ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα , Πληροφορίες: Ε. Καψάλη Τηλέφωνο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 7298 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Έχοντας υπόψη Τη με αρ. ΥΑ 679/ (ΦΕΚ 826/Β/ ) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με τη διάταξη του άρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρ. 36 του Ν. 3848/2010 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και ιδίως των άρθρων 2 παρ.4, 23 και 25 παρ.9 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Την από 08/03/2013 Απόφαση της 2ης/2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ [24.600,00 ], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, , Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Οικονομικών Υπηρεσιών και Έρευνας, 2ος όροφος, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές ενώπιον των συμμετασχόντων. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ Σελίδα 1 από 5

2 Η υποβολή των προσφορών και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είτε αυτοπροσώπως είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 15/04/2013 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ κα Καψάλη Ευτυχία, στο τηλέφωνο , ώρες 9:00-15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 1. Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ο υ Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Κ ρ ι τ ή ρ ι ο Α ν ά θ ε σ η ς Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. 3. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ [24.600,00 ] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επίσης, οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 4. Δ ι κ α ί ω μ α Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 5. Τ ρ ό π ο ς Σ ύ ν τ α ξ η ς κ α ι Υ π ο β ο λ ή ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Ε ι δ ι κ ό ς Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς Κ ο ν δ υ λ ί ω ν Έ ρ ε υ ν α ς Ε Μ Π Σελίδα 2 από 5

3 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και στην περίπτωση νομικών προσώπων και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος» Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: /04/2013 AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 15/04/2013 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 6. Α ξ ι ο λ ό γ η σ η π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. 7. Ι σ χ ύ ς π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 8. Τ ι μ έ ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Ν ό μ ι σ μ α Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ε ι δ ι κ ό ς Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς Κ ο ν δ υ λ ί ω ν Έ ρ ε υ ν α ς Ε Μ Π Σελίδα 3 από 5

4 Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: i. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» ii. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών με ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» και ξεχωριστή μνεία του ποσού σε ( ) το οποίο της αναλογεί. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 9. Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η κ α τ ά ρ γ η σ η α π ο δ ο χ ή τ ω ν ό ρ ω ν Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α, είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Καθ. Ι.Ν. ΑΒΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ Ε ι δ ι κ ό ς Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς Κ ο ν δ υ λ ί ω ν Έ ρ ε υ ν α ς Ε Μ Π Σελίδα 4 από 5

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α I. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγορικές εταιρείες ή μεμονωμένοι δικηγόροι. 2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: Να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, όπως αποδεικνύεται από πτυχίο Proficiency ή από ακαδημαϊκό τίτλο που αποκτήθηκε σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Να έχει αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε διάφορες πτυχές του δημοσίου δικαίου, όπως ιδίως: το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το δημοσιονομικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο σε θέματα που αφορούν ανάληψη, ανάθεση και αμοιβή ερευνητικών προγραμμάτων, όπως αποδεικνύεται από παραστάσεις σε ανώτατα ελληνικά δικαστήρια ή και από σχετικές γνωμοδοτήσεις ή συμβουλευτικό έργο. 3. Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως την κάλυψη όλων των προϋποθέσεων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικώς αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων. Ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να κατέχει θέση πάγιας έμμισθης εντολής με τον δημόσιο τομέα. II. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Υ Το έργο συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, σε συνεργασία με τα τμήματα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. Ειδικότερα περιλαμβάνει: 1. Τον νομικό έλεγχο των εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ερευνών και των πρακτικών της Επιτροπής Ερευνών 2. Την παρουσία του αναδόχου σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και την άμεση ανταπόκρισή του ενώπιον της Επιτροπής σε πρόσθετα νομικά θέματα που τίθενται από την υπηρεσία. 3. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα που τίθενται από τις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και Προϊσταμένη Γραμματείας) σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του οργανισμού εντός προθεσμίας που θα ορίζεται κάθε φορά από τον ΕΛΚΕ. 4. Την παροχή γνωμών σχετικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθείται σε δικαστικές και εξώδικες διενέξεις του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται αυτοπρόσωπη καθημερινή συνεργασία διαθέσιμου δικηγόρου με τα όργανα και το προσωπικό του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. Ε ι δ ι κ ό ς Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς Κ ο ν δ υ λ ί ω ν Έ ρ ε υ ν α ς Ε Μ Π Σελίδα 5 από 5