ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ TV SPOT ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ TOK-TOC (1242R4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ TV SPOT ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ TOK-TOC (1242R4)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ TV SPOT ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ TOK-TOC (1242R4) ΓΙΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TV SPOT ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ TV SPOT ΣTA ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ MME ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡ. ΤΗΛ/ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 18, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διεύθυνση Οικονομικού Β.Ε.Α.: κ. Μαρία Καββαδία Τηλ.: and made possible by INTERREG IVC

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μονάδα Διαχείρισης του έργου TOK-TOC (1242R4) κ. Λίλη Χριστοφορίδου Τηλ.: ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 1. Τo εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου με τον σχετικό προϋπολογισμό του έργου 1242R4 TOK-TOC (Application Form) 2. Το Έγγραφο Προϋποθέσεων (Conditions Form) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τεχνικού Δελτίου έργου 1242R4 TOK-TOC 3. Τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος INTERREG IVC (Programme Manual) 4. Τον Οδηγό Επικοινωνίας του προγράμματος INTERREG IVC (Communications Guide) 5. Τη Σύμβαση του ΒΕΑ με την Αρχή Διαχείρισης του INTERREG IVC 6. Τη Σύμβαση του ΒΕΑ με τους Εταίρους του έργου TOK-TOC (1242R4) 7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό των Εταίρων 8. Τo επικαιροποιημένο Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου TOK-TOC (1242R4) 9. Το ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα» και το άρθρο 24, παρ.4 του ν.2919/2001 (Φ.Ε.Κ. 128/Α/ ) 10. Το ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 11. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας και την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 12. Το π.δ 348/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών με την παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα επιλέξει εταιρεία παραγωγής TV Spot με βάση τη δημιουργικότερη Τεχνική Προσφορά και τη συμφερότερη Οικονομική Προσφορά. Το θέμα του

3 TV Spot είναι η προβολή του προβλήματος της επιχειρηματικής μεταβίβασης και η ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των κυβερνήσεων για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων κατά το στάδιο της μεταβίβασης. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα δεδομένου ότι η Αγγλική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας των έργων συγχρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα INTERREG IVC. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Η στήριξη της επιχειρηματικής μεταβίβασης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιώσιμη συνέχειά τους αλλά και για την συνεισφορά τους στην απασχόληση των τοπικών κοινωνιών. Αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και την προώθηση της απασχόλησης στις Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι δημιουργοί πλούτου και γνώσεων που δεν θα πρέπει να χάνεται αλλά θα πρέπει να μεταβιβάζεται από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες και εργαζομένους στις νεότερες γενιές ιδιοκτητών και εργαζομένων. Όπως αποδεικνύεται στατιστικά, οι χώρες της ΕΕ οι οποίες έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη στήριξη των επιχειρηματιών που τους απασχολεί το πρόβλημα της μεταβίβασης είναι ελάχιστες. Κατά συνέπεια, το θέμα της επιτυχούς μεταβίβασης μιας μικρής οικογενειακής εταιρείας σε συγγενικά πρόσωπα, σε κάποιο άξιο συνεργάτη ή τρίτο πρόσωπο είναι το κύριο θέμα του TV Spot που θα παράξει το έργο ΤΟΚ-ΤΟC. Σκοπός του TV Spot είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των άμεσα εμπλεκόμενων παραγόντων με το θέμα της μεταβίβασης των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Η αναζήτηση του συνεχιστή μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας ξεκινάει από την ημέρα έναρξής της. Επομένως το TV Spot θα πρέπει τους βασικούς στόχους κάθε μικρής οικογενειακής επιχείρησης που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τη πρωτοπορία σε προϊόντα και υπηρεσίες, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με επιτυχία, την καινοτομία, τη διασφάλιση της αποκτημένης γνώσης, την έγκαιρη επιλογή ικανού συνεχιστή της εταιρείας, την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των παλαιότερων ιδιοκτητών ή εργαζομένων και των νέων, αλλά και τη συστηματική μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης από την γηραιότερη γενιά στη νέα. Το TV Spot θα πρέπει να δίνει ένα μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες της ΕΕ, στους οργανισμούς ή φορείς προώθησης επιχειρηματικότητας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: τη συστηματική και συνεχή δημιουργία πολιτικών και πρακτικών που θα υποστηρίζουν αυτό το μείζον ζήτημα. Ο δημιουργός και ο παραγωγός TV Spot θα προβάλει όλες τις πλευρές του προαναφερθέντος ζητήματος σε τουλάχιστον ένα τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα μας αλλά και στα διεθνή ψηφιακά (web TV programmes) και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης (πχ YOUTUBE) λαμβάνοντας υπόψη του τα στρατηγικά ερωτήματα που θέτει ο κάθε επιχειρηματίας προκειμένου, είτε μόνος του, είτε με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων, για την ορθολογική απόφαση επιλογής μοντέλου μεταβίβασης της επιχείρησής του. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον ιδιοκτήτη κάθε μικρής οικογενειακής επιχείρησης είναι πολλά και σύνθετα:

4 Υπάρχουν σημαντικά πάγια, άυλα στοιχεία ή υπεραξίες, που μπορεί να συνεχίσει να αξιοποιεί ο νέος ιδιοκτήτης; Η «οικογένεια» είναι στενά συνδεδεμένη με την επιχείρηση η οποία αποτελεί οικογενειακή αξία που πρέπει να διατηρηθεί στο χρόνο; Η τεχνογνωσία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης είναι βασισμένα πάνω σε να μεταδοθεί στην επόμενη γενιά με μεθοδικό τρόπο; γνώση που πρέπει Σε ποιο στάδιο του κύκλου ζωής της είναι η επιχείρηση; Η επιχείρηση έχει προοπτική και καλό πελατολόγιο, έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον; Υπάρχει ικανός διάδοχος ή είναι καλύτερα η επιχείρηση να πουληθεί σε τρίτο; Αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της μικρής οικογενειακής επιχείρησης στην επιλογή του διαδόχου τα δύο φύλα χωρίς να κάνει διάκριση; Η επιχειρηματική μεταβίβαση ως διαδικασία είναι συνδεδεμένη με τον κύκλο ζωής της επιχείρησης, την αξία της και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όλες οι επιχειρήσεις ακολουθούν συνήθως τα εξής στάδια στον κύκλο ζωής τους και αυτό θα πρέπει να απεικονίζεται στο TV Spot: Δημιουργία: Η εταιρεία δημιουργείται συνήθως, ως αποτέλεσμα μιας ευκαιρίας, μίας ικανότητας ή των δυνάμεων της αγοράς. Ο ιδρυτής της μικρής επιχείρησης, συνήθως έχει την τεχνογνωσία ή κάποια ειδική ικανότητα που του επιτρέπει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Ανάπτυξη : Η επιχείρηση επιβιώνει και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην αγορά και αναπτύσσεται, προσλαμβάνοντας υπαλλήλους και στελέχη. Σταθεροποίηση : Η επιχείρηση έχει φτάσει σε οικονομίες κλίμακας και με σωστή διοίκηση μάνατζμεντ και στρατηγική, κεφαλαιοποιεί τη θέση της στην αγορά. Καμπή : Νέες ανταγωνιστικές εταιρείες δημιουργούνται ή ανάγκες της αγοράς αλλάζουν, προσαρμογή, καινοτομία, έμφαση στην ποιότητα. Διαδοχή Μεταβίβαση: Η επιχείρηση μεταβιβάζεται σε πρόσωπα της οικογένειας ή σε εξωοικογενειακά πρόσωπα εντός ή εκτός επιχείρησης. Κύριο μέλημα αποτελεί ο τρόπος μεταβίβασης της τεχνογνωσίας της επιχείρησης από τη παλιά γενιά στην επόμενη και η εξασφάλιση της συνέχειας.

5 Με γνώμονα τον κύκλο ζωής της επιχείρησής του/της, ο/η κάθε επιχειρηματίας έχει ουσιαστικά ερωτήματα και αναζητά βοήθεια για να λάβει τεκμηριωμένες απαντήσεις από τις τοπικές κοινωνίες (Γραφεία Επιχειρηματικότητας των Δήμων), τους οργανισμούς ή φορείς προώθησης επιχειρηματικότητας (Επιμελητήρια) και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια ή ινστιτούτα). Το TV Spot θα πρέπει να απεικονίζει αυτή τη διαδικασία και να προβάλει τις εναλλακτικές λύσεις επιχειρηματικής μεταβίβασης, τις προϋποθέσεις επιτυχίας και το ρόλο της πολιτείας και του κράτους στην πρόκληση των βιώσιμων επιχειρηματικών μεταβιβάσεων. Η επιχειρηματική μεταβίβαση προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής συνεργατικής σχέσης μεταξύ του παλαιού και του νέου. Η σχέση αυτή εξελίσσεται σε ζωντανό και συνεχώς τροποποιούμενο εργασιακό περιβάλλον που εξαρτάται από τη μεταφοράς της γνώσης από τον έμπειρο επιχειρηματία και τους παλαιότερους εργαζόμενους προς τον νέο διάδοχο και τους νέους εργαζόμενους. Οι αλλαγές πολλές φορές είναι μεγάλες και οι ψυχολογικοί κραδασμοί έντονοι. Στόχος του TV Spot να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας όχι μόνο για τις περιπτώσεις που η εταιρεία μεταβιβάζεται σε μέλη της οικογένειας αλλά και όταν πωλείται σε νέους ιδιοκτήτες. Κύριο μέλημα αποτελεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η κινητικότητα του γηράσκοντας ανθρώπινου δυναμικού της. Το TV Spot θα πρέπει να προβάλει το γεγονός ότι στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, σχεδόν κάθε δεκαετία αλλάζει το τεχνολογικό, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, δηλαδή το προφίλ των πελατών και την καταναλωτική τους συμπεριφορά, μια πραγματικότητα που θέτει ως αναγκαία συνθήκη την δια βίου μάθηση του επιχειρηματία αλλά και του διαδόχου. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι η υπάρχουσα επιχείρηση είναι το καλύτερο θερμοκήπιο για την ανάπτυξη των καινοτομιών και των νέων πρακτικών, αφού ήδη υπάρχουν πόροι με την μορφή εγκαταστάσεων, υποδομών, οικονομική οντότητα, ανθρώπινοι πόροι, αλλά πάνω από όλα ένα περιβάλλον στο οποίο ήδη υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία, και εφαρμόζεται συνεχώς η συνέργεια και η συνεργασία. Το έργο TOK-TOC με το TV Spot επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: Τον προβληματισμό για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων με εικόνες του 21 ου αιώνα που δείχνουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο χρόνο. Την ενίσχυση του «πυρήνα» των ανταγωνιστικών μικρών και πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και την επέκτασή του σε νέους διαπεριφερειακούς στόχους. Τη στενότερη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τους τοπικούς εταίρους που εμπλέκονται στην επιχειρηματική μεταβίβαση (Περιφέρειες, δήμους, τράπεζες, πανεπιστήμια, μέσα μαζικής ενημέρωσης). Με βάση τα παραπάνω, το Β.Ε.Α. ως Κύριος Εταίρος του έργου TOK-TOC (1242R4) απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε παραγωγούς φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την κατάθεση προτάσεων που θα περιγράφουν το διαφημιστικό τηλεοπτικό σποτ του εν λόγω έργου με σαφή αναφορά στην

6 προβολή του σε τουλάχιστον ένα τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα μας (ως παραγωγή διαμόρφωσης της κοινής γνώμης αλλά και ως παραγωγή κοινωνικού μηνύματος) διάρκειας 30 δευτερολέπτων αλλά και στα διεθνή ψηφιακά δίκτυα (web TV programmes) και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης (πχ YOUTUBE) διάρκειας 7,5 λεπτών. Το διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στo μέγιστο ποσό των ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το Β.Ε.Α. θα επιλέξει τη δημιουργικότερη Τεχνική Προσφορά (σενάριο, μουσική και υπότιτλοι στα Αγγλικά οι οποίοι θα πρέπει να αποδοθούν ξεχωριστά και στα Ελληνικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ρουμανικά και Γερμανικά) και τη συμφερότερη Οικονομική Προσφορά. Το διαφημιστικό σποτ θα προβάλλεται πριν από κάθε εκδήλωση των εταίρων του έργου, σε συνέδρια που αφορούν στο θέμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς πριν και κατά την κάθε συζήτηση προβολής του θέματος, στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τρεις προτάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο avi ή mpeg ή Quicktime). H διάρκεια του σποτ πρέπει να είναι έως 30 δευτερόλεπτα για τηλεοπτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 7,5 λεπτά για το YOUTUBE. Η τηλεοπτική μορφή του σποτ θα στηρίζεται στο ακόλουθο σενάριο (short story) με ηθοποιούς και θα έχει υπότιτλους στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρουμανικά και σε μορφή κοινωνικού μηνύματος για την Ελλάδα: «Νέοι άνθρωποι δημιουργούν εταιρεία, την τρέχουν, έρχεται η στιγμή της μεταβίβασης στην οικογένεια ή σε τρίτους ο προβληματισμός, οι επιλογές η λύση». ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα θα δηλώσουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το Β.Ε.Α. σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Β. Οι Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14 :00 στα γραφεία του Β.Ε.Α. στην Αθήνα: α. ηλεκτρονικά στο (στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα σταλούν με συστημένη επιστολή το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της πρότασης), β. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και θα λάβουν πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, γ. με courier στη ταχυδρομική διεύθυνση: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Ακαδημίας 18, Αθήνα

7 Γ. Το υλικό που θα περιέχεται στο φάκελο που θα υποβληθεί δεν θα επιστραφεί. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της καλλιτεχνικής εταιρείας παραγωγής είναι η ποιότητα, η καινοτομία, η ευρηματικότητα, η συνάφεια με τον σκοπό και το διακρατικό ύφος του έργου TOK-TOC (1242R4). Το TV Spot θα αναπτυχθεί με βάση το προαναφερθέν σενάριο και θα κριθεί για το κείμενο των υποτίτλων στα Αγγλικά, τα προβλεπόμενα πλάνα, την επιλογή του συνοδευτικού μουσικού background που θα πρέπει να είναι πρωτογενής ήχος, με χροιά και ύφος συναφή με το θέμα του έργου TOK-TOC στην ΕΕ. Ουσιαστικό κριτήριο επιλογής είναι η συμφερότερη και δημιουργικότερη προσφορά αλλά και η εμπειρία της συμμετέχουσας εταιρείας στην παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Η πρόταση θα απορριφθεί αν περιλαμβάνει σεξιστικά ή σοβινιστικά στοιχεία, ή αν προσβάλλει το κοινωνικό αίσθημα, ή αν η γλώσσα των υπότιτλων στην αγγλική γλώσσα έχει γραμματικά ή συντακτικά λάθη ή είναι ανεπαρκής. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Υποβολή προσφορών έως την 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 ακριβώς, σύμφωνα με τα κατωτέρω. 2. Στον φάκελο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνονται : Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία η προσφορά απευθύνεται («ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TOK-TOC Διεύθυνση Οικονομικού Β.Ε.Α.: κ. Μαρία Καββαδία Τηλ.: Η φράση: «Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στην ΕΕ για την δημιουργία του διαφημιστικού τηλεοπτικού σποτ του έργου TOK-TOC». 4. Ο φάκελος ή το ηλεκτρονικό μήνυμα κάθε προσφοράς θα πρέπει να φέρει την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης και σε ξεχωριστούς φακέλους την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά 5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

8 6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία και το προφίλ του καθώς και το βιογραφικό του/των συνεργατών του. 7. Σε περίπτωση εταιρείας ή ένωσης προσώπων, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. 8. Σε περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες, τα πλήρη στοιχεία και βιογραφικά των επί μέρους δημιουργών. 9. Στον φάκελο συμμετοχής πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι: Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος. Στην περίπτωση των περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 10. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φυσικού ή νομικού Προσώπου. 11. Δείγμα μιας τουλάχιστον προηγούμενης δουλειάς με αντίστοιχες απαιτήσεις. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο τελικός Ανάδοχος ως δημιουργός ή σε περίπτωση έργων συνεργασίας οι δημιουργοί ως ομάδα, με γραπτή δήλωσή του που θα φέρει το λογότυπο του αναδόχου, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του και τη σφραγίδα της εταιρείας παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στην κυριότητα του Β.Ε.Α. το περιουσιακό του δικαίωμα επί του διαφημιστικού σποτ, το οποίο θα αποτελεί στο εξής περιουσιακό στοιχείο του Β.Ε.Α. και των εταίρων του έργου TOK- TOC και θα μπορεί κατά την ελεύθερη βούλησή του να το διαθέτει / χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και δηλώνει, ότι δεν διατηρεί κανένα περιουσιακό δικαίωμα επ αυτού και δεν έχει καμία αξίωση κατά του Β.Ε.Α. και των διακρατικών Εταίρων του στο έργο TOK-TOC από αυτή την αιτία. Ειδικότερα το B.E.A. και οι εταίροι του έργου TOK-TOC θα μπορούν αζημίως να επαναχρησιμοποιούν το παραπάνω υλικό ή μέρος του, ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο κατά την ανέλεγκτο κρίση του. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει κατά την ελεύθερη κρίση του εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο με αντάλλαγμα ή χωρίς. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν στη Σύμβαση Ανάθεσης του έργου:

9 α. Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγματεύσεις με συντελεστές του Β.Ε.Α., που τυχόν ακολουθήσουν, δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του Β.Ε.Α. προς αυτούς από καμία αιτία. β. Η ανάθεση της δημιουργίας του διαφημιστικού τηλεοπτικού σποτ θα γίνει από τη Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών του B.E.A. και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου TOK-TOC, η οποία θα πλαισιωθεί από τη Σύμβουλο Επικοινωνίας του έργου ΤΟΚ-TOC. To B.E.A. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού διαφημιστικού τηλεοπτικού σποτ, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την τελική ανάθεση, ως παραπάνω αναφέρεται, και σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του έργου TOK-TOC, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους να αναθέσει απευθείας σε τρίτο την δημιουργία του διαφημιστικού τηλεοπτικού σποτ. Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς από το Β.Ε.Α. θα αναφέρει το όνομα του Αναδόχου, του δημιουργού/ών του σεναρίου, της μουσικής σύνθεσης και των ηθοποιών, στοιχεία τα οποία θα συνοδεύονται από τα λογότυπα του έργου και θα αναγράφονται στο TV Spot, στα σχετικά Δελτία Τύπου και στην ψηφιακή πύλη του έργου TOK-TOC. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί από τη Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΑ θα κληθεί/ούν εντός 3 εργάσιμων ημερών να υπογράψει/ουν τη Σύμβαση Ανάθεσης του έργου και να παραδώσει τα παραδοτέα ολοκληρωμένα εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Τα παραδοτέα θα σταλούν στους εταίρους του έργου για σχόλια και θα επιστραφούν στον Ανάδοχο για τυχόν διορθώσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές και να επιστρέψει στο ΒΕΑ τα τελικά παραδοτέα με υπότιτλους Αγγλικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ρουμανικά και Γερμανικά, ήτοι (α) το τηλεοπτικό σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων για προβολή σε τηλεοπτικά δίκτυα (έξι γλώσσες) της ΕΕ με καθορισμένη ώρα και ημέρα προβολής του σε ένα τουλάχιστο τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας στη χώρα μας, (β) το τηλεοπτικό σποτ μορφής κοινωνικού μηνύματος διάρκειας 30 δευτερολέπτων και η προβολή του με καθορισμένη ώρα και ημέρα σε ένα τουλάχιστον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, (γ) το τηλεοπτικό σποτ για τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης (πχ YOUTUBE) διάρκειας 7,5 λεπτών με ανάρτηση σε αυτά, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις κασέτες καταγραφής της προβολής των τελικών παραδοτέων στα παραπάνω μέσα εντός ενός (1) μηνός.

10 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος του επιλεγέντος έργου παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, το Β.Ε.Α. έχει το δικαίωμα να λύσει αυτήν μονομερώς και αζημίως. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή του ή και των συνεργατών του κατά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και το συμβόλαιο που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. που αφορούν στις συμβάσεις έργου και του Ν. 3905/2010 (άρθρα 21-33), η Απόφαση 14023/ΕΥΘΥ 521/2010 περί Διαχείρισης Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Οι συμβαλλόμενοι θα επιλύσουν συμβιβαστικά κάθε πρόβλημα σχετικό με την ερμηνεία του παρόντος, άλλως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΡΑΒΑΝΗΣ Β. ΛΙΑΜΕΤΗΣ

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβιβάστε την επιχείρηση σας μέσω του www.tok-toc.biz Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από το ΒΕΑ

Μεταβιβάστε την επιχείρηση σας μέσω του www.tok-toc.biz Πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα από το ΒΕΑ Το Επιμελητήριο των Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της επιχείρησής σας... διμηνιαιο δελτιο ΒιοΤΕχνικου ΕΠιΜΕληΤηριου ΑΘηνΑσ ΑκΑδηΜΙΑΣ 18, 10671 ΑθηνΑ www.acsmi.gr info@acsmi.gr ΙΟΥΛΙΟΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ»

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: «Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές» ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα