ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)"

Transcript

1 Παράρτημα «Α» Ανήκει στο Φ. 800/113/668/Σ.681/ 4 Ιουλίου 18/ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α/Α (1) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ (2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4) 1 04 Ιουλ 18 Υπηρεσία εγκατάστασης Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας και προστασία από κρουστικές υπερτάσεις στο τμήμα θερέτρου / οικισμού ΝΒ Κανελλόπουλος. Οι απαιτήσεις των Εργασιών και Προμήθειας υλικών περιγράφονται λεπτομερώς στην Συνημμένη {Περιγραφή Απαιτήσεων} Συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής 1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης να αποστείλουν απ ευθείας στον Πλωτάρχη (Ε) Κ.Κηρύκο ΠΝ ΠΝ (τηλ ) Αξιωματικό Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ έναν (1) ενσφράγιστο φάκελο προσφορών με την ένδειξη: «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΕΤΡΟΥ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στην διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς. 2. Κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ) η οποία διενεργεί την εν λόγω μειοδοτική διαδικασία. γ. Ο τίτλος της παρεχόμενης υπηρεσίας: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΕΤΡΟΥ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. δ. Τα στοιχεία του Αποστολέα. (Οικονομικός Φορέας)

2 3. Η αποστολή των προσφορών να έχει γίνει μέχρι την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα την Τρίτη 17 Ιουλίου 18 και ώρα 10:00π.μ. 4. Στην προσφορά να αναγράφεται οπωσδήποτε τόσο ο χρόνος, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και παράδοσης των υλικών όσο και ο χρόνος ισχύος της Οικονομικής Προσφοράς. Επιπροσθέτως, στην προσφορά να αναφέρεται ο Εταιρικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ NUMBER), καθώς και η επωνυμία της τράπεζας, στην οποία τηρείται. Προσφορές με χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και παράδοσης των υλικών μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, προσφορές με διάρκεια ισχύος μικρότερη των τριών (3) μηνών δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι Οικονομικές Προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες καθ όλον (όχι χειρόγραφες). 5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, τα δε αντίστοιχα όργανα διενέργειας της Παρούσης Μειοδοτικής Διαδικασίας οφείλουν κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών να καθαρογράψουν την τυχόν διόρθωση, να μονογράψουν και να σφραγίσουν αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 6. Η προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία τοποθέτησης να είναι συνολική τιμή για όλες τις υπηρεσίες χωρίς τον Φ.Π.Α. και να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά. Επιπλέον, πρέπει να υφίσταται ρητή δήλωση, ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου (6,20616% για τα υλικά αξίας μικρότερης των άνευ ΦΠΑ, και 6,26832% για τα υλικά αξίας ίσης ή άνω των άνευ ΦΠΑ, αντιστοίχως). Οικονομικές προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν τις εν λόγω κρατήσεις δεν γίνονται αποδεκτές Κατά την πληρωμή του τιμήματος διενεργείται προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος σε βάρος του Μειοδότη Οικονομικού φορέα και παρακρατείται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 φόρος σε ποσοστό 4% για υλικά και 8 % για υπηρεσίες αντιστοίχως. 7. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Μειοδότη Οικονομικό Φορέα μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών/ υλικών, τα οποία θα εκτελέσει / προμηθεύσει στην βάση της προσφοράς του μέχρι την οριστική

3 εκτέλεση υπηρεσιών / παραλαβή των υλικών και την αποπληρωμή τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Όλος ο μηχανολογικός και εργαλειακός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης δεν παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. τυχόν έξοδα αποστολής) βαρύνουν τον Μειοδότη Οικονομικό Φορέα. 8. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα κάτωθι απαιτούμενα έγγραφα: α. Δήλωση, ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή της υπηρεσίας να είναι πλήρη, καινούργια και αμεταχείριστα. β. Δήλωση Συμμόρφωσης, με την οποία θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές συνημμένου Παραρτήματος «Β» (επί ποινή απόρριψης). γ. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας σε εφαρμογή παρα.2 του αρθρου 73 του Ν.4412/2016 καθώς και της ΠΟΛ.1274/ δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρα. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έλαβαν γνώση και γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί το Σύνολο των Όρων της παρούσας Δημοσίευσης Απαιτήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εγκατάστασης Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας και Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις στο τμήμα θερέτρου / οικισμού ΝΒ Κανελλόπουλος., καθώς και ότι έλαβαν γνώση των Κείμενων Διατάξεων οι οποίες διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς στο σύνολό τους, και ειδικότερα του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α ). ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή προσώπων, που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν. στ. Πριν την υποβολή των προσφορών απαιτείται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να πραγματοποιήσουν αυτοψία στον χώρο των εργασιών (επί ποινή αποκλεισμού), για την οποία θα εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση από την Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί στον φάκελο της προσφοράς. 9. Η εξόφληση πληρωμή του Μειοδότη Πάροχο Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εφόσον οι συμβατικές του υποχρεώσεις εκτελεστούν πλήρως, και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών/ υλικών από την αντίστοιχη αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Μειοδότη/Προμηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου προμήθειας υλικών/ παροχής υπηρεσιών από αυτόν και την παραλαβή από την αντίστοιχη Οικονομική Υπηρεσία της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Ά/ ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους υπερημερίας Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης/ παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του

4 πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου εξόφλησης/πληρωμής του Μειοδότη Παρόχου κατόπιν υπαιτιότητας ή καθυστέρησης από πλευράς ΠΝ, ορίζεται «ρητώς» ότι το ΠΝ δεν αποδέχεται καμία επιπλέον προσαύξηση λόγω υπερημερίας πέραν του επιτοκίου αναφοράς. Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας θα γίνεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αυτού. 10. Αντιπροσφορές, καθώς και προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές οι οποίες αποκλίνουν σε οποιονδήποτε εκ των Όρων του παρόντος Παραρτήματος, καθώς και του Παραρτήματος «Β» δεν λαμβάνονται υπόψη. 11. Ο Μειοδότης οικονομικού φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/ παροχή υπηρεσιών υποχρεούται να προσέλθει στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ημερομηνία παραλαβής της Ανάθεσης Προμήθειας/ Παροχής Υπηρεσιών η οποία αποστέλλεται μέσω διαδικτύου, ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας, για την υπογραφή της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον μειοδότη αποδεικτικού εγγράφου νομιμοποίησης του εκπρόσωπου, που θα υπογράφει τα απαραίτητα έντυπα. 12. Η ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να την ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες Η συμμετοχή στην δημοσίευση απαιτήσεων πραγματοποιείται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα 14. Η ανάθεση της προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών θα γίνει με κριτήριο «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής». Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα της παρούσης Δημοσίευσης Απαιτήσεων. 15. Η παροχή υπηρεσιών/ παράδοση των υλικών θα γίνει με μέριμνα της μειοδότριας εταιρείας στο τμήμα θερέτρου / οικισμού της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ που εδρεύει εντός Ν.Ο Σκαραμαγκά.

5 16. Κατά τα λοιπά και σε ότι δεν καθορίζεται στην παρούσα Δημοσίευση Απαιτήσεων ισχύουν τα εντελλόμενα στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α ). 17. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους κάτωθι: Διαδικασίες Προμήθειας / Τεχνικές περιγραφές: τηλ , Πλωτάρχης (Ε) Κ Κηρύκος ΠΝ.. Πλοίαρχος Θ. Μαραγκός ΠΝ Δ ι ο ι κ η τ ή ς