Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών"

Transcript

1 Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανέπτυξε τον online κατάλογο αναφοράς των περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη µορφή που συµπεριλαµβάνονται στη Συλλογή της. > Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην ελληνική γλώσσα. > Η πρόσβαση είναι ελεύθερη Περιεχόµενα: 1. Στοιχεία καταλόγου 1.1 Πλήρης περιγραφή περιοδικού 2. Αναζήτηση περιοδικών 2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους 2.2. Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου 2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους 3. Συντοµογραφίες και τους κωδικοποιηµένου όρους 3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις 3.2 Συντοµογραφίες χωρών 3.3 Συντοµογραφίες γλωσσών Σελίδα - 1

2 1. Στοιχεία καταλόγου 1.1 Πλήρης περιγραφή περιοδικού Στην Αναζήτηση έντυπων περιοδικών µετά από κάθε αναζήτηση, εµφανίζεται αλφαβητικά ταξινοµηµένη λίστα αποτελεσµάτων των τίτλων των περιοδικών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης. Για κάθε τίτλο που επιλέγεται, ανοίγει ξεχωριστό (νέο) παράθυρο µε καρτέλα αναλυτικών στοιχείων περιοδικού. Η καρτέλα αυτή παρουσιάζει πρώτα τα βιβλιογραφικά στοιχεία του περιοδικού και στη συνέχεια τα στοιχεία διάθεσής του. Τίτλος Υπότιτλος Βιβλιογραφικά στοιχεία περιοδικού ISSN ISSN (International Standard Serial Number ) ISSN (online) Χώρα έκδοσης (σηµειώνεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO : English country names and code elements ) Γλώσσα κειµένου Προηγούµενος Τίτλος Εκδότης/ ιαθέτης Συλλογικό Όργανο Σηµειώσεις Είδος Περιοδικής Έκδοσης (σηµειώνεται σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages ) Στοιχεία διάθεσης περιοδικού Παράρτηµα βιβλιοθήκης (Αρχικός διαθέτης περιοδικού) Μορφή πληροφοριακού υποστρώµατος περιοδικού, Είδος διάθεσης περιοδικού Σηµείωση για τα στοιχεία κάλυψης : Αποτελούνται από ένα σύνολο πληροφοριών για τη σειρά των τευχών που διατίθενται [σειρά: διαδοχικά τεύχη]. i. "Από" αναγράφεται το πρώτο τεύχος που διατίθεται [µορφή: ΤΟΜΟΣ(ΤΕΥΧΟΣ), ΕΤΟΣ] (*) ii. iii. "Ως" αναγράφεται το τελευταίο τεύχος [µορφή: ΤΟΜΟΣ(ΤΕΥΧΟΣ), ΕΤΟΣ] (*) iv. v. "Κατάσταση" δηλώνεται η πληρότητα της σειράς. Όταν λείπουν ενδιάµεσα της σειράς τεύχη υπάρχει η ένδειξη "Ελλιπής" αν όχι "Πλήρης". Όταν η παραλαβή των τευχών του περιοδικού συνεχίζεται µέχρι σήµερα υπάρχει η ένδειξη "Ενεργή". Τέλος, µε το " - " δηλώνεται ότι διατίθενται µόνο το/τα τεύχος/η που καταγράφεται/ονται. Στις περιπτώσεις που για ένα περιοδικό η σειρά των τευχών διακόπτεται για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, εµφανίζονται πάνω από µία οµάδα πληροφοριών. Εµφανίζεται πρώτα η πιο πρόσφατη σειρά και στη συνέχεια οι παλαιότερες. Σελίδα - 2

3 2. Αναζήτηση Περιοδικών Το σύστηµα του Καταλόγου Περιοδικών Εκδόσεων δίνει τη δυνατότητα για αναζήτηση: µόνο στα περιοδικά που διατίθενται σε έντυπη µορφή. Αυτά ανήκουν µόνο στη συλλογή της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Π.Θ. (LIB_UTH). Ωστόσο, στα αναλυτικά στοιχεία αυτών - όταν εφαρµόζεται - εµφανίζονται πληροφορίες και δίνονται συνδέσεις (links) για άλλο συνοδευτικό ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Η αναζήτηση των περιοδικών µπορεί να λάβει χώρα µε τρεις (3) µεθόδους: 2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους 2.2 Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου 2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους 2.1 Αναζήτηση µε ελεύθερους όρους Η µέθοδος αυτή αναζήτησης προϋποθέτει την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον ενός όρου αναζήτησης στο/στα προσφερόµενα πλαίσια συµπλήρωσης. Κατά τη συλλογική αναζήτηση και την αναζήτηση των έντυπων περιοδικών δίνονται τρία (3) τέτοια πεδία, που αντιστοιχούν (κατ' επιλογή) για την αναζήτηση µε τίτλο ή (και) µε ISSN. Η αναζήτηση των ηλεκτρονικών περιοδικών λαµβάνει χώρα µόνο µε τίτλο. Πέρα από τα πλαίσια συµπλήρωσης όρων δίνεται η δυνατότητα για αναζήτηση µε "φίλτρο", δηλαδή ο/οι όρος/οι αναζητείται/ούνται µόνο σε περιοδικά µιας συγκεκριµένης οµάδας. Η οµαδοποίηση αυτή αφορά τα τοπικά σηµεία πρόσβασης (Κεντρική Βιβλιοθήκη & τα Παραρτήµατά της), στο οποία φυλάσσονται και διατίθενται στο κοινό. Η αναζήτηση µε ελεύθερους όρους λαµβάνει χώρα µε µηχανισµό Boolean λογικής, δηλαδή ο όρος ή η φράση που τίθεται για αναζήτηση συγκρίνεται µε τα σχετικά στοιχεία του καταλόγου και εµφανίζονται ως αποτελέσµατα τα περιοδικά που περιέχουν τον υποβαλλόµενο όρο ή φράση. Βλέπε σχετικές οδηγίες (στα αγγλικά) για την αναζήτηση µε Boolean αναζήτηση από: τη βιβλιοθήκη του University at Albany τη βιβλιοθήκη του University of Connecticut Libraries Προσοχή: όταν τίθενται πάνω από ένας όρος στο ίδιο πλαίσιο λαµβάνονται ως "φράση", δηλαδή αναζητούνται ως διαδοχικοί όροι και όχι ως µεµονωµένες λέξεις που σχετίζονται µε το Boolean συσχετισµό "AND" (βλ. παρακάτω), όπως συµβαίνει συνήθως σε µηχανές αναζήτησης Internet πηγών (π.χ. yahoo, google, κτλ.). Για τη διατύπωση µιας φράσης (διαδοχικοί όροι) δε χρειάζεται ειδική σήµανση (π.χ. " "). Όταν δίνεται η δυνατότητα για συµπλήρωση σε πάνω από ένα πλαίσιο είναι δυνατή η σύνταξη λογικής πρότασης ερωτήµατος και η σύγκριση γίνεται µε αυτήν την "πρόταση-ερώτηµα" και όχι µεµονωµένα µε τους όρους ή φράσεις. Οι όροι ή (και) οι φράσεις µπορούν να συσχετιστούν µε τρεις (3) λογικές σχέσεις: Σελίδα - 3

4 AND: όπου ο όρος ή (και) η φράση συσχετίζονται. Ο µηχανισµός αναζήτησης εµφανίζει µόνο όσα περιοδικά περιέχουν όλους αυτούς. OR: όπου οι όροι ή οι φράσεις δε συσχετίζονται απαραίτητα και τα αποτελέσµατα περιέχουν περιοδικά που περιέχουν τουλάχιστον έναν από αυτούς. NOT: όπου οι όροι ή οι φράσεις συσχετίζονται απαγορευτικά. Ο όρος/φράση ή η σχέση όρων/φράσεων µε AND ή OR αποτελούν το αντικείµενο αναζήτησης, ενώ ο/οι όρος/όροι που συσχετίζεται/ζονται µε τον/τους παραπάνω µε NOT δεν πρέπει να περιέχεται στα αποτελέσµατα. Περιορισµοί - Παρατηρήσεις: Οι όροι πρέπει να αναγράφονται µε ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ (ελληνικούς ή αγγλικούς) χαρακτήρες χωρίς τόνους. Όταν αναζητείται τίτλος περιοδικού που περιέχει το χαρακτήρα "&" ή "+", χρειάζεται να αντικατασταθεί µε τη λέξη "AND" ή "ΚΑΙ". Όταν η αναζήτηση γίνεται σε τίτλο, ο/οι όρος/οι αναζητείται/ούνται ταυτόχρονα στον τίτλο και τον υπότιτλο του περιοδικού. Το ISSN αναγράφεται µε την διαχωριστική παυλα "-" (π.χ ) 2.2 Αναζήτηση µε αρχικό χαρακτήρα τίτλου Με αυτήν τη µέθοδο εµφανίζονται περιοδικά σύµφωνα µε τον πρώτο χαρακτήρα του τίτλου του περιοδικού. Έτσι, επιλέγοντας ένα λήµµα-χαρακτήρα από την λίστα επιλογής που προσφέρεται, εµφανίζεται αλφαβητικά ταξινοµηµένη λίστα των τίτλων που έχουν ως πρώτο χαρακτήρα τον επιλεγόµενο. Προσοχή: τα άρθρα, όπως για παράδειγµα το "THE", και το "O" δε λαµβάνονται υπόψη. 2.3 Αναζήτηση στους τίτλους περιοδικών σύµφωνα µε τη διάθεσή τους Στην αναζήτηση των έντυπων περιοδικών δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι τίτλοι σύµφωνα µε τη διάθεσή τους. Συγκεκριµένα για τα έντυπα περιοδικά είναι δυνατή η εµφάνιση πλήρους αλφαβητικής λίστας των περιοδικών µόνο συγκεκριµένου σηµείου πρόσβασης, στο οποία φυλάσσονται και διατίθενται στο κοινό (π.χ. Κεντρική Βιβλιοθήκη). Σελίδα - 4

5 3. Συντοµογραφίες - Κωδικοποιηµένοι όροι Ορισµένα στοιχεία του Καταλόγου αποτελούν συντοµογραφίες και κωδικοποιηµένους όρους/φράσεις. Οι λόγοι που επέβαλαν τη χρήση τους είναι: µείωση του χρόνου παρατήρησης-παραµονής του χρήστη σε περιφερειακά πληροφοριακά στοιχεία των περιοδικών, µε απώτερη επιδίωξη τη µείωση του χρόνου από την αναζήτηση στην ανάκτηση του/των ζητούµενων περιοδικών οικονοµία χώρου στην αρχιτεκτονική του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (web interface) του Καταλόγου Αναλυτικά: 3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις Μπορείτε να βρείτε για κάθε συντοµογραφία και κωδικοποιηµένο όρο την Ονοµασία - την Επεξήγηση του, αλλά και σε ποιο Είδος στοιχείου εµφανίζεται στον κατάλογο. 3.2 Συντοµογραφίες χωρών (ISO ) Βλέπε επίσης πληροφορίες για ISO : English country names and code elements από το website του International Standard Organization 3.3 Συντοµογραφίες γλωσσών (ISO 639-2) Βλέπε επίσης πλήρης λίστα του ISO 639-2: Codes for the Representation of Names of Languages από ιστοσελίδα του Library of Congress 3.1 Συντοµογραφίες - κωδικοποιηµένοι όροι/φράσεις - Συντοµογραφία / Κωδικοποιηµένος όρος Ονοµασία / Επεξήγηση ιατίθενται µόνο ένα ή δύο τεύχη, που αναφέρονται στα υπόλοιπα στοιχεία κάλυψης Στοιχείο Καταλόγου Apr. Απρίλιος Dec. εκέµβριος ed. Εκδοση I_R_P Jan. Janv. Juin LIB_UTH Nov. Oct. Okt. Εκδότης ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο (Internet resource publisher) Ιανουάριος Ιανουάριος Ιούνιος Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης Νοέµβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Αρχικός και Τελικός ιαθέτης Αρχικός και Τελικός ιαθέτης Sept. Σεπτέµβριος sup. παράρτηµα περιοδικού Σελίδα - 5

6 Συντοµογραφία / Κωδικοποιηµένος όρος ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Απρ. Αύγ. Ονοµασία / Επεξήγηση υνατότητα άµεση πρόσβασης στο πλήρες κείµενο των άρθρων του περιοδικού ή σε πληροφορίες για το περιοδικό (π.χ. περιεχόµενα) µέσω ιαδικτύου Internet Απρίλιος Αύγουστος Στοιχείο Καταλόγου Είδος πρόσβασης στο περιοδικό ΒΙΟΧ Παράρτηµα Τµήµατος Βιοχηµείας-Βιοτεχνολογίας Παράρτηµα Βιβλιοθήκης ΓΕΩΠ Παράρτηµα Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών Παράρτηµα Βιβλιοθήκης εκ. ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Ελλιπής Ενεργή ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Ιαν. εκέµβριος Εκδότης ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο (Internet resource publisher) Λείπουν τεύχη από τη σειρά του περιοδικού Η παραλαβή των τευχών του περιοδικού συνεχίζεται µέχρι σήµερα Το περιοδικό διατίθεται σε έντυπη µορφή Το περιοδικό ή πληροφοριακό υλικό γι'αυτό διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή Ιανουάριος Αρχικός και Τελικός ιαθέτης Μορφή πληροφοριακού υποστρώµατος περιοδικού Μορφή πληροφοριακού υποστρώµατος περιοδικού ΙΑΤΡΙΚΗ Παράρτηµα Τµήµατος Ιατρικής Παράρτηµα Βιβλιοθήκης Ιούλ. Ιούν. Ιούλιος Ιούνιος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ιάθεση µόνο καταλόγου περιεχοµένων Είδος διάθεσης περιοδικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ιάθεση µόνο καταλόγου περιεχοµένων µε περιλήψεις άρθρων Είδος διάθεσης περιοδικού ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Παράρτηµα Βιβλιοθήκης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (κλειστή συλλογή) ιάθεση µετά από αίτηση στο αρµόδιο προσωπικό Παράρτηµα Βιβλιοθήκης ΚΤΗΝΙΑΤΡ Παράρτηµα Τµήµατος Κτηνιατρικής Παράρτηµα Βιβλιοθήκης ΛΚΚΜ Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή Παράρτηµα Βιβλιοθήκης Μάρτ. Νοέµ. Οκτ. περ. Μάρτιος Νοέµβριος Οκτώβριος περίοδος ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ιάθεση πλήρους κειµένου Είδος διάθεσης περιοδικού Πλήρης Η σειρά των τευχών του περιοδικού είναι πλήρης - δε λείπει κανένα. Σεπτ. Σεπτέµβριος τ. Τόµος τεύχ. Τεύχος ΤΕΦΑΑ Παράρτηµα Τ.Ε.Φ.Α.Α Παράρτηµα Βιβλιοθήκης Φεβρ. Φεβρουάριος Σελίδα - 6

7 3.2 Συντοµογραφίες Χωρών Συντοµογραφία Χώρα (Αγγλικά) Χώρα (Ελληνικά) AT Austria Αυστρία AU Australia Αυστραλία BE Belgium Βέλγιο CA Canada Καναδάς CH Switzerland Ελβετία CY Cyprus Κύπρος DE Germany Γερµανία DK Denmark ανία ES Spain Ισπανία FR France Γαλλία GB United Kingdom Ηνωµένο Βασίλειο GR Greece Ελλάδα HK Hong Kong Χόγκ Κόγκ IE Ireland Ιρλανδία IN India Ινδία IT Italy Ιταλία JP Japan Ιαπωνία LU Luxembourg Λουξεµβούργο MA Morocco Μαρόκο MT Malta Μάλτα MX Mexico Μεξικό NL Netherlands Κάτω χώρες NO Norway Νορβηγία NZ New Zealand Νέα Ζηλανδία PL Poland Πολωνία PT Portugal Πορτογαλία RO Romania Ρουµανία SE Sweden Σουηδία TH Thailand Ταϊλάνδη TW Taiwan, Province οf China Ταϊβάν, Επαρχία της Κίνας US United States Ηνωµένες πολιτείες YU Yugoslavia Γιουγκοσλαβία Σελίδα - 7

8 3.3 Συντοµογραφίες Γλωσσών Συντοµογραφία Γλώσσα (Αγγλικά) Γλώσσα (Ελληνικά) chi Chinese Κινέζικα dut Dutch Ολλανδικά eng English Αγγλικά fre French Γαλλικά ger German Γερµανικά gre Greek Ελληνικά ita Italian Ιταλικά jpn Japanese Ιαπωνικά mul Multiple languages Πολλαπλές γλώσσες por Portuguese Πορτογαλικά spa Spanish Ισπανικά Σελίδα - 8

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα

Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα Εγχειρίδιο MARC 21 Βιβλιογραφικά δεδομένα Μετάφραση και προσαρμογή για την υποστήριξη της καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλίκη Τσουκαλά και Παρασκευή Κοντού Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό)

ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ ιεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) εύτερη έκδοση, Οττάβα 2000 ΑΘΗΝΑ 2002 ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ (Γενικό) εύτερη έκδοση Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 1: Κατάλογος Κωδικών Τεύχος Α Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2008 (27.02) 5660/08 CRIMORG 18 ENFOPOL 21 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Προεδρίας τις αντιπροσωπίες Σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 157 ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φίλιππος Κολοβός, Στέλλα Παπαργύρη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα