Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. : Πληροφορίες: Ι. Κωττάκης Τηλέφωνο: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/07/2014 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 9062/2265 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικού Νο 19 της 08/05/2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/ ) και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/ ), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α ) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/ (ΦΕΚ 147/ Β ) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.". 3. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»(φεκ 152/Α/ ). 4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/ ). 5. Την υπ. αριθμ / Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 1825/Β / ). 6. Την με αριθ. Ε (2007) 5338/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 7. Την με αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 8. Την με αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). Σελ 1 από 12

2 9. Την με αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 10. Την με αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 13. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 14. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την υπ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ ). 16. Την με αριθ. πρωτ /ΕΥΣ6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 17. Την υπ αριθμ. 4226/1019Δ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 18. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996) 19. Το Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/97). Σελ 2 από 12

3 20. Την υπ αριθ. πρωτ. 2462/706/0020/ Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ , στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον ΕΦΕΠΑΕ (ΦΕΚ 912/Β/2011). 21. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ.5987/466/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1077/Β/2011) του Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1077/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις Οικ.8803/741/ (ΦΕΚ 1811/Β/ ) και υπ αριθ. πρωτ /3694/ (ΦΕΚ 2580/Β/2011) αποφάσεις και ισχύει. 22. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ.6689/943/ (ΦΕΚ 2019/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ ». 23. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ /2120/ (ΦΕΚ 503/ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ », όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. πρωτ. Οικ. 6688/1101/ (ΦΕΚ 236/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 24. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 25. Την υπ αριθ. πρωτ. Οικ. 3962/564/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Αποδοχή του Πρακτικού Νο 1/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ ». 26. Το υπ αριθ. πρωτ. 7361/2079/Δ/ΜΜΕ/ εισερχόμενο έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ , με το οποίο διαβιβάζεται το Πρακτικό Νο 19 της 08/05/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 27. Τα εισηγητικά σημειώματα του ΕΦΕΠΑΕ και τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και τις παρασχεθείσες επεξηγήσεις. 28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Αποδοχή του Πρακτικού Νο 19 της 08/05/2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: Σελ 3 από 12

4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 19/ Α. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ- ΕΛΑΝΕΤ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1. NEK ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΚΛΑΙΡΗ-ΜΑΡΙΑ Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 2. NEK ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 3. ΝΕΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε.Ε. Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). Β. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 1. NEK ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών και υπέβαλλε δεύτερο (2 ο) αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) στο οποίο περιλαμβάνεται η μερική αναδιάρθρωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλύεται στους Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στο Πρακτικό της Επιτροπής. Ο συνολικός προϋπολογισμός μειώνεται από ,00 σε ,00, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα ,00 και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα ,00 Σελ 4 από 12

5 2. ΝΕΚ Ι. ΛΙΒΑΝΗΣ - Γ. ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ ΟΕ Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο κλάδο της έκδοσης και παροχής υπηρεσιών λογισμικού και υπέβαλε αίτημα αλλαγής έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας από Χείλωνος Πατρέως 139 στην Πάτρα, στην οδό Κεφαλληνίας 7 επίσης στην Πάτρα. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Η νέα έδρα/τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στην οδό Κεφαλληνίας 7 στην Πάτρα. 3. ΝΕΚ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα κοπής, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης αλλαγής έδρας της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας από Αγ. Αδριανού 31 στο Ναύπλιο Νομός Αργολίδας στην οδό Χάνη Μερκούρη στο Λυγουριό επίσης του Νομού Αργολίδας. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ για αλλαγή της έδρας της επιχείρησης. Η νέα έδρα εγκατάστασης/υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στο Χάνι Μερκούρη στο Λυγουριό (Δ.Δ. Νέας Επιδαύρου Αργολίδας). 4. ΝΕΚ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) και υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης αλλαγής έδρας και τόπου εγκατάστασηςυλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αλλαγή έδρας από Οδό Ανθούσας στην τοποθεσία Ανθούσας στον Δήμο Πάργας, στην οδό Σπύρου Λιβαδά 10 στην πόλη της Πάργας του Νομού Πρέβεζης. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης Συνεπώς, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για αλλαγή της έδρας/τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης. Η νέα έδρα/τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται στην οδό ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΒΑΔΑ 10 στην Πάργα Πρεβέζης. Σελ 5 από 12

6 5. ΝΕΚ ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το αίτημα αφορά αλλαγή έδρας και έγκριση ενεργειών ΕΦΕΠΑΕ επί αυτού. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών και υπέβαλλε στον ΕΦΕΠΑΕ στις 22/5/2013 αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους ,35 συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ στις 27/5/2013 η επιχείρηση προχώρησε στην υποβολή αιτήματος τροποποίησης του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης στις 7/6/2013 και συγκεκριμένα αιτήθηκε την μεταφορά της έδρας της / τόπο υλοποίησης της επένδυσης από την οδό Σπύρου Τσικνιά 41, στο Αγρίνιο, στην οδό Καζαντζή και Σπύρου Τσικνιά 0, τκ επίσης στο Αγρίνιο. Α) Ως προς τον τόπο εγκατάστασης : και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, καθότι η αλλαγή έδρας λαμβάνει χώρα εντός της ιδίας Περιφερείας ΠΕΠ. Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση της αλλαγής της έδρας του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης και ως νέος τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η οδός ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΙΚΝΙΑ 0 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Β) Ως προς τον χρόνο έγκρισης του Αιτήματος από τον ΕΦΕΠΑΕ: Όπως ανωτέρω αναφέρεται η εταιρεία υπέβαλλε αίτημα αλλαγής έδρας στις 7/6/2013. Ο ΕΦΕΠΑΕ με δεδομένο ότι το αίτημα της επιχείρησης δεν επιφέρει καμία απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζει τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης προχώρησε σε έγκριση του αιτήματος (απόφαση ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής υπ αριθμ. ΑΠ 15547/ ), προκειμένου να μην επέλθει καθυστέρηση στην εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής ύψους ,35 η οποία έλαβε χώρα στις 12/6/2013. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνει ότι δεν δημιουργήθηκε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάσθηκε ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, εισηγείται να γίνεται δεκτό το αίτημα του ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής και να γίνει δεκτή η υπ. αριθμ ΑΠ 15547/ απόφαση ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής έγκρισης του σχετικού αιτήματος αλλαγής εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης από τον ΕΦΕΠΑΕ. 6. ΝΕΚ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ. ΔΑΛΛΑΣ Κ. Ο.Ε. Το αίτημα αφορά αλλαγή έδρας και έγκριση ενεργειών ΕΦΕΠΑΕ επί αυτού. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, βάσεων δεδομένων, δικτυακές πύλες (web portals) και υπέβαλλε στον ΕΦΕΠΑΕ στις 18/9/2012 αίτημα λήψης προκαταβολής ύψους 8.236,36 συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Επίσης, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΕΦΕΠΑΕ στις 27/9/2012 η επιχείρηση προχώρησε στην υποβολή αιτήματος τροποποίησης του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης και της έδρας της Σελ 6 από 12

7 επιχείρησης στις 8/10/2013 και συγκεκριμένα αιτήθηκε την μεταφορά της έδρας της / τόπο υλοποίησης της επένδυσης από την οδό Λ. Δωδώνης 13 στα Ιωάννινα στην οδό Ναπολέων Ζέρβα επίσης στα Ιωάννινα. Α) Ως προς τον τόπο εγκατάστασης : και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης, καθότι η αλλαγή έδρας λαμβάνει χώρα εντός της ιδίας πόλης. Συνεπώς, γίνεται δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση της αλλαγής της έδρας του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης και ως νέος τόπος εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται η οδός Ναπολέων Ζέρβα επίσης στα Ιωάννινα. Β) Ως προς τον χρόνο έγκρισης του Αιτήματος από τον ΕΦΕΠΑΕ: Όπως ανωτέρω αναφέρεται η εταιρεία υπέβαλλε αίτημα αλλαγής έδρας στις 8/10/2013. Ο ΕΦΕΠΑΕ με δεδομένο ότι το αίτημα της επιχείρησης δεν επιφέρει καμία απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζει τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης προχώρησε σε έγκριση του αιτήματος (απόφαση ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής υπ αριθμ. ΑΠ 5320/ ), προκειμένου να μην επέλθει καθυστέρηση στην εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής ύψους 8.236,36 η οποία έλαβε χώρα στις 6/11/2012. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνει ότι δεν δημιουργήθηκε απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάσθηκε ο ολοκληρωμένος και καινοτόμος χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, εισηγείται να γίνεται δεκτό το αίτημα του ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής και να γίνει δεκτή η υπ. αριθμ ΑΠ 5320/ απόφαση ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστικής έγκρισης του σχετικού αιτήματος αλλαγής έδρας της επιχείρησης από τον ΕΦΕΠΑΕ. Γ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1. ΝΕΚ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτημα τροποποίησης ΦΟΑ) Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλων υπηρεσιών εξειδικευμένου σχεδιασμού και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση και αναπροσαρμογή μέρους του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, του λογισμικού, των λειτουργικών και των κτιριακών δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και μείωσης του αρχικά εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ Σελ 7 από 12

8 όπως αναλύεται Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα Πρακτικά της Επιτροπής. Ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος, διαμορφώνεται από ,29 σε ,04 και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) από ,97 σε ,22. Τίθεται ειδικός όρος διατήρησης προσωπικού σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος όπως ισχύει. 2. ΝΕΚ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αίτημα αλλαγής έδρας και τόπου εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης) Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλων υπηρεσιών εξειδικευμένου σχεδιασμού και υπέβαλε αίτημα μεταφοράς έδρας και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αιτείται την μεταφορά της έδρας της και του τόπου εγκατάστασης- υλοποίησης της επένδυσης από Επιμενίδου Μαρούλη 14 & Καστρινάκη Γωνία, Ρέθυμνο Τ.Κ στο Πέραμα Μυλοποτάμου, Τ.Κ.74052, επίσης στο Νομό Ρεθύμνης. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και δικαιολογητικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, με δεδομένο ότι το αντικείμενο επένδυσης δεν εμπίπτει στους περιορισμούς ΟΠΑΑΧ, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, το αίτημα της επιχείρησης για την μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και του τόπου εγκατάστασης-υλοποίησης της επένδυσης από Επιμενίδου Μαρούλη 14 & Καστρινάκη Γωνία, Ρέθυμνο Τ.Κ στο Πέραμα Μυλοποτάμου, Τ.Κ.74052, επίσης στο Νομό Ρεθύμνου. 3. ΝΕΚ ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. Η επιχείρηση υπέβαλε αίτημα Οικειοθελούς Απένταξης από τις διατάξεις του προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα απένταξης της επιχείρησης από το πρόγραμμα, κατόπιν αιτήματος παραίτησης της ίδιας και σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση). 4. ΝΕΚ ΦΩΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Διόρθωση Σφαλμάτων) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των ζωολογικών και βοτανικών κήπων και φυσικών βιοτόπων μέσω της δημιουργίας πρότυπου περιβαλλοντικού πάρκου με θέμα την άγρια τοπική χλωρίδα και πανίδα με τη χρήση της μεθόδου της βιολογικής καλλιέργειας. Η επιχείρηση εντάχθηκε στο παρόν πρόγραμμα κατόπιν έγκρισης του αιτήματος θεραπείας και μετέπειτα την επαναξιολόγησή της με την υπ αριθμ Α.Π..: Οικ. 3154/563-13/03/2014 απόφαση αποδοχής του πρακτικού 15/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σελ 8 από 12

9 Εκ παραδρομής στο πρακτικό 15/ της Επιτροπής Παρακολούθησης και κατ επέκταση στην απόφαση αποδοχής του συγκεκριμένου πρακτικού, η επωνυμία της επιχείρησης αναγράφηκε ως «ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αντί της ορθής επωνυμίας «ΦΩΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». Επίσης στο ίδιο πρακτικό αναγράφηκε εκ παραδρομής ότι η δαπάνη «Ξύλινο παγκάκι ARREDO (10τμχ) αξίας 6.500,00» περικόπτεται στο σύνολό της ως μη επιλέξιμη, καθώς δε συνάδει με την προτεινόμενη καινοτομία», ενώ ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός που αναφέρεται τόσο στο πρακτικό 15/ όσο και στην απόφαση αποδοχής του πρακτικού 15/ (Α.Π.: Οικ. 3154/563-13/03/2014) περιλαμβάνει ως επιλέξιμη τη συγκεκριμένη δαπάνη. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και δικαιολογητικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, και μετά τον επανέλεγχο του πληροφοριακού συστήματος, η Επιτροπή κάνει δεκτή την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται θετικά για τη διόρθωση των ανωτέρω αναφερόμενων σφαλμάτων, σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του ΕΦΕΠΑΕ και συγκεκριμένα : α) τη διόρθωση της επωνυμίας της επιχείρησης από «ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σε «ΦΩΛΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» β) την αναγραφή ως επιλέξιμη της δαπάνης «Ξύλινο παγκάκι ARREDO (10τμχ) αξίας 6.500,00». Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει ως ο εγκεκριμένος στα ,64 και η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) στα ,58. Δ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 1. ΝΕΚ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών περιβαλλοντικής έρευνας και υπέβαλε αίτημα μεταφοράς έδρας και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αιτείται την μεταφορά της έδρας της και του τόπου εγκατάστασης- υλοποίησης της επένδυσης από την Οδό Άνω Τζουμαγιάς 36 στην περιοχή Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Χανίων 1 στην περιοχή Ευζώνων επίσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και δικαιολογητικών και της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό, ως εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ, το αίτημα της επιχείρησης για την μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και του τόπου εγκατάστασηςυλοποίησης της επένδυσης από την Οδό Άνω Τζουμαγιάς 36 στην περιοχή Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Χανίων 1 στην περιοχή Ευζώνων επίσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σελ 9 από 12

10 2. ΝΕΚ ΠΡΟΔΑΦΙΚΑΣ ΦΙΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση και αναπροσαρμογή μέρους του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, του λογισμικού και των δαπανών προώθησης-προβολής χωρίς μείωση του αρχικά εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα Πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα ,33 και η δημόσια επιχορήγηση σε , ΝΕΚ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση και αναπροσαρμογή μέρους του μηχανολογικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, του λογισμικού και των δαπανών μεταφοράς τεχνογνωσίας, με ταυτόχρονη μείωση του αρχικά εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού. Κατόπιν εξέτασης των διαθέσιμων στοιχείων και παραστατικών, της θετικής εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ, και των διευκρινήσεων που δόθηκαν δια ζώσης στην Επιτροπή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. Κολτδίδα Ελευθέριο, προκύπτει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν επιφέρουν απόκλιση από τους όρους και τα κριτήρια που αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης και δεν επηρεάζουν τον ολοκληρωμένο και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα Πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος διαμορφώνεται στα ,83 (από ,52 ) και η δημόσια επιχορήγηση σε ,30 (από ,11 ). 4. ΝΕΚ ΑΦΟΙ Κ. ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ Ο.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών Κομποστοποίησης απορριμμάτων και υπέβαλε αίτημα τροποποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Επένδυσης, το Σελ 10 από 12

11 οποίο περιλαμβάνει κυρίως την τροποποίηση και αναπροσαρμογή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς μείωση του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού. και καινοτόμο χαρακτήρα της επένδυσης. Συνεπώς, η Επιτροπή εισηγείται να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ όπως αναλύεται Πίνακες & του σχετικού εισηγητικού σημειώματος και στα Πρακτικά της Επιτροπής. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μετά την ορθή κατάταξη των δαπανών και την τήρηση των ορίων που προβλέπει ο οδηγός του προγράμματος παραμένει στα ,00 και η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) στα ,00. Ε. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΔΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 1. NEK-00874ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Μ.ΕΠΕ. Το θέμα εισάγεται στην Επιτροπή για λόγους που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (υπέρβαση ορίου De minimis) σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ /ΕΥΣ4327/ έγγραφο της ΕΥΣ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών προγραμμάτων) με θέμα «Έλεγχος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ιούνιος 2013», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Έκτοτε τόσο η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Δ/ΜΜΕ), όσο και η αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΔΙΑ προέβησαν σε ενέργειες για την διερεύνηση του θέματος. Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή εξέτασης του θέματος προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία, παραστατικά και διευκρινίσεις συνοδευόμενα από αναλυτική εισήγηση για τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έλαβε η επιχείρηση μέχρι την ένταξη της στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Στ. ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ-ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) 1. ΝΕΚ RETIRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Το θέμα εισάγεται στην Επιτροπή για λόγους που αφορούν τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (υπέρβαση ορίου De minimis) σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ /ΕΥΣ4327/ έγγραφο της ΕΥΣ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών προγραμμάτων) με θέμα «Έλεγχος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ιούνιος 2013», το οποίο κοινοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Σελ 11 από 12

12 Έκτοτε τόσο η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Δ/ΜΜΕ), όσο και η αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ προέβησαν σε ενέργειες για την διερεύνηση του θέματος. Με δεδομένες τις αναφορές τόσο της Δ/ΜΜΕ της ΓΓΒ όσο και της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, ότι η διερεύνηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή εξέτασης του θέματος προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία, παραστατικά και διευκρινίσεις συνοδευόμενα από πλήρη και αναλυτική εισήγηση για τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έλαβε η εξεταζόμενη επιχείρηση μέχρι και την ένταξη της στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Σε συνέχεια των ανωτέρω, προσαρμόζονται και τροποποιούνται αντίστοιχα τα τεχνικά παραρτήματα έκαστου έργου και οι ατομικές αποφάσεις ένταξης. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί το Πρακτικό Νο 19 της 08/05/2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω θεμάτων παρατίθεται στα συνημμένα πρακτικά καθώς και στα σχετικά εισηγητικά σημειώματα. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, του τεχνικού παραρτήματος και της χρηματοδότησης των ανωτέρω επιχειρήσεων. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος Συνημμένα: Το Πρακτικό Νο 19 της 08/05/2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ , καθώς και τα σχετικά εισηγητικά σημειώματα και σχετικά έγγραφα και παραστατικά. Εσωτερική Διανομή - Γραφείο κ. Υφυπουργού - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας - Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Στήριξης Βιομηχανίας - Δ/νση ΜΜΕ Κοινοποίηση - ΕΥΔ ΕΠΑΕ - ΕΦΕΠΑΕ Σελ 12 από 12

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα