Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/ (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 3480/Α Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Παπαδιάς Παναγιώτης Τηλέφωνο: Φάξ: ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των UPS, του τηλεφωνικού κέντρου, του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και μεγαφωνικού συστήματος, καθώς και των συστημάτων BMS και ασφαλείας της ΕΛΣΤΑΤ. Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195), «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ) του ΓΠ-400/ (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ δ) του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ε) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ζ) του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», η) του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», θ) του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α 248), ι) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, ια) του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 153), ιβ) του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131) «Εθνικό Τυπογραφείο ΕΚ και λοιπές διατάξεις», ιγ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 1

2 ιδ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθμ /601/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 3. Την αριθμ. 3414/A2-1978/ και με αριθμό καταχώρησης 329 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0879 και την αριθμ. 3415/A2-1979/ και με αριθμό καταχώρησης 330 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0889 του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτους Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (60.885,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ ,00 ), για τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των UPS, του τηλεφωνικού κέντρου, του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και μεγαφωνικού συστήματος, καθώς και των συστημάτων BMS και ασφαλείας της ΕΛΣΤΑΤ,για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εώς και την 31/12/2014, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Συγκεκριμένα διακρίνεται σε τέσσερα υποέργα: α) Συντήρηση των συστημάτων UPS με προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530,00 ) ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 2.530,00. β) Συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου με προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (18.450,00 ) ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 3.450,00. γ) Συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και του μεγαφωνικού συστήματος με προϋπολογιζόμενη δαπάνη εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (9.225,00 ) ήτοι καθαρό ποσό 7.500,00 πλέον ΦΠΑ 23% 1.725,00. δ) Συντήρηση συστημάτων BMS και ασφαλείας της ΕΛΣΤΑΤ με προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (19.680,00 ) ήτοι καθαρό ποσό ,00 πλέον ΦΠΑ 23% 3.680,00. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που περιλαμβάνονται στην κάθε ομάδα περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό συντήρηση υποέργων ή για κάθε υποέργο μεμονωμένα αλλά μόνο για το σύνολο των μερών αυτού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου, είτε στα επιμέρους τμήματά του. 2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται η εικοστή ογδόη (28 η ) Μαρτίου 2014 ( ), ημέρα Παρασκευή και ώρα μμ. στην αίθουσα Ι-15 (ισόγειο) του κτηρίου της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς. Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν τις προφορές τους σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 2

3 3. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Κριτήριο κατακύρωσης του έργου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες για όλο το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη διακήρυξη. Αποκλείεται η αναθεώρηση/αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του αντιτίμου του έργου που θα εκτελέσει στην ΕΛΣΤΑΤ βάσει των τιμών της προσφοράς του. 6. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί και δ) κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. Οι ενώσεις εταιρειών/παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση κι εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 7. Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 7.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: i. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν. ii. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: α) για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 δηλαδή: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, - δωροδοκία, - απάτη, - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Την ανωτέρω δήλωση, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν: - οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 7.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, - δεν τελούν υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 ή σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, - δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, 3

4 - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 ή υπό διαδικασία θέσης σε κοινή εκκαθάριση (για νομικά πρόσωπα), - είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου αναφέροντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμα τους, - ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 7.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 7.4 Οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή του συμμετέχοντος, η διοίκηση του και η εκπροσώπηση του στο διαγωνισμό. 7.5 Όλες τις απαραίτητες δηλώσεις/βεβαιώσεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει την αναγκαία υποδομή, οργάνωση, προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς το υπό ανάθεση έργο. 8. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης αλλά και τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (τομέας προκηρύξεις), αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε σχετική ηλεκτρονική φόρμα (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας κτλ) Η διάθεση της διακήρυξης με τα συνημμένα παραρτήματά της θα γίνεται και από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, οδός Πειραιώς 46 & Επονιτών, 7 ος όροφος, Γραφ. 703, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η δε παραλαβή της γίνεται με ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά (courier) με έξοδα του υποψηφίου. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν άμεσα και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Τυχόν υποβληθείσες στην Αναθέτουσα Αρχή ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων και οι σχετικές απαντήσεις και διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής, στον οποίον οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν, κατά αποκλειστική τους αρμοδιότητα, να ανατρέχουν προς ενημέρωσή τους. Μόνο σε περίπτωση που υποβληθέν ερώτημά τους (για το οποίο έχει επιβεβαιωθεί η αποστολή του στην Αναθέτουσα Αρχή) δεν έχει απαντηθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αναθέτουσα Αρχή για παροχή διευκρινίσεων. 10. Τη σχετική σύμβαση θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, που με την ιδιότητά του αυτή την εκπροσωπεί και ο μειοδότης που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 4

5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις (Π.Δ. 118/07). 11. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδου 0879 κατά το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ ( ,00) και του κωδικού αριθμού εξόδου 0889 κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00), του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, οικον. έτους 2014, και υπόκειται σε κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Επίσης, θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, για την οποία χορηγείται βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167). Ο ΦΠΑ βαρύνει την ΕΛΣΤΑΤ. 12. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδίδεται από την ΕΛΣΤΑΤ στο όνομα του δικαιούχου, μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, θα θεωρείται από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα εξοφλείται από την Ταμειακή Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ. Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά της ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΛΣΤΑΤ. 13. Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΛΣΤΑΤ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση. - Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από προσωπικό του αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και απόδοση, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, της εργασίας του προσωπικού του. - Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΛΣΤΑΤ. - Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την ΕΛΣΤΑΤ, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. - Η ΕΛΣΤΑΤ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. - Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της σύμβασης. - Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη και τη σύμβαση υποχρεώσεών τους. Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 5

6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου αποτελεί η Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη των UPS, του τηλεφωνικού κέντρου, του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και μεγαφωνικού συστήματος, καθώς και των συστημάτων BMS και ασφαλείας της ΕΛΣΤΑΤ. Το παρόν έργο αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με την ΕΛΣΤΑΤ έως και την , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο προς συντήρηση Εξοπλισμός και Λογισμικό καθώς και οι απαιτήσεις και προδιαγραφές των Υπηρεσιών Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης τους, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Α.1.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UPS (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Τα προς συντήρηση UPS τα οποία είναι εγκατεστημένα σε υπόγειο χώρο του κτιρίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι τα εξής: 1. UPS CHLORIDE EDP90/ KVA (S/N: B214414) 2. UPS CHLORIDE EDP90/ KVA (S/N: B215841) 3. UPS CHLORIDE EDP90/ KVA (S/N: B215840) Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω UPS θα είναι οι εξής: 1. Τέσσερις (4) προγραμματισμένες τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης. 2. Εργασία για επέμβαση σε βλάβη που τυχόν προκύψει. 3. Τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 4. Προτεραιότητα σε περίπτωση προβλήματος έναντι των πελατών που δεν είναι σε σύμβαση. 5. Διατήρηση των απαραίτητων ανταλλακτικών από την εταιρεία σε stock για κάλυψη της άμεσης επισκευής των UPS μας. 6. Επέμβαση των τεχνικών κατά τις εργάσιμες ημέρες(δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (9:00 με 17:00) και εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης εφόσον κριθεί απαραίτητη η επιτόπια επέμβαση. Σε περίπτωση που η βλάβη αναγγελθεί μετά τις 14:00 ο τεχνικός θα επισκεφθεί την Υπηρεσία την επομένη. Τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν, αντικατάσταση υλικών που έχουν υποστεί φυσική φθορά, καθώς και αναλώσιμα υλικά (π.χ. συσσωρευτές) βαρύνουν την ΕΛΣΤΑΤ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προσφορά τους: Εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο (Emerson- Chloride) για παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Βεβαίωση εκπαίδευσης τεχνικού του αναδόχου στο συγκεκριμένο τύπο UPS από τον κατασκευαστή (Emerson -Chloride). Πλήρη λίστα ανταλλακτικών και αντίστοιχο τιμοκατάλογο. 7

8 Α.1.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) Ο προς υποστήριξη / συντήρηση εξοπλισμός του Τ/Κ περιλαμβάνει ένα τηλεφωνικό Κέντρο Ericsson MD110 BC11 (2 LIM), αποτελούμενος από : 800 αναλογικούς εσωτερικούς συνδρομητές 208 ψηφιακούς εσωτερικούς συνδρομητές 3 εσωτερικές συνδέσεις τηλεφωνήτριας (operator console) 16 αναλογικές εξωτερικές γραμμές 150 ψηφιακές ISDN εξωτερικές γραμμές 200 θύρες χρηστών φωνητικού ταχυδρομείου Voice Mail Καταγραφικό κλήσεων RingMaster Οι υπηρεσίες θα είναι τόσο προληπτικής, όσο και επανορθωτικής συντήρησης, για τον εξοπλισμό του Τηλεφωνικού Κέντρου (Τ/Κ). ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Στον εγκατεστημένο εξοπλισμό του τηλεφωνικού κέντρου, ο ανάδοχος πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού δύο (2) φορές το χρόνο (εξαμηνιαία). Στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης, η οποία θα γίνεται παράλληλα και ανεξάρτητα της επανορθωτικής συντήρησης, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η καλή κατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και να καταγράφονται τυχόν παρατηρήσεις που αφορούν σε επισφαλείς ή εκτός προδιαγραφών καταστάσεις. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Help Desk) Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τηλεφωνικά, μέσω υπηρεσίας Τηλεφωνικής Υποστήριξης, στο αρμόδιο προσωπικό για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ, κάθε πληροφορία σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη λειτουργία και χρήση του τηλεφωνικού κέντρου. Η κλήση θα γίνεται προς συγκεκριμένο αριθμό κλήσης, ο οποίος θα πρέπει να ανακοινωθεί στην ΕΛΣΤΑΤ ΑΠΟΚΡΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού του τηλεφωνικού κέντρου, το αρμόδιο προσωπικό λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να ειδοποιεί σχετικά για την βλάβη στον τηλεφωνικό αριθμό κλήσης του βλαβοληπτικού κέντρου την εταιρεία του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (δεκαπέντε (15) λεπτών) από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Εάν η φύση της βλάβης επιτρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του εγκατεστημένου modem τηλεσυντήρησης, τότε ο μειοδότης θα πρέπει να επιλαμβάνεται άμεσα του προβλήματος. Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία ή η βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε τηλεφωνικά, ούτε μέσω του modem, τότε, αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του μειοδότη θα πρέπει να μεταβαίνει στον χώρο εγκατάστασης για την αντιμετώπιση της βλάβης, σε διάστημα το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ωρών και να επιλαμβάνεται του προβλήματος. Εάν στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προβλήματος, απαιτούνται τυχόν ανταλλακτικά, ο μειοδότης θα πρέπει να προβαίνει στην αντικατάσταση αυτών για την κανονική και πλήρη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Το κόστος επέμβασης των τεχνικών όσο και το κόστος των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών επανορθωτικής συντήρησης ενώ τυχόν ανταλλακτικά που θα παρασχεθούν, θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση για δώδεκα (12) μήνες από την παράδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά την αποκατάσταση της βλάβης ο μειοδότης θα πρέπει να επιστρέφει με fax και στον αριθμό που θα του υποδειχθεί, κάθε πληροφορία σχετική με τη βλάβη και την άρση αυτής. ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή μεταξύ 07:00 και 17:00, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με την προσοχή και επιδεξιότητα που απαιτείται ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 8

9 εύλογα και πρακτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε ζημιά ή άλλο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του εξοπλισμού του τηλεφωνικού κέντρου ή μερών αυτού. Επομένως οι υποψήφιοι μειοδότες και το προσωπικό τους θα πρέπει να διαθέτουν έγγραφη πιστοποίηση τεχνικής ικανότητας επέμβασης στο συγκεκριμένο Τ/Κ. Α.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) Ο προς συντήρηση εξοπλισμός του κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης και του μεγαφωνικού συστήματος που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην οδό Πειραιώς 46 & Επονιτών, στον Πειραιά και αποτελείται από τα παρακάτω: Α. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. SSC-CD43VP Έγχρωμη Κάμερα DOME x FSV-IPM1 Δικτυακός Server x 1 3. SSC-CX18VP Έγχρωμη Κάμερα x 4 4. SNC-RZ30P Κάμερα Δικτύου x 3 5. SNT-V504 Διανομέας Σήματος Video x 8 6. Cisco Switch WS-C x 1 7. Switch Netgear 8-port 10/100 x 1 8. Dome Κάμερα Color x Plasma Monitor 42 x Λογισμικό Διαχείρισης Β. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Ηχείο x Ενισχυτής x 2 3. Μικρόφωνο και κονσόλα x 1 4. UPS x 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Help Desk) Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα μπορεί να επικοινωνεί με την ανάδοχο εταιρία για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει σχετικά με τεχνικά και λειτουργικά θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό. Το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας θα δίνει άμεσα λύση στην περίπτωση προβλήματος. Το ωράριο λειτουργίας της τηλεφωνικής υποστήριξης θα είναι κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 17:00. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ(On-site Support) Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά, τότε ειδικό συνεργείο της αναδόχου εταιρίας θα μεταβαίνει στον τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εντός τεσσάρων (4) ωρών από τη γνωστοποίηση στην εταιρία του εν λόγω προβλήματος και θα δίνει μόνιμη ή προσωρινή λύση στο πρόβλημα, αποκαθιστώντας σε κάθε περίπτωση την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού παρουσιάζει πρόβλημα, για προβλήματα που αφορούν στο σύνολο του εξοπλισμού ή σημαντικό μέρος αυτού. Σε περίπτωση που κατά την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθεί αντικατάσταση μονάδων / ανταλλακτικών, οι φθαρμένες ή κατεστραμμένες μονάδες / ανταλλακτικά θα αντικαθίστανται από το stock ανταλλακτικών που διαθέτει η εταιρία. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται δύο (2) φορές το χρόνο (εξαμηνιαία) σε συνεργασία με τους αρμόδιους συντήρησης των χώρων που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μερών του εξοπλισμού, όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στις προσφορές των υποψηφίων μειοδοτών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται έγγραφη εξουσιοδότηση του κατασκευαστή για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή άλλη πιστοποίηση ικανότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης. 9

10 Α.1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BMS ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) Η συντήρηση που θα παρέχει ο ανάδοχος αφορά τα εξής: Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ i. Έλεγχος και βαθμονόμηση διατάξεων τροφοδοσίας αυτομάτου φορτίσεως και συσσωρευτών. ii. Έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων των συστημάτων. iii. Ρύθμιση και καθαρισμός των διαφόρων οργάνων, μονάδων, περιφερειακών αισθητήρων. iv. Ενεργοποίηση εικονικού συναγερμού των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συνδέσεως με το Κέντρο της εταιρείας και της Άμεσης Δράσης. v. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής όπου αυτό υπάρχει. Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Η συντήρηση θα πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο ως εξής : i. Οι τρεις (3) θα περιλαμβάνουν τους ελέγχους των στοιχείων του κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις βαλβίδων τροφοδοσίας, αυτομάτου φορτιστού, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π. ii. Η μια (1) εκτός των παραπάνω θα περιλαμβάνει αποξήλωση, καθαρισμό και έλεγχο καλής λειτουργίας με τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρείας που ελέγχουν ρεύματα συναγερμών και ηρεμίας. (Αυτό ισχύει για τους φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές NOTIFIER). Γ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Η συντήρηση θα πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο και σε όλες θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων ενεργοποίησης, έλεγχο πιέσεως των φιαλών καθώς επίσης και των σωληνώσεων και ακροφυσίων των συστημάτων πυρόσβεσης ως εξής: i. Τρεις (3) επισκέψεις, που κάθε μία περιλαμβάνει έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις βαλβίδων τροφοδοσίας, αυτομάτου φορτιστού, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λ.π καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά. ii. Μία (1) επίσκεψη που εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει αποξήλωση, καθαρισμό και έλεγχο καλής λειτουργίας με τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρείας που ελέγχουν ρεύματα συναγερμών και ηρεμίας. (Αυτό ισχύει για τους ανιχνευτές NOTIFIER). iii. Σε όλες τις ανωτέρω επισκέψεις θα γίνεται και έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων ενεργοποίησης, έλεγχος πιέσεως των φιαλών καθώς επίσης και των σωληνώσεων και ακροφυσίων των συστημάτων πυρόσβεσης. Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO Η συντήρηση θα πραγματοποιείται σε δύο (2) επισκέψεις και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο του ανιχνευτή ADOS 592 ΤOX CO καθώς και τον έλεγχο του κεντρικού πίνακα Multitronic 592C ως εξής: i. Ανιχνευτές ADOS 592 Από την στιγμή που οι χημικοί ανιχνευτές τεθούν σε λειτουργία χρειάζονται ρύθμιση και έλεγχο δύο (2) φορές τον χρόνο κατά την διάρκεια του έτους διότι με την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται σταδιακά η ευαισθησία ανίχνευσης του μετρούμενου αερίου (π.χ. CO). Γι αυτό το λόγο μόλις διαπιστωθεί μείωση της ευαισθησίας, ο χημικός ανιχνευτής θα πρέπει να αντικατασταθεί ή να επαναρυθμιστεί από το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάστηκε. Ο ελάχιστος χρόνος ζωής αυτών των ανιχνευτών είναι 2 χρόνια. ii. Κεντρικός πίνακας Multitronic 592C Στην κεντρική μονάδα θα πρέπει δύο φορές τον χρόνο να ελέγχεται το εξαγόμενο σήμα προς τους ανιχνευτές όπως επίσης και οι ψηφιακές είσοδοι του συστήματος καθώς και τα κυκλώματα των σειρηνών και των βοηθητικών εξόδων (π.χ. ανεμιστήρες, εντολές προς το κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης κ.λ.π.), 10

11 Ε. ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ Η ανάδοχος εταιρεία θα διαθέτει (on call) μηχανικό, ο οποίος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (εντός μιάς ώρας), από την αναγγελία της βλάβης θα ευρίσκεται στο χώρο που είναι οι εγκαταστάσεις για την επιδιόρθωσή της. ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Β.Μ.S i. Έλεγχος του Κεντρικού συστήματος Ελέγχου και Επιτήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. ii. Έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. iii. Σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση αν χρειάζεται σε δύο (2) υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ που έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφη απόδειξη ικανότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης - επέμβασης στα συντηρούμενα είδη κατασκευής TREND και Honeywell για την εταιρία και το προσωπικό που θα τα συντηρεί. 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα