απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, θα απορρίπτονται. 5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Άρθρο 12 Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή), δίδεται σε ευρώ ( ) και θα αναγράφεται αριθμητικώς, με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού, δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή, περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Προσφορές που δεν θα περιέχουν τις τιμές σε ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. 3. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς σε άλλο (υπο)φάκελο, οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 4. Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή. 5. Οι προσφερθείσες τιμές δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις επιμέρους εκτιμώμενες αξίες της προμήθειας (άνευ ΦΠΑ) για έκαστο προς προμήθεια είδος (παράγραφος 4, άρθρου 26, Ν.4412/16). Άρθρο 13 Συμπλήρωση / Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του Ν.4412/16. Άρθρο 14 Απόρριψη Προσφορών 1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που

19 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-8 αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/ Η αναθέτουσα Αρχή, δύναται να απορρίψει προσφορές υλικών που κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας. Άρθρο 15 Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής / Οψιγενείς Μεταβολές 1. Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/ Προκειμένου περί κατακύρωσης μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας κατά ποσοστό στα εκατό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του Ν.4412/16. Άρθρο 16 Κατακύρωση / Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με την επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστελλόμενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων. 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Συμφωνίας- Πλαίσιο, επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β. Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και

20 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-9 γ. Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. Άρθρο 17 Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαίσιο 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Συμφωνία - Πλαίσιο. Το σχέδιο της Συμφωνίας - Πλαίσιο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα «Ζ». 2. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Συμφωνίας -Πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 3. Η Συμφωνία - Πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της Συμφωνίας - Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης αυτής. 4. Το κείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως Προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση Κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Άρθρο 18 Διαδικασία Ανάθεσης και Υπογραφής Εκτελεστικών Συμβάσεων 1. Κατά το χρόνο υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε παραγγελία ειδών που θα πραγματοποιηθεί. 2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον Επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την κάθε παραγγελία των ειδών. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους μειοδότη/ές που έχουν υπογράψει την Συμφωνία -

21 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-10 Πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση ανάθεσης. 3. Το κείμενο των εκτελεστικών συμβάσεων υπό μορφή σχεδίου, επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα «Η». 4. Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκτελεστική σύμβαση και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εκτέλεσή της. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4412/16. Άρθρο 19 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης Υλικών 1. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του προμηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά. 3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί. Άρθρο 20 Εγγυητικές Επιστολές 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ ( ). 2. Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαισίου: α. Για την εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας - Πλαισίου, o πάροχος των υλικών είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, Εγγυητική Επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 0,5%, επί της συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της Συμφωνίας - Πλαίσιο ή, εφόσον η προμήθεια είναι διαιρετή, του τιμήματος (άνευ ΦΠΑ) της Συμφωνίας - Πλαίσιο που ανατέθηκε σε αυτόν. β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της Συμφωνίας- Πλαίσιο. γ. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, αποδεσμεύεται κατ έτος, ισόποσα και αναλογικά, επιστρεφόμενη στον Προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, την εκπλήρωση των

22 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β-11 συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 4. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης: α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύμβασης. γ. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή, επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 5. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον Ανάδοχο Προμηθευτή την προσκόμιση κατά την παράδοση των συμβατικών υλικών Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 3% επί του συμβατικού τιμήματος. 6. Εγγυητική Προκαταβολής: α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1(δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την Υ.Α. με Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/ ) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των υλικών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 7. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Άρθρο 21 Ποινικές Ρήτρες / Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου 1. Στον Ανάδοχο, είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος, στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα του Ν.4412/ Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16. Άρθρο 22 Προδικαστικές Προσφυγές / Αιτήσεις Αναστολής

23 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β Η Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται: α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV, του Ν.4412/16 (άρθρα ). β. Ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία: (1). Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362 του Ν.4412/16, και (2). Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προδικαστικής προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης, πριν την άσκηση έτερων ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) και αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση αυτών εντός προθεσμίας: (α). Δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα. με άλλα μέσα. (β). Δέκα πέντε (15) ημερών, εάν κοινοποιήθηκε (γ). Δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκησή της κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (δ). Δέκα πέντε (15) ημερών, σε περίπτωση παράλειψης από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 2. Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου υπέρ Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 600,00 και ανώτερο των , Εξετάζεται (ορίζεται ημερομηνία συζήτησης / εξέτασης) από την ΑΕΠΠ εντός σαράντα (40) ημερών. 4. Εντός δέκα (10) ημερών, κάθε ενδιαφερόμενος φορέας του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ. 5. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται επί της προδικαστικής προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής.

24 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Β Η Αίτηση Αναστολής κατατίθεται επί της απόφασης της ΑΕΠΠ για την προδικαστική προσφυγή. Υφίσταται δυνατότητα άσκησης ένδικων βοηθημάτων (αίτηση αναστολής) ενώπιον του κατά τόπου αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 7. Δικαίωμα άσκησης των ένδικων βοηθημάτων, έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, εάν η ΑΕΠΠ έχει κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 8. Για την άσκηση της Αιτήσεως Αναστολής, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ύψους 0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 500,00 και ανώτερο των 5.000, Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν άλλως έχει διαταχθεί με πράξη επιβολής προσωρινών μέτρων της ΑΕΠΠ (άρθρα 364 και 366 του ν. 4412/16). 10. Κατά τα λοιπά, για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και αιτήσεων αναστολών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα του Ν.4412/16 στο άρθρο 19 της υπ αριθ /215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1924/ ) «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα Π.Δ. 38/17 (ΦΕΚ Α 63/ ) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». Άρθρο 23 Παρακολούθηση Σύμβασης 1. Η παρακολούθηση της Σύμβασης διενεργείται από το Τμήμα Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού ΚΕΦΝ (ΚΦ 1310). 2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα του Ν.4412/16. Άρθρο 24 Συμβατικό Πλαίσιο / Εφαρμοστέα Νομοθεσία Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη Διακήρυξη / Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, εφαρμόζονται κατά σειρά: α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. β. Οι όροι της Σύμβασης. γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Άρθρο 25 Υπεργολαβία 1. Ο κάθε προσφέρων οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ: 644Α6-ΒΣΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ: 644Α6-ΒΣΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ: 644Α6-ΒΣΤ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ» 4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/1δ Τηλέφ. (Εσωτ.): 2670 Φ.600/6/65885 Σ.1067 Αλξ/πολη, 24 Φεβ 18 ΘΕΜΑ : Εφόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 24/2018 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 24 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 24/2018 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 24 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1300 ΤΜΗΜΑ 1310 Τηλεφ.210 5531588 Φ.604.2/24/01/2018 Σ. 1376 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 43/2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 43/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 43/2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 43/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1300 ΤΜΗΜΑ 1310 Τηλεφ.210 5531588 Φ.604.2/43/01/2017 Σ. 195 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Τυποποίηση Διαδικασιών. v.1.2 Τυποποίηση Διαδικασιών «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ν. 4412/2016 v.1.2 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ έως 20.000 άνευ Φ.Π.Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδηγός Ενεργειών 1) Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Ν Ο Τ Ι Ο Υ Π Η Λ Ι Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ

Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν Δ Η Μ Ο Υ Ν Ο Τ Ι Ο Υ Π Η Λ Ι Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Δήμος Νοτίου Πηλίου Αρ.Πρ. : 3909 / 1020 Ημ.Πρ. : 29/03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 424/2018

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07 ΒΡΥΣΕΣ 21/03/2018 Τηλ.: (28253) 40327 Αρ.Πρωτ : 2613 Fax: (28250) - 51211 Email: tsapaki@apokoronas.gov.gr Πληροφορίες : Αικ.Τσαπακη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 38 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 38 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΚΕΦΝ/ΑΕΠ Πίνακας Αποδεκτών ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΦ 1310) Τηλ.210-5531588

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΔΑ: Ω4ΜΠΩΗΖ-Ρ1Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 19786 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΡΜΟΥ 23-25 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 105 63 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Ζουραράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αλεξάνδρεια 19/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19846 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: A. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29 /10 /2018 Α.Π./Β3.ε./Γ.Π.οικ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29 /10 /2018 Α.Π./Β3.ε./Γ.Π.οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 2822/2018 Ν. Μουδανιά 29/01/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

λεωφορείου, προϋπολογισμού ,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

λεωφορείου, προϋπολογισμού ,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 733/14-02-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Ο Δήμαρχος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του Ν.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 25 Ταχ. Κώδικας: 14 123 ΑΡ.ΠΡΩΤ.9737/2019 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μεσολόγγι: Γραφική ύλη 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Μεσολόγγι: Γραφική ύλη 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388567-2017:text:el:html Ελλάδα-Μεσολόγγι: Γραφική ύλη 2017/S 190-388567 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Digitally signed by 19PROC005291705 INFORMATICS 2019-07-17 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.07.17 15:23:40 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / Αριθμ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ Πίνακας Αποδεκτών ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝ: Τηλ. 2104581513 Φ.604.6/ 81/16 Σ. 1388 Πειραιάς, 24 Οκτ 2016 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αρ. πρωτ. διακήρυξης 12788/ Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αρ. πρωτ. διακήρυξης 12788/ Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. πρωτ. διακήρυξης 12788/25-6-2019 Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 71420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/17 Φ.600/17/Σ.17/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

19PROC

19PROC 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:336941-2019:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2019/S 137-336941 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στην επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγίου Νικολάου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στην επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγίου Νικολάου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στην επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος, 22/11/2017 Αρ. Πρωτ. 1677 Ο Πρόεδρος προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:15306-2019:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S 008-015306 Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών Legal Basis: Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 26/06/2019 Αρ. πρωτ. 1414 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλα Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:15308-2019:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 2019/S 008-015308 Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών Legal Basis: Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/73/337/Σ.341/30-03-18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού Α/Α (1) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου

Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προμήθεια θερμοψυκτών δικτύου K. Μ.: Π120/2017 ΠΡΟΫΠ.: 3.943,20 με Φ.Π.Α. ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας-τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 συσσωρευτών για τα τηλεφωνικά κέντρα των κτιρίων Αμαλιάδος 17 και Μεσογείων 119. 17.10.2018 09:10:54 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Παρασκευή Παναγιωτοπούλου Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70717/2292 Ημ/νία: 17/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Ιλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Διεύθυνση : Κάλχου 48-50 Ταχ. κώδικας : 13 122 ΙΛΙΟΝ Πληροφορίες : Α.Μπέλλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 20 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:442057-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Σωλήνες ύδρευσης 2018/S 195-442057 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά Legal Basis:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:502361-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 2018/S 219-502361 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,16 ΑΝΕΥ ΦΠΑ ( ,00 συμπ/νου ΦΠΑ 24%) ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: & NUTS: EL303

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,16 ΑΝΕΥ ΦΠΑ ( ,00 συμπ/νου ΦΠΑ 24%) ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: & NUTS: EL303 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικός ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)-(ΠΑΚΙΔΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 37/2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 37/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 37/2017 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 37/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1300 ΤΜΗΜΑ 1310 Τηλεφ.210 5531588 Φ.604.2/37/01/2017 Σ. 140 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ Ι/ΠΙΣΤΝΑΤΟ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ, ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τηλέφ.

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271723-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 2018/S 119-271723 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/24272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/24272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 21.7.2017 Αρ. Πρ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/24272 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:408929-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες μηχανικού 2018/S 180-408929 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες Legal

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:574751-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2018/S 248-574751 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Εμμ. Ψυλινάκης Τηλέφωνο :28433 41223 Fax :28430 29243 e-mail :psilinakis@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53.87.257, 210 53.87.278

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών. Αθήνα, 05/03/2018 Αρ. πρωτ.: 808

Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών. Αθήνα, 05/03/2018 Αρ. πρωτ.: 808 Διεύθυνση Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 05/03/2018 Αρ. πρωτ.: 808 Θέμα: Προκήρυξη Σύμβασης (Διαγωνισμού) για την «Προμήθεια (α) ενός αυτόματου συστήματος απομόνωσης νουκλεϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αργυρούπολη: Απορριμματοφόροι κάδοι 2018/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αργυρούπολη: Απορριμματοφόροι κάδοι 2018/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264098-2018:text:el:html Ελλάδα-Αργυρούπολη: Απορριμματοφόροι κάδοι 2018/S 116-264098 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ)

Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΠΠΑΔ) Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών Οδηγίες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα 1. Κόστος προμήθειας: 0,01 έως 20.000 (MH Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Ελλάδα-Γαλάτσι: Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217330-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 2018/S 095-217330 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης.

<< Προμήθεια δαπέδου γυμναστικής ασφαλείας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 29/2018 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 29 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 29/2018 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 29 / ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1300 ΤΜΗΜΑ 1310 Τηλεφ.210 5531588 Φ.604.2/29/01/2018 Σ. 2017 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 09 /12/2016 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 10.576 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια & εγκατάσταση είκοσι (20) τζαμιών αποτροπής πτώσης σε αίθουσες των κτηρίων Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα 15/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 2036 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΤΜΗΜΑ : Λογιστηρίου ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Γαλάτσι: Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29495-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών 2018/S 014-029495 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 02 Μαΐου 2019 Αριθ. πρωτ.: 1346/94781

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 02 Μαΐου 2019 Αριθ. πρωτ.: 1346/94781 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------------------------------ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ρίο: Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ρίο: Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:499897-2019:text:el:html Ελλάδα-Ρίο: Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων 2019/S 205-499897 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Νομική βάση:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες φύλαξης 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες φύλαξης 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:370190-2019:text:el:html Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες φύλαξης 2019/S 150-370190 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες Legal Basis: Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.882 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 21766/18/ΓΠ/1267 Τ.Υ. Βόλος 22 / 10 / 2018 ΕΡΓΟ: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223392-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2017/S 111-223392 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ. Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανήκει στο Φ.060/5/18 /Σ.58 19/04/18 Σκαραμαγκάς, 19 Απριλίου 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Αριθμός εντολής 1. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τηλ. 2104581513 Φ.604.6/17/16 Σ. 1254 Πειραιάς, 26 Σεπ 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/63/293/Σ.307/26 Μαρ 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Τμήμα Θερέτρου/Οικισμού ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/8/0772 Σ. 571 Πειραιάς,12 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ

Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ Αρ. Πρωτ. 2923/21.6.2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παύλου Μελά Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Κεντρική Μακεδονία» - ΟΠΣ Αριθμ.Λαμπρίδ Μελέτης : 15593/2019

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παύλου Μελά Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Κεντρική Μακεδονία» - ΟΠΣ Αριθμ.Λαμπρίδ Μελέτης : 15593/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών- Εξόδων Σταυρούπολη 21/05/2019 Γραφείο : Διαγωνισμών-δημοπρασιών Πληροφορίες : M.ΛαμπρίδΛαμπρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:502410-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2018/S 219-502410 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : COSMOS BUSINESS ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατακύρωσης προμήθειας Φορητών Η/Υ»

ΠΡΟΣ : COSMOS BUSINESS ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Κατακύρωσης προμήθειας Φορητών Η/Υ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : COSMOS BUSINESS ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ SYSTEMS Α.Ε.B.E ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV Τηλ. 210-6551930 Φ. 965/246/182164 Σ. 1851 Χολαργός, 22 Αυγ 17 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα