15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002659970 2015-03-23"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:121339(3312) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : Ταχ. Κώδικας : 54110, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Παν. Κουτρούλη Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: 1. Συμμετοχή στην διαδικασία παράτασης εκτέλεσης δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 2. Συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων που θα προκύψουν μετά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παράτασης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των αρθ. 159 και 245 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 226/τ. Α / ) 3. Την αριθμ (9980)/2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129 Β ) περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4. Το άρθρο 7 του Ν.4089(ΦΕΚ 206 Α ) η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών επανήλθε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα «Στην παράγραφο Η του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α 87) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από , εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά

2 μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων 15PROC ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.» 5. Την 24001/2013 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το άρθρο 49 Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων,του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) 7. Τις υπ. αριθμ. 41 και 51 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 8. Το άρθρο 17 του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α ) 9. Την υπ. αριθμ. Αριθ. Π1/2149 ( ΦΕΚ 2946 Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών 10. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου (9944)/ Διακήρυξη του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος , συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 20% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. (CPV Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 11. Την αριθμ..α/α 2150/αριθμ. πρωτ (7389)/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 586 και 587 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ν. Θεσ/νίκης (Α.Δ.Α.:ΩΦΠΘ7ΛΛ-ΜΡ9) και Α.Δ.Α.Μ.14REQ ) για την πραγματοποίηση της δαπάνης και προέγκριση ανάληψης για το έτος Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ) 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 14. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α / ) Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 17. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος

3 18. Τις υπ αριθμ. 353/2015 και την τροποποιητική της 399/2015, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας τακτικών και διεθνών διαγωνισμών. 15PROC Τις υπ αριθμ (11987) / & (12131)/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τις υπ αριθμ. 1715/2014 και ορθή επανάληψη αυτής, 1733/2014, 2208/2014, 2210/2014, 2285/2014 & 19/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος καθώς και την υπ αριθμ. 236/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων. 20. Το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 21. Τα υπ. Αριθμ. 37/ , 47/ και 49/ έγγραφα της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε περί διακοπής εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων από την 01 η Μαρτίου Τα επικαιροποιημένα στοιχεία των υφισταμένων δρομολογίων (αδιάθετα και μη) καθώς και νέα που προέκυψαν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υφιστάμενο έργο, τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης. 23. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Προτίθεται να προχωρήσει : 1. Σε διαδικασία αποδοχής ή μη παράτασης εκτέλεσης των δρομολογίων που ανατέθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 και τις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 4286/2014 και ευρίσκονταν σε ισχύ την έως την λήξη του σχολικού έτους και μέχρις αναδείξεως αναδόχων από τις διαγωνιστικές διαδικασίες του Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε Θεσσαλονίκης για τα σχολικά έτη & με αριθμό διακήρυξης (8257)/ , που είναι σε εξέλιξη. Τα ως άνω περιγραφόμενα δρομολόγια έχουν εγκριθεί με τις υπ αριθμ (11987)/ & (12131)/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τις υπ αριθμ. 1715/2014, 1733/2014, 2208/2014, 2210/2014, 2285/2014 & 19/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες και σας έχουν κοινοποιηθεί και ορισμένα εξ αυτών έχουν αντίστοιχα τροποποιηθεί με την υπ. Αριθμ. 236/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με δεδομένο την λήξη τους στις (άρθρο 49 του ν. 4274/2014) και έχοντας υπόψη το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», καθώς και νέα επικαιροποιημένα στοιχεία των

4 υφισταμένων δρομολογίων, σας καλούμε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Κ.Μ (κεντρικό κτήριο) και ώρα 8:00 προκειμένου να δηλώσετε την αποδοχή ή μη της δυνατότητας 15PROC παράτασης των δρομολογίων σας έως την λήξη του σχολικού έτους Αφού προηγηθεί η ανάγνωση και αποδοχή του δρομολογίου σας όπως αυτό θα αποτυπώνεται στους πίνακες ανά Απόφαση έγκρισής τους, θα υπογράφετε την συνημμένη δήλωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ προς την Υπηρεσία μας. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και εάν αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό μπορεί να ενημερώσει για λογαριασμό σας εξουσιοδοτημένο άτομο. Να σημειώσουμε ότι : α. Ορισμένα δρομολόγια έχουν τροποποιηθεί λαμβανομένων υπόψη επικαιροποιημένων στοιχείων τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης, οπότε και θα παραταθούν με τα νέα δεδομένα (τροποποιημένα) και β. Τα παρατεινόμενα δρομολόγια μπορούν να παραταθούν και να συνεχίσουν να εκτελούνται μόνο από τον ανάδοχο στον οποίο έχει γίνει ανάθεση, σύμφωνα με την αντίστοιχη Απόφαση έγκρισής του και δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση αυτών. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής της εταιρείας του αναδόχου, η οποία ωστόσο διατηρεί ίδιο Α.Φ.Μ, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Σε διαφορετική περίπτωση τα δρομολόγια αυτά θεωρούνται αδιάθετα και θα ανατεθούν με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση. γ. Μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής παράτασης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσετε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα υπολογιστεί για το υπόλοιπο του σχολικού έτους έως την λήψη του. 2. Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν μετά την διενέργεια της ως άνω διαδικασίας παράτασης, για την ανάθεση του έργου υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων συνεδριάσεων της Π.Κ.Μ., Β. Όλγας 198, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι πέρατος και εάν απαιτηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση. Δικαίωμα Συμμετοχής o Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. o Στη διαπραγμάτευση δεν γίνονται δεκτοί:

5 α) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 15PROC γ) Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. ε) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. στ) όσοι δεν μπορούν να διαθέσουν άλλα οχήματα πέραν αυτών που έχουν ήδη καταθέσει στις Τεχνικές τους προσφορές και τηρούνται στην Υπηρεσία, και τους έχει ανατεθεί ανάλογο έργο. Διάρκεια του Έργου Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι: α) μέχρι την ανάδειξη αναδόχων που θα προκύψουν από την διενέργεια του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως την λήξη του σχολικού έτους Δικαίωμα Προαίρεσης Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ) που αναλύεται ως κατωτέρω: Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Κατακύρωσης Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οφείλουν να καταθέσουν : Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργεια της διαπραγμάτευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος

6 υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 15PROC Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις, ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα : της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση. Α. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Ι. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. ΙΙ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει σε συνδυασμό με το ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3853/2010 και ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). ΙΙΙ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. ΙV. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από το οικείο Επιμελητήριο, όπου είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, από το οικείο Πρωτοδικείο. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της ειδικής εκκαθάρισης σε

7 λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 15PROC Β. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (α ) της παρ. 2 του ΠΔ 118/2007. II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς ΙΙΙ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: I. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που συμμετέχει στην ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07, ως ακολούθως: Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων αναδόχων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να υπέχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημείωση : Εξ αιτίας του σύντομου χρονικού διαστήματος δημοσίευσης και διενέργειας της διαπραγμάτευσης όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν : Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. β. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. δ. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ε. Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

8 2. Τεχνικά στοιχεία των οχημάτων Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 15PROC μεταφοράς, όπως: άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαίωση ΚΤΕΟ, Περιεχόμενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς: Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. ΙΙ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου κρατικού Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014 III. Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014. ΙV. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Άδειας ή αδειών οδήγησης για τους οδηγούς Λεωφορείων με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι). V. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. VI. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών (Διεθνής, Πρόχειρος, διαπραγμάτευση), που έχουν μέχρι στιγμής διεξαχθεί στην Μ.Ε Θεσσαλονίκης και παραμένουν σε ισχύ, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους. Το παρόν πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής σας την οποία θα καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών έως την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση ανάγκης πρόσληψης προσωπικού μετά την ανάθεση έργου αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον υποψήφιο, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά(άδεια οδήγησης, ποινικό μητρώο και ασφαλιστική ενημερότητα που αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 3. Οικονομική Προσφορά (προαιρετική η έγγραφη υποβολή)

9 1. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές θα είναι προφορικές. Όλοι όσοι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να δηλώσουν ενώπιον της Επιτροπής την Οικονομική τους προσφορά 15PROC ή βελτίωση αυτής με περαιτέρω έκπτωση σε όλα τα δρομολόγια της παρούσας. Περιορισμό στην συμμετοχή αποτελεί μόνο ο αριθμός των οχημάτων με τα οποία συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος τα οποία έχει δηλώσει ή προκύπτουν από τον φάκελο του Τεχνικής Προσφοράς. 2. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει με κατάθεση Φακέλου οικονομικής προσφοράς αυτός θα πρέπει : Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το έργο. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς Φ.Π.Α. Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του τμήματος (ημερήσια αποζημίωση), που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο- Τμήμα. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Για όσους εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να καταθέσουν Οικονομική προσφορά σε Τμήματα Δρομολόγια περισσότερα από αυτά που μπορούν να εκτελέσουν, σύμφωνα με τα οχήματα που έχουν στην κατοχή τους και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας (Τεχνική Προσφορά), θα πρέπει απαραιτήτως να συνταχθεί με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα είναι διακριτή και θα δηλώνεται. Έτσι σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια από όσα δύναται να εκτελέσει, η κατακύρωση να γίνει σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που συντάχθηκε η Οικονομική Προσφορά του. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, με βάση τον προβλεπόμενο από την παρούσα προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.

10 Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις 15PROC χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Διευκρινήσεις επί των προσφορών Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσης. Απόρριψη προσφορών Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος που έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και φυσικά τον προϋπολογισμό του τμήματος. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο Έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. Θέτει όρο αναπροσαρμογής για προσαρμογή λόγω τιμής καυσίμου, με την επιφύλαξη προβλεπομένων στο Παράρτημα της ΚΥΑ 24001/2013 Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Αποσφράγιση, Αξιολόγηση & Έλεγχος Προσφορών κρίση Αποτελεσμάτων Διαπραγμάτευσης

11 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 15PROC Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. α. Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς. Στη συνέχεια, αρχικά αποσφραγίζεται, μονογράφεται και εξετάζεται η Υπεύθυνη δήλωση και κατόπιν η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση αυτή, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Στη συνέχεια σφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μετά την αποσφράγισή τους η Επιτροπή προβαίνει στην καταρχήν καταγραφή των υποβληθέντων προσφορών ανά Τμήμα. β. Μετά την αρχική καταγραφή των εγγράφων προσφορών ακολουθεί ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν με κατάθεση Φακέλου, που πληρούσε τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, διαπραγμάτευση, όπου ως τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στους υποψηφίους. γ. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιος εκ των υποψηφίων μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια- Τμήματα από όσα δύναται να εκτελέσει σύμφωνα με τον αριθμό των οχημάτων που έχει στην κατοχή του και συμμετείχε στον διαγωνισμό, η κατακύρωση θα γίνεται σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που έχει δηλώσει στην Οικονομική του Προσφορά ή προφορικά ενώπιον της Επιτροπής. δ. Όσοι συμμετέχουν με κατάθεση Φακέλου, που πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και δεν μειοδότησαν σε δρομολόγια όπως αυτά περιγράφονταν στην Οικονομική τους Προσφορά, μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης στο σύνολο των δρομολογίων χωρίς περιορισμό, εφόσον ο αριθμός των οχημάτων τους είναι ικανός να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια στα οποία συμμετέχει. ε. Δεν επανερχόμαστε στο υπό διαπραγμάτευση Δρομολόγιο-Τμήμα μετά την ανακοίνωση του μειοδότη από την Επιτροπή, παρά μόνο στην περίπτωση παραίτησης όλων των συμμετεχόντων σε αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. ε. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, γνωμοδοτεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού, κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ή λαμβάνοντας άλλη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π. Δ. 118/07. Χρόνος & Τόπος Υποβολής Προσφορών Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν, μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε : α) ταχυδρομικά προς την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της M.Ε. Θεσσαλονίκης, Β. Όλγας 198 ΤΚ που διενεργεί την διαπραγμάτευση, μέχρι την 24 η Μαρτίου 2015 είτε β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της M.Ε. Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα.

12 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της M.Ε. Θεσσαλονίκης,. 15PROC Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ , Θεσ/νίκη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων που θα προέκυψουν μετά την διαδικασία αποδοχής ή μη της δυνατότητας παράτασης των υφισταμένων δρομολογίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος Αριθμός Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (3312) / Ημερομηνία Διενέργειας Διαπραγμάτευσης : Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνεται έως την 24 η Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 π.μ. Πίνακες των προς ανάθεση δρομολογίων, καθώς και κάθε άλλη διευκρινιστική πληροφορία, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, καθώς και ηλεκτρονικά από το site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm..gov.gr). Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία. Μ.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ακολουθούν πίνακες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

13 ΠΙΝΑΚΕΣ 15PROC ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (11987)/ α/α α/α διαδρομής ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑ- ΒΗΣ ΣΧΟΛΕΊΟ - Τόπος προορισμού Αριθμ. μαθητών Eίδος μεταφορικού μέσου Συνοδός αριθμός δρομολογίων Ώρε ς άφιξης 08: : :1 5 Ώρα αναχώρησης 14:00 15:0 0 16:0 0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΥΑ 24001/2013 Αποζημίωση μονής διαδρομής Ημερήσια αποζημίωση ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ- ΠΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 34 ΤΑΞΙ24 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ- ΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ Π. Μελά, Σκουφά 3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ 1 16:00 14,18 14,18 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ 6% 13,33 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ 35 ΤΑΞΙ25 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥ- ΛΑΙΑΣ Κονδύλη, Ζαΐμη, Τσαλδάρη 3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ 1 16:00 20,64 20,64 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ 8% 18,99 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ 36 ΤΑΞΙ26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ (Περιοχή παλαιού γηπέδου) Αερογεφυρα, Κόμβος 4 ΤΑΞΙ OXI 1 15:30 16,28 16,28 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ 5% 15,47 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Πανταζοπούλου 12Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, Κουντουριώτου ΤΑΞΙ27 4 ΤΑΧΙ ΌΧΙ 2 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘ- ΕΠΑΝΟΜΗ - ΠΛΑΓΙΑ- ΜΟΣ ΙΚΕΑ ΡΙ - ΝΈΟ ΡΥΣΙΟ Τρίτη- Πέμ- Δευτέρα - πτη- Παρασκευή 15:40 Τετάρτη 14:55 43,00 86,00 ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΘΑΝ. 1% 85,14 40 ΤΑΞΙ30 ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΛΗΤΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 3 ΤΑΧΙ ΌΧΙ 2 Τρίτη- Πέμ- Δευτέρα - πτη- Παρασκευή 15:40 Τετάρτη 14:55 42,78 85,55 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. 13% 74,43

15 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 8o ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ & 1o ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ( Περιοχή Ελαιώνες, Πυλαία) 56 ΕΙΔ15ο Ακροπόταμος - Άγιος ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αθανάσιος - ΕΛΕΠΑΠ, Περιοχή Ωραιόκαστρο Ελαιώνες, Πυλαία 3 ΤΑΧΙ ΝΑΙ 2 80,90 161,80 ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ 31% 111,64 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΌΩΝ (Κομνηνών 86, Πανόραμα) ΕΙΔΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΌΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 1o ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ (Κομνηνών 86, Πανόραμα) 62 ΕΙΔ21ο Νέα Πέραμος 1ο ΕΕΕΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη & Γ/Σ Λ/Κ ΚΩΦΏΝ & Ειδικό Δ/Σ ΚΩΦΏΝ, Κομνηνών 86, Πανόραμα 1 ΤΑΧΙ ΌΧΙ 2 ΕΒΔΟ- ΜΑ- ΔΙΑΊΑ 128,52 257,04 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. 20% 205,63 ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ( Ελ. Βενιζέλου 27 & Καραϊσκάκη, Ελευθέριο Κορδελιό) 74 ΕΙΔ33ο Σοχός - Λαγκαδάς - Ωραιόκαστρο ΕΕΕΕΚ Κορδελιού 3 ΤΑΧΙ ΝΑΙ ,97 153,94 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧ. 3% 149,32 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Πανταζοπούλου 12Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, Κουντουριώτου ΚΛΤ2 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΣΤΑΥ- ΡΟΥΠΟΛΗ- ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥ- ΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗ- ΠΩΝ, Πανταζοπούλου 12Α, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, Κουντουριώτου ΌΧΙ 1 2 Μικρό Τρίτη- Πέμ- πτη- Παρασκευή 14:55 59,52 119,05 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑ- ΓΙΩΤΗΣ 16% 100,001

16 89 ΚΛΤ4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΠΥΛΑΙΑ - ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥ- ΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗ- ΠΩΝ, Πανταζοπούλου 12Α, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, Κουντουριώτου ΌΧΙ 1 2 Τρίτη- Πέμ- πτη- Παρασκευή 14:56 111,88 223,76 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 35% 145,443 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (Προέκταση εγνατίας 118, Πυλαία Θεσσαλονίκης 55535) 93 ΜΣΚ3 46 ΌΧΙ 1 2 ΦΙΛΥΡΟ - ΠΕΥΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ - ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑ- ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΠΑΝΟ- ΞΕΙΣ, Προέκταση ΡΑΜΑ - ΑΝΩ ΤΟΥ- εγνατίας 118, Πυλαία ΜΠΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ Θεσσαλονίκης Tε- τάρτη- Πέμ- πτη- Παρασκευή 15:03 136,34 272,69 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 32% 185, ΜΣΚ5 50 ΌΧΙ 1 2 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ - ΚΑΛΑ- ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΙΑ - ΒΟΤΣΙ - ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΑΝΑΛΗ- ΞΕΙΣ, Προέκταση ΨΗ -ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ - εγνατίας 118, Πυλαία ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ - Θεσσαλονίκης ΑΜΠ/ΠΟΙ - MENEMENH Tε- τάρτη- Πέμ- πτη- Παρασκευή 15:05 134,53 269,06 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 45% 147,985 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 99 ΕΠΑΛ3 Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ, Βασιλικών 105 Ν. Ρύσιο-Αγ. Παρασκευή (55Θ+50 Θ) 2 4 8:10 14:10 32,39 129,56 ΖΟΡΠΙΔΗΣ 1% 128,264 ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ & ΓΣ - ΓΕΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 112 ΕΠΑΛ16 Περαία ΕΠΑΛ Επανομής 110 (55Θ) ΌΧΙ 2 4 8:20 13:50 39,29 157,16 ΖΟΡΠΙΔΗΣ 1% 155, ΕΠΑΛ18 ΕΠΑΛ Επανομής 25 Θέρμη-Τριάδι-Ταγαραδες-Καρδία-Τρίλοφος ΌΧΙ 1 2 8:20 13:50 83,25 166,50 ΖΟΡΠΙΔΗΣ 10% 149,850

17 115 ΕΠΑΛ19 Θεσ/νικη-Ντεπώ- Καλαμαριά-Ν.Ρύσιο- Πλαγιάρι ΕΠΑΛ Επανομής 30 ΌΧΙ 1 2 8:20 13:50 197,16 394,32 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 60% 157,728 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 128 ΕΠΑΛ32 ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ - ΒΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΥΜΦΟ- ΠΕΤΡΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΑΡΙ - ΕΥΑΓΓΕ- ΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ - ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 1o ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 47 ΌΧΙ 1 2 8:30 14:00 91,94 183,88 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 10% 165, ΕΠΑΛ34 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΛΑΧΑΝΑΣ - ΞΥΛΟ- ΠΟΛΗ - ΓΑΛΗΝΗ - ΟΣΣΑ - 5 ΒΡΥΣΕΣ - ΕΠΑΛ 1o ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 13 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 8:30 14:00 68,72 137,44 ΖΟΡΠΙΔΗΣ 2% 134, ΕΠΑΛ35 ΣΟΧΟΣ - ΑΥΓΗ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΛΟΦΙ- ΣΚΟΣ - ΚΟΛΧΙΚΟ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1o ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 44 ΌΧΙ 1 2 8:30 14:00 76,81 153,62 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 3% 149, ΕΠΑΛ37 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟ - ΑΣΚΟΣ - ΑΡΕΤΗ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1o ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ 14 Mini Bus ΌΧΙ 1 2 8:30 14:00 76,38 152,76 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 3% 148,177 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΌΩΝ (Κομνηνών 86, Πανόραμα) ΕΙΔΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΌΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 1o ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ (Κομνηνών 86, Πανόραμα) 150 ΕΙΔ57ο Κορδελίο - Εύοσμος - Μενεμένη -Αμπελόκηποι - Νεάπολη -Κέντρο - Κωνσταντινοπολίτικα - Καλαμαριά 1ο ΕΕΕΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη & Γ/Σ Λ/Κ ΚΩΦΏΝ & Ειδικό Δ/Σ ΚΩΦΏΝ, Κομνηνών 86, Πανόραμα 17 Μικρό ΝΑΙ ,01 312,02 ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ 44% 174,731 ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Παυσιλύπου 5)

18 153 ΕΙΔ60ο Ανώ πόλη - Τριανδία ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- - Τούμπα ΚΗΣ, Παυσιλύπου 5 14 Μικρό ΝΑΙ ,24 132,48 ΖΟΡΠΙΔΗΣ 2% 129,831 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ (Στροφή Ρυσίου ) 164 ΕΙΔ71ο Σταυρούπολη - Κορδελιό - Μενεμένη - Ευόσμος - Αμπελόκηποι - Νεάπολη - Α Βαθμίδας, Στροφή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Συκιές - Κεντρο - Ν. Ρύσιο Άγιος Παύλος - Πυλαία 20 Μικρό ΝΑΙ ,49 332,99 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 45% 183, ΕΙΔ72ο Κέντρο - Φάληρο - Μπότσαρη - Κάτω ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Τούμπα - Βούλγαρη Α Βαθμίδας, Στροφή - Καλαμαριά - Νέα Ν. Ρύσιο Κρήνη - Αγιος Ιωάννης 20 Μικρό ΝΑΙ ,94 215,87 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 30% 151,109 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΒΑΘΜΙΔΑΣ ( Γεωργικής Σχολής 95) 166 ΕΙΔ73ο Κορδελιό - Ευόσμος - Σταυρούπολη - Αμπελόκηποι - Νεάπολη - Αγιος Παύ- Β ΒΑΘΜΙΔΑΣ, Γεωρ- ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ λος - Τριανδρία - γικής Σχολής 95 Τούμπα - Ανάληψη - Ντεπώ 14 Μικρό ΝΑΙ ,04 254,09 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 30% 177, ΕΙΔ75ο Καλαμαριά - Αγιος Ιωάννης Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο 1 αναπηρικά καροτσάκια + 3 καθήμενοι ΕΔΟ ΝΑΙ ,62 79,24 ΤΑΧΙ WAY 5% 75,281

19 Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο 171 ΕΙΔ78ο Ανάληψη - Χαριλάου 1 αναπηρικά καροτσάκια + 3 καθήμενοι ΕΔΟ ΝΑΙ ,70 95,41 ΤΑΧΙ WAY 5% 90,636 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( Πεύκα ) ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ Ι.Ν.Α.Α ( Πεύκα ) ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ (11) 183 ΕΙΔ90ο Ανάληψη, Λαγκαδά -Περιβολακι - Χρυσαυγή, Λαγκαδά - Λαγκαδάς - - Φιλυρο - Ευκαρπία Ειδικό Δ/Σ ΙΝΑΑ (5) 20 Μικρό ΝΑΙ ,84 195,68 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 16% 164,371 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας (4) ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ 184 ΕΙΔ91ο Κουφάλια - Πρόχωμα - Βαθύλακος - Μικρό Μοναστήρι - Ανατολικό - Νέα Μεσημ- Ειδικό Δ/Σ ΙΝΑΑ βρία -Χαλάστρα - Νέα Μάλγαρα -Νικόπολη - Πολίχνη ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας 20 Μικρό ΝΑΙ ,54 451,08 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 43% 257,116 ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ 185 ΕΙΔ92ο Κορδελιό - Εύοσμος Ειδικό Δ/Σ ΙΝΑΑ - Μενεμένη - Αμπελόκηποι - Άγιος Δημήτριος - Άγιος Παύλος - Συκιές - Πεύκα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας 20 Μικρό ΝΑΙ ,56 209,13 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 14% 179,852 ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ 186 ΕΙΔ93ο Εύοσμος - Σταυρούπολη - Πολίχνη - Ειδικό Δ/Σ ΙΝΑΑ Πεύκα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α και Β Βαθμίδας 20 Μικρό ΝΑΙ ,3 146,61 ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ 5% 139,280

20 188 EKKΛ1 Οικοτροφείο Αγ.Αθανάσιος ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥστρο, -Παλαιόκα- ΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑ- ΚΤΕΛ Μακεδο- ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- νια, Αγίου Γεωργίου, Νυμφαίου, Αμπελώνων, Μεγ. Αλεξάνδρου Ρήγα Φερραίου, Ελευθερίας, Καριωτάκη, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Πεύκων, Ν. Καζαντζάκη, Αγίου Γεωργίου, Ανδρομάχης, Σμύρνης, Ντορντόγλου, Γεωργίας, Λαχανά ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΤΟΥ 6 - ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ΚΗΣ ΚΑΠΑΤΟΥ 6 - ΞΗ- ΡΟΚΡΗΝΗ 40 ΌΧΙ 1 2 8:00 14:00 121,23 242,46 ΑΝΘΥΜΟΣ ΤΡΑΒΕΛ 21% 191,543

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 18:51:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω05Ζ7ΛΛ-Μ78 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Παρ.Οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095)

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 224779(7095) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά : 8-9-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά : 21-10-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 5343 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας : 83100, Σάμος Πληροφορίες : Γ. Σεϊτανίδης Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας : 83100, Σάμος Πληροφορίες : Γ. Σεϊτανίδης Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, 2/2/206 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ :Οικ. 648/5800 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002320783 2014-10-02

14PROC002320783 2014-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 214 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7881(12128) 14PROC2278 214-1-2 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7ΛΛ-ΔΔΕ. Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699)

ΑΔΑ: ΒΕΑΖ7ΛΛ-ΔΔΕ. Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 23-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 273006(9699) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 17.07.2014 25.07.2014 25.07.2014

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 17.07.2014 25.07.2014 25.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003118216 2015-10-02

15PROC003118216 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 417649(13604) Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002238691 2014-08-13

14PROC002238691 2014-08-13 ΑΔΑ : ΩΔΘ57ΛΛ-ΕΔ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 315738(9944) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 09/06/2015 Αρ. πρωτ.: 624 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 820,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την ημερομηνία διαπραγμάτευσης από 24-10-2016 σε 31-10-2016 16PROC005299957 2016-10-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Άµφισσα 14-09-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 143220/3452 Ταχ. /νση Γιδογιάννου 37 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης 2/2016. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

Αρ. Πρόσκλησης 2/2016. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος 2/2/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 4671/403 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ιωάννινα 21/01/2015 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 41 Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 3 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων Τηλ: 2651092219 Fax: 2651093362 Ε-mail: galateei@otenet.gr Πληροφορ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κέρκυρα, 26 /11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.106842/43343 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 08/0/205 Αρ. πρωτ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 783,26 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/205 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004425595 2016-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα