Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)"

Transcript

1 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: Λάρισα Τηλ: , Fax: Λάρισα, Α.Π.: 3090 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ MHXANHMATΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β, του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

2 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ), με την οποία το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ και ο ΕΛΟΓΑΚ συγχωνεύτηκαν σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). 3. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989(ΦΕΚ 102Α / ) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 4. Την με αριθμ. 15β απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΝΡΟΞ3Μ-Α7Ψ) της 48 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/ (ΦΕΚ 2889Β / ) ΚΥΑ και την Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 6. Την αριθμ. 3077/42630/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Προέδρου ΔΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/ ). 7. Την αριθμ. 3078/42635/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/ ). 8. Την αριθμ. 3079/42636/ Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 270/ ). 9. Τις αριθμ. 2 και 5 αποφάσεις της 59 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί προσωρινής επιβεβαίωσης αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, με την προηγούμενη σύνθεσή του και ανάθεση σε στελέχη του Οργανισμού

3 της κίνησης των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς (AΔΑ ΩΑΞ9ΟΞ3Μ-8ΣΦ, Ω54ΝΟΞ3Μ-Ο5Χ). 10. Την αριθμ. 2795/ απόφαση (ΦΕΚ Β' 3647/ ) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το έτος Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160, ΜΕΡΟΣ Β'-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 12. Την αριθμ. 6 απόφαση της 18 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί καθορισμού ορίων χρηματικών εντολών, επιταγών και λοιπών παραστατικών και σχετικής εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (AΔΑ ΒΛ4ΨΟΞ3Μ-ΣΦΡ). 13. Την αριθμ /6./5938/ (ΑΔΑ ΒΙΨΨΛ-Β2Ι) απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 14. Την αριθμ. 28 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΨΗΟΞ3Μ-ΟΥΓ) της 31 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών με ίδια μέσα της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 15. Τον Κωδικό ΣΑ: Ε1828/ (ΑΔΑ ΒΜ3ΨΦ-01Σ) Ένταξη του προϋπολογισμού της ανωτέρω Πράξης. 16. Την αριθμ. 27 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΥ1ΟΞ3Μ-Κ29) της 39ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης του ΑγροΕΤΑΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΛ Υπεύθυνη Πράξης Δρ Ευαγγελία Βαβουλίδου), για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα από 150 επιστήμονες. 17. Την αριθμ. 15 απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης της 49ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή της επιχορήγησης ( ,00 ευρώ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 18. Την αριθμ. 12 απόφαση της 53 ης / (ΑΔΑ 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ)

4 Συνεδρίασης του ΔΣ περί εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τις προμήθειες αναλωσίμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού προϋπολογιζόμενης αξίας έως του ποσού ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την κάθε ομάδα ειδών ανά CPV (Χρήση Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων), από τα 11 εμπλεκόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 919/131869/ Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΦΕΚ 2889Β / ), για το έτος 2015, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της Πράξης Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 19. Την υπ αριθμ.582/ (ΑΔΑ ΩΑΘΥΟΞ3Μ-Τ0Χ) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μέχρι του ποσού των , 00 ευρώ και παραλαβών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών για το έτος Τον αριθμ. 471/ σχετικό οδηγό για τις ανωτέρω προμήθειες. 21. Τα με αριθμ. πρωτ. 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062/ αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3373/125, 3665/193, 3378/124, 3129/17, 3533/223, 3505/ /99, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ). 22. Το από Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και έργων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας, με το οποίο προτείνεται η προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού & ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ. 23. Την με αριθμ. πρωτ. 4640/ με ΑΑ:1079, ΑΔΑ:7ΠΓ2ΟΞ3Μ-ΙΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθειες μικροεξοπλισμού λογισμικών ΚΛΟ (ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΔΕ προγράμματος αγροετακ. 24. Την με αρθμ. Πρωτ 3089/ με ΑΔΑ:Ω10ΙΟΞ3Μ-Β6Μ, απόφαση του

5 Διευθυντή του Ινστιτούτου για τη διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού & ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων εργαστηριακού εξοπλισμού & ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3373/125, 3665/193, 3378/124, 3129/17, 3533/223, 3505/ /99, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις δύο (2) ομάδες, είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω δύο (2) ομάδες ειδών: 1. Γεωργικά μηχανήματα (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1631,1640, 3019, 3144) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 4.025,00 ήτοι: 3.272,36 πλέον 23% ΦΠΑ 752,64. (κωδικός 64). 2. Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 3021, 3023, 3115, 3234, 3257, 3800, 3843, 3811, 3851,3865, 3971, 4212, 4292, 4810) με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: ,00 ήτοι: ,51 πλέον 23% ΦΠΑ 3.040,49 (κωδικός 64). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,00 Ευρώ, ήτοι: ,87 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% 3.793,13 Ευρώ. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των ειδών των παραπάνω ομάδων είναι οι εξής: Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : Α/Α CPV 4 χαρ. Ομάδα 1 (Γεωργικά μηχανήματα) CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Xορτοκοπτικό-θεριστικό μηχάνημα με μπάρα κοπής. Βενζινοκίνητο. Πλάτος εργασίας: Προϋπολογισθεί σα δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% / ,00

6 τουλάχιστον 0,90 μέτρα Ψεκαστικό μηχάνημα με ανέμη και λάστιχο 50μ. Ενισχυμένο πλαίσιο γαλβανισμένο εν θερμώ. Φίλτρο ψεκαστικού υγρού με υψηλής πυκνότητας Inox σίτα για την αποφυγή βουλωμάτων στα μπέκ. Αντλία εμβολοφόρα πιέσεως 50λιτρα/λεπτο. Μέγιστη πίεση 20bar. Βαρέλι διάφανο 500 λίτρων. Άξονας μετάδοσης κίνησης, αναδευτήρας / , Ράμπα ψεκασμού μηχανικά ανοιγόμενη 10m με 20 μπέκ γαλβανισμένη εν θερμώ. Μπέκ ράμπας ψεκασμού αντισταλακτικά τύπου ομπρέλλας / , Μπαταρίες (γεωργικών μηχανημάτων)με τους αντίστοιχους πόλους. Ισχύς 100Αh. Εγγύηση άνω των 2 χρόνων / / ,00 200, Υποπόδια γραφείου / / /193 25,00 25,00 25,00 Ομάδα 2 (Εργαστηριακός εξοπλισμός και Ηλεκτρονικοί υπολογιστές) Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα : Α/Α CPV 4 χαρ CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα ΚΥΠΕ Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ελάχιστα Τεχνικά χαρακτηριστικά: επεξεργαστής ι-5, 3.2 GH, εσωτερικός σκληρός δίσκος 3Τ, κάρτα γραφικών 2 GB, Oδηγός DVD-RW 24x, Κάρτα μνήμης 4 GB DDR MHz, τροφοδοτικό 450 watt, κουτί 450 watt με εξοδους usb usb 3, οπτικό ποντίκι USB, πληκτρολόγιο wireless USB Προϋπολογισθείσ α δαπάνη ανά είδος σε Ευρώ με ΦΠΑ 23% / , Υπολογιστής γραφείου - Desktop Eπεξεργαστή (CPU) > 2.0 GHz, Τουλάχιστον 4 GB RAM, Οθόνη υπολογιστή 19, Σκληρό δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 1 ΤΒ, Ενσύρματο πληκτρολόγιο, /99 500,00 Λειτουργικό: Windows bit Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Προδιαγραφές Η/Υ : Κουτί Midi-Tower Τροφοδοτικό: 500w Motherboard κατάλληλη για επεξεργαστή i με ενσωματωμένο audio chipεπεξεργαστής: Intel Core i στα 3.20 GHz με cache μνήμη 6MB Μνήμη: 8GB DDR3 Κάρτα Γραφικών: NVIDIA GeForce GT 705 με 1GB μνήμη Σκληρός Δίσκος: 1 TB rpm Οπτική μονάδα: DVD±R/RW Ποντίκι: ενσύρματο, οπτικό Πληκτρολόγιο: Ναι Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8.1 (64bit) / / ,00 650, Κεντρική μονάδα επιτραπέζιου Η/Υ / ,00

7 1-Κουτί: Εξοπλισμένο με 3 ανεμιστήρες (2 x 120 front/1 x 120 rear) και ενσωματωμένα φίλτρα (front/bottom) αφαιρούμενα Να υπάρχει χώρος για να τοποθετηθούν ακόμα 6 ανεμιστήρες. Να μπορεί να δεχθεί κάρτες γραφικών μήκους έως και 316mm και να διαθέτει υποδοχές για εγκατάσταση 4 οπτικών συσκευών και 6 σκληρών δίσκων και 6 SSD Εγκατάσταση να είναι tool-free Οι υποδοχές των σκληρών δίσκων να υποστηρίζουν και 2.5" drives για να μην χρειάζεται να αγοραστούν ξεχωριστά adapters για την εγκατάσταση SSDs Να είναι εξοπλισμένο με: - 4 x 5.25 drive bays - 6 x 3.5 hard drive bays με συμβατότητα x expansion slots - Μπροστινό I/O panel που αποτελείται από: - Δύο θύρες USB 3.0 connectors -3.5 υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου - Κουμπιά Power και reset - Υποστηρίζει κάρτες με μήκος έως και 316mm - έχει τρεις για 120mm/120mm ανεμιστήρες επάνω Τύπος motherboard: ATX / M-ATX Υλικό κατασκευής: Ατσάλι Μήκος: 52 cm Πλάτος: 20.6 cm Ύψος: 50.3 cm Εξωτερικές θέσεις 5,25": 4xΕξωτερικές Θέσεις 5,25" Εσωτερικές θέσεις 3,5": 6xΕσωτ. Θέσεις 3,5" PCI Expansion Slots: 8 Υποδοχές μπροστινού panel Θύρες: 2xUSB 3.0 / IEEE 1394 (Firewire) / Ακουστικά/Ηχεία / Μικρόφωνο Μπροστινοί ανεμιστήρες: 2x120 mm Πίσω ανεμιστήρες: 1x120/140 mm Πλαϊνοί ανεμιστήρες: 2x120/140 mm Επάνω ανεμιστήρες: 2x120/140 mm Κάτω ανεμιστήρες: 1x120/140 mm Μεσαίοι ανεμιστήρες: 2x120 mm 2-Τροφοδοτικό: Να έχει ενεργό power factor correction (Active PFC) για να εξασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη παροχή ισχύος Να έχει Αθόρυβο ανεμιστήρα αυτορυθμιζόμενο διαμέτρου 140mm που να εξασφαλίζει την σωστή θερμοκρασία λειτουργίας του τροφοδοτικού Αποδοτικότητα που να αγγίζει το 85% Να είναι τεχνολογίας Modular που να επιτρέπει να συνδέσεις μόνο τα καλώδια που χρειάζεσαι για τις συσκευές σου, συντηρώντας το εσωτερικό του υπολογιστή σου τακτοποιημένο για ακόμη καλύτερο αερισμό του. Να ενσωματώνει σειρά από δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν την απροβλημάτιστη λειτουργία του συστήματός σου με προστασία από: - βραχυκυκλώματα (Short Circuit Protection/Over current) - υπερτάσεις (Over Voltage Protection/ Over Power Protection) και

8 - πτώσεις της τάσης (Under Voltage Protection) του δικτύου σου Να περιλαμβάνει τα εξής καλώδια: - Main Connector (20+4pin) x1 - PCI-E (6pin) x2 - SATA x5 - Molex Connectors (4pin) x4 - Floppy (Y-Cable) x1 Τύπος: ATX12V Παρεχόμενη Ισχύς: 600 W DC Output +3,3V25 A DC Output +5V25 A DC Output +12V146 A Efficiency: 85% Voltage: V Connectors (Καλώδια): Main connector (20+4 Pin)1 PCI-E (6 Pin)2 SATA3 Molex Connectors (4 Pin)4 Floppy (Y-cable)1 Αποσπώμενα Καλώδια: Ναι Προστασία Over Current Protection / Over Power Protection / Short Circuit Protection / Προστασία Υπέρτασης / Προστασία Υπερθέρμανσης / Προστασία Υπερφόρτωσης /Προστασία Υπότασης 3-Επεξεργαστής (CPU): Χρήση: Desktop Socket: 1150 Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή: 4 Ταχύτητα Επεξεργαστή: 4.00 GHz Cache: 8 MB Cooling Device: Ναι Αρχιτεκτονική: 22 nm 64 Bit: Ναι Συσκευασία: Box Processor Graphics Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών: Ναι Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: HD 4600 Base Frequency: 350 MHz Maximum Frequency: 1250 MHz Number of Supported Displays: 3 - Unlocked για μεγαλύτερες overclocking δυνατότητες - Hyper Threading για 8 αναγνωρίσιμους πυρήνες Να μπορούν να επεξεργαστούν ένα HD Video σε μόλις 12 δευτερόλεπτα. 4-Ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης επεξεργαστή: Πλήρως αυτόνομο, με προ-τοποθετημένο υγρό και δύο ανεμιστήρες σε διαστάσεις 120mm Υλικό χαμηλής διαπερατότητας της βάσης του εγγυάται ελάχιστη εξάτμιση του υγρού του, για να εγγυηθεί χρόνια χρήσης σε έναν επεξεργαστή που δεν "ιδρώνει". Τύπος Ψύξης: Υδρόψυξη Socket1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο / Χαλκός Ανεμιστήρας Maximum RPM: 1700 rpm Maximum Επίπεδο Θορύβου: 30.0 db 5-Μητρική πλακέτα (Motherboard): Είναι συμβατή τόσο με κάρτες γραφικών NVIDIA όσο και AMD ενώ επιτρέπει την

9 διάταξη 2-way SLI ή 4-way Crossfire για γραφικά που δεν υπάρχουν. Εξασφαλίζει φυσιολογικές θερμοκρασίες λειτουργίας χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της που της δίνει τη δυνατότητα να δεχθεί προηγμένα συστήματα ψύξης του επεξεργαστή. Διαθέτει 4 θέσεις για μνήμες DDR3 Dual channel και θύρες D-Sub, DVI, Display port & HDMI για λειτουργία της ενσωματωμένης κάρτας γραφικών των επεξεργαστών Intel Core i3/i5/i μ επίχρυση βάση CPU - Υποστήριξη πολλαπλών GPU - HDMI 1.4, DVI, D-SUB - USB & LAN με προστασία ESD - GIGABYTE Ultra Durable τεχνολογία - 2x copper PCB design - APP Center including EasyTune and Cloud Station utilities - Durable Black Solid caps Τύπος Motherboard: ATX Επεξεργαστής Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Intel Τεχνολογία Επεξεργαστή: Core i3 / Core i5 / Core i7 / Intel Celeron / Intel Pentium / Pentium Socket1150 Μνήμη Memory Slots: 4 Τύπος Μνήμης: DDR3 Μέγεθος Μνήμης: 32 GB Ταχύτητα Μνήμης: 1333 MHz / 1600 MHz / 1800 MHz / 1866 MHz / 2000 MHz / 2133 MHz / 2400 MHz / 2500 MHz / 2600 MHz / 2666 MHz / 2800 MHz / 2933 MHz / 3000 MHz / 3100 MHz / 3200 MHz / 3300 MHz Συνδέσεις Αποθηκευτικών Μέσων SATA II: Όχι SATA III: 6xSATA III Υποστήριξη Raid: Ναι Τύπος Raid: 0 / 1 / 10 / 5 Συνδέσεις PCI - Express x 163xPCI - Express x 16 PCI Express: 1x1xPCI Express 1x PCI: 2xPCI USB 2.0: 4xUSB 2.0 USB 3.0: 4xUSB 3.0 Expansion Slots: 1x Sata Express Connector Γραφικά Display Outputs: 1x DVI / 1x Display Port / 1x HDMI / 1x VGA Multi Graphics: Crossfire X / SLI / Όχι Ήχος Κανάλια Ήχου: 7.1 Θύρες Ήχου: Ναι Δίκτυο RJ45 LAN ports1 Μέγιστη ταχύτητα Δικτύου: 10/100/1000 Lan Chipset: Gigabit Lan 6-Μνήμη RAM: Εγγύηση εφ' όρου ζωής Dual Channel kit Τύπος Μνήμης: DDR3 Μέγεθος Μνήμης: 8 GB Bandwidth: PC

10 Ταχύτητα Μνήμης: 1600 MHz Αριθμός Dimm: 2 x 4 GB Timings: Channel: Dual Voltage: 1.50 V 7-Κάρτα γραφικών: Chipset Chipset: ΑMD Engine Clock: 1050 MHz Direct X υποστήριξη: Direct X 10 / Direct X 11 Μνήμη Memory Interface: 128 bit Μέγεθος Μνήμης: 2 GB Ταχύτητα Μνήμης: 1250 MHz / 1650 MHz Τύπος Μνήμης: GDDR5 Multi Graphics Multi Graphics: Crossfire X Έξοδοι Έξοδοι: 1x DVI / 1x Display Port / 1x HDMI Avivo ready HDCP υποστήριξη HDTV ready: Ναι RAMDAC400 MHz Σύνδεση: PCI Express 3.0 x16 8-Σκληρός δίσκος εσωτερικός: Μεγάλη ανθεκτικότητα (Shock Resistance 1000G) - Μεγάλη διάρκεια ζωής που αγγίζει τις ώρες λειτουργίας (MTBF) - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγόμενης θερμότητας Εντελώς αθόρυβη λειτουργία Υποστήριξη TRIM Μέγεθος: 2.5" Χωρητικότητα: 240 GB Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης: 540 MB/Sec Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής: 525 MB/Sec IOPS Read: IOPS Write: Σύνδεση: SATA III 9-DVD-RW: Χρήση: Desktop Χρώμα: Μαύρο Σύνδεση: SATA Ταχύτητα Ανάγνωσης CD: 48x Ταχύτητα Εγγραφής CD: 48x Ταχύτητα Ανάγνωσης DVD: 16x Ταχύτητα Εγγραφής DVD-R: 24x Ταχύτητα Εγγραφής DVD+R: 24x Ταχύτητα Επανεγγραφής CD: 24x Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD-R: 6x Ταχύτητα Επανεγγραφής DVD+R: 8x Μέσος Χρόνος Αναζήτησης CD: 150 ms Μέσος Χρόνος Αναζήτησης DVD: 160 ms 10-Ανεμιστήρας: Λειτουργία στις 1200rpm, ροή αέρα 38,4 CFM επίπεδα θορύβου του να μην ξεπερνούν τα 17,5dΒ-A Εξοπλισμένος με 3 pin για σύνδεση με την μητρική με σκοπό το RPM monitoring Μέγεθος ανεμιστήρα: 120 mm Χρώμα: Μαύρο Συσκευασία: Box Maximum RPM: 1200 rpm (±10%) Maximum Επίπεδο Θορύβου: 17.6 db Bearing Type: Sleeve Power Connector:3-pin

11 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές /17 700,00 Εκτυπωτές λέιζερ /17 300,00 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4 Εξωτερικούς δίσκους 4 TB 3,5 ιντσών USB Εξωτερικούς δίσκους 4 TB 2,5 ιντσών USB 3.0 Οθόνη για επιτραπέζιο Η/Υ HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD. Full HD 16:9 μέγεθος 27 ίντσες Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED. Μέγεθος οθόνης: 27 ίντσες. Λόγος διαστάσεων: 16:9. Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz Φωτεινότητα: 250 cd/m². Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000: / , / , Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 24 ιντσών LED full HD, Αντίθεση :1, HDMI, VGA, DVI-D, USB D-SUB Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές-labtop a)tablet 10 Iιντσών 1280*800 HDD 32 GB, GPS, DUAL CAMERA, 3G, Wi-Fi, microsd, microusb -2TMX b) laptop 15,6 ιντσών, σκληρός δίσκος 750 GB, Επεξεργαστής Intel-core I5, καρτα μνήμης 4 GB, ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ελληνικά -1TMX Φορητός επιτραπέζιος μικροϋπολογιστής (labtop). Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Intel Core i5-5200u Χωρητικότητα Δίσκων: 1 TB Μέγεθος Μνήμης. RAM: εως 6 GB μέγεθος Οθόνης: 15.6'' Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8.1 (64bit) Chipset Κάρτας Γραφικών: NVIDIA GeForce 820Μ ή παραπλήσια, Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 2GB / , / , / , Τύπος οθόνης: LCD LED Widescreen Full HD. Διαγώνιος: 21.5''. Κόκκος: x mm. Μεγ. Ανάλυση: 1920 x 1080 pixels. Χρόνος απόκρισης: 8 ms. Φωτεινότητα: 250 cd / m2. Χρώματα οθόνης: 16.7 millions Υποδοχή σύνδεσης : D-Sub 15-pin (Analog), 2 x HDMIMHL, DP, 3 x USB 3.0 (1 x upstream, 2 x downstream) Εγγύηση: 3 ΧΡΟΝΙΑ Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 2 x 5 Watt Speakers, Full HD Webcam (2.0 mega-pixel), Dual digital microphone (Omnidirectional) / / ,00 250, Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής Laser + Scanner) Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό Φαξ: Ναι Μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως σελίδες Συνδεσιμότητα: 1xUSB 2.0 WiFi Γλώσσα: PCL5 / PCL6 / PCLm / PDF Smartphone/tablet applications: Airprint / Eprint / ,00

12 & Τύπος Εκτύπωσης: Μονόχρωμη Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: έως 25 σελ/λεπτό Ανάλυση Εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi Ζουμ 25% - 400% Αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης: Όχι Ανάλυση Σαρωτή: έως 1200 x 1200 dpi Τύπος Σαρωτή: Επίπεδος Σάρωση σε No Dispay / Scan to / Scan to network folder Scan file format: Jpeg / PDF / PNG Ζουμ25% - 400% Μνήμη Φαξ: έως 400 σελίδες Card Reader: Όχι LCD Οθόνη: Ναι Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη Εκτύπωση σε CD/DVD: Όχι Τροφοδοσία Χαρτιού: 250 φύλλα Μέγ. Μέγεθος Χαρτιού: A4 Ελάχιστο βάρος χαρτιού: 60 gr Μέγιστο Βάρος Χαρτιού: 163 gr Αυτόματος Τροφοδότης: έως 35 φύλλα Μήκος: cm Πλάτος: cm Ύψος: cm Βάρος: 11.1 kg Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα: 1 TB Μέγεθος: 2.5" Σύνδεση: USB 3.0 Max Ρυθμός Μεταφοράς USB: 5 Gbit/sec Χρώμα: Μαύρο Διαμόρφωση NTFS Συμβατός με τις εκδόσεις των Windows 8 / 7 / Vista και Windows XP 1.Εκτυπωτης Color Laser Jet A4, ποιοτητα έγχρωμης εκτύπωσης 600*600 dpi 2. Εκτυπωτης Inkjet A3, ποιοτητα έγχρωμης εκτύπωσης 9600*2400 dpi 3. Scanner A3, ποιοτητα ανάλυσης 600*1200 dpi, βάθος χρώματος 48 bit Ασύρματα Πληκτρολόγιο & ποντίκι Χρήση: Desktop Διάταξη Πλήκτρων: Ελληνικά Media Center πλήκτρα: Ναι Audio Control: Ναι Ρυθμιζόμενο ύψος: ΝΑΙ Δείκτης της καταστασης της μπαταρίας: Ναι Τύπος Μπαταρίας2 x AA / 2 x AAA Ασύρματη σύνδεση 2,4 GHz να προσφέρει σταθερή και ασφαλή λειτουργία σε απόσταση έως και 5 μέτρα. Να διαθέτει Hot Keys για άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής και πολυμέσων. Πλήκτρα για άνετη πρόσβαση και χρήση βασικών λειτουργειών όπως ρύθμιση ήχου και αριθμομηχανή. Δυνατότητα ανίχνευσης dpi Ο πομποδέκτης να κουμπώνει στο κάτω μέρος του ποντικιού για δική σου διευκόλυνση /187 90,00 3TMX 3533/ , /187 11,00

13 Αδιάλειπτο τροφοδοτικό ρεύματος με μπαταρία UPS για προστασία για τον υπολογιστή από αυξομειώσεις τάσης, συσκοτίσεις και κεραυνούς. Να αποθηκεύει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να κλείνει τα ανοιχτά αρχεία, να τερματίζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή όταν η μπαταρία τελειώνει και να κρατά ιστορικό για κάθε πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με το ρεύμα. Να συνδέεται μέσω USB ή σειριακής θύρας, προσφέροντας προστασία στα 900VA. Κατηγορία: 800 VA έως 1000 VA Τύπος: Line Interactive Παρεχόμενη Ισχύς: 900VA Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ.: 540 W Αυτονομία Μπαταρίας: 5 min full load Τύπος Μπαταρίας: RBC 109 Αριθμός Μπαταριών: 1 Προστασία από βραχυκυκλώματα: Ναι Προστασία από βυθίσματα: Ναι Προστασία από υπέρταση: Ναι Θύρα USB: ΝΑΙ Έξοδοι: IEC 320 C136+2 Energy Admin Software: Ναι Good Operation Led: Ναι Back up RJ-11 Tel, Fax, ModemBack up RJ-11 Tel, Fax, Modem Διακόπτης on/off: Ναι Βάρος: 10.7 kg Βάθος: 38.3 cm Πλάτος: 10 cm Ύψος: 25.5 cm Ασύρματα ακουστικά Άνετα μαξιλαράκια αυτιών για πολύωρη χρήση Λειτουργία Auto-Tuning Docking station που συνδυάζει λειτουργίες στήριξης/αποθήκευσης, μετάδοσης ήχου και φόρτισης των ακουστικών Τύπος: Over ear Ασύρματο: Ναι Bluetooth NFC: Όχι Βάρος: 280 gr Απόκριση ακουστικού: 18 Hz - 20 KHz Ευαισθησία: db Αντίσταση: 32 Ohm Audio-in: Audio Mini Jack (3.5 mm) / , /187 70, Ηχεία /187 42, Καλώδιο HDMI (High-Definition Multimedia Interface) επιχρυσωμένη 24k σύνδεση για μηδενικές απώλειες. Μήκος 2 m Supports all standard and high-definition video resolutions up to 1080p Transmits audio from stereo to 8-channel digital surround sound Lifetime Warranty /187 36, Flashlight Aspirator- MagLite D-Cell Aspirator, 2ΤΜΧ 3321/99 250,00

14 Συσκευή για συλλογή μικρών εντόμων Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL για μεταφορά υγρών ουσιών Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από 2-20μL για μεταφορά υγρών ουσιών Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μL για μεταφορά υγρών ουσιών Πιπέτα Ψηφιακή Μεταβλητού Ογκου με Απόρριψη Ρύγχους από μl για μεταφορά υγρών ουσιών Στερεοσκόπιο τριοφθάλμιο με δυνατότητα μεγένθυσης 20Χ-80Χ και οπτικό σύστημα Zoom. Τριοφθάλμια οπτική κεφαλή σε γωνία κλίσης 45ο και δυνατότητα περιστροφής 360ο. Λυχνίες αλογόνου χαμηλής τάσης Ρυθμιζόμενη σε ύψος ώστε να δέχεται και ευμεγέθη δείγματα. Δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης και αρχειοθέτησης με χρήση micro videocamera με χρήση προσαρμογέα. 1ΤΜΧ 3321/99 200,00 1ΤΜΧ 3321/99 200,00 1ΤΜΧ 3321/99 200,00 1ΤΜΧ 3321/99 200, / , Ψηφιακή κάμερα απεικόνισης για Μικροσκόπια/Στερεοσκόπια, USB. Ανάλυση 1.3Mp / , Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή. Ανάλυση 20 MP ή μεγαλύτερη. Οπτικό Zoom 50x ή μεγαλύτερο.ανάλυση videofull HD 1080p. Λειτουργία macro / , Φακός προσαρµογής φωτογραφικής κάµερας σε στερεοσκόπιο /125 50,00 Μεγεθυντικός φακός πάγκου 5Χ zoom με φωτισμό, λυχνίας 22W /124 70, Μεγεθυντικός Φακός Επιτραπέζιος ή και κρεμαστός (hand free) 3X με φωτισμό LED. Μέγεθος: cm Συσκευή GPS με κολάρο και φορτιστή αυτοκινήτου Φορητή υπαίθρια GPS συσκευή με αλτίμετρο (βαρομετρικό υψομετρητή), ηλεκτρονική πυξίδα, υποδοχή κάρτας μνήμης micro SD, ουράνιες πληροφορίες ηλίου και σελήνης, καθώς επίσης και υψηλή στεγανότητα κατηγορίας IPX7. Κάθε πέντε δευτερόλεπτα το κολάρο να διαβιβάζει την γεωγραφική του θέση του στον φορητό δέκτη χειρός μέσω σήματος VHF Το κολάρο μεταβιβάζει τις πληροφορίες στον φορητό σας δέκτη μέσο επίγειου σήματος VHF έχοντας την δυνατότητα να καλύψει την απόσταση των 14 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή χωρίς εμπόδια (βουνά, λόφοι, κτίρια). Προ-φορτωμένος χάρτης με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές ποιότητας και χαρακτηριστικά όπως 3D απεικόνιση, ισοϋψείς ανά 10m, πλοηγήσιμα μονοπάτια κ.α. Δυνατότητες: Τρισδιάστατο (3D) ψηφιακό μοντέλο 1 : Ισοϋψείς καμπύλες ανά 10 μέτρα Πλήρως πλοηγήσιμο οδικό δίκτυο Πλοηγήσιμα μονοπάτια / /193 20,00 20, / ,00

15 Διαχωρισμός ζωνών πάνω στο χάρτη (δασικές, αστικές, θαμνώδεις κλπ) Κάλυψη: πλήρως πλοηγήσιμες πόλεις / κωμοπόλεις με δρόμους και αρίθμηση (ή μόνο δρόμους) σε όλη την Ελλάδα χλμ. ασφάλτινου και χωμάτινου οδικού δικτύου (99,99% κάλυψη) οικισμοί, χωριά με δυνατότητα οδικής σύνδεσης Τοπωνύμια (π.χ. κορυφές βουνών, λιμάνια, όρμοι, κόλποι κ.λπ.) και όλο το υδατογραφικό δίκτυο (ποτάμια, λίμνες, πηγές) Σημεία ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, τράπεζες, μπαρ, στάσεις λεωφορείων, εκκλησίες, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εστιατόρια, βενζινάδικα, ξενοδοχεία, μουσεία, λιμάνια, parking, φαρμακεία, σχολεία, ταχυδρομεία κ.α.) πλήρως πλοηγήσιμα μονοπάτια σε όλη την Ελλάδα DC 40 wireless transmitter κολάρο Extended range antenna Θήκη μεταφοράς Κλιπ ζώνης Βάρος συσκευασίας (ογκομετρικό): 6κ ΣΤΕΡΕΟΣΚΌΠΙΟ: Τεχνικές Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Αριθμός Προσοφθάλμιων/Θύρες Φωτογραφικής Μηχανής : 3 Ρυθμιζόμενη απόσταση ματιών : Nαι Τύπος : Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Φωτισμός : Λάμπες αλογόνου (12 V, 10 W) (επικείμενο φως, μεταδιδόμενο φως) Ρύθμιση διόπτρας : Ναι Έγχρωμα φίλτρα : Μπλε Οδηγός εστίασης : Κοινός Δέχεται προσοφθάλμιο : Ø 30.5 mm Τροφοδοσία : AC Κεφαλή παρατήρησης : περιστρέψιμη κατά 360, με κλίση στις 45 Εξαρτήματα : Μαύρο/Άσπρο στερεοσκοπικό πιάτο, ματ γυάλινο πιάτο μετάδοσης, λαστιχένια καπάκια ματιών, κάλυμμα σκόνης Μεγέθυνση (x) Προσοφθάλμιοι 10x-160x WF 10x - WF 20x /99 550,00 Αντικειμενικοί φακοί (") 1x-4x (στερεοσκοπικός zoom), 2x (βοηθητικός) Ψυγειάκι αυτοκινήτου για διατήρηση δειγμάτων ΨΥΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Χωρητικότητα 35lt τάση λειτουργίας 12V/220V (Μήκος) 52 x (Φάρδος) 32 x (Ύψος) 43 cm Βάρος : 8.00 kg / ,00 Να κατεβάζει απο 18 εως 25 βαθμούς απο την εξωτερική θερμοκρασία. ΝΑ ζεσταίνει εως 60 βαθμούς Οικολογικό για μειωμένη κατανάλωση Air condition, Τύπος λειτουργίας: Inverter, /99 500,00

16 Ονομαστική απόδοση(btu/h): Btu, Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A AS18M - Αθόρυβος αεροσυμπιεστής oilfree αερογράφων μοντελισμού Συσκευή η οποία διοχετεύει αέρα και σε συνδυασμό με τον Αεριογράφο μοντελισμού EW-186 χρησιμοποιείτε για την κατανομή εντομοκτόνου σε επίπεδη επιφάνια όπως τροφή και φύλλα Ζυγός ακριβείας, 1000g, d:0,01g, γραμμικότητα: 0,03g, ανοξείδωτη επιφάνεια ζύγισης διαστάσεων 130Χ130mm Αεριογράφος μοντελισμού EW-186 Συσκευή η οποία χρησιμοποιείτε για την ομοιόμορφη κατανομή εντομοκτόνου σε επίπεδη επιφάνια όπως τροφή και φύλλα Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους- Πακέτο λογισμικού για στατική ανάλυση (Sofistik SSD) 1ΤΜ 3321/99 125, / / ,00 300,00 1τμχ 3321/99 125, / ,00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη του αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), στη διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr), στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), επίσης θα αναρτηθεί στο Ινστιτούτο στον πίνακα ανακοινώσεων και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για ομάδα, είτε για είδος και να υποβάλλουν συμπληρωμένο φάκελο με τον παραπάνω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή της προσφοράς γίνεται μέχρι την προαναφερόμενη ημέρα και

17 ώρα αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας στη Δ/νση: Θεοφράστου 1,ΤΚ 41335, Λάρισα. Η παραλαβή των φακέλων θα γίνεται από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου κα Ε. Μαχαίρα ή την Επιτροπή Προμηθειών Γ. Μίχα, Ευαγγελία Χατζηκύρου, Π. Ράπτη, Τηλ: ) Το Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιμή σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιμή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή). Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Οικονομική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία: Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:.. . Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, εργαστηριακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), των έργων ΑγροΕΤΑΚ» Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 3090/ Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, 41335, Λάρισα τηλ. επικοινωνίας: ,» ΠΡΟΣΟΧΗ!! Να μην αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο

18 Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς για αναλώσιμα της ομάδας Χ»). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00πμ, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) Η τιμή της προσφοράς. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται να συνυπογράψει/ουν συμβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2500,00 χωρίς ΦΠΑ), σχετικά με τα είδη που θα προμηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει/ουν στην έδρα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ή στα παρακάτω τμήματα: Τμήμα Προστασίας Φυτών Πάτρας, Δ/νση: Νέα Εθνική οδός & Λεωφόρος Αμερικής (είσοδος από Θερμοπυλών), ΤΚ 26442, Πάτρα, Τηλ: , Fax: , Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου, Δ/νση: Οδός Φυτόκου, Βόλος ΤΚ 38446, Πάτρα, Τηλ: , Fax: , Τμήμα Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος, Δ/νση: 2 Ο Χλμ Καρδίτσας-Μητρόπολις, ΤΚ 43100, Καρδίτσα, Τηλ: , Fax: , το σύνολο των προσφερόμενων ειδών εντός του χρονικού διαστήματος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωμή του/των αναδόχου/χων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών, έκδοση τιμολογίων ανά ΚΥΠΕ (κατόπιν

19 συνεννόησης με το λογιστήριο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, (όπου απαιτείται στη φορολογική ενημερότητα να αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης), και την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η προμήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των έργων με ΚΥΠΕ: 3373/125, 3665/193, 3378/124, 3129/17, 3533/223, 3505/ /99, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε: ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η πληρωμή της δαπάνης των παραπάνω ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Σε τιμολόγια όπου η καθαρή αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ θα κρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4127/2013. Ο Διευθυντής Δρ Χρίστος Τσαντήλας Τακτικός Ερευνητής

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα